Har du rettigheter som elev

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Har du rettigheter som elev"

Transkript

1 Rettferdighet

2 2 Må du godta alt?

3 Dine rettigheter Du har mange rettigheter er du egentlig klar over dem? Ta vare på denne brosjyren, og merk deg hvor du kan ta kontakt dersom du lurer på noe. Du kan tjene mye på å kjenne dine rettigheter!! Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 13 Side 15 Side 16 Side 17 Side 20 Dine rettigheter som elev Fastsettelse av karakter Klage på karakter Arbeidsmiljø for elever Når du er i arbeid Når du er lærling Fordelen med å være organisert Hvordan skaffe seg sommerjobb Skriftlig arbeidskontrakt Trakassering Adresser 3

4 Har du rettigheter som elev I skolen Elevenes rettigheter blir tolket forskjellig fra skole til skole. De rettighetene vi har pekt på, er de rettighetene som i størst grad blir tolket forskjellig. Dersom du får problemer, kan du henvise til denne brosjyren, eller ta kontakt med Elevorganisasjonen. Adresse og telefonnummer finner du lenger bak i heftet. Regler om fravær De fleste skolene benytter seg av et system som kalles Møglestumodellen (15 %-regelen) når de fastsetter fravær. Dette er i utgangspunktet en veiledende grense. Du kan likevel i enkelte tilfeller få karakter dersom læreren har et grunnlag for å sette karakter. Dersom læreren din mener at du står i fare for å miste karakteren i et fag, har du krav på et skriftlig varsel i god tid på forhånd (ved ca. 10 % fravær). 4

5 Har du rettigheter som elev Det er også en del fravær som ikke skal føres på vitnemålet Fraværskal ikke føres på 15 %-kvoten, men på en egen 12 dagerskvote, dersom: du er engasjert i arbeid på landsplan som tillitsvalgt i en landsdekkende organisasjon. du er tillitsvalgt på regionalt eller landsplan i en elevorganisasjon. du blir innkalt til et lovpålagt oppmøte (for eksempel hvis du blir innkalt som vitne i en rettssak eller når du blir innkalt til sesjon). du har dokumentert langvarig sykdom. du har deltatt i organisert hjelpearbeid i krisesituasjoner. Dette er fravær som må dokumenteres, ellers føres det på fraværet under 15 %-regelen. 5

6 Fastsettelse av karakter Karakterene skal vise hvor mye faglig kunnskap du sitter inne med. Karakteren din skal settes på grunnlag av innleveringer, prøver og aktivitet i timen. Karakteren 0 er en faglig karakter. Det betyr at den bare kan brukes når det er ingen grad av måloppnåelse i besvarelsen. Dersom du får karakteren 1 eller 0 i standpunkt har du rett til å gå opp til særskilt eksamen. Får du da karakteren 2 eller bedre, har du bestått faget til tross for at du strøk i standpunkt. Dersom du får 1 eller 0 til eksamen har du rett til å gå opp til ny eksamen. 6

7 Klage på karakterer Det er vanskelig å klage på karakter på enkelte prøver og innleveringer, men du kan be om at en annen lærer ser på besvarelsen din. Når det gjelder termin-, standpunkt- og eksamenskarakterer er det langt enklere: Vil du klage på terminkarakteren må du ta det opp med klasseforstanderen din. Dersom klasseforstander er den samme som faglæreren i det faget du vil klage i, må du gå direkte til rektor som har det øverste ansvaret. Vil du klage på eksamen må dette skje skriftlig til rektor innen 10 dager etter at karakteren er gjort kjent. 7

8 Arbeidsmiljølov for elever: Arbeidsmiljøet på skolen din er avgjørende for at du skal trives. Mange kjenner seg nok igjen i iskalde klasserom vinterstid, solariumstemperatur om våren, dårlig luft eller vond lukt. Mye støv og tørr luft kan gjøre at du sitter med konstant hodepine i skoletimene. Selv om elevene enda ikke har noen egen arbeidsmiljølov, har vi noen rettigheter: Alle klasserom skal være tilstrekkelig oppvarmet, temperert (mellom 19 og 26 grader)og ventilert. Alle klasserom skal være rengjort og luftet hver morgen. Pulter og stoler skal være tilpasset den enkelte. LO og AUF jobber for at det skal vedtas en arbeidsmiljølov som også skal gjelde for elever. 8

9 Når du er i arbeid Arbeidsmiljøloven gjelder ALLE, uansett hvor mye/ lite du jobber. Du har krav på: Skriftlig arbeidskontrakt 40% tillegg ved overtid (overtid = mer enn 9 timer per dag eller mer enn 40 timer i uka) Opplæring i den jobben du blir satt til En lønnsslipp Pauser (Hvis du jobber mer enn 5,5 timer per dag. Hvis du jobber mer enn 8 timer skal du minst ha en halvtimes pause i løpet av dagen) Dersom du blir sagt opp: skriftlig oppsigelse som er saklig begrunnet. Feriepenger, 10,2% av alt du har tjent! Når du slutter: skriftlig sluttattest Loven sier egentlig hvilke minstekrav som gjelder i arbeidslivet. Dersom du får jobb på et sted med tariffavtale (en avtale mellom en arbeidstakerorganisasjon, eks. LO, og arbeidsgiveren på bedriften) har du langt flere og bedre rettigheter enn de som er beskrevet her. Ta kontakt med LO så får du vite mye mer om det! 9

10 Når du er lærling 10 LØNN I henhold til Lov om Fagopplæring (LFA) er du å betrakte som arbeidstaker i bedriften med de rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtaler. Som lærling skal du få en årslønn for en fagarbeider fordelt på 2 år: 1. Halvår = 30% av fagarbeiderlønn 2. Halvår = 40% av fagarbeiderlønn 3. Halvår = 50% av fagarbeiderlønn 4. Halvår = 80% av fagarbeiderlønn OPPLÆRING Du har krav på å få den teoretiske og praktiske opplæring som opplæringsplanen sier. Dersom du ikke er fornøyd med opplæringa bør du ta dette opp med den faglige leder ved bedriften. Dersom du ikke får gehør bør du gå videre til den tillitsvalgte ved bedriften, eller ta kontakt med yrkesopplæringsnemnda (Y-nemnda) i ditt fylke. Som lærling har du rett til å få den opplæring som læreplanen fastsetter, herunder rett til fri for å gjennomføre teoriopplæring.

11 Når du er lærling OPPMELDING TIL PRØVE Bedriften plikter å melde deg opp til den fag- eller svenneprøve som holdes nærmest læretidens utløp. Du skal ha ordinær lønn under prøveavleggelsen. Det forutsettes at du går opp til prøve ved læretidens slutt. Hvis du stryker kan læretiden forlenges med en frivillig avtale mellom lærebedrift og lærling. Ved læretidens avslutning kan du eller bedriften bringe arbeidsforholdet til opphør ved oppsigelse etter nærmere regler. Oppsigelsen skal være skriftlig. Ta derfor kontakt med bedriften i god tid før læretidens slutt og undersøk muligheten for videre arbeid. Be om skriftlig avtale dersom dere blir enige om at du kan fortsette i bedriften. STANS ELLER PROBLEMER VED BEDRIFTEN Dersom bedriften ikke lenger finner det mulig å gi deg tilfredsstillende opplæring, skal bedriften underrette Y-nemnda om dette. Yrkesopplæringsnemnda må godkjenne heving av lærekontrakten. Dersom kontrakten heves skal Y-nemnda medvirke til å skaffe deg ny læreplass for resten av læretiden. 11

12 Når du er lærling Brudd på plikter Dersom du eller bedriften gjør dere skyldig i vesentlige brudd på pliktene i arbeidsforholdet, kan også Y-nemnda heve kontrakten på dette grunnlag etter ønske fra bedriften eller deg. Vil du ut av læreforholdet må dette først godkjennes av Y-nemnda. 12

13 Fordelen med å være organisert Ene og alene eller sammen med flere? Det finnes utallige grunner til hvorfor du som arbeidstaker bør melde seg inn i et fagforbund. Som medlem av et LO-forbund er du bedre rustet til å møte utfordringer arbeidslivet gir deg, fordi: Du kan kreve tariffavtale, som gir deg rettighet er i forhold til lønn og lønnstillegg. Du vil få juridisk bistand dersom du møter problemer på arbeidsplassen. - Du har en tillitsvalgt på arbeidsplassen din som kan hjelpe deg hvis du får problemer på jobben. Du har rettigheter som blir sikret gjennom avtaler og lovverk. Du får tilbud om billige forsikringsordninger gjennom fagforbundet ditt.. Mer enn arbeidstakere kan ikke ta feil. 13

14 Ingenting kommer av seg selv! Norsk fagbevegelse har gjennom 100 år jobbet sammen med Arbeiderpartiet for å bedre forholdene for arbeidstakere. Rettigheter som ferie og feriepenger, arbeidsmiljø, retten til arbeidsledighets trygd og sykepenger er saker som fagbevegelsen har kjempet frem. Det finnes krefter i samfunnet som å svekke arbeidstakerenes rettigheter. Vi kommer aldri til å godta at dette skjer. Derfor vil vi alltid fortsette kampen for et mer rettferdig samfunn. Skal vi klare å forme framtida, må vi stå sammen. Bli med og påvirke, du også! 14

15 Hvordan skaffe seg sommerjobb? Den enkleste måten å skaffe seg sommerjobb på er via venner, familie og bekjente. Når du tenker etter har du helt sikkert mange kontakter, du også. Bruk dem! Arbeidsformidlingen finnes i alle kommuner. Der har de lister over bedrifter som trenger sommervikarer. Se etter stillingsannonser i avisene, både lokalavisa og de landsdekkende. Da kan du få et visst overblikk over hvor og hvilke jobber som kan være mulige for deg å få. Ring gjerne den arbeidsgiveren som søker etter sommervikarer, slik at de husker deg når søknaden din kommer. En annen ting du kan gjøre er å finkjemme telefonkatalogens gule sider der du bor. Da kan det vise seg at det finnes langt flere bedrifter og arbeidsplasser enn det du trodde. Ta gjerne direkte kontakt med bedriftens daglige leder, og spør om de trenger sommerhjelp eller ekstrahjelp i sommerferien. Hvis du kjenner noen som jobber der kan det jo være en fordel å ta kontakt med dem først. Det viktigste er at du står på og viser engasjement uansett hvordan du prøver å få sommerjobb. Alle arbeidsgivere er interesserte i ungdommer som tør å ta et tak!!! 15

16 Skriftlig arbeidskontrakt 16 Du har krav på en skriftlig arbeidskontrakt. Arbeidskontrakten beskytter både deg og arbeidsgiveren mot misforståelser om hvilke rettigheter og plikter du har. I kontrakten blir du og arbeidsgiveren enige om hvor mye du skal jobbe, og hva slags arbeid du skal ha. Det er viktig at det fremkommer hvem som er din arbeidsgiver. En muntlig avtale er også forpliktende, men muntlige avtaler gjør det vanskelig å bevise eller bli enige om hvilke vilkår du ble ansatt på. Ifølge Arbeidsmiljøloven har alle krav på skriftlig arbeidskontrakt - selv om du bare er ansatt en periode. Arbeidsmiljøloven stiller også krav til hva arbeidskontrakten skal inneholde. Du er ikke forsvarsløs uten arbeidskontrakt. Ingen arbeidsgiver kan frata deg beskyttelsen som loven gir. Arbeidsmiljøloven gjelder uansett. Her finner du LOs Sommerpatruljes arbeidskontrakt:

17 Trakassering Både på skolen og i arbeidslivet er det mange som blir utsatt for ulike former av trakassering. Hva som er trakassering kan ofte være vanskelig å definere. Mobbing er en form for trakassering. Det er viktig å tenke over at det du tenker på som uskyldige ting, kan føles som ondsinnet mobbing av den som blir utsatt for det. Det å ha blitt mobbet som ung kan føre til problemer for resten av livet. Vi har alle et ansvar for å si i fra hvis vi vet at noen blir utsatt for mobbing. Seksuell trakassering er mer vanlig i arbeidslivet enn i skolen, og utøves oftere av menn enn kvinner. Denne typen for trakassering kan utarte seg på ulike vis. Det som kan være hyggelig flørting fra en, kan oppfattes som trakassering av en annen. Det er ikke avsender som avgjør hvor grensen går, det er mottaker, helt uavhengig av hvordan det var ment. 17

18 Trakassering Norsk lov fastslår at det er forbudt å trakassere både i skole og i arbeidsliv. Dersom du føler deg trakassert, ta det opp med tillitsvalgt, klasseforstander, arbeidsgiver eller andre på et tidlig tidspunkt. Husk! Det er du og dine følelser som setter grensen. 18

19

20 Arbeidernes Ungdomsfylking Landsorganisasjonen i Norge Postboks 8863 Youngstorget Youngsgt Oslo 0181 Oslo Tlf: Tlf: Kirke,- Utdannings,- og Forsknings- Det norske Arbeiderparti departementet Youngstorget 2A Postboks 8119 Dep 0181 Oslo 0032 Oslo tlf Elevorganisasjonen Postboks Oslo Tlf:

Fagopplæring i bedrift

Fagopplæring i bedrift Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Byggfag

Detaljer

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge Lærlinghåndboka Å være lærling er både morsomt og lærerikt. I læretida får du mulighet til å teste ut i praksis den teorien og opplæringen som du fikk på skolen. Samtidig får du verdifull erfaring med

Detaljer

Om lærlinger og lærlingordningen

Om lærlinger og lærlingordningen Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning for tillitsvalgte Forord For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet, og LO vil bidra til at lærlingene opplever læretida som positiv og

Detaljer

H E F T E NKN. Integrering av innvandrere i arbeidslivet. Ordliste

H E F T E NKN. Integrering av innvandrere i arbeidslivet. Ordliste H E F T E 2 NKN Integrering av innvandrere i arbeidslivet Ordliste NÆRINGSLIVETS KOMPETANENETT Ordliste For referanser se Hefte nr.1 NKN Essendropsgt 3 0306 Oslo 23369100 firmapost@nkn.no INTEGRERING AV

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

søknad, CV og intervju

søknad, CV og intervju søknad, CV og intervju IKONER: Dersom du vil ha sommerjobb i sommer, er det en del ting du bør vite. Her kommer en rekke gode tips for alle som er på jakt etter sommerjobb. Brosjyren inneholder også mal

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet ELEVHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet ELEVHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet ELEVHEFTE 1. innledning I arbeidslivet i Norge er det en rekke lover og regler som gjelder, uansett hvilken jobb man har. Noen regler er bestemt av arbeidsgiveren,

Detaljer

håndboka///////////////12/13

håndboka///////////////12/13 håndboka///////////////12/13 Ikke bare bare EGIL om jordbær sommerpatruljen vaktbikkjer på veien rettigheter og Plikter i arbeidsmarkedet inn hold 4 sommerpatruljen 20 Ikke bare bare vaktbikkjer på veien

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN w w w. t r a n s p o r t a r b e i d e r. n o INNHOLD: 1. Å VÆRE TILLITSVALGT 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3.

Detaljer

Arbeidsliv. Levanger kommune. Metodesamling Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram. Arbeidslivskurs

Arbeidsliv. Levanger kommune. Metodesamling Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram. Arbeidslivskurs Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Metodesamling Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram Rune Kvam - Rune Leirset Levanger, 2003 1 Forord et er en del av forprosjektet

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2015-2016

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2015-2016 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2015-2016 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Begreper fra arbeidslivet

Begreper fra arbeidslivet Begreper fra arbeidslivet Arbeidstid og ansettelse Laget ved Sjefsgården VO Arbeids-giver en som gir arbeid til noen sjefen Arbeids-taker en som får arbeid Heltid Du har full jobb. Full jobb er det samme

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT NettOppFisk et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi en beskrivelse av

Detaljer

VELKOMMEN TIL Haugesund Toppidrettsgymnas (Holgersens videregående skole) SKOLEN

VELKOMMEN TIL Haugesund Toppidrettsgymnas (Holgersens videregående skole) SKOLEN VELKOMMEN TIL Haugesund Toppidrettsgymnas (Holgersens videregående skole) Du står foran et nytt skoleår og har sikkert store forventninger til skolen, klassekameratene og lærerne. Fra skolens side skal

Detaljer

Rekrutteringshefte. for unge

Rekrutteringshefte. for unge Rekrutteringshefte for unge Synlig unge i LO LO og forbundene skal være synlige på arbeidsplassen, på studiestedet og ellers i samfunnet. LO er landets største arbeidstakerorganisasjon med 870 000 medlemmer.

Detaljer

DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet

DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet DINE RETTIGHETER som student og i arbeidslivet 2 STUDENTERS RETTIGHETER Dine rettigheter som student og i arbeidslivet Det finnes en jungel med lover og regler som regulerer dine rettigheter både som student

Detaljer

Salgsfaget innbefatter salg av både produkter og tjenester i alle bransjer.

Salgsfaget innbefatter salg av både produkter og tjenester i alle bransjer. Salgsfaget En fagarbeider i salgsfaget har kompetanse til å utføre alle oppgaver som hører til i en salgsprosess. En dyktig selger skal ivareta kundens behov og skape en positiv opplevelse av selve salgssituasjonen.

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Arbeidsliv. Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring. Metodesamling Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram

Arbeidsliv. Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring. Metodesamling Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Metodesamling Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram tekster og -oppgaver Forord Rune Leirset - Rune Kvam Levanger, 2003 2

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

Spørsmål og svar ved mekling, evt streik

Spørsmål og svar ved mekling, evt streik Spørsmål og svar ved mekling, evt streik 2014 NHO Butikk 1 Når tariffoppgjør går til mekling, evt streik dukker det opp mange spørsmål. Her svarer vi på noen av de mest vanlige spørsmålene. 28. 29. August

Detaljer