INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT"

Transkript

1 INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT NettOppFisk et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen

2 Forord Formålet med heftet er å gi en beskrivelse av lærebedriftens ansvar i læreforholdet. Faglig leder er ansvarlig for å lese gjennom informasjon fra opplæringskontoret som gjelder lærlinger. Heftet skal sikre at mottak og oppfølging av lærlinger/ lærekandidater skjer etter læreplan for faget, fastsatte lover, forskrifter og andre ramme vilkår, og i tråd med interessene til opplæringskontoret sine medlemsbedrifter. Målet med opplæringen er å gi lærlingen kompetanse innen det aktuelle faget og forberede han/hun til fagprøven. Opplæringen skal kvalifisere til utøvelse av det aktuelle yrket. Etter bestått fagprøve har lærlingen blitt fagarbeider, og kan jobbe videre eller søke høyere utdanning. Lærlingordningen inngår i yrkesfaglig videregående opplæring. Hovedmodellen for yrkesfaglig opplæring er 2 års skolegang etterfulgt av 2 års læretid i bedrift. Yrkesfagene på vg 1 og vg 2 nivå har blitt mer generelle. Lærebedriftenes ansvar er dermed blitt større mht. å få spisset opplæringen mot det enkelte lærefag. Instruktørene ved lærebedriftene er lærlingenes viktigste støttespillere i opplæringen. Opplæringskontoret ønsker lykke til med opplæringen. 2

3 Innhold Forord... 2 Innhold... 3 Læring i bedrift en sentral del av yrkesopplæringen... 4 Lærebedriftens ansvar i læreforholdet... 5 Mottak av lærlinger... 5 Sjekkliste for lærlingen ved oppstart i lærebedrift... 6 Lærekontrakt/ opplæringskontrakt... 7 Arbeidsavtale... 7 Permittering... 7 Faglig leder... 8 Instruktøren... 9 Fagligleder/Instruktørens oppgaver og ansvar... 9 Forberedelse til fagprøve Representant for de ansatte Lærlingen Oppfølging av lærlinger ½ års vurdering Passiv lærling Opplæringskontoret Fylket Lønn Lærlinger på fiskefartøy Lærlinger i bedrift Lærekandidater Overtid Sykdom og fravær Heving/ oppsigelse av lærekontrakten Kontakt opplæringskontoret Instruktørkurs Tilskudd Fagprøve Kompetanseprøve Norsk Maritim Kompetanse (gjelder kun for båter)

4 Læring i bedrift en sentral del av yrkesopplæringen I læretiden går lærlingen sammen med bedriftens fagfolk og lærer gjennom arbeid. Opplæringen skal følge normale driftsrutiner. En lærebedrift som lykkes: Har gode rutiner for mottak av lærling Fremstår som en tydelig leder og et godt forbilde Gjør nødvendige grep hvis lærlingen ikke er egnet i faget, eller av andre årsaker ikke fungerer i læreforholdet Tar tak i og avklarer problemstillinger Involverer lærlingen på lik linje med andre ansatte i bedriften Faglig leders rolle i opplæringen, avhenger av størrelsen på bedriften og organiseringen av arbeidet. Han/ hun kan velge flere instruktører som skal hjelpe og veilede lærlingen i det daglige arbeidet. Opplæringsloggen skal benyttes aktivt til å kontrollere fremdriften av opplæringen. Lærlingen er ansvarlig for å registrere og dokumentere opplæringen i loggen. Faglig leder og/ eller instruktører skal sammen med lærlingen jevnlig gå igjennom opplæringsloggen. Foto: Ola Røe 4

5 Lærebedriftens ansvar i læreforholdet Lærebedriften har arbeidsgiveransvar for lærlingen og/ eller lærekandidaten. skal inngå arbeidsavtale med lærlingen og/ eller lærekandidaten. skal ha faglig leder og eventuelt instruktører til lærlingen og/ eller lærekandidaten, og en representant for de ansatte. skal gi beskjed til opplæringskontoret dersom bedriften ikke kan gi tilfredsstillende opplæring i alle kompetansemål i læreplanen. skal gi beskjed til opplæringskontoret dersom lærlingen blir langtids sykmeldt, eller dersom det oppstår problemer i læreforholdet. Dødsfall skal meldes til opplæringskontoret umiddelbart. skal legge til rette for den praktiske fagprøven, i de fag hvor det ikke er egne prøvestasjoner. skal påse at faglig leder og instruktører har instruktørkurs. Mottak av lærlinger Lærebedriften skal legge til rette for en god mottakelse av lærlingen. Lærlingen skal raskt få møte faglig leder og instruktører, tillitsvalgte ved bedriften og representant for de ansatte. Lærlingen skal ha omvisning, bli informert om regler og arbeidsrutiner, lønn og arbeidsforhold som gjelder i bedriften. Faglig leder har ansvaret for at dette blir gjennomført, og for at lærlingen får arbeidsavtale som gjelder for læretiden. Bedriften bør avklare hvilke forventninger de har til lærlingen. Det er også viktig å informere de ansatte ved bedriften om at det skal begynne en lærling. Opplæringskontoret har laget en sjekkliste for oppstart av læretiden, som skal fylles ut. Denne ligger i opplæringsloggen til lærlingen. Kopi av listen er på neste side. 5

6 Sjekkliste for lærlingen ved oppstart i lærebedrift Lærekontrakt Arbeidsavtale Arbeidsreglement/ personalreglement Lønn Forsikring Faglig leder Tillitsvalgt Vernombud Omvisning og orientering om lærebedrift HMS Sikkerhetsinstruks Alarminstruks Info om redningsutstyr Info om brannslukkingsutstyr Fravær og sykdom Opplæringslova Innmeldt i Blad B (kun for lærling på fiskebåt) Annet: 6

7 Lærekontrakt/ opplæringskontrakt Opplæringskontoret og den enkelte lærling/ lærekandidat er parter i lærekontrakten/ opplæringskontrakten. Lærebedriften er arbeidsgiver med ordinært arbeidsgiveransvar. En lærling tegner lærekontrakt med sikte på å ta fagbrev. En lærekandidat inngår opplæringskontrakt, en mindre omfattende opplæring, som gir kompetansebevis. Hovedforskjellen mellom en lærling og en lærekandidat er at lærekandidaten skal ha en individuell opplæringsplan og han/ hun kan kreve litt mer oppfølging. Opplæringskontoret vil som regel være mer delaktig i oppfølgingen av en lærekandidat. Lærebedriften vil bli informert om lærekandidat ordningen før signering av opplæringskontrakt. Arbeidsavtale Lærebedriften har arbeidsgiveransvar for lærlingen. Bedriften skal informere om ordinær arbeidstid, overtid, skiftordninger, lønn og lønnsutbetaling, ferie, krav til ansatte, HMS, verneombud, tillitsvalgte osv. Arbeidsmiljølovens bestemmelser gjelder også for lærlingen. Arbeidsavtale inngås mellom lærling og lærebedrift. Avtalen skal tilfredsstille arbeidsmiljølovens krav til arbeidsavtaler. Avtalen er midlertidig og har varighet innenfor tidsrammen til lærekontrakten. Dersom lærebedriften ikke har egen arbeidsavtale, kan standard arbeidsavtale fra arbeidstilsynet benyttes. Malen finnes på under menyen skjemaer og standard arbeidsavtale. Lærlingen er ansatt i bedriften på samme måte som de andre ansatte ved bedriften, men han/ hun skal samtidig sikres opplæring i henhold til opplæringsloggen. Skal arbeidsforholdet fortsette etter at læretiden er avsluttet må det skrives ny arbeidsavtale. Dette bør avklarest senest 1måned før utløp av lærekontrakten. Permittering Lærlinger skal som hovedregel ikke permitteres så lenge det er aktivitet ved bedriften. Det er viktig at bedriften tar kontakt med opplæringskontoret, som kan være behjelpelig med omplassering i tilfeller hvor det blir nødvendig. 7

8 Faglig leder Faglig leder er hovedansvarlig for opplæringen ved bedriften. Han/ hun skal planlegge og tilrettelegge opplæringen, og sørge for progresjon i læringen gjennom hele læretiden. Faglig leder har ansvar for at lærlingen får daglig veiledning og oppfølging. Han/ hun skal plassere lærlingen på rett sted i bedriften, der det er arbeidsoppgaver som er i tråd med opplæringsloggen og som lærlingen kan mestre. Faglig leder kan delegere ansvaret for selve opplæringen til instruktører. Han/hun velger ut instruktører som skal hjelpe og veilede lærlingen i det daglige arbeidet. I små bedrifter kan bedriftsleder, faglig leder og instruktør være samme person. Faglig leder skal være en person som enten: har hatt fagbrev i faget i minst 2 år har høyere utdanning i det aktuelle faget har minst 6 års arbeidserfaring fra faget Faglig leder er gjerne den som har ansvaret for mottak av den enkelte lærling. Se eget avsnitt om mottak av lærling, arbeidsgiveransvar og arbeidsavtale. Faglig leder skal sammen med opplæringskontoret sørge for at det blir gjennomført ½ års vurderinger. Det finnes mal for ½ års vurdering som skal benyttes. Denne finnes på nettsiden eller på nettsiden til opplæringskontoret. Faglig leder skal tilrettelegge for avvikling av fagprøve ved bedriften, i de fag det ikke er egne prøvestasjoner. Opplæringskontoret har også utarbeidet opplæringslogg som skal benyttes aktivt i læretiden av både lærling, faglig leder og instruktører. Opplæringsloggen ligger som vedlegg til dette heftet. 8

9 Instruktøren Instruktøren er den som følger opp og hjelper lærlingen i det daglige arbeidet. Instruktøren er dermed en viktig rollemodell for lærlingen. Det er viktig at en instruktør formidler blant annet hvordan lærlingen utfører godt arbeid, hvordan en bør oppføre seg ovenfor kolleger, hvordan behandle kunder, renhold og orden, og ansvar mht. forbedring og utvikling i bedriften. Instruktøren har ansvaret for at lærlingen får lærerike arbeidsoppgaver, og for at det føres faglige samtaler underveis og i etterkant av arbeidet. Det er viktig å la lærlingen jobbe selvstendig under oppsyn av en instruktør som hjelper og veileder underveis. Når oppgaven er utført skal lærlingen og instruktøren diskutere arbeidsprosessen, resultatet og om muligheter for å gjøre jobben enda bedre. Det er ingen formelle krav til den som skal være instruktør. Det viktigste er at vedkommende har god fagkompetanse i det aktuelle faget. En god instruktør skal motivere lærlingen til å lære faget, og skape tillit hos lærlingen. I tillegg må instruktørene være flinke til å forklare, vise og veilede. Husk det finnes ingen dumme spørsmål. Fagligleder/Instruktørens oppgaver og ansvar Faglig leder/instruktør skal: Sette seg inn i opplæringsloggen til lærlingen Påse at det er progresjon i opplæringen Ha fokus på HMS Demonstrere arbeidsoppgaver, teknikker og utstyr og forklare hva som gjøres Observere og vurdere lærlingen Beskrive med ord det de gjør og begrunne hvorfor det gjøres Stille gode spørsmål til lærlingen slik at han/ hun blir bevisst på egen læring Gi konstruktiv tilbakemelding på utført arbeid Vise lærlingen hvordan han/ hun skal benytte bedriftens rutiner og systemer for å dokumentere arbeidet Organisere ½ års vurderinger sammen med lærling (og opplæringskontoret) Delta på instruktørkurs 9

10 Forberedelse til fagprøve Etter hvert kan det være fornuftig at lærlingen får oppgaver som forbereder han/ hun til fagprøven. Lærlingen kan for eksempel få en bestemt arbeidsoppgave hvor han/ hun skal planlegge arbeidet og argumentere for valgt løsning. Etter gjennomføringen av det praktiske arbeidet kan lærlingen vurdere eget arbeid ovenfor instruktøren. Opplæringskontoret har laget oppgaver som kan benyttes til å teste lærlingen. Oppgavene er organisert slik at det skal finnes oppgaver som passer etter 1, 2, 3 og 4 halvår av opplæringen. Oppgavene finnes på eller opplæringskontoret sin internettside. Representant for de ansatte Representant for de ansatte skal være lærlingens støttespiller, en person som lærlingen kan henvende seg til ved behov. Lærlingen Alle lærlinger skal føre opplæringslogg. Loggen skal sikre og dokumentere opplæringen, og bidra til at lærlingen tar medansvar for opplæringen. Denne dokumentasjonen er utgangspunktet for ½ års vurderinger. 10

11 Oppfølging av lærlinger I tillegg til den daglige opplæringen ved lærebedriften, har lærlingen krav på en mer formell og nøyaktig gjennomgang av hvordan læretiden forløper. Dette skjer i lærlingsamtaler minst en gang i halvåret ( ½ års vurdering). ½ års vurdering I følge opplæringsloven skal det minimum hvert halvår gjennomføres en samtale mellom lærling og lærebedrift hvor lærlingens arbeid, innsats og fremdrift i opplæringen skal vurderes. Opplæringskontoret skal delta ved behov, men det skal tilstrebes at lærebedrift og lærling selv gjennomfører vurderingen. Lærlingen skal ha med utfylt opplæringslogg til hver ½ års vurdering. Loggen er utgangspunktet for å kontrollere fremdriften i opplæringen. Lærling, opplæringskontoret og lærebedriften ved faglig leder skal ha skriftlig tilbakemelding etter hver ½ års vurdering. Malen ½ års vurdering utarbeidet av opplæringskontoret skal benyttes ved alle lærlingsamtaler, og den finnes på eller opplæringskontoret sin internettside. Faglig leder eller instruktør skal ved ½ års vurderingen kunne redegjøre for hvilke arbeidsoppgaver lærlingen har utført beskrive hva lærlingen er god på beskrive hva lærlingen bør jobbe mer med redegjøre for den videre læretiden Lærebedrift skal i samarbeid med opplæringskontoret påse at lærling får nødvendig opplæring i samsvar med opplæringsloggen. Opplæringskontoret skal sørge for omplassering dersom ikke bedriften kan gi opplæring i alle kompetansemål i opplæringsloggen. Passiv lærling En passiv lærling er en av de største utfordringene en instruktør kan ha. I tillegg til å gi lærlingen konkrete arbeidsoppgaver, kan det i slike tilfeller være aktuelt å stille seg selv som instruktør noen spørsmål: Har lærlingen fått vite hva som forventes av han/ henne? Er lærlingen uinteressert eller rett og slett utrygg? Har lærlingen fått tilstrekkelig opplæring/ veiledning? Har lærlingen fått klare tilbakemeldinger? 11

12 Opplæringskontoret Medlemskap i opplæringskontoret innebærer at opplæringskontoret har det formelle opplæringsansvaret. Lærekontrakten inngås mellom lærling og opplæringskontor. Når lærekontrakten er godkjent av fylket, vil lærlingen og opplæringskontoret få tilsendt en godkjent lærekontrakt. Opplæringskontoret sender kopi til lærebedriften. Opplæringskontoret sørger for at opplæringen skjer i samsvar med lover, forskrifter og læreplan for det aktuelle faget. Opplæringskontoret arrangerer kurs og samlinger for lærlinger, faglig ledere og instruktører, og vi utarbeider verktøy som lærlingen og lærebedriften skal benytte i læretiden. Ønsker din bedrift å øke kompetansen til de ansatte, kan opplæringskontoret være behjelpelig med organisering av fagbrevkurs og andre aktuelle kurs. Foto: Ola Røe Fylket Fylket har det overordnede ansvaret for videregående opplæring. Det er de som godkjenner lærebedrift, lærekontrakt/ opplæringskontrakt og endinger i læreforholdet. De utbetaler også tilskudd for lærlingene. 12

13 Lønn Lærlinger har krav på lønn. Dersom lærebedriften har inngått tariffavtale, har lærlingen rett til tariff festet lærlinglønn. Dersom arbeidsforholdet ikke er regulert gjennom tariff avtale, skal lønn og arbeidstid angis i arbeidsavtalen. I første delen av læretiden er det mest opplæring og på slutten er det mest verdiskaping. Derfor er det hovedsakelig mindre lønn på begynnelsen enn på slutten av læretiden. Nedenfor er en oversikt over hovedmodellene til lærlinglønnen. Lærlinger på fiskefartøy Ved fartøy som er medlem i Norges Fiskarlag: 1 året ½ lott * 2 året ¾ lott * *Tar forbehold om endring ved lønnsforhandlinger. Ved fartøy som er medlem i Fiskebåtredernes Forbund: 1 året Fastsatt beløp per driftsmåned * 2 året ½ lott * *Tar forbehold om endring ved lønnsforhandlinger. Lærlinger i bedrift Lærlingen skal ha 1 ordinær årslønn i løpet av 2 år. Lærlingens lønn utgjør en prosentandel av ordinær lønn for nyansatte fagarbeidere i bedriften. Prosentandelen kan variere noe det enkelte halvår avhengig av bransje og fagområde. Hovedmodell: 1 halvår: 30 % 2 halvår: 40 % 3 halvår: 50 % 4 halvår: 80 % Andre bedrifter betaler 50 % av en årslønn til en nyutdannet fagarbeider gjennom hele læretiden. Lærekandidater Lærekandidater lønnes på grunnlag av kompetansenivå. I første delen av opplæringstiden er det mest opplæring og på slutten er det mest verdiskaping. Derfor er det hovedsakelig mindre lønn på begynnelsen enn på slutten av læreforholdet. I enkelte tilfeller lønnes kandidaten prosentvis likt lærling, men da ut i fra årslønn for hjelpearbeider/assistent og ikke fagarbeider. 13

14 Overtid Lærlingen er arbeidstaker i bedriften med rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtale. Dette gjelder også overtid. Jobber lærlingen overtid har han/ hun rett til overtidsbetaling. Noen bedrifter lønner etter lærlingtariffen, mens andre lønner etter den tariffen ufaglært arbeidskraft har når de arbeider overtid. Her finnes ingen regel. Foto: Ola Røe 14

15 Sykdom og fravær Lærlingen skal gi beskjed til lærebedriften hvis han blir hindret fra å komme på jobb. Han/ hun skal her følge lærebedriftens egne rutiner. Lærebedriften skal gi beskjed til opplæringskontoret dersom lærlingen blir sykmeldt eller av andre grunner blir fraværende fra lærebedriften i 1 måned eller mer. Ved lengre tids fravær kan læretiden bli utvidet. Heving/ oppsigelse av lærekontrakten Dersom bedriften vil si opp lærekontrakten må det begrunnes skriftlig med en eller flere av følgende årsaker: Lærlingens tilpasning til arbeidet Ferdigheter/ evner Pålitelighet Dersom lærling og lærebedrift er enig kan lærekontrakt heves, men en må likevel gjennom hele hevingsprosessen som er beskrevet nedenfor. I forbindelse med heving av lærekontrakt skal det gjennomføres en sluttsamtale mellom lærling, lærebedrift ved faglig leder og opplæringskontoret. Opplæringskontoret vil lage en attest for den delen av læretiden som er gjennomført. Den vil bli sendt til lærling. Opplæringskontoret sender melding om heving av lærekontrakt til Utdanningsavdelingen i fylket som skal godkjenne alle oppsigelser/ hevinger av lærekontrakter. Dersom situasjonen tilsier det skal opplæringskontoret først forsøke å omplassere lærling til annen lærebedrift. Kontakt opplæringskontoret Ved eventuelle konflikter på arbeidsplassen hvor lærlingen er involvert, må lærebedriften gjerne kontakte opplæringskontoret slik at vi kan bistå til en løsning. Det er viktig at lærebedriften ved faglig leder, kontakter opplæringskontoret dersom lærlingen ikke fungerer i læreforholdet. Hvis ikke dette lar seg løse vil opplæringskontoret, dersom situasjonen tilsier det, forsøke å omplassere lærling til annen lærebedrift. 15

16 Instruktørkurs Faglig ledere og instruktører skal gjennomgå instruktørkurs. Kursene arrangeres hvert år, og våre medlemsbedrifter vilil få invitasjon til kursene. Informasjon og oversikt versikt over kurs får f du ved henvendelse til opplæringskontoret. Tilskudd Alle bedrifter som har lærlinger/ lærekandidater vil få tilskudd fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet. 16

17 Fagprøve Fagprøven skal gjennomføres ved slutten av læretiden, senest 2 mnd. etter læretiden er avsluttet. Opplæringskontoret melder lærlingen opp til fagprøve. Fagprøven skal gjennomføres ved prøvestasjon på videregående skole, eller i den bedriften lærlingen har hatt hoveddelen av opplærlingen. Lærebedriften har ansvar for å legge til rette for fagprøven der det ikke er egne prøvestasjoner. Prøvenemnda, som skal vurdere lærlingen under fagprøven, vil kontakte bedriften og/ eller lærlingen og avtale prøvedato. Bedriften må stille arbeidsplass, utstyr og materialer til disposisjon den dagen. Fagprøver innen fiske og fangst, matros- og motormann faget skjer ved prøvestasjon. Fagprøven inneholder oppgaver innenfor kompetansemålene i læreplanen. Dermed er det viktig at lærlingen kan alt som står i opplæringsloggen. Fagprøven består av 4 deler: Planlegging av arbeidet og argumentasjon for valgt løsning Praktisk gjennomføring av et faglig arbeid Vurdering av eget prøvearbeid Dokumentasjon av eget prøvearbeid Prøvenemnda kan i en oppsummerende samtale til slutt stille spørsmål til faglig avklaring. Hjelpemidler som lærlingen har brukt i læretida kan benyttes under fagprøven. Vurderingen av fagprøven blir gitt etter en tredelt skala: - Bestått meget godt - Bestått Ikke bestått. Kompetanseprøve Lærekandidaten skal opp til en kompetanseprøve, som er tilrettelagt etter den individuelle læreplanen. Etter gjennomføring av kompetanseprøven vil lærlingen få utstedt et kompetansebevis, som viser det nivået opplæringen har ført frem til. 17

18 Norsk Maritim Kompetanse (gjelder kun for båter) Stiftelsen Maritim Kompetanse gir tilskudd til opplæringsstillinger for norske lærlinger, kadetter under opplæring til sertifikat klasse 4 eller 3 og junioroffiserer under opplæring til klasse 2. Søknad om tilskudd skjer 2 ganger i året, etter gjennomført læreperiode. Søknadsfristen for 1 halvår (1. Jan. 30. juni) er som hovedregel 1. august, mens søknadsfristen for 2 halvår (1. juli 31. des.) er 1. februar. Til søknaden må det legges ved lærekontrakt (gjelder lærlinger) eller arbeidsavtale (gjelder kadetter og junioroffiserer) og revisorerklæring. I tillegg må fartøy under 24 meter, fylle ut et skjema for godkjenning som opplæringsfartøy. Mer informasjon om satser, søknadsskjema, revisorerklæring og skjema for godkjenning som opplæringsfartøy finner du på og under Kompetanse / Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse. 18

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING NettOppFisk - et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi deg informasjon om læretiden.

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING OG LÆREBEDRIFT

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING OG LÆREBEDRIFT INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING OG LÆREBEDRIFT Innhold Marint Kompetansesenter... 2 Vg.3 opplæring i bedrift... 2 Lærekontrakt/ opplæringskontrakt... 3 Læretid... 3 Fylkeskommunen... 3 Marint Kompetansesenter

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Informasjonshefte for medlemsbedrifter av OK AMB

Informasjonshefte for medlemsbedrifter av OK AMB Informasjonshefte for medlemsbedrifter av OK AMB Informasjonshefte er ment som et hefte der våre medlemsbedrifter skal finne nødvendig informasjon om hva det vil si å ha et medlemskap i Opplæringskontoret

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING OG FAGLIG LEDER. Ditt redskap til kunnskap Side 1

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING OG FAGLIG LEDER. Ditt redskap til kunnskap Side 1 INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING OG FAGLIG LEDER Ditt redskap til kunnskap Side 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Marint Kompetansesenter... 3 Vg.3 opplæring i bedrift... 3 Lærekontrakt/

Detaljer

Fagprøven skal gjennomføres ved prøvestasjon, eller i den bedriften lærlingen har hatt hoveddelen av opplærlingen.

Fagprøven skal gjennomføres ved prøvestasjon, eller i den bedriften lærlingen har hatt hoveddelen av opplærlingen. Fagprøve Oppmelding til fagprøve Marint Kompetansesenter avdeling opplæringskontoret melder lærlingen opp til fagprøve. Lærlingen vil få tilsendt et brev fra Møre og Romsdal fylkeskommune om at han/ hun

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING OG LÆREBEDRIFT. Ver. 2.0 - mai 2015

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING OG LÆREBEDRIFT. Ver. 2.0 - mai 2015 INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING OG LÆREBEDRIFT Ver. 2.0 - mai 2015 Forord Dette er et hefte både for lærling og bedriften ved faglig leder / instruktør. Faglig leder er ansvarlig for å lese gjennom informasjon

Detaljer

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Lærlingeperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: 1 Bedrift: VELKOMMEN SOM LÆRLING i OKIO Opplæringskontoret

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER Foto: Thor-Wiggo Skille GRATULERER VELKOMMEN SOM LÆREBEDRIFT! Ved å ta inn lærling eller lærekandidat* i bedriften, gjør du en innsats, ikke bare for din bedrift, men

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRETIDEN

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRETIDEN RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRETIDEN For lærlinger og lærekandidater Foto: nfk.no RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I en travel

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

Bokas innhold er fritt tilgjengelig på under Opplæring i bedrift.

Bokas innhold er fritt tilgjengelig på  under Opplæring i bedrift. Versjon 3. okt. 2012 Forord Opplæringsboka er et hjelpemiddel for lærling og instruktør i det daglige opplæringsarbeidet. I boka brukes begrepene lærling og instruktør. Med lærling menes lærling og lærekandidat

Detaljer

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER?

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Søker lærebedrift Flink, positiv og engasjert lærling søker læreplass hos bedrift. Bill. mrk Flink lærling Lærebedrift ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Behov for flere læreplasser Antall elever ved de videregående

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 7 Januar 2017 Med vennlig hilsen

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Temaer for kurset: BLI KJENT MED GRUNNLEGGENDE ORGANISERING

Detaljer

Hva vil det si å være lærebedrift?

Hva vil det si å være lærebedrift? Vilje gir vekst Hva vil det si å være lærebedrift? ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Seksjon for fag- og yrkesopplæring (Fagopplæringskontoret) Postboks 130 4001 STAVANGER Resepsjon Stavanger

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS 1 Navn Kontorets navn: Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus, forkortet til OK stat. 2 Formål OK

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE For lærlinger og lærekandidater Foto: Thor -Wiggo Skille RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

opplæring i bedrift Kvalitet i videregående opplæring

opplæring i bedrift Kvalitet i videregående opplæring opplæring i bedrift Kvalitet i videregående opplæring Utdanningsavdelingen 11 12 01 10 02 09 03 08 04 07 06 05 ( ] Kvalitet i videregående opplæring - opplæring i bedrift Som et bidrag i arbeidet med å

Detaljer

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtekter for Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtatt på stiftelsesmøte 5. juni 1997 (siste endringer vedtatt på årsmøtet 29. mars 2012) 1 Definisjon og formål 1.1 Opplæringskontorets navn skal være:

Detaljer

VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør

VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør VIKGTIG INFORMASJON Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør *Det er lærlingens ansvar å ta opp igjen fag som ikke er

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING-

VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING- Vest-Agder fylkeskommune VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING- PRØVENEMNDSOPPLÆRING 2010 www.vaf.no Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune HOVEDMODELLEN INNENFOR FAGOPPLÆRING: 2 ÅR I SKOLE OG 2 ÅR

Detaljer

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Faglig lederperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: Bedrift: Faglig leder/instruktørs ansvar og

Detaljer

til Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring

til Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring VELKOMMEN til kurs for faglig ledere/ instruktører og veiledere i lærebedrifter Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring Hans Egil Berg Kursprogram Våre dagers unge? Våre dagers

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Lærekandidatordninga. Varig arbeid

-Ein tydeleg medspelar. Lærekandidatordninga. Varig arbeid -Ein tydeleg medspelar Lærekandidatordninga Varig arbeid Kampen om lærebedriften Arbeidsm arkedsbe drifter YFF Vg1 YFFVg2 TAF Lærling Veksling modell Velvilje A/S Lære kandidat NAV Praksis brev Ungdoms

Detaljer

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Kvalitetsdokument Innhold Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Skifte av arbeidsgiver i Inderøy opplæringsring Oppfølging av lærling vi

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

Om lærlinger og lærlingordningen

Om lærlinger og lærlingordningen Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning for tillitsvalgte Forord For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet, og LO vil bidra til at lærlingene opplever læretida som positiv og

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011)

LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011) LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011) INNHOLD: FORORD 1. Definisjoner 2. Målsettinger og roller 3. Økonomi 4. Ansattrepresentant 5. Årshjul for aktiviteter VEDLEGG Vedlegg A: Organisasjonskart

Detaljer

Læretiden i bedrift. Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009

Læretiden i bedrift. Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009 Læretiden i bedrift Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009 Kunnskapsløftet Med Kunnskapsløftet kom nye krav til skole og bedrift om innholdet i opplæringen: Nye

Detaljer

Informasjon om Lærekandidatordninga. Bedrift. Elev. Skule

Informasjon om Lærekandidatordninga. Bedrift. Elev. Skule Informasjon om Lærekandidatordninga Elev, Opplæring i bedrift Revidert Januar 2017 Opplæring i bedrift for lærekandidatar Ein lærekandidat får ein opplæringskontrakt og tilrettelagt opplæring i bedrift.

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg Håndbok for praksisbrev Praktisk opplæring i Vg1 og Vg2 2015-2017 Forord Forsøksprosjektet med praksisbrev er initiert av Utdanningsdirektoratet, og i Hedmark startet utprøvingen høsten 2012. Praksisbrev

Detaljer

Ulike veier til fag- og svennebrev

Ulike veier til fag- og svennebrev Ulike veier til fag- og svennebrev FOKO, Sundvolden Hotell 20.oktober 2011 Liv Marit Meyer Petersen Formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Vestfold Fylkeskommune Fengselsdrift

Detaljer

ARBEIDSOPPGAVER OG TIPS FOR PRØVENEMND OG YRKESUTVALG

ARBEIDSOPPGAVER OG TIPS FOR PRØVENEMND OG YRKESUTVALG ARBEIDSOPPGAVER OG TIPS FOR PRØVENEMND OG YRKESUTVALG Prøvenemnda blir oppnevnt for en 4 års periode hvor Rogaland fylkeskommune, Seksjon for fag- og yrkesopplæring er oppdragsgiver. Det betyr at avklaringer

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2 Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2 Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Legge til rette opplæringen slik at lærlingen

Detaljer

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 HVORDAN BLI EN GODKJENT LÆREBEDRIFT? En lærebedrift er en privat eller offentlig virksomhet som gjennom lærlingordningen gir lærlinger/lærekandidater opplæring

Detaljer

Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen. Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud

Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen. Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud 2 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAGOPPLÆRINGSSEKSJONEN i BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD 1 HVA ER EN LÆREKANDIDAT? En kandidat inngår en opplæringskontrakt og får en mindre

Detaljer

Før prøven. Ta fag- eller svenneprøve

Før prøven. Ta fag- eller svenneprøve Ta fag- eller svenneprøve Med et fagbrev eller svennebrev i hånden kan du dokumentere at du har kompetansen som er beskrevet i læreplanen for faget ditt. For å få fagbrev eller svennebrev i et fag, må

Detaljer

Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør. Per Kristian Knutsen avdelingsdirektør. Dato:

Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør. Per Kristian Knutsen avdelingsdirektør. Dato: Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-16 Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater for perioden 1. mai 2006-30. april 2008 Dato: 11.10.2006 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

Yrkesfagleg Grunnutdanning

Yrkesfagleg Grunnutdanning Yrkesfagleg Grunnutdanning Innhold Hvem passer Yrkesfaglig grunnutdanning for? Hva oppnår eleven ved å velge Yrkesfaglig grunnutdanning? Hvilke sosiale kompetanser trenger elever lære seg for å få jobb?

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

5 Departementets forslag

5 Departementets forslag Videregående opplæring Vår ref.: 201606938-94 LILLEHAMMER, 16. mai 2017 Høringssvar - Fagbrev på jobb. Frist 19.5.2017 Oppland fylkeskommune har gjennomgått og svart på de punktene departementet har ønsket

Detaljer

Vil du bli lærling i kommune Rælingen

Vil du bli lærling i kommune Rælingen Vil du bli lærling i kommune Rælingen 1 Innhold Hvordan bli lærling i Rælingen kommune?... 3 Hvordan er det å være lærling?... 4 Opplæringsringen i offentlig sektor på Romerike... 4 Arbeidstaker og lærling...

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Verdt å vite for lærebedrifter og instruktører. som har lærlinger i mediegrafikerfaget og profileringsdesignfaget

Verdt å vite for lærebedrifter og instruktører. som har lærlinger i mediegrafikerfaget og profileringsdesignfaget Verdt å vite for lærebedrifter og instruktører som har lærlinger i mediegrafikerfaget og profileringsdesignfaget Innhold Innledning.... 3 Hvorfor ansette en lærling?.... 4 Læring i bedrift - hva innebærer

Detaljer

Høringsnotat om Fagbrev på jobb

Høringsnotat om Fagbrev på jobb Høringsnotat om Fagbrev på jobb 0 Innhold Innledning... 1 2 Bakgrunnen for forslaget... 1 3 Gjeldende rett... 2 4 Departementets vurderinger... 3 5 Departementets forslag... 4 5.1 Bør ordningen gjelde

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE Lærlinger og praksiskandidater Fag- eller svenneprøven markerer avslutningen av et godkjent utdanningsløp som i hovedmodellen

Detaljer

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det?

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Godt, nok og sikkert drikkevann. Rene vannkilder. Hvordan sikrer vi dette i de neste planperioder for kommende generasjoner? Hvordan bli en lærebedrift?

Detaljer

Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven FISKE OG FANGST. Oslo, februar 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven FISKE OG FANGST. Oslo, februar 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven FISKE OG FANGST Oslo, februar 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Innhold Kapittel I... 1 Generell informasjon... 1 Kapittel II... 2

Detaljer

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål)... 1 1. Bakgrunnspørsmål... 2 2. Lærlingundersøkelsen... 2 3. Trivsel... 2 4. Jobbkrav og læringsmuligheter... 4 Læringskrav og innovasjon...

Detaljer

KLARGJØRING AV ROLLER OG OPPGAVER FOR PRØVENEMNDER i Oppland fylkeskommune

KLARGJØRING AV ROLLER OG OPPGAVER FOR PRØVENEMNDER i Oppland fylkeskommune KLARGJØRING AV ROLLER OG OPPGAVER FOR PRØVENEMNDER i Oppland fylkeskommune 2016 2019 Dokumentet bygger på Opplæringslova 4-8, 12-7 og forskriften kapittel 3, fra 3-48 og til 3-67 Arbeidet til prøvenemndene

Detaljer

Ny høring, «Fagbrev på jobb»

Ny høring, «Fagbrev på jobb» Saksbehandler: Øivind Bøås Vår dato: 16.11.2017 Deres dato: Vår referanse: 2017/6827 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høring - Svar Ny høring, «Fagbrev på jobb» Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Fagbrev - et kvalitetsstempel

Fagbrev - et kvalitetsstempel Fagbrev - et kvalitetsstempel Jobb med Energi - samling 21.nov 2012 Marit Strand Avdeling for fagopplæring Fylkeskommunens rolle og ansvar i prøveavviklingen Forvaltningsorgan Oppnevner prøvenemnder Godkjenner/avslår

Detaljer

Styrende dokumenter. Dokumentnavn: Rutine Organisering i forhold til skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og vg3 fagopplæring i skole

Styrende dokumenter. Dokumentnavn: Rutine Organisering i forhold til skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og vg3 fagopplæring i skole Organisasjonsnivå: Styrende dokumenter Område: Opplæring i skole og bedrift Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Rutine Organisering i forhold til skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE

VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE Hvorfor ny modell for fagopplæring, og hva innebærer ? Avtale som ble inngått juni 2011 mellom

Detaljer

SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER. mellom

SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER. mellom Særavtale til Tjenesteavtale 7 SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER mellom Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale sykehus og kommuner innenfor Helse Bergen sitt foretaksområde Denne avtalen

Detaljer

* Opplæringskontoret ble opprettet i 1999 med 9 medlemsbedrifter og 32 lærlinger * Pr. dags dato har vi 384 lærlinger hvorav 24 er lærlinger i kran

* Opplæringskontoret ble opprettet i 1999 med 9 medlemsbedrifter og 32 lærlinger * Pr. dags dato har vi 384 lærlinger hvorav 24 er lærlinger i kran * Opplæringskontoret ble opprettet i 1999 med 9 medlemsbedrifter og 32 lærlinger * Pr. dags dato har vi 384 lærlinger hvorav 24 er lærlinger i kran og løfteoperasjonsfaget. Daglig leder: Randi Østensen

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt i mot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 2 31.10.14 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Det aller beste med å ha lærlinger er at du er med å forme fremtidens fagarbeidere MYTER OG FAKTA OM DET

Detaljer

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

MAPPEMODELLEN FOR LÆRLINGER OG LÆREKANDIDATER

MAPPEMODELLEN FOR LÆRLINGER OG LÆREKANDIDATER MAPPEMODELLEN FOR LÆRLINGER OG LÆREKANDIDATER metode og system for opplæring og vurdering Skulpturlandskap Nordland, Lødingen "Øye i stein" 2 Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit curabitur

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Fagstolthet Fellesskap - Forbedring. - Nøkler til vurdering i bedrift?

Fagstolthet Fellesskap - Forbedring. - Nøkler til vurdering i bedrift? Fagstolthet Fellesskap - Forbedring - Nøkler til vurdering i bedrift? Førstelektor Hæge Nore 29.11.2011 Min bakgrunn for å snakke om dette temaet Mange prosjekter knyttet til læring i bedrift med tett

Detaljer

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Kvalitet fag- og yrkesopplæringen i Kvalitet Hva er kvalitet? En definisjon: Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i yrkessjåførfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i yrkessjåførfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i yrkessjåførfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb.

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. Svar på høring om Fagbrev på jobb fra Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. 1 Innledning Buskerud fylkeskommune er positive til at departementet

Detaljer

FINNMARK FYLKESKOMMUNE OPPLÆRINGSAVDELINGA AKVAKULTURFAGET

FINNMARK FYLKESKOMMUNE OPPLÆRINGSAVDELINGA AKVAKULTURFAGET Dette dokumentet gjenomgås med kandidat og kopi beholdes av kandidaten. Originalen sendes i sin helhet sammen med prøveprotokoll. FINNMARK FYLKESKOMMUNE OPPLÆRINGSAVDELINGA FAGPRØVE i AKVAKULTURFAGET KANDIDAT:

Detaljer

Veiledning faglig leder. Innhold: Lærlingens perm Hva vil det si å vurdere? Vurderingsskjemaer eksempler Lovverk

Veiledning faglig leder. Innhold: Lærlingens perm Hva vil det si å vurdere? Vurderingsskjemaer eksempler Lovverk Veiledning faglig leder Innhold: Lærlingens perm Hva vil det si å vurdere? Vurderingsskjemaer eksempler Lovverk Lærlingens/ - lærekandidatens opplæringsperm Når kontrakten blir inngått får lærlingen udelt

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015 Trond Reinhardtsen Videregående opplæring 3-1 og 3-3 Rett til 3 års videregående opplæring (ikke plikt) Opplæringen skal føre frem til: Studiekompetanse

Detaljer

Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale.

Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale. Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale. Elever fra VG1 (videregående trinn 1) og VG2 (videregående trinn 2) gis muligheter for praksis / veiledning / ekskursjoner

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Kort orientering om det å være lærling i Rælingen kommune Versjon 1 27.1.14 Anne Røine Koordinator i Rælingen kommune/ Organisasjonsenheten 1 Innhold Hvordan bli lærling i Rælingen

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i salgsfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i salgsfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i salgsfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet sjekker lønna di omtanke solidaritet samhold Forord Fagforbundet skal være synlig og nær medlemmene. Det er vi når vi oppsøker medlemmer og verver nye. Hvorfor ikke gi tilbud om en lønns-

Detaljer

Tenk framtid Bli lærebedrift

Tenk framtid Bli lærebedrift Vår neste generasjon treng læreplassar! Tenk framtid Bli lærebedrift 1 Eg treng læreplass! Tradisjon møter framtid Fagopplæringa i Noreg har ei tradisjonsrik historie. Samfunnet er avhengig av at private

Detaljer

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Akershus fylkeskommune, Veiledningssenteret Romerike 1 Oktober 2016 Innhold Rett til videregående opplæring for ungdom side 3 Rett til videregående opplæring

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i logistikkfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i logistikkfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i logistikkfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

Et verktøy mot svart arbeid

Et verktøy mot svart arbeid Dette materiellet er utviklet av Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ), en allianse mellom KS, LO, NHO, Unio, YS og Skatteetaten. Alliansen arbeider forebyggende mot svart økonomi. Temaheftet sammen med det

Detaljer

TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS

TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS Hva kan du selv gjøre? START NÅ! Du må selv ta ansvar for å finne læreplass. Din egen innsats er av stor betydning Husk at læreplassene ikke tildeles på samme

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK. Opplæring i finmekanikerfaget. Tilhører:... Utarbeidet 2012 Hallgeir Larsen

OPPLÆRINGSBOK. Opplæring i finmekanikerfaget. Tilhører:... Utarbeidet 2012 Hallgeir Larsen OPPLÆRINGSBOK Opplæring i finmekanikerfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Lærebedrift

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING

OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING Bedriftens vurdering av lærlinger Opplæringskontorets oppfølging av lærlinger Opplæringskontorets

Detaljer

Kvalitet i fagopplæringen

Kvalitet i fagopplæringen BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune bestilte i sak 13/17 forvaltningsrevisjon av kvalitet i fagopplæringen. Utvalget fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

Prøvenemndsopplæring 2015/16.

Prøvenemndsopplæring 2015/16. Prøvenemndsopplæring 2015/16 www.vaf.no OPPLÆRING AV PRØVENEMNDER 2015/2016: 1. Didac-kurset skal gjennomføres-har du spørsmål? 2. Kurset/samlingen i dag 3. Samling med prøvenemnda for faget og levere

Detaljer

Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging

Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging -Ein tydeleg medspelar 25.August 2015 Fag og yrkesopplæring Utfordringar - språk - kultur - namn - ungdom/vaksne - ulike grupper av innvandrarar

Detaljer

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune Holtålen Kommune Side 1 av 10 Holtålen - mulighetenes kommune Lærlingplan 1 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL... 3 2. HISTORIKK... 3 3. GENERELT... 3 4. ANDRE LÆRELØP:... 4 5. OPPLÆRING

Detaljer