INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT"

Transkript

1 INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT NettOppFisk et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen

2 Forord Formålet med heftet er å gi en beskrivelse av lærebedriftens ansvar i læreforholdet. Faglig leder er ansvarlig for å lese gjennom informasjon fra opplæringskontoret som gjelder lærlinger. Heftet skal sikre at mottak og oppfølging av lærlinger/ lærekandidater skjer etter læreplan for faget, fastsatte lover, forskrifter og andre ramme vilkår, og i tråd med interessene til opplæringskontoret sine medlemsbedrifter. Målet med opplæringen er å gi lærlingen kompetanse innen det aktuelle faget og forberede han/hun til fagprøven. Opplæringen skal kvalifisere til utøvelse av det aktuelle yrket. Etter bestått fagprøve har lærlingen blitt fagarbeider, og kan jobbe videre eller søke høyere utdanning. Lærlingordningen inngår i yrkesfaglig videregående opplæring. Hovedmodellen for yrkesfaglig opplæring er 2 års skolegang etterfulgt av 2 års læretid i bedrift. Yrkesfagene på vg 1 og vg 2 nivå har blitt mer generelle. Lærebedriftenes ansvar er dermed blitt større mht. å få spisset opplæringen mot det enkelte lærefag. Instruktørene ved lærebedriftene er lærlingenes viktigste støttespillere i opplæringen. Opplæringskontoret ønsker lykke til med opplæringen. 2

3 Innhold Forord... 2 Innhold... 3 Læring i bedrift en sentral del av yrkesopplæringen... 4 Lærebedriftens ansvar i læreforholdet... 5 Mottak av lærlinger... 5 Sjekkliste for lærlingen ved oppstart i lærebedrift... 6 Lærekontrakt/ opplæringskontrakt... 7 Arbeidsavtale... 7 Permittering... 7 Faglig leder... 8 Instruktøren... 9 Fagligleder/Instruktørens oppgaver og ansvar... 9 Forberedelse til fagprøve Representant for de ansatte Lærlingen Oppfølging av lærlinger ½ års vurdering Passiv lærling Opplæringskontoret Fylket Lønn Lærlinger på fiskefartøy Lærlinger i bedrift Lærekandidater Overtid Sykdom og fravær Heving/ oppsigelse av lærekontrakten Kontakt opplæringskontoret Instruktørkurs Tilskudd Fagprøve Kompetanseprøve Norsk Maritim Kompetanse (gjelder kun for båter)

4 Læring i bedrift en sentral del av yrkesopplæringen I læretiden går lærlingen sammen med bedriftens fagfolk og lærer gjennom arbeid. Opplæringen skal følge normale driftsrutiner. En lærebedrift som lykkes: Har gode rutiner for mottak av lærling Fremstår som en tydelig leder og et godt forbilde Gjør nødvendige grep hvis lærlingen ikke er egnet i faget, eller av andre årsaker ikke fungerer i læreforholdet Tar tak i og avklarer problemstillinger Involverer lærlingen på lik linje med andre ansatte i bedriften Faglig leders rolle i opplæringen, avhenger av størrelsen på bedriften og organiseringen av arbeidet. Han/ hun kan velge flere instruktører som skal hjelpe og veilede lærlingen i det daglige arbeidet. Opplæringsloggen skal benyttes aktivt til å kontrollere fremdriften av opplæringen. Lærlingen er ansvarlig for å registrere og dokumentere opplæringen i loggen. Faglig leder og/ eller instruktører skal sammen med lærlingen jevnlig gå igjennom opplæringsloggen. Foto: Ola Røe 4

5 Lærebedriftens ansvar i læreforholdet Lærebedriften har arbeidsgiveransvar for lærlingen og/ eller lærekandidaten. skal inngå arbeidsavtale med lærlingen og/ eller lærekandidaten. skal ha faglig leder og eventuelt instruktører til lærlingen og/ eller lærekandidaten, og en representant for de ansatte. skal gi beskjed til opplæringskontoret dersom bedriften ikke kan gi tilfredsstillende opplæring i alle kompetansemål i læreplanen. skal gi beskjed til opplæringskontoret dersom lærlingen blir langtids sykmeldt, eller dersom det oppstår problemer i læreforholdet. Dødsfall skal meldes til opplæringskontoret umiddelbart. skal legge til rette for den praktiske fagprøven, i de fag hvor det ikke er egne prøvestasjoner. skal påse at faglig leder og instruktører har instruktørkurs. Mottak av lærlinger Lærebedriften skal legge til rette for en god mottakelse av lærlingen. Lærlingen skal raskt få møte faglig leder og instruktører, tillitsvalgte ved bedriften og representant for de ansatte. Lærlingen skal ha omvisning, bli informert om regler og arbeidsrutiner, lønn og arbeidsforhold som gjelder i bedriften. Faglig leder har ansvaret for at dette blir gjennomført, og for at lærlingen får arbeidsavtale som gjelder for læretiden. Bedriften bør avklare hvilke forventninger de har til lærlingen. Det er også viktig å informere de ansatte ved bedriften om at det skal begynne en lærling. Opplæringskontoret har laget en sjekkliste for oppstart av læretiden, som skal fylles ut. Denne ligger i opplæringsloggen til lærlingen. Kopi av listen er på neste side. 5

6 Sjekkliste for lærlingen ved oppstart i lærebedrift Lærekontrakt Arbeidsavtale Arbeidsreglement/ personalreglement Lønn Forsikring Faglig leder Tillitsvalgt Vernombud Omvisning og orientering om lærebedrift HMS Sikkerhetsinstruks Alarminstruks Info om redningsutstyr Info om brannslukkingsutstyr Fravær og sykdom Opplæringslova Innmeldt i Blad B (kun for lærling på fiskebåt) Annet: 6

7 Lærekontrakt/ opplæringskontrakt Opplæringskontoret og den enkelte lærling/ lærekandidat er parter i lærekontrakten/ opplæringskontrakten. Lærebedriften er arbeidsgiver med ordinært arbeidsgiveransvar. En lærling tegner lærekontrakt med sikte på å ta fagbrev. En lærekandidat inngår opplæringskontrakt, en mindre omfattende opplæring, som gir kompetansebevis. Hovedforskjellen mellom en lærling og en lærekandidat er at lærekandidaten skal ha en individuell opplæringsplan og han/ hun kan kreve litt mer oppfølging. Opplæringskontoret vil som regel være mer delaktig i oppfølgingen av en lærekandidat. Lærebedriften vil bli informert om lærekandidat ordningen før signering av opplæringskontrakt. Arbeidsavtale Lærebedriften har arbeidsgiveransvar for lærlingen. Bedriften skal informere om ordinær arbeidstid, overtid, skiftordninger, lønn og lønnsutbetaling, ferie, krav til ansatte, HMS, verneombud, tillitsvalgte osv. Arbeidsmiljølovens bestemmelser gjelder også for lærlingen. Arbeidsavtale inngås mellom lærling og lærebedrift. Avtalen skal tilfredsstille arbeidsmiljølovens krav til arbeidsavtaler. Avtalen er midlertidig og har varighet innenfor tidsrammen til lærekontrakten. Dersom lærebedriften ikke har egen arbeidsavtale, kan standard arbeidsavtale fra arbeidstilsynet benyttes. Malen finnes på under menyen skjemaer og standard arbeidsavtale. Lærlingen er ansatt i bedriften på samme måte som de andre ansatte ved bedriften, men han/ hun skal samtidig sikres opplæring i henhold til opplæringsloggen. Skal arbeidsforholdet fortsette etter at læretiden er avsluttet må det skrives ny arbeidsavtale. Dette bør avklarest senest 1måned før utløp av lærekontrakten. Permittering Lærlinger skal som hovedregel ikke permitteres så lenge det er aktivitet ved bedriften. Det er viktig at bedriften tar kontakt med opplæringskontoret, som kan være behjelpelig med omplassering i tilfeller hvor det blir nødvendig. 7

8 Faglig leder Faglig leder er hovedansvarlig for opplæringen ved bedriften. Han/ hun skal planlegge og tilrettelegge opplæringen, og sørge for progresjon i læringen gjennom hele læretiden. Faglig leder har ansvar for at lærlingen får daglig veiledning og oppfølging. Han/ hun skal plassere lærlingen på rett sted i bedriften, der det er arbeidsoppgaver som er i tråd med opplæringsloggen og som lærlingen kan mestre. Faglig leder kan delegere ansvaret for selve opplæringen til instruktører. Han/hun velger ut instruktører som skal hjelpe og veilede lærlingen i det daglige arbeidet. I små bedrifter kan bedriftsleder, faglig leder og instruktør være samme person. Faglig leder skal være en person som enten: har hatt fagbrev i faget i minst 2 år har høyere utdanning i det aktuelle faget har minst 6 års arbeidserfaring fra faget Faglig leder er gjerne den som har ansvaret for mottak av den enkelte lærling. Se eget avsnitt om mottak av lærling, arbeidsgiveransvar og arbeidsavtale. Faglig leder skal sammen med opplæringskontoret sørge for at det blir gjennomført ½ års vurderinger. Det finnes mal for ½ års vurdering som skal benyttes. Denne finnes på nettsiden eller på nettsiden til opplæringskontoret. Faglig leder skal tilrettelegge for avvikling av fagprøve ved bedriften, i de fag det ikke er egne prøvestasjoner. Opplæringskontoret har også utarbeidet opplæringslogg som skal benyttes aktivt i læretiden av både lærling, faglig leder og instruktører. Opplæringsloggen ligger som vedlegg til dette heftet. 8

9 Instruktøren Instruktøren er den som følger opp og hjelper lærlingen i det daglige arbeidet. Instruktøren er dermed en viktig rollemodell for lærlingen. Det er viktig at en instruktør formidler blant annet hvordan lærlingen utfører godt arbeid, hvordan en bør oppføre seg ovenfor kolleger, hvordan behandle kunder, renhold og orden, og ansvar mht. forbedring og utvikling i bedriften. Instruktøren har ansvaret for at lærlingen får lærerike arbeidsoppgaver, og for at det føres faglige samtaler underveis og i etterkant av arbeidet. Det er viktig å la lærlingen jobbe selvstendig under oppsyn av en instruktør som hjelper og veileder underveis. Når oppgaven er utført skal lærlingen og instruktøren diskutere arbeidsprosessen, resultatet og om muligheter for å gjøre jobben enda bedre. Det er ingen formelle krav til den som skal være instruktør. Det viktigste er at vedkommende har god fagkompetanse i det aktuelle faget. En god instruktør skal motivere lærlingen til å lære faget, og skape tillit hos lærlingen. I tillegg må instruktørene være flinke til å forklare, vise og veilede. Husk det finnes ingen dumme spørsmål. Fagligleder/Instruktørens oppgaver og ansvar Faglig leder/instruktør skal: Sette seg inn i opplæringsloggen til lærlingen Påse at det er progresjon i opplæringen Ha fokus på HMS Demonstrere arbeidsoppgaver, teknikker og utstyr og forklare hva som gjøres Observere og vurdere lærlingen Beskrive med ord det de gjør og begrunne hvorfor det gjøres Stille gode spørsmål til lærlingen slik at han/ hun blir bevisst på egen læring Gi konstruktiv tilbakemelding på utført arbeid Vise lærlingen hvordan han/ hun skal benytte bedriftens rutiner og systemer for å dokumentere arbeidet Organisere ½ års vurderinger sammen med lærling (og opplæringskontoret) Delta på instruktørkurs 9

10 Forberedelse til fagprøve Etter hvert kan det være fornuftig at lærlingen får oppgaver som forbereder han/ hun til fagprøven. Lærlingen kan for eksempel få en bestemt arbeidsoppgave hvor han/ hun skal planlegge arbeidet og argumentere for valgt løsning. Etter gjennomføringen av det praktiske arbeidet kan lærlingen vurdere eget arbeid ovenfor instruktøren. Opplæringskontoret har laget oppgaver som kan benyttes til å teste lærlingen. Oppgavene er organisert slik at det skal finnes oppgaver som passer etter 1, 2, 3 og 4 halvår av opplæringen. Oppgavene finnes på eller opplæringskontoret sin internettside. Representant for de ansatte Representant for de ansatte skal være lærlingens støttespiller, en person som lærlingen kan henvende seg til ved behov. Lærlingen Alle lærlinger skal føre opplæringslogg. Loggen skal sikre og dokumentere opplæringen, og bidra til at lærlingen tar medansvar for opplæringen. Denne dokumentasjonen er utgangspunktet for ½ års vurderinger. 10

11 Oppfølging av lærlinger I tillegg til den daglige opplæringen ved lærebedriften, har lærlingen krav på en mer formell og nøyaktig gjennomgang av hvordan læretiden forløper. Dette skjer i lærlingsamtaler minst en gang i halvåret ( ½ års vurdering). ½ års vurdering I følge opplæringsloven skal det minimum hvert halvår gjennomføres en samtale mellom lærling og lærebedrift hvor lærlingens arbeid, innsats og fremdrift i opplæringen skal vurderes. Opplæringskontoret skal delta ved behov, men det skal tilstrebes at lærebedrift og lærling selv gjennomfører vurderingen. Lærlingen skal ha med utfylt opplæringslogg til hver ½ års vurdering. Loggen er utgangspunktet for å kontrollere fremdriften i opplæringen. Lærling, opplæringskontoret og lærebedriften ved faglig leder skal ha skriftlig tilbakemelding etter hver ½ års vurdering. Malen ½ års vurdering utarbeidet av opplæringskontoret skal benyttes ved alle lærlingsamtaler, og den finnes på eller opplæringskontoret sin internettside. Faglig leder eller instruktør skal ved ½ års vurderingen kunne redegjøre for hvilke arbeidsoppgaver lærlingen har utført beskrive hva lærlingen er god på beskrive hva lærlingen bør jobbe mer med redegjøre for den videre læretiden Lærebedrift skal i samarbeid med opplæringskontoret påse at lærling får nødvendig opplæring i samsvar med opplæringsloggen. Opplæringskontoret skal sørge for omplassering dersom ikke bedriften kan gi opplæring i alle kompetansemål i opplæringsloggen. Passiv lærling En passiv lærling er en av de største utfordringene en instruktør kan ha. I tillegg til å gi lærlingen konkrete arbeidsoppgaver, kan det i slike tilfeller være aktuelt å stille seg selv som instruktør noen spørsmål: Har lærlingen fått vite hva som forventes av han/ henne? Er lærlingen uinteressert eller rett og slett utrygg? Har lærlingen fått tilstrekkelig opplæring/ veiledning? Har lærlingen fått klare tilbakemeldinger? 11

12 Opplæringskontoret Medlemskap i opplæringskontoret innebærer at opplæringskontoret har det formelle opplæringsansvaret. Lærekontrakten inngås mellom lærling og opplæringskontor. Når lærekontrakten er godkjent av fylket, vil lærlingen og opplæringskontoret få tilsendt en godkjent lærekontrakt. Opplæringskontoret sender kopi til lærebedriften. Opplæringskontoret sørger for at opplæringen skjer i samsvar med lover, forskrifter og læreplan for det aktuelle faget. Opplæringskontoret arrangerer kurs og samlinger for lærlinger, faglig ledere og instruktører, og vi utarbeider verktøy som lærlingen og lærebedriften skal benytte i læretiden. Ønsker din bedrift å øke kompetansen til de ansatte, kan opplæringskontoret være behjelpelig med organisering av fagbrevkurs og andre aktuelle kurs. Foto: Ola Røe Fylket Fylket har det overordnede ansvaret for videregående opplæring. Det er de som godkjenner lærebedrift, lærekontrakt/ opplæringskontrakt og endinger i læreforholdet. De utbetaler også tilskudd for lærlingene. 12

13 Lønn Lærlinger har krav på lønn. Dersom lærebedriften har inngått tariffavtale, har lærlingen rett til tariff festet lærlinglønn. Dersom arbeidsforholdet ikke er regulert gjennom tariff avtale, skal lønn og arbeidstid angis i arbeidsavtalen. I første delen av læretiden er det mest opplæring og på slutten er det mest verdiskaping. Derfor er det hovedsakelig mindre lønn på begynnelsen enn på slutten av læretiden. Nedenfor er en oversikt over hovedmodellene til lærlinglønnen. Lærlinger på fiskefartøy Ved fartøy som er medlem i Norges Fiskarlag: 1 året ½ lott * 2 året ¾ lott * *Tar forbehold om endring ved lønnsforhandlinger. Ved fartøy som er medlem i Fiskebåtredernes Forbund: 1 året Fastsatt beløp per driftsmåned * 2 året ½ lott * *Tar forbehold om endring ved lønnsforhandlinger. Lærlinger i bedrift Lærlingen skal ha 1 ordinær årslønn i løpet av 2 år. Lærlingens lønn utgjør en prosentandel av ordinær lønn for nyansatte fagarbeidere i bedriften. Prosentandelen kan variere noe det enkelte halvår avhengig av bransje og fagområde. Hovedmodell: 1 halvår: 30 % 2 halvår: 40 % 3 halvår: 50 % 4 halvår: 80 % Andre bedrifter betaler 50 % av en årslønn til en nyutdannet fagarbeider gjennom hele læretiden. Lærekandidater Lærekandidater lønnes på grunnlag av kompetansenivå. I første delen av opplæringstiden er det mest opplæring og på slutten er det mest verdiskaping. Derfor er det hovedsakelig mindre lønn på begynnelsen enn på slutten av læreforholdet. I enkelte tilfeller lønnes kandidaten prosentvis likt lærling, men da ut i fra årslønn for hjelpearbeider/assistent og ikke fagarbeider. 13

14 Overtid Lærlingen er arbeidstaker i bedriften med rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtale. Dette gjelder også overtid. Jobber lærlingen overtid har han/ hun rett til overtidsbetaling. Noen bedrifter lønner etter lærlingtariffen, mens andre lønner etter den tariffen ufaglært arbeidskraft har når de arbeider overtid. Her finnes ingen regel. Foto: Ola Røe 14

15 Sykdom og fravær Lærlingen skal gi beskjed til lærebedriften hvis han blir hindret fra å komme på jobb. Han/ hun skal her følge lærebedriftens egne rutiner. Lærebedriften skal gi beskjed til opplæringskontoret dersom lærlingen blir sykmeldt eller av andre grunner blir fraværende fra lærebedriften i 1 måned eller mer. Ved lengre tids fravær kan læretiden bli utvidet. Heving/ oppsigelse av lærekontrakten Dersom bedriften vil si opp lærekontrakten må det begrunnes skriftlig med en eller flere av følgende årsaker: Lærlingens tilpasning til arbeidet Ferdigheter/ evner Pålitelighet Dersom lærling og lærebedrift er enig kan lærekontrakt heves, men en må likevel gjennom hele hevingsprosessen som er beskrevet nedenfor. I forbindelse med heving av lærekontrakt skal det gjennomføres en sluttsamtale mellom lærling, lærebedrift ved faglig leder og opplæringskontoret. Opplæringskontoret vil lage en attest for den delen av læretiden som er gjennomført. Den vil bli sendt til lærling. Opplæringskontoret sender melding om heving av lærekontrakt til Utdanningsavdelingen i fylket som skal godkjenne alle oppsigelser/ hevinger av lærekontrakter. Dersom situasjonen tilsier det skal opplæringskontoret først forsøke å omplassere lærling til annen lærebedrift. Kontakt opplæringskontoret Ved eventuelle konflikter på arbeidsplassen hvor lærlingen er involvert, må lærebedriften gjerne kontakte opplæringskontoret slik at vi kan bistå til en løsning. Det er viktig at lærebedriften ved faglig leder, kontakter opplæringskontoret dersom lærlingen ikke fungerer i læreforholdet. Hvis ikke dette lar seg løse vil opplæringskontoret, dersom situasjonen tilsier det, forsøke å omplassere lærling til annen lærebedrift. 15

16 Instruktørkurs Faglig ledere og instruktører skal gjennomgå instruktørkurs. Kursene arrangeres hvert år, og våre medlemsbedrifter vilil få invitasjon til kursene. Informasjon og oversikt versikt over kurs får f du ved henvendelse til opplæringskontoret. Tilskudd Alle bedrifter som har lærlinger/ lærekandidater vil få tilskudd fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet. 16

17 Fagprøve Fagprøven skal gjennomføres ved slutten av læretiden, senest 2 mnd. etter læretiden er avsluttet. Opplæringskontoret melder lærlingen opp til fagprøve. Fagprøven skal gjennomføres ved prøvestasjon på videregående skole, eller i den bedriften lærlingen har hatt hoveddelen av opplærlingen. Lærebedriften har ansvar for å legge til rette for fagprøven der det ikke er egne prøvestasjoner. Prøvenemnda, som skal vurdere lærlingen under fagprøven, vil kontakte bedriften og/ eller lærlingen og avtale prøvedato. Bedriften må stille arbeidsplass, utstyr og materialer til disposisjon den dagen. Fagprøver innen fiske og fangst, matros- og motormann faget skjer ved prøvestasjon. Fagprøven inneholder oppgaver innenfor kompetansemålene i læreplanen. Dermed er det viktig at lærlingen kan alt som står i opplæringsloggen. Fagprøven består av 4 deler: Planlegging av arbeidet og argumentasjon for valgt løsning Praktisk gjennomføring av et faglig arbeid Vurdering av eget prøvearbeid Dokumentasjon av eget prøvearbeid Prøvenemnda kan i en oppsummerende samtale til slutt stille spørsmål til faglig avklaring. Hjelpemidler som lærlingen har brukt i læretida kan benyttes under fagprøven. Vurderingen av fagprøven blir gitt etter en tredelt skala: - Bestått meget godt - Bestått Ikke bestått. Kompetanseprøve Lærekandidaten skal opp til en kompetanseprøve, som er tilrettelagt etter den individuelle læreplanen. Etter gjennomføring av kompetanseprøven vil lærlingen få utstedt et kompetansebevis, som viser det nivået opplæringen har ført frem til. 17

18 Norsk Maritim Kompetanse (gjelder kun for båter) Stiftelsen Maritim Kompetanse gir tilskudd til opplæringsstillinger for norske lærlinger, kadetter under opplæring til sertifikat klasse 4 eller 3 og junioroffiserer under opplæring til klasse 2. Søknad om tilskudd skjer 2 ganger i året, etter gjennomført læreperiode. Søknadsfristen for 1 halvår (1. Jan. 30. juni) er som hovedregel 1. august, mens søknadsfristen for 2 halvår (1. juli 31. des.) er 1. februar. Til søknaden må det legges ved lærekontrakt (gjelder lærlinger) eller arbeidsavtale (gjelder kadetter og junioroffiserer) og revisorerklæring. I tillegg må fartøy under 24 meter, fylle ut et skjema for godkjenning som opplæringsfartøy. Mer informasjon om satser, søknadsskjema, revisorerklæring og skjema for godkjenning som opplæringsfartøy finner du på og under Kompetanse / Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse. 18

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING NettOppFisk - et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi deg informasjon om læretiden.

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING OG LÆREBEDRIFT. Ver. 2.0 - mai 2015

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING OG LÆREBEDRIFT. Ver. 2.0 - mai 2015 INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING OG LÆREBEDRIFT Ver. 2.0 - mai 2015 Forord Dette er et hefte både for lærling og bedriften ved faglig leder / instruktør. Faglig leder er ansvarlig for å lese gjennom informasjon

Detaljer

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER?

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Søker lærebedrift Flink, positiv og engasjert lærling søker læreplass hos bedrift. Bill. mrk Flink lærling Lærebedrift ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Behov for flere læreplasser Antall elever ved de videregående

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Lærlingeperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: 1 Bedrift: VELKOMMEN SOM LÆRLING i OKIO Opplæringskontoret

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS 1 Navn Kontorets navn: Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus, forkortet til OK stat. 2 Formål OK

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtekter for Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtatt på stiftelsesmøte 5. juni 1997 (siste endringer vedtatt på årsmøtet 29. mars 2012) 1 Definisjon og formål 1.1 Opplæringskontorets navn skal være:

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE For lærlinger og lærekandidater Foto: Thor -Wiggo Skille RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør

VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør VIKGTIG INFORMASJON Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør *Det er lærlingens ansvar å ta opp igjen fag som ikke er

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Om lærlinger og lærlingordningen

Om lærlinger og lærlingordningen Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning for tillitsvalgte Forord For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet, og LO vil bidra til at lærlingene opplever læretida som positiv og

Detaljer

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Faglig lederperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: Bedrift: Faglig leder/instruktørs ansvar og

Detaljer

LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011)

LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011) LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011) INNHOLD: FORORD 1. Definisjoner 2. Målsettinger og roller 3. Økonomi 4. Ansattrepresentant 5. Årshjul for aktiviteter VEDLEGG Vedlegg A: Organisasjonskart

Detaljer

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Kvalitetsdokument Innhold Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Skifte av arbeidsgiver i Inderøy opplæringsring Oppfølging av lærling vi

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen. Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud

Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen. Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud 2 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAGOPPLÆRINGSSEKSJONEN i BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

Detaljer

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE Lærlinger og praksiskandidater Fag- eller svenneprøven markerer avslutningen av et godkjent utdanningsløp som i hovedmodellen

Detaljer

Læretiden i bedrift. Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009

Læretiden i bedrift. Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009 Læretiden i bedrift Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009 Kunnskapsløftet Med Kunnskapsløftet kom nye krav til skole og bedrift om innholdet i opplæringen: Nye

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Yrkesfagleg Grunnutdanning

Yrkesfagleg Grunnutdanning Yrkesfagleg Grunnutdanning Innhold Hvem passer Yrkesfaglig grunnutdanning for? Hva oppnår eleven ved å velge Yrkesfaglig grunnutdanning? Hvilke sosiale kompetanser trenger elever lære seg for å få jobb?

Detaljer

* Opplæringskontoret ble opprettet i 1999 med 9 medlemsbedrifter og 32 lærlinger * Pr. dags dato har vi 384 lærlinger hvorav 24 er lærlinger i kran

* Opplæringskontoret ble opprettet i 1999 med 9 medlemsbedrifter og 32 lærlinger * Pr. dags dato har vi 384 lærlinger hvorav 24 er lærlinger i kran * Opplæringskontoret ble opprettet i 1999 med 9 medlemsbedrifter og 32 lærlinger * Pr. dags dato har vi 384 lærlinger hvorav 24 er lærlinger i kran og løfteoperasjonsfaget. Daglig leder: Randi Østensen

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING-

VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING- Vest-Agder fylkeskommune VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING- PRØVENEMNDSOPPLÆRING 2010 www.vaf.no Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune HOVEDMODELLEN INNENFOR FAGOPPLÆRING: 2 ÅR I SKOLE OG 2 ÅR

Detaljer

Verdt å vite for lærebedrifter og instruktører. som har lærlinger i mediegrafikerfaget og profileringsdesignfaget

Verdt å vite for lærebedrifter og instruktører. som har lærlinger i mediegrafikerfaget og profileringsdesignfaget Verdt å vite for lærebedrifter og instruktører som har lærlinger i mediegrafikerfaget og profileringsdesignfaget Innhold Innledning.... 3 Hvorfor ansette en lærling?.... 4 Læring i bedrift - hva innebærer

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Vil du bli lærling i kommune Rælingen

Vil du bli lærling i kommune Rælingen Vil du bli lærling i kommune Rælingen 1 Innhold Hvordan bli lærling i Rælingen kommune?... 3 Hvordan er det å være lærling?... 4 Opplæringsringen i offentlig sektor på Romerike... 4 Arbeidstaker og lærling...

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven FISKE OG FANGST. Oslo, februar 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven FISKE OG FANGST. Oslo, februar 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven FISKE OG FANGST Oslo, februar 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Innhold Kapittel I... 1 Generell informasjon... 1 Kapittel II... 2

Detaljer

SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER. mellom

SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER. mellom Særavtale til Tjenesteavtale 7 SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER mellom Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale sykehus og kommuner innenfor Helse Bergen sitt foretaksområde Denne avtalen

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt i mot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 2 31.10.14 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater

Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater Vår saksbehandler: Lars Christian Skorge / Marianne Westbye Direkte tlf: E-post: lars.christian.skorge@utdanningsdirektoratet.no marianne.westbye@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.05.2008 Deres dato:

Detaljer

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det?

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Godt, nok og sikkert drikkevann. Rene vannkilder. Hvordan sikrer vi dette i de neste planperioder for kommende generasjoner? Hvordan bli en lærebedrift?

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner:

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner: Saksbehandler: Viil Gombos Vår dato: 01.11.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6107 Deres referanse: Høringsinstansene Høring om forslag til endringer i læreplan for elektrikerfaget, matrosfaget og motormannfaget

Detaljer

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015 Trond Reinhardtsen Videregående opplæring 3-1 og 3-3 Rett til 3 års videregående opplæring (ikke plikt) Opplæringen skal føre frem til: Studiekompetanse

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

Veiledning faglig leder. Innhold: Lærlingens perm Hva vil det si å vurdere? Vurderingsskjemaer eksempler Lovverk

Veiledning faglig leder. Innhold: Lærlingens perm Hva vil det si å vurdere? Vurderingsskjemaer eksempler Lovverk Veiledning faglig leder Innhold: Lærlingens perm Hva vil det si å vurdere? Vurderingsskjemaer eksempler Lovverk Lærlingens/ - lærekandidatens opplæringsperm Når kontrakten blir inngått får lærlingen udelt

Detaljer

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Kvalitet fag- og yrkesopplæringen i Kvalitet Hva er kvalitet? En definisjon: Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte

Detaljer

Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging

Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging -Ein tydeleg medspelar 25.August 2015 Fag og yrkesopplæring Utfordringar - språk - kultur - namn - ungdom/vaksne - ulike grupper av innvandrarar

Detaljer

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune Holtålen Kommune Side 1 av 10 Holtålen - mulighetenes kommune Lærlingplan 1 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL... 3 2. HISTORIKK... 3 3. GENERELT... 3 4. ANDRE LÆRELØP:... 4 5. OPPLÆRING

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING kurs for prøvenemnder og faglige ledere/instuktører i Aust-Agder 11. juni 2009 Hilde Witsø 1 Mål for kurset i dag Å gi ledere og medlemmer i prøvenemnder og faglige ledere/instruktører

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE

VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE Hvorfor ny modell for fagopplæring, og hva innebærer ? Avtale som ble inngått juni 2011 mellom

Detaljer

Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale.

Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale. Samarbeidet mellom Østre Toten kommune og Lena vgs bygger på en partnerskapsavtale. Elever fra VG1 (videregående trinn 1) og VG2 (videregående trinn 2) gis muligheter for praksis / veiledning / ekskursjoner

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

Fagbrev - et kvalitetsstempel

Fagbrev - et kvalitetsstempel Fagbrev - et kvalitetsstempel Jobb med Energi - samling 21.nov 2012 Marit Strand Avdeling for fagopplæring Fylkeskommunens rolle og ansvar i prøveavviklingen Forvaltningsorgan Oppnevner prøvenemnder Godkjenner/avslår

Detaljer

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé Læretid en positiv og utviklende opplevelse for alle! Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Detaljer

Instruktør i lærebedrifter. Lærlingens viktigste støttespiller

Instruktør i lærebedrifter. Lærlingens viktigste støttespiller Instruktør i lærebedrifter Lærlingens viktigste støttespiller Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2010 Opplag: 20.000 Layout: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: Sandnes Trykkeri

Detaljer

Veiledning for utfylling av kontrakt for lærling og lærekandidat med vedlegg

Veiledning for utfylling av kontrakt for lærling og lærekandidat med vedlegg 1 Lære- og opplæringskontrakter Utdanningsdirektoratet har fastsatt skjema for lære- og opplæringskontrakter. Det er ett skjema for lærekontrakt for lærlinger, og ett skjema for opplæringskontrakt for

Detaljer

Retningslinjer for samarbeid mellom fylkeskommunene om fag- og yrkesopplæring / videregående opplæring i bedrift

Retningslinjer for samarbeid mellom fylkeskommunene om fag- og yrkesopplæring / videregående opplæring i bedrift KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Fylkeskommunene Oslo kommune ved utdanningsetaten Vår referanse: 12/00554-1 Arkivkode: 0 Saksbehandler: Lars Møllerud

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING

OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING Bedriftens vurdering av lærlinger Opplæringskontorets oppfølging av lærlinger Opplæringskontorets

Detaljer

FRA LÆREKONTRAKT TIL FAG-SVENNEBREV. Kåre Blålid Konst. Fagopplæringssjef VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE UTDANNINGSAVDELINGEN

FRA LÆREKONTRAKT TIL FAG-SVENNEBREV. Kåre Blålid Konst. Fagopplæringssjef VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE UTDANNINGSAVDELINGEN FRA LÆREKONTRAKT TIL FAG-SVENNEBREV Kåre Blålid Konst. Fagopplæringssjef VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE UTDANNINGSAVDELINGEN Heidi Nomeland Larsen 1 års lærling i kont & adm faget HVA HAR FYLEKSKOMMUNEN ANSVAR

Detaljer

Avdeling for videregående opplæring. FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER

Avdeling for videregående opplæring. FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER Avdeling for videregående opplæring FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER Juli 2015 Fag-/svennebrev Gir deg formell dokumentasjon på dine faglige kvalifikasjoner. Du står sterkere i konkurransen om ledige

Detaljer

Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov

Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Et verktøy mot svart arbeid

Et verktøy mot svart arbeid Dette materiellet er utviklet av Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ), en allianse mellom KS, LO, NHO, Unio, YS og Skatteetaten. Alliansen arbeider forebyggende mot svart økonomi. Temaheftet sammen med det

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

YRKESOPPLÆRINGSAVDELINGEN I BERGEN KOMMUNE

YRKESOPPLÆRINGSAVDELINGEN I BERGEN KOMMUNE YRKESOPPLÆRINGSAVDELINGEN I BERGEN KOMMUNE Vi arbeider med: Lærlingeordningen i ca. 18 ulike fag Intervju og inntak av lærlinger Lager og administrerer læreløp, fagansvarlige, instruktører m.m Er tilgjengelig

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning Retningslinjer 2011 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Føringer fra fylkesutdanningssjefen... 3 3. Omfang og formål... 4 3.1 Presisering fra fylkesutdanningssjefen... 4 4. Planlegging...

Detaljer

Vurdering for læring under opplæring i bedrift. Hæge Nore Førstelektor Institutt for yrkesfaglærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus

Vurdering for læring under opplæring i bedrift. Hæge Nore Førstelektor Institutt for yrkesfaglærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus Vurdering for læring under opplæring i bedrift Hæge Nore Førstelektor Institutt for yrkesfaglærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus Helhet og sammenheng er utgangspunktet Et fireårig løp fram til fag/svenneprøve

Detaljer

Læreplan i fiske og fangst Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i fiske og fangst Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i fiske og fangst Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 20. juni 2014 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD HER FÅR DU SVAR PÅ: HVORDAN SØKER DU LÆREPLASS?... s. 3

Detaljer

Fagopplæring - muligheter i ordninga for lærlingar og lærekandidatar

Fagopplæring - muligheter i ordninga for lærlingar og lærekandidatar Fagopplæring - muligheter i ordninga for lærlingar og lærekandidatar Ved Inger Anita Sjømæling/Ola Ivar EikebøUtd-avd i Møre og Romsdal oie2011 Fagopplæringssystemet på fylkesnivå -Yrkesopplæringsnemnda

Detaljer

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann Hospitering Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann HOSPITERING Et tidsavgrenset opphold på en annen arbeidsplass med formål om at den som hospiterer skal oppdatere sin fagkunnskap eller lære seg noe nytt

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

INSTRUKTØR I LÆREBEDRIFTER. Lærlingens viktigste støttespiller

INSTRUKTØR I LÆREBEDRIFTER. Lærlingens viktigste støttespiller INSTRUKTØR I LÆREBEDRIFTER Lærlingens viktigste støttespiller 02/03 INSTRUKTØR I LÆREBEDRIFTER Lærlingens viktigste støttespiller Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2007 Opplag: 18.000 Design:

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Opplæringskontorene i Nord-Trøndelag Selvstendige lærebedrifter Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Styrkingstiltak fagopplæring i bedrift 2015 Nord-Trøndelag

Detaljer

Analyse av fagopplæring Agder 2013. Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig

Analyse av fagopplæring Agder 2013. Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig Analyse av fagopplæring Agder 2013 Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig Etablert 2001 65 ansatte Release knowledge! Viktige kunder: Utdanningsdirektoratet 18 Fylkeskommuner 13 av de 15 største kommunene

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Fagopplæring i bedrift

Fagopplæring i bedrift Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Byggfag

Detaljer

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge Lærlinghåndboka Å være lærling er både morsomt og lærerikt. I læretida får du mulighet til å teste ut i praksis den teorien og opplæringen som du fikk på skolen. Samtidig får du verdifull erfaring med

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Anne Rønningsbakk klubbleder, Nr 1 Trykk

Detaljer

Kunnskapsløftet og fagopplæringen

Kunnskapsløftet og fagopplæringen Kunnskapsløftet og fagopplæringen Avdelingsdirektør Lars Juterud, Oslo kommune, avdeling for fagopplæring Nasjonalt og regionalt ansvar - Partssamarbeidet Nasjonalt ansvar for rammene gjennom lov og forskrift,

Detaljer

Fag- og yrkesopplæringen Ressurser på nett. For deg som skal være med å forme framtidens fagarbeiderer

Fag- og yrkesopplæringen Ressurser på nett. For deg som skal være med å forme framtidens fagarbeiderer Fag- og yrkesopplæringen Ressurser på nett For deg som skal være med å forme framtidens fagarbeiderer «Den gode sirkel» og de mange ressurser Introduksjonsfilmer 1, 9 6, 7, 8 7 1 Fag- og svenneprøve 2

Detaljer

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Fag- og svenneprøver. Cecilie Dangmann

Fag- og svenneprøver. Cecilie Dangmann Fag- og svenneprøver Cecilie Dangmann Innhold Hva er fag- eller svenneprøven? Hvordan forberede meg til prøven? Hvordan gjennomføres den? Hva skjer etterpå? Fag- og svennebrev Et kvalitetsstempel Hensikt

Detaljer

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Opplæringslova sin 4A-3: Vaksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Work shop 4: Karriereveiledning når du ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet.

Work shop 4: Karriereveiledning når du ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet. Work shop 4: Karriereveiledning når du ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet. Program Filmen «Et glimt i hverdagen i Østfold Asvo» Presentasjon av Okvta Karriereveiledningstilbudet i Okvta Spørsmål/kommentarer

Detaljer

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov

Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Kap 225 post 70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov under statsbudsjettets

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

lærekandidat ... kanskje?

lærekandidat ... kanskje? lærekandidat... kanskje? Hva er en lærekandidat? Hva er en opplæringskontrakt? Hvordan søker man? Hvor lang er læretiden? Hva er en kompetanseprøve? Tilskudd? Lønn?.. baker maler fotograf murer gullsmed

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

TENK FRAMTID BLI LÆRLING!

TENK FRAMTID BLI LÆRLING! FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID BLI LÆRLING! Bedrifter i Akershus trenger lærlinger Slik blir du lærling Utdanning med lønn Gode jobbmuligheter Spennende utfordringer Fagbrev gir mulighet for høyere utdanning

Detaljer

INSTRUKTØRER FAGLIGE LEDERE

INSTRUKTØRER FAGLIGE LEDERE INSTRUKTØRER FAGLIGE LEDERE ER DERE VIKTIGE DA???? Det er DERE som først og fremst ivareta KVALITETEN i opplæringen av lærlingene. Hvorfor Reform 94? Hva resulterte reformen til? Hvilke muligheter åpner

Detaljer