LOKAL LÆREPLAN GRUNNKOMPETANSE. FOR Vg1 Teknikk- og industriell produksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKAL LÆREPLAN GRUNNKOMPETANSE. FOR Vg1 Teknikk- og industriell produksjon"

Transkript

1 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN GRUNNKOMPETANSE FOR Vg1 Teknikk- og industriell produksjon Grunnkompetanse er et alternativ til yrkes- eller studiekompetanse. Opplæringsloven betegner grunnkompetanse som kompetanse på lavere nivå, og gir en likeverdig mulighet til å planlegge grunnkompetanse, det vil si under fagarbeidernivået. Det innebærer at man får opplæring i utvalgte deler av læreplanen i alle fag eller i enkelte fag innenfor det utdanningsprogrammet en er elev. Når opplæringen avsluttes får man et kompetansebevis som forteller hvilke deler av fagene eleven har oppnådd kompetanse i. Etter Vg1 og Vg2 i skole kan man formidles som lærekandidat og få kompetansebrev innen et avgrenset område istedenfor fagbrev. Det er fullt mulig å bygge videre på grunnkompetanse og med tiden opparbeide seg yrkeseller studiekompetanse. Elevene i denne klassen følger deler av læreplanen i noen fag, og tar deler av opplæringen utenfor skolen i en bedrift. Alle elevene har individuelle opplæringsplaner (IOP). I denne organiseringa gir ikke grunnkompetanse karaktervurdering dine ferdigheter og måloppnåelse blir vurdert i pedagogisk rapport hver termin. Timeplanen ser slik ut (dagene kan variere): TIMEPLAN Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Norsk Programfag Programfag Arbeidstrening 2 Norsk i bedrift 3 Matematikk 4 Matematikk 5 Kroppsøving 6 Kroppsøving 7 8 Arbeidstrening i bedrift Postadresse Besøksadresse Tlf. sentralbord Telefaks Internett Moflataveien 38 Moflataveien SKIEN 3733 SKIEN

2 Programfag Vg1 Teknikk- og industriell produksjon (TIP) Produksjon Hovedmål: Opplæringen i felles programfag i teknikk og industriell produksjon skal bidra til å forebygge ulykker og skader ved å sette fokus på helse, miljø og sikkerhet. Felles programfag skal legge vekt på kvalitetssikring av produkter, prosesser og tjenester og bidra til at elevene blir kjent med arbeidslivets krav til nøyaktighet. Opplæringen i felles programfag skal gi elevene grunnleggende og enkel trening i alle deler av en produksjonsprosess med planlegging, produksjon, vedlikehold, dokumentasjon og kvalitetssikring. Opplæringen skal være yrkesrelatert, og forberede elevene. Utføre arbeidsoppgaver i tråd med de regler for helse-, miljø og sikkerhet Delta i en eller flere arbeidsprosesser fra ide, tegning, planlegging og produksjon av et bestemt produkt. Kjenne til noen metoder for maling av ulike materialer, og utføre enkle arbeidsoppgaver innenfor feltet. Nytte enkel verktøy og utstyr i tråd med lover og regler Delta i arbeid med forbyggende vedlikehold av maskiner og utstyr. (f. eks. skifte dekk) 2

3 Fellesfag Norsk Vg1 og Vg2: Formålet med faget er at de skal kunne nytte seg i språklig kommunikasjon med andre, både muntlig og gjennom produksjon av egne og andre sine tekster. Gjennom aktiv bruk av språket, blir en deltaker i kultur og samfunnsliv. Mer enn noen gang krever samfunnet mennesket som mestrer språk og tekst. Et hovedmål for opplæringen er å utvikle selvtillit og aktiv samfunnsdeltaking og livslang læring. Grunnleggende ferdigheter i faget Å kunne uttrykke seg muntlig er å ha evne til å lytte og tale og forstå og vurdere elementene i en sammensatt talesituasjon. Dette er en forutsetning for å kommunisere med andre. Å kunne tuttrykke seg skriftlig er et ansvarsområde i norskfaget,. Skriving er en måte å utvikle og strukturere ideer og tanker på, men det er også en kommunikasjonsform og en metode for å lære. Å kunne lese er en ferdighet som norskfaget har et særskilt ansvar for gjennom den første leseopplæringen og den videre leseopplæringen. Lesing er både en ferdighet og en kulturell kompetanse. Gjennom lesing for elevene er faringer som åpner for læring og for å forstå selv og samfunnet. Å kunne nytte digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye tekstformer og uttrykk. Muntlige tekster Å uttrykke meninger i diskusjoner Delta i samtaler om ulike tema, så som litteratur, film og tv Gjennomføre enkle fortellinger, foredrag og rollespill Skriftlige tekster Lese og skrive enkle tekster i noen sjangere (artikkel, formelt brev, fortelling og dikt) Lese og gjengi innholdet i tekster Uttrykke seg presist med et variert og nyansert ordforråd Bruk av tekstbehandling til arkivering og systematisering av eget arbeid (fil behandling) Bruk av tekster fra bibliotek, internett og massemedia på en kritisk måte Sammensatte tekster Kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i fremføringer og presentasjoner (bruk av Powerpoint) Språk og kultur Ha kjennskap til viktige tema i norske samtidstekster og sammenlikne med eldre litteratur Ha kjennskap til 2 norske forfattere og 2 av deres tekster Ha kjennskap til 1 lokal kulturpersonlighet og 1 av hans/hennes verk Ha en mening om hvilken forfatter de liker og hvorfor 3

4 Matematikk Vg1: Grunnleggende ferdigheter i faget: Å kunne uttrykke seg muntlig i matematikk innebærer å gjøre seg opp en mening, stille spørsmål, argumentere og forklare en tankegang ved hjelp av matematikk. Det innebærer òg å være med i samtaler, kommunisere ideer og drøfte problem. Å kunne regne i matematikk utgjør en grunnstamme i matematikkfaget. Det handler om problemløsing og utforsking som tar utgangspunkt i praktiske, dagligdagse situasjoner og matematiske problem. For å greie det må en kjenne godt til og mestre regneoperasjonene. Å kunne bruke digitale verktøy i matematikk handler om å bruke slike verktøy til spill, utforsking, visualisering og publisering. Det handler også om å kjenne til, bruke og vurdere digitale hjelpemiddel til problemløsing. I tillegg er det viktig å finne informasjon, analysere, behandle og presentere data med passende hjelpemiddel. TALL OG ALGEBRA: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne o anslå svar, regne med og uten tekniske hjelpemidler og vurdere rimeligheten av resultatene o tolke, bearbeide og diskutere det matematiske innholdet i grafiske framstillinger o regne med forholdstall, prosent, (prosentpoeng og vekstfaktor) GEOMETRI: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne o løse praktiske problem knyttet til lengde, areal (og volum) o bruke varierte måleenheter og måleredskaper o behandle proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser i praktiske sammenhenger ØKONOMI: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne o utføre enkle lønnsberegninger, budsjettering og regnskap ved hjelp av ulike verktøy o beregne skatt (og avgifter) o undersøke og vurdere ulike låne- og sparemuligheter ved hjelp av nettbasert forbrukerkalkulator 4

5 Kroppsøving Vg1 og Vg2: Formålet med faget er at bevegelse er et grunnleggende behov hos mennesket. Bevegelseskulturen i form av lek, idrett, dans og friluftsliv er en del av den felles utdanningen og identitetsskapningen i samfunnet. Det er derfor viktig å gi unge forutsendinger for å være med å utvikle ferdigheter i idrett og andre aktiviteter i bevegelseskulturen, og for å ferdes og oppholde seg i naturen. Hovedmål Opplæringa er at eleven skal kunne praktisere ulike former for friluftsliv i ulike naturmiljø, prøve å orientere seg ved hjelp av kart og kompass og være med å planlegge og gjennomføre turer til ulike årstider. Idrett og dans Utøve tekniske og taktiske ferdigheter i utvalde lagidretter, praktisere noen individuelle idretter Svømme på magen og på ryggen og dukke Forklare og utføre livberging i vatn og livbergende førstehjelp Danse danser frå norsk kulturtradisjon og andre kulturer Utføre danser frå ungdomskultur Mestre personlig hygiene Forklare hva personlig hygiene har å si Friluftsliv 5

6 Læringsplakaten Skolen og lærebedriften skal: gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre (Oppl.l. 1-2 og kap. 5, og læreplanverkets generelle del) stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet (Oppl.l. 1-2 og læreplanverkets generelle del) stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene til å utvikle egne l æringsstrategier og evne til kritisk tenkning (Oppl.l. 1-2 og læreplanverkets generelle del) stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse (Oppl.l. 1-2 og læreplanverkets generelle del) legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/ lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid (Oppl.l. 1-2, forskrift kap. 22 og læreplanverkets generelle del) fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter (Oppl.l. 1-2 og kap. 5, og læreplanverkets generelle del) stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse (Oppl.l. kap. 10) bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge (Læreplanverkets generelle del) sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring (Oppl.l. kap. 9a) legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen (Oppl.l. 1-2 og forskrift 3-2) legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte 6

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I NORSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg Jobbskygging og Kunnskapsløftet Læringsplakaten Læringsplakaten består av elleve punkter som er førende for hvordan man skal organisere læring for elevene slik at de når kompetansemålene i hvert enkelt

Detaljer

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer

Overgang barnehage - skole

Overgang barnehage - skole Overgang barnehage - skole Innledning Høsten 2008 kom Veilederen Fra Eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Veilederen har anbefalinger om tilrettelegging av samarbeid og beskrivelse

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Sametinget LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Høringsutkast 01.02.2013 Innhold Formål med faget...3 Hovedområder i faget...3...4...4...4 Samisk som andrespråk - Ulike varianter...5 Samisk som andrespråk

Detaljer

Rammeplanar for elevar som får opplæring i mindre grupper. Arbeidstrening Kvardagslivstrening

Rammeplanar for elevar som får opplæring i mindre grupper. Arbeidstrening Kvardagslivstrening Rammeplanar for elevar som får opplæring i mindre grupper Arbeidstrening Kvardagslivstrening Planane er utarbeidd av Nettverksgruppa i region Bergen nord, mai 2007 I samband med innføring av ny reform

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Læringsdagene i Alta Grunnleggende regneferdighet matematisk kompetanse. Tone Skori 3. oktober 2013. Ditt navn og årstall

Læringsdagene i Alta Grunnleggende regneferdighet matematisk kompetanse. Tone Skori 3. oktober 2013. Ditt navn og årstall Læringsdagene i Alta Grunnleggende regneferdighet matematisk kompetanse Tone Skori 3. oktober 2013 Ditt navn og årstall Agenda for dagen Læringspartner Grunnleggende ferdigheter i matematikk matematisk

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Dette er Kunnskapsløftet

Dette er Kunnskapsløftet Rundskriv F-13/04 Dette er Kunnskapsløftet Kultur for læring Målet St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring ble behandlet i Stortinget 17. juni 2004, jf. Innst. S. nr. 268 (2003-2004). Stortingsmeldingen

Detaljer

Midtun skoles Læreplan i Norsk

Midtun skoles Læreplan i Norsk Midtun skoles Læreplan i Norsk Side 1 av 26 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket innlemmes barn

Detaljer

Utdanningskatalog. Foto: Toril Rygg, 3MK, 1. Plass i klassen Dyre og planteliv i Fokus Norge 2008 fotokonkurranse

Utdanningskatalog. Foto: Toril Rygg, 3MK, 1. Plass i klassen Dyre og planteliv i Fokus Norge 2008 fotokonkurranse Utdanningskatalog Foto: Toril Rygg, 3MK, 1. Plass i klassen Dyre og planteliv i Fokus Norge 2008 fotokonkurranse 2009 / 2010 2 Utdanningskatalog 2009 / 2010 Innhold: Annet: Rektors side 4 Læringsplakaten

Detaljer

Brønnhagen Kompetansesenter

Brønnhagen Kompetansesenter Rennesøy kommune Brønnhagen Kompetansesenter - et pedagogisk rammeprogram Arbeidsgruppe 2006. 1 Innhold Strukturell oversikt over mål og forutsetninger, innhold og resultat s. 3 (Brønnhagenhuset) Kap 1:

Detaljer

Reviderte læreplaner i faget Informasjonsteknologi etter Kunnskapsløftet. Bakgrunn og kommentarer. Edgar Bostrøm

Reviderte læreplaner i faget Informasjonsteknologi etter Kunnskapsløftet. Bakgrunn og kommentarer. Edgar Bostrøm Reviderte læreplaner i faget Informasjonsteknologi etter Kunnskapsløftet Bakgrunn og kommentarer Edgar Bostrøm Høgskolen i Østfold Arbeidsrapport 2005:1 Online-versjon (pdf) Utgivelsessted: Halden Det

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer