Innhold: Versjon 5 oktober

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2"

Transkript

1 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon: , Telefaks: E-post: Internett: HU UH HU Versjon 5 oktober 2010 UH 1

2 Innhold: 1. Generell informasjon Opplæringsavdelingen Viktige definisjoner i fagopplæringen Godkjenning som lærebedrift Formidling til læreplass Hva er formidling? Hvordan formidlingen foregår Hva gjør bedriften med formidlingslistene? Kontrakter for nye lærlinger og veiledning i utfylling av kontrakten Når kan lærlingen begynne? Informasjonsmøter for lærlinger og instruktører Prøvetid Lærlingens første dag i bedriften Planlegge og dokumentere opplæringen Plan- og dokumentasjonsverktøy Læreplanen Intern plan for opplæring Planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidsoppdrag i bedrift Opplæringslogg Vurdering Hvorfor vurdering? Hva skal vurderes? Hvordan skal vurderingen skje? Vurdering underveis Halvårsvurdering Avsluttende vurdering Årlig rapportering fra lærebedriften Endringer i læreforholdet Avbrudd og oppstart etter avbrudd Endring og heving av kontrakt Oppmelding til prøve Arbeidsavtale Lønn i læretiden Tilskudd Ekstraordinære tilskudd Vedlegg A. Bedriftens plikter ved godkjenning som lærebedrift B. Sjekkliste for mottak av lærling C. Kunnskapsløftets læringsplakat D. Intern plan for opplæring E. Skjema til bruk for planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidsoppdrag i bedrift 20 F. Opplæringslogg G. Skjema for halvårsvurdering H. Skjema til bruk for melding om endringer i løpet av læretiden Versjon 5 oktober

3 1. Generell informasjon 1.1. Opplæringsavdelingen Opplæringsavdelingen, fagopplæringsseksjonen, har som en av sine hovedoppgaver å forvalte opplæringslovens bestemmelser om videregående opplæring i bedrift. Sentrale oppgaver er blant annet å veilede bedrifter med lærlinger og lærekandidater i Østfold slik at opplæringen er i samsvar med læreplanen for faget (Vg3/opplæring i bedrift). Andre oppgaver er å godkjenne lærebedrifter, godkjenne kontrakter og formidle elever til lærebedrifter. Målet med å kontraktfeste opplæringen i bedrift er å føre lærlinger og lærekandidater fram til en fag-/svenneprøve eller kompetanseprøve, og dermed oppnå dokumentert yrkeskompetanse. Seksjonen utbetaler tilskudd til lærebedrifter, administrerer fag-, svenne- og kompetanseprøver (heretter kalt prøver) og utsteder dokumentasjon på beståtte prøver Viktige definisjoner i fagopplæringen Lærling: Lærling er etter opplæringsloven den som har skrevet lærekontrakt (heretter kalt kontrakt) med sikte på fagprøve eller svenneprøve i fag som har læretid etter forskrifter gitt etter hjemmel i 4-1 i opplæringsloven. Lærekandidat: Lærekandidat (heretter kalt lærling) er etter denne loven den som har skrevet kontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- og svenneprøve, kalt kompetanseprøve. Praksiskandidat: Praksiskandidat er etter denne loven voksne, med minimum fem års allsidig praksis i faget, som vil dokumentere sin kompetanse ved å avlegge prøve utenom et ordinært læreforhold. Voksne har denne muligheten med hjemmel i 3-5 i opplæringsloven. Faglig leder: Faglig leder har hovedansvaret for å planlegge og å tilrettelegge slik at lærlingen får en god og allsidig opplæring i tråd med læreplanen. Faglig leder skal utarbeide intern skriftlig plan for opplæringen, tilpasset den enkelte lærling. legge til rette for instruktørene på en slik måte at det er tid og rom for å drive opplæring. velge ut hvem i bedriften som egner seg best til å være instruktør/-er. påse at regelmessige vurderingssamtaler med lærlingene blir gjennomført, minimum en gang pr halvår. sikre oppmelding og legge til rette for at prøven blir gjennomført ved slutten av læretiden. Versjon 5 oktober

4 Instruktør: Instruktøren følger opp og hjelper lærlingen i det daglige arbeidet. I noen bedrifter er dette én person, mens det i større bedrifter kan være flere som deler ansvaret for opplæringen, f.eks. ved intern rullering i bedriften. Instruktøren kan i mindre bedrifter også være den som er oppgitt å være faglig leder kan, sammen med faglig leder, være med på å utforme en intern plan for opplæring lager gode arbeidsoppgaver knyttet til kompetansemål i læreplanen tar del i lærlingens planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av gjennomførte arbeidsoppgave hjelper til med å løse de problemer som oppstår dokumenterer lærlingens utvikling underveis kan være den som gjennomfører vurderingssamtale med lærlingen kan være fadder for lærlingen Fadder: Fadder er den medarbeideren som har ansvar for lærlingen i faglige, praktiske og sosiale spørsmål. Dette kan være en av instruktørene. Representant for de ansatte: I lærekontrakten står at det skal oppgis navn på en representant for de ansatte. Dette er en person som sammen med faglig leder kvalitetssikrer at opplæringsvirksomheten i bedriften er tilfredsstillende, og ved dette påser at læreplaner og opplæringsplaner blir fulgt, det blir gjennomført vurderingssamtaler og at beskrivende vurdering blir gitt, lærlingene ev. får den teoriopplæringen som er avtalt i kontrakten. Representanten for de ansatte bør være en nøytral person i bedriften, for eksempel en tillitsvalgt eller tilsvarende. Instruksjon: Instruksjon er når instruktøren viser lærlingen hvordan ting skal gjøres (demonstrerer og forklarer før lærlingen prøver selv). Veiledning: Veiledning er å hjelpe lærlingen gjennom spørsmål og samtale slik at lærlingen blir ledet til å forstå og finne en utvei/løsning selv Godkjenning som lærebedrift Før en lærekontrakt kan inngås, må bedriften godkjennes som lærebedrift. Det er fagopplæringssjefen i Opplæringsavdelingen som godkjenner lærebedrifter på vegne av Yrkesopplæringsnemnda. For å bli godkjent som lærebedrift, må bedriften oppfylle kravene som stilles til en lærebedrift, jf. vedlegg til søknad om godkjenning som lærebedrift; Bedriftens plikter ved godkjenning som lærebedrift. Versjon 5 oktober

5 2. Formidling til læreplass 2.1. Hva er formidling? Formidlingen er den prosessen som foregår for å koble søkere til et lærefag til bedrifter som er interessert i å ta imot lærlinger i det aktuelle lærefaget Hvordan formidlingen foregår Elevene søker læreplass senest 1. mars. Etter dette foretar Opplæringsavdelingen en gjennomgang av søkerne blant annet for å sikre at de er kvalifisert for det lærefaget de har søkt. Oversikt over aktuelle søkere er å finne på nettstedet Vigo bedrift er nettstedet hvor bedrifter får oversikt over søkere til læreplass. Bedriftene kan her registrere hvilke lærlinger de ønsker å tegne kontrakt med. Da vil søkeren settes som formidlet til læreplass i Vigo og søkeren blir dermed utilgjengelig for andre bedrifter. Opplæringsavdelingen trenger da ikke ytterligere beskjed om at dere har blitt enig med en søker om læreplass. Det nå er registrert i vårt system. Det er kun godkjente lærebedrifter som får tilgang til dette nettstedet. For spørsmål om bruk av Vigo bedrift og tilgangskode/passord, ta kontakt med formidlingsansvarlig på Seksjon for inntak og formidling i Østfold fylkeskommune. I april sendes også formidlingslistene til aktuelle bedrifter i vårt register. Formidlingslistene er en samleliste over alle søkerne. Denne inneholder opplysninger om navn, adresse, telefonnummer og opplæringsrett Hva gjør bedriften med formidlingslistene? Bedrifter som ønsker å ta inn lærlinger velger hvem de vil intervjue ut fra oversikten i Vigo bedrift eller de tilsendte formidlingslistene. Dette blir som å gå gjennom søknader hvis man har annonsert etter nye medarbeidere. Det er ikke uvanlig at søkerne skriver egne søknader. Vi informerer søkerne om at man bør sende egne søknader til aktuelle lærebedrifter, siden det er mye personlig informasjon som ikke framkommer av formidlingslistene. Har bedrift og søker blitt enige om læreplass må dette registreres i Vigo bedrift, evt. at det sendes en skriftlig beskjed om dette så snart som mulig til 1 Opplæringsavdelingen. 1 Vi får dermed god oversikt over formidlede søkere og kan da serve andre aktuelle lærebedrifter med godt oppdaterte formidlingslister Versjon 5 oktober

6 2.4. Kontrakter for nye lærlinger og veiledning i utfylling av kontrakten Kontrakten skal opprettes når læreforholdet starter. I løpet av sommeren har Opplæringsavdelingen mottatt søkernes eksamens- og standpunktkarakterer, slik at preutfylt kontrakt kan sendes ut i juli/august. Dette selv om læreforholdet da allerede har startet. Opplæringsavdelingen sender ut preutfylte kontrakter i tre eksemplarer til lærebedriften. Bedriften plikter å legge fram for fylkeskommunen lærekontrakten til godkjenning, derfor må alle eksemplarene underskrives og returneres til Opplæringsavdelingen. Det er kun kontrakter utstedt av vårt kontor som i underskrevet stand som kan godkjennes, jf. administrativt vedtak. Etter at kontrakten formelt er godkjent av fylkeskommunen mottar lærling og lærebedrift hvert sitt eksemplar Når kan lærlingen begynne? Lærlingen kan begynne så snart skolen formelt er avsluttet. Det vanligste er at lærlingen starter i begynnelsen av august Informasjonsmøter for lærlinger og instruktører I september/oktober innkaller Opplæringsavdelingen alle nye lærlinger til informasjonsmøte. Vi ser gjerne at faglig leder/instruktør også deltar. Temaene er bl.a. rettigheter og plikter i læreforholdet og annet som det er viktig for lærlingen og instruktøren å vite. På vårparten innkalles lærlinger i sitt siste læreår til møte, hvor tema er forberedelse til den avsluttende praktiske prøven (fag-/svenne-/kompetanseprøve) Prøvetid Det er ikke anledning til å ta inn lærling på prøvetid, for deretter å vurdere om de skal få en læreplass eller ikke 2. Ved å ta inn elever i prosjekt til fordypning, en del av skoleuken i videregående trinn 1 og 2, kan bedriften bli godt kjent med eleven og bli trygg på om han/hun passer som lærling. 2 Voksne over 21 år som begynner i lære uten forutgående opplæring på videregående skole skal ha 6 måneders prøvetid. Versjon 5 oktober

7 3. Lærlingens første dag i bedriften Lærlingens første dag i bedriften må være planlagt. Det er viktig å få lærlingen til å føle seg velkommen. Ta gjerne en telefon til lærlingen før han/hun starter opp. Informer om oppstart, hvem lærlingen skal kontakte den første dagen og tidspunktet for oppmøte. Når lærlinger begynner, bør bedriften ha gode introduksjonsrutiner slik at lærlingen skal bli kjent i bedriften. Dette kan være lærlingens første møte med arbeidslivet. Ansatte som skal ha noe med lærlingen å gjøre, bør være informert om at det kommer en ny lærling. Som en del av introduksjonen bør lærlingen få kjennskap til spisepauser, kaffepauser, kantine og garderobeforhold. Andre forhold som bør nevnes er gjeldende regler i bedriften, som for eksempel bruk av privat mobiltelefon i arbeidstiden. Det bør også avklares hvem som står for finansiering av lærlingens arbeidstøy og håndverktøy. Dette varierer fra bransje til bransje. Uansett kan det være en fordel å skrive ned hva man er enige om, f.eks. under Andre opplysninger i arbeidsavtalen (se eget avsnitt om arbeidsavtale). Det å ha lærling er en unik anledning til å overføre de kunnskaper, ferdigheter og holdninger bedriften ønsker at medarbeiderne skal ha. For at bedriften skal være best mulig forberedt på dette, se vedlagte sjekkliste for mottak av lærling. Versjon 5 oktober

8 4. Planlegge og dokumentere opplæringen 4.1. Plan- og dokumentasjonsverktøy Et godt læringsmiljø kan være avgjørende for å oppnå gode resultater. Bedriftens evne til å planlegge og å tilrettelegge er viktige forutsetninger for å kunne gi effektiv og god opplæring. Samtidig skal bedriften tilpasse opplæringen ut fra den enkelte lærlings evne og forutsetning og bidra til personlig utvikling. Det er viktig at den som skal lære bort har satt seg godt inn i læreplanen. For å være sikker på at lærlingen får opplæring som tilfredsstiller kravene i læreplanen, skal bedriften utarbeide er intern plan for opplæring. I tillegg utarbeides spesifikke planer for de enkelte oppgavene som er nedfelt i intern plan for opplæring. Det er viktig at lærlingen tar del i planleggingen samt dokumenterer hva som er gjort underveis i læretiden. Planer: Læreplan Innhold: Læreplanens kompetansemål Intern plan for opplæring Hvilke oppgaver benytter bedriften for å dekke læreplanens kompetansemål Hva skal lærlingen lære Skjema for arbeidsoppdrag i bedrift Planlegging, gjennomføring og vurdering av praktisk arbeidsoppdrag i bedrift Opplæringslogg Lærlingen dokumenterer skriftlig underveis hva han/hun har gjort i læretiden 4.2. Læreplanen Alle lærefag har sin egen læreplan som er lik for hele landet. Læreplanen er inndelt i hovedområder der hvert område er definert med kompetansemål. Det stilles også krav om grunnleggende ferdigheter (uttrykke seg muntlig og skriftlig, lese, regne og bruke digitale verktøy) som er integrert i kompetansemålene. Læreplanene i de forskjellige lærefagene finner du på og Utdanningsdirektoratets internettsider. Versjon 5 oktober

9 4.3. Intern plan for opplæring Bedriften skal utarbeide en intern plan for opplæring ut fra bedriftens produksjon/virksomhet. Planen skal inneholde arbeidsoppgaver som bedriften utfører for å dekke læreplanens kompetansemål. Om nødvendig må produksjonen legges til rette slik at opplæringen dekker kompetansemålene. Er det mål bedriften ikke kan gi opplæring i selv, må det avklares hvordan dette skal oppfylles (for eksempel ved samarbeid med andre bedrifter/opplæringskontor 3 ). Lærlingen skal være med i planlegging av arbeidet slik at lærling og bedrift har samme oppfatning og forståelse av hva som skal læres. Se også vedlagte Læringsplakat for Kunnskapsløftet. Lærlingen skal utvikle seg både faglig og sosialt, og han/hun skal gis mulighet til innflytelse og medbestemmelse. I utarbeidelsen av en intern plan for opplæringen er det svært viktig at det tas hensyn til den enkelte lærlings evner og forutsetninger. Det bør tas hensyn til hva lærlingen kan fra før, og det bør tas stilling til hvilke oppgaver man skal begynne med og hvilke man bør vente med osv. Det skal også av planen fremgå klart hvem som har det faglige ansvaret og hvem som er instruktør i det daglige arbeidet. Vi har vedlagt et skjema som kan brukes som mal for intern plan for opplæring Planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidsoppdrag i bedrift Det er hensiktsmessig å lage detaljerte planer for konkrete arbeidsoppgaver. Se eksempel bak i håndboka; Skjema til bruk for planlegging, gjennomføring og vurdering av spesifikke arbeidsoppgaver. Lærlingen vil her få trening i å planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere sitt arbeid. Dette er også nyttig trening før den avsluttende prøven. Det er ikke uvanlig at instruktøren lager oppgavene. Det at lærlingen er aktiv i sin egen læringsprosess er også viktig for lærlingens trivsel og læringsutbytte Opplæringslogg Lærlingen skal underveis i læretiden føre dokumentasjon på gjennomførte arbeidsoppgaver som dekker kompetansemålene i læreplanen (opplæringslogg). Se eksempel bak i håndboka. 3 Et opplæringskontor tar inn lærlinger på vegne av sine medlemsbedrifter. Versjon 5 oktober

10 Opplæringsloggen er et viktig underlag ved gjennomføring av halvårlige vurderingssamtaler med faglig leder/instruktør. 5. Vurdering Lærlingen har rett til vurdering, jf. kapittel 3 i opplæringsforskriften Hvorfor vurdering? Formålet med vurdering i fag er å fremme læring og utrykke kompetansen til lærlingen underveis og ved avslutningen av opplæringen. Vurderingen skal gi god tilbakemelding og veiledning til lærlingen. Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a. informere lærlingen i arbeidet fram mot et kompetansemål informere om hvor langt lærlingen er kommet i utvikling mot en sluttkompetanse veilede, motivere og utvikle lærlingen 5.2. Hva skal vurderes? Det er lærlingens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik det er beskrevet i læreplanens mål. Bedriften må sørge for at lærlingen blir vurdert i forhold til disse i løpet av læretiden. Vurderingen av lærlingene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanen. Dette gjelder ikke bare den faglige utviklingen, men også personlig utvikling, holdninger og arbeidsmetoder Hvordan skal vurderingen skje? Hvordan vurderingen skjer, er avhengig av hvilken type vurdering. Det er tre hovedtyper av vurdering: Vurdering underveis Halvårsvurdering Avsluttende vurdering Vurdering underveis Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere lærlingen til å nå kompetansemålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpemiddel i vurderingsarbeidet kan være en gjennomgang av opplæringsloggen. Versjon 5 oktober

11 5.5. Halvårsvurdering Lærebedriften må ha en tidsplan for gjennomføring av vurderingssamtaler med lærling. Lærlingen skal, minst hvert halvår, gis en skriftlig vurdering av i hvilken grad han/hun har nådd de mål som det er arbeidet mot i det aktuelle halvåret. Se vedlagt eksempel på vurderingsskjema. Vurderingen foretas av faglig leder eller den i bedriften som har planlagt halvåret sammen med lærlingen. Denne vurderingen bør gjennomgås som første punkt ved påfølgende halvårssamtale Avsluttende vurdering Den avsluttende vurderingen blir gjort av prøvenemnda, som skal vurdere kandidaten sin kompetanse ved avleggelse av fag-, svenne- eller kompetanseprøven. I noen bedrifter er det vanlig at det også gjennomføres en testfagprøve som i størst mulig grad ligner den avsluttende prøven. 6. Årlig rapportering fra lærebedriften Lærebedriftene plikter å årlig rapportere om den interne kvalitetssikringen for opplæringen av lærlinger. Bedriftene vil en gang i året motta skjema for rapporteringen. Det skal her rapporteres om lærebedriftens kvalitetssystem for oppfølgingen av opplæringen og oppfølgingen av den enkelte lærling. Det er viktig at bedrift og lærling i samarbeid fyller ut skjemaene. 7. Endringer i læreforholdet 7.1. Avbrudd og oppstart etter avbrudd Hvis det forekommer endringer i læreforholdet skal Opplæringsavdelingen informeres om dette. Det gjelder blant annet langvarig sykdom, permisjoner som for eksempel svangerskapspermisjon eller militærtjeneste og lignende. Hvis lærlingen er borte fra bedriften i 20 dager eller mer, skal dette meldes skriftlig til Opplæringsavdelingen slik at lærlingen kan få forlenget kontrakten tilsvarende fraværets lengde. Begrunnelse for avbruddet må fremkomme av meldingen. Bedriften kan også melde fra om avbrudd selv om dette er kortere enn 20 dager. Ved avbrudd opphører utbetalingen av tilskudd. Utbetaling av tilskuddet starter opp igjen når lærlingen er tilbake i arbeid. Send inn en skriftlig melding. Se eksempel bak i håndboka. Versjon 5 oktober

12 7.2. Endring og heving av kontrakt Hvis det oppstår situasjoner i læreforholdet som bedriften og lærlingen trenger hjelp med er det viktig at fagkonsulenten i Opplæringsavdelingen, som har ansvar for oppfølgingen, kontaktes så tidlig som mulig. For medlemsbedrifter i opplæringskontor, skal henvendelsen først rettes til opplæringskontoret. Fagkonsulenten stiller gjerne opp på møte i bedriften for videre veiledning, både til lærling og lærebedrift. I henhold til Opplæringsloven 4-6 kan kontrakten heves ved enighet mellom lærebedrift og lærling dersom den andre parten gjør seg skyldig i vesentlig brudd på pliktene sine i arbeidsforholdet dersom lærlingen eller lærebedriften viser seg ute av stand til å fortsette i læreforholdet dersom lærlingen skriftlig sier fra at det er en urimelig ulempe for ham/henne å fortsette ut kontraktstiden 7.3. Oppmelding til prøve Prøven skal som hovedregel gjennomføres i slutten av læretiden, og normalt være avsluttet senest innen 2 måneder etter dette tidspunktet. I god tid (3-6 måneder) før utgangen av læretiden sender vi et oppmeldingsskjema til lærebedriften. Oppmeldingsskjemaet er delvis utfylt. Påse at lærlingens navn, personnummer, adresse, antatt prøvetidspunkt og prøvested er riktig fylt ut. Det er også viktig å fylle ut navn og telefonnummer på bedriftens kontaktperson for prøven. Lærlinger som har behov for tilrettelagt prøve må selv legge ved egen søknad om dette til oppmeldingsskjemaet. Sakkyndig uttalelse fra lege eller PPT 4 må også vedlegges. Oppmeldingsskjemaet undertegnes av daglig leder eller tilsvarende og sendes i retur til Opplæringsavdelingen. Opplæringsavdelingens konsulent med ansvar for prøveadministrasjonen saksbehandler og oversender oppmeldingen til prøvenemnda i faget. Prøvenemnda tar deretter kontakt med lærebedriften. Dersom fag- eller svenneprøve eller kompetanseprøve ikke er bestått, kan lærlingen melde seg opp til ny prøve. Bedriften kan velge å la lærlingen fortsette i bedriften fram mot annen gangs prøve. Da skal det gjøres avtale om forlengelse av arbeidsforholdet i bedriften (arbeidsavtale). Denne perioden er ikke tilskuddsberettiget. 4 PPT = Pedagogisk Psykologisk Tjeneste. Fylkeskommunal tjeneste med fem avdelinger i Østfold. Versjon 5 oktober

13 Etter annen gangs prøve opphører bedriftens ansvar og eventuelt forlenget arbeidsavtale opphører. Hvis annen gangs prøve heller ikke er bestått, må kandidaten opparbeide seg praksis iht. opplæringsloven 3-5 før han/hun kan melde seg opp til ny prøve, da som praksiskandidat Arbeidsavtale Opplæringsloven 6 stadfester at lærlingen er arbeidstaker i den bedriften han/hun har tegnet arbeidsavtale med og er plassert i, med de rettighetene og pliktene som følger av lover og tariffavtaler. Lærlingen og lærebedriften må derfor, i tillegg til lærekontrakten, inngå en arbeidsavtale som gjelder for læretiden. Standard arbeidsavtale kan lastes ned fra Arbeidstilsynets sider eller ved å klikke her. 9. Lønn i læretiden Lærlinger/lærekandidater skal ha lønn. De utfører sammenlagt ett årsverk og får normalt en årslønn (nivå nyutdannet fagarbeider) fordelt over de to årene. Bedrifter som er organisert, følger tariff. Eksempel 1. halvår 2. halvår 3. halvår 4. halvår 30 % 40 % 50 % 80 % 10. Tilskudd Bedrifter som tar inn lærlinger mottar tilskudd for å drive opplæring. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis av fylkeskommunen etter telling og For mer informasjon om satsene, se 11. Ekstraordinære tilskudd Det kan søkes ekstra midler til lærlinger/lærekandidater med spesielle behov. Målet med tilskottsordninga er å stimulere lærebedrifter til å gi lærlinger og lærekandidater med spesielle behov muligheten til å oppnå en fagutdanning eller deler av en fagutdanning. Hensikten er å bidra til å styrke ungdommens mulighet til å jobbe i det ordinære arbeidslivet. Lærlinger med spesielle behov er i denne sammenheng å forstå som lærlinger som har manglende evne til å få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. 5 Opplæringsloven Opplæringsloven 4-2 Særlege rettar og pliktar for lærlingen Versjon 5 oktober

14 For mer informasjon, retningslinjer og søknadsskjema, se Søknad om disse midlene sendes Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen. Versjon 5 oktober

15 12. Vedlegg A. Bedriftens plikter ved godkjenning som lærebedrift Vedlegg 1 til skjemaet; Søknad om godkjenning som lærebedrift Det henvises til Opplæringslovens 4-2, 4-3, 4-4, og 4-7, Forskriften til opplæringsloven og til vedtak i Yrkesopplæringsnemnda , sak PS 16/2008. Grunnlag for at godkjenning kan gis: Bedriften må ha arbeidsoppgaver og utstyr slik at kompetansemålene i den fastsatte læreplanen dekkes. o Om nødvendig må produksjonen legges til rette slik at opplæringen dekker kompetansemålene i læreplanen. o For å sikre dette må det lages en skriftlig intern plan for opplæringen som beskriver hvilke arbeidsoppgaver bedriften skal benytte for å nå kompetansemålene i læreplanen. Planen skal tilpasses den enkelte lærling. oppnevne en faglig leder som er ansvarlig for at opplæringen foregår i henhold til kompetansemålene i læreplanen. o Faglig leders kvalifikasjoner i faget må minst være enten fag-/svennebrev, mesterbrev eller minimum 6 års allsidig praksis. Kvalifikasjonene må dokumenteres. I tillegg er det i opplæringsloven krav om Internkontroll i den enkelte lærebedriften: Lærebedriften skal ha intern kvalitetssikring slik at opplæringen foregår i samsvar med Opplæringsloven og forskriften. Med dette menes: Lærebedriften skal ha oversikt over faglige ledere i de enkelte fag. ha oversikt over hvilke instruktører som til enhver tid benyttes i opplæringen. så langt det er mulig, ha oppnevnt minst én representant fra arbeidstakerne som sammen med faglig leder sørger for at lærebedriften følger opp sine forpliktelser. ha minst en faglig leder/instruktør som har gjennomført grunnmodulkurs for faglige ledere og instruktører og å ha ajourført oversikt over hvem i bedriften som har Versjon 5 oktober

16 utdanning fagopplæring kurs. ha rutiner for å melde til fylkeskommunen om vesentlige endringer som påvirker opplæringen (for eksempel avbrudd i læretiden, endringer av faglige ledere og lignende). ha en tidsplan for gjennomføring av vurderingssamtaler med lærling (minimum 1 gang pr halvår). Ajourført dokumentasjon som viser at ovenstående krav er oppfylt må til enhver tid kunne forevises fylkeskommunen. Andre plikter i forbindelse med læreforholdet Lærebedriften plikter å legge lærekontrakt fram til godkjenning hos fylkeskommunen. å inngå en skriftlig arbeidsavtale med lærlingen. Lærekontrakten godkjennes først når feltet om arbeidsavtale i lærekontrakten er fylt ut av lærebedriften. å gjennomføre og rapportere om læreforhold i henhold til fylkeskommunens rutiner. Eksempel: o at vurderingssamtaler er gjennomført og om innholdet i vurderingssamtalen. Nødvendig underlag til bruk i samtalen får bedriften tilsendt fra fylkeskommunen. å melde lærlingen/lærekandidaten opp til fag-/svenneprøve/kompetanseprøve ved læretidens utløp. Opplæringsavdelingen oppfatter at bedriften aksepterer ovennevnte punkter når søknadsskjemaet om godkjenning som lærebedrift er undertegnet og returnert til vårt kontor. Lærebedriften kan tape sin godkjenning ved gjentatte brudd på pliktene. Versjon 5 oktober

17 B. Sjekkliste for mottak av lærling Målsettingen for sjekklisten er at lærlingen skal kjenne til bedriftens personalpolitikk, bedriftens mål og verdier, kjenne til de lover og regler som gjelder, medvirke til å skape et godt miljø på arbeidsplassen og ha gode holdninger til medmennesker. Orientering om bedriften: Hvordan er den organisert, antall ansatte, oppgaver og fagforeninger. Gjennomgått dato: Personalforhold: For at lærlingen skal bli kjent og føle seg trygg. Vite hvor garderoben er, ev. utlevering av nøkler. Bli kjent med arbeidsreglementet, arbeidstid, varsling av fravær, permisjonsbestemmelser, forsikringsordning, ferieavvikling osv. Gjennomgått dato: Presentasjon av medarbeidere: Hvem er leder av bedriften, faglig leder, presentasjon av kollegaer m.fl. Gjennomgått dato: Plikter og rettigheter for lærlingen: Gå igjennom 4-2 i opplæringsloven som omhandler dette. Gjennomgått dato: Innføring i læreplanen som gjelder for faget: Bevisstgjøre lærlingen hva hun/han skal igjennom i løpet av læretiden. Gjennomført dato: Lærekontrakten: Denne bør fylles ut av faglig leder og lærling sammen og skal sendes inn til Opplæringsavdelingen innen en måned. Gjennomført dato: Sikkerhetsrutiner: Kjennskap til gjeldende rutiner Gjennomført dato: Annet: Ansvarlig:... Periode:... Gjennomført: Sign. ansvarlig Sign. lærling Versjon 5 oktober

18 C. Kunnskapsløftets læringsplakat (og en god veileder i opplæringssituasjoner ) Skolen og lærebedriften skal: gi alle elever og lærlinger like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre stimulere elevenes og lærlingenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet stimulere elevene og lærlingene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning stimulere elevene og lærlingene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte Versjon 5 oktober

19 D. Intern plan for opplæring Intern plan for opplæring For å sikre at lærlingene får opplæring i samsvar med læreplanen for faget må kompetansemålene beskrives med konkrete arbeidsoppgaver knyttet til bedriftens produksjon/virksomhet. Arbeidsoppgavene må fremkomme i den interne planen for opplæringen. Intern plan for opplæringen gir forutsigbarhet og trygghet for lærlingen. Lærlingens navn: Bedriftens navn: Lærefag: Faglig leders navn: Kompetansemål (hentes fra læreplanen i faget) Gjøremål/Oppgaver/Aktiviteter (hvilke oppgaver har bedriften som dekker kompetansemålene i læreplanen) Uke nr. Instruktør Plassering Sign. (lærling og instruktør) Versjon 5 oktober

20 E. Skjema til bruk for planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidsoppdrag i bedrift Beskrivelse av arbeidsoppgaven: Her skal lærebedriften gi nøyaktig beskrivelse av oppgaven, tidsramme for planlegging, gjennomføring og egenvurdering. Nødvendig grunnlagsmateriale som tegninger etc. Tidsrammer Virkelig forbrukt tid: Planlegging: min. min. Gjennomføring: min. min. Evaluering: min. min. Arbeidsoppgaven skal gjennomføres i tidsrommet:... Vurderingskriterier: Her skal lærebedriften informere lærling/lærekandidaten om hva lærebedriften vil legge vekt på når arbeidsoppgaven skal vurderes (f. eks selvstendighet, faglig innsikt, samarbeid HMS, tidsbruk etc.): Arbeidsoppgaven skal knyttes til mål i læreplanen. Her skal lærling/lærekandidaten, i samarbeid med lærebedriften, skrive inn hvilke mål dette gjelder. Versjon 5 oktober

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Lærlingeperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: 1 Bedrift: VELKOMMEN SOM LÆRLING i OKIO Opplæringskontoret

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

Bokas innhold er fritt tilgjengelig på under Opplæring i bedrift.

Bokas innhold er fritt tilgjengelig på  under Opplæring i bedrift. Versjon 3. okt. 2012 Forord Opplæringsboka er et hjelpemiddel for lærling og instruktør i det daglige opplæringsarbeidet. I boka brukes begrepene lærling og instruktør. Med lærling menes lærling og lærekandidat

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER Foto: Thor-Wiggo Skille GRATULERER VELKOMMEN SOM LÆREBEDRIFT! Ved å ta inn lærling eller lærekandidat* i bedriften, gjør du en innsats, ikke bare for din bedrift, men

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER?

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Søker lærebedrift Flink, positiv og engasjert lærling søker læreplass hos bedrift. Bill. mrk Flink lærling Lærebedrift ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Behov for flere læreplasser Antall elever ved de videregående

Detaljer

Veiledning faglig leder. Innhold: Lærlingens perm Hva vil det si å vurdere? Vurderingsskjemaer eksempler Lovverk

Veiledning faglig leder. Innhold: Lærlingens perm Hva vil det si å vurdere? Vurderingsskjemaer eksempler Lovverk Veiledning faglig leder Innhold: Lærlingens perm Hva vil det si å vurdere? Vurderingsskjemaer eksempler Lovverk Lærlingens/ - lærekandidatens opplæringsperm Når kontrakten blir inngått får lærlingen udelt

Detaljer

opplæring i bedrift Kvalitet i videregående opplæring

opplæring i bedrift Kvalitet i videregående opplæring opplæring i bedrift Kvalitet i videregående opplæring Utdanningsavdelingen 11 12 01 10 02 09 03 08 04 07 06 05 ( ] Kvalitet i videregående opplæring - opplæring i bedrift Som et bidrag i arbeidet med å

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 HVORDAN BLI EN GODKJENT LÆREBEDRIFT? En lærebedrift er en privat eller offentlig virksomhet som gjennom lærlingordningen gir lærlinger/lærekandidater opplæring

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING kurs for prøvenemnder og faglige ledere/instuktører i Aust-Agder 11. juni 2009 Hilde Witsø 1 Mål for kurset i dag Å gi ledere og medlemmer i prøvenemnder og faglige ledere/instruktører

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT NettOppFisk et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi en beskrivelse av

Detaljer

til Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring

til Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring VELKOMMEN til kurs for faglig ledere/ instruktører og veiledere i lærebedrifter Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring Hans Egil Berg Kursprogram Våre dagers unge? Våre dagers

Detaljer

Fagprøven skal gjennomføres ved prøvestasjon, eller i den bedriften lærlingen har hatt hoveddelen av opplærlingen.

Fagprøven skal gjennomføres ved prøvestasjon, eller i den bedriften lærlingen har hatt hoveddelen av opplærlingen. Fagprøve Oppmelding til fagprøve Marint Kompetansesenter avdeling opplæringskontoret melder lærlingen opp til fagprøve. Lærlingen vil få tilsendt et brev fra Møre og Romsdal fylkeskommune om at han/ hun

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Faglig lederperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: Bedrift: Faglig leder/instruktørs ansvar og

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2 Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2 Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Legge til rette opplæringen slik at lærlingen

Detaljer

Opplæringsboka er tilpasset de regler som gjelder for mappevurdering.

Opplæringsboka er tilpasset de regler som gjelder for mappevurdering. Verson 8. nov. 2010 Forord Opplæringsboka er et hjelpemiddel for lærling og instruktør i det daglige opplæringsarbeidet. I boka brukes begrepene lærling og instruktør. Med lærling menes lærling og lærekandidat

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

KLARGJØRING AV ROLLER OG OPPGAVER FOR PRØVENEMNDER i Oppland fylkeskommune

KLARGJØRING AV ROLLER OG OPPGAVER FOR PRØVENEMNDER i Oppland fylkeskommune KLARGJØRING AV ROLLER OG OPPGAVER FOR PRØVENEMNDER i Oppland fylkeskommune 2016 2019 Dokumentet bygger på Opplæringslova 4-8, 12-7 og forskriften kapittel 3, fra 3-48 og til 3-67 Arbeidet til prøvenemndene

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE Lærlinger og praksiskandidater Fag- eller svenneprøven markerer avslutningen av et godkjent utdanningsløp som i hovedmodellen

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING

OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING Bedriftens vurdering av lærlinger Opplæringskontorets oppfølging av lærlinger Opplæringskontorets

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Opplæringskontorene i Nord-Trøndelag Selvstendige lærebedrifter Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Styrkingstiltak fagopplæring i bedrift 2015 Nord-Trøndelag

Detaljer

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Kvalitetsdokument Innhold Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Skifte av arbeidsgiver i Inderøy opplæringsring Oppfølging av lærling vi

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Ny høring, «Fagbrev på jobb»

Ny høring, «Fagbrev på jobb» Saksbehandler: Øivind Bøås Vår dato: 16.11.2017 Deres dato: Vår referanse: 2017/6827 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høring - Svar Ny høring, «Fagbrev på jobb» Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Temaer for kurset: BLI KJENT MED GRUNNLEGGENDE ORGANISERING

Detaljer

ARBEIDSOPPGAVER OG TIPS FOR PRØVENEMND OG YRKESUTVALG

ARBEIDSOPPGAVER OG TIPS FOR PRØVENEMND OG YRKESUTVALG ARBEIDSOPPGAVER OG TIPS FOR PRØVENEMND OG YRKESUTVALG Prøvenemnda blir oppnevnt for en 4 års periode hvor Rogaland fylkeskommune, Seksjon for fag- og yrkesopplæring er oppdragsgiver. Det betyr at avklaringer

Detaljer

Informasjonshefte for medlemsbedrifter av OK AMB

Informasjonshefte for medlemsbedrifter av OK AMB Informasjonshefte for medlemsbedrifter av OK AMB Informasjonshefte er ment som et hefte der våre medlemsbedrifter skal finne nødvendig informasjon om hva det vil si å ha et medlemskap i Opplæringskontoret

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Om lærlinger og lærlingordningen

Om lærlinger og lærlingordningen Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning for tillitsvalgte Forord For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet, og LO vil bidra til at lærlingene opplever læretida som positiv og

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

ÅRLIG RAPPORT LÆREBEDRIFTER 2014

ÅRLIG RAPPORT LÆREBEDRIFTER 2014 ÅRLIG RAPPORT LÆREBEDRIFTER 214 Årlig rapport lærebedrifter 214 Årlig rapport lærebedrifter 214 Som en del av Buskerud Fylkeskommune sitt arbeid med å sikre og utvikle kvaliteten, skal lærebedriftene årlig

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

VEILEDER FOR PRØVENEMND OG YRKESUTVALG

VEILEDER FOR PRØVENEMND OG YRKESUTVALG VEILEDER FOR PRØVENEMND OG YRKESUTVALG STAVANGER 01.04.2014 SEKSJON FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRING PRØVENEMNDAS ROLLE OG OPPGAVER Planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere fag- /svenneprøver og kompetanseprøver.

Detaljer

VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør

VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør VIKGTIG INFORMASJON Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør *Det er lærlingens ansvar å ta opp igjen fag som ikke er

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE For lærlinger og lærekandidater Foto: Thor -Wiggo Skille RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

INSTRUKTØRER FAGLIGE LEDERE

INSTRUKTØRER FAGLIGE LEDERE INSTRUKTØRER FAGLIGE LEDERE ER DERE VIKTIGE DA???? Det er DERE som først og fremst ivareta KVALITETEN i opplæringen av lærlingene. Hvorfor Reform 94? Hva resulterte reformen til? Hvilke muligheter åpner

Detaljer

Ulike veier til fag- og svennebrev

Ulike veier til fag- og svennebrev Ulike veier til fag- og svennebrev FOKO, Sundvolden Hotell 20.oktober 2011 Liv Marit Meyer Petersen Formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Vestfold Fylkeskommune Fengselsdrift

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nordstrand skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtekter for Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtatt på stiftelsesmøte 5. juni 1997 (siste endringer vedtatt på årsmøtet 29. mars 2012) 1 Definisjon og formål 1.1 Opplæringskontorets navn skal være:

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS 1 Navn Kontorets navn: Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus, forkortet til OK stat. 2 Formål OK

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRETIDEN

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRETIDEN RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRETIDEN For lærlinger og lærekandidater Foto: nfk.no RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I en travel

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Vest-Agder Fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Vest-Agder Fylkeskommune Utdanningsavdelingen Vest-Agder Fylkeskommune Utdanningsavdelingen KUNNSKAPSLØFTET INSTRUKTØR FOR LÆRLINGER I VEST-AGDER? Veiledningshefte for instruktører i Vest-Agder fra 2008 - Kunnskapsløftet Vedlegg: Læreplan for lærlingens

Detaljer

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål)... 1 1. Bakgrunnspørsmål... 2 2. Lærlingundersøkelsen... 2 3. Trivsel... 2 4. Jobbkrav og læringsmuligheter... 4 Læringskrav og innovasjon...

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i

Detaljer

Vilje gir vekst. Hvordan får jeg læreplass?

Vilje gir vekst. Hvordan får jeg læreplass? Vilje gir vekst Hvordan får jeg læreplass? ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Seksjon for fag- og yrkesopplæring Postboks 130 4001 STAVANGER Resepsjon Stavanger Telefon 51 51 67 50 Resepsjon Haugesund

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD HER FÅR DU SVAR PÅ: HVORDAN SØKER DU LÆREPLASS?... s. 3

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDATORDNINGEN 1.0 Innledning 2.0 Lærekandidatordningen 2.1 Lærekandidat 2.2 Søkere med behov for spesialundervisning 2.3 Rådgiving og karriereveiledning

Detaljer

Læretiden i bedrift. Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009

Læretiden i bedrift. Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009 Læretiden i bedrift Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009 Kunnskapsløftet Med Kunnskapsløftet kom nye krav til skole og bedrift om innholdet i opplæringen: Nye

Detaljer

Fag- og svenneprøver. Cecilie Dangmann

Fag- og svenneprøver. Cecilie Dangmann Fag- og svenneprøver Cecilie Dangmann Innhold Hva er fag- eller svenneprøven? Hvordan forberede meg til prøven? Hvordan gjennomføres den? Hva skjer etterpå? Fag- og svennebrev Et kvalitetsstempel Hensikt

Detaljer

Kvalitet i fagopplæringen

Kvalitet i fagopplæringen BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune bestilte i sak 13/17 forvaltningsrevisjon av kvalitet i fagopplæringen. Utvalget fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb.

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. Svar på høring om Fagbrev på jobb fra Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. 1 Innledning Buskerud fylkeskommune er positive til at departementet

Detaljer

Styrende dokumenter. Dokumentnavn: Rutine Organisering i forhold til skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og vg3 fagopplæring i skole

Styrende dokumenter. Dokumentnavn: Rutine Organisering i forhold til skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og vg3 fagopplæring i skole Organisasjonsnivå: Styrende dokumenter Område: Opplæring i skole og bedrift Utdanningsdirektøren Dokumentnavn: Rutine Organisering i forhold til skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og

Detaljer

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg Håndbok for praksisbrev Praktisk opplæring i Vg1 og Vg2 2015-2017 Forord Forsøksprosjektet med praksisbrev er initiert av Utdanningsdirektoratet, og i Hedmark startet utprøvingen høsten 2012. Praksisbrev

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

Avdeling for videregående opplæring. FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER

Avdeling for videregående opplæring. FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER Avdeling for videregående opplæring FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER Juli 2015 Fag-/svennebrev Gir deg formell dokumentasjon på dine faglige kvalifikasjoner. Du står sterkere i konkurransen om ledige

Detaljer

Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære

Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn I kommune delplan for undervisning har NLK følgende målsettinger : Øke læringsutbytte hos elevene med fokus på de 5 grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

* Opplæringskontoret ble opprettet i 1999 med 9 medlemsbedrifter og 32 lærlinger * Pr. dags dato har vi 384 lærlinger hvorav 24 er lærlinger i kran

* Opplæringskontoret ble opprettet i 1999 med 9 medlemsbedrifter og 32 lærlinger * Pr. dags dato har vi 384 lærlinger hvorav 24 er lærlinger i kran * Opplæringskontoret ble opprettet i 1999 med 9 medlemsbedrifter og 32 lærlinger * Pr. dags dato har vi 384 lærlinger hvorav 24 er lærlinger i kran og løfteoperasjonsfaget. Daglig leder: Randi Østensen

Detaljer

TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS

TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS Hva kan du selv gjøre? START NÅ! Du må selv ta ansvar for å finne læreplass. Din egen innsats er av stor betydning Husk at læreplassene ikke tildeles på samme

Detaljer

Hva vil det si å være lærebedrift?

Hva vil det si å være lærebedrift? Vilje gir vekst Hva vil det si å være lærebedrift? ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Seksjon for fag- og yrkesopplæring (Fagopplæringskontoret) Postboks 130 4001 STAVANGER Resepsjon Stavanger

Detaljer

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det?

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Godt, nok og sikkert drikkevann. Rene vannkilder. Hvordan sikrer vi dette i de neste planperioder for kommende generasjoner? Hvordan bli en lærebedrift?

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan BERG SKOLE

Pedagogisk utviklingsplan BERG SKOLE Pedagogisk utviklingsplan BERG SKOLE (en skole jeg ville hatt mitt barn på) Positiv leken modig raus tydelig lærende 1 Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 Læringsplakaten Skolen skal: - Gi alle elever

Detaljer

MAPPEMODELLEN FOR LÆRLINGER OG LÆREKANDIDATER

MAPPEMODELLEN FOR LÆRLINGER OG LÆREKANDIDATER MAPPEMODELLEN FOR LÆRLINGER OG LÆREKANDIDATER metode og system for opplæring og vurdering Skulpturlandskap Nordland, Lødingen "Øye i stein" 2 Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit curabitur

Detaljer

Forord. Lykke til! Gard Tekrø Rolid Fagopplæringsleder

Forord. Lykke til! Gard Tekrø Rolid Fagopplæringsleder Lærling i Oppland Forord Velkommen som lærling i Oppland! Vi i Oppland fylkeskommune, Fagenhet videregående opplæring, jobber for at du som lærling skal få en opplæring som er så god som mulig. Det er

Detaljer

Praksiskandidatordningen

Praksiskandidatordningen Innhold Målgruppe...3 Hvilke krav stilles til praksis?...3 Teller skolegangen min med?...3 Hvordan skal praksis dokumenteres?...4 Hva slags teori trenger jeg?...4 Må jeg betale for å gå opp til fag- eller

Detaljer

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Kvalitet fag- og yrkesopplæringen i Kvalitet Hva er kvalitet? En definisjon: Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Lærekandidatordninga. Varig arbeid

-Ein tydeleg medspelar. Lærekandidatordninga. Varig arbeid -Ein tydeleg medspelar Lærekandidatordninga Varig arbeid Kampen om lærebedriften Arbeidsm arkedsbe drifter YFF Vg1 YFFVg2 TAF Lærling Veksling modell Velvilje A/S Lære kandidat NAV Praksis brev Ungdoms

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven FISKE OG FANGST. Oslo, februar 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven FISKE OG FANGST. Oslo, februar 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven FISKE OG FANGST Oslo, februar 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Innhold Kapittel I... 1 Generell informasjon... 1 Kapittel II... 2

Detaljer

VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE

VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE Hvorfor ny modell for fagopplæring, og hva innebærer ? Avtale som ble inngått juni 2011 mellom

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 7 Januar 2017 Med vennlig hilsen

Detaljer

Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen. Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud

Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen. Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud 2 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAGOPPLÆRINGSSEKSJONEN i BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Det aller beste med å ha lærlinger er at du er med å forme fremtidens fagarbeidere MYTER OG FAKTA OM DET

Detaljer

VEILEDER FOR PRØVENEMNDER

VEILEDER FOR PRØVENEMNDER VEILEDER FOR PRØVENEMNDER Utdanningsavdelingen 2015 Foto: Thor-Wiggo Skille Innholdsfortegnelse PRØVENEMNDAS ROLLE OG OPPGAVER 4 PRØVEFORBEREDELSER 4 SÆRSKILT TILRETTELEGGING UNDER PRØVE 4 MANGE OPPMELDINGER

Detaljer

Analyse av fagopplæring Agder 2013. Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig

Analyse av fagopplæring Agder 2013. Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig Analyse av fagopplæring Agder 2013 Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig Etablert 2001 65 ansatte Release knowledge! Viktige kunder: Utdanningsdirektoratet 18 Fylkeskommuner 13 av de 15 største kommunene

Detaljer

Lærebedriftundersøkelsen

Lærebedriftundersøkelsen Lærebedriftundersøkelsen Innhold 1. Faglig støtte... 2 2. Medvirkning... 2 3. Opplæringskontor og fylkeskommune... 3 4. Planlagte samtaler... 4 5. Kompetansebehov... 5 6. Forberedt på læretiden... 6 7.

Detaljer

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Akershus fylkeskommune, Veiledningssenteret Romerike 1 Oktober 2016 Innhold Rett til videregående opplæring for ungdom side 3 Rett til videregående opplæring

Detaljer

Før prøven. Ta fag- eller svenneprøve

Før prøven. Ta fag- eller svenneprøve Ta fag- eller svenneprøve Med et fagbrev eller svennebrev i hånden kan du dokumentere at du har kompetansen som er beskrevet i læreplanen for faget ditt. For å få fagbrev eller svennebrev i et fag, må

Detaljer

Avdeling for videregående opplæring. FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER

Avdeling for videregående opplæring. FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER Avdeling for videregående opplæring FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER August 2016 Fag-/svennebrev Gir deg formell dokumentasjon på dine faglige kvalifikasjoner. Du står sterkere i konkurransen om

Detaljer

Veiledning for utfylling av kontrakt for lærling og lærekandidat med vedlegg

Veiledning for utfylling av kontrakt for lærling og lærekandidat med vedlegg 1 Lære- og opplæringskontrakter Utdanningsdirektoratet har fastsatt skjema for lære- og opplæringskontrakter. Det er ett skjema for lærekontrakt for lærlinger, og ett skjema for opplæringskontrakt for

Detaljer

Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater

Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater Vår saksbehandler: Lars Christian Skorge / Marianne Westbye Direkte tlf: E-post: lars.christian.skorge@utdanningsdirektoratet.no marianne.westbye@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.05.2008 Deres dato:

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i anleggsmaskinførerfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i anleggsmaskinførerfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i anleggsmaskinførerfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post:

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 07.04.2011 kl. : 0900 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til tlf.62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org eller

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

Informasjon vedrørende fagprøve i. aktivitørfaget. Utarbeidet av Prøvenemnda for aktivitørfaget. Revidert utgave september 09

Informasjon vedrørende fagprøve i. aktivitørfaget. Utarbeidet av Prøvenemnda for aktivitørfaget. Revidert utgave september 09 Informasjon vedrørende fagprøve i aktivitørfaget Utarbeidet av Prøvenemnda for aktivitørfaget Revidert utgave september 09 1 GENERELL INFORMASJON VEDRØRENDE AKTIVITØRFAG OPPTAK TIL FAGPRØVEN Fagopplæringskontoret

Detaljer

5 Departementets forslag

5 Departementets forslag Videregående opplæring Vår ref.: 201606938-94 LILLEHAMMER, 16. mai 2017 Høringssvar - Fagbrev på jobb. Frist 19.5.2017 Oppland fylkeskommune har gjennomgått og svart på de punktene departementet har ønsket

Detaljer

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak:

Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring avsatt i Hedmark fylkeskommunes budsjett for 2012 fordeles på følgende tiltak: Saknr. 12/3362-3 Ark.nr. 223 A50 Saksbehandler: Turid Borud Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at ekstraordinære midler til fagopplæring

Detaljer