Innhold: Versjon 5 oktober

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2"

Transkript

1 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon: , Telefaks: E-post: Internett: HU UH HU Versjon 5 oktober 2010 UH 1

2 Innhold: 1. Generell informasjon Opplæringsavdelingen Viktige definisjoner i fagopplæringen Godkjenning som lærebedrift Formidling til læreplass Hva er formidling? Hvordan formidlingen foregår Hva gjør bedriften med formidlingslistene? Kontrakter for nye lærlinger og veiledning i utfylling av kontrakten Når kan lærlingen begynne? Informasjonsmøter for lærlinger og instruktører Prøvetid Lærlingens første dag i bedriften Planlegge og dokumentere opplæringen Plan- og dokumentasjonsverktøy Læreplanen Intern plan for opplæring Planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidsoppdrag i bedrift Opplæringslogg Vurdering Hvorfor vurdering? Hva skal vurderes? Hvordan skal vurderingen skje? Vurdering underveis Halvårsvurdering Avsluttende vurdering Årlig rapportering fra lærebedriften Endringer i læreforholdet Avbrudd og oppstart etter avbrudd Endring og heving av kontrakt Oppmelding til prøve Arbeidsavtale Lønn i læretiden Tilskudd Ekstraordinære tilskudd Vedlegg A. Bedriftens plikter ved godkjenning som lærebedrift B. Sjekkliste for mottak av lærling C. Kunnskapsløftets læringsplakat D. Intern plan for opplæring E. Skjema til bruk for planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidsoppdrag i bedrift 20 F. Opplæringslogg G. Skjema for halvårsvurdering H. Skjema til bruk for melding om endringer i løpet av læretiden Versjon 5 oktober

3 1. Generell informasjon 1.1. Opplæringsavdelingen Opplæringsavdelingen, fagopplæringsseksjonen, har som en av sine hovedoppgaver å forvalte opplæringslovens bestemmelser om videregående opplæring i bedrift. Sentrale oppgaver er blant annet å veilede bedrifter med lærlinger og lærekandidater i Østfold slik at opplæringen er i samsvar med læreplanen for faget (Vg3/opplæring i bedrift). Andre oppgaver er å godkjenne lærebedrifter, godkjenne kontrakter og formidle elever til lærebedrifter. Målet med å kontraktfeste opplæringen i bedrift er å føre lærlinger og lærekandidater fram til en fag-/svenneprøve eller kompetanseprøve, og dermed oppnå dokumentert yrkeskompetanse. Seksjonen utbetaler tilskudd til lærebedrifter, administrerer fag-, svenne- og kompetanseprøver (heretter kalt prøver) og utsteder dokumentasjon på beståtte prøver Viktige definisjoner i fagopplæringen Lærling: Lærling er etter opplæringsloven den som har skrevet lærekontrakt (heretter kalt kontrakt) med sikte på fagprøve eller svenneprøve i fag som har læretid etter forskrifter gitt etter hjemmel i 4-1 i opplæringsloven. Lærekandidat: Lærekandidat (heretter kalt lærling) er etter denne loven den som har skrevet kontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- og svenneprøve, kalt kompetanseprøve. Praksiskandidat: Praksiskandidat er etter denne loven voksne, med minimum fem års allsidig praksis i faget, som vil dokumentere sin kompetanse ved å avlegge prøve utenom et ordinært læreforhold. Voksne har denne muligheten med hjemmel i 3-5 i opplæringsloven. Faglig leder: Faglig leder har hovedansvaret for å planlegge og å tilrettelegge slik at lærlingen får en god og allsidig opplæring i tråd med læreplanen. Faglig leder skal utarbeide intern skriftlig plan for opplæringen, tilpasset den enkelte lærling. legge til rette for instruktørene på en slik måte at det er tid og rom for å drive opplæring. velge ut hvem i bedriften som egner seg best til å være instruktør/-er. påse at regelmessige vurderingssamtaler med lærlingene blir gjennomført, minimum en gang pr halvår. sikre oppmelding og legge til rette for at prøven blir gjennomført ved slutten av læretiden. Versjon 5 oktober

4 Instruktør: Instruktøren følger opp og hjelper lærlingen i det daglige arbeidet. I noen bedrifter er dette én person, mens det i større bedrifter kan være flere som deler ansvaret for opplæringen, f.eks. ved intern rullering i bedriften. Instruktøren kan i mindre bedrifter også være den som er oppgitt å være faglig leder kan, sammen med faglig leder, være med på å utforme en intern plan for opplæring lager gode arbeidsoppgaver knyttet til kompetansemål i læreplanen tar del i lærlingens planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av gjennomførte arbeidsoppgave hjelper til med å løse de problemer som oppstår dokumenterer lærlingens utvikling underveis kan være den som gjennomfører vurderingssamtale med lærlingen kan være fadder for lærlingen Fadder: Fadder er den medarbeideren som har ansvar for lærlingen i faglige, praktiske og sosiale spørsmål. Dette kan være en av instruktørene. Representant for de ansatte: I lærekontrakten står at det skal oppgis navn på en representant for de ansatte. Dette er en person som sammen med faglig leder kvalitetssikrer at opplæringsvirksomheten i bedriften er tilfredsstillende, og ved dette påser at læreplaner og opplæringsplaner blir fulgt, det blir gjennomført vurderingssamtaler og at beskrivende vurdering blir gitt, lærlingene ev. får den teoriopplæringen som er avtalt i kontrakten. Representanten for de ansatte bør være en nøytral person i bedriften, for eksempel en tillitsvalgt eller tilsvarende. Instruksjon: Instruksjon er når instruktøren viser lærlingen hvordan ting skal gjøres (demonstrerer og forklarer før lærlingen prøver selv). Veiledning: Veiledning er å hjelpe lærlingen gjennom spørsmål og samtale slik at lærlingen blir ledet til å forstå og finne en utvei/løsning selv Godkjenning som lærebedrift Før en lærekontrakt kan inngås, må bedriften godkjennes som lærebedrift. Det er fagopplæringssjefen i Opplæringsavdelingen som godkjenner lærebedrifter på vegne av Yrkesopplæringsnemnda. For å bli godkjent som lærebedrift, må bedriften oppfylle kravene som stilles til en lærebedrift, jf. vedlegg til søknad om godkjenning som lærebedrift; Bedriftens plikter ved godkjenning som lærebedrift. Versjon 5 oktober

5 2. Formidling til læreplass 2.1. Hva er formidling? Formidlingen er den prosessen som foregår for å koble søkere til et lærefag til bedrifter som er interessert i å ta imot lærlinger i det aktuelle lærefaget Hvordan formidlingen foregår Elevene søker læreplass senest 1. mars. Etter dette foretar Opplæringsavdelingen en gjennomgang av søkerne blant annet for å sikre at de er kvalifisert for det lærefaget de har søkt. Oversikt over aktuelle søkere er å finne på nettstedet Vigo bedrift er nettstedet hvor bedrifter får oversikt over søkere til læreplass. Bedriftene kan her registrere hvilke lærlinger de ønsker å tegne kontrakt med. Da vil søkeren settes som formidlet til læreplass i Vigo og søkeren blir dermed utilgjengelig for andre bedrifter. Opplæringsavdelingen trenger da ikke ytterligere beskjed om at dere har blitt enig med en søker om læreplass. Det nå er registrert i vårt system. Det er kun godkjente lærebedrifter som får tilgang til dette nettstedet. For spørsmål om bruk av Vigo bedrift og tilgangskode/passord, ta kontakt med formidlingsansvarlig på Seksjon for inntak og formidling i Østfold fylkeskommune. I april sendes også formidlingslistene til aktuelle bedrifter i vårt register. Formidlingslistene er en samleliste over alle søkerne. Denne inneholder opplysninger om navn, adresse, telefonnummer og opplæringsrett Hva gjør bedriften med formidlingslistene? Bedrifter som ønsker å ta inn lærlinger velger hvem de vil intervjue ut fra oversikten i Vigo bedrift eller de tilsendte formidlingslistene. Dette blir som å gå gjennom søknader hvis man har annonsert etter nye medarbeidere. Det er ikke uvanlig at søkerne skriver egne søknader. Vi informerer søkerne om at man bør sende egne søknader til aktuelle lærebedrifter, siden det er mye personlig informasjon som ikke framkommer av formidlingslistene. Har bedrift og søker blitt enige om læreplass må dette registreres i Vigo bedrift, evt. at det sendes en skriftlig beskjed om dette så snart som mulig til 1 Opplæringsavdelingen. 1 Vi får dermed god oversikt over formidlede søkere og kan da serve andre aktuelle lærebedrifter med godt oppdaterte formidlingslister Versjon 5 oktober

6 2.4. Kontrakter for nye lærlinger og veiledning i utfylling av kontrakten Kontrakten skal opprettes når læreforholdet starter. I løpet av sommeren har Opplæringsavdelingen mottatt søkernes eksamens- og standpunktkarakterer, slik at preutfylt kontrakt kan sendes ut i juli/august. Dette selv om læreforholdet da allerede har startet. Opplæringsavdelingen sender ut preutfylte kontrakter i tre eksemplarer til lærebedriften. Bedriften plikter å legge fram for fylkeskommunen lærekontrakten til godkjenning, derfor må alle eksemplarene underskrives og returneres til Opplæringsavdelingen. Det er kun kontrakter utstedt av vårt kontor som i underskrevet stand som kan godkjennes, jf. administrativt vedtak. Etter at kontrakten formelt er godkjent av fylkeskommunen mottar lærling og lærebedrift hvert sitt eksemplar Når kan lærlingen begynne? Lærlingen kan begynne så snart skolen formelt er avsluttet. Det vanligste er at lærlingen starter i begynnelsen av august Informasjonsmøter for lærlinger og instruktører I september/oktober innkaller Opplæringsavdelingen alle nye lærlinger til informasjonsmøte. Vi ser gjerne at faglig leder/instruktør også deltar. Temaene er bl.a. rettigheter og plikter i læreforholdet og annet som det er viktig for lærlingen og instruktøren å vite. På vårparten innkalles lærlinger i sitt siste læreår til møte, hvor tema er forberedelse til den avsluttende praktiske prøven (fag-/svenne-/kompetanseprøve) Prøvetid Det er ikke anledning til å ta inn lærling på prøvetid, for deretter å vurdere om de skal få en læreplass eller ikke 2. Ved å ta inn elever i prosjekt til fordypning, en del av skoleuken i videregående trinn 1 og 2, kan bedriften bli godt kjent med eleven og bli trygg på om han/hun passer som lærling. 2 Voksne over 21 år som begynner i lære uten forutgående opplæring på videregående skole skal ha 6 måneders prøvetid. Versjon 5 oktober

7 3. Lærlingens første dag i bedriften Lærlingens første dag i bedriften må være planlagt. Det er viktig å få lærlingen til å føle seg velkommen. Ta gjerne en telefon til lærlingen før han/hun starter opp. Informer om oppstart, hvem lærlingen skal kontakte den første dagen og tidspunktet for oppmøte. Når lærlinger begynner, bør bedriften ha gode introduksjonsrutiner slik at lærlingen skal bli kjent i bedriften. Dette kan være lærlingens første møte med arbeidslivet. Ansatte som skal ha noe med lærlingen å gjøre, bør være informert om at det kommer en ny lærling. Som en del av introduksjonen bør lærlingen få kjennskap til spisepauser, kaffepauser, kantine og garderobeforhold. Andre forhold som bør nevnes er gjeldende regler i bedriften, som for eksempel bruk av privat mobiltelefon i arbeidstiden. Det bør også avklares hvem som står for finansiering av lærlingens arbeidstøy og håndverktøy. Dette varierer fra bransje til bransje. Uansett kan det være en fordel å skrive ned hva man er enige om, f.eks. under Andre opplysninger i arbeidsavtalen (se eget avsnitt om arbeidsavtale). Det å ha lærling er en unik anledning til å overføre de kunnskaper, ferdigheter og holdninger bedriften ønsker at medarbeiderne skal ha. For at bedriften skal være best mulig forberedt på dette, se vedlagte sjekkliste for mottak av lærling. Versjon 5 oktober

8 4. Planlegge og dokumentere opplæringen 4.1. Plan- og dokumentasjonsverktøy Et godt læringsmiljø kan være avgjørende for å oppnå gode resultater. Bedriftens evne til å planlegge og å tilrettelegge er viktige forutsetninger for å kunne gi effektiv og god opplæring. Samtidig skal bedriften tilpasse opplæringen ut fra den enkelte lærlings evne og forutsetning og bidra til personlig utvikling. Det er viktig at den som skal lære bort har satt seg godt inn i læreplanen. For å være sikker på at lærlingen får opplæring som tilfredsstiller kravene i læreplanen, skal bedriften utarbeide er intern plan for opplæring. I tillegg utarbeides spesifikke planer for de enkelte oppgavene som er nedfelt i intern plan for opplæring. Det er viktig at lærlingen tar del i planleggingen samt dokumenterer hva som er gjort underveis i læretiden. Planer: Læreplan Innhold: Læreplanens kompetansemål Intern plan for opplæring Hvilke oppgaver benytter bedriften for å dekke læreplanens kompetansemål Hva skal lærlingen lære Skjema for arbeidsoppdrag i bedrift Planlegging, gjennomføring og vurdering av praktisk arbeidsoppdrag i bedrift Opplæringslogg Lærlingen dokumenterer skriftlig underveis hva han/hun har gjort i læretiden 4.2. Læreplanen Alle lærefag har sin egen læreplan som er lik for hele landet. Læreplanen er inndelt i hovedområder der hvert område er definert med kompetansemål. Det stilles også krav om grunnleggende ferdigheter (uttrykke seg muntlig og skriftlig, lese, regne og bruke digitale verktøy) som er integrert i kompetansemålene. Læreplanene i de forskjellige lærefagene finner du på og Utdanningsdirektoratets internettsider. Versjon 5 oktober

9 4.3. Intern plan for opplæring Bedriften skal utarbeide en intern plan for opplæring ut fra bedriftens produksjon/virksomhet. Planen skal inneholde arbeidsoppgaver som bedriften utfører for å dekke læreplanens kompetansemål. Om nødvendig må produksjonen legges til rette slik at opplæringen dekker kompetansemålene. Er det mål bedriften ikke kan gi opplæring i selv, må det avklares hvordan dette skal oppfylles (for eksempel ved samarbeid med andre bedrifter/opplæringskontor 3 ). Lærlingen skal være med i planlegging av arbeidet slik at lærling og bedrift har samme oppfatning og forståelse av hva som skal læres. Se også vedlagte Læringsplakat for Kunnskapsløftet. Lærlingen skal utvikle seg både faglig og sosialt, og han/hun skal gis mulighet til innflytelse og medbestemmelse. I utarbeidelsen av en intern plan for opplæringen er det svært viktig at det tas hensyn til den enkelte lærlings evner og forutsetninger. Det bør tas hensyn til hva lærlingen kan fra før, og det bør tas stilling til hvilke oppgaver man skal begynne med og hvilke man bør vente med osv. Det skal også av planen fremgå klart hvem som har det faglige ansvaret og hvem som er instruktør i det daglige arbeidet. Vi har vedlagt et skjema som kan brukes som mal for intern plan for opplæring Planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidsoppdrag i bedrift Det er hensiktsmessig å lage detaljerte planer for konkrete arbeidsoppgaver. Se eksempel bak i håndboka; Skjema til bruk for planlegging, gjennomføring og vurdering av spesifikke arbeidsoppgaver. Lærlingen vil her få trening i å planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere sitt arbeid. Dette er også nyttig trening før den avsluttende prøven. Det er ikke uvanlig at instruktøren lager oppgavene. Det at lærlingen er aktiv i sin egen læringsprosess er også viktig for lærlingens trivsel og læringsutbytte Opplæringslogg Lærlingen skal underveis i læretiden føre dokumentasjon på gjennomførte arbeidsoppgaver som dekker kompetansemålene i læreplanen (opplæringslogg). Se eksempel bak i håndboka. 3 Et opplæringskontor tar inn lærlinger på vegne av sine medlemsbedrifter. Versjon 5 oktober

10 Opplæringsloggen er et viktig underlag ved gjennomføring av halvårlige vurderingssamtaler med faglig leder/instruktør. 5. Vurdering Lærlingen har rett til vurdering, jf. kapittel 3 i opplæringsforskriften Hvorfor vurdering? Formålet med vurdering i fag er å fremme læring og utrykke kompetansen til lærlingen underveis og ved avslutningen av opplæringen. Vurderingen skal gi god tilbakemelding og veiledning til lærlingen. Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a. informere lærlingen i arbeidet fram mot et kompetansemål informere om hvor langt lærlingen er kommet i utvikling mot en sluttkompetanse veilede, motivere og utvikle lærlingen 5.2. Hva skal vurderes? Det er lærlingens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik det er beskrevet i læreplanens mål. Bedriften må sørge for at lærlingen blir vurdert i forhold til disse i løpet av læretiden. Vurderingen av lærlingene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanen. Dette gjelder ikke bare den faglige utviklingen, men også personlig utvikling, holdninger og arbeidsmetoder Hvordan skal vurderingen skje? Hvordan vurderingen skjer, er avhengig av hvilken type vurdering. Det er tre hovedtyper av vurdering: Vurdering underveis Halvårsvurdering Avsluttende vurdering Vurdering underveis Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere lærlingen til å nå kompetansemålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpemiddel i vurderingsarbeidet kan være en gjennomgang av opplæringsloggen. Versjon 5 oktober

11 5.5. Halvårsvurdering Lærebedriften må ha en tidsplan for gjennomføring av vurderingssamtaler med lærling. Lærlingen skal, minst hvert halvår, gis en skriftlig vurdering av i hvilken grad han/hun har nådd de mål som det er arbeidet mot i det aktuelle halvåret. Se vedlagt eksempel på vurderingsskjema. Vurderingen foretas av faglig leder eller den i bedriften som har planlagt halvåret sammen med lærlingen. Denne vurderingen bør gjennomgås som første punkt ved påfølgende halvårssamtale Avsluttende vurdering Den avsluttende vurderingen blir gjort av prøvenemnda, som skal vurdere kandidaten sin kompetanse ved avleggelse av fag-, svenne- eller kompetanseprøven. I noen bedrifter er det vanlig at det også gjennomføres en testfagprøve som i størst mulig grad ligner den avsluttende prøven. 6. Årlig rapportering fra lærebedriften Lærebedriftene plikter å årlig rapportere om den interne kvalitetssikringen for opplæringen av lærlinger. Bedriftene vil en gang i året motta skjema for rapporteringen. Det skal her rapporteres om lærebedriftens kvalitetssystem for oppfølgingen av opplæringen og oppfølgingen av den enkelte lærling. Det er viktig at bedrift og lærling i samarbeid fyller ut skjemaene. 7. Endringer i læreforholdet 7.1. Avbrudd og oppstart etter avbrudd Hvis det forekommer endringer i læreforholdet skal Opplæringsavdelingen informeres om dette. Det gjelder blant annet langvarig sykdom, permisjoner som for eksempel svangerskapspermisjon eller militærtjeneste og lignende. Hvis lærlingen er borte fra bedriften i 20 dager eller mer, skal dette meldes skriftlig til Opplæringsavdelingen slik at lærlingen kan få forlenget kontrakten tilsvarende fraværets lengde. Begrunnelse for avbruddet må fremkomme av meldingen. Bedriften kan også melde fra om avbrudd selv om dette er kortere enn 20 dager. Ved avbrudd opphører utbetalingen av tilskudd. Utbetaling av tilskuddet starter opp igjen når lærlingen er tilbake i arbeid. Send inn en skriftlig melding. Se eksempel bak i håndboka. Versjon 5 oktober

12 7.2. Endring og heving av kontrakt Hvis det oppstår situasjoner i læreforholdet som bedriften og lærlingen trenger hjelp med er det viktig at fagkonsulenten i Opplæringsavdelingen, som har ansvar for oppfølgingen, kontaktes så tidlig som mulig. For medlemsbedrifter i opplæringskontor, skal henvendelsen først rettes til opplæringskontoret. Fagkonsulenten stiller gjerne opp på møte i bedriften for videre veiledning, både til lærling og lærebedrift. I henhold til Opplæringsloven 4-6 kan kontrakten heves ved enighet mellom lærebedrift og lærling dersom den andre parten gjør seg skyldig i vesentlig brudd på pliktene sine i arbeidsforholdet dersom lærlingen eller lærebedriften viser seg ute av stand til å fortsette i læreforholdet dersom lærlingen skriftlig sier fra at det er en urimelig ulempe for ham/henne å fortsette ut kontraktstiden 7.3. Oppmelding til prøve Prøven skal som hovedregel gjennomføres i slutten av læretiden, og normalt være avsluttet senest innen 2 måneder etter dette tidspunktet. I god tid (3-6 måneder) før utgangen av læretiden sender vi et oppmeldingsskjema til lærebedriften. Oppmeldingsskjemaet er delvis utfylt. Påse at lærlingens navn, personnummer, adresse, antatt prøvetidspunkt og prøvested er riktig fylt ut. Det er også viktig å fylle ut navn og telefonnummer på bedriftens kontaktperson for prøven. Lærlinger som har behov for tilrettelagt prøve må selv legge ved egen søknad om dette til oppmeldingsskjemaet. Sakkyndig uttalelse fra lege eller PPT 4 må også vedlegges. Oppmeldingsskjemaet undertegnes av daglig leder eller tilsvarende og sendes i retur til Opplæringsavdelingen. Opplæringsavdelingens konsulent med ansvar for prøveadministrasjonen saksbehandler og oversender oppmeldingen til prøvenemnda i faget. Prøvenemnda tar deretter kontakt med lærebedriften. Dersom fag- eller svenneprøve eller kompetanseprøve ikke er bestått, kan lærlingen melde seg opp til ny prøve. Bedriften kan velge å la lærlingen fortsette i bedriften fram mot annen gangs prøve. Da skal det gjøres avtale om forlengelse av arbeidsforholdet i bedriften (arbeidsavtale). Denne perioden er ikke tilskuddsberettiget. 4 PPT = Pedagogisk Psykologisk Tjeneste. Fylkeskommunal tjeneste med fem avdelinger i Østfold. Versjon 5 oktober

13 Etter annen gangs prøve opphører bedriftens ansvar og eventuelt forlenget arbeidsavtale opphører. Hvis annen gangs prøve heller ikke er bestått, må kandidaten opparbeide seg praksis iht. opplæringsloven 3-5 før han/hun kan melde seg opp til ny prøve, da som praksiskandidat Arbeidsavtale Opplæringsloven 6 stadfester at lærlingen er arbeidstaker i den bedriften han/hun har tegnet arbeidsavtale med og er plassert i, med de rettighetene og pliktene som følger av lover og tariffavtaler. Lærlingen og lærebedriften må derfor, i tillegg til lærekontrakten, inngå en arbeidsavtale som gjelder for læretiden. Standard arbeidsavtale kan lastes ned fra Arbeidstilsynets sider eller ved å klikke her. 9. Lønn i læretiden Lærlinger/lærekandidater skal ha lønn. De utfører sammenlagt ett årsverk og får normalt en årslønn (nivå nyutdannet fagarbeider) fordelt over de to årene. Bedrifter som er organisert, følger tariff. Eksempel 1. halvår 2. halvår 3. halvår 4. halvår 30 % 40 % 50 % 80 % 10. Tilskudd Bedrifter som tar inn lærlinger mottar tilskudd for å drive opplæring. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis av fylkeskommunen etter telling og For mer informasjon om satsene, se Ekstraordinære tilskudd Det kan søkes ekstra midler til lærlinger/lærekandidater med spesielle behov. Målet med tilskottsordninga er å stimulere lærebedrifter til å gi lærlinger og lærekandidater med spesielle behov muligheten til å oppnå en fagutdanning eller deler av en fagutdanning. Hensikten er å bidra til å styrke ungdommens mulighet til å jobbe i det ordinære arbeidslivet. Lærlinger med spesielle behov er i denne sammenheng å forstå som lærlinger som har manglende evne til å få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. 5 Opplæringsloven Opplæringsloven 4-2 Særlege rettar og pliktar for lærlingen Versjon 5 oktober

14 For mer informasjon, retningslinjer og søknadsskjema, se Søknad om disse midlene sendes Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen. Versjon 5 oktober

15 12. Vedlegg A. Bedriftens plikter ved godkjenning som lærebedrift Vedlegg 1 til skjemaet; Søknad om godkjenning som lærebedrift Det henvises til Opplæringslovens 4-2, 4-3, 4-4, og 4-7, Forskriften til opplæringsloven og til vedtak i Yrkesopplæringsnemnda , sak PS 16/2008. Grunnlag for at godkjenning kan gis: Bedriften må ha arbeidsoppgaver og utstyr slik at kompetansemålene i den fastsatte læreplanen dekkes. o Om nødvendig må produksjonen legges til rette slik at opplæringen dekker kompetansemålene i læreplanen. o For å sikre dette må det lages en skriftlig intern plan for opplæringen som beskriver hvilke arbeidsoppgaver bedriften skal benytte for å nå kompetansemålene i læreplanen. Planen skal tilpasses den enkelte lærling. oppnevne en faglig leder som er ansvarlig for at opplæringen foregår i henhold til kompetansemålene i læreplanen. o Faglig leders kvalifikasjoner i faget må minst være enten fag-/svennebrev, mesterbrev eller minimum 6 års allsidig praksis. Kvalifikasjonene må dokumenteres. I tillegg er det i opplæringsloven krav om Internkontroll i den enkelte lærebedriften: Lærebedriften skal ha intern kvalitetssikring slik at opplæringen foregår i samsvar med Opplæringsloven og forskriften. Med dette menes: Lærebedriften skal ha oversikt over faglige ledere i de enkelte fag. ha oversikt over hvilke instruktører som til enhver tid benyttes i opplæringen. så langt det er mulig, ha oppnevnt minst én representant fra arbeidstakerne som sammen med faglig leder sørger for at lærebedriften følger opp sine forpliktelser. ha minst en faglig leder/instruktør som har gjennomført grunnmodulkurs for faglige ledere og instruktører og å ha ajourført oversikt over hvem i bedriften som har Versjon 5 oktober

16 utdanning fagopplæring kurs. ha rutiner for å melde til fylkeskommunen om vesentlige endringer som påvirker opplæringen (for eksempel avbrudd i læretiden, endringer av faglige ledere og lignende). ha en tidsplan for gjennomføring av vurderingssamtaler med lærling (minimum 1 gang pr halvår). Ajourført dokumentasjon som viser at ovenstående krav er oppfylt må til enhver tid kunne forevises fylkeskommunen. Andre plikter i forbindelse med læreforholdet Lærebedriften plikter å legge lærekontrakt fram til godkjenning hos fylkeskommunen. å inngå en skriftlig arbeidsavtale med lærlingen. Lærekontrakten godkjennes først når feltet om arbeidsavtale i lærekontrakten er fylt ut av lærebedriften. å gjennomføre og rapportere om læreforhold i henhold til fylkeskommunens rutiner. Eksempel: o at vurderingssamtaler er gjennomført og om innholdet i vurderingssamtalen. Nødvendig underlag til bruk i samtalen får bedriften tilsendt fra fylkeskommunen. å melde lærlingen/lærekandidaten opp til fag-/svenneprøve/kompetanseprøve ved læretidens utløp. Opplæringsavdelingen oppfatter at bedriften aksepterer ovennevnte punkter når søknadsskjemaet om godkjenning som lærebedrift er undertegnet og returnert til vårt kontor. Lærebedriften kan tape sin godkjenning ved gjentatte brudd på pliktene. Versjon 5 oktober

17 B. Sjekkliste for mottak av lærling Målsettingen for sjekklisten er at lærlingen skal kjenne til bedriftens personalpolitikk, bedriftens mål og verdier, kjenne til de lover og regler som gjelder, medvirke til å skape et godt miljø på arbeidsplassen og ha gode holdninger til medmennesker. Orientering om bedriften: Hvordan er den organisert, antall ansatte, oppgaver og fagforeninger. Gjennomgått dato: Personalforhold: For at lærlingen skal bli kjent og føle seg trygg. Vite hvor garderoben er, ev. utlevering av nøkler. Bli kjent med arbeidsreglementet, arbeidstid, varsling av fravær, permisjonsbestemmelser, forsikringsordning, ferieavvikling osv. Gjennomgått dato: Presentasjon av medarbeidere: Hvem er leder av bedriften, faglig leder, presentasjon av kollegaer m.fl. Gjennomgått dato: Plikter og rettigheter for lærlingen: Gå igjennom 4-2 i opplæringsloven som omhandler dette. Gjennomgått dato: Innføring i læreplanen som gjelder for faget: Bevisstgjøre lærlingen hva hun/han skal igjennom i løpet av læretiden. Gjennomført dato: Lærekontrakten: Denne bør fylles ut av faglig leder og lærling sammen og skal sendes inn til Opplæringsavdelingen innen en måned. Gjennomført dato: Sikkerhetsrutiner: Kjennskap til gjeldende rutiner Gjennomført dato: Annet: Ansvarlig:... Periode:... Gjennomført: Sign. ansvarlig Sign. lærling Versjon 5 oktober

18 C. Kunnskapsløftets læringsplakat (og en god veileder i opplæringssituasjoner ) Skolen og lærebedriften skal: gi alle elever og lærlinger like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre stimulere elevenes og lærlingenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet stimulere elevene og lærlingene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning stimulere elevene og lærlingene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte Versjon 5 oktober

19 D. Intern plan for opplæring Intern plan for opplæring For å sikre at lærlingene får opplæring i samsvar med læreplanen for faget må kompetansemålene beskrives med konkrete arbeidsoppgaver knyttet til bedriftens produksjon/virksomhet. Arbeidsoppgavene må fremkomme i den interne planen for opplæringen. Intern plan for opplæringen gir forutsigbarhet og trygghet for lærlingen. Lærlingens navn: Bedriftens navn: Lærefag: Faglig leders navn: Kompetansemål (hentes fra læreplanen i faget) Gjøremål/Oppgaver/Aktiviteter (hvilke oppgaver har bedriften som dekker kompetansemålene i læreplanen) Uke nr. Instruktør Plassering Sign. (lærling og instruktør) Versjon 5 oktober

20 E. Skjema til bruk for planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidsoppdrag i bedrift Beskrivelse av arbeidsoppgaven: Her skal lærebedriften gi nøyaktig beskrivelse av oppgaven, tidsramme for planlegging, gjennomføring og egenvurdering. Nødvendig grunnlagsmateriale som tegninger etc. Tidsrammer Virkelig forbrukt tid: Planlegging: min. min. Gjennomføring: min. min. Evaluering: min. min. Arbeidsoppgaven skal gjennomføres i tidsrommet:... Vurderingskriterier: Her skal lærebedriften informere lærling/lærekandidaten om hva lærebedriften vil legge vekt på når arbeidsoppgaven skal vurderes (f. eks selvstendighet, faglig innsikt, samarbeid HMS, tidsbruk etc.): Arbeidsoppgaven skal knyttes til mål i læreplanen. Her skal lærling/lærekandidaten, i samarbeid med lærebedriften, skrive inn hvilke mål dette gjelder. Versjon 5 oktober

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Lærlingeperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: 1 Bedrift: VELKOMMEN SOM LÆRLING i OKIO Opplæringskontoret

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER?

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Søker lærebedrift Flink, positiv og engasjert lærling søker læreplass hos bedrift. Bill. mrk Flink lærling Lærebedrift ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Behov for flere læreplasser Antall elever ved de videregående

Detaljer

Veiledning faglig leder. Innhold: Lærlingens perm Hva vil det si å vurdere? Vurderingsskjemaer eksempler Lovverk

Veiledning faglig leder. Innhold: Lærlingens perm Hva vil det si å vurdere? Vurderingsskjemaer eksempler Lovverk Veiledning faglig leder Innhold: Lærlingens perm Hva vil det si å vurdere? Vurderingsskjemaer eksempler Lovverk Lærlingens/ - lærekandidatens opplæringsperm Når kontrakten blir inngått får lærlingen udelt

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT NettOppFisk et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi en beskrivelse av

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING kurs for prøvenemnder og faglige ledere/instuktører i Aust-Agder 11. juni 2009 Hilde Witsø 1 Mål for kurset i dag Å gi ledere og medlemmer i prøvenemnder og faglige ledere/instruktører

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE Lærlinger og praksiskandidater Fag- eller svenneprøven markerer avslutningen av et godkjent utdanningsløp som i hovedmodellen

Detaljer

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Faglig lederperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: Bedrift: Faglig leder/instruktørs ansvar og

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Opplæringskontorene i Nord-Trøndelag Selvstendige lærebedrifter Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Styrkingstiltak fagopplæring i bedrift 2015 Nord-Trøndelag

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Kvalitetsdokument Innhold Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Skifte av arbeidsgiver i Inderøy opplæringsring Oppfølging av lærling vi

Detaljer

VEILEDER FOR PRØVENEMND OG YRKESUTVALG

VEILEDER FOR PRØVENEMND OG YRKESUTVALG VEILEDER FOR PRØVENEMND OG YRKESUTVALG STAVANGER 01.04.2014 SEKSJON FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRING PRØVENEMNDAS ROLLE OG OPPGAVER Planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere fag- /svenneprøver og kompetanseprøver.

Detaljer

Om lærlinger og lærlingordningen

Om lærlinger og lærlingordningen Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning for tillitsvalgte Forord For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet, og LO vil bidra til at lærlingene opplever læretida som positiv og

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Opplæringsboka er tilpasset de regler som gjelder for mappevurdering.

Opplæringsboka er tilpasset de regler som gjelder for mappevurdering. Verson 8. nov. 2010 Forord Opplæringsboka er et hjelpemiddel for lærling og instruktør i det daglige opplæringsarbeidet. I boka brukes begrepene lærling og instruktør. Med lærling menes lærling og lærekandidat

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS 1 Navn Kontorets navn: Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus, forkortet til OK stat. 2 Formål OK

Detaljer

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtekter for Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtatt på stiftelsesmøte 5. juni 1997 (siste endringer vedtatt på årsmøtet 29. mars 2012) 1 Definisjon og formål 1.1 Opplæringskontorets navn skal være:

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDATORDNINGEN 1.0 Innledning 2.0 Lærekandidatordningen 2.1 Lærekandidat 2.2 Søkere med behov for spesialundervisning 2.3 Rådgiving og karriereveiledning

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

INSTRUKTØRER FAGLIGE LEDERE

INSTRUKTØRER FAGLIGE LEDERE INSTRUKTØRER FAGLIGE LEDERE ER DERE VIKTIGE DA???? Det er DERE som først og fremst ivareta KVALITETEN i opplæringen av lærlingene. Hvorfor Reform 94? Hva resulterte reformen til? Hvilke muligheter åpner

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING

OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSKONTORETS SYSTEM FOR VURDERING VURDERING AV OG FOR LÆRING Bedriftens vurdering av lærlinger Opplæringskontorets oppfølging av lærlinger Opplæringskontorets

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

Avdeling for videregående opplæring. FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER

Avdeling for videregående opplæring. FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER Avdeling for videregående opplæring FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER Juli 2015 Fag-/svennebrev Gir deg formell dokumentasjon på dine faglige kvalifikasjoner. Du står sterkere i konkurransen om ledige

Detaljer

* Opplæringskontoret ble opprettet i 1999 med 9 medlemsbedrifter og 32 lærlinger * Pr. dags dato har vi 384 lærlinger hvorav 24 er lærlinger i kran

* Opplæringskontoret ble opprettet i 1999 med 9 medlemsbedrifter og 32 lærlinger * Pr. dags dato har vi 384 lærlinger hvorav 24 er lærlinger i kran * Opplæringskontoret ble opprettet i 1999 med 9 medlemsbedrifter og 32 lærlinger * Pr. dags dato har vi 384 lærlinger hvorav 24 er lærlinger i kran og løfteoperasjonsfaget. Daglig leder: Randi Østensen

Detaljer

VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør

VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør VIKGTIG INFORMASJON Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør *Det er lærlingens ansvar å ta opp igjen fag som ikke er

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE For lærlinger og lærekandidater Foto: Thor -Wiggo Skille RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I

Detaljer

Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære

Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn I kommune delplan for undervisning har NLK følgende målsettinger : Øke læringsutbytte hos elevene med fokus på de 5 grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD HER FÅR DU SVAR PÅ: HVORDAN SØKER DU LÆREPLASS?... s. 3

Detaljer

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Kvalitet fag- og yrkesopplæringen i Kvalitet Hva er kvalitet? En definisjon: Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte

Detaljer

Læretiden i bedrift. Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009

Læretiden i bedrift. Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009 Læretiden i bedrift Oppsummering fra samlinger på Gardermoen, Bergen og Bodø November/desember 2009 Kunnskapsløftet Med Kunnskapsløftet kom nye krav til skole og bedrift om innholdet i opplæringen: Nye

Detaljer

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det?

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Godt, nok og sikkert drikkevann. Rene vannkilder. Hvordan sikrer vi dette i de neste planperioder for kommende generasjoner? Hvordan bli en lærebedrift?

Detaljer

Fag- og svenneprøver. Cecilie Dangmann

Fag- og svenneprøver. Cecilie Dangmann Fag- og svenneprøver Cecilie Dangmann Innhold Hva er fag- eller svenneprøven? Hvordan forberede meg til prøven? Hvordan gjennomføres den? Hva skjer etterpå? Fag- og svennebrev Et kvalitetsstempel Hensikt

Detaljer

Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven FISKE OG FANGST. Oslo, februar 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven FISKE OG FANGST. Oslo, februar 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven FISKE OG FANGST Oslo, februar 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Innhold Kapittel I... 1 Generell informasjon... 1 Kapittel II... 2

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Forord. Lykke til! Gard Tekrø Rolid Fagopplæringsleder

Forord. Lykke til! Gard Tekrø Rolid Fagopplæringsleder Lærling i Oppland Forord Velkommen som lærling i Oppland! Vi i Oppland fylkeskommune, Fagenhet videregående opplæring, jobber for at du som lærling skal få en opplæring som er så god som mulig. Det er

Detaljer

Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater

Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater Vår saksbehandler: Lars Christian Skorge / Marianne Westbye Direkte tlf: E-post: lars.christian.skorge@utdanningsdirektoratet.no marianne.westbye@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.05.2008 Deres dato:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen. Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud

Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen. Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud 2 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAGOPPLÆRINGSSEKSJONEN i BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Work shop 4: Karriereveiledning når du ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet.

Work shop 4: Karriereveiledning når du ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet. Work shop 4: Karriereveiledning når du ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet. Program Filmen «Et glimt i hverdagen i Østfold Asvo» Presentasjon av Okvta Karriereveiledningstilbudet i Okvta Spørsmål/kommentarer

Detaljer

Veiledning for utfylling av kontrakt for lærling og lærekandidat med vedlegg

Veiledning for utfylling av kontrakt for lærling og lærekandidat med vedlegg 1 Lære- og opplæringskontrakter Utdanningsdirektoratet har fastsatt skjema for lære- og opplæringskontrakter. Det er ett skjema for lærekontrakt for lærlinger, og ett skjema for opplæringskontrakt for

Detaljer

Har du rettigheter som elev

Har du rettigheter som elev Rettferdighet 2 Må du godta alt? Dine rettigheter Du har mange rettigheter er du egentlig klar over dem? Ta vare på denne brosjyren, og merk deg hvor du kan ta kontakt dersom du lurer på noe. Du kan tjene

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning Retningslinjer 2011 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Føringer fra fylkesutdanningssjefen... 3 3. Omfang og formål... 4 3.1 Presisering fra fylkesutdanningssjefen... 4 4. Planlegging...

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER. mellom

SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER. mellom Særavtale til Tjenesteavtale 7 SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER mellom Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale sykehus og kommuner innenfor Helse Bergen sitt foretaksområde Denne avtalen

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN GRUNNKOMPETANSE. FOR Vg1 Teknikk- og industriell produksjon

LOKAL LÆREPLAN GRUNNKOMPETANSE. FOR Vg1 Teknikk- og industriell produksjon HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN GRUNNKOMPETANSE FOR Vg1 Teknikk- og industriell produksjon Grunnkompetanse er et alternativ til yrkes- eller studiekompetanse. Opplæringsloven betegner

Detaljer

LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011)

LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011) LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011) INNHOLD: FORORD 1. Definisjoner 2. Målsettinger og roller 3. Økonomi 4. Ansattrepresentant 5. Årshjul for aktiviteter VEDLEGG Vedlegg A: Organisasjonskart

Detaljer

TENK FRAMTID BLI LÆRLING!

TENK FRAMTID BLI LÆRLING! FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID BLI LÆRLING! Bedrifter i Akershus trenger lærlinger Slik blir du lærling Utdanning med lønn Gode jobbmuligheter Spennende utfordringer Fagbrev gir mulighet for høyere utdanning

Detaljer

Retningslinjer for samarbeid mellom fylkeskommunene om fag- og yrkesopplæring / videregående opplæring i bedrift

Retningslinjer for samarbeid mellom fylkeskommunene om fag- og yrkesopplæring / videregående opplæring i bedrift KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Fylkeskommunene Oslo kommune ved utdanningsetaten Vår referanse: 12/00554-1 Arkivkode: 0 Saksbehandler: Lars Møllerud

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ga tilbakemelding 20. mars 2013 på Utdanningsdirektoratets svar på oppdragsbrevet. Her heter det:

Kunnskapsdepartementet ga tilbakemelding 20. mars 2013 på Utdanningsdirektoratets svar på oppdragsbrevet. Her heter det: Saksbehandler: Åge Hanssen Vår dato: 07.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/5733 Deres referanse: Fylkeskommunene Godkjenning av praksis i barne- og ungdomsarbeiderfaget Utdanningsdirektoratet har

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING Glemmen videregående skole LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

Analyse av fagopplæring Agder 2013. Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig

Analyse av fagopplæring Agder 2013. Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig Analyse av fagopplæring Agder 2013 Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig Etablert 2001 65 ansatte Release knowledge! Viktige kunder: Utdanningsdirektoratet 18 Fylkeskommuner 13 av de 15 største kommunene

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 Restaurant og matfag Servitørfag 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt i mot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 2 31.10.14 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging

Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging -Ein tydeleg medspelar 25.August 2015 Fag og yrkesopplæring Utfordringar - språk - kultur - namn - ungdom/vaksne - ulike grupper av innvandrarar

Detaljer

VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE

VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE Hvorfor ny modell for fagopplæring, og hva innebærer ? Avtale som ble inngått juni 2011 mellom

Detaljer

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

Kunnskapsløftet og fagopplæringen

Kunnskapsløftet og fagopplæringen Kunnskapsløftet og fagopplæringen Avdelingsdirektør Lars Juterud, Oslo kommune, avdeling for fagopplæring Nasjonalt og regionalt ansvar - Partssamarbeidet Nasjonalt ansvar for rammene gjennom lov og forskrift,

Detaljer

FRA LÆREKONTRAKT TIL FAG-SVENNEBREV. Kåre Blålid Konst. Fagopplæringssjef VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE UTDANNINGSAVDELINGEN

FRA LÆREKONTRAKT TIL FAG-SVENNEBREV. Kåre Blålid Konst. Fagopplæringssjef VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE UTDANNINGSAVDELINGEN FRA LÆREKONTRAKT TIL FAG-SVENNEBREV Kåre Blålid Konst. Fagopplæringssjef VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE UTDANNINGSAVDELINGEN Heidi Nomeland Larsen 1 års lærling i kont & adm faget HVA HAR FYLEKSKOMMUNEN ANSVAR

Detaljer

Rammer for gjennomføring av fag- og svenneprøver

Rammer for gjennomføring av fag- og svenneprøver Dok.id.: 2.1.4.4.3.28 VP-S-Veiledning for prøvenemnder Skrevet av: Ragnhild Bertheussen Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 26.01.2016 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Modellen består av et kort kurs som skal

Detaljer

Det nye KRL-faget fra 2005*

Det nye KRL-faget fra 2005* Det nye KRL-faget fra 2005* Ved Tormod Tobiassen, HiB Innhold: Førende dokumenter og lover Nytt i KRL-faget Nytt KRLnett >> www.krlnett.no Alfabetisk lenke-liste * * Den nye læreplanen for KRL er allerede

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015 Trond Reinhardtsen Videregående opplæring 3-1 og 3-3 Rett til 3 års videregående opplæring (ikke plikt) Opplæringen skal føre frem til: Studiekompetanse

Detaljer

Yrkesfagleg Grunnutdanning

Yrkesfagleg Grunnutdanning Yrkesfagleg Grunnutdanning Innhold Hvem passer Yrkesfaglig grunnutdanning for? Hva oppnår eleven ved å velge Yrkesfaglig grunnutdanning? Hvilke sosiale kompetanser trenger elever lære seg for å få jobb?

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING-

VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING- Vest-Agder fylkeskommune VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING- PRØVENEMNDSOPPLÆRING 2010 www.vaf.no Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune HOVEDMODELLEN INNENFOR FAGOPPLÆRING: 2 ÅR I SKOLE OG 2 ÅR

Detaljer

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Gi deltagere økt kompetansen om det

Detaljer

lærekandidat ... kanskje?

lærekandidat ... kanskje? lærekandidat... kanskje? Hva er en lærekandidat? Hva er en opplæringskontrakt? Hvordan søker man? Hvor lang er læretiden? Hva er en kompetanseprøve? Tilskudd? Lønn?.. baker maler fotograf murer gullsmed

Detaljer

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 Vår saksbehandler: Frode Nyhamn Direkte tlf: 23 30 13 07 E-post: fny@udir.no Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 SRY-møte8-2011 Dato: 29.11.2011 Sted: Utdanningsdirektoratet, konferanseavdelingen, møterom

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune Holtålen Kommune Side 1 av 10 Holtålen - mulighetenes kommune Lærlingplan 1 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL... 3 2. HISTORIKK... 3 3. GENERELT... 3 4. ANDRE LÆRELØP:... 4 5. OPPLÆRING

Detaljer

Fagopplæring i bedrift

Fagopplæring i bedrift Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Byggfag

Detaljer

Vil du bli lærling i kommune Rælingen

Vil du bli lærling i kommune Rælingen Vil du bli lærling i kommune Rælingen 1 Innhold Hvordan bli lærling i Rælingen kommune?... 3 Hvordan er det å være lærling?... 4 Opplæringsringen i offentlig sektor på Romerike... 4 Arbeidstaker og lærling...

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

VELKOMMEN TIL SAMLING MED OPPLÆRINGSKONTOR OG RINGER

VELKOMMEN TIL SAMLING MED OPPLÆRINGSKONTOR OG RINGER VELKOMMEN TIL SAMLING MED OPPLÆRINGSKONTOR OG RINGER 7. MAI 2010 ERNST HOTELL WWW.VAF.NO UTDANNINGSAVDELINGEN, VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE PROGRAM VELKOMMEN OG LITT ORIENTERING. BRUK AV TILTAKSMIDLER KVALITETSUTVIKLING

Detaljer

God læring for alle!

God læring for alle! Pedagogisk utviklingsplan for Eidsbergskolen 2012 2016 God læring for alle! 19.09.2012 Innholdsfortegnelse: Pedagogisk utviklingsplan... 1 Innledning:... 2 Forankring i kommuneplanen for Eidsberg:... 3

Detaljer

Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov

Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé Læretid en positiv og utviklende opplevelse for alle! Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Detaljer

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE

INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYANSATTE Målsettingen Den nyansatte skal føle seg velkommen til KanJa Nome AS og på arbeidsplassen/i tiltaket og få nødvendig informasjon og opplæring slik at den enkelte finner

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Fylkeskommunens ansvar for å godkjenne, veilede og følge opp lærebedrifter. Nord-Trøndelag fylkeskommune

TILSYNSRAPPORT. Fylkeskommunens ansvar for å godkjenne, veilede og følge opp lærebedrifter. Nord-Trøndelag fylkeskommune TILSYNSRAPPORT Fylkeskommunens ansvar for å godkjenne, veilede og følge opp lærebedrifter Nord-Trøndelag fylkeskommune Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Nord-Trøndelag

Detaljer