Innhold: Versjon 5 oktober

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2"

Transkript

1 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon: , Telefaks: E-post: Internett: HU UH HU Versjon 5 oktober 2010 UH 1

2 Innhold: 1. Generell informasjon Opplæringsavdelingen Viktige definisjoner i fagopplæringen Godkjenning som lærebedrift Formidling til læreplass Hva er formidling? Hvordan formidlingen foregår Hva gjør bedriften med formidlingslistene? Kontrakter for nye lærlinger og veiledning i utfylling av kontrakten Når kan lærlingen begynne? Informasjonsmøter for lærlinger og instruktører Prøvetid Lærlingens første dag i bedriften Planlegge og dokumentere opplæringen Plan- og dokumentasjonsverktøy Læreplanen Intern plan for opplæring Planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidsoppdrag i bedrift Opplæringslogg Vurdering Hvorfor vurdering? Hva skal vurderes? Hvordan skal vurderingen skje? Vurdering underveis Halvårsvurdering Avsluttende vurdering Årlig rapportering fra lærebedriften Endringer i læreforholdet Avbrudd og oppstart etter avbrudd Endring og heving av kontrakt Oppmelding til prøve Arbeidsavtale Lønn i læretiden Tilskudd Ekstraordinære tilskudd Vedlegg A. Bedriftens plikter ved godkjenning som lærebedrift B. Sjekkliste for mottak av lærling C. Kunnskapsløftets læringsplakat D. Intern plan for opplæring E. Skjema til bruk for planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidsoppdrag i bedrift 20 F. Opplæringslogg G. Skjema for halvårsvurdering H. Skjema til bruk for melding om endringer i løpet av læretiden Versjon 5 oktober

3 1. Generell informasjon 1.1. Opplæringsavdelingen Opplæringsavdelingen, fagopplæringsseksjonen, har som en av sine hovedoppgaver å forvalte opplæringslovens bestemmelser om videregående opplæring i bedrift. Sentrale oppgaver er blant annet å veilede bedrifter med lærlinger og lærekandidater i Østfold slik at opplæringen er i samsvar med læreplanen for faget (Vg3/opplæring i bedrift). Andre oppgaver er å godkjenne lærebedrifter, godkjenne kontrakter og formidle elever til lærebedrifter. Målet med å kontraktfeste opplæringen i bedrift er å føre lærlinger og lærekandidater fram til en fag-/svenneprøve eller kompetanseprøve, og dermed oppnå dokumentert yrkeskompetanse. Seksjonen utbetaler tilskudd til lærebedrifter, administrerer fag-, svenne- og kompetanseprøver (heretter kalt prøver) og utsteder dokumentasjon på beståtte prøver Viktige definisjoner i fagopplæringen Lærling: Lærling er etter opplæringsloven den som har skrevet lærekontrakt (heretter kalt kontrakt) med sikte på fagprøve eller svenneprøve i fag som har læretid etter forskrifter gitt etter hjemmel i 4-1 i opplæringsloven. Lærekandidat: Lærekandidat (heretter kalt lærling) er etter denne loven den som har skrevet kontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- og svenneprøve, kalt kompetanseprøve. Praksiskandidat: Praksiskandidat er etter denne loven voksne, med minimum fem års allsidig praksis i faget, som vil dokumentere sin kompetanse ved å avlegge prøve utenom et ordinært læreforhold. Voksne har denne muligheten med hjemmel i 3-5 i opplæringsloven. Faglig leder: Faglig leder har hovedansvaret for å planlegge og å tilrettelegge slik at lærlingen får en god og allsidig opplæring i tråd med læreplanen. Faglig leder skal utarbeide intern skriftlig plan for opplæringen, tilpasset den enkelte lærling. legge til rette for instruktørene på en slik måte at det er tid og rom for å drive opplæring. velge ut hvem i bedriften som egner seg best til å være instruktør/-er. påse at regelmessige vurderingssamtaler med lærlingene blir gjennomført, minimum en gang pr halvår. sikre oppmelding og legge til rette for at prøven blir gjennomført ved slutten av læretiden. Versjon 5 oktober

4 Instruktør: Instruktøren følger opp og hjelper lærlingen i det daglige arbeidet. I noen bedrifter er dette én person, mens det i større bedrifter kan være flere som deler ansvaret for opplæringen, f.eks. ved intern rullering i bedriften. Instruktøren kan i mindre bedrifter også være den som er oppgitt å være faglig leder kan, sammen med faglig leder, være med på å utforme en intern plan for opplæring lager gode arbeidsoppgaver knyttet til kompetansemål i læreplanen tar del i lærlingens planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av gjennomførte arbeidsoppgave hjelper til med å løse de problemer som oppstår dokumenterer lærlingens utvikling underveis kan være den som gjennomfører vurderingssamtale med lærlingen kan være fadder for lærlingen Fadder: Fadder er den medarbeideren som har ansvar for lærlingen i faglige, praktiske og sosiale spørsmål. Dette kan være en av instruktørene. Representant for de ansatte: I lærekontrakten står at det skal oppgis navn på en representant for de ansatte. Dette er en person som sammen med faglig leder kvalitetssikrer at opplæringsvirksomheten i bedriften er tilfredsstillende, og ved dette påser at læreplaner og opplæringsplaner blir fulgt, det blir gjennomført vurderingssamtaler og at beskrivende vurdering blir gitt, lærlingene ev. får den teoriopplæringen som er avtalt i kontrakten. Representanten for de ansatte bør være en nøytral person i bedriften, for eksempel en tillitsvalgt eller tilsvarende. Instruksjon: Instruksjon er når instruktøren viser lærlingen hvordan ting skal gjøres (demonstrerer og forklarer før lærlingen prøver selv). Veiledning: Veiledning er å hjelpe lærlingen gjennom spørsmål og samtale slik at lærlingen blir ledet til å forstå og finne en utvei/løsning selv Godkjenning som lærebedrift Før en lærekontrakt kan inngås, må bedriften godkjennes som lærebedrift. Det er fagopplæringssjefen i Opplæringsavdelingen som godkjenner lærebedrifter på vegne av Yrkesopplæringsnemnda. For å bli godkjent som lærebedrift, må bedriften oppfylle kravene som stilles til en lærebedrift, jf. vedlegg til søknad om godkjenning som lærebedrift; Bedriftens plikter ved godkjenning som lærebedrift. Versjon 5 oktober

5 2. Formidling til læreplass 2.1. Hva er formidling? Formidlingen er den prosessen som foregår for å koble søkere til et lærefag til bedrifter som er interessert i å ta imot lærlinger i det aktuelle lærefaget Hvordan formidlingen foregår Elevene søker læreplass senest 1. mars. Etter dette foretar Opplæringsavdelingen en gjennomgang av søkerne blant annet for å sikre at de er kvalifisert for det lærefaget de har søkt. Oversikt over aktuelle søkere er å finne på nettstedet Vigo bedrift er nettstedet hvor bedrifter får oversikt over søkere til læreplass. Bedriftene kan her registrere hvilke lærlinger de ønsker å tegne kontrakt med. Da vil søkeren settes som formidlet til læreplass i Vigo og søkeren blir dermed utilgjengelig for andre bedrifter. Opplæringsavdelingen trenger da ikke ytterligere beskjed om at dere har blitt enig med en søker om læreplass. Det nå er registrert i vårt system. Det er kun godkjente lærebedrifter som får tilgang til dette nettstedet. For spørsmål om bruk av Vigo bedrift og tilgangskode/passord, ta kontakt med formidlingsansvarlig på Seksjon for inntak og formidling i Østfold fylkeskommune. I april sendes også formidlingslistene til aktuelle bedrifter i vårt register. Formidlingslistene er en samleliste over alle søkerne. Denne inneholder opplysninger om navn, adresse, telefonnummer og opplæringsrett Hva gjør bedriften med formidlingslistene? Bedrifter som ønsker å ta inn lærlinger velger hvem de vil intervjue ut fra oversikten i Vigo bedrift eller de tilsendte formidlingslistene. Dette blir som å gå gjennom søknader hvis man har annonsert etter nye medarbeidere. Det er ikke uvanlig at søkerne skriver egne søknader. Vi informerer søkerne om at man bør sende egne søknader til aktuelle lærebedrifter, siden det er mye personlig informasjon som ikke framkommer av formidlingslistene. Har bedrift og søker blitt enige om læreplass må dette registreres i Vigo bedrift, evt. at det sendes en skriftlig beskjed om dette så snart som mulig til 1 Opplæringsavdelingen. 1 Vi får dermed god oversikt over formidlede søkere og kan da serve andre aktuelle lærebedrifter med godt oppdaterte formidlingslister Versjon 5 oktober

6 2.4. Kontrakter for nye lærlinger og veiledning i utfylling av kontrakten Kontrakten skal opprettes når læreforholdet starter. I løpet av sommeren har Opplæringsavdelingen mottatt søkernes eksamens- og standpunktkarakterer, slik at preutfylt kontrakt kan sendes ut i juli/august. Dette selv om læreforholdet da allerede har startet. Opplæringsavdelingen sender ut preutfylte kontrakter i tre eksemplarer til lærebedriften. Bedriften plikter å legge fram for fylkeskommunen lærekontrakten til godkjenning, derfor må alle eksemplarene underskrives og returneres til Opplæringsavdelingen. Det er kun kontrakter utstedt av vårt kontor som i underskrevet stand som kan godkjennes, jf. administrativt vedtak. Etter at kontrakten formelt er godkjent av fylkeskommunen mottar lærling og lærebedrift hvert sitt eksemplar Når kan lærlingen begynne? Lærlingen kan begynne så snart skolen formelt er avsluttet. Det vanligste er at lærlingen starter i begynnelsen av august Informasjonsmøter for lærlinger og instruktører I september/oktober innkaller Opplæringsavdelingen alle nye lærlinger til informasjonsmøte. Vi ser gjerne at faglig leder/instruktør også deltar. Temaene er bl.a. rettigheter og plikter i læreforholdet og annet som det er viktig for lærlingen og instruktøren å vite. På vårparten innkalles lærlinger i sitt siste læreår til møte, hvor tema er forberedelse til den avsluttende praktiske prøven (fag-/svenne-/kompetanseprøve) Prøvetid Det er ikke anledning til å ta inn lærling på prøvetid, for deretter å vurdere om de skal få en læreplass eller ikke 2. Ved å ta inn elever i prosjekt til fordypning, en del av skoleuken i videregående trinn 1 og 2, kan bedriften bli godt kjent med eleven og bli trygg på om han/hun passer som lærling. 2 Voksne over 21 år som begynner i lære uten forutgående opplæring på videregående skole skal ha 6 måneders prøvetid. Versjon 5 oktober

7 3. Lærlingens første dag i bedriften Lærlingens første dag i bedriften må være planlagt. Det er viktig å få lærlingen til å føle seg velkommen. Ta gjerne en telefon til lærlingen før han/hun starter opp. Informer om oppstart, hvem lærlingen skal kontakte den første dagen og tidspunktet for oppmøte. Når lærlinger begynner, bør bedriften ha gode introduksjonsrutiner slik at lærlingen skal bli kjent i bedriften. Dette kan være lærlingens første møte med arbeidslivet. Ansatte som skal ha noe med lærlingen å gjøre, bør være informert om at det kommer en ny lærling. Som en del av introduksjonen bør lærlingen få kjennskap til spisepauser, kaffepauser, kantine og garderobeforhold. Andre forhold som bør nevnes er gjeldende regler i bedriften, som for eksempel bruk av privat mobiltelefon i arbeidstiden. Det bør også avklares hvem som står for finansiering av lærlingens arbeidstøy og håndverktøy. Dette varierer fra bransje til bransje. Uansett kan det være en fordel å skrive ned hva man er enige om, f.eks. under Andre opplysninger i arbeidsavtalen (se eget avsnitt om arbeidsavtale). Det å ha lærling er en unik anledning til å overføre de kunnskaper, ferdigheter og holdninger bedriften ønsker at medarbeiderne skal ha. For at bedriften skal være best mulig forberedt på dette, se vedlagte sjekkliste for mottak av lærling. Versjon 5 oktober

8 4. Planlegge og dokumentere opplæringen 4.1. Plan- og dokumentasjonsverktøy Et godt læringsmiljø kan være avgjørende for å oppnå gode resultater. Bedriftens evne til å planlegge og å tilrettelegge er viktige forutsetninger for å kunne gi effektiv og god opplæring. Samtidig skal bedriften tilpasse opplæringen ut fra den enkelte lærlings evne og forutsetning og bidra til personlig utvikling. Det er viktig at den som skal lære bort har satt seg godt inn i læreplanen. For å være sikker på at lærlingen får opplæring som tilfredsstiller kravene i læreplanen, skal bedriften utarbeide er intern plan for opplæring. I tillegg utarbeides spesifikke planer for de enkelte oppgavene som er nedfelt i intern plan for opplæring. Det er viktig at lærlingen tar del i planleggingen samt dokumenterer hva som er gjort underveis i læretiden. Planer: Læreplan Innhold: Læreplanens kompetansemål Intern plan for opplæring Hvilke oppgaver benytter bedriften for å dekke læreplanens kompetansemål Hva skal lærlingen lære Skjema for arbeidsoppdrag i bedrift Planlegging, gjennomføring og vurdering av praktisk arbeidsoppdrag i bedrift Opplæringslogg Lærlingen dokumenterer skriftlig underveis hva han/hun har gjort i læretiden 4.2. Læreplanen Alle lærefag har sin egen læreplan som er lik for hele landet. Læreplanen er inndelt i hovedområder der hvert område er definert med kompetansemål. Det stilles også krav om grunnleggende ferdigheter (uttrykke seg muntlig og skriftlig, lese, regne og bruke digitale verktøy) som er integrert i kompetansemålene. Læreplanene i de forskjellige lærefagene finner du på og Utdanningsdirektoratets internettsider. Versjon 5 oktober

9 4.3. Intern plan for opplæring Bedriften skal utarbeide en intern plan for opplæring ut fra bedriftens produksjon/virksomhet. Planen skal inneholde arbeidsoppgaver som bedriften utfører for å dekke læreplanens kompetansemål. Om nødvendig må produksjonen legges til rette slik at opplæringen dekker kompetansemålene. Er det mål bedriften ikke kan gi opplæring i selv, må det avklares hvordan dette skal oppfylles (for eksempel ved samarbeid med andre bedrifter/opplæringskontor 3 ). Lærlingen skal være med i planlegging av arbeidet slik at lærling og bedrift har samme oppfatning og forståelse av hva som skal læres. Se også vedlagte Læringsplakat for Kunnskapsløftet. Lærlingen skal utvikle seg både faglig og sosialt, og han/hun skal gis mulighet til innflytelse og medbestemmelse. I utarbeidelsen av en intern plan for opplæringen er det svært viktig at det tas hensyn til den enkelte lærlings evner og forutsetninger. Det bør tas hensyn til hva lærlingen kan fra før, og det bør tas stilling til hvilke oppgaver man skal begynne med og hvilke man bør vente med osv. Det skal også av planen fremgå klart hvem som har det faglige ansvaret og hvem som er instruktør i det daglige arbeidet. Vi har vedlagt et skjema som kan brukes som mal for intern plan for opplæring Planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidsoppdrag i bedrift Det er hensiktsmessig å lage detaljerte planer for konkrete arbeidsoppgaver. Se eksempel bak i håndboka; Skjema til bruk for planlegging, gjennomføring og vurdering av spesifikke arbeidsoppgaver. Lærlingen vil her få trening i å planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere sitt arbeid. Dette er også nyttig trening før den avsluttende prøven. Det er ikke uvanlig at instruktøren lager oppgavene. Det at lærlingen er aktiv i sin egen læringsprosess er også viktig for lærlingens trivsel og læringsutbytte Opplæringslogg Lærlingen skal underveis i læretiden føre dokumentasjon på gjennomførte arbeidsoppgaver som dekker kompetansemålene i læreplanen (opplæringslogg). Se eksempel bak i håndboka. 3 Et opplæringskontor tar inn lærlinger på vegne av sine medlemsbedrifter. Versjon 5 oktober

10 Opplæringsloggen er et viktig underlag ved gjennomføring av halvårlige vurderingssamtaler med faglig leder/instruktør. 5. Vurdering Lærlingen har rett til vurdering, jf. kapittel 3 i opplæringsforskriften Hvorfor vurdering? Formålet med vurdering i fag er å fremme læring og utrykke kompetansen til lærlingen underveis og ved avslutningen av opplæringen. Vurderingen skal gi god tilbakemelding og veiledning til lærlingen. Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a. informere lærlingen i arbeidet fram mot et kompetansemål informere om hvor langt lærlingen er kommet i utvikling mot en sluttkompetanse veilede, motivere og utvikle lærlingen 5.2. Hva skal vurderes? Det er lærlingens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik det er beskrevet i læreplanens mål. Bedriften må sørge for at lærlingen blir vurdert i forhold til disse i løpet av læretiden. Vurderingen av lærlingene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanen. Dette gjelder ikke bare den faglige utviklingen, men også personlig utvikling, holdninger og arbeidsmetoder Hvordan skal vurderingen skje? Hvordan vurderingen skjer, er avhengig av hvilken type vurdering. Det er tre hovedtyper av vurdering: Vurdering underveis Halvårsvurdering Avsluttende vurdering Vurdering underveis Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere lærlingen til å nå kompetansemålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpemiddel i vurderingsarbeidet kan være en gjennomgang av opplæringsloggen. Versjon 5 oktober

11 5.5. Halvårsvurdering Lærebedriften må ha en tidsplan for gjennomføring av vurderingssamtaler med lærling. Lærlingen skal, minst hvert halvår, gis en skriftlig vurdering av i hvilken grad han/hun har nådd de mål som det er arbeidet mot i det aktuelle halvåret. Se vedlagt eksempel på vurderingsskjema. Vurderingen foretas av faglig leder eller den i bedriften som har planlagt halvåret sammen med lærlingen. Denne vurderingen bør gjennomgås som første punkt ved påfølgende halvårssamtale Avsluttende vurdering Den avsluttende vurderingen blir gjort av prøvenemnda, som skal vurdere kandidaten sin kompetanse ved avleggelse av fag-, svenne- eller kompetanseprøven. I noen bedrifter er det vanlig at det også gjennomføres en testfagprøve som i størst mulig grad ligner den avsluttende prøven. 6. Årlig rapportering fra lærebedriften Lærebedriftene plikter å årlig rapportere om den interne kvalitetssikringen for opplæringen av lærlinger. Bedriftene vil en gang i året motta skjema for rapporteringen. Det skal her rapporteres om lærebedriftens kvalitetssystem for oppfølgingen av opplæringen og oppfølgingen av den enkelte lærling. Det er viktig at bedrift og lærling i samarbeid fyller ut skjemaene. 7. Endringer i læreforholdet 7.1. Avbrudd og oppstart etter avbrudd Hvis det forekommer endringer i læreforholdet skal Opplæringsavdelingen informeres om dette. Det gjelder blant annet langvarig sykdom, permisjoner som for eksempel svangerskapspermisjon eller militærtjeneste og lignende. Hvis lærlingen er borte fra bedriften i 20 dager eller mer, skal dette meldes skriftlig til Opplæringsavdelingen slik at lærlingen kan få forlenget kontrakten tilsvarende fraværets lengde. Begrunnelse for avbruddet må fremkomme av meldingen. Bedriften kan også melde fra om avbrudd selv om dette er kortere enn 20 dager. Ved avbrudd opphører utbetalingen av tilskudd. Utbetaling av tilskuddet starter opp igjen når lærlingen er tilbake i arbeid. Send inn en skriftlig melding. Se eksempel bak i håndboka. Versjon 5 oktober

12 7.2. Endring og heving av kontrakt Hvis det oppstår situasjoner i læreforholdet som bedriften og lærlingen trenger hjelp med er det viktig at fagkonsulenten i Opplæringsavdelingen, som har ansvar for oppfølgingen, kontaktes så tidlig som mulig. For medlemsbedrifter i opplæringskontor, skal henvendelsen først rettes til opplæringskontoret. Fagkonsulenten stiller gjerne opp på møte i bedriften for videre veiledning, både til lærling og lærebedrift. I henhold til Opplæringsloven 4-6 kan kontrakten heves ved enighet mellom lærebedrift og lærling dersom den andre parten gjør seg skyldig i vesentlig brudd på pliktene sine i arbeidsforholdet dersom lærlingen eller lærebedriften viser seg ute av stand til å fortsette i læreforholdet dersom lærlingen skriftlig sier fra at det er en urimelig ulempe for ham/henne å fortsette ut kontraktstiden 7.3. Oppmelding til prøve Prøven skal som hovedregel gjennomføres i slutten av læretiden, og normalt være avsluttet senest innen 2 måneder etter dette tidspunktet. I god tid (3-6 måneder) før utgangen av læretiden sender vi et oppmeldingsskjema til lærebedriften. Oppmeldingsskjemaet er delvis utfylt. Påse at lærlingens navn, personnummer, adresse, antatt prøvetidspunkt og prøvested er riktig fylt ut. Det er også viktig å fylle ut navn og telefonnummer på bedriftens kontaktperson for prøven. Lærlinger som har behov for tilrettelagt prøve må selv legge ved egen søknad om dette til oppmeldingsskjemaet. Sakkyndig uttalelse fra lege eller PPT 4 må også vedlegges. Oppmeldingsskjemaet undertegnes av daglig leder eller tilsvarende og sendes i retur til Opplæringsavdelingen. Opplæringsavdelingens konsulent med ansvar for prøveadministrasjonen saksbehandler og oversender oppmeldingen til prøvenemnda i faget. Prøvenemnda tar deretter kontakt med lærebedriften. Dersom fag- eller svenneprøve eller kompetanseprøve ikke er bestått, kan lærlingen melde seg opp til ny prøve. Bedriften kan velge å la lærlingen fortsette i bedriften fram mot annen gangs prøve. Da skal det gjøres avtale om forlengelse av arbeidsforholdet i bedriften (arbeidsavtale). Denne perioden er ikke tilskuddsberettiget. 4 PPT = Pedagogisk Psykologisk Tjeneste. Fylkeskommunal tjeneste med fem avdelinger i Østfold. Versjon 5 oktober

13 Etter annen gangs prøve opphører bedriftens ansvar og eventuelt forlenget arbeidsavtale opphører. Hvis annen gangs prøve heller ikke er bestått, må kandidaten opparbeide seg praksis iht. opplæringsloven 3-5 før han/hun kan melde seg opp til ny prøve, da som praksiskandidat Arbeidsavtale Opplæringsloven 6 stadfester at lærlingen er arbeidstaker i den bedriften han/hun har tegnet arbeidsavtale med og er plassert i, med de rettighetene og pliktene som følger av lover og tariffavtaler. Lærlingen og lærebedriften må derfor, i tillegg til lærekontrakten, inngå en arbeidsavtale som gjelder for læretiden. Standard arbeidsavtale kan lastes ned fra Arbeidstilsynets sider eller ved å klikke her. 9. Lønn i læretiden Lærlinger/lærekandidater skal ha lønn. De utfører sammenlagt ett årsverk og får normalt en årslønn (nivå nyutdannet fagarbeider) fordelt over de to årene. Bedrifter som er organisert, følger tariff. Eksempel 1. halvår 2. halvår 3. halvår 4. halvår 30 % 40 % 50 % 80 % 10. Tilskudd Bedrifter som tar inn lærlinger mottar tilskudd for å drive opplæring. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis av fylkeskommunen etter telling og For mer informasjon om satsene, se 11. Ekstraordinære tilskudd Det kan søkes ekstra midler til lærlinger/lærekandidater med spesielle behov. Målet med tilskottsordninga er å stimulere lærebedrifter til å gi lærlinger og lærekandidater med spesielle behov muligheten til å oppnå en fagutdanning eller deler av en fagutdanning. Hensikten er å bidra til å styrke ungdommens mulighet til å jobbe i det ordinære arbeidslivet. Lærlinger med spesielle behov er i denne sammenheng å forstå som lærlinger som har manglende evne til å få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. 5 Opplæringsloven Opplæringsloven 4-2 Særlege rettar og pliktar for lærlingen Versjon 5 oktober

14 For mer informasjon, retningslinjer og søknadsskjema, se Søknad om disse midlene sendes Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen. Versjon 5 oktober

15 12. Vedlegg A. Bedriftens plikter ved godkjenning som lærebedrift Vedlegg 1 til skjemaet; Søknad om godkjenning som lærebedrift Det henvises til Opplæringslovens 4-2, 4-3, 4-4, og 4-7, Forskriften til opplæringsloven og til vedtak i Yrkesopplæringsnemnda , sak PS 16/2008. Grunnlag for at godkjenning kan gis: Bedriften må ha arbeidsoppgaver og utstyr slik at kompetansemålene i den fastsatte læreplanen dekkes. o Om nødvendig må produksjonen legges til rette slik at opplæringen dekker kompetansemålene i læreplanen. o For å sikre dette må det lages en skriftlig intern plan for opplæringen som beskriver hvilke arbeidsoppgaver bedriften skal benytte for å nå kompetansemålene i læreplanen. Planen skal tilpasses den enkelte lærling. oppnevne en faglig leder som er ansvarlig for at opplæringen foregår i henhold til kompetansemålene i læreplanen. o Faglig leders kvalifikasjoner i faget må minst være enten fag-/svennebrev, mesterbrev eller minimum 6 års allsidig praksis. Kvalifikasjonene må dokumenteres. I tillegg er det i opplæringsloven krav om Internkontroll i den enkelte lærebedriften: Lærebedriften skal ha intern kvalitetssikring slik at opplæringen foregår i samsvar med Opplæringsloven og forskriften. Med dette menes: Lærebedriften skal ha oversikt over faglige ledere i de enkelte fag. ha oversikt over hvilke instruktører som til enhver tid benyttes i opplæringen. så langt det er mulig, ha oppnevnt minst én representant fra arbeidstakerne som sammen med faglig leder sørger for at lærebedriften følger opp sine forpliktelser. ha minst en faglig leder/instruktør som har gjennomført grunnmodulkurs for faglige ledere og instruktører og å ha ajourført oversikt over hvem i bedriften som har Versjon 5 oktober

16 utdanning fagopplæring kurs. ha rutiner for å melde til fylkeskommunen om vesentlige endringer som påvirker opplæringen (for eksempel avbrudd i læretiden, endringer av faglige ledere og lignende). ha en tidsplan for gjennomføring av vurderingssamtaler med lærling (minimum 1 gang pr halvår). Ajourført dokumentasjon som viser at ovenstående krav er oppfylt må til enhver tid kunne forevises fylkeskommunen. Andre plikter i forbindelse med læreforholdet Lærebedriften plikter å legge lærekontrakt fram til godkjenning hos fylkeskommunen. å inngå en skriftlig arbeidsavtale med lærlingen. Lærekontrakten godkjennes først når feltet om arbeidsavtale i lærekontrakten er fylt ut av lærebedriften. å gjennomføre og rapportere om læreforhold i henhold til fylkeskommunens rutiner. Eksempel: o at vurderingssamtaler er gjennomført og om innholdet i vurderingssamtalen. Nødvendig underlag til bruk i samtalen får bedriften tilsendt fra fylkeskommunen. å melde lærlingen/lærekandidaten opp til fag-/svenneprøve/kompetanseprøve ved læretidens utløp. Opplæringsavdelingen oppfatter at bedriften aksepterer ovennevnte punkter når søknadsskjemaet om godkjenning som lærebedrift er undertegnet og returnert til vårt kontor. Lærebedriften kan tape sin godkjenning ved gjentatte brudd på pliktene. Versjon 5 oktober

17 B. Sjekkliste for mottak av lærling Målsettingen for sjekklisten er at lærlingen skal kjenne til bedriftens personalpolitikk, bedriftens mål og verdier, kjenne til de lover og regler som gjelder, medvirke til å skape et godt miljø på arbeidsplassen og ha gode holdninger til medmennesker. Orientering om bedriften: Hvordan er den organisert, antall ansatte, oppgaver og fagforeninger. Gjennomgått dato: Personalforhold: For at lærlingen skal bli kjent og føle seg trygg. Vite hvor garderoben er, ev. utlevering av nøkler. Bli kjent med arbeidsreglementet, arbeidstid, varsling av fravær, permisjonsbestemmelser, forsikringsordning, ferieavvikling osv. Gjennomgått dato: Presentasjon av medarbeidere: Hvem er leder av bedriften, faglig leder, presentasjon av kollegaer m.fl. Gjennomgått dato: Plikter og rettigheter for lærlingen: Gå igjennom 4-2 i opplæringsloven som omhandler dette. Gjennomgått dato: Innføring i læreplanen som gjelder for faget: Bevisstgjøre lærlingen hva hun/han skal igjennom i løpet av læretiden. Gjennomført dato: Lærekontrakten: Denne bør fylles ut av faglig leder og lærling sammen og skal sendes inn til Opplæringsavdelingen innen en måned. Gjennomført dato: Sikkerhetsrutiner: Kjennskap til gjeldende rutiner Gjennomført dato: Annet: Ansvarlig:... Periode:... Gjennomført: Sign. ansvarlig Sign. lærling Versjon 5 oktober

18 C. Kunnskapsløftets læringsplakat (og en god veileder i opplæringssituasjoner ) Skolen og lærebedriften skal: gi alle elever og lærlinger like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre stimulere elevenes og lærlingenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet stimulere elevene og lærlingene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning stimulere elevene og lærlingene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte Versjon 5 oktober

19 D. Intern plan for opplæring Intern plan for opplæring For å sikre at lærlingene får opplæring i samsvar med læreplanen for faget må kompetansemålene beskrives med konkrete arbeidsoppgaver knyttet til bedriftens produksjon/virksomhet. Arbeidsoppgavene må fremkomme i den interne planen for opplæringen. Intern plan for opplæringen gir forutsigbarhet og trygghet for lærlingen. Lærlingens navn: Bedriftens navn: Lærefag: Faglig leders navn: Kompetansemål (hentes fra læreplanen i faget) Gjøremål/Oppgaver/Aktiviteter (hvilke oppgaver har bedriften som dekker kompetansemålene i læreplanen) Uke nr. Instruktør Plassering Sign. (lærling og instruktør) Versjon 5 oktober

20 E. Skjema til bruk for planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidsoppdrag i bedrift Beskrivelse av arbeidsoppgaven: Her skal lærebedriften gi nøyaktig beskrivelse av oppgaven, tidsramme for planlegging, gjennomføring og egenvurdering. Nødvendig grunnlagsmateriale som tegninger etc. Tidsrammer Virkelig forbrukt tid: Planlegging: min. min. Gjennomføring: min. min. Evaluering: min. min. Arbeidsoppgaven skal gjennomføres i tidsrommet:... Vurderingskriterier: Her skal lærebedriften informere lærling/lærekandidaten om hva lærebedriften vil legge vekt på når arbeidsoppgaven skal vurderes (f. eks selvstendighet, faglig innsikt, samarbeid HMS, tidsbruk etc.): Arbeidsoppgaven skal knyttes til mål i læreplanen. Her skal lærling/lærekandidaten, i samarbeid med lærebedriften, skrive inn hvilke mål dette gjelder. Versjon 5 oktober

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Lærlingeperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: 1 Bedrift: VELKOMMEN SOM LÆRLING i OKIO Opplæringskontoret

Detaljer

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Sør Trøndelag fylkeskommune Opplæringsavdelingen www.stfk.no Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Utgitt i juni

Detaljer

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Faglig lederperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: Bedrift: Faglig leder/instruktørs ansvar og

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING NettOppFisk - et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi deg informasjon om læretiden.

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge Lærlinghåndboka Å være lærling er både morsomt og lærerikt. I læretida får du mulighet til å teste ut i praksis den teorien og opplæringen som du fikk på skolen. Samtidig får du verdifull erfaring med

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid PERSONALHÅNDBOK for arbeidstakere i varig tilrettelagt arbeid Rev.13.10.2011 1 Til alle ansatte i Solstein AS... 3 Kort om Solstein... 3 Hvorfor bytte navn til Solstein:... 3 Visjon... 3 Solsteins formålsparagraf:...

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder

Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver En undersøkelse av fem fag Trine Deichman-Sørensen,

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer