TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE"

Transkript

1 TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE

2

3 TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE Lærlinger og praksiskandidater Fag- eller svenneprøven markerer avslutningen av et godkjent utdanningsløp som i hovedmodellen består av to års opplæring i skole og to års læretid i bedrift. Fagbrevet eller svennebrevet som utstedes er dokumentasjon på at innehaveren har den kompetansen som er beskrevet i læreplanen. Fag- og svenneprøve kan også avlegges av praksiskandidater. Prøven kan tas på bakgrunn av lang og allsidig praksis i faget som er 25 prosent lengre enn den fastsatte læretiden. Fylkeskommunen avgjør om praksisen kandidaten viser til kan godkjennes, og kan i særlige tilfeller godkjenne kortere praksis. Oppmelding til fag- eller svenneprøve Lærebedriften eller skolen har ansvaret for å melde lærlingen, lærekandidaten eller eleven opp til fag- eller svenneprøven. Praksiskandidater må selv melde seg til fag-/svenneprøven. Før praksiskandidater melder seg opp til fag-/svenneprøven, må de ha bestått en egen eksamen. Denne eksamenen skal prøve om praksiskandidaten har nådd målene i læreplanen for opplæring i bedrift i det faget han/hun skal ta fag-/svenneprøve i. Når skal fag-/svenneprøven gjennomføres? Fag-/svenneprøven skal som hovedregel gjennomføres ved slutten av opplæringstiden og skal normalt være avsluttet senest innen to måneder fra dette tidspunktet. Prøvested Hovedregelen er at prøven skal avlegges i den lærebedriften der lærlingen har hatt hoveddelen av opplæringen. Prøven skal tilpasses virksomheten i bedriften. Prøvenemnda skal godkjenne prøvestedet. I noen tilfeller kan fylkeskommunen, etter at den har innhentet råd fra prøvenemnda, bestemme at prøven skal avlegges et annet sted. Prøvens innhold Det er prøvenemnda som utformer fag-/svenneprøven. Lærebedriften kan komme med forslag til arbeidsoppgaver. Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves, og arbeidsoppgavene skal avspeile kravene til faglig kompetanse. Oppgaven til fag-/svenneprøven skal prøve kandidaten i: a) planlegging av arbeidet og begrunnelsen for de løsningene som er valgt b) gjennomføring av et faglig arbeid c) vurdering av eget prøvearbeid d) dokumentasjon av eget prøvearbeid

4 Tidsrammer for prøven Både omfanget av og lengden på prøven er beskrevet i læreplanen for faget. Tidsrammen varierer fra lærefag til lærefag. Denne tidsrammen kan ikke deles opp. Hvem er prøvenemnda? Prøvenemndene har ansvar for planlegging og gjennomføring av fag- og svenneprøver i fylkeskommunens regi. Dette arbeidet omfatter godkjenning av prøvesteder etter gjeldende forskrifter og vurdering av kandidater som avlegger sin fageller svenneprøve. Fylkeskommunen skal innhente forslag til prøvenemndsmedlemmer fra partene i arbeidslivet. De som foreslås og oppnevnes som medlemmer av prøvenemnda, bør som et minimumskrav ha formell fagutdanning, være aktive i faget og ha lang allsidig praksis eller annen relevant utdanning som gjør dem egnet til å planlegge, legge til rette for og vurdere en fag-/svenneprøve. Prøvenemnda skal bestå av minst to medlemmer, og de må normalt ikke være ansatt i den bedriften der kandidaten har fått opplæringen. Hva gjør prøvenemnda under fag-/ svenneprøven? Prøvenemnda skal være til stede ved prøvestart og prøveslutt. Ved oppstart av fag- og svenneprøven skal nemnda levere oppgaven til kandidaten. Det kan i tillegg bli gitt informasjon eller stilt spørsmål som både kandidaten, lærebedriften og nemnda må være kjent med. Prøvenemnda har ansvar for å utarbeide et grunnlag for vurdering av kandidatens arbeid med fag-/svenneprøven, og hovedpunktene i dette skal gjøres klart for kandidaten ved oppstart av prøven. Prøvenemnda skal føre tilsyn under hele prøven og skal utføre nødvendig inspeksjon og vurdering av arbeidet. Det er ikke nødvendig at hele nemnda

5 er samlet hver gang arbeidet blir vurdert i prøveperioden, men ved den samlede sluttvurderingen skal begge nemndsmedlemmene delta. Ved sluttvurderingen kan nemnda stille oppklarende spørsmål for faglig avklaring. Prøvenemnda skal føre protokoll der de ulike sidene ved prøveavleggelsen blir dokumentert. Prøveprotokollen skal være så utfyllende at den kan gi et godt bilde av hele prøvegjennomføringen ved en eventuell klagebehandling. Hjelpemidlene Kandidaten skal under prøven kunne bruke de hjelpemidlene som han/hun har benyttet i læretiden. Vurdering av prøven Prøvenemnda skal vurdere kandidatens kompetanse slik den er dokumentert gjennom fageller svenneprøven, og fastsette karakter. Karakteren Karakteren skal gi uttrykk for i hvilken grad kandidaten har nådd målene i læreplanen for faget. Ved vurderingen skal det benyttes en tredelt karakterskala: bestått meget godt, bestått eller ikke bestått. Fylkeskommunen fastsetter hvem av prøvenemndsmedlemmene som skal avgjøre karakteren dersom det er uenighet. I vurderingsarbeidet er det ikke tilstrekkelig å utøve faglig skjønn og vurdere kandidaten ut fra prøvenemndas egne erfaringer fra arbeid i faget. En objektiv og rettferdig vurdering krever at nemnda: vurderer kompetansen i lys av kompetansemålene i læreplanen for faget/opplæringen i bedrift. Prøvenemndas vurderingsgrunnlag skal være i tråd med læreplanen. har utarbeidet et eget grunnlag for vurdering av kandidatens arbeid med fag- og svenneprøven. Vurderingsgrunnlaget skal gjøres kjent for kandidaten. har skaffet seg et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere kandidatens kompetanse. Det innebærer at den må innhente dokumentasjon fra alle vesentlige sider av prøven. Dokumentasjonen kan være skriftlig eller innhentet ved observasjon, gjennom bildetaking, videoopptak eller i samtale. vurderer kandidatens kompetanse, det vil si evne til å løse en kompleks/sammensatt oppgave under prøven.

6 Klage på prøven En lærling eller praksiskandidat som har fått karakteren ikke bestått på fag- eller svenneprøven kan klage på prøven. Kandidaten kan klage på to grunnlag: 1. Prøvenemndas faglige vurdering 2. Formelle feil eller andre ikke-faglige forhold ved prøveavviklingen Formelle feil kan handle om at saksgangen for gjennomføringen av prøven ikke er fulgt og at den er avviklet på en slik måte at kandidaten ikke har fått muligheten til å vise sin faglige kompetanse. Det kan også dreie seg om manglende informasjon om prøven, ufullstendig oppgave eller andre forhold som berører prøvenemndas arbeid. Klage på den faglige vurderingen skal sendes til fylkeskommunen der prøven er holdt. Også ved formelle feil eller andre ikke-faglige forhold skal klagen sendes til fylkeskommunen. Klagen behandles av en klagenemnd. Kandidaten kan få bistand av fylkeskommunen til å utforme klagen. Ved klage på den faglige vurderingen kan klagenemnda omgjøre resultatet fra ikke bestått til bestått, avvise klagen eller oppheve prøvenemndas opprinnelige avgjørelse og henvise kandidaten til ny prøve. Det kan ikke klages på karakteren bestått, dersom kandidaten mener karakteren burde vært bestått meget godt. Hvis klageren får medhold og klageinstansen kommer til at det er gjort formelle feil som kan ha hatt avgjørende innvirkning på prøveresultatet, oppheves prøvenemndas avgjørelse. Prøven regnes da som ikke gjennomført, og kandidaten skal ha rett til å gjennomføre ny prøve så snart som mulig. Klagefrist Fristen for å klage er tre uker, og fristen regnes fra det tidspunktet meldingen om vedtaket (dvs. karakteren) er kommet fram til kandidaten eller fra det tidspunktet han/hun burde gjort seg kjent med karakteren. Dette betyr at det ligger et ansvar på kandidaten om å gjøre seg kjent med vedtaket. Krav til klagen Klagen må: framsettes skriftlig undertegnes av klageren eller eventuelt av en med fullmakt vise til hva det klages på, og den bør inneholde en begrunnelse om nødvendig gi opplysninger som gjør det mulig å avgjøre om klageren har rett til å klage, og om klagefristen er overholdt.

7 For ytterligere informasjon om klageadgang, se forskrift til opplæringsloven kapitel 5 1. Dokumentasjon på fag- og svennebrev Fag- og svennebrev er dokumentasjonen på bestått fag- eller svenneprøve. Før man kan motta fag-/svennebrev, må normalt alle relevante fag og eksamener være bestått. I særskilte tilfeller kan likevel fag-/svennebrev utstedes til lærlinger, selv om de ikke har bestått i inntil to av fellesfagene. Dette gjøres kun på særskilte vilkår, som er beskrevet nærmere i forskriften til opplæringsloven, se Lærlingen må da søke om unntak fra regelen om bestått i alle fag og framskaffe dokumentasjon som viser at vilkårene er oppfylt. Det må også foreligge en sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste. Det er fylkeskommunen som avgjør søknader om unntak, og slike vedtak kan tidligst gjøres ved overgangen fra skole til læreforhold. Fylkeskommunen skal opplyse bedriften om mulighetene for unntak og fritak når det inngås lærekontrakt. Praksiskandidater er unntatt kravene til fellesfag for å få utstedt fag-/svennebrev.

8 Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo Schweigaards gate 4, 0185 Oslo Sentralbord: Bilder: Istockphoto og Luth Design/layout/print: Ann Kristin Thorstensen, Grafisk senter, Akershus fylkeskommune, sentraladministrasjonen April 2013

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Utdanningsavdelingen Fagopplæring 3-48. Fag- og sveineprøve Fylkeskommunen har ansvaret for at fag- og sveineprøva blir gjennomført

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter

Reglement for fagskolestudenter Reglement for fagskolestudenter ID UTS.Had.AvdHF.1.5.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 21.04.2015 Forfatter Rolf-Jørgen Jenssen Verifisert Hans Gunnar Hansen Godkjent Inge Holm Side 1 av12 Innhold: 1. Opptak til

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Faglig lederperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: Bedrift: Faglig leder/instruktørs ansvar og

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen

Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Virksomhet: FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Reglement for studenter ved Fagskolen Tinius Olsen Vedtatt av styret for Fagskolen Tinius Olsen Sist endret: Styremøte 2/2-2012 Sak: 06/12 Styremøte 11/10-2012 Sak: 19/12

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK SAMMENDRAG Disse retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Telemark fylkeskommune 05.03.2015 EKSAMENSREGLEMENT

Detaljer

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innhold Innhold Innledning... 4 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet... 5 2.2 Eksamen... 5 2.3 Bruk av IKT...

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev. REGLEMENT FOR TRONDHEIM FAGSKOLE Hjemmel for reglementet finnes i Lov 2003-06-20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. Godkjent av styret for Trondheim Fagskole 21.mars 2011 med endringer 15.12.2011. A. Verdigrunnlag

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014

Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014 Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014 Innhold 1-1 Formål 2 1-2 Virkeområde 2 2-1 Studentenes rettigheter og plikter

Detaljer

Avdeling for videregående opplæring. FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER

Avdeling for videregående opplæring. FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER Avdeling for videregående opplæring FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER Juli 2015 Fag-/svennebrev Gir deg formell dokumentasjon på dine faglige kvalifikasjoner. Du står sterkere i konkurransen om ledige

Detaljer

Fagopplæring i bedrift

Fagopplæring i bedrift Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Byggfag

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT NettOppFisk et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi en beskrivelse av

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING NettOppFisk - et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi deg informasjon om læretiden.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO

RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO 2013 RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING AV MUNTLIG OG MUNTLIG- PRAKTISK EKSAMEN FOR PRIVATISTER I OSLO Privatistkontoret Utdanningsetaten i Oslo Innhold Innledning... 3 1. Privatistkontoret i Oslo... 4 1.1 Muntlig

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer Styringsdokument 1/2011 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Å sette karakterer og ellers foreta vurdering er underlagt strenge regler

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning

Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER. 1.1 Kort om dagens ordning Endringsforslaget: 1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PRØVER 1.1 Kort om dagens ordning Introduksjonsloven inneholder i dag ingen bestemmelse om avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap. Deltakere

Detaljer