Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av mulighetenes kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune"

Transkript

1 Holtålen Kommune Side 1 av 10 Holtålen - mulighetenes kommune Lærlingplan 1

2 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL HISTORIKK GENERELT ANDRE LÆRELØP: OPPLÆRING OG VERDISKAPNING ELEV- OG LÆRLINGOMBUD YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA: HOLTÅLEN KOMMUNE: Her kommer den kort beskrivelse av det enkelte fag: Organisering i Holtålen kommune Økonomi Lærlingbudsjett: Kompensasjon faglig ansvarlig og veileder: Inntak av lærlinger:

3 Side 3 av 10 PLAN FOR LÆRLINGER I HOLTÅLEN KOMMUNE 1. OVERORDNET MÅL Gjennom inntak av lærlinger ønsker Holtålen kommune å sikre kompetanse og kvalitet på tjenestene ved å rekruttere dyktige fagarbeidere. bidra til at unge mennesker får et utdanningstilbud på sitt hjemsted. gi ansatte mulighet til faglig og personlig utvikling gjennom veilederoppgaven. 2. HISTORIKK Lov om fagopplæring i arbeidslivet ble fra 1. august 1999 avløst av Opplæringsloven i henhold til vedtak i Odelstinget 9.juni Opplæringsloven dekker både grunnskole, videregående opplæring i skole og bedrift, og deler av voksenopplæringsloven. 3. GENERELT Fagopplæringen Begrepet fagopplæring dekker opplæringsløpet fra og med starten på videregående skole og fram til avsluttende fagprøve/svenneprøve i fag som er underlagt lov om fagopplæring i arbeidslivet. Opplæringen gir unge som har fullført grunnskolen, rett til tre års heltids opplæring frem til studie- eller yrkeskompetanse. Opplæringen forutsetter at de to første årene av fagopplæringen tas i skole, mens den avsluttende opplæringen tas i bedrift (hovedmodellen for fagopplæringen): Første året i skole kalles videregående trinn 1 (VG 1). Andre året i skole kalles videregående trinn 2 (VG 2). Disse kursene er mer spesialiserte enn grunnkursene. Tredje og fjerde året av opplæringen skal normalt finne sted i bedrift eller offentlig virksomhet. Det er omkring 200 lærefag. Et lærefag er et fast definert arbeidsområde der opplæringen skjer etter læreplaner som er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Lærefagene fører fram til fag eller svenneprøve etter avlagt prøve opplæringen foregår både i skole og bedrift. Dersom en skoleelev ikke får lærlingplass, skal eleven tilbys avsluttende opplæring i skole. Læreplan og sluttkompetanse er den samme. Når hele opplæringen foregår i skole, blir den totale opplæringstiden tre år. Lærebedriften En lærebedrift er en bedrift som er godkjent av fylkeskommunen for å ta inn lærlinger. Lærebedriften har plikt til å gi lærlingen den opplæringen som er fastsatt i læreplanen for det enkelte fag, og den skal ha en faglig utdannet person som er ansvarlig for opplæringen. 3

4 Side 4 av 10 Lærlingen Formell prosedyre er at eleven sender en søknad om lærlingplass til fylkeskommunen i sitt fylke på samme måte som en søker på videregående skole. Det skjer innen 1. mars hver år. MEN en lærling kan selv ta kontakt direkte med en bedrift (bl.a. sende en søknad) for å forsøke å skaffe seg en lærlingplass. En lærling ansettes på samme måte som en ordinær arbeidstaker, bare det at lærlingen har en tidsbegrenset ansettelsesperiode. Lærekontrakt Lærlingen må inngå en lærekontrakt med lærebedriften ved læretidens begynnelse. Lærekontrakten skal godkjennes av fagenhet for videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Lærebedriften har ingen forpliktelser for lærlingen etter læretidens utløp. Læretiden Hovedmodellen er 2 år. Dvs. to års læretid i bedrift, der det i begynnelsen av læretiden er mest opplæring og på slutten mest verdiskapning. Vanligvis tar det fire år å få fag- eller svennebrev for lærlinger eller kompetansebevis for lærekandidater. Det kan gjøres avvik fra hovedmodellen. Lærlingen s arbeidsvilkår Lærlingen er arbeidstaker i lærebedriften, med de rettigheter og plikter som lover, regler og tariffavtaler regulerer. Lærlingen følger den arbeidstid som gjelder for arbeidsområdet (faget). Vanligvis er det 37,5 timer per uke eventuelt 35,5 timer per uke ved turnusarbeid. En lærling skal delta i arbeidet (verdiskapningen) og ta ansvar for egen læring. Lærlingen har krav på å få den opplæringen som læreplanen fastsetter. Lærlingen har plikt til å delta aktivt for å nå opplæringens mål og medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold. Lærlinglønn og stipend Som lærling har en rett til å få lønn (for verdiskapningsdelen) og stipend i læretiden fra Statens lånekasse for utdanning, etter samme vilkår som om en får opplæring i skole. Lønnen til en lærling tar utgangspunkt i en nyutdannet fagarbeider s lønn i det enkelte faget. Læretidens lengde deles inn i 4. Det første halvåret får lærlingen 30% av en nyutdannet fagarbeiders lønn, det neste halvåret 40%, det tredje 50% og det siste halvåret 80%. En nyutdanna fagarbeider har ei årslønn på kr per april Opplæringsbok/opplæringslogg For hvert fag er det utarbeidet en opplæringsbok/opplæringslogg. Lærlinger i Holtålen kommune skal føre opplæringsbok/opplæringslogg. 4. ANDRE LÆRELØP Det er flere muligheter til å få et fagbrev eller et kompetansebevis på. Nedenfor følger eksempler. Avvikende løp For elever med særskilt bakgrunn så er det mulig å ta all eller deler av den praktiske opplæringa i bedriften. Det vil si at en kan tegne lærekontrakt rett etter ungdomsskolen eller etter et grunnkurs (VG 1). I løpet av læretiden må lærlingen avlegge og bestå teoretiske eksamener på samme nivå som øvrige lærlinger, også i allmennfagene. Behovet for et slikt opplæringsløp må dokumenteres av PPT-kontoret. 4

5 Side 5 av 10 Lærekandidater Yrkesfagelever som har svake forutsetninger for eller av ulike grunner ikke ønsker å ta full fag- eller svenneprøve, har mulighet for å bli «lærekandidat». Lærekandidater er personer som har skrevet en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Disse oppnår altså ikke yrkeskompetanse, men det som kalles kompetanse på lavere nivå. Voksenlærling En voksenlærling må være over 21år. Vedkommende kan tegne lærekontrakt selv om en ikke har skolebakgrunn slik hovedmodellen krever. Her er det 6 måneders prøvetid i bedriften. Læretiden er i et flertall av fagene 4 år. Det gis godskriving i læretiden etter spesielle regler. Manglende teori må tas i løpet av læretiden, og det kreves bestått teorieksamen før fag- /svenneprøve avlegges. Lærling med fagbrev i annet fag Det kan tegnes lærekontrakt i nytt lærefag etter at det er avlagt fag-/svenneprøve. Det kan gis fradrag i læretiden etter nærmere regler. Manglende teori må tas i løpet av læretiden. Praksiskandidater En praksiskandidat (tidligere kalt 20-kandidat) er en privatist i fagopplæring, uten lærekontrakt. Det å melde seg opp som praksiskandidat er primært et tilbud til voksne som vil dokumentere kompetanse ved å avlegge fag- eller svenneprøve uten å inngå et ordinært læreforhold. Denne muligheten er hjemlet i 3-5 i Opplæringsloven. Kravet til å melde seg opp som praksiskandidat er allsidig praksis i faget. Praksisen må være 25 prosent lenger enn fagets opplæringstid (dvs. normalt 5 år). Relevant skolegang (for eksempel i form av et relevant grunnkurs) gir fradrag i praksistid. I tillegg må man bestå en tverrfaglig teoretisk prøve i studieretningsfagene på Vg1-nivå. I enkelte fag er det i tillegg en prøve på Vg2-nivå. Det kreves derimot ikke eksamener i noen allmenne fag. Fagprøve Fagprøve er en avsluttende prøve innen ulike yrker og i noen håndverksfag. Selve prøven består av en eller flere dagers arbeid hvor man viser hva man kan. Fagprøven består av en planleggingsdel, gjennomføringsdel og dokumentasjonsdel. Gjennomføringsdelen av fagprøven blir ofte tilpasset bedriftens daglige produksjon. Selve prøven følges av en prøvenemnd som vurderer arbeidet. Når fagprøven er bestått er utdannelsen fullført og man er fagarbeider. 5. OPPLÆRING OG VERDISKAPNING Læretiden i bedrift deles inn i opplæring og verdiskaping. Med verdiskaping menes at lærlingen/lærekandidaten skaper produkter eller tjenester som bedriften kan selge eller tilby sine kunder eller brukere. Det er for verdiskapingstiden lærlingen/lærekandidaten får lønn. I begynnelsen av læretiden er det mest opplæring, på slutten er det mest verdiskapning. Av den grunn får lærlinger/lærekandidater vanligvis mindre lønn i begynnelsen enn på slutten av læretiden. 5

6 Side 6 av ELEV- OG LÆRLINGOMBUD Sør-Trøndelag fylkeskommune har en egen elev- og lærlingombud. Ombudet skal ivareta elevers/lærlingers interesser, og bidra til at de blir mer aktive og bevisste i forhold til sin egen opplæringssituasjon. Samtidig arbeider ombudet for at elevene/lærlingene skal få større innflytelse på sin egen opplæring. 7. YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA I hvert fylke er det en Yrkesopplæringsnemnd som på vegne av fylkeskommunen har det administrative ansvaret for gjennomføring av bestemmelsene i Lov om fagopplæring i arbeidslivet. Yrkesopplæringsnemnda har et eget sekretariat. Det er fagenhet for videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune. De står for det praktiske og daglige arbeidet. Sekretariatet har kontakt med lærebedriftene og kan yte bistand til praktiske og faglige spørsmål. Yrkesopplæringsnemnda består av 9 medlemmer. De som sitter der er arbeidstakerog arbeidsgiverorganisasjonene, KS, fylkespolitikere og elev-/lærlingrepresentant. NAV og lærerorganisasjonene har møte og telerett. Yrkesopplæringsnemnda skal på vegne av fylkeskommunen blant annet: formidle lærlinger til bedrifter. godkjenne lærebedrifter, inklusive opplæringskontor og opplæringsringer. føre tilsyn med opplæringsforholdene i bedriftene. administrere fag- og svenneprøver. bistå med oversikt over alle godkjente opplæringsbedrifter i fylket. 8. HOLTÅLEN KOMMUNE Herved følger en status for lærlinger i bedriften Holtålen kommune: Antall lærlinger: Formannskapsvedtak gjorde i 1997 et vedtak som sa at Holtålen kommune kan ha inntil 3 lærlinger til enhver tid. Fag: Holtålen kommune har hatt læringer innen disse fagene: Barne- og ungdomsarbeiderfaget, omsorgsfaget (nå kalt Helsearbeiderfaget), institusjonskokkefaget og IKT driftsfag. Organisering: Holtålen kommune er en selvstendig lærebedrift (altså ikke medlem av et opplæringskontor). Administrasjonen av lærlingordningen er i per i dag underlagt kultur. Økonomi: Et eget lærlingbudsjett som ligger under budsjett-/regnskaps kapitel 1.1. I utgangspunktet inngår ikke lærlingene i den ordinære bemanningen, men det kan vurderes i hvert enkelt tilfelle. Verdiskapningsdelen tas ut når det er naturlig og faglig forsvarlig. Det kan gjøres gjennom hele lærlingtiden. For å bli godkjent som lærebedrift i et fag må Holtålen kommune søke fagenhet for videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune etter bestemte kriterier (bl.a. må en opplæringsplan for faget lages og faglig ansvarlig være på plass). 6

7 Side 7 av 10 Ettersom det er nye læreplaner i alle fag fra 1. august 2008, må kommunen søke fagenhet for videregående opplæring om ny godkjennelse i de fagene kommunen tar inn lærlinger i. Holtålen kommune kan ta inn lærlinger i bl.a. følgende fag: Helsearbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, institusjonskokkefaget, kontorfaget, renholdsoperatørfaget og IKT faget. I tillegg må andre fag vurderes Her kommer den kort beskrivelse av det enkelte fag Helsearbeider lærlingen skal arbeide med varierte arbeidsoppgaver innen praktisk pleie, omsorg og miljøarbeide i helse- og sosialtjenesten. Dette er en ny utdanning, og har tatt det beste fra de to utdanningene hjelpepleier og omsorgsarbeider, og byr på et bredere arbeidsfelt. Barne- og ungdomsarbeider lærlingen skal arbeide med varierte arbeidsoppgaver og pedagogiske metoder med barn og unge i aldersgruppen 0-18 år, i ulike livssituasjoner og med ulike funksjonsnivåer. Det kan være innenfor barnehage, grunnskole, skolefritidsordninger, videregående skoler og fritidsklubb. Institusjonskokk lærlingen skal lage mat til personer som spiser sine måltider i institusjoner. Lærlingen bør ha gode kunnskaper om og innsikt i ernæring, hygiene og evnen til å lage mat av god kvalitet. Institusjonskokken må kunne lage mat i store kvanta, samtidig som kokkfagets smaksmessige, ernæringsmessige og estetiske krav blir ivaretatt. Kontorfag lærlingen sine oppgavene vil bl.a være sekretærarbeid, arkivarbeid, personalarbeid, regnskaps- og økonomiarbeid. En vil lære om administrative rutiner og funksjoner, bruk av hjelpemidler innenfor IKT, kommunikasjon og kundebehandling, enkle økonomioppgaver og andre sekretærfunksjoner. IKT driftsoperatørfaget lærlingen (IKT informasjons- og kommunikasjonsteknologi) tar seg av tekniske løsninger når en samhandler ved innhenting, overføring, bearbeiding, lagring og presentasjon av informasjon. For å løse problemer som brukerne må IKT-driftsoperatør lærling være aktiv i forhold til å tilegne seg kunnskap og anvende kunnskapen i nye sammenhenger. Renholdsoperatør lærlingen planlegger og utøver profesjonelt renhold. Sentrale arbeidsområder er rengjøring og vedlikehold av vegger, tak, inventar og gulv. Videre må en renholdsoperatør vurdere valg og bruk av riktige kjemikalier. valg av hensiktsmessige metoder for rengjøring og bruk av maskiner og utstyr i arbeidet. service, kundebehandling og kommunikasjon. arbeid med inneklima og hygiene. kalkulasjon og planlegging, bruk av IKT-verktøy. 7

8 Side 8 av Organisering i Holtålen kommune Holtålen kommune, som selvstendig lærebedrift, har organisert seg på følgende måte. En administrativ ansvarlig og en faglig ansvarlig og en tilsynsrepresentant (representant fra de ansatte) i hvert fag. Deretter har vi flere veiledere på hvert enkelt fag. Her kommer en kort beskrivelse ansvaret til de enkelte: Administrativt ansvarlig Har det totale ansvaret for lærlingene i Holtålen kommune. Har hovedpersonalansvaret for lærlingene. Skrive lærekontrakt og være med på halvårsvurderingen. Ha god kommunikasjon med enhetene som kan/skal ha lærlinger. Sammen med faglig ansvarlig, fastlegge hvilket lærested lærlingen skal være til enhver tid. Ansvarlig for at faglig ansvarlig, veiledere og tilsynsrepresentant får opplæring/skolering og kurs. Melde lærlingen opp til fagprøve. Faglig ansvarlig Faglige ledere er enten ansatte med fagbrev i det aktuelle faget, andre med høyere utdanning eller ansatte med lang og allsidig erfaring innen faget. Kort om oppgavene for faglig ansvarlig: Overordnet faglig ansvar for opplæringen. Ansvarlig for at læreplanen og opplæringsboka blir fulgt, og at lærlingen oppnår de mål som planen krever. Sammen med administrativ ansvarlig, fastlegge hvilket lærested lærlingen skal være til enhver tid. Utarbeide en hovedplan for opplæringen. Lage en halvårsplan for lærlingen sammen med lærling og veileder. Den skal være generell. Avholde møte fast en gang per måned med veileder og lærling. Lage en månedsplan for lærlingen sammen med lærling og veileder. Dem skal være konkret. Skrive halvårsrapport. Veileder Veileder er ansatte med erfaring og kompetanse innen arbeidsområdet. Det er ingen formelle krav til veilederens kompetanse, men de fleste har fagbrev eller annen høyere utdanning. Kort om oppgavene for faglig ansvarlig: Være tilstede på første møtet med lærlingen. Er lærlingens kontaktperson på arbeidsplassen. Har ansvaret for den daglige opplæringen. Avsette fast en time hver uke til veiledning. Det avsettes en kjernetid hver uke til dette arbeidet. Skal påse at lærlingen arbeider med opplæringsboka/logg og attestere oppnådde mål. Delta på halvårsvurdering. 8

9 Side 9 av 10 Tilsynsrepresentant Tilsynsrepresentanten s rolle er bl.a. at en ser til at lærlingen får den opplæringen vedkommende har krav på, og at opplæringsforholdene er tilfredsstillende. Tilsynsrepresentanten har ikke det daglige ansvaret, men må inneha kunnskap om gjeldende krav og rammer for opplæringen. Tilsynsrepresentanten bør, som et minimum, delta og være orientert om følgende: være tilstede på første møte med lærling. skal hvert kvartal bli orientert om lærlingens status. hvert halvår skal det være et møte mellom tilsynsrepresentanten og lærlingen. skal få tilsendt halvårsrapporten på lærlingen. 8.3 Økonomi Økonomi er selvsagt en viktig del. Tidligere i planen har du sett hva en lærling koster kommunen (lønnsutgifter). Under får du en oversikt over hva kommunen får av tilskudd og hvordan vi har tenkt at lærlingene skal finansieres. Tilskudd fagopplæring Lærebedrifter får tilskudd fra fylkeskommunen etter regler fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Tilskudd til lærebedrifter blir beregnet to ganger i året, og utbetales på etterskudd for hvert halvår, normalt i august og februar. Beregningen er basert på godkjente lærekontrakter per og Basistilskudd I utbetales for lærlinger og lærekandidater etter hovedmodellen. Fra utgjør dette tilskuddet kroner (fordeles over 2 år). Det gis ikke tilskudd for verdiskapningsdelen, men tilskuddet fordeles jevnt over hele læretiden i bedrift. Basistilskudd II utbetales til bedrifter for voksne lærlinger over 21 år, og for lærlinger som tidligere har fått oppfylt sin rett til videregående opplæring. Fra utgjør basistilskudd II kroner (fordeles over 2 år). I denne ordningen gjøres det ikke forskjell på opplæringstid og verdiskapningstid. For lærlinger og lærekandidater med særskilte behov for tilrettelagt opplæring kan lærebedriftene søke staten om ekstraordinært tilskudd. Søknad på fastsatt skjema sendes via fylkeskommunen. 8.4 Lærlingbudsjett Som nevnt er det et eget lærlingbudsjett under budsjett-/ regnskaps kapittel 1.1. Det inneholder bl.a. lønn og tilskudd til lærlinger, kjøregodtgjørelse, kursutgifter og lignende. Erfaringene med dette er gode og en innstiller på at en fortsetter med å ha et eget lærlingkapittel. 8.5 Kompensasjon faglig ansvarlig og veileder Kompensasjon for funksjonene faglig ansvarlig og veileder vil bli gitt dersom disse ikke i utgangspunktet har personalansvar. 9

10 Side 10 av Inntak av lærlinger Holtålen kommune skal til en hver tid ha 3 lærlinger innenfor disse fagene: Barne- og ungdomsarbeiderfaget, institusjonskokkefaget, kontorfaget, renholdsoperatørfaget og IKT driftsfag. Andre fag kan også vurderes. Ved spesielle behov så kan antall lærlinger vurdere. Holtålen kommune ønsker å satse på elever som tar Helsefagutdanning. Kommunen vil bestrebe seg på å gi flest mulig et tilbud om lærlingplass i kommunen. Betingelsen er at eleven (e) går gjennom skoleårene på en tilfredstillende måte. Antallet helsearbeiderlærlinger vil variere fra år til år. Lærlingene lønnes over PRO-budsjettet. Lærlingtilskuddet for disse helsearbeiderlærlingene overføres til PRO kapittelet. 14. mai

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Temaer for kurset: BLI KJENT MED GRUNNLEGGENDE ORGANISERING

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Høring - fagbrev på jobb

Høring - fagbrev på jobb Journalpost:17/40140 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato Høring - fagbrev på jobb Sammendrag Kunnskapsdepartementet ber i denne høringen om høringsinstansenes synspunkter på en

Detaljer

5 Departementets forslag

5 Departementets forslag Videregående opplæring Vår ref.: 201606938-94 LILLEHAMMER, 16. mai 2017 Høringssvar - Fagbrev på jobb. Frist 19.5.2017 Oppland fylkeskommune har gjennomgått og svart på de punktene departementet har ønsket

Detaljer

Hva vil det si å være lærebedrift?

Hva vil det si å være lærebedrift? Vilje gir vekst Hva vil det si å være lærebedrift? ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Seksjon for fag- og yrkesopplæring (Fagopplæringskontoret) Postboks 130 4001 STAVANGER Resepsjon Stavanger

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Kvalitet i fagopplæringen

Kvalitet i fagopplæringen BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune bestilte i sak 13/17 forvaltningsrevisjon av kvalitet i fagopplæringen. Utvalget fattet følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011)

LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011) LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011) INNHOLD: FORORD 1. Definisjoner 2. Målsettinger og roller 3. Økonomi 4. Ansattrepresentant 5. Årshjul for aktiviteter VEDLEGG Vedlegg A: Organisasjonskart

Detaljer

Praksiskandidatordningen

Praksiskandidatordningen Praksiskandidatordningen TOLKNINGSUTTALELSE SIST ENDRET: 22.02.2016 Praksiskandidatordningen er en ordning for personer som kan dokumentere lang og allsidig yrkespraksis. Praksiskandidatordningen er derfor

Detaljer

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg

Håndbok for praksisbrev. Praktisk opplæring i Vg1 og Vg Håndbok for praksisbrev Praktisk opplæring i Vg1 og Vg2 2015-2017 Forord Forsøksprosjektet med praksisbrev er initiert av Utdanningsdirektoratet, og i Hedmark startet utprøvingen høsten 2012. Praksisbrev

Detaljer

Høringsnotat om Fagbrev på jobb

Høringsnotat om Fagbrev på jobb Høringsnotat om Fagbrev på jobb 0 Innhold Innledning... 1 2 Bakgrunnen for forslaget... 1 3 Gjeldende rett... 2 4 Departementets vurderinger... 3 5 Departementets forslag... 4 5.1 Bør ordningen gjelde

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER?

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Søker lærebedrift Flink, positiv og engasjert lærling søker læreplass hos bedrift. Bill. mrk Flink lærling Lærebedrift ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Behov for flere læreplasser Antall elever ved de videregående

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Det aller beste med å ha lærlinger er at du er med å forme fremtidens fagarbeidere MYTER OG FAKTA OM DET

Detaljer

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb.

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. Svar på høring om Fagbrev på jobb fra Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. 1 Innledning Buskerud fylkeskommune er positive til at departementet

Detaljer

til Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring

til Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring VELKOMMEN til kurs for faglig ledere/ instruktører og veiledere i lærebedrifter Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring Hans Egil Berg Kursprogram Våre dagers unge? Våre dagers

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER Foto: Thor-Wiggo Skille GRATULERER VELKOMMEN SOM LÆREBEDRIFT! Ved å ta inn lærling eller lærekandidat* i bedriften, gjør du en innsats, ikke bare for din bedrift, men

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

Om lærlinger og lærlingordningen

Om lærlinger og lærlingordningen Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning for tillitsvalgte Forord For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet, og LO vil bidra til at lærlingene opplever læretida som positiv og

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé Læretid en positiv og utviklende opplevelse for alle! Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ulike veier til fag- og svennebrev

Ulike veier til fag- og svennebrev Ulike veier til fag- og svennebrev FOKO, Sundvolden Hotell 20.oktober 2011 Liv Marit Meyer Petersen Formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Vestfold Fylkeskommune Fengselsdrift

Detaljer

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Akershus fylkeskommune, Veiledningssenteret Romerike 1 Oktober 2016 Innhold Rett til videregående opplæring for ungdom side 3 Rett til videregående opplæring

Detaljer

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015 Trond Reinhardtsen Videregående opplæring 3-1 og 3-3 Rett til 3 års videregående opplæring (ikke plikt) Opplæringen skal føre frem til: Studiekompetanse

Detaljer

Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør. Per Kristian Knutsen avdelingsdirektør. Dato:

Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør. Per Kristian Knutsen avdelingsdirektør. Dato: Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-16 Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater for perioden 1. mai 2006-30. april 2008 Dato: 11.10.2006 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana

Alternative opplæringsmodeller. Rådgiverkonferanse, Mo i Rana Alternative opplæringsmodeller Rådgiverkonferanse, Mo i Rana 29.11.2017 Fag- og yrkesopplæringa har en komplisert struktur Åtte utdanningsprogram som sprer seg i store vifter til mange Vg2-tilbud som fører

Detaljer

Høring - Fagbrev på jobb

Høring - Fagbrev på jobb 1 Vår saksbehandler: Are Solli Vår dato: 18.05.2017 Vår referanse: 2017/81 Deres dato: 04.04.2017 Deres referanse: Jan Ellertsen Kunnskapsdepartementet Høring - Fagbrev på jobb Departementet har i brev

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Lærekandidatordninga. Varig arbeid

-Ein tydeleg medspelar. Lærekandidatordninga. Varig arbeid -Ein tydeleg medspelar Lærekandidatordninga Varig arbeid Kampen om lærebedriften Arbeidsm arkedsbe drifter YFF Vg1 YFFVg2 TAF Lærling Veksling modell Velvilje A/S Lære kandidat NAV Praksis brev Ungdoms

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Opplæringskontorene i Nord-Trøndelag Selvstendige lærebedrifter Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Styrkingstiltak fagopplæring i bedrift 2015 Nord-Trøndelag

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE Lærlinger og praksiskandidater Fag- eller svenneprøven markerer avslutningen av et godkjent utdanningsløp som i hovedmodellen

Detaljer

Ny høring, «Fagbrev på jobb»

Ny høring, «Fagbrev på jobb» Saksbehandler: Øivind Bøås Vår dato: 16.11.2017 Deres dato: Vår referanse: 2017/6827 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høring - Svar Ny høring, «Fagbrev på jobb» Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling FRA ELEV TIL LÆREKANDIDAT INFORMASJON OG RÅD OM LÆREKANDIDATORDNINGEN I BUSKERUD 1 HVA ER EN LÆREKANDIDAT? En kandidat inngår en opplæringskontrakt og får en mindre

Detaljer

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 HVORDAN BLI EN GODKJENT LÆREBEDRIFT? En lærebedrift er en privat eller offentlig virksomhet som gjennom lærlingordningen gir lærlinger/lærekandidater opplæring

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtekter for Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtatt på stiftelsesmøte 5. juni 1997 (siste endringer vedtatt på årsmøtet 29. mars 2012) 1 Definisjon og formål 1.1 Opplæringskontorets navn skal være:

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT NettOppFisk et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi en beskrivelse av

Detaljer

Vil du bli lærling i kommune Rælingen

Vil du bli lærling i kommune Rælingen Vil du bli lærling i kommune Rælingen 1 Innhold Hvordan bli lærling i Rælingen kommune?... 3 Hvordan er det å være lærling?... 4 Opplæringsringen i offentlig sektor på Romerike... 4 Arbeidstaker og lærling...

Detaljer

Praksiskandidatordningen

Praksiskandidatordningen Innhold Målgruppe...3 Hvilke krav stilles til praksis?...3 Teller skolegangen min med?...3 Hvordan skal praksis dokumenteres?...4 Hva slags teori trenger jeg?...4 Må jeg betale for å gå opp til fag- eller

Detaljer

TENK FRAMTID BLI LÆRLING!

TENK FRAMTID BLI LÆRLING! FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID BLI LÆRLING! Bedrifter i Akershus trenger lærlinger Slik blir du lærling Utdanning med lønn Gode jobbmuligheter Spennende utfordringer Fagbrev gir mulighet for høyere utdanning

Detaljer

Lærlingeordningen Malvik kommune

Lærlingeordningen Malvik kommune Lærlingeordningen Malvik kommune Innhold FORORD... 3 1. DEFINISJONER... 3 2. MÅLSETTINGER FOR LÆRLINGEORDNINGEN I MALVIK... 4 3. ØKONOMI... 5 4. ANSATTREPRESENTANT... 6 5. ÅRSHJUL FOR AKTIVITETER INNEN

Detaljer

Gunn Mikalsen Øseth. Olav Duun videregående skole Tlf E-post:

Gunn Mikalsen Øseth. Olav Duun videregående skole Tlf E-post: Gunn Mikalsen Øseth Olav Duun videregående skole Tlf. 74 11 39 30 E-post: gunn-mikalsen.oseth@ntfk.no Ulf Jarl Hagen Avdeling for videregående opplæring Tlf. 74 11 13 15 E-post: ulf-jarl.hagen@ntfk.no

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: 2017/82

Vår dato: Vår referanse: 2017/82 1 Vår saksbehandler: Knut Maarud Vår dato: 10.11.2017 Vår referanse: 2017/82 Deres dato: Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Ny høring - fagbrev på jobb Kunnskapsdepartementet

Detaljer

LÆRLINGORDNINGEN I MALVIK KOMMUNE

LÆRLINGORDNINGEN I MALVIK KOMMUNE 1 LÆRLINGORDNINGEN I MALVIK KOMMUNE 2 Alle referater, dokumenter og maler ligger under fanen Læring på intranett. INNHOLD: FORORD 1. Definisjoner 2. Målsettinger og roller 3. Økonomi 4. Ansattrepresentant

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 7 Januar 2017 Med vennlig hilsen

Detaljer

Yrkesfagleg Grunnutdanning

Yrkesfagleg Grunnutdanning Yrkesfagleg Grunnutdanning Innhold Hvem passer Yrkesfaglig grunnutdanning for? Hva oppnår eleven ved å velge Yrkesfaglig grunnutdanning? Hvilke sosiale kompetanser trenger elever lære seg for å få jobb?

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002)

Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark. Vedtatt av Generalforsamling. 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OK Opplæringskontoret Fagarbeideropplæring for kommunesektoren i Finnmark Vedtatt av Generalforsamling 20. mai 1996 (revidert mai 2002) OPPLÆRINGSKONTORET, FOR OFFENTLIG SEKTOR FINNMARK, Postboks 253,

Detaljer

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Opplæringslova sin 4A-3: Vaksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

lærekandidat ... kanskje?

lærekandidat ... kanskje? lærekandidat... kanskje? Hva er en lærekandidat? Hva er en opplæringskontrakt? Hvordan søker man? Hvor lang er læretiden? Hva er en kompetanseprøve? Tilskudd? Lønn?.. baker maler fotograf murer gullsmed

Detaljer

Ungdom, utdanning og kvalifisering

Ungdom, utdanning og kvalifisering Ungdom, utdanning og kvalifisering Ungdom Litt om ungdom i NAV OT-NAV-samarbeidet NAV-veileder i videregående skole Opplæringsmuligheter NAV, 09.11.2016 Side 2 1 000 personer Overskudd på 150 000 med kun

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Kort orientering om det å være lærling i Rælingen kommune Versjon 1 27.1.14 Anne Røine Koordinator i Rælingen kommune/ Organisasjonsenheten 1 Innhold Hvordan bli lærling i Rælingen

Detaljer

SLIK BLIR DU LÆREKANDIDAT

SLIK BLIR DU LÆREKANDIDAT FAGOPPLÆRINGEN SLIK BLIR DU LÆREKANDIDAT Ofte stilte spørsmål Opplæring tilpasset ditt behov Utdanning med lønn Opplæring tilpasset ditt behov Spennende utfordringer Grunnlag for videre utdanning/ arbeid

Detaljer

Deres ref. 17/1887 Høring Fagbrev på jobb av 4. april 2017 Høringssvar fra faglig råd for bygg- og anleggsteknikk

Deres ref. 17/1887 Høring Fagbrev på jobb av 4. april 2017 Høringssvar fra faglig råd for bygg- og anleggsteknikk Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo 19. mai 2017 postmottak@kd.dep.no Deres ref. 17/1887 Høring Fagbrev på jobb av 4. april 2017 Høringssvar fra faglig råd for bygg- og anleggsteknikk Regjeringen

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

Enighetsprotokoll. Laust K. Poulsen, Torgeir Sveine og Tor Brede Rognli. Asle Tronstad, Knut R. Berg, Nils Viggo Futaker og Grete T. Salberg.

Enighetsprotokoll. Laust K. Poulsen, Torgeir Sveine og Tor Brede Rognli. Asle Tronstad, Knut R. Berg, Nils Viggo Futaker og Grete T. Salberg. Enighetsprotokoll År 2016, den 24. august er det forhandlet om revisjon av Overenskomsten for bakere og Konditorer mellom SAMFO og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). Til stede: Fra

Detaljer

Før prøven. Ta fag- eller svenneprøve

Før prøven. Ta fag- eller svenneprøve Ta fag- eller svenneprøve Med et fagbrev eller svennebrev i hånden kan du dokumentere at du har kompetansen som er beskrevet i læreplanen for faget ditt. For å få fagbrev eller svennebrev i et fag, må

Detaljer

Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet

Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet IMDi - Kompetanseløftet for nye bosettingskommuner, 04./05. Februar 2015 Karsten Schroeder, seniorrådgiver

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

YRKESOPPLÆRINGSAVDELINGEN I BERGEN KOMMUNE

YRKESOPPLÆRINGSAVDELINGEN I BERGEN KOMMUNE YRKESOPPLÆRINGSAVDELINGEN I BERGEN KOMMUNE Vi arbeider med: Lærlingeordningen i ca. 18 ulike fag Intervju og inntak av lærlinger Lager og administrerer læreløp, fagansvarlige, instruktører m.m Er tilgjengelig

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

Fagprøven skal gjennomføres ved prøvestasjon, eller i den bedriften lærlingen har hatt hoveddelen av opplærlingen.

Fagprøven skal gjennomføres ved prøvestasjon, eller i den bedriften lærlingen har hatt hoveddelen av opplærlingen. Fagprøve Oppmelding til fagprøve Marint Kompetansesenter avdeling opplæringskontoret melder lærlingen opp til fagprøve. Lærlingen vil få tilsendt et brev fra Møre og Romsdal fylkeskommune om at han/ hun

Detaljer

Lærlinger og lærekandidater i kommunene

Lærlinger og lærekandidater i kommunene Fredagsmøte 8. august 05 Lærlinger og lærekandidater i kommunene Antall kontrakter i kommunene (pr. 4.08.5) KS: Målsetting lærling pr. 000 innbygger Kommune og innbyggertall Andebu - 5860 Hof - 34 Fag

Detaljer

Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging

Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging -Ein tydeleg medspelar 25.August 2015 Fag og yrkesopplæring Utfordringar - språk - kultur - namn - ungdom/vaksne - ulike grupper av innvandrarar

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt i mot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 2 31.10.14 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Veien til læreplass. Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud

Veien til læreplass. Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud Veien til læreplass Foreldremøte Strømmen videregående skole 7. februar 2017 v/ Veiledningssenteret Romerike Gro-Hege Stensrud Innhold Fag og yrkesopplæring Lærlingordningen Overgangen fra skole til bedrift

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Informasjon om Lærekandidatordninga. Bedrift. Elev. Skule

Informasjon om Lærekandidatordninga. Bedrift. Elev. Skule Informasjon om Lærekandidatordninga Elev, Opplæring i bedrift Revidert Januar 2017 Opplæring i bedrift for lærekandidatar Ein lærekandidat får ein opplæringskontrakt og tilrettelagt opplæring i bedrift.

Detaljer

Sykehusene som lærebedrift - Hva innebærer det? Gardermoen Hilde Engvik

Sykehusene som lærebedrift - Hva innebærer det? Gardermoen Hilde Engvik Sykehusene som lærebedrift - Hva innebærer det? Gardermoen 17.04.08 Hilde Engvik Innhold Hvorfor endringer i utdanningssystemet? Rammebetingelser for lærlingordningen Verdien av samarbeid med primærhelsetjenesten

Detaljer

Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater

Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater Vår saksbehandler: Lars Christian Skorge / Marianne Westbye Direkte tlf: E-post: lars.christian.skorge@utdanningsdirektoratet.no marianne.westbye@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.05.2008 Deres dato:

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

ARKIV: A56 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalg 09.06.2015 Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.

ARKIV: A56 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalg 09.06.2015 Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06. Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Irene Lunde SAKSMAPPE: 2014/2008 ARKIV: A56 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalg 09.06.2015 Driftsstyret 09.06.2015

Detaljer

* Opplæringskontoret ble opprettet i 1999 med 9 medlemsbedrifter og 32 lærlinger * Pr. dags dato har vi 384 lærlinger hvorav 24 er lærlinger i kran

* Opplæringskontoret ble opprettet i 1999 med 9 medlemsbedrifter og 32 lærlinger * Pr. dags dato har vi 384 lærlinger hvorav 24 er lærlinger i kran * Opplæringskontoret ble opprettet i 1999 med 9 medlemsbedrifter og 32 lærlinger * Pr. dags dato har vi 384 lærlinger hvorav 24 er lærlinger i kran og løfteoperasjonsfaget. Daglig leder: Randi Østensen

Detaljer

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014

Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Saknr. 14/762-1 Saksbehandler: Turid Borud Bruk av tiltaksmidler for styrking av fagopplæringen 2014 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Yrkesopplæringsnemnda tilrår at

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møtedato: Kl. Frøya herredshus, Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møtedato: Kl. Frøya herredshus, Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste: FRØYA KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møtedato: Kl. Frøya herredshus, 05.09.2017 12:00 Kommunestyresalen Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg 10 ÅR MED REFORM 94 - NY STORTINGSMELDING NR.30(2003-2004) KULTUR FOR LÆRING - NYE UTFORDRINGER FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGEN I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 05/08459 Forslag til vedtak:

Detaljer

Rett og plikt til opplæring

Rett og plikt til opplæring Rett og plikt til opplæring 1 0-5år Barnehageplass for barn av asylsøkere Barn som bor i asylmottak har etter dagens regelverk ikke en lovfestet rett til barnehageplass Først når kommunen har tatt i mot

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder

HANDLINGSPLAN. Vedlegg til. Regional samfunnskontrakt Agder HANDLINGSPLAN Vedlegg til Regional samfunnskontrakt Agder 2016-2020 BAKGRUNN Regional samfunnskontrakt for Agder skal opprettholde og sikre rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. Fullført

Detaljer

Informasjonshefte for medlemsbedrifter av OK AMB

Informasjonshefte for medlemsbedrifter av OK AMB Informasjonshefte for medlemsbedrifter av OK AMB Informasjonshefte er ment som et hefte der våre medlemsbedrifter skal finne nødvendig informasjon om hva det vil si å ha et medlemskap i Opplæringskontoret

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Studieretning for elektrofag VKII/Bedrift Serviceelektronikerfaget - C034 Oslo, februar 2003 Læringssenteret Forord Læreplanverket for videregående opplæring omfatter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/6425-1 Arkiv: 417 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ØKNING AV ANTALL LÆRLINGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/6425-1 Arkiv: 417 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ØKNING AV ANTALL LÆRLINGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6425-1 Arkiv: 417 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ØKNING AV ANTALL LÆRLINGER Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge Lærlinghåndboka Å være lærling er både morsomt og lærerikt. I læretida får du mulighet til å teste ut i praksis den teorien og opplæringen som du fikk på skolen. Samtidig får du verdifull erfaring med

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

Veiledning for utfylling av kontrakt for lærling og lærekandidat med vedlegg

Veiledning for utfylling av kontrakt for lærling og lærekandidat med vedlegg 1 Lære- og opplæringskontrakter Utdanningsdirektoratet har fastsatt skjema for lære- og opplæringskontrakter. Det er ett skjema for lærekontrakt for lærlinger, og ett skjema for opplæringskontrakt for

Detaljer