Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av mulighetenes kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune"

Transkript

1 Holtålen Kommune Side 1 av 10 Holtålen - mulighetenes kommune Lærlingplan 1

2 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL HISTORIKK GENERELT ANDRE LÆRELØP: OPPLÆRING OG VERDISKAPNING ELEV- OG LÆRLINGOMBUD YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA: HOLTÅLEN KOMMUNE: Her kommer den kort beskrivelse av det enkelte fag: Organisering i Holtålen kommune Økonomi Lærlingbudsjett: Kompensasjon faglig ansvarlig og veileder: Inntak av lærlinger:

3 Side 3 av 10 PLAN FOR LÆRLINGER I HOLTÅLEN KOMMUNE 1. OVERORDNET MÅL Gjennom inntak av lærlinger ønsker Holtålen kommune å sikre kompetanse og kvalitet på tjenestene ved å rekruttere dyktige fagarbeidere. bidra til at unge mennesker får et utdanningstilbud på sitt hjemsted. gi ansatte mulighet til faglig og personlig utvikling gjennom veilederoppgaven. 2. HISTORIKK Lov om fagopplæring i arbeidslivet ble fra 1. august 1999 avløst av Opplæringsloven i henhold til vedtak i Odelstinget 9.juni Opplæringsloven dekker både grunnskole, videregående opplæring i skole og bedrift, og deler av voksenopplæringsloven. 3. GENERELT Fagopplæringen Begrepet fagopplæring dekker opplæringsløpet fra og med starten på videregående skole og fram til avsluttende fagprøve/svenneprøve i fag som er underlagt lov om fagopplæring i arbeidslivet. Opplæringen gir unge som har fullført grunnskolen, rett til tre års heltids opplæring frem til studie- eller yrkeskompetanse. Opplæringen forutsetter at de to første årene av fagopplæringen tas i skole, mens den avsluttende opplæringen tas i bedrift (hovedmodellen for fagopplæringen): Første året i skole kalles videregående trinn 1 (VG 1). Andre året i skole kalles videregående trinn 2 (VG 2). Disse kursene er mer spesialiserte enn grunnkursene. Tredje og fjerde året av opplæringen skal normalt finne sted i bedrift eller offentlig virksomhet. Det er omkring 200 lærefag. Et lærefag er et fast definert arbeidsområde der opplæringen skjer etter læreplaner som er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Lærefagene fører fram til fag eller svenneprøve etter avlagt prøve opplæringen foregår både i skole og bedrift. Dersom en skoleelev ikke får lærlingplass, skal eleven tilbys avsluttende opplæring i skole. Læreplan og sluttkompetanse er den samme. Når hele opplæringen foregår i skole, blir den totale opplæringstiden tre år. Lærebedriften En lærebedrift er en bedrift som er godkjent av fylkeskommunen for å ta inn lærlinger. Lærebedriften har plikt til å gi lærlingen den opplæringen som er fastsatt i læreplanen for det enkelte fag, og den skal ha en faglig utdannet person som er ansvarlig for opplæringen. 3

4 Side 4 av 10 Lærlingen Formell prosedyre er at eleven sender en søknad om lærlingplass til fylkeskommunen i sitt fylke på samme måte som en søker på videregående skole. Det skjer innen 1. mars hver år. MEN en lærling kan selv ta kontakt direkte med en bedrift (bl.a. sende en søknad) for å forsøke å skaffe seg en lærlingplass. En lærling ansettes på samme måte som en ordinær arbeidstaker, bare det at lærlingen har en tidsbegrenset ansettelsesperiode. Lærekontrakt Lærlingen må inngå en lærekontrakt med lærebedriften ved læretidens begynnelse. Lærekontrakten skal godkjennes av fagenhet for videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Lærebedriften har ingen forpliktelser for lærlingen etter læretidens utløp. Læretiden Hovedmodellen er 2 år. Dvs. to års læretid i bedrift, der det i begynnelsen av læretiden er mest opplæring og på slutten mest verdiskapning. Vanligvis tar det fire år å få fag- eller svennebrev for lærlinger eller kompetansebevis for lærekandidater. Det kan gjøres avvik fra hovedmodellen. Lærlingen s arbeidsvilkår Lærlingen er arbeidstaker i lærebedriften, med de rettigheter og plikter som lover, regler og tariffavtaler regulerer. Lærlingen følger den arbeidstid som gjelder for arbeidsområdet (faget). Vanligvis er det 37,5 timer per uke eventuelt 35,5 timer per uke ved turnusarbeid. En lærling skal delta i arbeidet (verdiskapningen) og ta ansvar for egen læring. Lærlingen har krav på å få den opplæringen som læreplanen fastsetter. Lærlingen har plikt til å delta aktivt for å nå opplæringens mål og medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold. Lærlinglønn og stipend Som lærling har en rett til å få lønn (for verdiskapningsdelen) og stipend i læretiden fra Statens lånekasse for utdanning, etter samme vilkår som om en får opplæring i skole. Lønnen til en lærling tar utgangspunkt i en nyutdannet fagarbeider s lønn i det enkelte faget. Læretidens lengde deles inn i 4. Det første halvåret får lærlingen 30% av en nyutdannet fagarbeiders lønn, det neste halvåret 40%, det tredje 50% og det siste halvåret 80%. En nyutdanna fagarbeider har ei årslønn på kr per april Opplæringsbok/opplæringslogg For hvert fag er det utarbeidet en opplæringsbok/opplæringslogg. Lærlinger i Holtålen kommune skal føre opplæringsbok/opplæringslogg. 4. ANDRE LÆRELØP Det er flere muligheter til å få et fagbrev eller et kompetansebevis på. Nedenfor følger eksempler. Avvikende løp For elever med særskilt bakgrunn så er det mulig å ta all eller deler av den praktiske opplæringa i bedriften. Det vil si at en kan tegne lærekontrakt rett etter ungdomsskolen eller etter et grunnkurs (VG 1). I løpet av læretiden må lærlingen avlegge og bestå teoretiske eksamener på samme nivå som øvrige lærlinger, også i allmennfagene. Behovet for et slikt opplæringsløp må dokumenteres av PPT-kontoret. 4

5 Side 5 av 10 Lærekandidater Yrkesfagelever som har svake forutsetninger for eller av ulike grunner ikke ønsker å ta full fag- eller svenneprøve, har mulighet for å bli «lærekandidat». Lærekandidater er personer som har skrevet en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Disse oppnår altså ikke yrkeskompetanse, men det som kalles kompetanse på lavere nivå. Voksenlærling En voksenlærling må være over 21år. Vedkommende kan tegne lærekontrakt selv om en ikke har skolebakgrunn slik hovedmodellen krever. Her er det 6 måneders prøvetid i bedriften. Læretiden er i et flertall av fagene 4 år. Det gis godskriving i læretiden etter spesielle regler. Manglende teori må tas i løpet av læretiden, og det kreves bestått teorieksamen før fag- /svenneprøve avlegges. Lærling med fagbrev i annet fag Det kan tegnes lærekontrakt i nytt lærefag etter at det er avlagt fag-/svenneprøve. Det kan gis fradrag i læretiden etter nærmere regler. Manglende teori må tas i løpet av læretiden. Praksiskandidater En praksiskandidat (tidligere kalt 20-kandidat) er en privatist i fagopplæring, uten lærekontrakt. Det å melde seg opp som praksiskandidat er primært et tilbud til voksne som vil dokumentere kompetanse ved å avlegge fag- eller svenneprøve uten å inngå et ordinært læreforhold. Denne muligheten er hjemlet i 3-5 i Opplæringsloven. Kravet til å melde seg opp som praksiskandidat er allsidig praksis i faget. Praksisen må være 25 prosent lenger enn fagets opplæringstid (dvs. normalt 5 år). Relevant skolegang (for eksempel i form av et relevant grunnkurs) gir fradrag i praksistid. I tillegg må man bestå en tverrfaglig teoretisk prøve i studieretningsfagene på Vg1-nivå. I enkelte fag er det i tillegg en prøve på Vg2-nivå. Det kreves derimot ikke eksamener i noen allmenne fag. Fagprøve Fagprøve er en avsluttende prøve innen ulike yrker og i noen håndverksfag. Selve prøven består av en eller flere dagers arbeid hvor man viser hva man kan. Fagprøven består av en planleggingsdel, gjennomføringsdel og dokumentasjonsdel. Gjennomføringsdelen av fagprøven blir ofte tilpasset bedriftens daglige produksjon. Selve prøven følges av en prøvenemnd som vurderer arbeidet. Når fagprøven er bestått er utdannelsen fullført og man er fagarbeider. 5. OPPLÆRING OG VERDISKAPNING Læretiden i bedrift deles inn i opplæring og verdiskaping. Med verdiskaping menes at lærlingen/lærekandidaten skaper produkter eller tjenester som bedriften kan selge eller tilby sine kunder eller brukere. Det er for verdiskapingstiden lærlingen/lærekandidaten får lønn. I begynnelsen av læretiden er det mest opplæring, på slutten er det mest verdiskapning. Av den grunn får lærlinger/lærekandidater vanligvis mindre lønn i begynnelsen enn på slutten av læretiden. 5

6 Side 6 av ELEV- OG LÆRLINGOMBUD Sør-Trøndelag fylkeskommune har en egen elev- og lærlingombud. Ombudet skal ivareta elevers/lærlingers interesser, og bidra til at de blir mer aktive og bevisste i forhold til sin egen opplæringssituasjon. Samtidig arbeider ombudet for at elevene/lærlingene skal få større innflytelse på sin egen opplæring. 7. YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA I hvert fylke er det en Yrkesopplæringsnemnd som på vegne av fylkeskommunen har det administrative ansvaret for gjennomføring av bestemmelsene i Lov om fagopplæring i arbeidslivet. Yrkesopplæringsnemnda har et eget sekretariat. Det er fagenhet for videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune. De står for det praktiske og daglige arbeidet. Sekretariatet har kontakt med lærebedriftene og kan yte bistand til praktiske og faglige spørsmål. Yrkesopplæringsnemnda består av 9 medlemmer. De som sitter der er arbeidstakerog arbeidsgiverorganisasjonene, KS, fylkespolitikere og elev-/lærlingrepresentant. NAV og lærerorganisasjonene har møte og telerett. Yrkesopplæringsnemnda skal på vegne av fylkeskommunen blant annet: formidle lærlinger til bedrifter. godkjenne lærebedrifter, inklusive opplæringskontor og opplæringsringer. føre tilsyn med opplæringsforholdene i bedriftene. administrere fag- og svenneprøver. bistå med oversikt over alle godkjente opplæringsbedrifter i fylket. 8. HOLTÅLEN KOMMUNE Herved følger en status for lærlinger i bedriften Holtålen kommune: Antall lærlinger: Formannskapsvedtak gjorde i 1997 et vedtak som sa at Holtålen kommune kan ha inntil 3 lærlinger til enhver tid. Fag: Holtålen kommune har hatt læringer innen disse fagene: Barne- og ungdomsarbeiderfaget, omsorgsfaget (nå kalt Helsearbeiderfaget), institusjonskokkefaget og IKT driftsfag. Organisering: Holtålen kommune er en selvstendig lærebedrift (altså ikke medlem av et opplæringskontor). Administrasjonen av lærlingordningen er i per i dag underlagt kultur. Økonomi: Et eget lærlingbudsjett som ligger under budsjett-/regnskaps kapitel 1.1. I utgangspunktet inngår ikke lærlingene i den ordinære bemanningen, men det kan vurderes i hvert enkelt tilfelle. Verdiskapningsdelen tas ut når det er naturlig og faglig forsvarlig. Det kan gjøres gjennom hele lærlingtiden. For å bli godkjent som lærebedrift i et fag må Holtålen kommune søke fagenhet for videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune etter bestemte kriterier (bl.a. må en opplæringsplan for faget lages og faglig ansvarlig være på plass). 6

7 Side 7 av 10 Ettersom det er nye læreplaner i alle fag fra 1. august 2008, må kommunen søke fagenhet for videregående opplæring om ny godkjennelse i de fagene kommunen tar inn lærlinger i. Holtålen kommune kan ta inn lærlinger i bl.a. følgende fag: Helsearbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, institusjonskokkefaget, kontorfaget, renholdsoperatørfaget og IKT faget. I tillegg må andre fag vurderes Her kommer den kort beskrivelse av det enkelte fag Helsearbeider lærlingen skal arbeide med varierte arbeidsoppgaver innen praktisk pleie, omsorg og miljøarbeide i helse- og sosialtjenesten. Dette er en ny utdanning, og har tatt det beste fra de to utdanningene hjelpepleier og omsorgsarbeider, og byr på et bredere arbeidsfelt. Barne- og ungdomsarbeider lærlingen skal arbeide med varierte arbeidsoppgaver og pedagogiske metoder med barn og unge i aldersgruppen 0-18 år, i ulike livssituasjoner og med ulike funksjonsnivåer. Det kan være innenfor barnehage, grunnskole, skolefritidsordninger, videregående skoler og fritidsklubb. Institusjonskokk lærlingen skal lage mat til personer som spiser sine måltider i institusjoner. Lærlingen bør ha gode kunnskaper om og innsikt i ernæring, hygiene og evnen til å lage mat av god kvalitet. Institusjonskokken må kunne lage mat i store kvanta, samtidig som kokkfagets smaksmessige, ernæringsmessige og estetiske krav blir ivaretatt. Kontorfag lærlingen sine oppgavene vil bl.a være sekretærarbeid, arkivarbeid, personalarbeid, regnskaps- og økonomiarbeid. En vil lære om administrative rutiner og funksjoner, bruk av hjelpemidler innenfor IKT, kommunikasjon og kundebehandling, enkle økonomioppgaver og andre sekretærfunksjoner. IKT driftsoperatørfaget lærlingen (IKT informasjons- og kommunikasjonsteknologi) tar seg av tekniske løsninger når en samhandler ved innhenting, overføring, bearbeiding, lagring og presentasjon av informasjon. For å løse problemer som brukerne må IKT-driftsoperatør lærling være aktiv i forhold til å tilegne seg kunnskap og anvende kunnskapen i nye sammenhenger. Renholdsoperatør lærlingen planlegger og utøver profesjonelt renhold. Sentrale arbeidsområder er rengjøring og vedlikehold av vegger, tak, inventar og gulv. Videre må en renholdsoperatør vurdere valg og bruk av riktige kjemikalier. valg av hensiktsmessige metoder for rengjøring og bruk av maskiner og utstyr i arbeidet. service, kundebehandling og kommunikasjon. arbeid med inneklima og hygiene. kalkulasjon og planlegging, bruk av IKT-verktøy. 7

8 Side 8 av Organisering i Holtålen kommune Holtålen kommune, som selvstendig lærebedrift, har organisert seg på følgende måte. En administrativ ansvarlig og en faglig ansvarlig og en tilsynsrepresentant (representant fra de ansatte) i hvert fag. Deretter har vi flere veiledere på hvert enkelt fag. Her kommer en kort beskrivelse ansvaret til de enkelte: Administrativt ansvarlig Har det totale ansvaret for lærlingene i Holtålen kommune. Har hovedpersonalansvaret for lærlingene. Skrive lærekontrakt og være med på halvårsvurderingen. Ha god kommunikasjon med enhetene som kan/skal ha lærlinger. Sammen med faglig ansvarlig, fastlegge hvilket lærested lærlingen skal være til enhver tid. Ansvarlig for at faglig ansvarlig, veiledere og tilsynsrepresentant får opplæring/skolering og kurs. Melde lærlingen opp til fagprøve. Faglig ansvarlig Faglige ledere er enten ansatte med fagbrev i det aktuelle faget, andre med høyere utdanning eller ansatte med lang og allsidig erfaring innen faget. Kort om oppgavene for faglig ansvarlig: Overordnet faglig ansvar for opplæringen. Ansvarlig for at læreplanen og opplæringsboka blir fulgt, og at lærlingen oppnår de mål som planen krever. Sammen med administrativ ansvarlig, fastlegge hvilket lærested lærlingen skal være til enhver tid. Utarbeide en hovedplan for opplæringen. Lage en halvårsplan for lærlingen sammen med lærling og veileder. Den skal være generell. Avholde møte fast en gang per måned med veileder og lærling. Lage en månedsplan for lærlingen sammen med lærling og veileder. Dem skal være konkret. Skrive halvårsrapport. Veileder Veileder er ansatte med erfaring og kompetanse innen arbeidsområdet. Det er ingen formelle krav til veilederens kompetanse, men de fleste har fagbrev eller annen høyere utdanning. Kort om oppgavene for faglig ansvarlig: Være tilstede på første møtet med lærlingen. Er lærlingens kontaktperson på arbeidsplassen. Har ansvaret for den daglige opplæringen. Avsette fast en time hver uke til veiledning. Det avsettes en kjernetid hver uke til dette arbeidet. Skal påse at lærlingen arbeider med opplæringsboka/logg og attestere oppnådde mål. Delta på halvårsvurdering. 8

9 Side 9 av 10 Tilsynsrepresentant Tilsynsrepresentanten s rolle er bl.a. at en ser til at lærlingen får den opplæringen vedkommende har krav på, og at opplæringsforholdene er tilfredsstillende. Tilsynsrepresentanten har ikke det daglige ansvaret, men må inneha kunnskap om gjeldende krav og rammer for opplæringen. Tilsynsrepresentanten bør, som et minimum, delta og være orientert om følgende: være tilstede på første møte med lærling. skal hvert kvartal bli orientert om lærlingens status. hvert halvår skal det være et møte mellom tilsynsrepresentanten og lærlingen. skal få tilsendt halvårsrapporten på lærlingen. 8.3 Økonomi Økonomi er selvsagt en viktig del. Tidligere i planen har du sett hva en lærling koster kommunen (lønnsutgifter). Under får du en oversikt over hva kommunen får av tilskudd og hvordan vi har tenkt at lærlingene skal finansieres. Tilskudd fagopplæring Lærebedrifter får tilskudd fra fylkeskommunen etter regler fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Tilskudd til lærebedrifter blir beregnet to ganger i året, og utbetales på etterskudd for hvert halvår, normalt i august og februar. Beregningen er basert på godkjente lærekontrakter per og Basistilskudd I utbetales for lærlinger og lærekandidater etter hovedmodellen. Fra utgjør dette tilskuddet kroner (fordeles over 2 år). Det gis ikke tilskudd for verdiskapningsdelen, men tilskuddet fordeles jevnt over hele læretiden i bedrift. Basistilskudd II utbetales til bedrifter for voksne lærlinger over 21 år, og for lærlinger som tidligere har fått oppfylt sin rett til videregående opplæring. Fra utgjør basistilskudd II kroner (fordeles over 2 år). I denne ordningen gjøres det ikke forskjell på opplæringstid og verdiskapningstid. For lærlinger og lærekandidater med særskilte behov for tilrettelagt opplæring kan lærebedriftene søke staten om ekstraordinært tilskudd. Søknad på fastsatt skjema sendes via fylkeskommunen. 8.4 Lærlingbudsjett Som nevnt er det et eget lærlingbudsjett under budsjett-/ regnskaps kapittel 1.1. Det inneholder bl.a. lønn og tilskudd til lærlinger, kjøregodtgjørelse, kursutgifter og lignende. Erfaringene med dette er gode og en innstiller på at en fortsetter med å ha et eget lærlingkapittel. 8.5 Kompensasjon faglig ansvarlig og veileder Kompensasjon for funksjonene faglig ansvarlig og veileder vil bli gitt dersom disse ikke i utgangspunktet har personalansvar. 9

10 Side 10 av Inntak av lærlinger Holtålen kommune skal til en hver tid ha 3 lærlinger innenfor disse fagene: Barne- og ungdomsarbeiderfaget, institusjonskokkefaget, kontorfaget, renholdsoperatørfaget og IKT driftsfag. Andre fag kan også vurderes. Ved spesielle behov så kan antall lærlinger vurdere. Holtålen kommune ønsker å satse på elever som tar Helsefagutdanning. Kommunen vil bestrebe seg på å gi flest mulig et tilbud om lærlingplass i kommunen. Betingelsen er at eleven (e) går gjennom skoleårene på en tilfredstillende måte. Antallet helsearbeiderlærlinger vil variere fra år til år. Lærlingene lønnes over PRO-budsjettet. Lærlingtilskuddet for disse helsearbeiderlærlingene overføres til PRO kapittelet. 14. mai

Fagopplæring i bedrift

Fagopplæring i bedrift Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Byggfag

Detaljer

Om lærlinger og lærlingordningen

Om lærlinger og lærlingordningen Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning for tillitsvalgte Forord For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet, og LO vil bidra til at lærlingene opplever læretida som positiv og

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav...

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge Lærlinghåndboka Å være lærling er både morsomt og lærerikt. I læretida får du mulighet til å teste ut i praksis den teorien og opplæringen som du fikk på skolen. Samtidig får du verdifull erfaring med

Detaljer

Oppfølging av fagopplæringen

Oppfølging av fagopplæringen Oppfølging av fagopplæringen Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i oktober og november

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING NettOppFisk - et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi deg informasjon om læretiden.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

Representantforslag nr. 53

Representantforslag nr. 53 Representantforslag nr. 53 (2008 2009) fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn og Åse M. Schmidt Dokument nr. 8:53 (2008 2009) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders

Detaljer

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Velkommen som lærling... 3 2. Definisjoner... 4 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 6 4.2 Hvordan søke?...

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 Foto: Tone E. Stenbek, Arne Glomdal, istock, Kristin Josefsen, Anne Cathrine Sandø Innhold Kap.: Innledning... 4 Begreper, forkortelser og definisjoner...

Detaljer

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN - for byggenæringen i Norge 2012 juni 01 Innledning Gjennom Reform-94 ble fagutdanningen samlet i brede programmer. Dette ble videre utviklet gjennom

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001)

HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001) HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001) ALLE SKAL HA RETT OG MULIGHET TIL Å GJENNOMFØRE DEN UTDANNINGEN DE SELV ØNSKER. 2 INNLEDNING Hvorfor satse på utdanning? EL & IT Forbundet har i dag et

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven

Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Sør Trøndelag fylkeskommune Opplæringsavdelingen www.stfk.no Underveisvurdering av lærlinger og lærekandidater - en veiledning til forståelse av bestemmelsene i Forskrift til Opplæringsloven Utgitt i juni

Detaljer

Info til bedrift og instruktør for profileringsdesignlærlinger 2013

Info til bedrift og instruktør for profileringsdesignlærlinger 2013 Info til bedrift og instruktør for profileringsdesignlærlinger 2013 Utfordring Mestring Anerkjennelse Kontaktinfomasjon til Opplæringssenteret: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Stanseveien

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Sigrid Isdal Spesialrådgiver Opplæringsavdelingen : Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor. Bedriftsbesøk/veiledning til lærlinger/lærebedrifter Utbetaler tilskudd til bedriftene

Detaljer