Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av mulighetenes kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune"

Transkript

1 Holtålen Kommune Side 1 av 10 Holtålen - mulighetenes kommune Lærlingplan 1

2 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL HISTORIKK GENERELT ANDRE LÆRELØP: OPPLÆRING OG VERDISKAPNING ELEV- OG LÆRLINGOMBUD YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA: HOLTÅLEN KOMMUNE: Her kommer den kort beskrivelse av det enkelte fag: Organisering i Holtålen kommune Økonomi Lærlingbudsjett: Kompensasjon faglig ansvarlig og veileder: Inntak av lærlinger:

3 Side 3 av 10 PLAN FOR LÆRLINGER I HOLTÅLEN KOMMUNE 1. OVERORDNET MÅL Gjennom inntak av lærlinger ønsker Holtålen kommune å sikre kompetanse og kvalitet på tjenestene ved å rekruttere dyktige fagarbeidere. bidra til at unge mennesker får et utdanningstilbud på sitt hjemsted. gi ansatte mulighet til faglig og personlig utvikling gjennom veilederoppgaven. 2. HISTORIKK Lov om fagopplæring i arbeidslivet ble fra 1. august 1999 avløst av Opplæringsloven i henhold til vedtak i Odelstinget 9.juni Opplæringsloven dekker både grunnskole, videregående opplæring i skole og bedrift, og deler av voksenopplæringsloven. 3. GENERELT Fagopplæringen Begrepet fagopplæring dekker opplæringsløpet fra og med starten på videregående skole og fram til avsluttende fagprøve/svenneprøve i fag som er underlagt lov om fagopplæring i arbeidslivet. Opplæringen gir unge som har fullført grunnskolen, rett til tre års heltids opplæring frem til studie- eller yrkeskompetanse. Opplæringen forutsetter at de to første årene av fagopplæringen tas i skole, mens den avsluttende opplæringen tas i bedrift (hovedmodellen for fagopplæringen): Første året i skole kalles videregående trinn 1 (VG 1). Andre året i skole kalles videregående trinn 2 (VG 2). Disse kursene er mer spesialiserte enn grunnkursene. Tredje og fjerde året av opplæringen skal normalt finne sted i bedrift eller offentlig virksomhet. Det er omkring 200 lærefag. Et lærefag er et fast definert arbeidsområde der opplæringen skjer etter læreplaner som er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Lærefagene fører fram til fag eller svenneprøve etter avlagt prøve opplæringen foregår både i skole og bedrift. Dersom en skoleelev ikke får lærlingplass, skal eleven tilbys avsluttende opplæring i skole. Læreplan og sluttkompetanse er den samme. Når hele opplæringen foregår i skole, blir den totale opplæringstiden tre år. Lærebedriften En lærebedrift er en bedrift som er godkjent av fylkeskommunen for å ta inn lærlinger. Lærebedriften har plikt til å gi lærlingen den opplæringen som er fastsatt i læreplanen for det enkelte fag, og den skal ha en faglig utdannet person som er ansvarlig for opplæringen. 3

4 Side 4 av 10 Lærlingen Formell prosedyre er at eleven sender en søknad om lærlingplass til fylkeskommunen i sitt fylke på samme måte som en søker på videregående skole. Det skjer innen 1. mars hver år. MEN en lærling kan selv ta kontakt direkte med en bedrift (bl.a. sende en søknad) for å forsøke å skaffe seg en lærlingplass. En lærling ansettes på samme måte som en ordinær arbeidstaker, bare det at lærlingen har en tidsbegrenset ansettelsesperiode. Lærekontrakt Lærlingen må inngå en lærekontrakt med lærebedriften ved læretidens begynnelse. Lærekontrakten skal godkjennes av fagenhet for videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Lærebedriften har ingen forpliktelser for lærlingen etter læretidens utløp. Læretiden Hovedmodellen er 2 år. Dvs. to års læretid i bedrift, der det i begynnelsen av læretiden er mest opplæring og på slutten mest verdiskapning. Vanligvis tar det fire år å få fag- eller svennebrev for lærlinger eller kompetansebevis for lærekandidater. Det kan gjøres avvik fra hovedmodellen. Lærlingen s arbeidsvilkår Lærlingen er arbeidstaker i lærebedriften, med de rettigheter og plikter som lover, regler og tariffavtaler regulerer. Lærlingen følger den arbeidstid som gjelder for arbeidsområdet (faget). Vanligvis er det 37,5 timer per uke eventuelt 35,5 timer per uke ved turnusarbeid. En lærling skal delta i arbeidet (verdiskapningen) og ta ansvar for egen læring. Lærlingen har krav på å få den opplæringen som læreplanen fastsetter. Lærlingen har plikt til å delta aktivt for å nå opplæringens mål og medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold. Lærlinglønn og stipend Som lærling har en rett til å få lønn (for verdiskapningsdelen) og stipend i læretiden fra Statens lånekasse for utdanning, etter samme vilkår som om en får opplæring i skole. Lønnen til en lærling tar utgangspunkt i en nyutdannet fagarbeider s lønn i det enkelte faget. Læretidens lengde deles inn i 4. Det første halvåret får lærlingen 30% av en nyutdannet fagarbeiders lønn, det neste halvåret 40%, det tredje 50% og det siste halvåret 80%. En nyutdanna fagarbeider har ei årslønn på kr per april Opplæringsbok/opplæringslogg For hvert fag er det utarbeidet en opplæringsbok/opplæringslogg. Lærlinger i Holtålen kommune skal føre opplæringsbok/opplæringslogg. 4. ANDRE LÆRELØP Det er flere muligheter til å få et fagbrev eller et kompetansebevis på. Nedenfor følger eksempler. Avvikende løp For elever med særskilt bakgrunn så er det mulig å ta all eller deler av den praktiske opplæringa i bedriften. Det vil si at en kan tegne lærekontrakt rett etter ungdomsskolen eller etter et grunnkurs (VG 1). I løpet av læretiden må lærlingen avlegge og bestå teoretiske eksamener på samme nivå som øvrige lærlinger, også i allmennfagene. Behovet for et slikt opplæringsløp må dokumenteres av PPT-kontoret. 4

5 Side 5 av 10 Lærekandidater Yrkesfagelever som har svake forutsetninger for eller av ulike grunner ikke ønsker å ta full fag- eller svenneprøve, har mulighet for å bli «lærekandidat». Lærekandidater er personer som har skrevet en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Disse oppnår altså ikke yrkeskompetanse, men det som kalles kompetanse på lavere nivå. Voksenlærling En voksenlærling må være over 21år. Vedkommende kan tegne lærekontrakt selv om en ikke har skolebakgrunn slik hovedmodellen krever. Her er det 6 måneders prøvetid i bedriften. Læretiden er i et flertall av fagene 4 år. Det gis godskriving i læretiden etter spesielle regler. Manglende teori må tas i løpet av læretiden, og det kreves bestått teorieksamen før fag- /svenneprøve avlegges. Lærling med fagbrev i annet fag Det kan tegnes lærekontrakt i nytt lærefag etter at det er avlagt fag-/svenneprøve. Det kan gis fradrag i læretiden etter nærmere regler. Manglende teori må tas i løpet av læretiden. Praksiskandidater En praksiskandidat (tidligere kalt 20-kandidat) er en privatist i fagopplæring, uten lærekontrakt. Det å melde seg opp som praksiskandidat er primært et tilbud til voksne som vil dokumentere kompetanse ved å avlegge fag- eller svenneprøve uten å inngå et ordinært læreforhold. Denne muligheten er hjemlet i 3-5 i Opplæringsloven. Kravet til å melde seg opp som praksiskandidat er allsidig praksis i faget. Praksisen må være 25 prosent lenger enn fagets opplæringstid (dvs. normalt 5 år). Relevant skolegang (for eksempel i form av et relevant grunnkurs) gir fradrag i praksistid. I tillegg må man bestå en tverrfaglig teoretisk prøve i studieretningsfagene på Vg1-nivå. I enkelte fag er det i tillegg en prøve på Vg2-nivå. Det kreves derimot ikke eksamener i noen allmenne fag. Fagprøve Fagprøve er en avsluttende prøve innen ulike yrker og i noen håndverksfag. Selve prøven består av en eller flere dagers arbeid hvor man viser hva man kan. Fagprøven består av en planleggingsdel, gjennomføringsdel og dokumentasjonsdel. Gjennomføringsdelen av fagprøven blir ofte tilpasset bedriftens daglige produksjon. Selve prøven følges av en prøvenemnd som vurderer arbeidet. Når fagprøven er bestått er utdannelsen fullført og man er fagarbeider. 5. OPPLÆRING OG VERDISKAPNING Læretiden i bedrift deles inn i opplæring og verdiskaping. Med verdiskaping menes at lærlingen/lærekandidaten skaper produkter eller tjenester som bedriften kan selge eller tilby sine kunder eller brukere. Det er for verdiskapingstiden lærlingen/lærekandidaten får lønn. I begynnelsen av læretiden er det mest opplæring, på slutten er det mest verdiskapning. Av den grunn får lærlinger/lærekandidater vanligvis mindre lønn i begynnelsen enn på slutten av læretiden. 5

6 Side 6 av ELEV- OG LÆRLINGOMBUD Sør-Trøndelag fylkeskommune har en egen elev- og lærlingombud. Ombudet skal ivareta elevers/lærlingers interesser, og bidra til at de blir mer aktive og bevisste i forhold til sin egen opplæringssituasjon. Samtidig arbeider ombudet for at elevene/lærlingene skal få større innflytelse på sin egen opplæring. 7. YRKESOPPLÆRINGSNEMNDA I hvert fylke er det en Yrkesopplæringsnemnd som på vegne av fylkeskommunen har det administrative ansvaret for gjennomføring av bestemmelsene i Lov om fagopplæring i arbeidslivet. Yrkesopplæringsnemnda har et eget sekretariat. Det er fagenhet for videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune. De står for det praktiske og daglige arbeidet. Sekretariatet har kontakt med lærebedriftene og kan yte bistand til praktiske og faglige spørsmål. Yrkesopplæringsnemnda består av 9 medlemmer. De som sitter der er arbeidstakerog arbeidsgiverorganisasjonene, KS, fylkespolitikere og elev-/lærlingrepresentant. NAV og lærerorganisasjonene har møte og telerett. Yrkesopplæringsnemnda skal på vegne av fylkeskommunen blant annet: formidle lærlinger til bedrifter. godkjenne lærebedrifter, inklusive opplæringskontor og opplæringsringer. føre tilsyn med opplæringsforholdene i bedriftene. administrere fag- og svenneprøver. bistå med oversikt over alle godkjente opplæringsbedrifter i fylket. 8. HOLTÅLEN KOMMUNE Herved følger en status for lærlinger i bedriften Holtålen kommune: Antall lærlinger: Formannskapsvedtak gjorde i 1997 et vedtak som sa at Holtålen kommune kan ha inntil 3 lærlinger til enhver tid. Fag: Holtålen kommune har hatt læringer innen disse fagene: Barne- og ungdomsarbeiderfaget, omsorgsfaget (nå kalt Helsearbeiderfaget), institusjonskokkefaget og IKT driftsfag. Organisering: Holtålen kommune er en selvstendig lærebedrift (altså ikke medlem av et opplæringskontor). Administrasjonen av lærlingordningen er i per i dag underlagt kultur. Økonomi: Et eget lærlingbudsjett som ligger under budsjett-/regnskaps kapitel 1.1. I utgangspunktet inngår ikke lærlingene i den ordinære bemanningen, men det kan vurderes i hvert enkelt tilfelle. Verdiskapningsdelen tas ut når det er naturlig og faglig forsvarlig. Det kan gjøres gjennom hele lærlingtiden. For å bli godkjent som lærebedrift i et fag må Holtålen kommune søke fagenhet for videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune etter bestemte kriterier (bl.a. må en opplæringsplan for faget lages og faglig ansvarlig være på plass). 6

7 Side 7 av 10 Ettersom det er nye læreplaner i alle fag fra 1. august 2008, må kommunen søke fagenhet for videregående opplæring om ny godkjennelse i de fagene kommunen tar inn lærlinger i. Holtålen kommune kan ta inn lærlinger i bl.a. følgende fag: Helsearbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, institusjonskokkefaget, kontorfaget, renholdsoperatørfaget og IKT faget. I tillegg må andre fag vurderes Her kommer den kort beskrivelse av det enkelte fag Helsearbeider lærlingen skal arbeide med varierte arbeidsoppgaver innen praktisk pleie, omsorg og miljøarbeide i helse- og sosialtjenesten. Dette er en ny utdanning, og har tatt det beste fra de to utdanningene hjelpepleier og omsorgsarbeider, og byr på et bredere arbeidsfelt. Barne- og ungdomsarbeider lærlingen skal arbeide med varierte arbeidsoppgaver og pedagogiske metoder med barn og unge i aldersgruppen 0-18 år, i ulike livssituasjoner og med ulike funksjonsnivåer. Det kan være innenfor barnehage, grunnskole, skolefritidsordninger, videregående skoler og fritidsklubb. Institusjonskokk lærlingen skal lage mat til personer som spiser sine måltider i institusjoner. Lærlingen bør ha gode kunnskaper om og innsikt i ernæring, hygiene og evnen til å lage mat av god kvalitet. Institusjonskokken må kunne lage mat i store kvanta, samtidig som kokkfagets smaksmessige, ernæringsmessige og estetiske krav blir ivaretatt. Kontorfag lærlingen sine oppgavene vil bl.a være sekretærarbeid, arkivarbeid, personalarbeid, regnskaps- og økonomiarbeid. En vil lære om administrative rutiner og funksjoner, bruk av hjelpemidler innenfor IKT, kommunikasjon og kundebehandling, enkle økonomioppgaver og andre sekretærfunksjoner. IKT driftsoperatørfaget lærlingen (IKT informasjons- og kommunikasjonsteknologi) tar seg av tekniske løsninger når en samhandler ved innhenting, overføring, bearbeiding, lagring og presentasjon av informasjon. For å løse problemer som brukerne må IKT-driftsoperatør lærling være aktiv i forhold til å tilegne seg kunnskap og anvende kunnskapen i nye sammenhenger. Renholdsoperatør lærlingen planlegger og utøver profesjonelt renhold. Sentrale arbeidsområder er rengjøring og vedlikehold av vegger, tak, inventar og gulv. Videre må en renholdsoperatør vurdere valg og bruk av riktige kjemikalier. valg av hensiktsmessige metoder for rengjøring og bruk av maskiner og utstyr i arbeidet. service, kundebehandling og kommunikasjon. arbeid med inneklima og hygiene. kalkulasjon og planlegging, bruk av IKT-verktøy. 7

8 Side 8 av Organisering i Holtålen kommune Holtålen kommune, som selvstendig lærebedrift, har organisert seg på følgende måte. En administrativ ansvarlig og en faglig ansvarlig og en tilsynsrepresentant (representant fra de ansatte) i hvert fag. Deretter har vi flere veiledere på hvert enkelt fag. Her kommer en kort beskrivelse ansvaret til de enkelte: Administrativt ansvarlig Har det totale ansvaret for lærlingene i Holtålen kommune. Har hovedpersonalansvaret for lærlingene. Skrive lærekontrakt og være med på halvårsvurderingen. Ha god kommunikasjon med enhetene som kan/skal ha lærlinger. Sammen med faglig ansvarlig, fastlegge hvilket lærested lærlingen skal være til enhver tid. Ansvarlig for at faglig ansvarlig, veiledere og tilsynsrepresentant får opplæring/skolering og kurs. Melde lærlingen opp til fagprøve. Faglig ansvarlig Faglige ledere er enten ansatte med fagbrev i det aktuelle faget, andre med høyere utdanning eller ansatte med lang og allsidig erfaring innen faget. Kort om oppgavene for faglig ansvarlig: Overordnet faglig ansvar for opplæringen. Ansvarlig for at læreplanen og opplæringsboka blir fulgt, og at lærlingen oppnår de mål som planen krever. Sammen med administrativ ansvarlig, fastlegge hvilket lærested lærlingen skal være til enhver tid. Utarbeide en hovedplan for opplæringen. Lage en halvårsplan for lærlingen sammen med lærling og veileder. Den skal være generell. Avholde møte fast en gang per måned med veileder og lærling. Lage en månedsplan for lærlingen sammen med lærling og veileder. Dem skal være konkret. Skrive halvårsrapport. Veileder Veileder er ansatte med erfaring og kompetanse innen arbeidsområdet. Det er ingen formelle krav til veilederens kompetanse, men de fleste har fagbrev eller annen høyere utdanning. Kort om oppgavene for faglig ansvarlig: Være tilstede på første møtet med lærlingen. Er lærlingens kontaktperson på arbeidsplassen. Har ansvaret for den daglige opplæringen. Avsette fast en time hver uke til veiledning. Det avsettes en kjernetid hver uke til dette arbeidet. Skal påse at lærlingen arbeider med opplæringsboka/logg og attestere oppnådde mål. Delta på halvårsvurdering. 8

9 Side 9 av 10 Tilsynsrepresentant Tilsynsrepresentanten s rolle er bl.a. at en ser til at lærlingen får den opplæringen vedkommende har krav på, og at opplæringsforholdene er tilfredsstillende. Tilsynsrepresentanten har ikke det daglige ansvaret, men må inneha kunnskap om gjeldende krav og rammer for opplæringen. Tilsynsrepresentanten bør, som et minimum, delta og være orientert om følgende: være tilstede på første møte med lærling. skal hvert kvartal bli orientert om lærlingens status. hvert halvår skal det være et møte mellom tilsynsrepresentanten og lærlingen. skal få tilsendt halvårsrapporten på lærlingen. 8.3 Økonomi Økonomi er selvsagt en viktig del. Tidligere i planen har du sett hva en lærling koster kommunen (lønnsutgifter). Under får du en oversikt over hva kommunen får av tilskudd og hvordan vi har tenkt at lærlingene skal finansieres. Tilskudd fagopplæring Lærebedrifter får tilskudd fra fylkeskommunen etter regler fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Tilskudd til lærebedrifter blir beregnet to ganger i året, og utbetales på etterskudd for hvert halvår, normalt i august og februar. Beregningen er basert på godkjente lærekontrakter per og Basistilskudd I utbetales for lærlinger og lærekandidater etter hovedmodellen. Fra utgjør dette tilskuddet kroner (fordeles over 2 år). Det gis ikke tilskudd for verdiskapningsdelen, men tilskuddet fordeles jevnt over hele læretiden i bedrift. Basistilskudd II utbetales til bedrifter for voksne lærlinger over 21 år, og for lærlinger som tidligere har fått oppfylt sin rett til videregående opplæring. Fra utgjør basistilskudd II kroner (fordeles over 2 år). I denne ordningen gjøres det ikke forskjell på opplæringstid og verdiskapningstid. For lærlinger og lærekandidater med særskilte behov for tilrettelagt opplæring kan lærebedriftene søke staten om ekstraordinært tilskudd. Søknad på fastsatt skjema sendes via fylkeskommunen. 8.4 Lærlingbudsjett Som nevnt er det et eget lærlingbudsjett under budsjett-/ regnskaps kapittel 1.1. Det inneholder bl.a. lønn og tilskudd til lærlinger, kjøregodtgjørelse, kursutgifter og lignende. Erfaringene med dette er gode og en innstiller på at en fortsetter med å ha et eget lærlingkapittel. 8.5 Kompensasjon faglig ansvarlig og veileder Kompensasjon for funksjonene faglig ansvarlig og veileder vil bli gitt dersom disse ikke i utgangspunktet har personalansvar. 9

10 Side 10 av Inntak av lærlinger Holtålen kommune skal til en hver tid ha 3 lærlinger innenfor disse fagene: Barne- og ungdomsarbeiderfaget, institusjonskokkefaget, kontorfaget, renholdsoperatørfaget og IKT driftsfag. Andre fag kan også vurderes. Ved spesielle behov så kan antall lærlinger vurdere. Holtålen kommune ønsker å satse på elever som tar Helsefagutdanning. Kommunen vil bestrebe seg på å gi flest mulig et tilbud om lærlingplass i kommunen. Betingelsen er at eleven (e) går gjennom skoleårene på en tilfredstillende måte. Antallet helsearbeiderlærlinger vil variere fra år til år. Lærlingene lønnes over PRO-budsjettet. Lærlingtilskuddet for disse helsearbeiderlærlingene overføres til PRO kapittelet. 14. mai

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER?

ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Søker lærebedrift Flink, positiv og engasjert lærling søker læreplass hos bedrift. Bill. mrk Flink lærling Lærebedrift ER DET DIN BEDRIFT VI SØKER? Behov for flere læreplasser Antall elever ved de videregående

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011)

LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011) LÆRLINGORDNINGEN STYRINGSDOKUMENT (2009-2011) INNHOLD: FORORD 1. Definisjoner 2. Målsettinger og roller 3. Økonomi 4. Ansattrepresentant 5. Årshjul for aktiviteter VEDLEGG Vedlegg A: Organisasjonskart

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Om lærlinger og lærlingordningen

Om lærlinger og lærlingordningen Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning for tillitsvalgte Forord For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet, og LO vil bidra til at lærlingene opplever læretida som positiv og

Detaljer

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland

Fagopplæring av voksne. Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland Fagopplæring av voksne Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland I denne veilederen ønsker vi å gi litt informasjon om hvordan voksenopplæringen er organisert i Matbransjens Opplæringskontor.

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE Lærlinger og praksiskandidater Fag- eller svenneprøven markerer avslutningen av et godkjent utdanningsløp som i hovedmodellen

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtekter for Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtatt på stiftelsesmøte 5. juni 1997 (siste endringer vedtatt på årsmøtet 29. mars 2012) 1 Definisjon og formål 1.1 Opplæringskontorets navn skal være:

Detaljer

TENK FRAMTID BLI LÆRLING!

TENK FRAMTID BLI LÆRLING! FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID BLI LÆRLING! Bedrifter i Akershus trenger lærlinger Slik blir du lærling Utdanning med lønn Gode jobbmuligheter Spennende utfordringer Fagbrev gir mulighet for høyere utdanning

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé Læretid en positiv og utviklende opplevelse for alle! Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Opplæringskontorene i Nord-Trøndelag Selvstendige lærebedrifter Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02633-1 Kari Grønnesby 29.01.2015 Styrkingstiltak fagopplæring i bedrift 2015 Nord-Trøndelag

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Vil du bli lærling i kommune Rælingen

Vil du bli lærling i kommune Rælingen Vil du bli lærling i kommune Rælingen 1 Innhold Hvordan bli lærling i Rælingen kommune?... 3 Hvordan er det å være lærling?... 4 Opplæringsringen i offentlig sektor på Romerike... 4 Arbeidstaker og lærling...

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT NettOppFisk et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi en beskrivelse av

Detaljer

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015 Trond Reinhardtsen Videregående opplæring 3-1 og 3-3 Rett til 3 års videregående opplæring (ikke plikt) Opplæringen skal føre frem til: Studiekompetanse

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater

Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater Vår saksbehandler: Lars Christian Skorge / Marianne Westbye Direkte tlf: E-post: lars.christian.skorge@utdanningsdirektoratet.no marianne.westbye@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.05.2008 Deres dato:

Detaljer

Yrkesfagleg Grunnutdanning

Yrkesfagleg Grunnutdanning Yrkesfagleg Grunnutdanning Innhold Hvem passer Yrkesfaglig grunnutdanning for? Hva oppnår eleven ved å velge Yrkesfaglig grunnutdanning? Hvilke sosiale kompetanser trenger elever lære seg for å få jobb?

Detaljer

Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet

Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Overgangen til utdanning for deltakere i introduksjonsprogrammet IMDi - Kompetanseløftet for nye bosettingskommuner, 04./05. Februar 2015 Karsten Schroeder, seniorrådgiver

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

lærekandidat ... kanskje?

lærekandidat ... kanskje? lærekandidat... kanskje? Hva er en lærekandidat? Hva er en opplæringskontrakt? Hvordan søker man? Hvor lang er læretiden? Hva er en kompetanseprøve? Tilskudd? Lønn?.. baker maler fotograf murer gullsmed

Detaljer

LÆRLINGORDNINGEN I MALVIK KOMMUNE

LÆRLINGORDNINGEN I MALVIK KOMMUNE 1 LÆRLINGORDNINGEN I MALVIK KOMMUNE 2 Alle referater, dokumenter og maler ligger under fanen Læring på intranett. INNHOLD: FORORD 1. Definisjoner 2. Målsettinger og roller 3. Økonomi 4. Ansattrepresentant

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Avdeling for videregående opplæring. FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER

Avdeling for videregående opplæring. FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER Avdeling for videregående opplæring FAG-/SVENNEPRØVE for PRAKSISKANDIDATER Juli 2015 Fag-/svennebrev Gir deg formell dokumentasjon på dine faglige kvalifikasjoner. Du står sterkere i konkurransen om ledige

Detaljer

Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging

Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging Minoritetsspråklige- informasjonsdeling og nettverksbygging -Ein tydeleg medspelar 25.August 2015 Fag og yrkesopplæring Utfordringar - språk - kultur - namn - ungdom/vaksne - ulike grupper av innvandrarar

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

SLIK BLIR DU LÆREKANDIDAT

SLIK BLIR DU LÆREKANDIDAT FAGOPPLÆRINGEN SLIK BLIR DU LÆREKANDIDAT Ofte stilte spørsmål Opplæring tilpasset ditt behov Utdanning med lønn Opplæring tilpasset ditt behov Spennende utfordringer Grunnlag for videre utdanning/ arbeid

Detaljer

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Opplæringslova sin 4A-3: Vaksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt i mot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 2 31.10.14 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

* Opplæringskontoret ble opprettet i 1999 med 9 medlemsbedrifter og 32 lærlinger * Pr. dags dato har vi 384 lærlinger hvorav 24 er lærlinger i kran

* Opplæringskontoret ble opprettet i 1999 med 9 medlemsbedrifter og 32 lærlinger * Pr. dags dato har vi 384 lærlinger hvorav 24 er lærlinger i kran * Opplæringskontoret ble opprettet i 1999 med 9 medlemsbedrifter og 32 lærlinger * Pr. dags dato har vi 384 lærlinger hvorav 24 er lærlinger i kran og løfteoperasjonsfaget. Daglig leder: Randi Østensen

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

YRKESOPPLÆRINGSAVDELINGEN I BERGEN KOMMUNE

YRKESOPPLÆRINGSAVDELINGEN I BERGEN KOMMUNE YRKESOPPLÆRINGSAVDELINGEN I BERGEN KOMMUNE Vi arbeider med: Lærlingeordningen i ca. 18 ulike fag Intervju og inntak av lærlinger Lager og administrerer læreløp, fagansvarlige, instruktører m.m Er tilgjengelig

Detaljer

Lærlinger og lærekandidater i kommunene

Lærlinger og lærekandidater i kommunene Fredagsmøte 8. august 05 Lærlinger og lærekandidater i kommunene Antall kontrakter i kommunene (pr. 4.08.5) KS: Målsetting lærling pr. 000 innbygger Kommune og innbyggertall Andebu - 5860 Hof - 34 Fag

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR STATLIGE VIRKSOMHETER I OSLO OG AKERSHUS 1 Navn Kontorets navn: Opplæringskontoret for statlige virksomheter i Oslo og Akershus, forkortet til OK stat. 2 Formål OK

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven FISKE OG FANGST. Oslo, februar 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven FISKE OG FANGST. Oslo, februar 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven FISKE OG FANGST Oslo, februar 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Innhold Kapittel I... 1 Generell informasjon... 1 Kapittel II... 2

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDATORDNINGEN 1.0 Innledning 2.0 Lærekandidatordningen 2.1 Lærekandidat 2.2 Søkere med behov for spesialundervisning 2.3 Rådgiving og karriereveiledning

Detaljer

ARKIV: A56 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalg 09.06.2015 Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.

ARKIV: A56 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalg 09.06.2015 Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06. Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Irene Lunde SAKSMAPPE: 2014/2008 ARKIV: A56 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalg 09.06.2015 Driftsstyret 09.06.2015

Detaljer

Salgsfaget innbefatter salg av både produkter og tjenester i alle bransjer.

Salgsfaget innbefatter salg av både produkter og tjenester i alle bransjer. Salgsfaget En fagarbeider i salgsfaget har kompetanse til å utføre alle oppgaver som hører til i en salgsprosess. En dyktig selger skal ivareta kundens behov og skape en positiv opplevelse av selve salgssituasjonen.

Detaljer

Veiledning for utfylling av kontrakt for lærling og lærekandidat med vedlegg

Veiledning for utfylling av kontrakt for lærling og lærekandidat med vedlegg 1 Lære- og opplæringskontrakter Utdanningsdirektoratet har fastsatt skjema for lære- og opplæringskontrakter. Det er ett skjema for lærekontrakt for lærlinger, og ett skjema for opplæringskontrakt for

Detaljer

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge Lærlinghåndboka Å være lærling er både morsomt og lærerikt. I læretida får du mulighet til å teste ut i praksis den teorien og opplæringen som du fikk på skolen. Samtidig får du verdifull erfaring med

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Fagopplæring i bedrift

Fagopplæring i bedrift Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Byggfag

Detaljer

Kap. 7. Opplæring og kompetanse

Kap. 7. Opplæring og kompetanse Kap. 7. Opplæring og kompetanse 7-1 Kommunens plikter Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som denne forskrift stiller. Det skal gjennomføres

Detaljer

VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE

VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE Hvorfor ny modell for fagopplæring, og hva innebærer ? Avtale som ble inngått juni 2011 mellom

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør

VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør VIKGTIG INFORMASJON Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør *Det er lærlingens ansvar å ta opp igjen fag som ikke er

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Praksiskandidatordningen

Oslo kommune Utdanningsetaten. Praksiskandidatordningen Oslo kommune Utdanningsetaten Praksiskandidatordningen INNHOLD Målgruppe 1 Hvilke krav stilles til praksis? 1 Hvordan skal praksis dokumenteres? 1 Hvem skal godkjenne oppmeldingen din? 2 Hvordan skal teori

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/6425-1 Arkiv: 417 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ØKNING AV ANTALL LÆRLINGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/6425-1 Arkiv: 417 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ØKNING AV ANTALL LÆRLINGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6425-1 Arkiv: 417 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: ØKNING AV ANTALL LÆRLINGER Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

Retningslinjer for samarbeid mellom fylkeskommunene om fag- og yrkesopplæring / videregående opplæring i bedrift

Retningslinjer for samarbeid mellom fylkeskommunene om fag- og yrkesopplæring / videregående opplæring i bedrift KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Fylkeskommunene Oslo kommune ved utdanningsetaten Vår referanse: 12/00554-1 Arkivkode: 0 Saksbehandler: Lars Møllerud

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

Veileder. Arbeid med lærlinger. i Eigersund kommune

Veileder. Arbeid med lærlinger. i Eigersund kommune Veileder Arbeid med lærlinger i Eigersund kommune 01.01.2015 Innhold 1. ANSVAR FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING s. 4 1.1 Kunnskapsdepartementet s. 4 1.2 Fylkeskommunen s. 4 2. OPPLÆRINGSBEDRIFTEN EIGERSUND KOMMUNE

Detaljer

Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen. Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud

Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen. Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud Buskerud fylkeskommune Fagopplæringsseksjonen Samarbeidsavtale mellom fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud 2 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAGOPPLÆRINGSSEKSJONEN i BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Kvalitetsdokument Innhold Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Skifte av arbeidsgiver i Inderøy opplæringsring Oppfølging av lærling vi

Detaljer

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus

Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Arne Roar Lier Høgskolen i Akershus Kvalitet fag- og yrkesopplæringen i Kvalitet Hva er kvalitet? En definisjon: Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte

Detaljer

Saksframlegg. Evaluering av lærlingordningen i Søgne kommune

Saksframlegg. Evaluering av lærlingordningen i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 417 Saksmappe: 2013/2540-30906/2013 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 26.09.2013 Saksframlegg Evaluering av lærlingordningen i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 46/13

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING Glemmen videregående skole LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.03.05 Tidspunkt: 12:00. Utvalg:

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.03.05 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.03.05 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes snarest mulig på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen,

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B Kontor- og administrasjonsfaget. Lærling: Lærested: Vurderingsperiode: 1 2 3 4

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B Kontor- og administrasjonsfaget. Lærling: Lærested: Vurderingsperiode: 1 2 3 4 Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE For lærlinger og lærekandidater Foto: Thor -Wiggo Skille RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^ " " " ^

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^    ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^ " " " ^ HORDALAND J TI.KESKOMMUN} : Adressater ifølgevedlagt liste Saknr.^lD

Detaljer

Fagarbeider i bibliotek. Hva er nå det for noe?

Fagarbeider i bibliotek. Hva er nå det for noe? Fagarbeider i bibliotek Hva er nå det for noe? Fagarbeider i bibliotek Kunnskapsdepartementet Utdanningsdirektoratet Samarbeidsråder for yrkesfagene- SRY Faglige råd Yrkesopplæringsnemnda i fylkene Prøvenemnder

Detaljer

PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I BARNE - OG UNGDOMSARBEIDERFAGET 3.5

PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I BARNE - OG UNGDOMSARBEIDERFAGET 3.5 PRAKSISKANDIDATORDNINGEN I BARNE - OG UNGDOMSARBEIDERFAGET 3.5 Etter 3.5 i Opplæringslova kan erfarne arbeidstakere med lang allsidig praksis i faget framstille seg til fagprøve. Det er regelverket ved

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING kurs for prøvenemnder og faglige ledere/instuktører i Aust-Agder 11. juni 2009 Hilde Witsø 1 Mål for kurset i dag Å gi ledere og medlemmer i prøvenemnder og faglige ledere/instruktører

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Mål og tiltak for fagopplæringen i Helse Midt-Norge 2013-2015

Mål og tiltak for fagopplæringen i Helse Midt-Norge 2013-2015 Mål og tiltak for fagopplæringen i Helse Midt-Norge 2013-2015 Seminar 26. november 2013 Silje Paulsen, rådgiver Helse Midt-Norge RHF Kjell Åge Nilsen, rådgiver Helse Midt-Norge RHF Overordnet mål Å sikre

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer