k.nf (o i 1 MAi 201 Arkivm Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato" name="description"> k.nf (o i 1 MAi 201 Arkivm Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato">

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^ " " " ^

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^ " " " ^"

Transkript

1 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^ " " " ^ HORDALAND J TI.KESKOMMUN} : Adressater ifølgevedlagt liste Saknr.^lD<0O"^S^0D<>k.nf (o i 1 MAi 201 Arkivm Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato Forslag til rammer for oi?ganiseriiig av framtidig TAF opplæring 1. Innledning Enkelte fylkeskommuner har i flere år på frivillig basis hatt tilbud om en 4 årig kombinert opplæring i yrkesfag og i studiekompetansefag. Opplegget har gått under navnet 4 årig TAF (Tekniske og Allmenne Fag). Dette TAF tilbudet er ikke en del av den offisielle tilbudsstrukturen som er fastsatt for Kunnskapsløftet På noen punkter har heller ikke tilbudet vært i samsvar med de rammer som gjelder for fag og timefordeling innen videregående opplæring i Kunnskapsløftet. Gjennom kontakt med ulike miljøer som har engasjert seg i TAF opplæringen, har departementet fått entydige og sterke oppfordringer om å finne en løsning for TAF opplæringen som gjør at tilbudet fortsatt kan gis. Ut fra ovennevnte, har Kunnskapsdepartementet vurdert hvilke framtidige rammer som bør fastsettes for TAF. Som et ledd i arbeidet har departementet innhentet vurderinger og forslag fra Utdanningsdirektoratet samt hatt samtaler med en gruppe personer som fra ulike ståsted har engasjert seg i TAF opplæringens framtid. Departementet har oppfattet følgende hovedsignaler fra dem som ivrer for en fortsatt TAFopplæring: Det bør også framover være mulig å opparbeide full 5Tkeskompetanse og studiekompetanse i føpet av et 4 årig integrert opplæringsløp i skole og lærebedrift. I tilbudet bør det, som til nå, være en veksling mellom opplæring i skole og lærebedrift gjennom hele opplæringsføpet Fylkeskommunene bør selv avgjøre innen hvilke yrkesfaglige utdanningsprogram et Postadresse Kontoradresse Telefon * Opplæringsavdelingen Saksbehandler Postboks 8119 Dep Akersg.44 Telefon Lars G. Rime 0032 Oslo Telefaks OiB no

2 TAF-tilbud skal utvikles og opprettes. Formell og praktisk arbeidsdeling mellom skoleopplæring og opplæring i lærebedrift bør avtales lokalt. Fylkeskommunen bør avgjøre om tilbudet skal omfatte muligheten til å oppnå generell studiekompetanse eller også spesielle opptakskrav i tillegg. Deltakere som fullfører og består opplegget må få vitnemål der både oppnådd studiekompetanse og fagkompetanse synliggjøres. I tillegg til dette må det utstedes fagbrev. Gjennomføring av TAF-opplæring er krevende og må forutsette stor arbeidsinnsats fra de ungdommene som deltar i det. 2. Departementets forslag til hva som skal legges til grunn for framtidig TAF-opplæring Hovedpremisser: 2.1) TAF-opplæringen skal være en lokalt utviklet 4-årig integrert videregående opplæring som fører fram til både full f^kompetanse og studiekompetanse. Dette innebærer at det lokalt fastsettes om det skal tas sikte på generell studiekompetanse eller ytterligere fordypninger av et visst omfang i bestemte fag. 2.2) TAF defineres ikke som en del av den felles tilbudsstrukturen for videregående opplæring. Dette betjr at fylkeskommunene vil, som det har vært praktisert til nå, stå fritt i om TAF skal tilbys og innen hvilke yrkesfaglige utdanningsprogram tilbud skal utvikles og opprettes. 2.3) Innen TAF skal fylkeskommunen selv ha ansvaret for den studieforberedende opplæringen, men kan godkjenne lærekontrakter der en større del av fagopplæringen enn det som følger av hovedmodellen le^es til bedriftene. Av dette følger også at fylkeskommunene kan fastsette en annen rekkefølge på opplæringen i skole og i bedrift enn det som følger av hovedmodellen. Awiksmuligheten fra hovedmodellen er gitt ut fra opplæringsloven 3-3 l^erde ledd. 2.4) Et TAF-tilbud må bygge på og gjennomføres i et frivillig, men nært og forpliktende samarbeid mellom aktuell fylkeskommune og berørte bedrifter. Samarbeidet må gjelde i hele opplæringsløpet uavhengig av om det er skolen eller bedriftene som har det periodedelte opplæringsansvaret. Det bør omfatte alle vesentlige forhold knyttet både til organisering og gjennomføring. Bedrifter som deltar må være godkjent som lærebedrifter etter ordinær prosedyre. Ytterligere premisser: 2.5) Fylkeskommunen avgjør om det enkelte TAF-tilbudet, i tillegg til full fagkompetanse, skal føre fram til generell studiekompetanse eller også oppfylle spesielle opptakskrav i tillegg. Side 2

3 2.6) All ungdom som søker videregående opplæring har rett til inntak på ett av tre prioriterte utdanningsprogram på Vgl-nivå. I tillegg til dette kan fylkeskommunen åpne for at søkere krysser av interesse for et eventuelt TAF-tilbud. Berørte lærebedrifter kan så,føropptaket til et konkret TAF-tilbud, i samarbeid med den aktuelle skolen velge ut de ungdommene som de vil tegne lærekontrakt med. Ungdom som vurderer å starte på et TAF-tilbud, må få god informasjon om det aktuelle opplegget og konsekvensene av å delta i TAF,førde velger å si ja til tilbudet Ungdom som takker nei til et TAF-tilbud eller som ønsker å slutte iføpetav TAFopplæringstiden, beholder den retten til videregående opplæring de måtte ha etter opplæringsloven. 2.7) De som tas inn på et TAF-tilbud skal ha lærlingstatus i den delen av opplæringen som bedriftene skal ha ansvaret for. I tillegg skal ungdommene være elever i de periodene skolen skal ha opplæringsansvaret 2.8) Ungdom som deltar i et TAF-opplegg skal ha de rettigheter de har etter opplæringsloven som lærlinger og som elever. 2.9) I den delen av opplæringen skolene skal ha ansvaret for må elevene få fullt opplæringstimetall ifølgelæreplanene for de enkelte fagene. Dersom dette ikke skjer, mister deltakerne elevstatus og rett til å få standpunktkarakter i vedkommende fag. De må i tilfelleframstilleseg som privatist for å få faget/fagene godkjent 2.10) Dersom lærebedriftene skal ta ansvaret for større del av fagopplæringen enn det som følger av hovedmodellen, gjelder bestemmelsene i rundskriv Udir , avsnitt om - at skolene skal ha ansvaret for opplæringen i fellesfagene - fritak fra hele eller deler av kroppsøvingsfaget -fritakfrahele eller deler av prosjekt til fordjt)ning. For de to siste strekpunktene gis heltfritakdersom både Vgl og Vg2 tas i bedrift, og delvisfritakdersom bare Vg2 tas i bedrift. 2.11) Ungdom som består full 4-årig TAF-opplæring skal få vitnemål der både oppnådd studiekompetanse og fagkompetanse synliggjøres. Nærmere regler forføringav vitnemålene fastsettes av Utdanningsdirektoratet i samsvar med de generelle reglene for vitnemålsføring. Det utstedes ikkeførstegangsvitnemålfor bestått TAFopplæring, men ungdom som består den samlede TAF-opplæringen på normaltid (4 år) får ved søkning om opptak til høyere utdanning anledning til å konkurrere i kvoten for søkere medførstegangsvitoemåltil og med det året defyller21 år. Dette følger av forskrift om opptak til høyere utdanning, 7-2. Side 3

4 3. Økonomiske og administrative konsekvenser 3.1) Det gis ikke statlige midler ut over eksisterende rammeoverføringer til fylkeskommuner som har TAF 3.2) Opplæringen i studiekompetansefagenefinansieresavfylkeskommunenuavhengig av det lærlingtilskuddet som bedriftene får. 3.3) Dersom det avtales at lærebedriftene skal ha ansvar for en større del av opplæringen enn det somfølgerav hovedmodellen, skal bedriftene få lærlingtilskudd i samsvar med dette etter satser fastsatt av Utdanningsdirektoratet Satsene for 2011 er publisert på De er kr pr. måned i 24 måneder når hovedmodellen følges, kr pr. måned i 36 måneder dersom bedriftene skal hå ansvaret for alt unntatt Vgl og kr pr. måned i 48 måneder dersom bedriftene skal ha ansvaret for hele fagopplæringen. Etter avtale mellomfylkeskommunenog bedriftene korrigeres dette for den tiden som går med til skolens pålagte ansvar for fellesfagene og for de enkeltdelene av fagopplæringen som det er enighet om at skolen skal ta ansvaret for. 3.4) Eventuelle spesielle lokale økonomiske og administrative konsekvenser knyttet til et TAF-tilbud må løses av skoleeierne og lærebedriftene, dels i samarbeid og dels hver for seg, innenfor eksisterende statlige rammeoverføringer eller organiseringskrav. 3.5) Lønn til lærlinger i læretida er et spørsmål som avgjøres uten utdanningsmjmdighetenes medvirkning. 4. Tilleggsspørsmål Departementet ber om synspunkter på punktene ovenfor. I tillegg ønsker departementet særskilte synspunkter på: 4.1) Bør det ogsåframovervære ett felles navn på TAF-tilbudene uavhengig av hvilken fagopplæring som studiekompetanseopplæringen kombineres med? TAF som forkortelse for Tekniske og Allmenne Fag, er i dag ikke en godt dekkende beskrivelse av tilbudet Kan det for eksempel tenkes at en beholder TAF, men da som en forkortelse for Teori og Arbeid i Fellesskap? 5. Om framdriften i saken Vi ber om at sjmspunkter på ovenstående sendes departementet innen 20. juni Departementet tar sikte på at rammene forframtidenstaf-opplæring kan kommuniseres ut iføpetav 2. halvår Side 4

5 Dersom noen har spørsmål knj^et til det som står i dette brevet kan disse tas opp med Lars G. Rime, tlf / e-post eller Hege Johansen, tlf / e-post Med hilsen He^Johnsen (e.f.) /^ i O. avdelingsdirektør (j(,6uv>«* -J. I\ /vwvjl^ Lars G. Rime underdirektør Kopi til: Utdanningsdirektoratet Liste over mottakere: - Fylkeskommunene -KS -NHO - Spekter -LO -SRY - Utdanningsforbundet - Skolenes landsforbund - Norsk lektorlag - Norsk Skolelederforbund - Fylkesmennene Side 5

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. HØRING: Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. HØRING: Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høringsinstanser iflg vedlagte liste Dok.nr. 1 9 OKT. 2006 Aikivnr. Sé> O Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200604428 18.10.06 HØRING: Forslag til ny felles

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med privatisteksamen og vurdering av behov for endringer. 1.

Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med privatisteksamen og vurdering av behov for endringer. 1. Vår dato : Vår referanse : 03.12.2012 2012/1598 Deres dato : Deres referanse : Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 dep. 0032 Oslo Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med

Detaljer

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar:

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: 10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: Udir Føring av VM/KB (Brev av 30.04.2012) 1. Pkt. 1.1 (side 2) Samme vitnemål kan gi både studiekompetanse og

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 14.12.2012 Revidert: 14.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6167 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - NOU 2008:18 FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA (KARLSENUTVALET)

HØYRINGSUTTALE - NOU 2008:18 FAGOPPLÆRING FOR FRAMTIDA (KARLSENUTVALET) HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200811372-2 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Dato: 7. februar 2011 Siden 1 av 15 Av Jorunn Fossen Endringslogg Dato Endring Godkjent 18.01.11 1. utgave KAT 30.01.12

Detaljer

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN - for byggenæringen i Norge 2012 juni 01 Innledning Gjennom Reform-94 ble fagutdanningen samlet i brede programmer. Dette ble videre utviklet gjennom

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Levekårsutvalget. Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Levekårsutvalget. Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201307486-25 Saksbehandler Jane Kjerstin Olsson Haave Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 04.11.2014 Komite for opplæring og kompetanse 03.11.2014 PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL

Detaljer

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei 1 Fra Utdanningsdirektoratet: Eli Karin Flagtvedt Hilde Austad Ellen Marie Bech Frode Midtgård Unni Teien Program Kl.

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012

BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Rundskriv Udir -1-2010 1 Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Statlige skoler Private grunnskoler Private skoler med rett til statstilskudd Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Om lærlinger og lærlingordningen

Om lærlinger og lærlingordningen Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning for tillitsvalgte Forord For mange unge er læretida det første møtet med arbeidslivet, og LO vil bidra til at lærlingene opplever læretida som positiv og

Detaljer

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og 1 Mai/2009 GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018 Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og kvalifiseres til videre utdanning eller arbeid Rapport fra arbeidsgruppe

Detaljer

Individuell vurdering Udir 1 2010

Individuell vurdering Udir 1 2010 Individuell vurdering Udir 1 2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 (vurderingsforskriften). Hensikten med rundskrivet er å være

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader Rundskriv Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Erstatter tidligere rundskriv F-01-14, F-01-13, F-07-11 og F-15-10 Nr. Vår ref Dato F-01-15 14/3741-72 26.01.2015 Endringer i forskrift om opptak

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer