Retningslinjer for samarbeid mellom fylkeskommunene om fag- og yrkesopplæring / videregående opplæring i bedrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for samarbeid mellom fylkeskommunene om fag- og yrkesopplæring / videregående opplæring i bedrift"

Transkript

1 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Fylkeskommunene Oslo kommune ved utdanningsetaten Vår referanse: 12/ Arkivkode: 0 Saksbehandler: Lars Møllerud Deres referanse: Dato: Retningslinjer for samarbeid mellom fylkeskommunene om fag- og yrkesopplæring / videregående opplæring i bedrift Retningslinjene er anbefalt av Forum for fylkesutdanningssjefer (FFU) og gjøres gjeldende fra og med Retningslinjene søkes revidert høsten Retningslinjene omfatter følgende forhold: A Godkjenning av lære- og opplæringskontrakter på tvers av fylkene B Godkjenning av prøve for praksiskandidater på tvers av fylkene C Godtgjørelse til prøvenemnder og bruk av prøvenemnder på tvers av fylkene A Retningslinjer for godkjenning av lære- og opplæringskontrakter på tvers av fylkene og refusjonsordninger mellom fylkene Tilgangen på læreplasser er ulikt fordelt utover landet. Et hovedprinsipp i fag- og yrkesopplæringen er at lærebedriftene fritt kan tilsette lærlinger uten å ta hensyn til hvilket fylke lærlingen / lærekandidaten kommer fra, eller har rettigheter i forhold til. Dette punktet legger føringer for hvordan kontrakter godkjennes på tvers av fylkesgrensene, og hvilke refusjonsordninger som er gjeldende mellom personens hjemfylke og kontraktsfylke. Lærlinger og lærekandidater kan fritt tegne lærekontrakt med godkjent lærebedrift i et hvilket som helst fylke. Det er fylkeskommunen i det fylket hvor opplæringen foregår, som godkjenner kontraktsforholdet - uavhengig av hvor virksomhetens hovedkontor er lokalisert. I de tilfeller der opplæringen er lokalisert til flere fylker, er det fylket hvor hoveddelene av læretiden (antall dager) foregår, som skal godkjenne kontrakten. Haakon VIIs gate 9 T: Bankgiro Postboks 1378, Vika, 0114 Oslo F: Org. nr Iban: NO

2 Lærlingen / lærekandidatens hjemfylke pr. 1. mars forut for læretidsstart, skal refundere det aktuelle tilskuddet ved overføring til kontraktsfylket. Kontraktsfylket sender refusjonskrav (VIGOrapport) til hjemfylket ved tilskuddskjøring hvert halvår. Kontraktsfylket vurderer hvilken tilskuddsordning kontraktsforholdet skal knyttes til. Vurderingen skal baseres på Kunnskapsdepartementets gjeldende bestemmelser / tilskuddsrundskriv og tilgjengelig informasjon om eventuell tidligere gjennomført videregående opplæring. Det skal normalt ikke være nødvendig å innhente godkjenning fra lærlingen / lærekandidatens hjemfylke. I de tilfellene kontraktsfylket er i tvil - eller det av andre årsaker kan være grunn til å reise til - om lærlingen / lærekandidatens rettsstatus, skal dette avklares med hjemfylket før kontrakten godkjennes. Ved endring / heving av læreforholdet skal hjemfylket ha melding. Kontraktsfylket er ansvarlig for utstedelse av kompetansebevis. Kopi av hevingsbrev sendes hjemfylket. Voksne over 21 år og/eller personer som tidligere har gjennomført 3 år (i særlige tilfeller 5 år) videregående opplæring, skal etter gjeldende bestemmelser p.t. knyttes til Basistilskudd 2. Lærlingen / lærekandidatens hjemfylke refunderer kontraktsfylket for kostnader ved gjennomføring av fag- / svenneprøve eller kompetanseprøve. Refusjonsbeløpet er kr ,- pr prøve. Fylkeskommunen hvor fag- /svenneprøve eller kompetanseprøve er gjennomført, er ansvarlig for utstedelse av lovfestet dokumentasjon. B Retningslinjer for godkjenning og gjennomføring av prøve for praksiskandidater på tvers av fylkene Mobiliteten i arbeidsmarkedet blir stadig større, arbeidstidsordningene er mange og arbeidstakere bor ikke nødvendigvis lenger i samme fylke som arbeidsforholdet er knyttet til. KS nedfelte i1996 et prinsipp om at det er hjemfylket til personer som ønsker å avlegge fag-/ svenneprøve, som skal bære kostnadene knyttet til slik prøve. Det er da også hjemfylket som skal foreta den formelle godkjenningen av oppmelding til prøve fra en praksiskandidat. Med «hjemfylke» menes i denne sammenheng det fylket hvor praksiskandidaten på oppmeldingstidspunktet har sitt bosted i henhold til folkeregisteret. Praksiskandidater sender oppmelding til prøve med nødvendig dokumentasjon av praksis og utdanning til sitt hjemfylke. Hjemfylket vurderer oppmelding og forestår eventuell godkjenning. Dersom praksiskandidatens prøve skal gjennomføres i annet fylke, sender hjemfylket en anmodning, K refunderer prøvefylket for prøvekostnadene. Refusjonsbeløpet er kr ,- pr prøve Prøvefylket returnerer prøveprotokoll til kandidatens hjemfylke, sammen med refusjonskrav for prøvekostnadene. Hjemfylket utsteder fastsatt dokumentasjon.

3 C Godtgjørelse til prøvenemnder og bruk av prøvenemnder på tvers av fylkene På stadig flere områder er der behov for et samarbeid mellom fylkene om prøvenemnder i ulike fag. Årsaken til dette kan være små fag, begrenset bedriftspopulasjon eller andre forhold som gjør at habilitets spørsmål kan stilles Dette aktualiserer igjen spørsmålet om samordning av godtgjørelsen til prøvenemndene for gjennomføring av fag- / svenneprøver og kompetanseprøver. Prøvenemndsgodtgjørelse Det anbefales at for prøvenemndsperioden er følgende godtgjørelser gjeldende for prøvenemnder: Prøvenemndsleder: Prøvenemndsmedlemmer: kr 1 500,- pr prøve kr 1 000,- pr prøve Bruk av egne elektroniske hjelpemidler er inkludert i godtgjørelsen. Reise- og kostgodtgjørelse gis i henhold til gjeldende regulativ i kommunal sektor. Større telefon- og portoutgifter kan refunderes etter regning. Tapt arbeidsfortjeneste refunderes i henhold til gjeldende fylkeskommunale retningslinjer. Godtgjøring for tap av fritid For de fylkeskommuner som har vedtak som tillater prøveavvikling i friperioder, kan det gis godtgjøring i henhold til den sats som fylkeskommunen har vedtatt for ulegitimert arbeidstid når prøvenemndsmedlemmet gjennomfører prøver på sin fritid (som for eksempel ferie, avspasering o.l.). Lån av prøvenemnd mellom fylkeskommunene I gitte situasjoner kan det være aktuelt å låne prøvenemnd fra et annet fylke. Dette må ikke blandes sammen med situasjoner der prøver gjennomføres i et annet fylke enn kandidatens hjemfylke. I de tilfeller et fylke ønsker å skje til fylkeskommunen, og ikke til den enkelte prøvenemnd. Fylkeskommunen hvor prøvenemnda er oppnevnt, avgjør om det er mulig å stille en prøvenemnd til rådighet for et annet fylke. Fy reisekostnader, hotellopphold, prøvenemndsgodtgjørelse etc. Den utlånte prøvenemnda får sine utlegg og godtgjørelser utbetalt fra fylkeskommunen der den er oppnevnt. Fylkeskommunen som låner ut en prøvenemnd, sender refusjonskrav på alle sine utlegg til fylket som har lånt prøvenemnda. KS anbefaler fylkeskommunene å følge disse retningslinjene. Jan Sivert Jøsendal Lars Møllerud Vedlegg: Skjematisk oversikt over retningslinjer ved bruk av prøvenemnder på tvers av fylkesgrensene

4 VEDLEGG RETNINGSLINJER VED BRUK AV PRØVENEMNDER PÅ TVERS AV FYLKESGRENSENE Bruk av prøvenemnder på tvers av fylkesgrensene følger én av følgende tre modeller: A. Lån av prøvenemnd i annen fylkeskommune for gjennomføring av fag- eller svenneprøve i eget fylke Når brukes ordningen Oppmelding Avtaler med prøvenemnd Dokumentasjon Klagebehandling Økonomi Ordning brukes når fylkeskommunen ikke har egen prøvenemnd i faget, men bruker prøvenemnd som er oppnevnt i en annen fylkeskommune. Lærebedriften/praksiskandidaten sender oppmelding til fylkeskommunen der lærekontrakten er registrert/praksiskandidaten har sitt bosted. Fylkeskommunen som har godkjent oppmeldingen for lærlingen/praksiskandidaten, kontakter og orienterer annen fylkeskommune med nemnd som kan forestå prøvebedømming i eget fylke. Såfremt ikke annet er avtalt, oversendes oppmeldingen til ny fylkeskommune som forestår prøvegjennomføringen. 1. Prøvenemndas leder sender prøveprotokoll, reiseregning og øvrige dokumenter i retur til fylkeskommunen som oppnevnte dem, så fremt ikke annet er avtalt. 2. Fylkeskommunen som har godkjent oppmelding til fag-/svenneprøve utsteder dokumentasjon inkludert vitnemål. Fylkeskommunene avtaler dokumentasjonsflyt ved klagebehandling. Prøvenemnda får godtgjørelse iht satser som gjelder i den fylkeskommunen de er oppnevnt. B. Gjennomføring av fag- /svenneprøve i annet fylke Når brukes ordningen Oppmelding Avtaler med prøvenemnd Dokumentasjon Ordning brukes når prøven skal gjennomføres i annet fylke. Oppmelding sendes fylkeskommunen der praksiskandidaten er folkeregisterregistrert (dvs hvor lærekontrakten er tegnet). Fylkeskommunen der prøven skal gjennomføres, sender oppmelding til prøvenemnda. 1. Prøveprotokoll, reiseregning og alle øvrige dokumenter sendes til fylkeskommunen der prøven er avholdt. 2. Fylkeskommunen sender prøveprotokoll med vedlegg til fylkeskommunen som har godkjent.

5 Klagebehandling Økonomi oppmeldingen. 3. Fylkeskommunen som har godkjent oppmeldingen, utsteder dokumentasjon inkludert vitnemål. 1. Klage sendes fylkeskommunen der oppmeldinga er godkjent. 2. Klagen oversendes fylkeskommunen der prøven er gjennomført. 3. Fylkeskommunen som, har ansvar for klagebehandling. 1. Prøvenemnda får godtgjørelse fra egen fylkeskommune. 2. Fylkeskommunen som har gjennomført prøven, sender refusjonskrav til fylkeskommunen som har godkjent oppmeldingen. 3. Refusjonen følger sats fastsatt av FFU. C. Gjennomføring av prøve for gjestelærling hjemmehørende i annet fylke Når brukes ordningen Oppmelding Avtaler med prøvenemnd Dokumentasjon Klagebehandling Økonomi Ordningen brukes når lærling hjemmehørende i annet fylke meldes opp til prøve (gjestelærling). 1. Lærebedriften sender oppmelding til fylkeskommunen der lærekontrakten er registrert. 2. Fylkeskommunen som mottar oppmeldingen, gjennomfører prøven. (Generell garanti) Fylkeskommunen der prøven skal gjennomføres, sender aktuell oppmelding til prøvenemnda. 1. Prøveprotokoll, reiseregning og alle øvrige dokumenter sendes til fylkeskommunen der prøven er avholdt. 2. Fylkeskommunen der kontrakten er registrert utsteder dokumentasjon inkludert vitnemål. 1. Klage sendes fylkeskommunen der læreforholdet er registrert. 2. Klagen knyttet til opplæringsrett sendes fylkeskommunen der klager er bosatt (hjemfylket). 1. Prøvenemnda får godtgjørelse fra egen fylkeskommune. 2. Fylkeskommunen som har gjennomført prøven, sender refusjonskrav til fylkeskommunen der lærlingen har opplæringsrett. 3. Refusjonen følger sats fastsatt av FFU/KS

6 D. Prøveavleggelse på Svalbard Avtalen om refusjonssats og rutiner gjelder også for avleggelse av prøver på Svalbard. Svalbard er i denne sammenheng lagt til Troms fylkeskommunes ansvarsområde. Troms fylkeskommune sender krav om refusjon.

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune.

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune. Skyssreglement Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune. 1 Hjemmel og gyldighet Skoleskyss er en lovpålagt oppgave som reguleres av Lov om grunnskolen og den videregåande

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING NettOppFisk - et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi deg informasjon om læretiden.

Detaljer

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge Lærlinghåndboka Å være lærling er både morsomt og lærerikt. I læretida får du mulighet til å teste ut i praksis den teorien og opplæringen som du fikk på skolen. Samtidig får du verdifull erfaring med

Detaljer

LÆRLINGER. BEHOV, PLANLEGGING OG KOSTNADER

LÆRLINGER. BEHOV, PLANLEGGING OG KOSTNADER Styresaknr. 32/06 REF: 2002/100022 LÆRLINGER. BEHOV, PLANLEGGING OG KOSTNADER Saksbehandler: Kerstin Thoresen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven),

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK.

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. Vedtatt av Hovedutvalg for Kultur-, næring og samferdsel Mai 2013 2 / 1 3 1 Innhold: KAP I FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Saksframlegg. Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder

Saksframlegg. Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder Søgne kommune Arkiv: 062 Saksmappe: 2011/2940-19093/2013 Saksbehandler: Bror Skrede Dato: 4.6.2013 Saksframlegg Evaluering av nytt reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder Rådmannens

Detaljer

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08

Fagopplæring 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering. i Stavanger. Tilskuddssatser 2008 2.08 Fagopplæring Nyhetsbrev 2.08 4: 8: 14: Dokumentasjon og vurdering Yrkes-NM i Stavanger Tilskuddssatser 2008 Nyhetsbrevet er aktuelt for faglig leder, instruktør og lærlingene i bedriften! Snart jul! Kristine

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Besøksadresse: Tollbugate 20 Til: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Rundskriv: 4/12 Dato: 01.12.2011 Saksnr: 10-01693-19

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret 30.1.2012 (Gjeldende fra 1.1.12) (Tas opp til vurdering av kommunestyret ved

Detaljer

Representantforslag nr. 53

Representantforslag nr. 53 Representantforslag nr. 53 (2008 2009) fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn og Åse M. Schmidt Dokument nr. 8:53 (2008 2009) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer Styringsdokument 1/2011 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Å sette karakterer og ellers foreta vurdering er underlagt strenge regler

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO Vedtatt av NSOs landsstyre på LS5 31.05.2015. Gjeldende fra 1.7.2015 OM ØKONOMIREGLEMENTET I henhold til vedtektenes 15.3 regulerer økonomireglementet økonomistyringen og rutiner

Detaljer

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Oppdatert 15. juni 2012 Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Foreldre uten permanent opphold i Norge som har barn under barnevernets omsorg

Foreldre uten permanent opphold i Norge som har barn under barnevernets omsorg Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 12/949-18/LRI 11.03.2013 Foreldre uten permanent opphold i Norge som har barn under barnevernets omsorg Viser til telefonsamtale

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer