Generalforsamling vår Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00"

Transkript

1 Generalforsamling vår 2013 Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00

2 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS-styret og ledelsen, undergrupper, komiteer, linjeforeninger og alle andre studenter som er medlem av BI Studentsamfunn. Generalforsamlingen tar opp saker som er kommet inn innen angitt tidsfrist i forhold til BIS sine vedtekter. Denne våren var fristen satt til 5. februar. Sakenesom gjennomgås er gitt av vedtektene, samt saker styret fremlegger for Generalforsamlingen. Behandlingssaker vil bli behandlet i forhold til endringsforslag som enten står i sakspapirene, eller blir meldt inn til ordstyrer på Generalforsamlingen. Endringsforslag som meldes inn på Generalforsamling må meldes inn førsaken tas opp, noe som ordstyrer vil oppfordre til i forkant av hver sak. Dettekrever at deltakerne setter seg inn i sakspapirene. Styret ved BIS Stavangerønsker at alle deltar på generalforsamling for å sikre at arbeidet styret gjør bli gjort i forhold til Generalforsamlingens bestemmelser og retningslinjer. Her ønskes det innspill og synspunkter fra studentene. Dette er arenaen hvor studentene avgjør BIS sitt arbeid fremover og godkjenner det tidligere arbeidet. Generalforsamlingen er alle BIS medlemmer sitt forum. Vedtak som fattes på generalforsamling skal følges. Da vil BIS Stavanger ønske alle hjertelig velkommen! Med vennlig hilsen BIS-styret og ledelsen Leder: Økonomiansvarlig: Markedsansvarlig: Sosialtansvarlig: Fagansvarlig: Kommunikasjonsansvarlig: Kontroll- og vedtektskomité: Valgkomitè: Leder for NLD: Kro-ansvarlig: Redaktør: Idrettsansvarlig: Studentaksjonsleder: Leder for EMG: Leder for ØAF: Leder for LIM: Thomas Elgar Sine Horve Charlotte Kleming Thomas Habtay Stine Hamarsland Tora Vaage Fanny Kongevold Fjermeros / Andreas Fredriksen Erlend Landheim / Hege Skadsem Vegard Bringsjord Eili Tjørhom Elma Radoncic Tommy Tran Ann Kristin Nordgaard Anna Rødstøl Christel Byberg Kristine Høiland

3 ForretningsordenforGeneralforsamlingBIStudentsamfunnavdelingStavanger 1. Adgang til generalforsamling har alle medlemmer av BIS Stavanger, personer som styret innbyr og revisor. 2. Talerett har alle personer nevnt i pkt.1. Forslagsrett og stemmerett har alle tilstedeværende medlemmer av BIS Stavanger 3. Generalforsamlingen skal velge ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps. 4. Mistillit til forsamlingens ordstyrer kan fremsettes på ethvert tidspunkt. I så tilfelle overtar leder BIS Stavanger som ordstyrer inntil ny forhandlingsledelse er oppnådd. 5. Man tegner seg til innlegg ved å strekke arm og pekefinger i luften. Replikk tegnes kun til innlegg, og da ved å strekke peke- og langfinger i luften. 6. Innlegg har en begrenset taletid oppad til tre -3- minutter. 1. Redegjørelser og saksfremleggelse kan imidlertid bli tilegnet utvidet tid, med generalforsamlingens godkjennelse. 7. Det gis to -2- replikker til hvert innlegg, á to -2- minutter, samt en -1- svarreplikk. 8. Når ordstyrer i samråd med generalforsamlingen finner at alle argumenter er fremlagt, settes strek. Alle forslag skal være skriftlig fremlagt i undertegnet stand før strek, for å bli referert fra dirigentbordet. 2. Opphevelse av strek kan vedtas med absolutt flertall fra den stemmeberettigede del av forsamlingen. 9. Saksopplysninger fra dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden gis øyeblikkelig, om enn uten avbrytelse av pågående fremstilling. 10. Forslag til øyeblikkelig avbrytelse kan fremmes med, og vedtas av 2/3 flertall. 11. Realitetsforslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. 12. Benkeforslag kan fremmes med 2/3 oppslutning blant de stemmeberettigede. 13. Vedtak kan ikke fremmes etter at strek er satt. 14. Ved votering skal dørene være lukket 15. Votering foregår ved håndsopprekning dersom ikke annet er ønsket fra salen. Personvalg skal foregå skriftlig. 16. Alle avgjørelser treffes ved absolutt flertall dersom ikke annet er spesifisert i vedtekter eller forretningsorden. 17. Beregningsgrunnlaget for vedtak er alle til enhver tid stemmeberettigede oppmøte. Blanke stemmer inkluderes i beregningsgrunnlaget. Ved møters begynnelse vil det gjennom loddtrekning bestemmes en delegat som får ekstra stemme. Denne skal brukes ved stemmelikhet, men kan ikke benyttes ved valg av personer til tillitsverv. 3. Grunnleggende stemmedefinisjoner er: a) Med absolutt flertall menes minimum halvparten av de stemmeberettigedes gunst og stemmemessige overvekt. b) Med simpelt flertall menes oppnådd minimum en -1- stemmes overvekt. 18. Personlige angrep, usømmelig ordbruk og berusede personer tiltales av ordstyrer. Ved gjentatte forsømmelser kan ordstyrer kreve bortvisning.

4 Saker 1: Behandling/Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK orienterer om de ulike delene Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkallelse, dagsorden og forretningsorden. Enstemmig vedtatt, saken godkjennes. Sak 2: Behandling/Valg av ordstyrer, referent, bisitter, tellekorps og utdeling av dobbelstemme Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK har ansvar for denne saken. Forslag til vedtak: Thomas Elgar (Leder LA) er ordstyrer Anna Rødstøl (EMG) er referent Stine Hamarsland (Fag) referent Sine Horve (ØA) er bisitter Fanny Kongevold Fjermeros (KVK) Andreas Fredriksen (KVK) og siste ved tilfeldig trekking Dobbelstemme avgjøres ved loddtrekning (nr. 42) Enstemmig vedtatt, saken godkjennes. Sak 3: Behandling/Godkjenning av referat fra ekstraordinærgeneralforsamling Forslagsstiller: BIS Stavanger styret Bakgrunn: Referat fra ekstraordinærgeneralforsamling Forslag til vedtak: Referat godkjennes av Generalforsamlingen Se vedlegg 1 Enstemmig vedtatt, saken godkjennes. Sak 4: Saker til eventuelt Saker til eventuelt noteres og tas opp til slutt. Eventueltsaker er saker som ikke er meldt inn innen angitt tidsfrist. Sakene vil bli behandlet under sak XX Kontroll- og vedtektskomiteen gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandles/godkjennes av Generalforsamlingen. 64: Kan melde inn saker frem til klokken 13:00. Gir beskjed til Leder. Sak 5: Orientering/Styrets beretning Bakgrunn: Hvert styremedlem har skrevet sin beretning. Vi henviser til sakspapirene. Se vedlegg 2 Sak 6: Behandling/Godkjenning av nye vedtekter Forslagsstiller: Kontroll- og vedtektskomiteen Bakgrunn:Styringsgruppen har godkjent endringer i de lokale vedtektene. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner nye vedtekter. Se vedlegg 3 KVK: Kun et lite tillegg til de eksisterende vedtekter.

5 Enstemmig vedtatt, saken godkjennes. Sak 7: Behandling/Godkjenning av nye retningslinjer Forslagsstiller: Kontroll- og vedtektskomiteen Bakgrunn: I de lokale standardiserte vedtektene har ikke Kro-leder, redaktør og idrettsansvarlig egne retningslinjer. Se vedlegg 4 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner saken. Enstemmig vedtatt, saken godkjennes. Sak 8: Behandling/Godkjenning av nye ølpriser på kro Øl-pris på kroa den (bare den aktuelle dagen) Forslagstiller: Kroansvalrig, ved Eili Tjørhom Bakgrunn : i tradisjonens tro avsluttes generalforsamlingen på kroa. Vi ønsker derfor å tilby to for en mellom kl 2000 og Pris 32,- kr Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner forslaget 64: kan vi ka kr. 30,-? 63: Gjelder det cider? 1: Gjelder bare øl. 62: Kroa er en non-profit organisasjon, som ikke går med tap, men heller ikke noe kraftig overskudd. Enstemmig vedtatt, saken godkjennes. Sak 9: Behandling/Godkjenning av regnskap for høsten 2012 Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer regnskapet for høsten Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskapet for høsten Se vedlegg 5 Enstemmig vedtatt, saken godkjennes. Sak 10: Behandling/Godkjenning av budsjett høsten 2013 Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Økonomiansvarlig presentere budsjettet for høsten 2013 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner budsjettet for høsten 2013 Se vedlegg 6 Enstemmig vedtatt, saken godkjennes. Sak 11: Behandling/Godkjenning av budsjett våren 2013 Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer budsjettet for våren Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner budsjettet for våren Se vedlegg 7 Enstemmig vedtatt, saken godkjennes.

6 Sak 12: Behandling/Valg av nytt styre og ledelse for BIS Stavanger Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Følgende verv i BIS Stavanger skal velges: Redaktør Kro-ansvarlig Idrettsansvarlig Leder for Valgkomité Kontroll- og vedtektskomité Leder for Næringslivsdagen(e) Faddersjef Leder Fagansvarlig Markedsansvarlig Økonomiansvarlig Sosialt ansvarlig Kommunikasjonsansvarlig Studentaksjonen Leder for aksjeklubben Forslag til vedtak: Generalforsamlingen følger Valgkomiteens innstilling/anbefaling. 2: Bedre å ta ett og ett verv, så innstilling, så resultat? Altså at vi stemmer mellom hvert verv. 63: Det blir mange lapper som skal tas inn for hver gang, og det tar lang tid. 18: Et verv, valgkommite sier hvem som er innstilt, og stemmer helt til slutt etter alle verv? KVK: GF enig i det som ble sagt? Saksgang vedtatt som følger: Ett verv blir presentert først, så sier valgkomiteen sin innstilling, og deretter neste verv. Helt til slutt stemmes alle vervene over i én prosess. GF har 55 stemmeberettiget. Redaktør: Ingen benker. 1 søker: Susanne Reinertsen 1. Året internasjonal markedsføring Jobber på IKEA Fritid: Venner og skole Vil bli redaktør fordi hun vil jobbe i bransjen senere. Motivert for vervet. Alltid vært glad i å skrive samt kreative oppgaver. Sosialt å være i BIS. Erfaring: Journalist i BisVas fra januar. Vært med på flere saker i avisen. Vil ha mer ansvar. Ønsker: o Skrive om det studentene ønsker o Engasjere folk til å lese avisen o Øke kjennskapen og engasjere elevene o Har mange ideer o God miks av seriøst og useriøst. o Mulig nettavis: Lett tilgjengelig osv. Vil få det gjennom. Spørsmål: KVK: Tid til jobben? Søker: Vil sette av tid, men jobber litt på deltid. 27: Verdiøking i avisen, hva skal til for å øke kvaliteten? Søker: Vil skrive om ting som engasjerer studentene. Ha med mye bilder og gjøre det til den beste studentavisen jeg kan. 62: Stor kostnad med studentavis. Annonseplass må til. Kunne du ordnet dette? Søker: Ja, vil gjøre mest mulig for at det skal gå best. 65: Nettavis? Søker: Blir en prosess. Vil fortsette å prøve å få det gjennom. Vil gjøre det jeg kan for at det skal skje. Valgkomité har valgt å innstille :Susanne Reinertsen Kro-ansvarlig: 1 benker. 0 søkere. Marcela Gutierrez Har en sønn på 3,5 år som heter Markus Har en del tid til overs Synes det virker spennende å drive butikk Har erfaring innenfor administrasjon og har vært leder før. 62: Leder, men i hva? Søker: i administrasjon i hotell. Hadde ansvar for kontantstrøm. Hadde mye ansvar det. I Stavanger jobbet jeg som teamleder i Western Union. Jobbet der i 2 år. 7: Kro-ansvarlig bør delta på Kroene. Har du tid på kvelden?

7 Søker: Ja, kan gå bra, spesielt annenhver torsdag. 5: Er du fleksibel på å bytte om slik du kommer på Kroene? Søker: Ja 27: Hvordan skal du engasjere folk? Søker: Samarbeid med Sosialt ansvarlig. Idrettsansvarlig: Ingen benker. 0 søkere. Leder for valgkomité: 1 benker. 0 søkere. Kathrine Hausken 20 år fra Tasta 1. året internasjonal markedsføring Glad i trening, men det er fleksibelt Glad i gode venner Jobber på Tasta hjemmebaserte tjenester. Hvorfor meg? o Engasjert for vervet o Ser på det som en stor og viktig oppgave o Vil promotere skikkelig. Jo flere som søker, jo bedre kandidater får vi. o Synes intervjuer er kjekt, men vil gjerne sitte på andre siden o Ser på det som en kjekk og lærerik utfordring. 64: Klarer du å være objektiv? Søker: Det trenger ikke være kun positivt om man er venner for eksempel. Man vet ting fra begge kanter, men må se ting fra flere sider. Jeg kommer til å være objektiv. 18: Hvorfor ikke stille ordentlig? Søker: Respekt over de som har søkt og vært gjennom søknadsprosessen 4: Hvordan er du i forhold til taushetsplikt? Søker: Jeg klarer å holde det. Jeg har taushetsplikt i jobben uansett, så har erfaring med det. 65: Takle uenigheter? Søker: Argumentere for og imot, og bli enige. 64: Hvordan skiller du de gode fra de beste? Søker: Erfaring, evner og engasjement. Kontroll- og vedtekts komité: Ingen benker. 1 søker Henrik Haneberg Johansen 21 år fra Oslo Trosterud Interesser: Språk, lærer spansk for tiden, kan også litt fransk og litt tysk. Vil ta enda flere. Liker å trene, fotball og styrketrening. Er også interessert i historie og geografi. Søker KVK fordi: o Vil få meg engasjert til å gjøre det bedre på skolen o Nyttig erfaring i arbeidslivet o Tror jeg passer for jeg er en problemløser. Går inn, ser etter problem, og handler etter det. o Alltid objektiv uansett, og handler deretter. o Tenker meg alltid om flere ganger før jeg velger å si hva jeg mener. Både negativt og positivt. Har ingen erfaring nå, men vil søke i SR- bank. Håper det vil være med på å påvirke mine avgjørelser. 6: Du skal søke i ny jobb. Har du tid til vervet? Søker: Ja, jeg har alt for mye tid egentlig. 65: Hvorfor akkurat dette vervet? Søker: Følte det passer til meg 64: Som KVK må du ta mange upopulære valg og være streng. Føler du at du kan gjøre det? Søker: Ja, absolutt. 65: Kan du beskrive den viktigste delen av vervet? Søker: Se over at folk har gjort ting riktig og oppfører seg slik de skal etter vedtekter. 63: Kontrollere budsjettet er en del av jobben. Hvordan blir din stilling der? Søker: Har ikke så mye erfaring. Jeg kan være en rask lærer. KVK: I en søkeprosess er det mange som har søkt om verv, og mange som er nysgjerrige? Søker: Ja, jeg klarer å holde meg. 22: Linje? Søker: Økonomi og administrasjon. Innstilling: Valgkomité velger å ikke innstille kandidaten. Leder for Næringslivsdagen: 1 benker. 0 søkere. Fredrik Brekke Bergen 2. Året økonomi og administrasjon Var med på NLD i år. Mye bra, og noe jeg vil gjøre annerledes 3 jobber for tiden. 1 skal jeg slutte med, 1 deltid og 1 annen. Startet eget AS i sommer: Pirate Thinking

8 Vil: o Få bedre kontakt med UiS o Har satt i styret i Econa på UiS o Dette er å foretrekke fordi BI er en liten skole som kan ha store fordeler med et samarbeid med en skole med samme studieretninger. Tid: NLD er ett stort arrangement, mens Econa er mer småarrangementer rundt om i året. o Skal gå bra om man bruker tiden riktig. Vil også engasjere studentene mer, og få det til så bra som mulig. 6: Hva vil du forbedre? Søker: Oppmøtte på kveldsarrangementet. Engasjere de. 6: Hvordan vi du gjøre det? Søker: Bedre tid til å promotere blant annet 15: Har du tid? Søker: Har støttespiller, så regner med det skal gå bra. 27: Hvordan holde folk på NLD-dagen på dagtid? Søker: Må få noe bra på kveldsarrangementet som får folk til å bli. Er det noe bra der, vil folk bli. 6: Hvordan vil du få folk til å komme? Søker: Synes det var litt mye hemmelighold i år, vil være mer åpen. 4: Hvordan vil økte sponsorinntekter påvirke studentene? Søker: Prisen på NLD vil bli lavere for studenter. 63: Hvordan ser du for deg samarbeid med ØA? Søker: Sette opp budsjett, og samarbeide tett, siden ØA kan mest. Faddersjef: Ingen benker. 1 søker. Erik Frøiland 2. Året markedsføring Tidligere: Fadderuken 2012, og erfaring fra NLD i Dette er ting jeg vil ta med videre. Tidligere arrangement: Ta kontakt med bedrifter, utesteder og god erfaring med å få inn artister. Dersom jeg blir valgt: o Gjøre Fadderuken bedre enn i fjor o Vil gjøre fadderuken til den beste fadderuken noen sinne. o Har bygd opp nettverk fra NLD og Fadderuken. Jeg er motivert og arbeidsvillig Innstilling Faddersjef: Valgkomité har valgt å innstille: Erik Frøiland. Leder: Ingen benker. 1 søker. Charlotte Kleming Kunne ikke stille selv i dag, for jeg er i Krakow på en lenge planlagt firmatur. 23 år Bor på Hundvåg med samboer og hund Fra Tjelta 2. Året markedsføring, og trives på skolen Utenom skolen: Jobber i rekrutteringsfirma Glad i turer, liker å holde meg i aktivitet Søker fordi: o Har erfaring som markedserfaring o Dette har vært veldig kjekt og jeg kan bruke erfaringene videre o Jeg har utfordret meg selv, og gjort ting jeg ellers ikke kunne gjort o Vært gjennom oppturer og nedturer o Vil ta det neste steget. Er dessuten interessert i ledelses-fag, så det virket naturlig. Jeg har personlige egenskaper som passer til vervet. Organisert i mitt arbeid og er ikke redd for å ta en beslutning. Kan kommunisere bra. Vil bruke mye tid på å sette meg inn i vervene og personene i ledelsen. Ser på vervet som en støttefunksjon. Lede og instruere. Hvis jeg blir leder er dette noe jeg vil jobbe hardt med hver dag. Innstilling Leder: Valgkomité har valgt å innstille: Charlotte Kleming Fag: Ingen benker. 0 søkere. Markedsansvarlig: Ingen benker. 2 søkere. Søker 1 Kristoffer Fernando Lærdal Oppvokst på Sola Er klassekontakt for 2. Klasse markedsføring Jobber på Jysk og Extra Leker Sitter i styre for Norsk Colombianos Medeier i bedrift som heter Tomt & Forvaltning Motivasjon: Er sta og ønsker å få med alle. Har livserfaring, og er evig optimist. Jeg vil at alle skal få det til. Strategi: Stammekultur som er på BI, holde på den! Skape felles historie. Hvordan? o Ønsker å få i gang gode avtaler

9 6: Kva vil du gjøre? Mål for stillingen? Søker: Få gode avtaler som kan være elevenes utbytte, både med uteliv og arrangementer. Stå på. VI skal ha det kjekt, men også faglig kjekt. 63: Din alvorlige side? Det stilles krav til vervet. Søker: Liker å ha humor, men liker å få ting gjort. Man må ta ansvar og gjøre det man får beskjed om. 62: Har du egentlig tid? Søker: 20% stilling i lekebutikk, og jobber litt på jysk. Men prioriterer skole. 64: Markedsansvarlig er et ganske stort verv, og trenger undergruppe. Hvordan er du som leder å motivere i motgang? Søker: Jeg har tro på meg selv og tro på andre. Skal klare det sammen. 13: Kan du delegere arbeid: Søker: Liker å følge med på det som blir delegert ut. Er et A4-menneske. 64: Veldig viktig å være strukturert. Hvordan er du med oppfølging? Søker: Jeg er strukturert, og har erfaring med å slutte å røyke. Ting generelt i livet også. Lett å sette i gang, vanskelig å oppfølge. Søker 2: Erik Taranger 91-modell fra Tananger 2. Året økonomi, og flytter til Stavanger i juni Jobber som basearbeider Hvorfor stemme på meg? o Stilte som idrett i fjor, men flyttet til Trondheim. o Erfaringer o Tidlige resultater. Jeg skaffet inn kroner i sponsorpenger i tidligere idrettsverv. o Stå-på vilje. Kan ikke gi opp o Nye synspunkt: Tar med meg mye fra Trondheim i BIS der, og skal prøve å integrere det på skolen. Tid: Har en jobb som jeg kun jobber i hver 4. Helg, så det skal gå bra. Ambisjoner: Inkludere, opplyse: ønsker en tavle med avtaler el., en god gruppe: ønsker det sterkt, personlig lærdom. Det er sosialt og vil jo også ha det på CV. 64: Når du har fått en avtale i boks, er det ofte et problem med oppfølging. Hvordan er du med det? Søker: Kommer an på avtalen. Noen varer lenge, og noen for et visst arrangement. 64: Du har et samarbeid. Hvordan er du med videre kontakt? Mange bedrifter samtidig? Søker: Viktig å ha god oversikt og godt system. Gjøre det enkelt for deg selv. 62: Hva vil du ta med deg fra Trondheim? Søker: For eksempel en avtale som viser alle avtalene skolen har. Handler også om å opplyse. 64: Hvordan klarer du å holde orden på de individuelle avtalene i undergrupper osv.? Søker: Må ha oversikt, og må ha kontroll over hvem de forskjellige har snakket med. Virker også uprofesjonelt om alle kontakter samme. Innstilling: Valgkomité har valgt å innstille: Erik Taranger Økonomiansvarlig: Ingen benker. 1 søker Tommy Tran, 24 år Født i Thailand men har to Vietnamesiske foreldre. Oppvokst i Stavanger og bor i Sandnes 1. Klasse økonomi Glad i fotball, venner og familie, og litt fest og moro Hvorfor økonomiansvarlig? o Fikk god karakter i økonomi. Ikke fordi jeg jobbet mest med det, men det var mest logisk og kom naturlig for meg. o Teori til praksis. Vil føre teorien ut i praksis, og vil ligge steget foran andre studenter. o Tror jeg kommer til å få mye ut av vervet i videre studie Hvorfor stemme på meg? o Har jobbet på Hewlett Packard og fått budsjett fra sjefer. o Jobber i dag som prosjektleder innen markedsføring. o Har vært idrettsansvarlig i BIS i år, og kjenner til BIS som organisasjon. Både sosialt og faglig. o Har jobbet litt med budsjett i vervet. o Vært med å arrangert Sørlandets Idrettsfestival 65: Har du tid? Søker: Den stillingen jeg har nå, er en fleksibel jobb. Jeg bestemmer selv når jeg vil jobbe, så ja. 63: Prokura. Hvordan ser du på det ansvaret? Handle på vegne av organisasjonen? Søker: Det er en mulighet jeg har, sammen med leder. Det vil ikke kun ligge på meg, men også i møter. 63: Hvordan vil du tenke når du vil handle alene? Søker: Dialog med ØA og Leder. Må ta hensyn til det økonomiske aspektet ved en sak. Fordeler mot ulemper. 64: Du skal alltid spørre hva kostnadene er. 63: God regnskapsskikk? Søker: Andre enn meg skal kunne skjønne og lese det. Strukturert og ordentlig måte. Jeg skal også kunne forklare meg. 65: Noen har kjøpt noe, og ikke fortalt det. Hva gjør du? Søker: Må se det litt an i forhold til hvem som har handlet og om den gruppen/vervet har budsjett til det.

10 Innstilling Økonomiansvarlig: Valgkomité har valgt å innstille Tommy Tran. Sosialt ansvarlig. Ingen benker. 1 søker. Melissa Martens 20 år, 1. Året internasjonal markedsføring Hvorfor dette vervet? o Har erfaring fra sosialgruppen. Vil nå være leder o o Vil fokusere på BI-Kroa. Det er en plass hvor BI-studentene kan møtes og bli bedre kjent Jeg gjør dette for studentene. Det er min fritid, og jeg setter høyt det jeg gjør. Jeg vil at studentene skal få det like kjekt når de begynner som jeg hadde det. Hva vil jeg gjøre med vervet? o Vise meg og sosialgruppen frem o Idrett på Storskjerm. Vil jobbe tett med idrettsansvarlig og få til dette o Temafester. Tema på Kroene. Ikke kun utkledning, men tema FOR Kroene. 2: Hvordan vil du få folk til Kroa? Søker: Viktig å gå til klasserommene og få de engasjerte. Ønsker å få en sosialgruppe som er fra alle trinnene. 18: Hvor mange ganger vil du ha Kroa åpen? Søker: Kanskje annenhver torsdag. Heller planlegge og promotere bra de gangene det er. 63: Du er og med i styret i BIS. Hvordan er det med BIS organisasjonen i styret? Søker: Jeg ser positivt på det. Sosialt ansvarlig kan ha det veldig kjekt, men jeg har også en seriøs side 28: Utenom Kro, hvilke aktiviteter vil du arrangere? Søker: Utflukter, fotball, håndball og lignende. Trenger ikke alltid være alkohol i bildet. Vil planlegge nærmere om jeg blir valgt. 6: Hvordan er du som leder? Søker: En som er flink å delegere, men å vise at jeg er en som klarer å ta i et tak. Vi er et team. 27: Champions League. Her på skolen? Søker: Enten Auditorium, På Champs, på Kroa, det er mange muligheter. 63: Du har jo et budsjett å holde deg til. Hvordan takler du det? Søker: Vil få sponsorer slik at arrangementene blir bedre. Om ikke det går, må man jo forholde seg til det budsjettet men har. Innstilling Sosialt ansvarlig: Valgkomité har valgt å innstille: Melissa Martens. Kommunikasjonsansvarlig. Ingen benker. 1 søker. Elma Radoncic 21 år, 1. Klasse markedsføring Har gått på NKF, uteksaminert i sommer 2012 Utdannet Markedskommunikator Har vært Redaktør i BisVas i år Har prøvd å fokusere mer på studentene i avisen Tett samarbeid med Kommunikasjonsansvarlig. Har merket i BIS at det er vanskelig å engasjere studentene. o Gode kommunikasjonsverktøy er viktig. Saker jeg vil jobbe med: o Studentavis på nett o Få inn mer sponsorer enn det vi har hatt i dag. o Nettavis vil åpne for større mulighet for sponsorer enn det som er i dag o Vil ha et tett samarbeid med de andre vervene i BIS. o Vil gjerne få til en BisVas-app eller lignende app. o Å gjøre BIS mye mer synlig. Ikke alle som vet hvem i BIS er, og hvilke stillinger de forskjellige har. o Åpne kontoret mer enn det som er i dag. Hvorfor meg? o Utdannet markedskommunikator o Har studert markedskommunikasjon, og det motiverer meg til å fortsette o Har vært med i BIS i år, og vet hvordan organisasjonen fungerer. o Har vært stedfortreder for Kommunikasjonsansvarlig i år, og har innsikt i vervet. 18: Du vil skaffe sponsorer. Vil du gjøre det selv eller Markedsansvarlig? Søker: Jeg vil ha et tett samarbeid med Markedsansvarlig, men også være med på det selv. 64: Det kan komme mye jobb på en gang. Hvordan takler du å ha mye å gjøre på en gang? Søker: Som Redaktør har jeg deadline, og har erfaring med det. Det har gått fint med korte frister tidligere også. Innstilling Redaktør: Valgkomité har valgt å innstille: Elma Radoncic Studentaksjonen. Ingen benker. 0 søkere. Leder for aksjeklubben. 1 benker. 0 søkere Simen Bjerkelund 91-modell Begynte å jobbe litt med aksjer, og begynte med økonomi 1. Året økonomi og administrasjon London School of Economics i sommer, og lærte mye der om aksjer. Har vært leder av aksjeklubben i år, hvor jeg organiserte et aksjekurs med godt oppmøte.

11 Vil gjøre fremover mot sommer: Vil åpne grupper og jobbe sammen. Neste år vil jeg skape en gruppe, og få inn kule forelesere innen aksjer. 2: Hvorfor benker du? Søker: Har vært bortreist mye, og glemte av det. 7: Aksjeklubben er nytt. Hvordan vil du vise deg frem? Søker: Vil prøve å forbedre meg på leder-rollen med promotering og annet. 27: Hvordan er ditt nettverk med å få tak i folk utenfra? Søker: Ingenting. Prøvde å komme litt i kontakt med Skagen, og Aksjenorge. 4: Hvordan gikk arrangementet du arrangerte i år? Søker: Gikk veldig bra, ca. 50 stk som møtte opp. Stemmene fordelte seg slik: Verv Stemmer Blank Redaktør Susanne: 48 1 KVK Henrik: Fadder Erik: 49 0 Leder Charlotte: 45 4 Marked Erik: 36, Fernando: 13 0 Økonomi Tommy: 47 2 Sosialt Melissa: 48 1 Kommunikasjon Elma: 49 0 Leder aksjeklubben Simen: 49 0 VK Kathrine: 48 1 NLD Fredrik: 48 1 Kro-ansvarlig Marcela: Sak 13: Behandling/Godkjennelse av fullmakt til det sittende styret for å konstituere eventuelle manglende verv Forslagsstiller: Styret BIS Stavanger Bakgrunn: Styret ønsker godkjennelse til å konstituere eventuelle manglende verv Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å konstituere eventuelle manglende verv. Enstemmig vedtatt, saken godkjennes Sak 14: Eventueltsaker Eventueltsaker tas opp.

12 Vedleggnr.1 Referat av Generalforsamling BIS-Stavanger Høst 2012 Dato: Klokkeslett: Sted: BI Stavanger, Orre Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2012 Dato: 11. Oktober 2012 Sted: Orre Start: 16:02 Slutt: 17:19 Antall personer ved oppstart: 21 Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK orienterer om de ulike delene

13 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkallelse, dagsorden og forretningsorden. Enstemmig vedtatt. Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK har ansvar for denne saken. Forslag til vedtak: Thomas Elgar er ordstyrer Tora Vaage er referent Charlotte Kleming er bisitter Fanny Kongevold Fjermeros + 2 er tellekorps Enstemmig vedtatt. Sak 3 Behandling/Godkjenning av referat Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Referat fra generalforsamling vår 2012 Forslag til vedtak: Referat godkjennes ikke da det ikke foreligger noe referat fra forrige GENERALFORSAMLING.KVK: Prøvde å få tak i referat fra generalforsamling fra i vår. Fikk tak i det for noen minutter siden. Syns derfor ikke det er forsvarlig å legge det ut nå, da folk ikke får satt seg inn i det. Foreslår å legge det frem ved vårens GF. Forslag vedtatt En person kommer. Totalt 22. Sak 4 Saker til eventuelt Saker til eventuelt noteres nå og tas opp til slutt. Eventueltsaker er saker som ikke er meldt inn innen angitt tidsfrist. Sakene vil bli behandlet undersak 12. Kontroll- og vedtektskomiteen gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandle/godkjennes av Generalforsamlingen Ingen eventueltsaker. Sak 5 Orientering/Styrets beretning Bakgrunn: Hvert styremedlem har skrevet sin beretning. Hvert styremedlem presenterer sin beretning i korthet. Se vedlegg 1: Leder: Har bestemt, i henhold til tid, at jeg presenterer de ulike vervene.har noen noe imot dette? (Nei).

14 Sak 6 Behandling/Godkjenning av vedtektsendringer foretatt av Styringsgruppen Forslagsstiller: KVK Stavanger orienterer på vegne av KVK Sentralt Bakgrunn: Ved Styringsgruppemøte som ble avholdt ble det vedtatt diverse standardiserte vedtektsendringer. Leder og KVK orienterer om styringsgruppen og det arbeidet de har gjort. Leder: Skal vi ta litt tid å lese gjennom vedtektsendringene, eller gå videre? 19: Hvor er vedleggene?leder: Bakerst i sakspapirene. Vi tar 5 minutter til dette. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner vedtektsendringene som blir lagt fram. Se vedlegg 2 Enstemmig vedtatt. Sak 7 Behandling/Regnskap/Økonomi Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer regnskapet for våren Vedlegg nr. 4. Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner regnskapet for våren ØA15: Hvorfor er sponsorinntektene positive? Skulle ikke de være negativt?øa: De ble sånn når det ble printet ut. Så er usikker selv. Det er blitt ført en debetpostering over det, som gjør at det er blitt postitvt. Skal finne ut av det.øa: Driftsresultatet, der står det minus 15000, det betyr at vi gikk det i pluss.øa: Dette har ikke jeg vert med på, da var ikke jeg ØA. Har prøvd å få tak i ØA fra i fjor for detaljer. Derfor har jeg ikke helt kontroll på alt.leder: Dersom ingen har noe imot dette, forslår jeg at vi går til votering.enstemmig vedtatt Sak 8 Behandling/Budsjett/Økonomi Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer budsjett for høsten 2012 og våren Vedlegg nr. 3. ØA: Dette ble satt opp og godkjent på Generalforsamlingen i vår, men har gjort noen endringer. De endringer som er gjort er at jeg har økt støtte til linjeforeingener, med kr 2000 pr forening. Fordi vi har litt mer penger. Har budsjettert med at vi skal gå i minus, fordi EK har vokst seg så stor. Vi skal ikke ha profitt, derfor tar vi av denne nå, for å kompensere. Betyr bare at vi får mer penger nå.andre endringer jeg har gjort er under styret. Telefonrefunsjon, fordi folk bruker privattelefoner. Har nedjustert denne, fordi det er blitt billigere å ringe. Enda en endring er å øke posten for kaffe fordi vi har kjøpt kaffetrakter. Dette er for at folk kan komme inn og ta seg en kopp. Aksjeklubben ble startet, men har ikke vært særlig aktivt. Har fått ny leder nå. Øker derfor den posten for å få i gang klubben. Idrett har fått inn sponsorinntekter, dette har det ikke vært budsjettert for før. 19: De pengene han har fått. De ble satt i minus, som om han mistet de han egentlig skulle ha.øa: Han har brukt penger han ikke har hatt, derfor har sponsorinntektene dekket dette. VÅR:Her har jeg budsjettert med å gå litt i pluss, som en margin. Var litt usikker rundt NLD, da han var bortreist. Tok derfor utgangspunkt i fjoråret. Utgangspunktet er at NLD skal gå i null, og derfor ikke påvirke BIS sitt budsjett.15: Kommer noe av dette fra BIS, av det som er budsjettert?øa: Ikke direkte nei. Eventuelt sentralledelsen.ma: Jeg får jo mindre budsjett i forhold til inntekter, men jeg skal hjelpe deg med å skaffe inntekter. Andre endringer er at jeg har økt BisVas, avisen vår, som før var på 8 sider, nå er den på 12 sider. Økt

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 Generalforsamling Høst 2013 Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 1 Forord Da var det tid for Høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 Start: 13.00 Slutt: 21.45 Antall personer tilstede: 152 ved oppstart. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 1. september 2014 Sted: Auditorium Tid: 16.00 Forord Vi er samlet for en ekstraordinær generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Innholdsfortegnelse Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 Sola, BI Stavanger Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte SAKSPAPIRER Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 04-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 05-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat -

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat - Ordinær generalforsamling 2015 Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 Avsluttet : kl. 02:00 - Referat - 1 Innholdsbetegnelse Oppsummering Referentenes forord Introduksjon Godkjenning av

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer