Generalforsamling. Høst Dato: Sted: Orre Tid: 12.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00"

Transkript

1 Generalforsamling Høst 2011, Dato: Sted: Orre Tid: 12.00

2 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer og alle andre studenter som er medlem av organisasjonen BIS. Generalforsamlingen tar opp saker som er kommet inn innen angitt tidsfrist i forhold til BIS sine vedtekter. Denne høsten var fristen satt til 4. oktober. Sakene som gjennomgås er gitt av vedtektene, samt. saker styret fremlegger for Generalforsamlingen. Behandlingssaker vil behandles i forhold til endringsforslag som enten står i sakspapirene eller blir meldt inn til ordstyrer på Generalforsamlingen. Endringsforslag som meldes inn på Generalforsamling må meldes inn før saken tas opp, noe som ordstyrer vil oppfordre til i forkant av hver sak. Dette krever at deltakerne setter seg inn i sakspapirene. Styret ved BIS Stavanger ønsker at alle deltar på Generalforsamling for å sikre at arbeidet styret gjør blir gjort i forhold til Generalforsamlingens bestemmelser og retningslinjer. Her ønskes det innspill og synspunkter fra studentene. Dette er arenaen hvor studentene avgjør BIS sitt arbeid fremover og godkjenner det tidligere arbeidet. Generalforsamlingen er alle BIS medlemmer sitt forum. Vedtak som fattes på Generalforsamling skal følges. Da vil BIS Stavanger ønske alle hjertelig velkommen! Med vennlig hilsen BIS styret Leder: Tore-André Nygård Økonomiansvarlig: Ruben Joakim Gundersen Markedsansvarlig: Fanny Kongevold Fjermeros Sosialt ansvarlig: Thomas Habtay Fagansvarlig: Cecilia Vik Kommunikasjonsansvarlig: Tone Rekkedal Kontroll- og vedtektskomité: Gina Ailin Narvestad Valgkomité: Arne Samuelsen Leder for NLD: Aleksander Lende Kro-ansvarlig: Heidi Josefin Tangeraas Redaktør: Anna Rødstøl Idrettsansvarlig: Kristine Høiland Leder for EMG: Carina Otnæs Innholdsfortegnelse

3 Forord 2 Forretningsorden for Generalforsamling 4 Vedtekter angående Generalforsamling i BIS 5 Sak 1: Godkjenning av innkallelse, Dagsorden og Forretningsorden. 7 Sak 2: Valg av ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps. 7 Sak 3: Godkjenning av referat fra forrige Generalforsamling. 7 Sak 4: Godkjenning av referat fra ekstraordinær Generalforsamling Sak 5: Oppføring av saker til eventuelt. 7 Sak 6: Redegjørelse fra styret og ledelsen. 7 Sak 7: Behandling og godkjenning av revidert regnskap med revisors anmerkning for periode. 8 siste Sak 8: Behandling og godkjenning av budsjett for inneværende og kommende periode. 8 Sak 9: Valg av nytt styre og ledelse ved BIS Stavanger 9 Sak 10: Godkjennelse av fullmakt til det sittende styret for å konstituere eventuelle verv 9 manglende Sak 11: Eventuelt 9 Vedlegg: Vedlegg 1 Referat fra Generalforsamling Vedlegg 2 Referat fra ekstraordinær Generalforsamling Vedlegg 3 Redegjørelse fra Styret Vedlegg 4 Regnskapet for Våren 2011 Vedlegg 5 Budsjett for Høst 2011 Forretningsorden for Generalforsamling BI

4 Studentsamfunn avdeling Stavanger 1. Adgang til generalforsamling har alle medlemmer av BIS Stavanger, personer som styret innbyr og revisor. 2. Talerett har alle personer nevnt i pkt.1. Forslagsrett og stemmerett har alle tilstedeværende medlemmer av BIS Stavanger 3. Generalforsamlingen skal velge ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps. 4. Mistillit til forsamlingens ordstyrer kan fremsettes på ethvert tidspunkt. I så tilfelle overtar leder BIS Stavanger som ordstyrer inntil ny forhandlingsledelse er oppnådd. 5. Man tegner seg til innlegg ved å strekke arm og pekefinger i luften. Replikk tegnes kun til innlegg, og da ved å strekke peke- og langfinger i luften. 6. Innlegg har en begrenset taletid oppad til tre -3- minutter. Redegjørelser og saksfremleggelse kan imidlertid bli tilegnet utvidet tid, med generalforsamlingens godkjennelse. 7. Det gis to -2- replikker til hvert innlegg, á to -2- minutter, samt en -1- svarreplikk. 8. Når ordstyrer i samråd med generalforsamlingen finner at alle argumenter er fremlagt, settes strek. Alle forslag skal være skriftlig fremlagt i undertegnet stand før strek, for å bli referert fra dirigentbordet. Opphevelse av strek kan vedtas med absolutt flertall fra den stemmeberettigede del av forsamlingen. 9. Saksopplysninger fra dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden gis øyeblikkelig, om enn uten avbrytelse av pågående fremstilling. 10. Forslag til øyeblikkelig avbrytelse kan fremmes med, og vedtas av 2/3 flertall. 11. Realitetsforslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. 12. Benkeforslag kan fremmes med 2/3 oppslutning blant de stemmeberettigede. 13. Vedtak kan ikke fremmes etter at strek er satt. 14. Ved votering skal dørene være lukket 15. Votering foregår ved håndsopprekning dersom ikke annet er ønsket fra salen. Personvalg skal foregå skriftlig. 16. Alle avgjørelser treffes ved absolutt flertall dersom ikke annet er spesifisert i vedtekter eller forretningsorden. 17. Beregningsgrunnlaget for vedtak er alle til enhver tid stemmeberettigede oppmøte. Blanke stemmer inkluderes i beregningsgrunnlaget. Ved møters begynnelse vil det gjennom loddtrekning bestemmes en delegat som får ekstra stemme. Denne skal brukes ved stemmelikhet, men kan ikke benyttes ved valg av personer til tillitsverv. Grunnleggende stemmedefinisjoner er: a) Med absolutt flertall menes minimum halvparten av de stemmeberettigedes gunst og stemmemessige overvekt. b) Med simpelt flertall menes oppnådd minimum en -1- stemmes overvekt. 18. Personlige angrep, usømmelig ordbruk og berusede personer tiltales av ordstyrer. Ved gjentatte forsømmelser kan ordstyrer kreve bortvisning.

5 Vedtekter angående Generalforsamling i BIS Hentet fra BIS sine vedtekter: Kapittel 4: Organisasjon 4-1 Generalforsamling Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ Generalforsamlingen avholdes to -2- ganger i året, lagt til vår- og høstsemesteret Generalforsamlingen trekker opp de prinsipielle og strategiske retningslinjene for BIS Stavanger sin virksomhet Styret og Generalforsamlingen kan spesielt invitere personer til generalforsamling med observatørstatus dersom dette er ønskelig Innkalling til Generalforsamling skal bekjentgjøres senest to uker før møtestart. Styret er ansvarlig for innkallingen. Godkjent innkalling er publisering på hjemmesiden, og hensiktsmessig intern markedsføring av datoen Saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen må være styret i hende senest 5 dager etter innkalling Sakspapirer skal være tilgjengelig for studentene senest en -1- uke før møtestart, herunder skal de ligge tilgjengelig på hjemmesiden. Alternativt kan sakspapirene foreligge i papirformat på en tilgjengelig og naturlig plass, for eksempel utenfor studentforeningens hovedkontor Egne tilføyelser til lokale vedtekter for BIS Stavanger må ha 2/3 flertall og trer i kraft ved Generalforsamlingens slutt. Vedtektene kan også tre i kraft på et senere tidspunkt, hvis dette er ettertrykkelig spesifisert i vedtektsforslaget - eller tilføyelsen, og godkjent av Generalforsamlingen. Egne tilføyelser til de lokale vedtektene kan ikke være motstridene til de standardiserte vedtektene eller Sentralstyret sine vedtekter Stemmeberettigede ved BIS Stavangers Generalforsamling er kun organisasjonens medlemmer som er definert i vedtektene Generalforsamling som er innkalt i henhold til vedtektene er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede som møter opp Generalforsamlingen skal avholdes i BI Stavangers sine lokaler Vedtak fattet på Generalforsamlingen kan med 2/3 flertall i Generalforsamlingen gis tilbakevirkende kraft. Unntak for dette er vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. 4-2 Høstens Generalforsamling

6 4-2-1 Høstens Generalforsamlingen skal tre sammen senest ti -10- uker etter høstens semesterstart og har følgende arbeidsoppgaver: - Velge de representanter til styret, KVK og VK som er ledige. Dette dreier seg om de stillinger som eventuelt er fratrådt eller ikke besatt i perioden fra forrige generalforsamling. (KVK og VK velges ved behov) - Godkjenne regnskap for 1.halvår i inneværende år. - Godkjenne budsjett for høstsemesteret. - Behandle, og eventuelt endre egne tilføyelser til lokale vedtekter for BIS Stavanger, stillingsinstrukser og andre retningslinjer gitt av Generalforsamling dersom det er kommet forslag om dette. 4-3 Høstens Generalforsamling, oppgaver Dagsorden for Generalforsamling skal inneholde: 1. Godkjenning av innkallelse, Dagsorden og Forretningsorden. 2. Valg av ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps. 3. Oppføring av saker til eventuelt. 4. Godkjenning av referat fra forrige Generalforsamling. 5. Redegjørelse fra styret. 6. Eventuelle endringer i BIS LA sine lokale vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. 7. Saker fra styret og BIS LA sine medlemmer. 8. Behandling og godkjenning av revidert regnskap med revisors anmerkning for siste periode. 9. Behandling og godkjenning av budsjett for inneværende og kommende periode. 10. Presentasjon av kandidater til eventuelle ledige tillitsverv. 11. Innstilling fra valgkomiteen. 12. Valg av eventuelt ledige tillitsverv i styret, kontroll- og vedtektskomiteen og valgkomiteen i: BIS LA I II III - Leder - Økonomiansvarlig - Fagansvarlig - Markedsansvarlig - Kommunikasjonsansvarlig - Sosialt ansvarlig Kontroll og vedtektskomiteen (Antall representanter) Valgkomiteen (Antall representanter) Tillitsvalgte har funksjonstid ett -1- år fra Generalforsamlingens slutt og/eller fram til neste Generalforsamling i høstsemesteret.

7 Saker Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK orienterer om de ulike delene Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkallelse, dagsorden og forretningsorden. Enstemmig vedtatt Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK har ansvar for denne saken. Forslag til vedtak: Enstemmig vedtatt Tore-Andrè Nygård er ordstyrer Tone Rekkedaler referent Fanny Kongevold Fjermeros er bisitter Gina Ailin Narvestad + 2 er tellekorps Sak 3: Behandling/Godkjenning av referat fra ordinær Generalforsamling 24. februar Forslagsstiller: BIS Stavanger styret Bakgrunn: Referat fra generalforsamling Forslag til vedtak: Referat godkjennes av Generalforsamlingen Se vedlegg 1 Enstemmig vedtatt Sak 4: Behandling/Godkjenning av referat fra ekstraordinær Generalforsamling 13.april Forslagsstiller: BIS Stavanger styret Bakgrunn: Referat fra generalforsamling Forslag til vedtak: Referat godkjennes av Generalforsamlingen Se vedlegg 2 Enstemmig godkjent!

8 Sak 5 Saker til eventuelt Saker til eventuelt noteres nå og tas opp til slutt. Eventueltsaker er saker som ikke er meldt inn innen angitt tidsfrist. Sakene vil bli behandlet under Sak 11. Kontroll- og vedtektskomiteen gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandle/godkjennes av Generalforsamlingen Sak 6 Orientering/Styrets beretning Bakgrunn: Hvert styremedlem har skrevet sin beretning. Hvert styremedlem presenterer sin beretning i korthet. Se vedlegg 3 Alle takker for tillitten. Sak 7 Behandling/Regnskap/Økonomi Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer regnskapet for våren Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner regnskapet for våren Se vedlegg 4 ØA: Mye å rette opp fra i fjor, ikke helt fornøyd. Enstemmig godkjent Sak 8 Behandling/Budsjett/Økonomi Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer budsjett for høsten Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner budsjett for høsten Se vedlegg 5 ØA: kundefordringer, noe mangler. Likviditet: veldig bra. Enstemmig godkjent! Sak 9 Behandling og godkjenning av stillingsinstruks leder Studentaksjonen

9 Forslagsstiller: BIS Stavangerstyret Bakgrunn: Det har tidligere ikke vært stillingsinstruks for leder Studentaksjonen. Forsalg til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for leder Studentaksjonen Se vedlegg 6 Enstemmig godkjent (ved en liten redigering) Leder: kan bli stemt inni ledelsen, pga det er et stort verv, og det kan eventuelt rettest mot media. Derfor har vi nå stillingsinstrukser. Sak 10: Behandling/Valg av nytt styre og ledelse for BIS Stavanger Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Følgende verv i BIS Stavanger skal velges: Leder for LFØS Leder for LMFS Faddersjef Leder for Studentaksjonen Valgkomité Gjør oppmerksom på at det er mulig å stille fra benk dersom du ikke har søkt fra før. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen følger Valgkomiteens innstilling/anbefaling. Leder for markedsførings studenter (LMFS): UY BUI stiller på benk til vervet: 2.året markedsføring, har ikke vært så aktiv, mange muligheter, ønsker å at studentene skal få kontakt med det virkelige livet, viktig å få kontakter! Spørsmål fra salen: FA: nytt verv, står fritt. Har du planer, hva du vil gjør som leder? UY: Skaffe nye kontakter, ringe rundt. Se hva folk har gjort før, være aktiv, være engasjert Kro: hvorfor stille på benk? UY: Det er ingen kandidater, ser sjansen til å gjøre det. Leder: hva gjør du ellers? UY: Jobber i butikk, og barneinstitusjon. Nettbasert tilknytning til FN. MA: har du tid til dette i forhold til studie og jobb? UY: Ja, føler jeg har engasjementet. Må prioritere det. Alle stemmer Stemming: 16 stemmer, 0 blank. Gratulerer! Leder for linjeforeningen økonomi: en person stiller, har gjennomgodt intervju Christel: skal fortelle litt om meg selv og hvorfor meg. 28 år, to barn 12 og 5 år. opptatt av å trene. Leser mye faglitteratur. Viktig å holde seg oppdatert, det er kjekt. Nettverksbygging står høyt. Jobba med litt forskjellig: relevant: Statoil- saksbehandler mot kunder og leverandører. Rapportere til ledelsen, følge opp. Vært med å promotere nye IT-løsninger. Vant til å ha mye kommunikasjon

10 og samarbeid. Har vært klassekontakt. Noen spm? Viss jeg går inn for noe, gjør jeg det 100%. Gir meg ikke. Positiv, lett å samarbeide med. Kjekt å bli kjent med alle type folk. ambisiøs, høye mål. Proaktiv: vil ikke vente med å gjøre noe. liker utfordringer, har ikke noe imot vanskelige oppgaver. Alenemor, tidligere jobbet på skolen. vant til å ha mye på en gang. Planer: sette opp mål for året. Planlegge budsjettet. Markedsføre rundt om i klassene. Arrangere linjefest/temakveld. Nye mål: et ønske om å få til et samarbeid med start UIS (felles for alle økonomistudentene i Stavanger) Idrett: har du tid siden du er alenemor? Christel: det handler om interesse, det å ville jobbe med det. kan gjerne sitte en lørdagskveld å jobbe med det, enn å gå ut, om det virkelig er noe jeg interesserer meg for. VK: leser opp innstilling, har valgt å innstille Christel Byberg Stemming: 16 stemmer, 0 blank. Gratulerer Christel! Stiller på benk for faddersjef: Simen Sædberg 1.år markedsføring, rett fra vgs. Var i russestyret på vgs, planlegge events. Jobber på Hansen Hjørnet. Blitt med å arrangere ulike ting. Fritid: spilt aktivt handball. Trent helsestudio, basket. Spørsmål fra salen: KVK: kan du få brukt de kontaktene du har hatt i russestyret? Simen: Ja har fortsatt kontakt med de FA: hvordan takler du stress? Simen: Har du jobbet på hansenhjørnet? Takler det ganske bra KVK: Hvorfor har du ikke søkt? Simen: Visst ikke det. Er vant til å ha et hardt kjør, vant til å samarbeide med andre. MA: er du flink til å holde i ro? Simen: Ja, det er jeg så lenge jeg er edru. Tellekorpset teller: 16 stemmer, 0 blank. Gratulerer! Leder: noen som stiller på benk som leder for studentaksjonen? (redegjør for hvordan det går ut på). Ingen stiller, heller ingen søkte. VK orienterer om vervet VK. I hovedsak mye å gjøre før generalforsamlinger. KVK: veldig spennende å sitte på den andre siden av bordet. Får et annet perspektiv. Ingen stilte på benk. Ingen som stilte på benk som leder for studentaksjonen. Sak 11 Godkjennelse av fullmakt til det sittende styret for å konstituere eventuelle manglende verv Forslagsstiller: Styret BIS Stavanger Bakgrunn: Styret ønsker godkjennelse til å konstituere eventuelle manglende verv Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å konstituere eventuelle manglende verv.

11 Vedtatt! Sak 12 Eventueltsaker Eventueltsaker behandles. Ingen eventeltsaker. Vedlegg: Vedlegg nr.1 (Beklager rotete oppsett av dette vedlegget, men på grunn av tekniske problemer blir det seende slik ut) Referat fra Generalforsamling i BI Studentsamfunn Stavanger Dato: Start: 16:00 Slutt: Sted: Orre Antall personer tilstede: 62 Ordstyrer: StianRognlid Bisitter: Christian Arntzen Tellekorps: Heidi Kristine Halvorsen, ChristinaLinnebo, Helen Dyrvang Referenter: Ingvild Erøy Prestårhus Åpningshilsen: Ønsker velkommen og informerer om generalforsamlingen. Innhold Forretningsorden Vedtekter angående generalforsamling

12 Sak 1: Behandling/Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Sak 2: Behandling/Valg av ordstyrer, referent, bisitter, tellekorps og utdeling av dobbeltstemme Sak 3: Behandling/Godkjenning av referat fra forrige generalforsamling Sak 4: Saker til eventuelt Sak 5: Orientering/Styrets beretning Sak 6: Orientering/Redegjørelse for pengebruk i BIS Stavanger Sak 7: Behandling/Godkjenning av nye vedtekter Sak 8: Behandling/Godkjenning av nye retningslinjer Sak 9: Orientering/Linjeforening for økonomistudenter Sak 10: Behandling/Godkjenning av retningslinjer for linjeforening Sak 11: Behandling/Godkjenning av budsjett for linjeforening Sak 12: Behandling/Godkjenning av regnskap for høsten 2010 Sak 13: Behandling/Godkjenning av budsjett våren 2011 Sak 14: Behandling/Valg av nytt styre og ledelse for BIS Stavanger Sak 15: Behandling/Godkjennelse av fullmakt til det sittende styret for å konstituere eventuelle manglende verv Sak 16: Saker til eventuelt

13 Sak 1: Behandling/Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK orienterer om de ulike delene KVK: Ifølge vedtektene skal innkallingen skje senest 2 uker før møtestart. Det ble innkalt til generalforsamling torsdag 10. februar, altså 2 uker siden. Dagsorden skal være tilgjengelige på hjemmesiden senest 1 uke før møtestart. Disse ble lagt ut torsdag 17.februar. Altså 1 uke siden. Foreslår at Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden. KVK orienterer videre om forretningsorden. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkallelse, dagsorden og forretningsorden. Vedtak: Godkjent Sak 2: Behandling/Valg av ordstyrer, referent, bisitter, tellekorps og utdeling av dobbeltstemme Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK har ansvar for denne saken. Forslag til vedtak: Stian Rognlid (KVK SL) er ordstyrer Ingvild Erøy (KA) er referent Christian Arntzen (MA) er bisitter Heidi Halvorsen (KVK) Christina Linnebo (ØA) og Helen Dyrvang (SA) er tellekorps Ble endring i forslag til vedtak grunnet praktiske årsaker. KVK informerer om dette. Dobbelstemme avgjøres ved loddtrekning Dobbeltstemme: nr. 65 Vedtak: Godkjent Sak 3: Behandling/Godkjenning av referat fra forrige generalforsamling Forslagsstiller: BIS Stavanger styret Bakgrunn: Referat fra generalforsamling Forslag til vedtak: Referat godkjennes av Generalforsamlingen

14 Se vedlegg 1 Vedtak: Godkjent Sak 4: Saker til eventuelt Saker til eventuelt noteres og tas opp til slutt. Saker til eventuelt er saker som ikke er meldt inn innen angitt tidsfrist. Sakene vil bli behandlet under sak 16 Kontroll-og vedtektskomiteen gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandles/godkjennesav Generalforsamlingen. Ordstyrer setter tidsfristen til kl Sak 5: Orientering/Styrets beretning Bakgrunn: Hvert styremedlem har skrevet sin beretning. Hvert styremedlem presenterer sin beretning i korthet. Se vedlegg 2 Hvert styremedlem gåropp og presenterer seg, takker for tilliten og henviser til vedlegget. Sak 6: Orientering/Redegjørelse for pengebruk i BIS Stavanger Forslagsstiller: BIS Stavanger styret Bakgrunn: Enkelte har stilt spørsmål til hva vi i BIS Stavanger bruker pengene våre på. Det ønskes at studentmassen opplyses om denne sak. Se vedlegg nr. 3 Leder henviser til sakspapirene, og ber salen ta litt tid å lese gjennom for å eventuelt komme med spørsmål og tilbakemeldinger. Ingen spørsmål eller tilbakemeldinger. Sak 7: Behandling/Godkjenning av nye vedtekter Forslagsstiller: Kontroll-og vedtektskomiteen Bakgrunn: BIS Stavanger har ingen egen revisor. Derfor ser vi det nødvendig og ønskelig at direktør ved Handelshøyskolen BI Stavanger kan kvalitetssikre at regnskap er ført etter god regnskapsskikk, og at det er i samsvar med bankavstemning. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner ny vedtekt.

15 Ordstyrer orienterer og henviser til vedlegg. Ingen innvendinger. Vedtak: Godkjent. Sak 8: Behandling/Godkjenning av nye stillingsinstrukser Forslagsstiller: Kontroll-og vedtektskomiteen Bakgrunn: I de lokale standardiserte vedtektene har ikke kro-leder og redaktør egne stillingsinstrukser. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner de nye stillingsinstruksene. Se vedlegg 5Vedtak: Godkjent Sak 9: Orientering/Linjeforening for økonomistudenter Forslagsstiller: Leder for linjeforeningen Bakgrunn: Leder av linjeforening redegjørleder for linjeforeningen:skal danne en linjeforening for økonomistudenter, som skal arrangere bedriftspresentasjoner og temakvelder. Leder, nestleder og sekretær presenterer seg og sine stillingsinstrukser. Sak 10: Behandling/Godkjenning av vedtekter og stillingsinstrukser for Linjeforeningen for økonomistudenter Forslagsstiller: Leder for linjeforeningen Bakgrunn: Linjeforeningen for økonomistudenter trenger vedtekter og stillingsinstrukser for å bli startet opp. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner vedtektene og stillingsinstruksene for Linjeforeningen for økonomistudenter. Se vedlegg 6Leder: Saken er stemt igjennom på styremøtet til BIS, for så å ta dette opp på generalforsamlingen. Ingen som hadde innvendinger eller spørsmål. Vedtak: Godkjent Sak 11: Behandling/Godkjenning av budsjett for linjeforening Forslagsstiller: Leder for linjeforeningen.

16 Bakgrunn: Leder presenterer budsjett for Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner budsjett for Vedtak: Godkjent Se vedlegg 7 Sak 12: Behandling/Godkjenning av regnskap for høsten 2010 Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer regnskapet for høsten Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskapet for høsten Se vedlegg 8 Økonomiansvarlig orienterer om budsjettet. ØA:Telefonutgifter er en symbolsk sum som gis i tilbakebetaling til telefonbruk. Refusjon BIS er utgifter som blir dekket som reise, opphold etc når BIS er ute å reiser. -Åpner for spørsmål fra salen - Ingen spørsmål Vedtak: Godkjent Sak 13: Behandling/Godkjenning av budsjett våren 2011 Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer budsjettet for våren Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner budsjettet for våren Økonomiansvarlig orienterer om forslaget til budsjett. Ingen innvendiger fra salen.vedtak: Godkjent Se vedlegg 9 Sak 14: Behandling/Valg av nytt styre og ledelse for BIS Stavanger Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Følgende verv i BIS Stavanger skal velges: Leder Fagansvarlig

17 Markedsansvarlig Økonomiansvarlig Sosialt ansvarlig Kommunikasjonsansvarlig Redaktør Kro-ansvarlig Faddersjef Leder for Valgkomité Leder for Kontroll-og vedtektskomité Leder for Næringslivsdagen(e) Idrettsansvarlig Forslag til vedtak: Generalforsamlingen følger Valgkomiteens innstilling/anbefaling. Kandidatene presenterer seg selv etter den rekkefølgen som er satt opp i sakspapirene. Leder: 1 kandidat Tore-André Nygård Orienterer om seg selv. Utadvent, likerå prate med andre mennesker. Lett engasjert, brenner for BIS noe han har lyst å fortsette med. Motivert at ledelsen, studenter og jobbe for ett felles mål og dra BIS til nye høyder. Lært mye om seg selv, og utviklet seg selv på dette året i BIS. Har pågangsmot, liker å motiverer de rundt seg har mye kunnskap og erfaring på området. Spørsmål fra salenhvorfor stille i BIS, og ikke i noe nytt? kontinutet, overblikk og ikke minst erfaring. Har du tid? Tilpasser seg, og prioriterer. Hva skal du gjøre for at neste år skal bli bedre? Begynne med arrangementer tidligere, få underverv opp og går. Bygge videre på erfaringer fra i år. Lyst å få til NSF i Stavanger. Ingen stiller fra benk. Valgkomiteen: Har valgt å innstille Tore-André Nygård som leder. Tore-André Nygård: 56 Blank:1 Tore-André Nygård ble valgt inn som leder for BIS Stavanger 11/12 1 person kom inn i salen. Vi er nå 62 stykker.

18 Fagansvarlig: 1 kandidat Cecilia Vik Orienterer om seg selv. Positiv, optimist og konkurranseorientert. Tredde inn i september. Har jobbet hardt for å opparbeide seg kunnskap. Vil jobbe for å kvalitetsikre fagene, for å sikre tyngden du trenger. Utarbeide forskjellene mellom skolene, for et felles ståsted. Faglige aktiviteter, bedriftsbesøk etc. Spørsmål fra salenhva skal du gjør i år som du ikke har gjort i år. Var med de tillitsvalgte fra begynnelsen av skoleåret, samhold. Ingen stiller fra benk. Valgkomiteen: Har valgt å innstille Cecilia Vik som fagansvarlig. Cecilia Vik: 58 Blank:0 Cecilia Vik ble valgt inn som fagansvarlig for BIS Stavanger 11/12. Ordstyrer: Klokken er nå 17.05, det er ikke lenger mulig å melde opp saker til eventuelt. Markedsansvarlig: 2 kandidater Fanny Fjermeros Orienterer om seg selv. Har vært i undergruppen til markedsansvarlig. Målrettet og bestemt. Opprettholde de allerede eksisterende avtalene. Opprette nye. Teater og konserter. Synsundersøkelser.Harbour cafe. Forbedre kontakten mellom studenter og bedrifter. Har du tid? Har tid, jobber kun to lørdageri måneden. Spørsmål fra salenhvordan tenker du å få kontakt med bedriftene: Direkte kontakt med bedrifter. Hvorfor skal vi stemme på deg, og ikke den andre kandidaten? Ikke bare fest og morro, men være saklig. Få mer bedrifter til skolen.

19 Hva har vært mest utfordrende? (Til nåværende MA) Å få bedrifter til å opprettholde kontrakten. Kristian Brandsberg Orienterer som seg selv. Er tillitsvalg, medlem i KAgruppen, studentaksjonen. Avtaler som gagner alle studentene på BI Stavanger. Harbour bowling. Person som er energisk, og gjør alt for studenter. En person som kan snakke for seg selv, og ordne gode avtaler for studentene. Spørsmål fra salenhvordan tenker du å gå frem? Ha skikkelig bakgrunnsinformasjon om bedriften. God dialog. Er ikke bareuis, få frem BI. Hva har du lært av å være engasjert i år? Mer strukturert, forholde seg til andre og samkjøre. Har du tid? Det er bare å finne tid, prioritere. Velge vekk andre ting. Hvorfor er ikke du med i markedsundergruppen? Den kom opp senere. Hva om noen ikke følger kontakten? Henvise til Norges lover.har du bein i nesen? JA! Ingen stiller fra benk. Valgkomiteen: Har valgt å innstille Fanny Fjermeros som markedsansvarlig. Fanny Fjermeros: 36 Kristian Brandsberg: 20 Blank:2 Fanny Fjermeros ble valgt inn som markedsansvarlig for BIS Stavanger 11/12 2 personer forlater salen, vi er nå 60 stykker. Økonomiansvarlig: 2 kandidater Ruben Gundersen

20 Informasjon om seg selv. Er mye på skolen, jobber hardt og er målrettet. Får mest igjen for kontigentet som en betaler inn til BIS. Sitter per idag som leder av Aksjeklubben. God forståelse for økonomi. Bruke god tid å sette seg inn i tidligere tall og få bruke Spørsmål fra salenhva jobbet du som før BI? Lagermedarbeider, med utvidetansvar. Trives du som leder for aksjeklubben? Ja, per i dag er vi den skolen som har flest påmeldte. Har lært mye. Har du deltidsjobb? Har jobb gjennom bemanningsfirma. Liten jobb, men finner tid. Hvilkekarakterer har du i økonomifag? Mange er på toppen av alfabetet. Hvorfor stiller du som ØA? Liten nerd. Brenner for økonomi, synes det er interessant. Ingrid Grindheim Informasjon om seg selv. Elske økonomi og finans, og vil lære mest mulig om dette. Har det som trengs, er resultatorienter og strukturert. Ingen relevant erfaring, det hun ønsker å lære. Er med i aksjeklubben, og ønsker flere utfordringer. Spørsmål fra salen I og med at du er 1 året, har du den økonomiske forståelsen som trengs? JA! Hva tror du blir din største utfordring? Å være nøyaktig, få det slik som det skal være.er du flink å jobbe i team? Ja! Føle jeg har mye å bidra med sosialt ogsåkommer du til å være streng?om det er behov for det, klarer jeg sette grenser. Ingen stiller fra benk. Valgkomiteen: Har valgt å innstille Ruben Gundersen som økonomiansvarlig. Ruben Gundersen: 52 Ingrid Grindheim: 4 Blank:0 Ruben Gundersen ble valgt inn som økonomiansvarlig for BIS Stavanger 11/12 To stykker forlater salen. Vi er nå 58 stykker.

21 Sosialt ansvarlig:3 kandidater Thomas Habtay Orienterer om seg selv. Oslo Live og Rått og Råde som barassisterende sjef. Båtcruice fra Stavanger til Danmark. Innvolvere Uis, med og uten alkohol. Jobber i dag med studentaksjon. Utadvendt og er ikke redd for å komme i kontak med nye mennesker. Spørsmål fra salen Hvordan takler du stress? Takler det bra, liker å ha mye å gjøre samtidig. Vanskelig å engasjere folk fra Stavanger, hva kan du gjøre med dette? Prate med folk, være direkte. Ta 2 minutter i en forelesning. Hvordan involvere Uis? Bor med noen som er engasjerte på Uis, bruke dem. Besøke folk fra uis. Undergruppe, hvordan ser du på deg selv som leder? Vandt med å være Hva hobbier har du? Feks vollyball laget etc? Driver med basket og fotball på Sis. Tillitsvalgt på vidergående. Studenter drikker mer, har du alkoholfri ting du brenne for? Idrettsturnering, gjerne gjennom Uis. Har du tid? Ja, har ikke så mye som er viktig på fritiden. Er du god til å planlegge? JA! Flink å motivere folk? Ja, det er jeg! Kristine Høiland Orienterer om seg selv. Blid og utadvendt. Vært i garden, stilling som slottsordinans. Mye erfaring fra her, og lederegenskaper. Er med i sosialt undergruppen. Fortsette med festene som har vært til nå. Arrangere mer alkoholfrie engasjement, turneringer og sportslige aktiviteter. Vært leder for maskeradeballet, gav mersmak.

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00

Generalforsamling Høst 2013. Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 Generalforsamling Høst 2013 Dato: 25. September 2013 Sted: Festningen Tid: 16.00 1 Forord Da var det tid for Høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 1. september 2014 Sted: Auditorium Tid: 16.00 Forord Vi er samlet for en ekstraordinær generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 Start: 13.00 Slutt: 21.45 Antall personer tilstede: 152 ved oppstart. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Innholdsfortegnelse Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 Sola, BI Stavanger Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte SAKSPAPIRER Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 04-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 05-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat -

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat - Ordinær generalforsamling 2015 Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 Avsluttet : kl. 02:00 - Referat - 1 Innholdsbetegnelse Oppsummering Referentenes forord Introduksjon Godkjenning av

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer