Standardiserte lokale vedtekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standardiserte lokale vedtekter 09.09.2012"

Transkript

1 Gjeldende fra 9.september 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, lokalavdeling 1

2 Forord: Dette heftet inneholder de grunnleggende vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene. Heftet er gyldig frem til eventuelle lokale vedtektsendringer er fattet av Generalforsamlingen, eller eventuelle standardiserte vedtektsendringer er fattet av Landsmøtet. Ved Generalforsamlinger er det viktig at det ikke gjøres vedtektsendringer som strider med, eller avviker fra, det som fremkommer i vedtektene som er vedtatt av BIS Landsmøtet. Ta kontakt med KVK ) eller KVK2 i BIS Sentralledelsen om du/dere er i tvil. Vedtektene er styrets veileder for hvordan en skal drive BIS lokalavdelingene, og det er således særs viktig at alle tillitsvalgte tar ansvar for at man holder seg innenfor de rammer som Landsmøtet og Generalforsamlingen har vedtatt. Strategi BI Studentsamfunn er en frivillig organisasjon av og for studenter. Formålet er å skape trivsel samt å fremme studentenes interesser overfor Handelshøyskolen BI, det offentlige, næringslivet og samfunnet forøvrig. BI Studentsamfunn sine fokusområder er fag, velferd, samfunn og næringsliv. Innenfor fag ønsker vi å være med på å tilby studentene et læringsmiljø med høy faglig og pedagogisk kvalitet, i tillegg til å kunne tilby muligheten for erfaringer utenfor studiene ved engasjement i studentforeningen. For velferden ønsker vi å kunne skape et engasjerende studiemiljø med et tilbud til alle og enhver, i tillegg til å legge til rette for studentpolitisk aktivitet med fokus på studentenes tilværelse og aktivitet. Innenfor den samfunnsmessige biten ønsker vi å synliggjøre organisasjonen gjennom økt engasjement innenfor næringsliv, politikk og andre fora. Synligheten vil også basere seg på å kunne gjøre organisasjonen synlig i media. Til sist handler fokuset på næringsliv om at BI Studentsamfunn skal være en brobygger mellom studentmassen og næringslivet, hvor formålet er å øke studentenes og organisasjonens attraktivitet. Visjonen til BI Studentsamfunn er som følger: BIS skal tilføre sin studentmasse en merverdi som gjør dem til Norges mest ettertraktede studenter. I dette ligger det at vi gjennom jobben med våre fokusområder på lang sikt skal kunne gjøre vår studentmasse til en studentmasse som skal kunne skille seg ut fra studenter fra andre studentmiljøer i Norge. I vår søken etter oppnåelse av vår visjon har organisasjonen spesifikke kjerneverdier som vi hver dag ønsker å ha som grunnlag for vår jobb. Disse er at vi skal være visjonær, åpen, grensesprengende og engasjerende. Vi skal være visjonær ved å være en fremtidsrettet og omstillingsdyktig organisasjon. Åpen gjennom å være inkluderende og tilgjengelig for studentene. Grensesprengende ved å være en arena for utvikling som med pågangsmot baner vei for studentene. Engasjerende ved å være aktivitetsmaksimerende og skape entusiasme blant studentene. Vedtekter BI Studentsamfunn, lokalavdeling 2

3 Innholdsfortegnelse : Kapittel 1 Navn Side 4 Kapittel 2 Formål Side 4 Kapittel 3 Medlemmer Side 4 Kapittel 4 Organisasjon Side Generalforsamling Side Høstens Generalforsamling Side Høstens Generalforsamling, oppgaver Side Vårens Generalforsamling Side Vårens Generalforsamling, oppgaver Side Ekstraordinær Generalforsamling Side Styret Side Kontroll- og vedtektskomiteen (KVK) Side Valgkomiteen (VK) Side Tillitsverv Side Retningslinjer Fadderuken Side Retningslinjer for Fagutvalget Side 10 Kapittel 5 Vedtekter, avstemningsregler i BIS Side Vedtekter Side Avstemmingsregler i BIS Side Valgprosedyrer Side 11 Kapittel 6 Regnskap og Økonomi Side 12 Kapittel 7 Oppløsning Side 12 Kapittel 8 Ikrafttredelse Side 12 Retningslinjer for gjennomføring av valg og Generalforsamling Side 13 Retningslinjer for Styrets konstitusjoner Side 14 Retningslinjer for behandling av disiplinærsaker i BIS Side 15 Retningslinjer for Kontroll og vedtektskomiteen Side 16 Retningslinjer for Valgkomiteen Side 17 Stillingsinstrukser for Styret Side 18 Leder Side 19 Økonomiansvarlig Side 20 Kommunikasjonsansvarlig Side 21 Markedsansvarlig Side 22 Sosialt ansvarlig Side 23 Fagansvarlig Side 24 Stillingsinstrukser for Ledelsen Side 26 Leder Næringslivsdagen Side 27 Leder Studentaksjonen Side 28 Vedtekter BI Studentsamfunn, lokalavdeling 3

4 Kapittel 1: Navn Organisasjonens fulle navn er BI Studentsamfunn forkortet BIS, stiftet 7.februar BIS LA skal ha en logo som er godkjent av Landsmøtet Styret, hovedsakelig Markedsansvarlig, står ansvarlig for oppfølging av samarbeidsavtalene BIS LA er en del av BI Studentsamfunn, og benytter også samme organisasjonsnummer. Kapittel 2: Formål BIS LA har som formål å profilere og fremme medlemmenes interesser overfor Handelshøyskolen BI, BI LA, samt det offentlige, næringslivet og lokalsamfunnet for øvrig. BIS LA har også som formål å ivareta studentenes sosiale interesser. Kapittel 3: Medlemmer Som fullverdige medlemmer av BIS LA regnes registrerte studenter ved Handelshøyskolen BI som har betalt kontingent til BIS, fastsatt av Generalforsamlingen Medlemmene har anledning til å reservere seg fra medlemskap, ved skriftlig søknad til styret i BIS LA. Styret kan i motsatt tilfelle ha anledning til å ekskludere medlemmer ved tungtveiende grunner Alle som vil være medlemmer i BIS LA må være student ved en av BI Handelshøyskolene. Medlemmene må oppfylle kravene i BIS LA kan melde seg ut av BIS ved 2/3 flertall på ordinær generalforsamling. Kapittel 4: Organisasjon 4-1 Generalforsamling Generalforsamlingen er BIS LA sitt høyeste organ Generalforsamlingen avholdes to -2- ganger i året, lagt til vår- og høstsemesteret Generalforsamlingen trekker opp de prinsipielle og strategiske retningslinjene for BIS LA sin virksomhet Styret og Generalforsamlingen kan spesielt invitere personer til Generalforsamling med observatørstatus dersom dette er ønskelig Innkalling til Generalforsamling skal bekjentgjøres senest to uker før møtestart. Styret er ansvarlig for innkallingen. Godkjent innkalling er publisering på hjemmesiden, og hensiktsmessig intern markedsføring av datoen Saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen må være styret i hende senest 5 dager etter innkalling. Vedtekter BI Studentsamfunn, lokalavdeling 4

5 4-1-7 Sakspapirer skal være tilgjengelig for studentene senest en -1- uke før møtestart, herunder skal de ligge tilgjengelig på hjemmesiden. Alternativt kan sakspapirene foreligge i papirformat på en tilgjengelig og naturlig plass, for eksempel utenfor studentforeningens hovedkontor Egne tilføyelser til lokale vedtekter for BIS LA må ha 2/3 flertall og trer i kraft ved Generalforsamlingens slutt. Vedtektene kan også tre i kraft på et senere tidspunkt, hvis dette er ettertrykkelig spesifisert i vedtektsforslaget - eller tilføyelsen, og godkjent av Generalforsamlingen. Egne tilføyelser til de lokale vedtektene kan ikke være motstridene til de standardiserte vedtektene eller Sentralstyret sine vedtekter Stemmeberettigede ved BIS LAs Generalforsamling er kun organisasjonens medlemmer som er definert i vedtektene Generalforsamling som er innkalt i henhold til vedtektene er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede som møter opp Generalforsamlingen skal avholdes i BI LA sine lokaler Vedtak fattet på Generalforsamlingen kan med 2/3 flertall i Generalforsamlingen gis tilbakevirkende kraft. Unntak for dette er vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser Referat skal være tilgjengelig, på hjemmesiden, for medlemmene senest to -2- uker etter Generalforsamlingen 4-2 Høstens Generalforsamling Høstens Generalforsamlingen skal tre sammen senest ti -10- uker etter høstens semesterstart og har følgende arbeidsoppgaver: - Velge de representanter til styret, KVK og VK som er ledige. Dette dreier seg om de stillinger som eventuelt er fratrådt eller ikke besatt i perioden fra forrige generalforsamling. (KVK og VK velges ved behov) - Godkjenne regnskap for 1.halvår i inneværende år. - Godkjenne budsjett for høstsemesteret. - Behandle, og eventuelt endre egne tilføyelser til lokale vedtekter for BIS LA, stillingsinstrukser og andre retningslinjer gitt av Generalforsamling dersom det er kommet forslag om dette. 4-3 Høstens Generalforsamling, oppgaver Dagsorden for Generalforsamling skal inneholde: 1. Godkjenning av innkallelse, Dagsorden og Forretningsorden. 2. Valg av ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps. 3. Oppføring av saker til eventuelt. 4. Godkjenning av referat fra forrige Generalforsamling. 5. Redegjørelse fra styret/ledelsen 6. Eventuelle endringer i BIS LA sine lokale vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. 7. Saker fra styret og BIS LA sine medlemmer. Vedtekter BI Studentsamfunn, lokalavdeling 5

6 8. Behandling og godkjenning av revidert regnskap med revisors anmerkning for siste periode. 9. Behandling og godkjenning av budsjett for inneværende og kommende periode. 10. Presentasjon av kandidater til eventuelle ledige tillitsverv. 11. Innstilling fra valgkomiteen. 12. Valg av eventuelt ledige tillitsverv i styret, kontroll- og vedtektskomiteen og valgkomiteen i: BIS LA I II III - Leder - Økonomiansvarlig - Fagansvarlig - Markedsansvarlig - Kommunikasjonsansvarlig - Sosialt ansvarlig Kontroll og vedtektskomiteen (Antall representanter) Valgkomiteen (Antall representanter) Tillitsvalgte har funksjonstid ett -1- år fra Generalforsamlingens slutt og/eller fram til neste Generalforsamling i høstsemesteret. 4-4 Vårens generalforsamling Vårens Generalforsamling skal avholdes senest ti 10 uker etter vårens semesterstart og har følgende arbeidsoppgaver: - Velge de representanter til styret. Dette dreier seg om de stillinger som har vært i funksjon siden forrige skoleårs Generalforsamling på våren, samt de stillinger som eventuelt er fratrådt i perioden fra forrige generalforsamling. Styret, herunder: Leder, Økonomiansvarlig, Fagansvarlig, Markedsansvarlig, Kommunikasjonsansvarlig og Sosialt ansvarlig. - Velge representant(er) for Kontroll- og vedtektskomiteen (KVK). - Velge representant(er) til Valgkomiteen (VK) - Godkjenning av årsrapport/redegjørelse fra samtlige styremedlemmer. - Årsregnskap av hovedkontoen, for foregående kalenderår, skal godkjennes av en regnskapskyndig person, fortrinnsvis en offentlig godkjent revisor eller en autorisert regnskapsfører. - Revisjonsrapport for foregående kalenderår, fremlegges for godkjenning. - Godkjenne budsjettet for hovedkontoen for vårens semester. - Statusrapport for inneværende vårsemester fremlegges. Dette kan være en del av Leders årsrapport/ redegjørelse. 4-5 Vårens Generalforsamling, oppgaver Dagsorden for Generalforsamling skal inneholde: 1. Godkjenning av innkallelse, Dagsorden og Forretningsorden. 2. Valg av ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps. 3. Oppføring av saker til eventuelt. 4. Godkjenning av referat fra forrige Generalforsamling. Vedtekter BI Studentsamfunn, lokalavdeling 6

7 5. Redegjørelse fra styret/ledelsen 6. Eventuelle endringer i BIS LA sine lokale vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. 7. Saker fra styret og BIS LA sine medlemmer 8. Behandling og godkjenning av revidert regnskap med revisors anmerkning for siste periode. 9. Behandling og godkjenning av budsjett for inneværende og kommende periode. 10. Presentasjon av kandidater til tillitsverv. 11. Innstilling fra valgkomiteen. 12. Valg av eventuelt ledige tillitsverv i styret, ledelsen, kontroll- og vedtektskomiteen og valgkomiteen i BIS: I II III IV - Leder - Økonomiansvarlig - Fagansvarlig - Markedsansvarlig - Kommunikasjonsansvarlig - Sosialt ansvarlig - Leder NLD Kontroll og vedtektskomiteen (Antall representanter) Valgkomiteen (Antall representanter) Tillitsvalgte valgt på vårens Generalforsamling har funksjonstid fra Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling kan innkalles ved: 2/3 flertall i et fulltallig styre, eller når minst ti prosent av medlemmene ønsker det Innkalling til ekstraordinær Generalforsamling skal bekjentgjøres senest en 1 - uke før møtedato Sakspapirer til ekstraordinær Generalforsamling skal foreligge minst to 2 - dager før møtedato Stemmeberettigelse og beslutningsdyktighet ved ekstraordinær Generalforsamling er som nevnt i vedtektene og Styret Styret er BIS LAs høyeste organ utenom Generalforsamlingen. Det presiseres at Generalforsamlingen er et kontinuerlig organ, og kan gjennomføres når som helst Det er kun én gruppe som titteleres styret i BIS LA; de tillitsvalgte som er valgt av Generalforsamlingen, herunder: Leder, Økonomiansvarlig, Fagansvarlig, Markedsansvarlig, Kommunikasjonsansvarlig og Sosialt ansvarlig. I ledelsen er også Kontroll-og vedtektskomité og Valgkomité representert Styret har ansvaret for den daglige drift. Styret forvalter organisasjonens midler og ivaretar dens anliggender i samsvar med vedtekter og stillingsinstrukser, samt følge opp vedtak fattet på Generalforsamling Alle styremedlemmer, inkludert en representant fra KVK, har møteplikt på Styremøter. Styremøtene skal referatføres. Vedtekter BI Studentsamfunn, lokalavdeling 7

8 4-7-5 Referatet fra forrige styremøte skal legges frem til godkjenning på neste ordinære styremøte Godkjent referat skal være tilgjengelig, på hjemmesiden, for medlemmene senest en -1- uke etter styremøte Alle organisasjonens medlemmer har møterett på styremøter. De fremmøtte har, i tilfelle behandling av sensitive saker, taushetsplikt. Taushetsplikten skal presiseres av Leder ved møtets begynnelse Styret er beslutningsdyktig når minst tre av styremedlemmene, inklusive leder eller leders stedfortreder er tilstede. Leder har dobbelstemme i tilfelle stemmelikhet. Leders stedfortreder overtar denne dobbeltstemmen i Leders fravær. Dette skal være informert om til KVK i fremkant av Leders fravær, av Leder Det skal innkalles til styremøte hvis Leder eller to styremedlemmer ønsker det Innkallelse til styremøter skal være styremedlemmene, KVK, og VK i hende fem -5- dager før hvert møte. Sakspapirene skal være styremedlemmene i hende to -2- dager før hvert møte Styremedlemmene har tale-, forslags- og stemmerett. Organisasjonens medlemmer har taleog forslagsrett. KVK og VK har tale og forslagsrett KVK skal minimum to 2 ganger per semester, uten forvarsel, grundig sjekke regnskapene. Dette skal det redegjøres for i KVK sin rapport til Generalforsamlingen Styret i BIS LA kan avholde ekstraordinært styremøte når tre -3- styremedlemmer inklusive leder eller leders stedfortreder har mulighet til å delta Styret i BIS LA kan selv bestemme når innkallelsen til ekstraordinært styremøte skal være styret, KVK og VK i hende. 4-8 Kontroll og vedtektskomiteen (KVK) KVK skal bestå av minst en -1- person KVK skal: - Rapportere til Generalforsamlingen. - Tolke, forbedre og oppdatere lokale vedtekter når hensyn tilsier det. - Kontrollere at arbeidet i Styret, Ledelsen og undergruppene skjer i henhold til vedtekter og vedtak fattet på Generalforsamlingen. - Kontrollere at innkalling og gjennomføring av Generalforsamlingen, skjer i henhold til vedtekter og vedtak fattet på Generalforsamlingen. - Være representert med tale- og forslagsrett på styremøter. - Kontrollere økonomiansvarlig sitt arbeid og passe på at bruk av organisasjonens midler skjer på en riktig måte Dersom det oppstår uenighet og/eller tvil om hvordan de standardiserte vedtektene skal forstås, skal dette utredes/tolkes av KVK ved LA i samråd med KVK Sentralt, for så å avgjøres av Sentralstyret. Deretter skal dette sendes ut til høring på hjemmesiden, og til alle ledere i grupper Skal ha en internevaluering av samtlige i styret, minst en -1- gang i løpet av hvert semester. Vedtekter BI Studentsamfunn, lokalavdeling 8

9 4-8-5 Etter hvert arrangement skal en arrangementrapport sendes til KVK innen fjorten 14- dager etter arrangementet har funnet sted. 4-9 Valgkomiteen (VK) Kandidater kan stille til valg fram til VK sin innstilling bekjentgjøres på Generalforsamlingen Så fremt det lar seg gjøre skal VK bestå av tre -3- personer, som til daglig skal rekruttere og skape interesse rundt de ledige vervene i styret og ledelsen. Valgkomiteen velger selv sin leder Under intervju av stillinger som settes på Generalforsamling, skal hele VK være tilstede, samt en -1- fra styret og en -1- fra Kontroll- og vedtektskomiteen. Representanten fra styret skal være den personen som sitter i det vervet som kandidaten skal intervjues til Dersom det forekommer inhabilitet, sykdom eller andre forhold som fører til frafall i VK, skal det være et likt antall VK under alle intervju av det aktuelle vervet som blir rammet Om noen fra styret skulle søke til den samme stillingen som han/hun allerede sitter i, blir den personen inhabil under intervjuene. VK vil da bestå av tre -3- personer fra VK, og en -1- person fra kontroll- og vedtektskomiteen Medlemmer i VK er å anse som inhabile i behandling av søknadsprosessen til verv de selv søker. I slike tilfeller består VK av de resterende medlemmer VK skal innkalle alle kandidater som har bekjentgjort sitt kandidatur innen den satte søknadsfristen til intervju i forkant av Generalforsamlingen. Kandidatene intervjues i den rekkefølge som VK bestemmer. Intervjuenes varighet avhenger av når Valgkomiteen synes de har fått tilstrekkelig informasjon om kandidaten Leder av VK leverer skriftlig begrunnet innstilling til leder av KVK uten ugrunnet opphold. VK sitt arbeid anses for ferdig når innstillingen er levert KVK bekjentgjør på Generalforsamlingen VK sin innstilling til de enkelte verv, før avstemningen til dette vervet starter. KVK har for øvrig taushetsplikt vedrørende VK sin innstilling Tillitsverv Kandidater til tillitsverv i BIS LA må oppfylle de krav som er nevnt i kapittel 3. Kandidater til tillitsverv må være definert som medlemmer i BIS LA i minst 50 % av sin funksjonstid Tillitsvalgte valgt av Generalforsamling, eller konstituert i etterkant, har krav på å ha en tilstrekkelig overlapping innen funksjonstidens begynnelse. Dette gjelder også tillitsvalgte valgt av høstens Generalforsamling Tillitsvalgte valgt av Generalforsamling kan trekke seg fra sitt verv med skriftlig varsel til styret og med en -1- måneds oppsigelsestid, skriftlig rekommandert varsel eller ved personlig overlevering til styret. Styret har mandat til å finne erstatter for alle styreverv, med unntak av leder i styret. Disse skal godkjennes av påfølgende Generalforsamling. Vedtekter BI Studentsamfunn, lokalavdeling 9

10 Styret kan med øyeblikkelig virkning ekskludere/suspendere et medlem dersom han/hun har forbrutt seg mot organisasjonens vedtekter og/eller stillingsinstruks, eller ved sin handlemåte har skadet BIS LA sin anseelse innad og/eller utad. Med tillitsvalgt menes her alle tillitsvalgte innen BIS Alle medlemmer i BIS kan fremsette krav om avsettelse av en tillitsvalgt, som definert over. Med tillitsvalgt menes også her alle tillitsvalgte innen BIS. Mistillitsforslag må rettes skriftlig til styret. Ved et slikt krav plikter styret å behandle saken innen to 2 uker Personer som reiser eller blir reist mistillit mot, er inhabile i behandlingen og skal dermed ikke ha beslutningsmyndighet. Beslutningen kan ankes. KVK har ingen rett til å anke. For behandling av slike saker skal retningslinjer for behandling av disiplinærsaker i BIS LA, følges Retningslinjer Fadderuken Dersom det ikke er hensiktsmessig å oppnevne en egen gruppe for å arrangere Fadderuken, er dette Styrets ansvar å arrangere. Fjorårets prosjektleder- og prosjektgruppe for Fadderuken skal sikre god overlapping frem til skoleslutt Retningslinjer for Fagutvalget Fagansvarlig er Leder/ansvarlig for Fagutvalget Fagutvalget består av fagutvalgets leder; Fagansvarlig, og alle representanter fra hver klasse ved BI LA Fagansvarlig skal sørge for at det blir valgt minst en 1- representant fra hver klasse til fagutvalget innen 6 uker etter skolestart på høsten Representantene fra klassene skal titteleres klassekontakt, klasse xx Den ene av klassekontaktene skal være hovedklassekontakt, og den andre skal være varaklassekontakt Fagutvalget skal gjennomføre møter, i samarbeid med BI, en gang per måned. Hovedklassekontakt har møteplikt under fagutvalgets møter. Varaklassekontakt har møteplikt i hovedklassekontakt sitt fravær Fagutvalget skal gjennomføre evaluering av pensum, blackboard og BIS LA sitt tilbud Klassekontaktene skal gjennomføre samarbeidssamtaler med sine forelesere en gang ved begynnelsen og en gang ved slutten av hvert semester. Kapittel 5: Vedtekter, avstemmingsregler i BIS LA og valgprosedyrer 5-1 Vedtekter Standardiserte vedtektsendringer må ha 2/3 flertall på Landsmøtet Lokale vedtektsendringer må ha 2/3 flertall på Generalforsamling Vedtektsendring, stillingsinstrukser og retningslinjer kan ikke gis tilbakevirkende kraft. Vedtekter BI Studentsamfunn, lokalavdeling 10

11 5-1-3 Vedtektsendring kan ikke komme som benkeforslag. 5-2 Avstemmingsregler i BIS LA Definisjon av flertallsformer: Absolutt flertall: Minimum halvparten av stemmene Kvalifisert flertall:det forslag er vedtatt som oppnår en på forhånd fastsatt andel av avgitte stemmer. Simpelt flertall: Minimum en stemmes overvekt Ved forslag: Alle saker / forslag blir avgjort ved absolutt flertall dersom ikke vedtektene sier noe annet Ved valg: For å bli valgt kreves absolutt flertall. Dobbeltstemme benyttes ikke ved valg Stemmefordeling: Hver delegat har en stemme. Ved stemmelikhet benyttes dobbeltstemmen til den delegat som har fått denne gjennom loddtrekning ved møtets begynnelse. Denne kan ikke benyttes ved valg av personer til tillitsverv. 5-3 Valgprosedyrer Generelle valgprosedyrer: Det skal gjennomføres skriftlig hemmelig valg på alle valgbare tillitsverv i BIS LA Valgprosedyrer ved valg der flere enn en skal velges: 1: Den er valgt som oppnår minimum halvparten av stemmene. Blank stemme regnes som avgitt stemme. 2: Dersom ingen kandidat i første valgomgang oppnår flere enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg. Er det flere enn to kandidater, faller kandidaten med færrest stemmer ut i hver valgomgang, inntil en av kandidatene oppnår flere enn halvparten av stemmene. 3: Dersom to eller flere kandidater oppnår samme antall færreste stemmer i samme valgomgang, foretas loddtrekning om hvem som faller ut. 4: Dersom det etter omvalg fortsatt er stemmelikhet, avgjøres rangeringen ved loddtrekning. 5: Dersom den siste gjenværende kandidat til et verv ikke oppnår flertall blant de avgitte stemmer, det vil si et flertall av blanke stemmer, skal det foretas omvalg med bare denne ene kandidaten, som så skal anses for å være valgt bare gjennom absolutt flertall. Vedtekter BI Studentsamfunn, lokalavdeling 11

12 5-3-3 Valgprosedyrer ved valg der kun en skal velges: 1 Den av kandidatene som har fått flest stemmer blir valgt, - det kreves absolutt flertall. 2. Ved stemmelikhet mellom to eller flere kandidater, foretas omvalg mellom disse. 3. Ved fortsatt stemmelikhet foretas loddtrekning. Det kan føres opp like mange navn som det antall kandidater som skal velges. Kapittel 6: Regnskap og økonomi 6-1 Regnskapet skal avsluttes pr og skal revideres. Det reviderte regnskapet med revisors anmerkninger legges frem til godkjenning på førstkommende Generalforsamling. 6-2 Medlemmene betaler kontingent basert på studiepoeng, fastsatt av Generalforsamlingen i BIS LA. 6-3 Medlemskontingenten skal gå til drift av BIS LA. 6-4 Det foreligger nulltoleranse vedrørende alkoholinnkjøp til BIS LA. Unntak er innkjøp for videresalg. Ved spesielle anledninger skal det søkes om og behandles av styret. 6-5 Leder og Økonomiansvarlig i styret er disponenter på alle bankkonti til BIS LA. 6-6 Alle medlemmene av BIS LA som jobber aktivt med studentarbeid i BIS LAs regi, plikter å arbeide innen de gitte budsjettrammer. Kapittel 7: Oppløsning 7-1 Vedtak om oppløsning av BIS skal fattes på to etterfølgende Generalforsamlinger/ekstraordinære Generalforsamlinger i to forskjellige semester. 7-2 Begrunnet forslag om oppløsning av BIS må være BIS Sentralstyret i hende senest seks uker før Landsmøtet skal avholdes. 7-3 Vedtak krever at 3/4 av de stemmeberettigede er til stede. 7-4 Vedtak krever 3/4 flertall ved skriftlig votering. 7-5 Ved oppløsning fryses alle BIS LAs midler og eiendeler inntil fordeling av disse stemmes over på to -2- etterfølgende Generalforsamlinger. Kapittel 8: Ikrafttredelse 8-1 Vedtak fattet på Generalforsamlingen trer i kraft ved Generalforsamlingens slutt. Unntak for dette er hvis Generalforsamlingen godkjenner at vedtakene eller ett spesifikt vedtak trer i kraft på et annet spesifisert tidspunkt. Vedtekter BI Studentsamfunn, lokalavdeling 12

13 RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV VALG VED GENERALFORSAMLINGEN 1. Bekjentgjørelse av kandidatur 1.1 Kandidater kan melde sitt kandidatur frem til innstilling presenteres. 1.2 Kandidatens navn og aktuelt verv opplyses ved forespørsel til Valgkomiteen eller Styret. 2. Valgkomiteens (VK) arbeid 2.1 VK starter sitt arbeid når den finner det hensiktsmessig. 2.2 Alle kandidater som har bekjentgjort sitt kandidatur før offentliggjort søknadsfrist har rett på å bli innkalt til intervju av VK. 2.3 Kandidatene intervjues i den rekkefølgen VK bestemmer. Intervjuenes varighet avhenger av når Valgkomiteen synes de har fått tilstrekkelig informasjon om kandidaten. 2.4 Leder av VK leverer skriftlig begrunnet innstilling til leder av KVK uten ugrunnet opphold. VKs arbeid anses som ferdig når innstillingen er levert. 3. Kontroll og vedtektskomiteens (KVK) arbeid 3.1 Medlemmene av KVK har taushetsplikt vedrørende VK sin innstilling. 3.2 KVK med tellekorps skal foreta opptelling av stemmesedlene. 4. Gjennomføring av valget 4.1 Valget ledes av ordstyrer. 4.2 De kandidater som har meldt sitt kandidatur innen søknadsfristen satt av VK, har rett til 5 minutters presentasjon. Generalforsamlingen har rett til å stille kandidaten spørsmål i 5 påfølgende minutter. Dersom det finnes flere kandidater til samme stilling skal de andre kandidatene forlate salen. 4.3 Kandidater som melder sitt kandidatur etter søknadsfristen satt av VK, gis anledning til å presentere seg i forkant av valget og har maksimalt 5 minutters presentasjon og 5 minutter med spørsmål. 4.4 Generalforsamlingen har anledning til å bestemme at det skal foretas en ny presentasjonsrunde av kandidatene, på maks. 5 minutter per kandidat, i tilfeller hvor en eller to kandidater gjenstår etter omvalg. 4.5 Generalforsamlingen skal velge inn kandidater til det aktuelle vervet umiddelbart etter at alle kandidater til dette vervet har presentert seg, og innstillingen er gitt. 5. Avstemming 4.1 For å bli valgt kreves absolutt flertall. Dobbeltstemme benyttes ikke ved valg. 4.2 Delegatene benytter stemmesedler som blir utdelt av arrangøren. KVK og tellekorps teller opp stemmene og gir resultatet til dirigentbordet. 4.3 Er det avgitt feilaktig stemme skal denne ikke medregnes, forutsatt at det på forhånd er gitt korrekt informasjon fra ordstyrer. Vedtekter BI Studentsamfunn, lokalavdeling 13

14 RETNINGSLINJER FOR STYRETS KONSTITUSJONER 1. Bekjentgjørelse av kandidatur 1.1 Alle kandidater som har bekjentgjort sitt kandidatur før offentliggjort søknadsfrist har rett til å bli intervjuet av VK. 2. Styret eller valgkomiteens (VK) arbeid 2.1 VK er ansvarlig for å bekjentgjøre ledige verv. 2.2 VK skal kalle inn til og foreta intervju. 2.3 VKs arbeid er over når innstilling er levert. 3. Kontroll og vedtektskomiteens (KVK) arbeid 3.1 KVK skal være representert under konstitusjoner. 3.2 KVK foretar opptelling av stemmene. 3.3 KVK skal se til at konstitueringen skjer i henhold til vedtekter, retningslinjer og instrukser. 4. Gjennomføring av konstitueringen 4.1 Kandidatene kommer inn i møtelokalet, en og en av gangen. 4.2 Kandidatene presenterer seg og intervjues i den rekkefølge Valgkomiteen bestemmer. Kandidatene har rett til like lang tid for presentasjon. Intervjuenes varighet avhenger av når Valgkomiteen synes de har fått tilstrekkelig informasjon om kandidaten. 4.3 VK legger fram eventuell innstilling. VK kan innstille en -1- kandidat til hvert verv i styret. 4.4 VK plikter å gi opplysninger om eventuell dissens i VK. 4.5 Valg gjennomføres hemmelig. 5. Avstemming 5.1 Under avstemming skal kun Styret og KVK være representert i møtelokalet. 5.2 Dobbeltstemme benyttes ikke ved valg. 5.3 Valget skal være skriftlig. 5.4 Kandidatene trenger halvparten av stemmene for å bli valgt. Om to kandidater får halvparten hver, foretas omvalg mellom disse to. Ved fremdeles stemmelikhet, foretas loddtrekning om hvem som er valgt. 6. Antall kandidater som kan stille til valg 6.1 Styret kan ta med et valgfritt antall kandidater, men helst flere enn én. Her må en ta hensyn til kandidatenes kvalifikasjoner, samt det økonomiske aspektet ved det å betale for evt. reise. En bør ta med den/de som er best egnet, da dette også er årsaken til at man foretar intervjuer i forkant av konstitueringen. Vedtekter BI Studentsamfunn, lokalavdeling 14

15 RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV DISIPLINÆRSAKER I BIS. Hensikten bak denne forskriften er å sikre BIS-medlemmer rettigheter ved eventuelle disiplinærsaker, samt å lage klare retningslinjer for Sentralstyret, KVK og Lokalavdelinger ved disiplinærsaker og eventuelle ankesaker. 1. Alle organer er underlagt taushetsplikt når saken er under behandling. 2. Alle BIS-medlemmer og tillitsvalgte, som det behandlende organ mener kan sitte inne med kjennskap til sakens fakta, har ved innkallelse både møte- og opplysningsplikt. Disse personer er ved innkallelse underlagt taushetsplikt inntil endelig dom har falt. 3. Den / de berørte skal umiddelbart underrettes om ett evt. mistillitsforslag. 4. Den / de berørte har rett til å uttale seg om saken før en avgjørelse fattes. 5. En avgjørelse i Styret kan ankes inn for Ankeutvalget senest to 2 uker etter at sentralstyrets beslutning er meddelt den / de berørte. 6. Styret skal holde sin dom hemmelig for allmennheten i to 2 uker grunnet en eventuell anke. Ved en eventuell anke skal alle saksopplysninger og sentralstyrets konklusjon legges frem for ankeutvalget, som nedsettes av KVK. 7. Ankeutvalget skal bestå av fem personer, inkludert KVK. Personer som KVK velger å innhente til et ankeutvalg, skal være tillitsvalgte i studentforeninger ved BI LA og/eller ansatt ved BI. Anken skal behandles innen en måned. 8. Avgjørelser i Ankeutvalget er endelige. 9. En dom trer ikke i kraft før endelig avgjørelse foreligger. 10. Punkt 1-4 gjelder også ved Ankeutvalgets saksbehandling. 11. En beskrivende dom skal offentliggjøres, med mindre det foreligge særlige tungtveiende grunner for vern av den / de berørte personen(er). 12. Ikke under noen omstendigheter skal uskyldige berørte personer nevnes i en offentliggjørelse. 13. Siste behandlende instans i en disiplinærsak er ansvarlig for en offentliggjøring. 14. Hvis en berørt person pålagt taushetsplikt bryter denne, skal det fremmes mistillitsforslag mot vedkommende. 15. Forslag om endringer til Retningslinjer for behandling av disiplinærsaker i styret behandles på samme måte som vedtektsendringer i BIS LA. Vedtekter BI Studentsamfunn, lokalavdeling 15

16 Retningslinjer for Kontroll- og vedtektskomiteen (KVK) ved BIS LA 1. Generalforsamling Kontroll- og vedtektskomiteen (KVK) skal rapportere direkte til Generalforsamlingen, og skal påse at innkallingen og gjennomføringen av Generalforsalingen skjer i henhold til gjeldende vedtekter og vedtak. KVK skal rapportere eventuelle misligholdelser som oppdages til alle BIS LA sine grupper og utvalg, samt til Sentralstyret, og er ansvarlig for at dette tas opp som sak på neste Generalforsamlingen. 2. Vedtekter/stillingsinstrukser 3. Styret KVK skal ha overoppsynet med at vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser følges opp og ajourføres, samt fremme eventuelle forslag til endringer. KVK har møteplikt, tale- og forslagsrett på Styremøter i BIS LA. KVK skal følge opp vedtak fattet av Styret. 4. KVK skal ha kvartalsvise rapporter (saldobalanse) med kommentarer til eventuelle avvik fra budsjett, samt månedlig økonomiavstemming. Disse kommentarene skal gis uoppfordret fra Styret ved Økonomiansvarlig. 5. Lokalavdelinger KVK skal fra tid til annen ta stikkprøvekontroller av regnskapet ved å se gjennom bilagene fra en bestemt periode. KVK skal bistå grupper og utvalg og hvis de trenger hjelp med tanke på deres tolking av vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. Vedtekter BI Studentsamfunn, lokalavdeling 16

17 Retningslinjer for Valgkomiteen (VK) i BIS LA 1. Valgkomiteen (VK) skal arbeide aktivt for å fremme rekrutteringen til de forskjellige Styreverv i BIS LA. VK kan innstille en -1- kandidat til hvert Styreverv på Generalforsamlingen. VK kan innstille to -2 kandidater til de vervene det trengs to -2 kandidater til. Valgkomiteen (VK) skal videre arbeide aktivt for å fremme rekrutteringen til de forskjellige vervene i Ledelsen i BIS LA. VK kan innstille en -1- kandidat til hvert verv i Ledelsen til Styret. VK har mulighet til å innstille to -2 - kandidater i de vervene det trengs to -2 kandidater til. 2. Samtlige av VKs medlemmer pålegges taushetsplikt. Medlemmene kan kun løses fra sin taushetsplikt ved skriftlig samtykke fra den gjeldende kandidat. Unntatt fra dette er offentliggjøringen av kandidatur. 3. VK pålegges å utføre sitt arbeid objektivt. 4. VK skal motta en søknad og levnetsbeskrivelse (CV) fra hver enkelt kandidat til styret. Dette er dog ikke nødvendig til ledelsen i samme grad. 5. VK innstiller sin kandidat til hvert enkelt verv. Verken i skriftlig eller muntlig form aksepteres subjektivitet som kan skade en person direkte eller indirekte. 6. VK pålegges å gi opplysninger om en eventuell dissens (uenighet) i VK. 7. Medlemmer i VK er å anse som inhabile ved behandling av søknader til verv de selv søker. I slike tilfeller består VK av de resterende medlemmer. Vedtekter BI Studentsamfunn, lokalavdeling 17

18 Stillingsinstrukser for Styret Generelle retningslinjer for Styret 1.0 Styret skal aktivt jobbe for å skape engasjement og motivasjon i BIS LA. De skal samtidig arbeide for å motivere studentene ved BI LA til å ta del i studentarbeid. 1.1 Styret har solidarisk det fulle ansvar for/av BIS LA, administrering av årsbudsjett samt anskaffelse av en regnskapskyndig person for revidering av regnskapet. 1.2 Leder og Økonomiansvarlig i BIS LA har begge prokura. Økonomiansvarlig har fullmakt til å anvise utbetalinger innenfor de gitte budsjettrammer. 1.3 Styret står ansvarlig for: - Å følge BIS LAs formålsparagraf gjennom best mulig samarbeid med Handelshøyskolen BI, BI LA, BIS Sentralstyret og de andre BIS medlemmene. -Å formidle informasjon til BIS medlemmene om det arbeidet som har blitt gjort og skal foretas i BIS LA. - Den strategiske planleggingen og utarbeiding av handlings-/langtidsplaner som gir rammebetingelser for driften av BIS LA i tråd med vedtatte langtidsplaner i BIS. -Å følge opp vedtak fattet på BIS Landsmøter. 1.4 Styret er videre ansvarlig for: - At alle LA holder nettsiden oppdatert med nødvendig informasjon til enhver tid. - At alle undergrupper og arrangementer i regi av BIS benytter bis.no som sin kommunikasjonsplattform. - At alle domener for undergrupper og arrangementer linkes til bis.no. - At BIS LA til enhver tid å benytter seg av gjeldende designmaler i sin eksterne profilering. - At alle arrangementer og undergrupper i regi av BIS profileres og tydeliggjøres som et BISarrangement. - At BIS sin logo fremkommer tydelig i profileringen av alle prosjekt og arrangementer. Vedtekter BI Studentsamfunn, lokalavdeling 18

19 Stillingsinstruks for Leder BIS LA 1. Ansvars- og myndighetsområde Leder er ansvarlig for at BIS LAs styre arbeider i henhold til vedtekter og vedtak gitt av styre, Generalforsamling og landsmøte BIS. Leder skal trekke opp retningslinjer for styrets arbeid samt være ansvarlig for oppfølging av arbeid i utvalg, grupper og komiteer i BIS LA. Lederen innehar foreningens ansvar for oppfølging av BIs og BIS' strategi. Leder har ansvar for BIS LAs studentpolitiske saker. Leder har ansvaret for planlegging og gjennomføring av valg av Ledelsen. Leder har ansvar for planlegging og gjennomføring av Lokalt Engasjementsforum(LEF), innen 6 uker etter at Ledelsen er valgt. LEF skal forberede de engasjerte på det kommende året (Gjelder bare ved de LA som ønsker å gjennomføre LEF). Leder skal sørge for at grupper underlagt vervet leverer og presenterer budsjett, regnskap, handlingsplan samt rapporter vedrørende større arrangementer til Styret. Leder er medlem av Styringsgruppen Sentralt. Dersom leder ikke kan stille på Styringsgruppens møter, skal leders stedfortreder delta. 2. Samarbeid Leder plikter for ivaretakelse av sine funksjoner å etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med de andre styremedlemmene, BI LA, samt øvrige tillitsvalgte i BIS og BIS medlemmene. 3. Arbeidsoppgaver - Hovedfunksjon Leder skal planlegge, iverksette, fordele, lede og kontrollere styret i LAs samlede funksjoner og oppgaver. Leder har sammen med økonomiansvarlig prokura overfor banken. BIS LAs leder står for aksjoner av studentpolitisk karakter. Leder har ansvar for gjennomføringen av styremøter, Generalforsamling, landsmøtesaker og forberedelse til NSF. Vedtekter BI Studentsamfunn, lokalavdeling 19

20 Stillingsinstruks for Økonomiansvarlig BIS LA (ØA) 1. Ansvars- og myndighetsområde Økonomiansvarlig skal være til støtte for alle utvalg i BIS LA med hensyn til budsjettering og bruk av midler. Han/hun er ansvarlig for at regnskapsførsel utføres i henhold til gjeldende lover og regler for god regnskapsskikk (GRS). Økonomiansvarlig er: - Ansvarlig for opprettelse samt leder for BIS LAs økonomiutvalg (Ved de LA som har behov for ØU) - Ansvarlig for sammenfletting og fremleggelse av budsjetter og regnskap til Generalforsamlingen høst og vår- for samtlige aktiviteter ved BIS LA. - Ansvarlig for innkjøp av all kontorrekvisita og materiell til BIS LA. - Ansvarlig for fremleggelse av økonomisk status på hvert styremøte. - Ansvarlig for at notater med forklaring til posteringene i resultatet for foregående år fremligger i forkant av overlappingen til påtroppende ØA. Dette notatet skal benyttes på høstens Generalforsamling når resultatet fremlegges. Økonomiansvarlig har prokura sammen med leder av BIS LA. Økonomiansvarlig skal med støtte i økonomiutvalget drive budsjettoppfølgelse, følge med på likviditeten og sørge for at alle regnskap blir ført i henhold til god regnskapsskikk (GRS). (Punkter vedrørende økonomiutvalget gjelder bare ved de LA som har dette). Økonomiansvarlig skal sørge for at grupper og utvalg underlagt vervet leverer og presenterer budsjett, regnskap, handlingsplan samt rapporter til Styret. 2. Samarbeid For ivaretakelse av sine funksjoner skal økonomiansvarlig etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med økonomiutvalget, styremedlemmene, revisor og andre finansielle forbindelser. I tillegg til disse gjelder dette ovenfor BI LA, økonomiansvarlig ved de øvrige BIS avdelingene og Sentralstyret. 3. Arbeidsoppgaver Hovedfunksjon Han/hun er ansvarlig for at budsjett og regnskap blir utarbeidet i samsvar med handlingsplaner, samt følge opp den økonomiske side ved det arbeidet som blir gjort i alle BIS LAs utvalg med underlagte grupper og komiteer. Økonomiansvarlig rapporterer fortløpende til styret vedrørende foreningens likviditet, samt de enkelte utvalgs og gruppers økonomiske stilling og budsjetterte likviditet. Økonomiansvarlig har prokura overfor banken og kan anvise utbetalinger i henhold til budsjett. Økonomiansvarlig er ansvarlig for helse- og refusjonsordningen. Økonomiansvarlig forplikter seg til å føre forsvarlig kontroll med bokskap ved BI LA. Vedtekter BI Studentsamfunn, lokalavdeling 20

21 Stillingsinstruks Kommunikasjonsansvarlig BIS LA (KA) 1. Ansvars- og myndighetsområde Kommunikasjonsansvarlig har hovedansvar for BIS LAs IT materiell, noe KA kan delegere til ITansvarlig. Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for oppfølging av IT-ansvarlig, Grafisk ansvarlig og Leder for Studentaksjonen. Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for å holde BIS LAs internettsider oppdatert til enhver tid. Kommunikasjonsansvarlig har hovedansvar for intern kommunikasjon fra BIS LA og BIS. Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for BIS Kommunikasjonsutvalget (dersom LA har behov for KU). Kommunikasjonsansvarlig har ansvaret for studentmagasinet (dersom LA har studentmagasin). Kommunikasjonsansvarlig skal sørge for at grupper og utvalg underlagt vervet leverer og presenterer budsjett, regnskap, handlingsplan samt rapporter vedrørende større arrangementer til Styret. 2. Samarbeid For ivaretakelse av sin funksjon skal Kommunikasjonsansvarlig etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med de andre styremedlemmene, IT-ansvarlig og alle grupper og utvalg i BIS LA. Samt skape, etablere og opprettholde et samarbeid med IT-, Grafisk og Kommunikasjonsansvarlig ved de andre BIS avdelingene og BIS Sentralstyret. Kommunikasjonsansvarlig skal bistå undergrupper og styret vedrørende problemer og / eller spørsmål i tilknytning til materiell og / eller programvare, samt problemer og/ eller spørsmål i tilknytning til informasjonsarbeid. Bistå undergrupper med oppdatering av deres websider. Bistå undergrupper ved kommunikasjonsspørsmål, hjelpe til med å lage informasjonsmateriell og lignende. 3. Arbeidsoppgaver Hovedfunksjon Kommunikasjonsansvarlig skal følge opp/ har ansvar for: -Vedlikehold av BIS LAs PC-park -Vedlikehold av BIS LAs programvarer -Vedlikehold av BIS LAs websider -Vedlikehold av annet PC / internettrelatert materiell - KA har ansvaret for IT-ansvarlig og Grafisk ansvarlig. - Se til at kommunikasjonen internt i styret skjer på en hensiktsmessig måte. - Lede og utvikle BIS Kommunikasjonsutvalget. - Se til at markedsføringen av BIS LAs aktiviteter og tilbud skjer på en hensiktsmessig måte. - Være en støttespiller for styret i alle oppgaver som omhandler intern- og ekstern informasjon. Vedtekter BI Studentsamfunn, lokalavdeling 21

22 Stillingsinstruks for Markedsansvarlig BIS LA (MA) 1. Ansvars- og myndighetsområde Markedsansvarlig er ansvarlig overfor styret for at driften av BIS Markeds- og Næringslivsutvalget skjer i henhold til budsjett og handlingsplan. (Tekst vedrørende Markeds- og Næringslivsutvalget, samt Næringslivsdagen gjelder bare ved de LA som har dette). Markedsansvarlig har myndighet overfor de grupper og komiteer som vedrører BIS Markeds- og næringslivsutvalget. (Punkter vedrørende Markeds- og Næringslivsutvalget gjelder bare ved de LA som har dette). Markedsansvarlig har ansvaret for Næringslivsdagen (NLD). Markedsansvarlig har ansvar for Karriere Speed Date (KSD) (dersom LA har KSD) Markedsansvarlig skal sørge for at grupper og utvalg underlagt vervet leverer og presenterer budsjett, regnskap, handlingsplan samt rapporter vedrørende større arrangementer til Styret. Markedsansvarlig (MA) har ansvar for at alle linjeforeninger, undergrupper og utvalg kontakter Markedsansvarlig før de lager samarbeidsavtaler. 2. Samarbeid For ivaretakelse av sine funksjoner skal Markedsansvarlig etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med de andre styremedlemmene, og Markedsansvarlig i de øvrige BIS LA. MA er leder av BIS Markeds- og næringslivsutvalget. (Ved de LA som har Markeds- og næringslivsutvalg) MA skal bistå Leder i arbeider med fagseminar for styret, og Lokalt Engasjementsforum (LEF). (Tekst gjelder bare ved de LA som har dette) 3. Arbeidsoppgaver - Hovedfunksjon Markedsansvarlig skal planlegge, iverksette, lede og kontrollere BIS Markeds- og næringslivsutvalgets samlede funksjoner og oppgaver. Herunder kan nevnes: (Punkter vedrørende Markeds- og Næringslivsutvalget gjelder bare ved de LA som har dette). - Fundraising/ generere inntekter til hele BIS LA. - Fremforhandle gode sponsor- og samarbeidsavtaler. - Ekstern markedsføring av BI-studenter - Bistå grupper til å arrangering av kurs, seminarer, PC-messe og gjesteforelesninger, herunder formidle kontakt ved behov. - Bedriftsbesøk - Følge opp og kontrollere arbeidet med NLD. - Følge opp og kontrollere arbeidet med KSD. Vedtekter BI Studentsamfunn, lokalavdeling 22

23 Stillingsinstruks for Sosialt ansvarlig BIS LA (SA) 1. Ansvars- og myndighetsområde Sosialt ansvarlig er ansvarlig overfor styret for at driften av sosialutvalget skjer i henhold til budsjett og handlingsplan. Sosialt ansvarlig har myndighet overfor de grupper og komiteer som vedrører sosiale arrangementer, prosjekter og arbeider. Sosialt ansvarlig har ansvaret for oppfølging av Idrettsansvarlig, og alle de idrettslige undergruppene omtalt i vedtektene.(gjelder bare ved de LA som har dette). Sosialt ansvarlig har ansvaret for oppfølging av Fadderuken. Sosialt ansvarlig skal sørge for at grupper og utvalg underlagt vervet leverer og presenterer budsjett, regnskap, handlingsplan samt rapporter vedrørende større arrangementer til Styret. 2. Samarbeid Sosialt ansvarlig plikter for ivaretakelse av sine funksjoner å etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med de andre styremedlemmene, BI LA, samt sosialt ved de øvrige BIS avdelingene og i Sentralstyret. 3. Arbeidsoppgaver - Hovedfunksjon Sosialt ansvarlig skal opprettholde og kontrollere det sosiale arbeidet ved skolen. Vedtekter BI Studentsamfunn, lokalavdeling 23

24 Stillingsinstruks for Fagansvarlig BIS LA (FA) 1. Ansvars- og myndighetsområde Fagansvarlig er, ovenfor styret, ansvarlig for at driften av fagutvalget skjer i henhold til budsjett og handlingsplan. Fagansvarlig er ansvarlig for at utvalget er en pådriver og koordinator både i lokale og nasjonale fagsaker. 2. Samarbeid Fagansvarlig skal ivareta studentenes interesser gjennom aktivt samarbeid med fagansvarlig i BIS Sentralstyret. Fagansvarlig plikter for ivaretakelse av sine funksjoner å etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med de respektive klassekontaktene, de andre styremedlemmene, BI LA, fagansvarlige og andre øvrige engasjerte i BIS 3. Arbeidsoppgaver - Hovedfunksjon Fagansvarlig har det overordnede ansvaret for klassekontaktene ved BI LA. Med dette menes ansvarlig for at kursevalueringer blir gjennomført og at klagesaker fra studentene blir håndtert. Fagansvarlig skal: - Arbeide aktivt for at fagutvalget forbereder og fremmer saker til Kollegiet og undervisningsutvalget gjennom fagansvarlig i BIS. - Holde styret orientert om aktuelle og relevante aktiviteter i Kollegiet, undervisningsutvalget og BIS LA sitt fagutvalg. - Ha ansvaret for oppfølging av administrasjonens arbeid ved BI LA. - Koordinere faglige og intern-politiske saker overfor BI LA. - Gjennomføre minst to -2- temakvelder/motivasjonskvelder i løpet av sin vervsperiode, henholdsvis en -1- på høstsemesteret og en -1- på vårsemesteret om dette lar seg praktisk gjennomføre. - Jobbe for å gi studentene et godt studiemiljø gjennom sikring av høy faglig og pedagogisk kvalitet, samt være med å bidra til et godt fysisk læringsmiljø. Vedtekter BI Studentsamfunn, lokalavdeling 24

25 Stillingsinstrukser for Ledelsen i BIS LA, underlagt Styret Generelle retningslinjer for Ledelsen 1. Ledere skal aktivt jobbe for å skape engasjement og motivasjon i BIS LA. De skal samtidig arbeide for å motivere studentene ved BI LA til å ta del i studentarbeid. 2. Ledere har ansvar for arbeider med budsjett for sitt ansvarsområde, og fremlegging av dette til styret for godkjenning. 3. Ledere har ansvar for rapportering i etterkant av alle større aktiviteter og arrangementer til Styret, og sitt overordnede Styremedlem. 4. Ledere står ansvarlig for: - Å følge BIS LAs formålsparagraf gjennom best mulig samarbeid med Styret. - Å formidle informasjon til BIS medlemmene om det arbeidet som har blitt gjort og skal foretas i BIS LA, fortrinnsvis gjennom Kommunikasjonsansvarlig i Styret. - Å følge opp vedtak fattet av Styret. - Budsjettering, regnskap, handlingsplaner og rapportering. 5. Ledelsen plikter å ha tilstrekkelig overlapping med sin etterfølger, samt påse at det foreligger erfaringsrapport fra arbeidet som er gjort med prosjektet/arrangementet. Vedtekter BI Studentsamfunn, lokalavdeling 25

26 Stillingsinstruks for Leder for Næringslivsdagen(e) (NLD) ved BIS LA. 1. Ansvars- og myndighetsområde 2. Samarbeid Leder for NLD er ansvarlig overfor Styret for at driften av Næringslivsdagen(e) skjer i henhold til budsjett og handlingsplan. Leder for NLD har ansvar og myndighet overfor komitémedlemmene i NLD- komiteen. For ivaretakelse av sine funksjoner skal Leder for NLD etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med de andre medlemmene av NLD-komiteen, Styret, øvrige tillitsvalgte i BIS LA og Ledere for NLD ved de øvrige BIS avdelingene og i Sentral Styret. Leder for NLD er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av Næringslivsdagen(e). Leder for NLD skal rapportere til Markedsansvarlig ved behov. Leder for NLD skal levere og presentere budsjett, regnskap, handlingsplan samt rapport vedrørende NLD til Styret. 3. Arbeidsoppgaver - Hovedfunksjon Leder for NLD skal planlegge, iverksette, lede og kontrollere NLD sine samlede funksjoner og oppgave Vedtekter BI Studentsamfunn, lokalavdeling 26

27 Stillingsinstruks for Leder for Studentaksjonen ved BIS LA. 1. Ansvars- og myndighetsområde 2. Samarbeid Leder for Studentaksjonen har ansvaret for det veldedige arbeidet BIS LA har i samarbeid med en veldedig organisasjon. Leder for Studentaksjonen må finne ulike tiltak i form av alternative innsamlingsmetoder. Leder for Studentaksjonen skal sørge for at grupper og utvalg underlagt vervet leverer og presenterer budsjett, regnskap, handlingsplan samt rapporter vedrørende arrangementer. Leder for Studentaksjonen skal ivareta studentenes interesser gjennom aktivt samarbeid med kommunikasjonsansvarlig LA samt SL. Leder for Studentaksjonen plikter ivaretakelse av sine funksjoner å etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med BI LA, andre ledere for Studentaksjonen og øvrige engasjerte i BIS. Leder for Studentaksjonen skal rapportere til Kommunikasjonsansvarlig LA ved behov. 3. Arbeidsoppgaver - Hovedfunksjon Leder for Studentaksjonen skal planlegge, iverksette, lede og kontrollere utvalgets samlede funksjoner og oppgaver. Leder for Studentaksjonen har gjennom sin tid i vervet ansvaret for å arrangere ulike arrangement for å samle inn penger til årets formål. Formålet vil variere i tråd med de ulike prosjektene en veldedig organisasjon har. Vedtekter BI Studentsamfunn, lokalavdeling 27

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Lokale standardiserte vedtekter BI Studentsamfunn LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER

Lokale standardiserte vedtekter BI Studentsamfunn LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER Gjeldende fra 12.04.2015 1 FORORD Disse standardiserte vedtektene gjelder hovedsakelig for lokalavdelingene I Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Dette heftet

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder de grunnleggende vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra 15.10.15 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som gjelder

Detaljer

LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA )

LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA ) LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 28.03.17) 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn (BIS), Bergen. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene. Heftet

Detaljer

LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER

LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april 2014 1 FORORD Disse standardiserte vedtektene gjelder hovedsakelig for avdelingene til Bergen, Trondheim og Stavanger. Kristiansand vil naturlig

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra 13.10.16 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim. Disse skal ikke bryte med de sentrale vedtektene som gjelder

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 03.April 2013 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 1. september 2014 Sted: Auditorium Tid: 16.00 Forord Vi er samlet for en ekstraordinær generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15 Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15 1 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 08.10.15 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Innholdsfortegnelse Forord...2 Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF...3 Vedtekter angående Generalforsamling i ØAF...4 Stillingsinstrukser.....8

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Bergen 17.10.12 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012. Vedtekter Lokale BIS Bergen

Lokale vedtekter BIS Bergen 17.10.12 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012. Vedtekter Lokale BIS Bergen LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN GJELDENDE FRA 17.OKTOBER 2012 1 Forord.3 Strategi...3 Dagsorden Generalforsamling..4 Stillingsinstruks for Markedsansvarlig.6 Stillingsinstruks for Næringslivsansvarlig..7 Stillingsinstruks

Detaljer

Generalforsamling Vår 2013

Generalforsamling Vår 2013 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 13.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 12.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra 06.03.15 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som gjelder

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Bergen 02.10.14 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014)

Lokale vedtekter BIS Bergen 02.10.14 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014) LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014) 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Bergen. Disse skal ikke bryte med de standardiserte

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 9.september 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 9.september 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 9.september 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 9. desember 2011 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 19. MARS 2015)

LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 19. MARS 2015) LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 19. MARS 2015) 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn (BIS), Bergen. Disse skal ikke bryte med de

Detaljer

Referat. Vår Ekstraordinær Generalforsamling. Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30

Referat. Vår Ekstraordinær Generalforsamling. Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30 Referat Ekstraordinær Generalforsamling Vår 2016 Dato: 31. Mars 2016 Sted: A1 Tid: 11:30 Innholdsfortegnelse FORRETNINGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING BI STUDENTSAMFUNN, AVDELING TRONDHEIM VEDTEKTER ANGÅENDE

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april 2014

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april 2014 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 13. april 2014 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 07.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 14.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI 1 Navn Linjeforeningens fulle navn er Linjeforeningen Entreprenørskap og Økonomi, og den ble grunnlagt i august 2006. Linjeforeningen forkortes

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1 Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling:

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

Sakspapirer VÅR Generalforsamling. Dato: Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30

Sakspapirer VÅR Generalforsamling. Dato: Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30 Sakspapirer Generalforsamling VÅR 2017 Dato: 08.03.2017 Sted: Aud. 1, BI Bergen Tid: 14:30 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS-ledelsen,

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 13.02.2014 Sted: Bore Tid: 12:00 Innholdsfortegnelse: Forord Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF Stillingsinstrukser Saker: Sak 1 Behandling/ Godkjenning av

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre 1 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell Vedtekter 2016 2017 Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 05.11.2016 1 Innholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 KONTINGENT... 4 4 LANDSMØTET... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE...

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter. versjon 1.5. Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter. versjon 1.5. Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5 Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.5 Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.6. Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.6. Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5 Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.6 Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert

Detaljer

Juridisk Studentutvalg Tromsø

Juridisk Studentutvalg Tromsø VEDTEKTER FOR JURIDISK STUDENTUTVALG TROMSØ Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formålet med Juridisk studentutvalg Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det Juridiske

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

VEDTEKTER ved Studentsamfunnet på Rena

VEDTEKTER ved Studentsamfunnet på Rena VEDTEKTER ved Studentsamfunnet på Rena 1 Navn Organisasjonens offisielle navn er Studentsamfunnet på Rena 2 Formål Ivareta og fremme de kulturelle, idrettslige og sosiale aktiviteter i studentmiljøet på

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.3. Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon.

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.3. Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon. Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.3 Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium fredag 14. oktober 2016. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL Vedtekter for HHBS 1 NAVN Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL 2.1 HHBS har til formål å ivareta studentenes interesser faglig, sosialt og studentpolitisk.

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

REALISTFORENINGENS LOVER. Ajour vårsemesteret 2005

REALISTFORENINGENS LOVER. Ajour vårsemesteret 2005 REALISTFORENINGENS LOVER Ajour vårsemesteret 2005 22. november 2005 2 FORMÅL OG ORGANISASJON 1 Realistforeningen er fakultetsforening ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt Landsmøte

VEDTEKTER Vedtatt Landsmøte VEDTEKTER Vedtatt Landsmøte 01.04.17 Vedtekter - BI Studentsamfunn 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNG KREFT

VEDTEKTER FOR UNG KREFT VEDTEKTER FOR UNG KREFT Organisasjonen ble stiftet i 1983. Vedtektene ble sist revidert på sitt 30. ordinære Landsmøte i 2016 1. FORENINGENS NAVN ER sine fylkesgrupper skal hete (fylke/region) 2. FORMÅL

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530 Generalforsamling Vår 2012 Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og tar opp

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

ELSA Oslos vedtekter Sist endret under Generalforsamlingen i ELSA Oslo, vår 2017

ELSA Oslos vedtekter Sist endret under Generalforsamlingen i ELSA Oslo, vår 2017 ELSA Oslos vedtekter Sist endret under Generalforsamlingen i ELSA Oslo, vår 2017 Kapittel 1 - Formål, tilknytning og medlemskap 1-1 Navn og struktur The European Law Students Association (ELSA) Oslo er

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK LYME BORRLIOSE-FORENING

VEDTEKTER FOR NORSK LYME BORRLIOSE-FORENING VEDTEKTER FOR NORSK LYME BORRLIOSE-FORENING 1 Navn Norsk Lyme Borreliose-Forening 2 Formål Norsk Lyme Borreliose-Forening er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle som er blitt langvarig/kronisk

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELSA OSLO

VEDTEKTER FOR ELSA OSLO VEDTEKTER FOR ELSA OSLO I kraft etter Generalforsamlingen i ELSA Oslo tirsdag 8. november. Kapittel 1 - Formål, tilknytning og medlemskap 1 - Formål The European Law Students Association (ELSA) Oslo skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Organisasjonens navn: Studentrådet for sosialfag, offentlig

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE

LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak.

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtatt å styre etter disse på NT-SU-møte 16.02.16. Må også vedtas på årsmøtet i april. Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1 Navn Utvalgets navn er Studentutvalget

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og sist godkjent av YATA Norges Landsmøte 22. september 2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association Norge.

Detaljer

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe Vedtekter for nymusikks komponistgruppe (oppdatert ved årsmøtet 23.02.2017, godkjent av landsmøtet i nymusikk 28.04.2016) 1. Formål nymusikks komponistgruppe (heretter forkortet NMK) er en organisasjon

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer