DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig. Gjensidige Forsikring konsern

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig. Gjensidige Forsikring konsern"

Transkript

1 DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig 2009 Gjensidige Forsikring konsern

2 HOVEDTREKK KONSERNET FJERDE KVARTAL 2009 Konsernet hadde en solid resultatutvikling i kvartalet. Resultatet før skattekostnad endte på 634,4 millioner kroner, mot et underskudd før skattekostnad på 653,3 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2008 Kostnadsutviklingen er i tråd med de målsetninger som er satt for reduksjon av driftsog er statningskostnader. Justert for engangsavsetninger utgjorde kostnadsandelen 16,2 i kvarta let, mot 18,0 i tilsvarende kvartal i Tilsvarende utgjorde combined ratio 93,3 i kvartalet, mot 95,8 i tilsvarende kvartal i 2008 styret foreslår at det utbetales 1.650,0 millioner kroner i utbytte for 2009, tilsvarende 70 prosent av konsernets årsresultat etter skatt Premieinntekter skadeforsikring Millioner kroner ,2 % Underwriting resultat skadeforsikring Millioner kroner ,8 % Person (0,3) % Bolig ,8 % Bolig 0 4. kv kv kv kv I forbindelse med den pågående omstillingsprosessen innen stabs- og støtteområdene i konsernet samt fortetting og utkjøp av leieavtaler ved flere kontorlokasjoner, er det foretatt en avsetning på 72,1 millioner kroner i kvartalet. Inklusive effekten av engangsavsetningen utgjorde combined ratio for skadeforsikringsvirksomheten 95,1 i kvartalet (95,8). For 2009 utgjorde combined ratio 94,5 (94,4). Kostnadsandelen endte på 18,1 (18,0), mens tilsvarende tall året som helhet var på 17,4 (17,0). Netto inntekter fra investeringer økte i kvartalet og beløp seg til 648,6 millioner kroner (minus 751,6 millioner kroner). For året som helhet var netto inntekter fra investeringer 2.788,0 millioner kroner (minus 258,7 millioner kroner). Finansavkastningen for kvartalet var 1,3 prosent, mot en negativ avkastning på 1,6 prosent i tilsvarende kvartal i For året som helhet var finansavkastningen 5,5 prosent (minus 0,6 prosent). Konsernets resultat før skattekostnad i kvartalet endte på 634,4 millioner kroner (minus 653,3 millioner kroner). For 2009 var resultatet før skattekostnad 3.217,0 millioner kroner (307,2 millioner kroner). 2 Gjensidige Forsikring FJERDE kvartal 2009

3 Solid RESULTATUTVIKLING RESULTATUTVIKLING KONSERN Resultat før skattekostnad Konsernet fikk et resultat før skattekostnad på 634,4 millioner kroner i kvartalet, mot et resultat på minus 653,3 millioner kroner i tilsvarende periode i Resultat fra skadeforsikringsvirksomheten, målt gjennom underwriting-resultatet, viser en økning i forhold til samme kvartal i 2008, fra 165,2 millioner kroner til 191,3 millioner kroner. Underwriting-resultatet er belastet med en regnskapsmessig avsetning på 72,1 millioner kroner i fjerde kvartal Avsetningen er belastet konsernsenter. Avsetningen knytter seg til pågående omstillingsprosess innen stabs- og støtteområdene i konsernet. Videre er det besluttet en fortetting i flere lokasjoner, noe som innebærer behov for ombygging og utkjøp av eksisterende kontrakter. Netto finansavkastning har styrket seg betydelig, fra minus 752,5 millioner kroner til positive 621,4 millioner kroner. For året som helhet var resultat før skattekostnad 3.217,0 millioner kroner, mot 307,2 millioner kroner i Underwriting-resultatet endte på 866,7 millioner kroner i 2009, mot 859,8 millioner kroner i Skattekostnad Skattekostnaden ble 203,7 millioner kroner i kvartalet og 875,8 millioner kroner hittil i år. Den effektive skattesatsen for 2009 var 27,2 prosent. EGENKAPITAL OG SOLVENS Konsernets totalbalanse har økt med 3.693,0 millioner kroner i løpet av kvartalet, til ,9 millioner kroner. Økningen skyldes i hovedsak vekst innen segmentene Pensjon og sparing og Bank. Konsernets egenkapital beløp seg til ,7 millioner kroner ved utløpet av Egenkapitalavkastningen før skattekostnad endte på 15,5 prosent i 2009, mot en avkastning på 1,5 prosent i Ved utløpet av kvartalet var kapitaldekningen 19,1 prosent, mot 21,6 prosent ved utløpet av Solvensmarginen var 706,9 prosent sammenlignet med 666,7 prosent ved utløpet av Solvenskravet er uendret siden i fjor. Økt solvensmarginkapital, i hovedsak som følge av årets positive resultat, gir dermed en økning i overdekningen. I tillegg til å teste kapitalen i forhold til legale krav, foretas det på kvartalsvis basis en beregning av krav til økonomisk kapital for konsernets virksomhet. Beregningen gjøres i konsernets interne risikomodell, som baserer seg på en økonomisk verdsettelse av aktiva og passiva. Prinsippene er konsistente med det som forventes å bli gjeldende etter innføring av Solvens II. Kapital utover dette utgjør konsernets økonomiske overskuddskapital. For å komme frem til den endelige overskuddskapitalen gjøres det fradrag for beregnet krav til tilleggskapital for å opprettholde en A-rating fra Standard & Poor s. Ved utløpet av 2009 er overskuddskapitalen beregnet til 11,2 milliarder kroner. Resultatutvikling konsern 4. kv kv Millioner kroner Skadeforsikring Privat Norge 195,2 220,8 552,4 775,0 Skadeforsikring Næringsliv Norge 53,4 (50,5) 305,0 59,7 Skadeforsikring Øvrig Norden 33,6 13,7 152,9 113,2 Skadeforsikring Baltikum 6,3 15,8 40,5 37,1 Konsernsenter / eierrelaterte kostnader (97,3) (34,7) (184,1) (125,1) Underwriting resultat skadeforsikring 1 191,3 165,2 866,7 859,8 Pensjon og sparing (28,5) (30,6) (107,8) (133,2) Bank (16,9) (19,5) (71,8) (85,1) Helserelaterte tjenester 15,4 11,2 32,7 41,0 Finansavkastning 2 621,4 (752,5) 2.723,2 (276,1) Merverdiav- og nedskrivninger immaterielle eiendeler (140,6) (27,6) (216,7) (107,4) Øvrige poster (7,7) (0,5) (9,3) 8,2 Periodens resultat før skattekostnad 634,4 (653,3) 3.217,0 307,2 Nøkkeltall skadeforsikring Skadeprosent f.e.r. 3 77,1 % 77,8 % 77,1 % 77,4 % Kostnadsandel f.e.r. 4 18,1 % 18,0 % 17,4 % 17,0 % Combined ratio f.e.r. 5 95,1 % 95,8 % 94,5 % 94,4 % 1 Underwriting resultat Skadeforsikring = premieinntekter f.e.r. - erstatningskostnader mv. - driftskostnader 2 Eksklusiv finansavkastning i Pensjon og sparing, og Bank 3 Skadeprosent f.e.r. = erstatningskostnader mv, / premieinntekter f.e.r. 4 Kostnadsandel f.e.r. = driftskostnader / premieinntekter f.e.r. 5 Combined ratio f.e.r. = skadeprosent f.e.r. + kostnadsandel f.e.r. I skadeforsikringssegmentene inngår skade- og personforsikringsprodukter. I Privat Norge og Næringsliv Norge inngår i tillegg livsforsikringer som er rene risikoforsikringer av høyst ett års varighet. Gjensidige Forsikring Fjerde kvartal

4 SKADEFORSIKRING PRIVAT NORGE Premieinntektene beløp seg til 1.961,8 millioner kroner i kvartalet, en tilnærmet flat utvikling sammenlignet med tilsvarende periode i 2008 (1.984,2 millioner kroner). Underwriting-resultatet i kvartalet ble 195,2 millioner kroner, en nedgang sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2008 (220,8 millioner kroner). Kostnadsandelen var 15,8 i kvartalet, en forbedring fra 17,0 i samme kvartal i Resultatutvikling Underwriting-resultatet i kvartalet ble 195,2 millioner kroner, en reduksjon fra samme periode i 2008 hvor underwriting-resultatet beløp seg til 220,8 millioner kroner. Combined ratio for kvartalet ble 90,0, en økning fra 88,9 tilsvarende periode i Endringen i combined ratio skyldes en kombinasjon av bedret kostnadsandel, 15,8 i fjerde kvartal 2009 mot 17,0 tilsvarende kvartal i 2008, og en svekket skadeprosent, fra 71,8 i fjerde kvartal 2008 til 74,2 i fjerde kvartal For 2009 ble underwriting-resultatet 552,4 millioner kroner mot 775,0 millioner kroner i Combined ratio ble 93,0, en økning på 2,8 prosentpoeng sammenlignet med Resultatet i 2009 er påvirket av høyere skadekostnader samt at regnskapet er belastet med avviklingstap* på tidligere årganger i 2009, mens det var avviklingsgevinst i Premieinntekter Premieinntektene beløp seg til 1.961,8 millioner kroner i kvartalet, en tilnærmet flat utvikling fra 1.984,2 millioner kroner i samme periode i Markedet er preget av økende konkurranse fra nye aktører. I september tok Gjensidige i bruk en ny biltariff og selskapet har gjennom det siste kvartalet høstet gode erfaringer ved bruk av den nye tariffen. Det er forventet at den nye biltariffen vil gi bedre konkurransekraft i gitte segmenter og innen grupper med lav risiko. I fjerde kvartal ble arbeidet med ny boligtariff iverksatt, noe som vil bidra ytterligere til å gjøre selskapet mer konkurransedyktig i de ulike kundesegmentene gjennom en riktigere prising av risiko. Gjensidige har i 2009 etablert en egen kunde- og merkevareskole for trening og opplæring av alle selgere og selgerledere. Tiltaket er iverksatt for å skape en posisjon som ledende i konsepter for tjenestesalg gjennom en moderne salgskultur og høy profesjonalitet i kundedialogen. Dette kommer i tillegg til øvrige tiltak som er igangsatt, og som totalt sett forventes å øke markedskraften på litt sikt. I 2009 var premieinntektene 7.856,2 millioner kroner mot 7.911,4 millioner kroner i Erstatningskostnader Erstatningskostnadene ble 1.455,7 millioner kroner i kvartalet, mot 1.425,6 millioner kroner i tilsvarende periode i Skaderesultatene for kvartalet er svakere, med en skadeprosent på 74,2 i kvartalet, mot 71,8 i samme periode i Den svake utviklingen skyldes i hovedsak produktet barneforsikring, hvor det også i fjerde kvartal er foretatt en betydelig styrking av de forsikringstekniske reservene for inneværende årgang og tidligere årganger. Nivået på storskader er noe lavere i kvartalet sammenlignet med tilsvarende periode i 2008, mens nivået på avviklingsgevinster er tilnærmet det samme i fjerde kvartal 2009 som i tilsvarende periode i For å redusere fremtidige erstatningskostnader og forbedre skadeprosenten, er det igangsatt et organisasjons- og forbedringsarbeid innenfor oppgjørsorganisasjonen. Organisasjonen er nå etablert med nasjonale oppgjørslinjer for henholdsvis motorvogn og brann/kombinert, innkjøp og spesialoppgjør. Tidligere organisering var regional med til dels likeartede funksjoner i de fem regionene. Ny organisering forventes å gi betydelige gevinster gjennom lavere erstatningsutbetalinger som følge av bedre prosesser og økt kvalitet i skadebehandlingen. I løpet av 2009 har selskapet videreutviklet modellene for kundescore for å sikre en riktig prising på kundenivå. Modellen benyttes av distribusjonsapparatet og er i tillegg integrert i løsningen for ny biltariff. Erstatningskostnadene har økt fra 5.795,6 mil- 17,0 % (16,2 %) Produktgrupper Privat Norge Forfalt bruttopremie hittil i år (samme periode i fjor) 8,5 % (8,1 %) 11,4 % (12,1 %) Landbruk Person 20,1 % (20,2 %) Annet Bolig Motorvogn 43,0 % (43,3 %) lioner kroner i 2008 til 6.007,4 millioner kroner i Skadeprosenten er økt fra 73,3 i 2008 til 76,5 i Nivået på storskader var tilnærmet uendret fra 2008 til Imidlertid er resultatet for 2009 belastet med avviklingstap, hovedsakelig som en følge av styrking av de forsikringstekniske reservene for produktet barneforsikring, mens det var en avviklingsgevinst i I tillegg er skadekostnaden i 2009 påvirket av betydelig styrking av de forsikringstekniske reservene for inneværende årgang for det samme produktet. Driftskostnader Kostnadsandelen for kvartalet ble 15,8 og viste en positiv utvikling i forhold til tilsvarende kvartal i 2008 da kostnadsandelen var 17,0. Nominelt ble driftskostnadene redusert med 26,8 millioner kroner i kvartalet sammenlignet med tilsvarende kvartal i Kostnadsandelen ble redusert fra 16,9 i 2008 til 16,5 i Det igangsatte effektiviseringsarbeidet innen stabs- og støtteområdene samt innen distribusjon og i oppgjørsorganisasjonen har resultert i en reduksjon i de nominelle driftskostnadene på 44,5 millioner kroner i 2009 sammenlignet med * Avviklingsgevinst/-tap = estimatavvik fra tidligere perioder Skadeforsikring Privat Norge 4. kv kv Millioner kroner Forfalte bruttopremier 1.858, , , ,6 Premieinntekter f.e.r , , , ,4 Erstatningskostnader mv. (1.455,7) (1.425,6) (6.007,4) (5.795,6) Driftskostnader (310,9) (337,7) (1.296,3) (1.340,8) Underwriting resultat 1 195,2 220,8 552,4 775,0 Skadeprosent f.e.r. 2 74,2 % 71,8 % 76,5 % 73,3 % Kostnadsandel f.e.r. 3 15,8 % 17,0 % 16,5 % 16,9 % Combined ratio f.e.r. 4 90,0 % 88,9 % 93,0 % 90,2 % 1 Underwriting resultat = premieinntekter f.e.r. - erstatningskostnader mv. - driftskostnader 2 Skadeprosent f.e.r. = erstatningskostnader mv. / premieinntekter f.e.r. 3 Kostnadsandel f.e.r. = driftskostnader / premieinntekter f.e.r. 4 Combined ratio f.e.r. = skadeprosent f.e.r. + kostnadsandel f.e.r. 4 Gjensidige Forsikring FJERDE kvartal 2009

5 SKADEFORSIKRING NÆRINGSLIV NORGE Premieinntektene i kvartalet falt med 4,1 prosent til 1.160,7 millioner kroner (1.210,7 millioner kroner). Underwriting-resultat ble 53,4 millioner kroner, en forbedring fra samme periode i 2008 (minus 50,5 millioner kroner). Kostnadsandelen er redusert fra 13,1 prosent i fjerde kvartal 2008 til 12,6 prosent i tilsvarende kvartal i Porteføljesammensetningen er tilnærmet stabil gjennom året. Resultatutvikling Underwriting-resultatet i kvartalet var 53,4 millioner kroner, mot et negativt resultat på 50,5 millioner kroner i tilsvarende kvartal i Et sterkt fokus på lønnsomhet har gitt uttelling i form av en kraftig forbedring av underwriting-resultatet, både i kvartalet og for året under ett. Combined ratio forbedret seg med 8,8 prosentpoeng, fra 104,2 i fjerde kvartal 2008 til 95,4 i fjerde kvartal Den positive utviklingen skyldes reduksjon i både erstatningskostnader og driftskostnader. Underliggende lønnsomhet på næringsliv er forbedret i tråd med tiltak som er iverksatt. For 2009 som helhet ble underwriting-resultatet 305,0 millioner kroner, en forbedring fra 59,7 millioner kroner i Combined ratio for 2009 ble 93,6, mot 98,8 i Premieinntekter Premieinntektene i kvartalet ble 1.160,7 millioner kroner mot 1.210,7 millioner kroner i samme periode i 2008, tilsvarende en nedgang på 4,1 prosent. Lønnsomhet vektlegges fremfor vekst, og på enkelte produkter og kundesegmenter velger Gjensidige og ikke følge dagens markedspriser. Dette, sammen med beslutningen om å avvikle porteføljen innen supplyskip, offshore og utenlandske fiskefartøyer, har medført en høyere avgang enn normalt og reduksjon i premieinntektene. Arbeidet med å sikre risikomarginen på bygningsproduktene har pågått over lengre tid, og både ratenivå og premie på disse produktene har økt gjennom året, og særlig i siste kvartal. Som en følge av dette viser bygningsbransjene en positiv utvikling både i kvartalet isolert og gjennom året. I forbindelse med det pågående fornyelsesarbeidet satses det spesielt på å styrke lønnsomheten i person- og motorvognporteføljen. Dette som følge av sterk konkurranse og lønnsomhetsutfordringer. Premieinntektene ble 4.737,3 millioner kroner i 2009, mot 4.909,7 millioner kroner i Erstatningskostnader Erstatningskostnadene ble 961,0 millioner kroner i kvartalet, en nedgang på 12,9 prosent fra 1.102,9 millioner kroner i samme kvartal i Skadeprosenten for kvartalet endte på 82,8, mot 91,1 i tilsvarende kvartal i Fjerde kvartal i 2008 var preget av flere storskader, mens det ikke inntraff storskader i tilsvarende kvartal i Kvartalsresultatet for 2009 påvirkes av avviklingsgevinster, men med et lavere beløp enn avviklingsgevinstene i tilsvarende periode i Lønnsomhetsfokuset innen segmentet har ført til en klar resultatforbedring i den underliggende forretningen. Med unntak for personproduktene, er det en klar lønnsomhetsforbedring for alle produkter. Den største lønnsomhetsforbedringen har skjedd innen bygning og eiendom der i tillegg storskadeomfanget har vært lavt i 2009 sammenlignet med samme periode i ,9 % (19,3 %) Produktgrupper Næringsliv Norge Forfalt bruttopremie hittil i år (samme periode i fjor) 5,9 % (5,5 %) 7,3 % (8,3 %) Marine/ transport Motorvogn 27,6 % (26,6 %) Ansvar Bygning Annet Person 1,2 % (1,2 %) 39,0 % (39,1 %) Nye fokusområder og arbeidsmetoder innen personskadeoppgjør viser resultater i form av kortere saksbehandlingstid, samt økt volum av tilbakeholdte erstatninger som følge av avdekket svik. Erstatningskostnadene beløp seg til 3.819,0 millioner kroner i 2009, mot 4.219,7 millioner kroner i Skadeprosenten ble 80,6, en forbedring fra 85,9 i Storskadenivået var lavere i 2009 enn i Imidlertid var nivået på avviklingsgevinstene lavere i 2009 enn i Driftskostnader Kostnadsandelen for kvartalet ble 12,6, en forbedring fra 13,1 i tilsvarende periode i Nominelt reduseres driftskostnadene med 12,0 millioner kroner i kvartalet sammenlignet med tilsvarende kvartal i Et høyere antall konkurser har ført til økning i tap på krav. Det er igangsatt flere tiltak for å unngå tap. Dette omfatter skjerpet finansiell vurdering ved nytegning, hyppigere oppdatering av ekstern finansiell informasjon om kundene, strengere rutiner ved innvilgelse av betalingsutsettelse og tettere oppfølging av premieinnbetalinger. Som følge av reduserte premieinntekter svekket kostnadsandelen for 2009 seg noe i forhold til i 2008, fra 12,8 i 2008 til 12,9 i Imidlertid er de nominelle kostnadene redusert med 17,1 millioner kroner i 2009 sammenlignet med Skadeforsikring næringsliv Norge 4. kv kv Millioner kroner Forfalte bruttopremier 901,1 871, , ,0 Premieinntekter f.e.r , , , ,7 Erstatningskostnader mv. (961,0) (1.102,9) (3.819,0) (4.219,7) Driftskostnader (146,3) (158,3) (613,3) (630,4) Underwriting resultat 1 53,4 (50,5) 305,0 59,7 Skadeprosent f.e.r. 2 82,8 % 91,1 % 80,6 % 85,9 % Kostnadsandel f.e.r. 3 12,6 % 13,1 % 12,9 % 12,8 % Combined ratio f.e.r. 4 95,4 % 104,2 % 93,6 % 98,8 % 1 Underwriting resultat = premieinntekter f.e.r. - erstatningskostnader mv. - driftskostnader 2 Skadeprosent f.e.r. = erstatningskostnader mv. / premieinntekter f.e.r. 3 Kostnadsandel f.e.r. = driftskostnader / premieinntekter f.e.r. 4 Combined ratio f.e.r. = skadeprosent f.e.r. + kostnadsandel f.e.r. Gjensidige Forsikring Fjerde kvartal

6 Produktgrupper Norden Forfalt bruttopremie hittil i år (samme periode i fjor) 4,1 % (10,3 %) 4,0 % (1,9 %) Annet Ansvar Person 26,3 % (31,1 %) 35,4 % (30,7 %) Bygning Motorvogn 30,1 % (26,0 %) SKADEFORSIKRING NORDEN Premieinntekter i kvartalet ble 654,0 millioner kroner, en økning på 19,4 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2008 (547,9 millioner kroner). Underwriting-resultatet ble 33,6 millioner kroner i kvartalet, en forbedring på 145,3 prosent fra tilsvarende kvartal i 2008 (13,7 millioner kroner). Kostnadsandelen forbedret seg fra 19,9 prosent i 2008 til 18,2 prosent i samme kvartal i Resultatutvikling Underwriting-resultatet i kvartalet ble 33,6 millioner kroner, mot et resultat på 13,7 millioner kroner i tilsvarende kvartal i Combined ratio forbedret seg med 2,6 prosentpoeng, fra 97,5 prosent i 2008 til 94,9 prosent i samme kvartal i Underwriting-resultatet for året som helhet økte fra 113,2 millioner kroner i 2008 til 152,9 millioner kroner i Combined ratio for året som helhet er 93,6, mot 94,5 samme periode i Premieinntekter Premieinntektene ble 654,0 millioner kroner i kvartalet sammenlignet med 547,9 millioner kroner i tilsvarende periode i Dette tilsvarer en økning på 19,4 prosent. Foruten en generell forretningsmessig vekst, er den sterkeste premieveksten innen næringsliv i Sverige og Danmark samt white label-aktivitetene i Norge. Premieinntektene for året som helhet ble 2.403,5 millioner kroner mot 2.068,4 millioner kroner i 2008, en økning på 16,2 prosent. Erstatningskostnader Erstatningskostnadene i kvartalet endte på 501,4 millioner kroner. Dette ga en skadeprosent på 76,7 i kvartalet, mot 77,6 i tilsvarende kvartal i Økt forretningsvolum gir generelt økte erstatningskostnader. Storskadenivået er noe lavere i fjerde kvartal 2009 sammenlignet med tilsvarende kvartal i Kvartalsresultatet inkluderer en avviklingsgevinst som er noe lavere enn avviklingsgevinsten i tilsvarende periode i Erstatningskostnadene for året som helhet ble 1.833,0 millioner kroner mot 1.604,4 millioner kroner i Arbeidsløshetsforsikringen i Danmark gir tap i 2009 etter flere gode år. Storskadenivået har gått noe ned i 2009 sammenlignet med 2008, mens avviklingsgevinstene i 2009 er høyere enn i Den underliggende erstatningsutviklingen innebærer behov for prisjusteringer, og tiltak på privatmarkedet i Sverige er iverksatt. I Danmark iverksettes premietiltak gjennom første og andre kvartal. Driftskostnader Kostnadsandelen utgjorde 18,2 prosent i kvartalet, mot 19,9 prosent i samme kvartal i De nominelle driftskostnadene utgjorde 118,9 millioner kroner i kvartalet, en økning på 9,8 millioner kroner fra samme kvartal i Økningen skyldes i hovedsak kostnader knyttet til næringslivsveksten i Sverige og en økt andel partnerdistribuert forretning i den norske white label-virksomheten. Kostnadsandelen er økt fra 17,0 i 2008 til 17,4 i Økningen skyldes de samme forholdene som for kvartalet isolert. Goodwill Det er foretatt en nedskrivning av goodwill i Gjensidige Sverige på 22,5 millioner kroner. Nedskrivningen er av teknisk art da det i 2009 har blitt utnyttet skattemessige fremførbare underskudd som det på oppkjøpstidspunktet var usikkerhet ved, og som resulterte i at det ikke ble balanseført en tilsvarende utsatt skattefordel. Skadeforsikring norden 4. kv kv Millioner kroner Forfalte bruttopremier 456,2 326, , ,5 Premieinntekter f.e.r. 654,0 547, , ,4 Erstatningskostnader mv. (501,4) (425,1) (1.833,0) (1.604,4) Driftskostnader (118,9) (109,1) (417,5) (350,8) Underwriting resultat 1 33,6 13,7 152,9 113,2 Merverdiav- og nedskrivninger - immaterielle eiendeler (44,1) (22,3) (109,9) (85,3) Skadeprosent f.e.r. 2 76,7 % 77,6 % 76,3 % 77,6 % Kostnadsandel f.e.r. 3 18,2 % 19,9 % 17,4 % 17,0 % Combined ratio f.e.r. 4 94,9 % 97,5 % 93,6 % 94,5 % 1 Underwriting resultat = premieinntekter f.e.r. - erstatningskostnader mv. - driftskostnader 2 Skadeprosent f.e.r. = erstatningskostnader mv. / premieinntekter f.e.r. 3 Kostnadsandel f.e.r. = driftskostnader / premieinntekter f.e.r. 4 Combined ratio f.e.r. = skadeprosent f.e.r. + kostnadsandel f.e.r. 6 Gjensidige Forsikring FJERDE kvartal 2009

7 Produktgrupper Baltikum Forfalt bruttopremie hittil i år (samme periode i fjor) 4,6 % (2,4 %) 3,2 % (7,8 %) Annet 9,6 % (3,7 %) 11,2 % (9,6 %) Bygning Motorvogn 71,4 % (76,5 %) SKADEFORSIKRING BALTIKUM Premieinntektene ble 149,0 millioner kroner i kvartalet (192,9 millioner kroner). Underwriting-resultatet for kvartalet ble 6,3 millioner kroner (15,8 millioner kroner). Kostnadsandelen gikk ned fra 32,6 i fjerde kvartal i 2008 til 28,1 i fjerde kvartal i Kjøpet av Länsförsäkringars virksomhet i Latvia og Litauen ble gjennomført i november Resultatutvikling Underwriting-resultatet ble 6,3 millioner kroner i kvartalet, en nedgang fra 15,8 millioner kroner samme kvartal i Combined ratio for kvartalet ble 95,7 mot 91,8 i tilsvarende periode i Underwriting-resultatet for 2009 ble forbedret fra 37,1 millioner kroner i 2008 til 40,5 millioner kroner i Combined ratio for 2009 ble 93,9, mot 93,7 i Premieinntekter Premieinntektene i kvartalet var 149,0 millioner kroner, mot 192,9 millioner kroner i tilsvarende kvartal i Det samlede skadeforsikringsmarkedet i Baltikum har falt mye gjennom 2009, og fallet ble enda kraftigere i fjerde kvartal enn før i året. Dette preger også Gjensidiges virksomhet, selv om utviklingen i Gjensidiges premieinntekter var bedre enn den generelle markedsutviklingen i Baltikum. Premieinntektene for 2009 ble 663,4 millioner kroner mot 592,4 millioner kroner i 2008, tilsvarende en økning på 12,0 prosent. Oppkjøpet av RESO Europa er inkludert fra 1. juni 2008, og har bidratt noe til veksten i premieinntekter i Erstatningskostnader Erstatningskostnadene i kvartalet endte på 100,8 millioner kroner. Dette gir en skadeprosent på 67,7 i kvartalet, mot 59,2 i tilsvarende kvartal i Gjensidige Baltic har ikke vært rammet av store skadehendelser, hverken i fjerde kvartal 2009 eller i tilsvarende periode i Resultatet i fjerde kvartal 2009 er regnskapsmessig preget av reservevurderinger og effekten av overtakelsen av Länsförsäkringars virksomhet i Latvia og Litauen. Det er inntektsført en avviklingsgevinst i kvartalet, mens det i tilsvarende periode i 2008 ble kostnadsført et avviklingstap. Erstatningskostnadene for året som helhet ble 411,5 millioner kroner, som gir en skadeprosent på 62,0 mot 62,7 i Finanskrisen har ført til generelt lavere aktivitet med påfølgende færre skadehendelser og prisfall på reparasjonskostnader. Det inntraff ingen storskader i 2009 eller Resultatet for 2009 er påvirket av avviklingsgevinst, mens det var et avviklingstap i Driftskostnader Kostnadsandelen i kvartalet var på 28,1 mot 32,6 i tilsvarende kvartal i De nominelle driftskostnadene var 41,9 millioner kroner i kvartalet, mot 62,9 millioner kroner i samme kvartal i 2008, tilsvarende en reduksjon på 33,4 prosent. Det er gjennom 2009 iverksatt mange kostnadsreduserende tiltak og dette sammen med lavere forretningsvolum har bidratt til lavere driftskostnader. For 2009 var kostnadsandelen 31,9 mot 31,0 i For året som helhet økte de nominelle driftskostnadene med 15,0 prosent, fra 183,9 millioner kroner i 2008 til 211,4 millioner kroner i Økningen i kostnadene skyldes flere forhold, blant annet økte avsetninger for tap på krav (ubetalte premier), integrasjonen av RESO Europa og økt merverdiavgift i Latvia og Litauen. Goodwill I juni ble det inngått intensjonsavtale om å overta Länsförsäkringars virksomhet i Latvia og Litauen. Avtalen ble gjennomført i november Det er inntektsført negativ goodwill på 14,7 millioner kroner i forbindelse med ervervet. På grunn av ustabil makroøkonomisk situasjon og generell usikkerhet knyttet til fremtidig utvikling i Baltikum, er det innregnet et verdifall på goodwill på 107,7 millioner kroner i fjerde kvartal. Det er imidlertid ingen forhold i den underliggende driften til Gjensidige Baltic som tilsier et verdifall og nedskrivning av de balanseførte verdiene. Skadeforsikring baltikum 4. kv kv Millioner kroner Forfalte bruttopremier 107,4 181,2 592,2 657,7 Premieinntekter f.e.r. 149,0 192,9 663,4 592,4 Erstatningskostnader mv. (100,8) (114,2) (411,5) (371,3) Driftskostnader (41,9) (62,9) (211,4) (183,9) Underwriting resultat 1 6,3 15,8 40,5 37,1 Merverdiav- og nedskrivninger - immaterielle eiendeler (94,8) (2,2) (100,2) (9,3) Skadeprosent f.e.r. 2 67,7 % 59,2 % 62,0 % 62,7 % Kostnadsandel f.e.r. 3 28,1 % 32,6 % 31,9 % 31,0 % Combined ratio f.e.r. 4 95,7 % 91,8 % 93,9 % 93,7 % 1 Underwriting resultat = premieinntekter f.e.r. - erstatningskostnader mv. - driftskostnader 2 Skadeprosent f.e.r. = erstatningskostnader mv. / premieinntekter f.e.r. 3 Kostnadsandel f.e.r. = driftskostnader / premieinntekter f.e.r. 4 Combined ratio f.e.r. = skadeprosent f.e.r. + kostnadsandel f.e.r. Gjensidige Forsikring Fjerde kvartal

8 12,3 % (0,0 %) Aktivaallokering kollektivporteføljen Ved utløpet av perioden (samme periode i fjor) 14,4 % (32,4 %) Andre finansielle investeringer Obligasjoner som holdes til forfall 42,1 % (45,0 %) Aksjefond Pengemarked 22,5 % (17,5 %) Omløpsobligasjoner PENSJON OG SPARING Premieinntektene viser sterk vekst i kvartalet som følge av porteføljeveksten, til 49,1 millioner kroner (24,7 millioner kroner). Kapital til forvaltning økte med 778,3 millioner kroner i kvartalet (340,4 millioner kroner) til 6.050,9 millioner kroner (2.846,5 millioner kroner) ved utløpet av perioden. Fortjenestemarginen for sparevirksomheten gikk ned fra 2,1 prosent for 2008 til 0,9 prosent for Nedgangen skyldes i hovedsak endring i produktetterspørselen. Underskuddet før skattekostnad ble 28,5 millioner kroner i kvartalet, som er en forbedring fra tilsvarende periode i 2008 (underskudd på 30,6 millioner kroner). Resultatutvikling Resultat før skattekostnad ble et underskudd på 28,5 millioner kroner i kvartalet, mot et underskudd på 30,6 millioner kroner i tilsvarende periode i Det positive avviket skyldes i hovedsak sterk inntektsvekst og positiv avkastning på kollektivporteføljen. For 2009 endte underskuddet før skattekostnad på 107,8 millioner kroner, mot et underskudd før skattekostnad på 133,2 millioner kroner for Også her skyldes forbedringen inntektsøkning, avkastningen på kollektivporteføljen samt gjennomførte kostnadsreduksjoner. Fortjenestemarginen for sparing ble 0,9 prosent for året som helhet, mot 2,1 prosent i Nedgangen skyldes først og fremst lavere tegningsprovisjoner og en generell dreining i etterspørselen mot spareprodukter med redusert risiko og lavere forvaltningsgebyrer. Verdijustert avkastning på fripoliseporteføljen viste imidlertid en positiv utvikling, fra minus 3,2 prosent i 2008 til positive 7,1 i Dette ansees som et tilfredsstillende resultat. Gjensidige tilbyr to alternativer for forvaltning av innskuddspensjon, kombinert og aktiv forvaltning. Innenfor hvert av disse alternativene kan kundene 8,6 % (5,1 %) velge mellom tre ulike risikoprofiler. Gjennomsnittlig avkastning for profilene innenfor kombinert forvaltning var for året 18,7 prosent, som er 7,5 prosentpoeng bedre enn referanseindeks. Tilsvarende tall for aktiv forvaltning var 19,9 prosent, 8,7 prosentpoeng bedre enn indeks. Premie- og forvaltningsinntekter Forfalte bruttopremier i pensjonsvirksomheten består av spareinnskudd til privat kollektiv og individuell pensjon og premie for risikoprodukter knyttet til kollektiv og individuell pensjon. Videre inngår overført premiereserve fra andre selskaper for tilflyttede kontrakter. Forfalte bruttopremier i kvartalet var 481,0 millioner kroner, inklusive 236,9 millioner kroner i tilflyttede midler. Til sammenlikning var totalt forfalt bruttopremie i samme periode i ,9 millioner kroner. Veksten skyldes økt premiebestand knyttet til kollektiv innskuddspensjon, samt salg av Fondspensjon (tidligere IPAordninger) og tilflytting av fripoliser. pensjon og sparing 4. kv kv Millioner kroner Forfalte bruttopremier 481,0 367, , ,6 Premieinntekter f.e.r. 49,1 24,7 116,3 58,1 Erstatningskostnader mv. (58,5) (9,8) (121,5) (39,0) Driftskostnader (29,2) (26,5) (102,7) (104,9) Underwriting resultat 1 (38,6) (11,7) (107,9) (85,7) Forvaltningsinntekter 4,2 3,5 11,2 14,7 Netto finansinntekter 24,6 (2,0) 48,2 6,3 Andre inntekter 5,4 2,4 17,0 2,4 Andre kostnader (24,1) (22,8) (76,3) (70,8) Resultat før skattekostnad (28,5) (30,6) (107,8) (133,2) Kapital til forvaltning pensjon, tilgang i perioden 546,8 325, , ,4 Kapital til forvaltning sparing, tilgang i perioden 231,6 14,7 874,6 193,0 Kapital til forvaltning pensjon ved utløpet av perioden 4.370, ,5 herav kollektivporteføljen 1.514,6 620,1 Kapital til forvaltning sparing ved utløpet av perioden 1.680,6 806,0 Fortjenestemargin sparing, i prosent 2 0,90 2,07 Bokført avkastning fripoliseporteføljen 3 5,97 (3,20) Verdijustert avkastning fripoliseporteføljen 4 7,08 (3,20) 1 Underwriting resultat = premieinntekter f.e.r. - erstatningskostnader mv. - driftskostnader 2 Fortjenestemargin sparing, i prosent = forvaltningsinntekter / gjennomsnittlig kapital til forvaltning sparing 3 Bokført avkastning fripoliseporteføljen = realisert avkastning på porteføljen 4 Verdijustert avkastning fripoliseporteføljen = total avkastning på porteføljen 8 Gjensidige Forsikring FJERDE kvartal 2009

DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern

DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern DelÅrsrapport første kvartal 2009 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERNET FørstE KVARTAL 2009 Fortsatt godt underwriting resultat og god kostnadsutvikling Betydelig forbedret finansresultat

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport 4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern delårsrapport 1 Hovedtrekk konsern Fjerde kvartal og foreløpig 2012 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport andre kvartal 2 andre kvartal Gjensidige Forsikring Konsern Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige rapporterer konsernregnskapet etter

Detaljer

resultater perspektiv

resultater perspektiv 59 ÅRSBERETNING Gjensidige-konsernet oppnådde et resultat før skatt på 3.254,0 millioner kroner i 2010. Styret foreslår at det utbetales 2.350,0 millioner kroner i utbytte, tilsvarende 80 prosent av årets

Detaljer

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport første kvartal 2007 Første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige rapporterer

Detaljer

gjensidige.com Årsrapport

gjensidige.com Årsrapport gjensidige.com Årsrapport 2009 Hendelser 2009 Virksomheten :: Samtaler mellom Storebrand og Gjensidige om en mulig fusjon ble avsluttet i mars. :: Gjensidige Pensjon og Sparing fikk i mai toppplassering

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2011 Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet

Detaljer

gjensidige.com årsrapport 2010

gjensidige.com årsrapport 2010 gjensidige.com årsrapport 2010 Hendelser 2010 dette er gjensidige Januar Mars April Mai Juni Oktober Desember En kald vinter på starten av året påvirket forsikringsresultatet for første kvartal. Gjensidige

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2012 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 18 Utvidet resultat 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 21 Endring i egenkapital 22 NOTER Note

Detaljer

gjensidige.com årsrapport

gjensidige.com årsrapport gjensidige.com årsrapport 2011 Enklere produkter og moderne selvbetjeningsløsninger skal sikre kunden en god opplevelse, enten det dreier seg om kjøp av forsikring eller hjelp og oppgjør etter skade. Hendelser

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

Konsernstyrets årsberetning

Konsernstyrets årsberetning 12 Konsernstyrets årsberetning Konsernstyrets årsberetning VIRKSOMHETEN, med hovedkontor i Oslo, er Norges nest største skadeforsikringsselskap.selskapet er det største norskeide forsikringsselskapet og

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

Årsrapport 2011. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2011. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 18 Utvidet resultat 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 21 Endring i egenkapital 22 Note 1

Detaljer

gjensidige.no ÅRSRAPPORT

gjensidige.no ÅRSRAPPORT gjensidige.no ÅRSRAPPORT 2008 HENDELSER 2008 DETTE ER GJENSIDIGE :: JANUAR Som første forsikringsselskap i Norge ansatte Gjensidige egen klimaforsker. Gjensidiges hovedkontorbygg på Sollerud ble solgt

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2001

Rapport for 2. kvartal 2001 1984 Rapport for 2. kvartal 2001 Rapport for 2. kvartal 2001 hadde en god utvikling i første halvår og andre kvartal 2001. Resultatene var de høyeste noen sinne. Den ordinære driften var tilfredsstillende

Detaljer

Årsrapport 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring

Årsrapport 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring Årsrapport 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring 2 SpareBank1 Skadeforsikring Årsrapport 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING 4 STYRET I SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING AS 14 STYRENDE ORGANER I SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING

Detaljer

35% 1 million kunder 3.460 ansatte 100 kontorer 2,5 mrd i resultat

35% 1 million kunder 3.460 ansatte 100 kontorer 2,5 mrd i resultat årsrapport 2007 35% 1 million kunder 3.460 ansatte 100 kontorer 2,5 mrd i resultat av forbrukerne tenker på Gjensidige først når de blir bedt om å nevne et forsikringsselskap. Nå planlegges børsnotering

Detaljer

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no 100 ÅR 1911-2011 100 ÅR 1911-2011 Årsrapport 2011 www.time-sparebank.no Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle

Detaljer

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern SpareBank 1 Skadeforsikring AS

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern SpareBank 1 Skadeforsikring AS 1 Årsrapport 2010 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern SpareBank 1 Skadeforsikring AS 2 SpareBank 1 Skadeforsikring: Årsrapport 2010 Innhold 3 Årsberetning 11 Styret i SpareBank 1 Skadeforsikring AS 12

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer