DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig. Gjensidige Forsikring konsern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig. Gjensidige Forsikring konsern"

Transkript

1 DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig 2009 Gjensidige Forsikring konsern

2 HOVEDTREKK KONSERNET FJERDE KVARTAL 2009 Konsernet hadde en solid resultatutvikling i kvartalet. Resultatet før skattekostnad endte på 634,4 millioner kroner, mot et underskudd før skattekostnad på 653,3 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2008 Kostnadsutviklingen er i tråd med de målsetninger som er satt for reduksjon av driftsog er statningskostnader. Justert for engangsavsetninger utgjorde kostnadsandelen 16,2 i kvarta let, mot 18,0 i tilsvarende kvartal i Tilsvarende utgjorde combined ratio 93,3 i kvartalet, mot 95,8 i tilsvarende kvartal i 2008 styret foreslår at det utbetales 1.650,0 millioner kroner i utbytte for 2009, tilsvarende 70 prosent av konsernets årsresultat etter skatt Premieinntekter skadeforsikring Millioner kroner ,2 % Underwriting resultat skadeforsikring Millioner kroner ,8 % Person (0,3) % Bolig ,8 % Bolig 0 4. kv kv kv kv I forbindelse med den pågående omstillingsprosessen innen stabs- og støtteområdene i konsernet samt fortetting og utkjøp av leieavtaler ved flere kontorlokasjoner, er det foretatt en avsetning på 72,1 millioner kroner i kvartalet. Inklusive effekten av engangsavsetningen utgjorde combined ratio for skadeforsikringsvirksomheten 95,1 i kvartalet (95,8). For 2009 utgjorde combined ratio 94,5 (94,4). Kostnadsandelen endte på 18,1 (18,0), mens tilsvarende tall året som helhet var på 17,4 (17,0). Netto inntekter fra investeringer økte i kvartalet og beløp seg til 648,6 millioner kroner (minus 751,6 millioner kroner). For året som helhet var netto inntekter fra investeringer 2.788,0 millioner kroner (minus 258,7 millioner kroner). Finansavkastningen for kvartalet var 1,3 prosent, mot en negativ avkastning på 1,6 prosent i tilsvarende kvartal i For året som helhet var finansavkastningen 5,5 prosent (minus 0,6 prosent). Konsernets resultat før skattekostnad i kvartalet endte på 634,4 millioner kroner (minus 653,3 millioner kroner). For 2009 var resultatet før skattekostnad 3.217,0 millioner kroner (307,2 millioner kroner). 2 Gjensidige Forsikring FJERDE kvartal 2009

3 Solid RESULTATUTVIKLING RESULTATUTVIKLING KONSERN Resultat før skattekostnad Konsernet fikk et resultat før skattekostnad på 634,4 millioner kroner i kvartalet, mot et resultat på minus 653,3 millioner kroner i tilsvarende periode i Resultat fra skadeforsikringsvirksomheten, målt gjennom underwriting-resultatet, viser en økning i forhold til samme kvartal i 2008, fra 165,2 millioner kroner til 191,3 millioner kroner. Underwriting-resultatet er belastet med en regnskapsmessig avsetning på 72,1 millioner kroner i fjerde kvartal Avsetningen er belastet konsernsenter. Avsetningen knytter seg til pågående omstillingsprosess innen stabs- og støtteområdene i konsernet. Videre er det besluttet en fortetting i flere lokasjoner, noe som innebærer behov for ombygging og utkjøp av eksisterende kontrakter. Netto finansavkastning har styrket seg betydelig, fra minus 752,5 millioner kroner til positive 621,4 millioner kroner. For året som helhet var resultat før skattekostnad 3.217,0 millioner kroner, mot 307,2 millioner kroner i Underwriting-resultatet endte på 866,7 millioner kroner i 2009, mot 859,8 millioner kroner i Skattekostnad Skattekostnaden ble 203,7 millioner kroner i kvartalet og 875,8 millioner kroner hittil i år. Den effektive skattesatsen for 2009 var 27,2 prosent. EGENKAPITAL OG SOLVENS Konsernets totalbalanse har økt med 3.693,0 millioner kroner i løpet av kvartalet, til ,9 millioner kroner. Økningen skyldes i hovedsak vekst innen segmentene Pensjon og sparing og Bank. Konsernets egenkapital beløp seg til ,7 millioner kroner ved utløpet av Egenkapitalavkastningen før skattekostnad endte på 15,5 prosent i 2009, mot en avkastning på 1,5 prosent i Ved utløpet av kvartalet var kapitaldekningen 19,1 prosent, mot 21,6 prosent ved utløpet av Solvensmarginen var 706,9 prosent sammenlignet med 666,7 prosent ved utløpet av Solvenskravet er uendret siden i fjor. Økt solvensmarginkapital, i hovedsak som følge av årets positive resultat, gir dermed en økning i overdekningen. I tillegg til å teste kapitalen i forhold til legale krav, foretas det på kvartalsvis basis en beregning av krav til økonomisk kapital for konsernets virksomhet. Beregningen gjøres i konsernets interne risikomodell, som baserer seg på en økonomisk verdsettelse av aktiva og passiva. Prinsippene er konsistente med det som forventes å bli gjeldende etter innføring av Solvens II. Kapital utover dette utgjør konsernets økonomiske overskuddskapital. For å komme frem til den endelige overskuddskapitalen gjøres det fradrag for beregnet krav til tilleggskapital for å opprettholde en A-rating fra Standard & Poor s. Ved utløpet av 2009 er overskuddskapitalen beregnet til 11,2 milliarder kroner. Resultatutvikling konsern 4. kv kv Millioner kroner Skadeforsikring Privat Norge 195,2 220,8 552,4 775,0 Skadeforsikring Næringsliv Norge 53,4 (50,5) 305,0 59,7 Skadeforsikring Øvrig Norden 33,6 13,7 152,9 113,2 Skadeforsikring Baltikum 6,3 15,8 40,5 37,1 Konsernsenter / eierrelaterte kostnader (97,3) (34,7) (184,1) (125,1) Underwriting resultat skadeforsikring 1 191,3 165,2 866,7 859,8 Pensjon og sparing (28,5) (30,6) (107,8) (133,2) Bank (16,9) (19,5) (71,8) (85,1) Helserelaterte tjenester 15,4 11,2 32,7 41,0 Finansavkastning 2 621,4 (752,5) 2.723,2 (276,1) Merverdiav- og nedskrivninger immaterielle eiendeler (140,6) (27,6) (216,7) (107,4) Øvrige poster (7,7) (0,5) (9,3) 8,2 Periodens resultat før skattekostnad 634,4 (653,3) 3.217,0 307,2 Nøkkeltall skadeforsikring Skadeprosent f.e.r. 3 77,1 % 77,8 % 77,1 % 77,4 % Kostnadsandel f.e.r. 4 18,1 % 18,0 % 17,4 % 17,0 % Combined ratio f.e.r. 5 95,1 % 95,8 % 94,5 % 94,4 % 1 Underwriting resultat Skadeforsikring = premieinntekter f.e.r. - erstatningskostnader mv. - driftskostnader 2 Eksklusiv finansavkastning i Pensjon og sparing, og Bank 3 Skadeprosent f.e.r. = erstatningskostnader mv, / premieinntekter f.e.r. 4 Kostnadsandel f.e.r. = driftskostnader / premieinntekter f.e.r. 5 Combined ratio f.e.r. = skadeprosent f.e.r. + kostnadsandel f.e.r. I skadeforsikringssegmentene inngår skade- og personforsikringsprodukter. I Privat Norge og Næringsliv Norge inngår i tillegg livsforsikringer som er rene risikoforsikringer av høyst ett års varighet. Gjensidige Forsikring Fjerde kvartal

4 SKADEFORSIKRING PRIVAT NORGE Premieinntektene beløp seg til 1.961,8 millioner kroner i kvartalet, en tilnærmet flat utvikling sammenlignet med tilsvarende periode i 2008 (1.984,2 millioner kroner). Underwriting-resultatet i kvartalet ble 195,2 millioner kroner, en nedgang sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2008 (220,8 millioner kroner). Kostnadsandelen var 15,8 i kvartalet, en forbedring fra 17,0 i samme kvartal i Resultatutvikling Underwriting-resultatet i kvartalet ble 195,2 millioner kroner, en reduksjon fra samme periode i 2008 hvor underwriting-resultatet beløp seg til 220,8 millioner kroner. Combined ratio for kvartalet ble 90,0, en økning fra 88,9 tilsvarende periode i Endringen i combined ratio skyldes en kombinasjon av bedret kostnadsandel, 15,8 i fjerde kvartal 2009 mot 17,0 tilsvarende kvartal i 2008, og en svekket skadeprosent, fra 71,8 i fjerde kvartal 2008 til 74,2 i fjerde kvartal For 2009 ble underwriting-resultatet 552,4 millioner kroner mot 775,0 millioner kroner i Combined ratio ble 93,0, en økning på 2,8 prosentpoeng sammenlignet med Resultatet i 2009 er påvirket av høyere skadekostnader samt at regnskapet er belastet med avviklingstap* på tidligere årganger i 2009, mens det var avviklingsgevinst i Premieinntekter Premieinntektene beløp seg til 1.961,8 millioner kroner i kvartalet, en tilnærmet flat utvikling fra 1.984,2 millioner kroner i samme periode i Markedet er preget av økende konkurranse fra nye aktører. I september tok Gjensidige i bruk en ny biltariff og selskapet har gjennom det siste kvartalet høstet gode erfaringer ved bruk av den nye tariffen. Det er forventet at den nye biltariffen vil gi bedre konkurransekraft i gitte segmenter og innen grupper med lav risiko. I fjerde kvartal ble arbeidet med ny boligtariff iverksatt, noe som vil bidra ytterligere til å gjøre selskapet mer konkurransedyktig i de ulike kundesegmentene gjennom en riktigere prising av risiko. Gjensidige har i 2009 etablert en egen kunde- og merkevareskole for trening og opplæring av alle selgere og selgerledere. Tiltaket er iverksatt for å skape en posisjon som ledende i konsepter for tjenestesalg gjennom en moderne salgskultur og høy profesjonalitet i kundedialogen. Dette kommer i tillegg til øvrige tiltak som er igangsatt, og som totalt sett forventes å øke markedskraften på litt sikt. I 2009 var premieinntektene 7.856,2 millioner kroner mot 7.911,4 millioner kroner i Erstatningskostnader Erstatningskostnadene ble 1.455,7 millioner kroner i kvartalet, mot 1.425,6 millioner kroner i tilsvarende periode i Skaderesultatene for kvartalet er svakere, med en skadeprosent på 74,2 i kvartalet, mot 71,8 i samme periode i Den svake utviklingen skyldes i hovedsak produktet barneforsikring, hvor det også i fjerde kvartal er foretatt en betydelig styrking av de forsikringstekniske reservene for inneværende årgang og tidligere årganger. Nivået på storskader er noe lavere i kvartalet sammenlignet med tilsvarende periode i 2008, mens nivået på avviklingsgevinster er tilnærmet det samme i fjerde kvartal 2009 som i tilsvarende periode i For å redusere fremtidige erstatningskostnader og forbedre skadeprosenten, er det igangsatt et organisasjons- og forbedringsarbeid innenfor oppgjørsorganisasjonen. Organisasjonen er nå etablert med nasjonale oppgjørslinjer for henholdsvis motorvogn og brann/kombinert, innkjøp og spesialoppgjør. Tidligere organisering var regional med til dels likeartede funksjoner i de fem regionene. Ny organisering forventes å gi betydelige gevinster gjennom lavere erstatningsutbetalinger som følge av bedre prosesser og økt kvalitet i skadebehandlingen. I løpet av 2009 har selskapet videreutviklet modellene for kundescore for å sikre en riktig prising på kundenivå. Modellen benyttes av distribusjonsapparatet og er i tillegg integrert i løsningen for ny biltariff. Erstatningskostnadene har økt fra 5.795,6 mil- 17,0 % (16,2 %) Produktgrupper Privat Norge Forfalt bruttopremie hittil i år (samme periode i fjor) 8,5 % (8,1 %) 11,4 % (12,1 %) Landbruk Person 20,1 % (20,2 %) Annet Bolig Motorvogn 43,0 % (43,3 %) lioner kroner i 2008 til 6.007,4 millioner kroner i Skadeprosenten er økt fra 73,3 i 2008 til 76,5 i Nivået på storskader var tilnærmet uendret fra 2008 til Imidlertid er resultatet for 2009 belastet med avviklingstap, hovedsakelig som en følge av styrking av de forsikringstekniske reservene for produktet barneforsikring, mens det var en avviklingsgevinst i I tillegg er skadekostnaden i 2009 påvirket av betydelig styrking av de forsikringstekniske reservene for inneværende årgang for det samme produktet. Driftskostnader Kostnadsandelen for kvartalet ble 15,8 og viste en positiv utvikling i forhold til tilsvarende kvartal i 2008 da kostnadsandelen var 17,0. Nominelt ble driftskostnadene redusert med 26,8 millioner kroner i kvartalet sammenlignet med tilsvarende kvartal i Kostnadsandelen ble redusert fra 16,9 i 2008 til 16,5 i Det igangsatte effektiviseringsarbeidet innen stabs- og støtteområdene samt innen distribusjon og i oppgjørsorganisasjonen har resultert i en reduksjon i de nominelle driftskostnadene på 44,5 millioner kroner i 2009 sammenlignet med * Avviklingsgevinst/-tap = estimatavvik fra tidligere perioder Skadeforsikring Privat Norge 4. kv kv Millioner kroner Forfalte bruttopremier 1.858, , , ,6 Premieinntekter f.e.r , , , ,4 Erstatningskostnader mv. (1.455,7) (1.425,6) (6.007,4) (5.795,6) Driftskostnader (310,9) (337,7) (1.296,3) (1.340,8) Underwriting resultat 1 195,2 220,8 552,4 775,0 Skadeprosent f.e.r. 2 74,2 % 71,8 % 76,5 % 73,3 % Kostnadsandel f.e.r. 3 15,8 % 17,0 % 16,5 % 16,9 % Combined ratio f.e.r. 4 90,0 % 88,9 % 93,0 % 90,2 % 1 Underwriting resultat = premieinntekter f.e.r. - erstatningskostnader mv. - driftskostnader 2 Skadeprosent f.e.r. = erstatningskostnader mv. / premieinntekter f.e.r. 3 Kostnadsandel f.e.r. = driftskostnader / premieinntekter f.e.r. 4 Combined ratio f.e.r. = skadeprosent f.e.r. + kostnadsandel f.e.r. 4 Gjensidige Forsikring FJERDE kvartal 2009

5 SKADEFORSIKRING NÆRINGSLIV NORGE Premieinntektene i kvartalet falt med 4,1 prosent til 1.160,7 millioner kroner (1.210,7 millioner kroner). Underwriting-resultat ble 53,4 millioner kroner, en forbedring fra samme periode i 2008 (minus 50,5 millioner kroner). Kostnadsandelen er redusert fra 13,1 prosent i fjerde kvartal 2008 til 12,6 prosent i tilsvarende kvartal i Porteføljesammensetningen er tilnærmet stabil gjennom året. Resultatutvikling Underwriting-resultatet i kvartalet var 53,4 millioner kroner, mot et negativt resultat på 50,5 millioner kroner i tilsvarende kvartal i Et sterkt fokus på lønnsomhet har gitt uttelling i form av en kraftig forbedring av underwriting-resultatet, både i kvartalet og for året under ett. Combined ratio forbedret seg med 8,8 prosentpoeng, fra 104,2 i fjerde kvartal 2008 til 95,4 i fjerde kvartal Den positive utviklingen skyldes reduksjon i både erstatningskostnader og driftskostnader. Underliggende lønnsomhet på næringsliv er forbedret i tråd med tiltak som er iverksatt. For 2009 som helhet ble underwriting-resultatet 305,0 millioner kroner, en forbedring fra 59,7 millioner kroner i Combined ratio for 2009 ble 93,6, mot 98,8 i Premieinntekter Premieinntektene i kvartalet ble 1.160,7 millioner kroner mot 1.210,7 millioner kroner i samme periode i 2008, tilsvarende en nedgang på 4,1 prosent. Lønnsomhet vektlegges fremfor vekst, og på enkelte produkter og kundesegmenter velger Gjensidige og ikke følge dagens markedspriser. Dette, sammen med beslutningen om å avvikle porteføljen innen supplyskip, offshore og utenlandske fiskefartøyer, har medført en høyere avgang enn normalt og reduksjon i premieinntektene. Arbeidet med å sikre risikomarginen på bygningsproduktene har pågått over lengre tid, og både ratenivå og premie på disse produktene har økt gjennom året, og særlig i siste kvartal. Som en følge av dette viser bygningsbransjene en positiv utvikling både i kvartalet isolert og gjennom året. I forbindelse med det pågående fornyelsesarbeidet satses det spesielt på å styrke lønnsomheten i person- og motorvognporteføljen. Dette som følge av sterk konkurranse og lønnsomhetsutfordringer. Premieinntektene ble 4.737,3 millioner kroner i 2009, mot 4.909,7 millioner kroner i Erstatningskostnader Erstatningskostnadene ble 961,0 millioner kroner i kvartalet, en nedgang på 12,9 prosent fra 1.102,9 millioner kroner i samme kvartal i Skadeprosenten for kvartalet endte på 82,8, mot 91,1 i tilsvarende kvartal i Fjerde kvartal i 2008 var preget av flere storskader, mens det ikke inntraff storskader i tilsvarende kvartal i Kvartalsresultatet for 2009 påvirkes av avviklingsgevinster, men med et lavere beløp enn avviklingsgevinstene i tilsvarende periode i Lønnsomhetsfokuset innen segmentet har ført til en klar resultatforbedring i den underliggende forretningen. Med unntak for personproduktene, er det en klar lønnsomhetsforbedring for alle produkter. Den største lønnsomhetsforbedringen har skjedd innen bygning og eiendom der i tillegg storskadeomfanget har vært lavt i 2009 sammenlignet med samme periode i ,9 % (19,3 %) Produktgrupper Næringsliv Norge Forfalt bruttopremie hittil i år (samme periode i fjor) 5,9 % (5,5 %) 7,3 % (8,3 %) Marine/ transport Motorvogn 27,6 % (26,6 %) Ansvar Bygning Annet Person 1,2 % (1,2 %) 39,0 % (39,1 %) Nye fokusområder og arbeidsmetoder innen personskadeoppgjør viser resultater i form av kortere saksbehandlingstid, samt økt volum av tilbakeholdte erstatninger som følge av avdekket svik. Erstatningskostnadene beløp seg til 3.819,0 millioner kroner i 2009, mot 4.219,7 millioner kroner i Skadeprosenten ble 80,6, en forbedring fra 85,9 i Storskadenivået var lavere i 2009 enn i Imidlertid var nivået på avviklingsgevinstene lavere i 2009 enn i Driftskostnader Kostnadsandelen for kvartalet ble 12,6, en forbedring fra 13,1 i tilsvarende periode i Nominelt reduseres driftskostnadene med 12,0 millioner kroner i kvartalet sammenlignet med tilsvarende kvartal i Et høyere antall konkurser har ført til økning i tap på krav. Det er igangsatt flere tiltak for å unngå tap. Dette omfatter skjerpet finansiell vurdering ved nytegning, hyppigere oppdatering av ekstern finansiell informasjon om kundene, strengere rutiner ved innvilgelse av betalingsutsettelse og tettere oppfølging av premieinnbetalinger. Som følge av reduserte premieinntekter svekket kostnadsandelen for 2009 seg noe i forhold til i 2008, fra 12,8 i 2008 til 12,9 i Imidlertid er de nominelle kostnadene redusert med 17,1 millioner kroner i 2009 sammenlignet med Skadeforsikring næringsliv Norge 4. kv kv Millioner kroner Forfalte bruttopremier 901,1 871, , ,0 Premieinntekter f.e.r , , , ,7 Erstatningskostnader mv. (961,0) (1.102,9) (3.819,0) (4.219,7) Driftskostnader (146,3) (158,3) (613,3) (630,4) Underwriting resultat 1 53,4 (50,5) 305,0 59,7 Skadeprosent f.e.r. 2 82,8 % 91,1 % 80,6 % 85,9 % Kostnadsandel f.e.r. 3 12,6 % 13,1 % 12,9 % 12,8 % Combined ratio f.e.r. 4 95,4 % 104,2 % 93,6 % 98,8 % 1 Underwriting resultat = premieinntekter f.e.r. - erstatningskostnader mv. - driftskostnader 2 Skadeprosent f.e.r. = erstatningskostnader mv. / premieinntekter f.e.r. 3 Kostnadsandel f.e.r. = driftskostnader / premieinntekter f.e.r. 4 Combined ratio f.e.r. = skadeprosent f.e.r. + kostnadsandel f.e.r. Gjensidige Forsikring Fjerde kvartal

6 Produktgrupper Norden Forfalt bruttopremie hittil i år (samme periode i fjor) 4,1 % (10,3 %) 4,0 % (1,9 %) Annet Ansvar Person 26,3 % (31,1 %) 35,4 % (30,7 %) Bygning Motorvogn 30,1 % (26,0 %) SKADEFORSIKRING NORDEN Premieinntekter i kvartalet ble 654,0 millioner kroner, en økning på 19,4 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2008 (547,9 millioner kroner). Underwriting-resultatet ble 33,6 millioner kroner i kvartalet, en forbedring på 145,3 prosent fra tilsvarende kvartal i 2008 (13,7 millioner kroner). Kostnadsandelen forbedret seg fra 19,9 prosent i 2008 til 18,2 prosent i samme kvartal i Resultatutvikling Underwriting-resultatet i kvartalet ble 33,6 millioner kroner, mot et resultat på 13,7 millioner kroner i tilsvarende kvartal i Combined ratio forbedret seg med 2,6 prosentpoeng, fra 97,5 prosent i 2008 til 94,9 prosent i samme kvartal i Underwriting-resultatet for året som helhet økte fra 113,2 millioner kroner i 2008 til 152,9 millioner kroner i Combined ratio for året som helhet er 93,6, mot 94,5 samme periode i Premieinntekter Premieinntektene ble 654,0 millioner kroner i kvartalet sammenlignet med 547,9 millioner kroner i tilsvarende periode i Dette tilsvarer en økning på 19,4 prosent. Foruten en generell forretningsmessig vekst, er den sterkeste premieveksten innen næringsliv i Sverige og Danmark samt white label-aktivitetene i Norge. Premieinntektene for året som helhet ble 2.403,5 millioner kroner mot 2.068,4 millioner kroner i 2008, en økning på 16,2 prosent. Erstatningskostnader Erstatningskostnadene i kvartalet endte på 501,4 millioner kroner. Dette ga en skadeprosent på 76,7 i kvartalet, mot 77,6 i tilsvarende kvartal i Økt forretningsvolum gir generelt økte erstatningskostnader. Storskadenivået er noe lavere i fjerde kvartal 2009 sammenlignet med tilsvarende kvartal i Kvartalsresultatet inkluderer en avviklingsgevinst som er noe lavere enn avviklingsgevinsten i tilsvarende periode i Erstatningskostnadene for året som helhet ble 1.833,0 millioner kroner mot 1.604,4 millioner kroner i Arbeidsløshetsforsikringen i Danmark gir tap i 2009 etter flere gode år. Storskadenivået har gått noe ned i 2009 sammenlignet med 2008, mens avviklingsgevinstene i 2009 er høyere enn i Den underliggende erstatningsutviklingen innebærer behov for prisjusteringer, og tiltak på privatmarkedet i Sverige er iverksatt. I Danmark iverksettes premietiltak gjennom første og andre kvartal. Driftskostnader Kostnadsandelen utgjorde 18,2 prosent i kvartalet, mot 19,9 prosent i samme kvartal i De nominelle driftskostnadene utgjorde 118,9 millioner kroner i kvartalet, en økning på 9,8 millioner kroner fra samme kvartal i Økningen skyldes i hovedsak kostnader knyttet til næringslivsveksten i Sverige og en økt andel partnerdistribuert forretning i den norske white label-virksomheten. Kostnadsandelen er økt fra 17,0 i 2008 til 17,4 i Økningen skyldes de samme forholdene som for kvartalet isolert. Goodwill Det er foretatt en nedskrivning av goodwill i Gjensidige Sverige på 22,5 millioner kroner. Nedskrivningen er av teknisk art da det i 2009 har blitt utnyttet skattemessige fremførbare underskudd som det på oppkjøpstidspunktet var usikkerhet ved, og som resulterte i at det ikke ble balanseført en tilsvarende utsatt skattefordel. Skadeforsikring norden 4. kv kv Millioner kroner Forfalte bruttopremier 456,2 326, , ,5 Premieinntekter f.e.r. 654,0 547, , ,4 Erstatningskostnader mv. (501,4) (425,1) (1.833,0) (1.604,4) Driftskostnader (118,9) (109,1) (417,5) (350,8) Underwriting resultat 1 33,6 13,7 152,9 113,2 Merverdiav- og nedskrivninger - immaterielle eiendeler (44,1) (22,3) (109,9) (85,3) Skadeprosent f.e.r. 2 76,7 % 77,6 % 76,3 % 77,6 % Kostnadsandel f.e.r. 3 18,2 % 19,9 % 17,4 % 17,0 % Combined ratio f.e.r. 4 94,9 % 97,5 % 93,6 % 94,5 % 1 Underwriting resultat = premieinntekter f.e.r. - erstatningskostnader mv. - driftskostnader 2 Skadeprosent f.e.r. = erstatningskostnader mv. / premieinntekter f.e.r. 3 Kostnadsandel f.e.r. = driftskostnader / premieinntekter f.e.r. 4 Combined ratio f.e.r. = skadeprosent f.e.r. + kostnadsandel f.e.r. 6 Gjensidige Forsikring FJERDE kvartal 2009

7 Produktgrupper Baltikum Forfalt bruttopremie hittil i år (samme periode i fjor) 4,6 % (2,4 %) 3,2 % (7,8 %) Annet 9,6 % (3,7 %) 11,2 % (9,6 %) Bygning Motorvogn 71,4 % (76,5 %) SKADEFORSIKRING BALTIKUM Premieinntektene ble 149,0 millioner kroner i kvartalet (192,9 millioner kroner). Underwriting-resultatet for kvartalet ble 6,3 millioner kroner (15,8 millioner kroner). Kostnadsandelen gikk ned fra 32,6 i fjerde kvartal i 2008 til 28,1 i fjerde kvartal i Kjøpet av Länsförsäkringars virksomhet i Latvia og Litauen ble gjennomført i november Resultatutvikling Underwriting-resultatet ble 6,3 millioner kroner i kvartalet, en nedgang fra 15,8 millioner kroner samme kvartal i Combined ratio for kvartalet ble 95,7 mot 91,8 i tilsvarende periode i Underwriting-resultatet for 2009 ble forbedret fra 37,1 millioner kroner i 2008 til 40,5 millioner kroner i Combined ratio for 2009 ble 93,9, mot 93,7 i Premieinntekter Premieinntektene i kvartalet var 149,0 millioner kroner, mot 192,9 millioner kroner i tilsvarende kvartal i Det samlede skadeforsikringsmarkedet i Baltikum har falt mye gjennom 2009, og fallet ble enda kraftigere i fjerde kvartal enn før i året. Dette preger også Gjensidiges virksomhet, selv om utviklingen i Gjensidiges premieinntekter var bedre enn den generelle markedsutviklingen i Baltikum. Premieinntektene for 2009 ble 663,4 millioner kroner mot 592,4 millioner kroner i 2008, tilsvarende en økning på 12,0 prosent. Oppkjøpet av RESO Europa er inkludert fra 1. juni 2008, og har bidratt noe til veksten i premieinntekter i Erstatningskostnader Erstatningskostnadene i kvartalet endte på 100,8 millioner kroner. Dette gir en skadeprosent på 67,7 i kvartalet, mot 59,2 i tilsvarende kvartal i Gjensidige Baltic har ikke vært rammet av store skadehendelser, hverken i fjerde kvartal 2009 eller i tilsvarende periode i Resultatet i fjerde kvartal 2009 er regnskapsmessig preget av reservevurderinger og effekten av overtakelsen av Länsförsäkringars virksomhet i Latvia og Litauen. Det er inntektsført en avviklingsgevinst i kvartalet, mens det i tilsvarende periode i 2008 ble kostnadsført et avviklingstap. Erstatningskostnadene for året som helhet ble 411,5 millioner kroner, som gir en skadeprosent på 62,0 mot 62,7 i Finanskrisen har ført til generelt lavere aktivitet med påfølgende færre skadehendelser og prisfall på reparasjonskostnader. Det inntraff ingen storskader i 2009 eller Resultatet for 2009 er påvirket av avviklingsgevinst, mens det var et avviklingstap i Driftskostnader Kostnadsandelen i kvartalet var på 28,1 mot 32,6 i tilsvarende kvartal i De nominelle driftskostnadene var 41,9 millioner kroner i kvartalet, mot 62,9 millioner kroner i samme kvartal i 2008, tilsvarende en reduksjon på 33,4 prosent. Det er gjennom 2009 iverksatt mange kostnadsreduserende tiltak og dette sammen med lavere forretningsvolum har bidratt til lavere driftskostnader. For 2009 var kostnadsandelen 31,9 mot 31,0 i For året som helhet økte de nominelle driftskostnadene med 15,0 prosent, fra 183,9 millioner kroner i 2008 til 211,4 millioner kroner i Økningen i kostnadene skyldes flere forhold, blant annet økte avsetninger for tap på krav (ubetalte premier), integrasjonen av RESO Europa og økt merverdiavgift i Latvia og Litauen. Goodwill I juni ble det inngått intensjonsavtale om å overta Länsförsäkringars virksomhet i Latvia og Litauen. Avtalen ble gjennomført i november Det er inntektsført negativ goodwill på 14,7 millioner kroner i forbindelse med ervervet. På grunn av ustabil makroøkonomisk situasjon og generell usikkerhet knyttet til fremtidig utvikling i Baltikum, er det innregnet et verdifall på goodwill på 107,7 millioner kroner i fjerde kvartal. Det er imidlertid ingen forhold i den underliggende driften til Gjensidige Baltic som tilsier et verdifall og nedskrivning av de balanseførte verdiene. Skadeforsikring baltikum 4. kv kv Millioner kroner Forfalte bruttopremier 107,4 181,2 592,2 657,7 Premieinntekter f.e.r. 149,0 192,9 663,4 592,4 Erstatningskostnader mv. (100,8) (114,2) (411,5) (371,3) Driftskostnader (41,9) (62,9) (211,4) (183,9) Underwriting resultat 1 6,3 15,8 40,5 37,1 Merverdiav- og nedskrivninger - immaterielle eiendeler (94,8) (2,2) (100,2) (9,3) Skadeprosent f.e.r. 2 67,7 % 59,2 % 62,0 % 62,7 % Kostnadsandel f.e.r. 3 28,1 % 32,6 % 31,9 % 31,0 % Combined ratio f.e.r. 4 95,7 % 91,8 % 93,9 % 93,7 % 1 Underwriting resultat = premieinntekter f.e.r. - erstatningskostnader mv. - driftskostnader 2 Skadeprosent f.e.r. = erstatningskostnader mv. / premieinntekter f.e.r. 3 Kostnadsandel f.e.r. = driftskostnader / premieinntekter f.e.r. 4 Combined ratio f.e.r. = skadeprosent f.e.r. + kostnadsandel f.e.r. Gjensidige Forsikring Fjerde kvartal

8 12,3 % (0,0 %) Aktivaallokering kollektivporteføljen Ved utløpet av perioden (samme periode i fjor) 14,4 % (32,4 %) Andre finansielle investeringer Obligasjoner som holdes til forfall 42,1 % (45,0 %) Aksjefond Pengemarked 22,5 % (17,5 %) Omløpsobligasjoner PENSJON OG SPARING Premieinntektene viser sterk vekst i kvartalet som følge av porteføljeveksten, til 49,1 millioner kroner (24,7 millioner kroner). Kapital til forvaltning økte med 778,3 millioner kroner i kvartalet (340,4 millioner kroner) til 6.050,9 millioner kroner (2.846,5 millioner kroner) ved utløpet av perioden. Fortjenestemarginen for sparevirksomheten gikk ned fra 2,1 prosent for 2008 til 0,9 prosent for Nedgangen skyldes i hovedsak endring i produktetterspørselen. Underskuddet før skattekostnad ble 28,5 millioner kroner i kvartalet, som er en forbedring fra tilsvarende periode i 2008 (underskudd på 30,6 millioner kroner). Resultatutvikling Resultat før skattekostnad ble et underskudd på 28,5 millioner kroner i kvartalet, mot et underskudd på 30,6 millioner kroner i tilsvarende periode i Det positive avviket skyldes i hovedsak sterk inntektsvekst og positiv avkastning på kollektivporteføljen. For 2009 endte underskuddet før skattekostnad på 107,8 millioner kroner, mot et underskudd før skattekostnad på 133,2 millioner kroner for Også her skyldes forbedringen inntektsøkning, avkastningen på kollektivporteføljen samt gjennomførte kostnadsreduksjoner. Fortjenestemarginen for sparing ble 0,9 prosent for året som helhet, mot 2,1 prosent i Nedgangen skyldes først og fremst lavere tegningsprovisjoner og en generell dreining i etterspørselen mot spareprodukter med redusert risiko og lavere forvaltningsgebyrer. Verdijustert avkastning på fripoliseporteføljen viste imidlertid en positiv utvikling, fra minus 3,2 prosent i 2008 til positive 7,1 i Dette ansees som et tilfredsstillende resultat. Gjensidige tilbyr to alternativer for forvaltning av innskuddspensjon, kombinert og aktiv forvaltning. Innenfor hvert av disse alternativene kan kundene 8,6 % (5,1 %) velge mellom tre ulike risikoprofiler. Gjennomsnittlig avkastning for profilene innenfor kombinert forvaltning var for året 18,7 prosent, som er 7,5 prosentpoeng bedre enn referanseindeks. Tilsvarende tall for aktiv forvaltning var 19,9 prosent, 8,7 prosentpoeng bedre enn indeks. Premie- og forvaltningsinntekter Forfalte bruttopremier i pensjonsvirksomheten består av spareinnskudd til privat kollektiv og individuell pensjon og premie for risikoprodukter knyttet til kollektiv og individuell pensjon. Videre inngår overført premiereserve fra andre selskaper for tilflyttede kontrakter. Forfalte bruttopremier i kvartalet var 481,0 millioner kroner, inklusive 236,9 millioner kroner i tilflyttede midler. Til sammenlikning var totalt forfalt bruttopremie i samme periode i ,9 millioner kroner. Veksten skyldes økt premiebestand knyttet til kollektiv innskuddspensjon, samt salg av Fondspensjon (tidligere IPAordninger) og tilflytting av fripoliser. pensjon og sparing 4. kv kv Millioner kroner Forfalte bruttopremier 481,0 367, , ,6 Premieinntekter f.e.r. 49,1 24,7 116,3 58,1 Erstatningskostnader mv. (58,5) (9,8) (121,5) (39,0) Driftskostnader (29,2) (26,5) (102,7) (104,9) Underwriting resultat 1 (38,6) (11,7) (107,9) (85,7) Forvaltningsinntekter 4,2 3,5 11,2 14,7 Netto finansinntekter 24,6 (2,0) 48,2 6,3 Andre inntekter 5,4 2,4 17,0 2,4 Andre kostnader (24,1) (22,8) (76,3) (70,8) Resultat før skattekostnad (28,5) (30,6) (107,8) (133,2) Kapital til forvaltning pensjon, tilgang i perioden 546,8 325, , ,4 Kapital til forvaltning sparing, tilgang i perioden 231,6 14,7 874,6 193,0 Kapital til forvaltning pensjon ved utløpet av perioden 4.370, ,5 herav kollektivporteføljen 1.514,6 620,1 Kapital til forvaltning sparing ved utløpet av perioden 1.680,6 806,0 Fortjenestemargin sparing, i prosent 2 0,90 2,07 Bokført avkastning fripoliseporteføljen 3 5,97 (3,20) Verdijustert avkastning fripoliseporteføljen 4 7,08 (3,20) 1 Underwriting resultat = premieinntekter f.e.r. - erstatningskostnader mv. - driftskostnader 2 Fortjenestemargin sparing, i prosent = forvaltningsinntekter / gjennomsnittlig kapital til forvaltning sparing 3 Bokført avkastning fripoliseporteføljen = realisert avkastning på porteføljen 4 Verdijustert avkastning fripoliseporteføljen = total avkastning på porteføljen 8 Gjensidige Forsikring FJERDE kvartal 2009

9 For 2009 som helhet utgjorde forfalte bruttopremier 2.077,3 millioner kroner mot 1.562,6 millioner kroner i Forvaltningsinntektene i sparevirksomheten ble 4,2 millioner kroner i kvartalet, mot 3,5 millioner kroner i tilsvarende periode i Hovedforklaringen på de økte inntektene er at fjerde kvartal 2008 var preget av finanskrisens utbrudd, noe som påvirket etterspørselen etter spareprodukter betydelig. For 2009 beløp inntektene seg til 11,2 millioner kroner, mot 14,7 millioner kroner i Inntektsreduksjonen skyldes først og fremst lavere tegningsprovisjoner som følge av endret produktetterspørsel, jf. kommentar ovenfor. Pensjon og sparing fikk nye kunder i kvartalet. Totalt for 2009 har antall kunder økt med En stor andel av kundene, 84,6 prosent, er også forsikringskunder. Kapital til forvaltning Kapital til forvaltning i pensjonsvirksomheten har økt med 546,8 millioner kroner i løpet av kvartalet, mot en økning på 325,7 millioner kroner i samme kvartal i Totalt beløp kapital til forvaltning i pensjonsvirksomheten seg til 4.370,3 millioner kroner ved utløpet av året. Av dette utgjorde kollektivporteføljen 1.514,6 millioner kroner. Gjennomsnittlig rentegaranti er på 3,8 prosent. Pensjonsvirksomheten har bidratt gjennom økt salg av fondspensjon og fripoliser, samt en økende premiebestand knyttet til kollektiv innskuddspensjon. Kapital til forvaltning i sparevirksomheten økte med 231,6 millioner kroner i kvartalet, mot 14,7 millioner kroner i samme kvartal i Totalt utgjorde kapital til forvaltning i sparevirksomheten 1.680,6 millioner kroner ved utløpet av året. Sparevirksomheten har opplevd et godt salg gjennom hele året. Sammen med en generell positiv utvikling i finansmarkedet har sparekapitalen fordoblet seg i løpet av året. Den totale forvaltningskapitalen utgjorde 6.050,9 millioner kroner ved utløpet av 2009, mot 2.846,5 millioner kroner ved utløpet av Forvaltede pensjonsmidler regnskapsføres i konsernets balanse, mens forvaltede investeringsmidler i sparevirksomheten ikke balanseføres. Driftskostnader Totale kostnader beløp seg til 53,3 millioner kroner i kvartalet, hvorav 29,2 millioner kroner er tilknyttet forsikringsvirksomheten. Kostnadsutviklingen er som forventet. Hittil i år ble totale kostnader 179,0 millioner kroner, hvorav 102,7 millioner kroner vedrører forsikringsvirksomheten. Gjensidige Forsikring Fjerde kvartal

10 Bank Innskudd og utlån ved utløpet av perioden (samme periode i fjor) Millioner kroner ,6 (6.711,4) Utlån Innskudd 6.550,4 (6.131,4) BANK Brutto utlån økte med 3.294,3 millioner kroner i kvartalet (430,5 millioner kroner). Ved utgangen av kvartalet utgjorde brutto utlån ,6 millioner kroner (6.711,4 millioner kroner). Innskuddsdekningen var 5,6 prosent i kvartalet. Ved utløpet av perioden var innskuddsdekningen 56,6 prosent. Underskudd før skattekostnad i kvartalet var på 16,9 millioner kroner (underskudd på 19,5 millioner kroner). Oppkjøp av Citibanks norske forbruksfinansieringsvirksomhet er innregnet fra midten av desember, og styrker satsningen på personmarkedet i Norge. Resultatutvikling Resultat før skattekostnad i kvartalet ble et underskudd på 16,9 millioner kroner, mens det i tilsvarende periode i 2008 var et underskudd på 19,5 millioner kroner. Resultatforbedringen skyldes primært høyere netto rente- og kredittprovisjonsinntekter. For 2009 som helhet var underskudd før skattekostnad på 71,8 millioner kroner, mot 85,1 millioner kroner i Resultatforbedringen skyldes økte inntekter og lave tap på utlån. Banken er i en oppstartfase, og utviklingen er i tråd med forventningen. Oppkjøpet av Citibanks norske portefølje av forbrukslån ble gjennomført 15. desember Gjennom oppkjøpet ble Gjensidige Bank tilført en kundeportefølje på vel forbrukslånskunder, med en total utlånsportefølje på 2.710,2 millioner kroner. I tillegg overtok banken i overkant av 80 ansatte, leieavtaler og løsøre. Oppkjøpet ble finansiert gjennom en kombinasjon av egenkapitaltilførsel og eksterne lån. Oppkjøpet styrker bankens posisjon i markedet og forventes å gi positive synergier knyttet til kryssalg, produktutvikling og kostnadsbesparelser. Ved utløpet av fjerde kvartal 2009 hadde banken kunder. Kundeveksten i kvartalet isolert sett var på kunder. Hovedårsaken til den høye kundeveksten i kvartalet var overtakelsen av Citibanks portefølje av forbrukslån. Banktilbudet blir godt mottatt i markedet, og kundetilfredshetsmålinger viser at kundene som har byttet til Gjensidige Bank, er fornøyde med det banktilbudet de har fått (kilde: Kundetilfredshetsundersøkelse, juni 09). Ved utløpet av perioden er 47,4 prosent av de registrerte kundene også forsikringskunder. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter var 25,1 millioner kroner i kvartalet, mot 13,6 millioner kroner i samme kvartal i Hovedårsaken til resultatforbedringen er høyere volum, oppkjøp av utlånsportefølje og tilførsel av egenkapital. Rentenetto i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (annualisert) var 0,63 prosent per fjerde kvartal 2009, mot 0,74 prosent i tilsvarende periode i For 2009 var netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 57,5 millioner kroner, mot 45,4 millioner kroner i Resultatforbedringen kan forklares med økte volum og oppkjøp av utlånsporteføljen. Gjensidige Bank har hatt en jevn økning i utlån, og ved utløpet av fjerde kvartal utgjorde brutto utlån ,6 millioner kroner. Utlånsporteføljen økte med 3.294,3 millioner kroner i kvartalet, hvorav bank 4. kv kv Millioner kroner Renteinntekter og lignende inntekter 90,9 124,6 323,3 392,9 Rentekostnader og lignende kostnader (65,9) (111,0) (265,8) (347,6) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 25,1 13,6 57,5 45,4 Netto finansinntekter 2,7 2,9 16,5 11,2 Driftskostnader (45,3) (37,4) (142,7) (134,8) Tap på utlån / garantier 0,6 1,4 (3,0) (6,8) Resultat før skattekostnad (16,9) (19,5) (71,8) (85,1) Brutto utlån, tilgang i perioden 3.294,3 430, , ,0 Innskudd, tilgang i perioden 186,1 954,2 419, ,3 Brutto utlån ved utløpet av perioden , ,4 Innskudd ved utløpet av perioden 6.550, ,4 Innskuddsdekning i perioden isolert 1 5,6 221,6 8,6 133,0 Innskuddsdekning ved utløpet av perioden 1 56,6 91,4 Rentenetto i prosent, annualisert 2 0,63 0,74 Kapitaldekning 3 17,8 18,7 1 Innskuddsdekning = innskudd i prosent av brutto utlån 2 Rentenetto i prosent, annualisert = netto rente- og kredittprovisjonsinntekter / gjennomsnittlig kapital til forvaltning 3 Kapitaldekning = ansvarlig kapital / beregningsgrunnlaget for kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko 10 Gjensidige Forsikring FJERDE kvartal 2009

11 den ervervede forbrukslånsporteføljen utgjorde 2.672,2 millioner kroner (ved utløpet av kvartalet) av veksten. I tillegg til den kjøpte porteføljen økte utlånene med 622,1 millioner kroner i kvartalet, mot 430,5 millioner kroner i tilsvarende kvartal i Utlånene består i all hovedsak av utlån med flytende rente. Banken yter kun lån til privatkunder og landbrukskunder, og lånene er i hovedsak sikret med pant i bolig. Gjennomsnittlig engasjement utenom forbrukslånene ligger rett i underkant av en million kroner. Det er ingen enkelteksponeringer over ti millioner kroner. Bankens innskudd økte med 186,1 millioner kroner i kvartalet, til 6.550,4 millioner kroner ved utløpet av Innskuddsdekningen ved utgangen av kvartalet var 56,6 prosent, en nedgang fra 76,9 prosent ved utløpet av tredje kvartal. Nedgangen i innskuddsdekningen skyldes oppkjøpet av forbrukslånsporteføljen. Banken vil i tiden fremover drive aktiv markedsføring for å sikre en stabil kundevekst, og flere bankprodukter vil inngå i Gjensidige Forsikrings kundeprogrammer. Netto finansinntekter omfatter provisjoner, honorarer og virkelig verdijusteringer. Driftskostnader Driftskostnadene utgjorde 45,3 millioner kroner i kvartalet, mot 37,4 millioner kroner i samme kvartal i Økningen skyldes primært høyere lønnsog administrasjonskostnader. For 2009 ble driftskostnadene 142,7 millioner kroner mot 134,8 millioner kroner i samme periode i Kostnadsøkningen i 2009 skyldes økte avskrivninger og andre kostnader. Utviklingen er i tråd med forventningene. Avsetning for individuelle nedskrivninger knyttet til enkeltengasjementer ble redusert med 2,5 millioner kroner kvartalet, sammenlignet med en økning i avsetningen på 0,7 millioner kroner i samme periode i Ved utløpet av 2009 utgjorde avsetning for individuelle nedskrivninger 0,8 millioner kroner, mot 0,7 millioner kroner ved utløpet av I tillegg ble det i kvartalet konstatert tap på utlån på 1,2 millioner kroner. Det ble ikke kostnadsført konstaterte tap i Nedskrivning på grupper av utlån ble økt med 0,6 millioner kroner i fjerde kvartal, mot en reduksjon på 2,0 millioner kroner i tilsvarende periode i Gruppenedskrivningen skal dekke forventet tap på utlån i porteføljen som ikke individuelt er identifisert som tapsutsatte. Ved årsskiftet utgjorde gruppenedskrivningene 14,5 millioner kroner, mot 12,9 millioner kroner ved utløpet av Kapitaldekning Ved utgangen av 2009 hadde banken en kapitaldekning på 17,8 prosent, mot 17,1 prosent ved utløpet av forrige kvartal. Økningen i kapitaldekningen skyldes en kapitalutvidelse på 449,5 millioner kroner i kvartalet. Kapitalutvidelsen ble gjennomført for å finansiere oppkjøpet av Citibanks forbrukslånsportefølje. Banken har som målsetning å ha en kjernekapitaldekning på minimum 12 prosent. Verdipapirgjeld og statskasseveksler Netto verdipapirgjeld utgjorde 4.366,7 millioner kroner ved utgangen av kvartalet. Ved utløpet av tredje kvartal utgjorde netto verdipapirgjeld 1.624,6 millioner kroner, noe som gir en økning i verdipapirgjelden på 2.742,1 millioner kroner i fjerde kvartal. Økningen skyldes i hovedsak finansieringen av Citibanks forbrukslånsportefølje. Av netto verdipapirgjeld på 4.366,7 millioner kroner utgjorde sertifikatgjelden 2.369,3 millioner kroner. Gjensidige Bank har en beholding av OMF (obligasjon med fortrinnsrett) på 1,5 milliarder kroner utstedt av Gjensidige Bank Boligkreditt, hvorav 500 millioner kroner er kjøpt i fjerde kvartal. Av beholdningen av OMF er 586,6 millioner kroner benyttet i bytteordningen til Norges Bank. Bytteordningen har tilført konsernet 513,1 millioner kroner i likvide statskasseveksler. Likviditet Ved utgangen av 2009 hadde Gjensidige Bank en likviditetsbeholdning på 1.992,9 millioner kroner fordelt på 413,9 millioner kroner i bankinnskudd og 1.579,0 millioner kroner plassert i obligasjoner, sertifikater og pengemarkedsfond. Av dette var 913,4 millioner kroner plasseringer i OMF fra Gjensidige Bank Boligkreditt AS som ikke er benyttet i bytteordningen med Norges Bank. Likviditetsbeholdningen er nok til å dekke forfall på gjeld i vel ti måneder fremover. Gjensidige Forsikring Fjerde kvartal

12 Helserelaterte tjenester Driftsinntekter hittil i år 1,9 % (0 %) Bedriftshelsetjenester Arbeidsmiljøkartlegging 23,0 % (23,0 %) 19,4 % (18,8 %) Privat sykehus og spesialisttjenester Trygghetsalarmtjenester 55,7 % (58,3 %) HELSERELATERTE TJENESTER Driftsinntektene beløp seg til 139,3 millioner kroner i kvartalet, en svak nedgang fra tilsvarende kvartal i 2008 (143,1 millioner kroner). EBITA for kvartalet endte på 15,4 millioner kroner, tilsvarende en EBITA-margin på 11,0 prosent (henholdsvis 11,2 millioner kroner og 7,8 prosent). EBITA EBITA for kvartalet ble 15,4 millioner kroner mot 11,2 millioner kroner i tilsvarende kvartal i EBITA-marginen for kvartalet ble 11,0 prosent, som er den høyeste noensinne. I fjerde kvartal 2008 var EBITA-marginen 7,8 prosent. Det gode resultatet i fjerde kvartal 2009 skyldes i hovedsak et meget høyt aktivitetsnivå gjennom hele høsten, herunder i fjerde kvartal. Spesielt genererte vaksinering knyttet til svineinfluensaen mye inntekter i november og desember. Ved NIMI-sykehuset var omsetningen i desember 13,6 prosent høyere enn i samme måned i Dette skyldes høyt aktivitetsnivå ved sykehuset, samt betydelige leveranser til NAVprosjektet Raskere tilbake. For 2009 som helhet var EBITA 32,7 millioner kroner, mot 41,0 millioner kroner i Dette ga en EBITA-margin på 6,4 prosent for 2009, mot 8,1 prosent i Driftsinntekter Helsesatsningen hadde driftsinntekter på 139,3 millioner kroner i kvartalet, mot 143,1 millioner kroner i tilsvarende kvartal i Omsetningen i siste kvartal viser en positiv utvikling sammenlignet med første halvår 2009, og er vesentlig bedre enn forventet. Nedgangen på 3,8 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2008 er hovedsakelig knyttet til lavere omsetning for områdene bedriftshelsetjenester og arbeidsmiljøkartlegging. Bemanningen er imidlertid redusert, slik at beskjeftigelsesgraden har økt. I løpet av høsten 2009 pågikk det en debatt om den sterke økningen i offentlige utgifter som følge av økt sykefravær. Det er forventet at debatten vil fortsette frem til nye tiltak presenteres i forbindelse med forlengelsen av IA-avtalen 1. mars Sykefraværsdebatten og utvidelsen av bransjeforskriften for bedriftshelsetjenester fra 1. januar 2010, hvor ti nye bransjer blir lovpålagt å innføre bruk av bedriftshelsetjenester, utgjør betydelige vekstdrivere for bedriftshelsetjenester fremover. I fjerde kvartal ble det avklart at NIMI-sykehuset hadde tapt kirurgiavtalen med helse Sør-Øst for de neste tre årene. Dette utgjør et årlig omsetningstap i størrelsesorden ti millioner kroner. Det arbeides imidlertid aktivt med flere aktører for å generere ny omsetning ved NIMI-sykehuset. Videre er det et mål å skape ytterligere vekst gjennom økt pasientgjennomstrømming av kunder som har behandlingsforsikring i Gjensidige. Virksomheten innen trygghetsalarmstjenester har tapt Trondheim kommune som kunde med virkning fra september Som følge av dette etableres det en ny og felles alarmsentral, mot tidligere tre alarmsentraler. Dette vil bedre koordinering, opplæring og oppbygging av nye tjenester knyttet til alarminfrastrukturen. Driftsinntektene endte på 509,1 millioner kroner i 2009, mot 503,9 millioner kroner i Den noe svake utviklingen i 2009 skyldes finanskrisen, og spesielt gjelder dette for første halvår. En rekke prosjekter og leveranser ble enten utsatt eller kansellert av bedriftskundene fordi oppmerksomheten var på nedbemanning og oppsigelser. Dette påvirket spesielt områdene bedriftshelsetjenester og arbeidsmiljøkartlegging. I andre halvår normaliserte leveransenivåene seg, i tillegg til et høyt aktivitetsnivå knyttet til vaksinering mot svineinfluensa. I tillegg økte NIMI-sykehuset aktiviteten med 50 prosent fra 2008 til 2009 som følge av økt etterspørsel fra private kunder og forsikringskunder. Driftskostnader Driftskostnadene var 124,0 millioner kroner i kvartalet, mot 132,0 millioner kroner i tilsvarende kvartal i Dette tilsvarer en kostnadsnedgang på 6,1 prosent. Effekten av iverksatte kostnadsreduserende tiltak før sommeren 2009 gir nå full effekt. For 2009 som helhet var driftskostnadene 476,5 millioner kroner, mot 462,9 millioner kroner i Dette tilsvarer en økning på 2,9 prosent. I 2009 er regnskapet belastet med kostnader knyttet til etablering av nye bedriftshelsetjenestelokasjoner i Haugesund og Kristiansund. Disse nyetableringene gir negativ eller svak margin i oppstartsfasen. Det er også pådratt kostnader i 2009 i forbindelse med utbedring av NIMI-sykehuset for å tilfredsstille nye krav. helserelaterte tjenester 4. kv kv Millioner kroner Driftsinntekter 139,3 143,1 509,1 503,9 Driftskostnader (124,0) (132,0) (476,5) (462,9) EBITA 1 15,4 11,2 32,7 41,0 Merverdiavskrivninger - immaterielle eiendeler (1,8) (3,1) (6,7) (12,8) EBITA-margin i prosent 2 11,0 7,8 6,4 8,1 1 EBITA = resultat før finans, skatt og amortisering 2 EBITA-margin i prosent = EBITA / driftsinntekter 12 Gjensidige Forsikring FJERDE kvartal 2009

13 Aktivaallokering Ved utløpet av perioden (samme periode i fjor) 2,5 % (2,6 %) 11,1 % (7,9 %) 11,9 % (13,2 %) Aksjer 2,7 % Eiendom (0 %) 29,9 % (28,7 %) Lån og fordringer Obligasjoner som holdes til forfall Hedgefond og andre fin. invest. Pengemarked Omløpsobligasjoner 22,1 % (24,2 %) 19,9 % (23,6 %) ,7 % Aksjer Avkastning per aktivaklasse Pengemarked 0,6 % 4. kvartal 2009 Omløpsobligasjoner Omløpsobligasjoner 1,3 % Obligasjoner som holdes til forfall Lån og fordringer 1,4 % 1,2 % Eiendom 0,1 % Hedgefond og andre fin. investeringer 1,4 % ,7 % Aksjer Avkastning per aktivaklasse 3,3 % 11,1 % Pengemarked Hittil i år 5,3 % Obligasjoner som holdes til forfall Lån og fordringer 2,0 % Eiendom 0,1 % 5,8 % Hedgefond og andre fin. investeringer FORVALTNING AV FINANSIELLE EIENDELER OG INVESTERINGs- EIENDOMMER Konsernets investeringsportefølje utgjorde ,1 millioner kroner ved utløpet av kvartalet. Finansresultatet for investeringsporteføljen ble 621,4 millioner kroner i kvartalet, mot et negativt resultat på 752,5 millioner kroner i samme kvartal i For 2009 ble finansresultatet for investeringsporteføljen 2.723,2 millioner kroner, mot et negativt resultat på 276,1 millioner kroner for Finansavkastningen i kvartalet var 1,3 prosent (negativ avkastning på 1,6 prosent). For 2009 var finansavkastningen 5,5 prosent (negativ avkastning på 0,6 prosent). Investeringsporteføljen Konsernets investeringsportefølje omfatter alle investeringsmidler i konsernet, med unntak av Pensjon og sparing og Bank. Ved utløpet av kvartalet utgjorde investeringsporteføljen ,1 millioner kroner. Investeringene gjøres i første rekke for å dekke de forsikringstekniske avsetningene, men konsernet er i en kapitalmessig situasjon som gjør at det kan investeres ut fra å maksimere avkastningen gitt selskapets risikotoleranse for egenkapitalen. Styret fastsetter en gang i året en investeringsstrategi med blant annet øvre og nedre grenser per aktivaklasse, samt rammer for rente-, likviditets- og valutarisiko. Aktivaallokeringen skal holdes innenfor disse grensene til enhver tid. Den faktiske aktivaallokeringen vil variere gjennom året, avhengig av bevegelser i markedet, taktisk allokering og risikosituasjonen. Renteporteføljen utgjorde 37,9 milliarder kroner ved utløpet av 2009, og består av fire delporteføljer: pengemarkedspapirer, omløpsobligasjoner, obligasjoner som holdes til forfall, samt lån og fordringer. Motpartsrisikoen i renteporteføljen fordeler seg med 14,5 prosent mot stat og annen offentlig sektor, 65,6 prosent mot banker og finansinstitusjoner, samt 19,9 prosent mot industri. Fordelt på kredittrating, er 74,8 prosent klassifisert som såkalt investment grade, 4,0 prosent er klassifisert som high yield, mens de resterende 21,2 prosentene ikke har offisiell kredittrating. Av de siste er 38,2 prosent utstedt av norske sparebanker, mens resten hovedsakelig er utstedt av kraftprodusenter og kraftdistributører, eiendomsselskaper eller statsgaranterte selskaper. Ved utløpet av 2009 var aksjeeksponeringen på 5,6 milliarder kroner, og bestod i hovedsak av aksjer i Storebrand og egenkapitalbevis i SpareBank1 SR-Bank (se omtale i eget avsnitt nedenfor), samt fondsinvesteringer innen private equity og omløpsaksjer. Fondsinvesteringer i private equity er regnskapsført til beste estimat på virkelig verdi. Grunnlaget for verdivurderingen er EVCA (European Venture Capital Association) sine prinsipper for verdivurdering. For å kompensere for sen rapportering, korrigeres det for kjente hendelser som inn- og utbetalinger, kjente verdiendringer som observert børskurs, og eventuelt andre kjente hendelser. Eiendomsinvesteringene utgjorde 6,0 milliarder kroner ved utløpet av 2009, og er konsentrert om kontoreiendommer i Oslo, men inneholder også kjøpesentre og kontoreiendommer i andre norske byer samt et kontorbygg i København. I tillegg er en mindre del av porteføljen investert i internasjonale eiendomsfond. Investeringer i tilknyttede selskaper Investeringene i Storebrand og SpareBank1 SR- Bank er klassifisert som tilknyttede selskaper og regnskapsføres i henhold til egenkapitalmetoden. I fjerde kvartal er det regnskapsført et resultat på 128,6 millioner kroner for tilknyttede selskaper. 117,4 millioner kroner utgjør Gjensidiges estimerte andel av Storebrands resultat inklusive merverdiavskrivninger, og 11,0 millioner kroner utgjør Gjensidiges estimerte andel av SpareBank1 SR-Banks kvartalsresultat, beregnet fra ervervstidspunktet 17. november For 2009 er det inntektsført 263,3 millioner kroner på investeringene i tilknyttede selskaper. Av dette finansielle eiendeler og investeringseiendommer 4. kv Balanseført verdi Millioner kroner Aksjer 1 159,6 308, ,5 Pengemarked 66,9 357, ,8 Omløpsobligasjoner 163, , ,1 Obligasjoner som holdes til forfall 202,2 801, ,4 Lån og fordringer 10,9 14, ,7 Eiendom 3,7 5, ,5 Hedgefond og andre finansielle investeringer 20,8 83, ,8 Øvrige finansposter 2 11,1 (100,9) (73,7) Forvaltningskostnader (16,9) (70,8) Finansresultat for investeringsporteføljen 621, , ,1 Finansinntekter i Pensjon og sparing og Bank 27,3 64,7 Netto inntekter fra investeringer 648, ,0 1 Inkluderer tilknyttede selskaper. 2 Posten består i hovedsak av diskonteringseffekter av forsikringsforpliktelsene i Danmark, mismatch mellom rente- og inflasjonsjusteringer av passivasiden i Danmark versus renteog inflasjonssikring, avskrivning av merverdi på forsikringsporteføljer, samt valutasikring av Gjensidige Sverige og Gjensidige Baltic. Balanseført verdi svarer til markedsverdien av rente- og inflasjonsswap i Danmark. Gjensidige Forsikring Fjerde kvartal

14 utgjør resultatet (hvorav fjerde kvartal er Gjensidiges eget estimat) for investeringen i Storebrand 252,1 millioner kroner. Ved utløpet av 2009 er aksjeposten i Storebrand regnskapsført til 2.903,5 millioner kroner. Tilsvarende tall for investeringen i SpareBank1 SR-Bank er 11,0 millioner kroner og 877,4 millioner kroner. Finansavkastningen for investeringsporteføljen Reduserte kredittspreader har gitt en god avkastning i renteporteføljen i fjerde kvartal på 1,2 prosent. For 2009 var avkastningen 6,6 prosent. I aksjeporteføljen ga private equity en gevinst i kvartalet på 5,4 millioner kroner. For året var det et negativt resultat på 26,5 millioner kroner. I eiendomsporteføljen er det gjort en revurdering av verdien på to eiendommer, herunder en dansk eiendom, noe som har resultert i en nedjustering av eiendomsverdien på 61,1 millioner kroner i kvartalet, tilsvarende 1,1 prosent. For 2009 utgjør den akkumulerte verdinedgangen 213,6 millioner kroner, tilsvarende 3,7 prosent. Det gjennomsnittlige avkastningskravet for verdisetting av porteføljen er på 6,75 prosent, og uendret gjennom I de internasjonale eiendomsfondene er det gjort en nedskrivning på 2,4 millioner kroner i fjerde kvartal. For 2009 er resultatet i disse fondene negativt med 106,6 millioner kroner. Finansresultatet for investeringsporteføljen utgjorde 621,4 millioner kroner i kvartalet, mot et negativt resultat på 752,5 millioner kroner i samme kvartal i Dette ga en finansavkastning på 1,3 prosent i fjerde kvartal, mot en negativ avkastning på 1,6 prosent i samme kvartal i For 2009 var finansresultatet 2.723,2 millioner kroner, mot et negativt finansresultat på 276,1 millioner kroner i Dette tilsvarer en finansavkastning på 5,5 prosent for 2009, mot en negativ finansavkastning på 0,6 prosent for ORGANISASJONEN Konsernet hadde totalt ansatte ved utløpet av fjerde kvartal 2009, hvilket er en økning fra ansatte ved utløpet av tredje kvartal. Økningen skyldes først og fremst oppkjøpet av Citibanks norske virksomhet innenfor forbruksfinansiering, hvor Gjensidige Bank ble tilført i overkant av 80 ansatte. Antall ansatte fordeler seg med ansatte i skadeforsikringsvirksomheten i Norge (samme antall som ved utløpet av tredje kvartal), 135 ansatte i Gjensidige Bank (54), 49 ansatte i Gjensidige Pensjon og Sparing (58), samt 644 (640) i helsesatsningen. I Danmark har Gjensidige-konsernet 246 (239) ansatte, i Sverige 153 (142) ansatte og i Baltikum 498 (494) ansatte (eksklusive agenter). EGENKAPITALBEVIS OG BØRSNOTERING For å sikre tilgang på kapital til å finansiere fremtidig vekst og utvikling, vedtok generalforsamlingen i Gjensidige Forsikring i 2007 å utstede egenkapitalbevis. Utstedelsen skjedde gjennom omklassifisering av 25 prosent av egenkapitalen til egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene ble overført vederlagsfritt til Gjensidigestiftelsen i desember Stiftelsen er pålagt å selge egenkapitalbevisene etter instruksjon fra Gjensidige. På grunn av urolige finansmarkeder er notering utsatt på ubestemt tid. Hensikten med å utstede et notert egenkapitalbevis, er å gi konsernet større handlefrihet og muligheter til å delta i de strukturendringene som preger finansbransjen i Norden. En børsnotering av egenkapitalbevisene vil, samtidig som det setter en verdi på Gjensidige, etablere et verdipapir som kan benyttes ved eventuelle oppkjøp eller på annen måte til å finansiere selskapets vekststrategi, både innen bredde og geografi. UTBYTTE Styret har vedtatt en utbyttepolitikk som danner grunnlaget for de utbytteforslag som fremmes for generalforsamlingen. Gjensidige skal ha en konkurransedyktig utbyttepolitikk i forhold til sammenlignbare investeringer. Ved fastsettelse av størrelsen på årlig utbytte skal det tas hensyn til konsernets kapitalbehov, herunder kapitaldekningskrav, samt konsernets mål og strategiske planer. Med mindre kapitalbehovet tilsier noe annet, er styrets mål at mellom 50 og 80 prosent av årets resultat etter skatt utdeles som utbytte. Foreløpig årsresultat etter skattekostnad for 2009 for konsernet utgjør 2.341,3 millioner kroner. Styret foreslår at det utbetales 1.650,0 millioner kroner i utbytte for regnskapsåret 2009, tilsvarende 70 prosent av konsernets årsresultat etter skatt. 75 prosent av utbyttet tilfaller utbytteberettigede forsikringskunder i Gjensidige Forsikring BA, mens 25 prosent tilfaller egenkapitalbeviseierne (p.t. Gjensidigestiftelsen). HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN Januar 2010 har vært uvanlig kald, noe som har medført et større antall skader enn normalt. Dette gjør det nødvendig å vurdere pristiltak. Utover dette har det ikke inntrådt noen vesentlige hendelser etter periodens utløp. UTSIKTER FREMOVER Forsikringsvirksomheten har levert gode resultater i Imidlertid har konkurransen i det norske skadeforsikringsmarkedet blitt ytterligere skjerpet og det er forventet sterk konkurranse også fremover. Planlagte og gjennomførte tiltak for å bedre risikomargin og reduserte driftskostnadene gjør Gjensidige godt posisjonert for å møte den økte konkurransen, og forventes også å bidra til fortsatt positive forsikringsresultater. De etablerte satsingene innenfor pensjon, sparing og bank har utviklet seg i tråd med forventningene, og vil på sikt styrke konsernets posisjon og gi vekstgrunnlag i Norge. Avkastningen i finansmarkedene har vært god i De fleste børsene har hatt en markant oppgang i løpet av året, og det har også vært en betydelig reduksjon i kreditt-spreader med god avkastning i kredittporteføljene. Det er knyttet usikkerhet til i hvilken grad den positive utviklingen vil fortsette. Særlig gjelder dette i forhold til virkningene av myndighetenes forventede nedtrapping av de finans- og pengepolitiske tiltak som har vært iverksatt som følge av finanskrisen. Gjensidige har betydelige kapitalbuffere, både i forhold til interne risikomodeller og legale kapitaldekningskrav. Styret vurderer konsernets kapitalsituasjon og soliditet som sterk. Sollerud, 17. februar 2010 Styret i Gjensidige Forsikring BA 14 Gjensidige Forsikring FJERDE kvartal 2009

15 konsolidert resultatregnskap Millioner kroner Noter 4. kv Omarbeidet 4. kv Omarbeidet Driftsinntekter Premieinntekter fra skadeforsikring 3.925, , , ,9 Premieinntekter fra pensjon 49,1 24,7 116,3 58,1 Rente- og kredittprovisjonsinntekter fra bankdrift 90,9 124,6 323,3 392,9 Driftsinntekter fra helserelaterte tjenester 139,3 143,1 509,1 503,9 Andre inntekter inkludert elimineringer 24,4 6,5 61,5 34,6 Sum driftsinntekter , , , ,4 Netto inntekter fra investeringer Inntekter fra investeringer i tilknyttede selskaper 128,6 154,0 263,3 188,2 Netto driftsinntekt fra eiendom 88,7 109,7 401,2 427,6 Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler 381,7 525, , ,6 Netto urealiserte verdiendringer på investeringer (inkl. eiendom) (120,0) (1.175,3) 773,3 (3.609,9) Netto realisert gevinst og tap på investeringer 209,4 (328,5) 120, ,8 Kostnader knyttet til investeringer (39,7) (36,9) (155,9) (147,0) Sum netto inntekter fra investeringer 648,6 (751,6) 2.788,0 (258,7) Sum driftsinntekter og netto inntekter fra investeringer 4.877, , , ,7 Erstatningskostnader, tap mv. Erstatningskostnader mv. fra skadeforsikring 5,6 (3.025,3) (3.060,6) (12.071,0) (11.983,8) Erstatningskostnader mv. fra pensjon (58,5) (9,8) (121,5) (39,0) Rentekostnader o.l. og tap på utlån / garantier fra bankdrift (65,3) (109,6) (268,8) (354,4) Sum erstatningskostnader, rentekostnader, tap mv. (3.149,0) (3.180,0) (12.461,4) (12.377,1) Driftskostnader Driftskostnader fra skadeforsikring (711,8) (710,0) (2.725,5) (2.638,3) Driftskostnader fra pensjon (29,2) (26,5) (102,7) (104,9) Driftskostnader fra bankdrift (45,2) (37,4) (142,8) (134,8) Driftskostnader fra helserelaterte tjenester (124,0) (132,0) (476,5) (462,9) Andre driftskostnader (43,7) (23,0) (116,1) (80,1) Merverdiav- og nedskrivninger - immaterielle eiendeler (140,6) (27,6) (216,7) (107,4) Sum driftskostnader (1.094,5) (956,4) (3.780,3) (3.528,4) Sum kostnader (4.243,5) (4.136,5) (16.241,6) (15.905,5) Periodens resultat før skattekostnad 3 634,4 (653,3) 3.217,0 307,2 Skattekostnad (203,7) (231,9) (875,8) (55,0) PERIODENS RESULTAT 430,7 (885,3) 2.341,3 252,3 Resultat per egenkapitalbevis, kroner (basis og utvannet) 1,08 (2,21) 5,85 0,63 Gjensidige Forsikring FJERDE kvartal

16 KONSOLIDERT OPPSTILLING OVER ANDRE RESULTATKOMPONENTER Millioner kroner 4. kv Omarbeidet 4. kv Omarbeidet Periodens resultat 430,7 (885,3) 2.341,3 252,3 Andre resultatkomponenter Valutakursdifferanser 16,2 132,1 (102,5) 152,6 Endring i eiendeler tilgjengelig for salg 38,2 105,9 Andel av andre resultatkomponenter i tilknyttede selskaper (89,4) (8,6) (89,4) Aktuarielle gevinster og tap på pensjon 442,7 (407,9) 442,7 (407,9) Skatt på andre resultatkomponenter (254,1) 291,4 (254,1) 291,4 Sum andre resultatkomponenter 204,8 (35,6) 77,5 52,6 PERIODENS TOTALRESULTAT 635,5 (920,8) 2.418,8 304,9 16 Gjensidige Forsikring FJERDe kvartal 2009

17 KONSOLIDERT balanse Millioner kroner Noter Omarbeidet EIENDELER Goodwill 1.507, ,4 Andre immaterielle eiendeler 847, ,6 Aksjer i tilknyttede selskaper 3.783, ,9 Eierbenyttet eiendom 282,2 330,7 Anlegg og utstyr 316,1 324,7 Investeringseiendommer 5.509, ,9 Finansielle eiendeler Finansielle derivater 203,2 289,8 Aksjer og andeler 7.728, ,2 Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning , ,7 Obligasjoner som holdes til forfall , ,7 Utlån og andre fordringer , ,2 Eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg 2.823, ,7 Gjenforsikringsdepoter 0,6 0,7 Gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser i skadeforsikring 239,3 390,8 Fordringer i forbindelse med direkte forretninger og gjenforsikring 3.435, ,3 Andre fordringer 303,5 436,0 Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 56,9 657,7 Kontanter og kontantekvivalenter 3.103, ,6 SUM EIENDELER , ,4 EGENKAPITAL og forpliktelser Egenkapital Egenkapitalbeviskapital 1.000, ,0 Annen egenkapital , ,9 Sum egenkapital , ,9 Avsetning for forpliktelser Avsetning for ikke opptjent bruttopremie , ,9 Brutto erstatningsavsetning , ,5 Avsetning til premierabatter 41,6 45,1 Pensjonsforpliktelser 774, ,3 Andre avsetninger for forpliktelser 172,1 94,8 Finansielle forpliktelser Finansielle derivater 93,1 863,7 Innskudd fra og forpliktelser overfor kunder 6.550, ,4 Rentebærende forpliktelser 4.916,1 605,9 Andre forpliktelser 1.199, ,0 Betalbar skatt 934,5 407,9 Utsatt skatt 1.206,8 987,4 Forpliktelser i forbindelse med forsikring 346,4 357,6 Avsatt ikke utbetalt utbytte 74,8 81,6 Avsetning i livsforsikring med investeringsvalg 2.823, ,7 Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 201,8 200,9 Sum forpliktelser , ,5 SUM EGENKAPITAL OG forpliktelser , ,4 Sollerud, 17. februar 2010 Styret i Gjensidige Forsikring BA Gjensidige Forsikring FJERDE kvartal

18 KONSOLIDERT OPPSTILLING OVER ENDRINGER I EGENKAPITAL Klasse I-kapital Klasse II-kapital Egen- Over Ut- Annen Sum Kompen- Opptjent Annen Sum Total kapitalbevis- kurs- jevnings- egen- klasse I- sasjons- egen- egen- klasse II- egen- Millioner kroner kapital fond fond kapital kapital fond kapital kapital kapital kapital Egenkapital per ,0 619,7 595, , , , ,5 Eierbrøk 25 % 75 % Periodens resultat omarbeidet 63,1 63,1 189,2 189,2 252,3 Andre resultatkomponenter Valutakursdifferanser 38,2 38,2 114,5 114,5 152,6 Endring i eiendeler tilgjengelig for salg 26,5 26,5 79,4 79,4 105,9 Andel av andre resultatkomponenter i tilknyttede selskaper (22,4) (22,4) (67,1) (67,1) (89,4) Aktuarielle gevinster og tap på pensjon (102,0) (102,0) (305,9) (305,9) (407,9) Skatt på andre resultatkomponenter 72,9 72,9 218,6 218,6 291,4 Sum andre resultatkomponenter 13,2 13,2 39,5 39,5 52,6 Periodens totalresultat omarbeidet 63,1 13,2 76,2 189,2 39,5 228,7 304,9 Utbetalt utbytte (255,4) (255,4) (766,1) (766,1) (1.021,5) Egenkapital per omarbeidet 3.860,0 427,4 609, , ,0 39, , ,9 Eierbrøk 25 % 75 % Periodens resultat 585,3 585, , , ,3 Andre resultatkomponenter Valutakursdifferanser (25,6) (25,6) (76,9) (76,9) (102,5) Andel av andre resultatkomponenter i tilknyttede selskaper (2,2) (2,2) (6,5) (6,5) (8,6) Aktuarielle gevinster og tap på pensjon 110,7 110,7 332,0 332,0 442,7 Skatt på andre resultatkomponenter (63,5) (63,5) (190,6) (190,6) (254,1) Sum andre resultatkomponenter 19,4 19,4 58,1 58,1 77,5 Periodens totalresultat 585,3 19,4 604, ,0 58, , ,8 Kapitalnedsettelse (2.860,0) 1.430, ,0 Egenkapital per , , ,8 628, , ,0 97, , ,7 Eierbrøk 25 % 75 % 18 Gjensidige Forsikring FJERDe kvartal 2009

19 konsolidert kontantstrømoppstilling Millioner kroner Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Netto innbetalte premier , ,7 Netto utbetalte erstatninger (11.061,3) (11.011,8) Betalte driftskostnader inklusive provisjoner (3.879,6) (2.896,2) Netto innbetalinger / utbetalinger på utlån og innskudd (4.388,3) 1.181,9 Netto innbetalinger / utbetalinger fra investeringer: Aksjer og andeler (956,2) 3.266,2 Obligasjoner og sertifikater (2.975,5) (6.633,2) Finansielle derivater og andre finansielle instrumenter (704,1) (2.163,1) Investeringseiendommer (5,7) (427,8) Renter og øvrige finansinntekter 2.074,8 985,9 Netto innbetalinger / utbetalinger eiendomsdrift 267,9 258,7 Netto andre inntekter og kostnader 549,6 76,0 Betalte skatter (401,4) (141,2) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (3.914,5) (59,1) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av datterselskaper (525,1) Netto kjøp og salg av eierbenyttet eiendom 1.445,9 Netto kjøp og salg av anlegg og utstyr (174,7) (226,5) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (174,7) 694,3 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalt utbytte (3,6) (939,9) Utbetaling av renter på innlån (36,7) (62,9) Netto innbetalinger / utbetalinger vedrørende lån 4.328,9 (899,0) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 4.288,6 (1.901,7) Netto kontantstrøm for perioden 199,4 (1.266,5) Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter (110,4) 122,0 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 89,0 (1.144,6) Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 3.011, ,3 Innfusjonerte, kjøpte og solgte selskaper 2,8 63,9 Korrigert beholdning ved periodens begynnelse 3.014, ,2 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 3.103, ,6 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 89,0 (1.144,6) Gjensidige Forsikring FJERDE kvartal

20 Noter 1. Regnskapsprinsipper Konsernregnskapet per fjerde kvartal 2009, som er avsluttet 31. desember 2009, omfatter Gjensidige Forsikring og dets datterselskaper (sammen referert til som «konsernet») og konsernets andel i tilknyttede selskaper. Regnskapsprinsippene benyttet i delårsrapporten er de samme som er lagt til grunn i årsregnskapet for Konsernregnskapet per fjerde kvartal 2009 er avlagt i henhold til IFRS og utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap, og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for De IFRSer og fortolkningsuttalelser som er utgitt frem til 17. februar 2010 og som ikke er obligatoriske å anvende per 31. desember 2009, det vil si IFRS 9 og IFRIC 19, endringer i IFRIC 14, IFRS 2, IFRS 1 og revidert IAS 24, samt forbedringer i IFRSer antas, basert på de vurdering som er gjort så langt, ikke å få vesentlig effekt for rapporterte tall. Som følge av endringer i IAS 1 Presentasjon av finansregnskap er regnskapsoppstillingenes format endret fra første kvartal Sammenligningstallene er omarbeidet tilsvarende. Resultatregnskapet er endret for bedre å reflektere de ulike virksomhetsområdene i konsernet. Det presenteres en egen oppstilling over endringer i egenkapital. Øvrige transaksjoner som innregnes direkte i egenkapitalen inngår i oppstillingen over andre resultatkomponenter, som tidligere het innregnede inntekter og kostnader. Endringene har ingen konsekvens for måling og innregning av de enkelte regnskapsposter. Periodens resultat og egenkapital er med andre ord uberørt av endringene. Utarbeidelse av delårsregnskap innebærer bruk av vurderinger, estimater og forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene. De vesentligste vurderingene ved anvendelse av konsernets regnskapsprinsipper og de viktigste kildene til usikkerhet i estimatene er de samme ved utarbeidelse av delårsregnskapet som i årsregnskapet for Sammenlignbare tall er basert på IFRS. Alle beløp vises i millioner kroner dersom ikke annet fremkommer. Som følge av avrundingsdifferanser kan det være at tall og prosentsatser ikke alltid lar seg summere helt nøyaktig. 2. Sesongvariasjoner I enkelte forsikringsprodukter brukes sesongpremie. Dette er en følge av at skadeforløpet ikke fordeler seg likt over året, men følger et stabilt sesongmønster. Normalt periodiseres premieinntekten (opptjent premie) likt over forsikringsperioden, men for produkter med sesongmønster må premieinntekten også periodiseres i henhold til skadeforløpet. Gjensidige Forsikring har sesongpremie innen følgende produkter; Fritidsbåt, Snøscooter og MC. For eksempel for MC utgjør opptjent premie i perioden april til september hele 85 prosent av årspremien. En konsekvens av sesongpremie er også at hvis kunden annullerer forsikringsavtalen utenom hovedforfall, returneres kun den del av sesongpremien som selskapet ikke har stått risiko for. For en MC-forsikring som tegnes første april, men som sies opp første oktober, vil forsikringstaker kun få returnert 15 prosent av årspremien selv om forsikringen kun har vært i kraft i seks måneder. 3. Segmentinformasjon Konsernets kjernevirksomhet består av segmentene skadeforsikring Privat Norge, Næringsliv Norge, Norden og Baltikum. I tillegg har konsernet virksomhet innen segmentene Pensjon og sparing, Bank og Helserelaterte tjenester. Segmentene evalueres regelmessig av Gjensidiges konsernledelse på basis av finansiell og operasjonell informasjon utarbeidet spesielt for hvert segment med formål å følge opp utviklingen, samt allokere nødvendige ressurser. Segmentinntekter defineres som premieinntekter f.e.r. for skadeforsikring, premieinntekter f.e.r, forvaltningsinntekter og andre inntekter for Pensjon og sparing, rente- og kredittprovisjonsinntekter for Bank, og driftsinntekter for Helserelaterte tjenester. Segmentresultat defineres som underwriting resultat for skadeforsikring, resultat før skattekostnad for Pensjon og sparing og Bank, og EBITA for Helserelaterte tjenester. Skadeforsikring Privat Næringsliv Norden Baltikum Pensjon og Bank Helserelaterte Elimineringer Sum FJERDE kvartal Norge Norge sparing tjenester mv. 1 Millioner kroner Segmentinntekter Segmentinntekter - eksterne 1.961, , , ,7 654,0 547,9 149,0 192,9 58,7 30,6 90,9 124,6 139,3 143,1 14,7 0, , ,7 Segmentinntekter - konsern 2 Sum segmentinntekter 1.961, , , ,7 654,0 547,9 149,0 192,9 58,7 30,6 90,9 124,6 139,3 143,1 14,7 0, , ,7 - Erstatningskostnader, rentekostn., tap mv. (1.455,7) (1.425,6) (961,0) (1.102,9) (501,4) (425,1) (100,8) (114,2) (58,5) (9,8) (65,3) (109,6) (6,4) 7,2 (3.149,0) (3.180,0) - Driftskostnader (310,9) (337,7) (146,3) (158,3) (118,9) (109,1) (41,9) (62,9) (53,3) (49,3) (45,3) (37,4) (124,0) (132,0) (253,9) (69,7) (1.094,5) (956,4) + Netto inntekter fra investeringer 24,6 (2,0) 2,7 2,9 621,4 (752,5) 648,6 (751,6) Segmentresultat / resultat før skattekostnad 195,2 220,8 53,4 (50,5) 33,6 13,7 6,3 15,8 (28,5) (30,6) (16,9) (19,5) 15,4 11,2 375,8 (814,4) 634,4 (653,3) 20 Gjensidige Forsikring FJERDe kvartal 2009

DelÅrsrapport tredje kvartal. Gjensidige Forsikring konsern

DelÅrsrapport tredje kvartal. Gjensidige Forsikring konsern DelÅrsrapport tredje kvartal 2009 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERNET TREDJE KVARTAL 2009 Sterk resultatutvikling for konsernet. Resultat før skattekostnad på 1.244,3 millioner kroner Solide

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig 200 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN fjerde kvartal 200 Premieinntektene for skadeforsikringsvirksomheten økte med 2,8 prosent i

Detaljer

DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår. Gjensidige Forsikring konsern

DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår. Gjensidige Forsikring konsern DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår 2009 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERNET ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2009 Med et resultat før skattekostnad på 1.042,1 millioner kroner i

Detaljer

DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern

DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern DelÅrsrapport første kvartal 2009 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERNET FørstE KVARTAL 2009 Fortsatt godt underwriting resultat og god kostnadsutvikling Betydelig forbedret finansresultat

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport andre kvartal og første halvår 2008

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport andre kvartal og første halvår 2008 Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport andre kvartal og første halvår 2008 Gjensidige Forsikring andre kvartal og første halvår 2008 3 HOVEDTREKK KONSERNET ANdre KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2008 Premieinntekter

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og FØRSTE halvår 00 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN andre kvartal og FØRSTE halvår 00 Premieinntektene økte med 9,3 prosent i kvartalet, hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008 Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport tredje kvartal 2008 2 Gjensidige Forsikring tredje kvartal 2008 HOVEDTREKK KONSERNET tredje KVARTAL 2008 Premieinntekter for egen regning innen skadeforsikringsvirksomheten

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 1. kvartal

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal og foreløpig 2013. Gjensidige Forsikring Konsern

Delårsrapport 4. kvartal og foreløpig 2013. Gjensidige Forsikring Konsern Delårsrapport 4. kvartal og foreløpig 2013 Gjensidige Forsikring Konsern Hovedtrekk konsern Fjerde kvartal og foreløpig 2013 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Easybank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2016

Easybank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2016 Easybank ASA Delårsrapport 4. kvartal 2016 2 Om Easybank Banken skiftet i april 2016 navn til Easybank. Banken har hatt banklisens siden 2003, og opererer innenfor finansiering, sparing, og betalingsformidling

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com DelÅrsrapport FØRSTE kvartal 2010 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERNET FØRSTE KVARTAL 2010 En kald vinter med betydelig økning i frekvens for vann- og frostskader bidro til

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert)

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS - et selskap i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) 5 DNB SKADEFORSIKRING AS 1. KVARTAL 2014 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2014 STYREST BERETNING 1. KVARTAL

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert)

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert) DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL - 2017 STYRETS BERETNING 1.KVARTAL 2017 - DNB FORSIKRING AS REDEGJØRELSE FOR

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 31. mars 2013 utgjør 12,6 millioner kroner (0,1 millioner kroner

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal 2010 gjensidige bank boligkreditt as Innhold SIDE INNHOLD 3 delårsrapport første kvartal 2010 5 resultatregnskap og balanse 6 Andre resultatkomponenter 6 Oppstilling

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS

DNB SKADEFORSIKRING AS Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS et selskap i i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2015 (Urevidert) 3 DNB SKADEFORSIKRING AS 1.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010 1. halvår Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 11. august Hovedpunkter Godt resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. halvår, tross utfordrende finansmarkeder og høyt

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester 7. Kapitalforvaltning

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Easybank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2017

Easybank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2017 Easybank ASA Delårsrapport 1. kvartal 2017 2 Om Easybank Banken skiftet i april 2016 navn til Easybank. Banken har hatt banklisens siden 2003, og opererer innenfor finansiering, sparing, og betalingsformidling

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Resultater 1. Kvartal 2007

Resultater 1. Kvartal 2007 Resultater 1. Kvartal 2007 Revidert resultat 1Q 2007 I forbindelsen med den forestående notering på Oslo Børs/Oslo Axess og utarbeidelse av prospekt, er den regnskapsmessige effekten av Finansdepartementets

Detaljer

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet

Oslo, 11. mai Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Oslo, 11. mai 2017 Presentasjon av første kvartals regnskap 2017 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12.

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. LillestrømBanken 2. kvartal 2014 Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. august 2014 Hovedtrekk 2. kvartal 2014 God bankdrift og utbytte bidrar

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer