Delårsrapport 4. kvartal og foreløpig Gjensidige Forsikring Konsern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport 4. kvartal og foreløpig 2013. Gjensidige Forsikring Konsern"

Transkript

1 Delårsrapport 4. kvartal og foreløpig 2013 Gjensidige Forsikring Konsern

2 Hovedtrekk konsern Fjerde kvartal og foreløpig 2013 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende periode året før. Hele året Konsern Resultat før skattekostnad: 4.574,1 millioner kroner (5.633,5) Resultat per aksje: 7,34 (8,56) Skadeforsikring Premieinntekter: ,9 millioner kroner (17.797,3) Forsikringsresultat: 2.019,6 millioner kroner (2.607,8) Combined ratio: 89,2 (85,3) Kostnadsandel: 15,3 (15,5) Finansresultat: 2.480,9 millioner kroner (3.005,1) Fjerde kvartal Konsern Resultat før skattekostnad: 1.283,1 millioner kroner (1.381,3) Resultat per aksje: 2,27 (2,01) Skadeforsikring Premieinntekter: 4.766,3 millioner kroner (4.418,2) Forsikringsresultat: 375,7 millioner kroner (602,7) Combined ratio: 92,1 (86,4) Kostnadsandel: 15,2 (16,0) Finansresultat: 877,6 millioner kroner (773,1) Foreslått utbytte Samlet foreslått utbytte: 6.400,0 millioner kroner (3.425,0) Samlet foreslått utbytte per aksje: 12,80 kroner (6,85) Utbytte basert på årets resultat: 6,80 kroner Utbytte basert på utdeling av overskuddskapital: 6,00 kroner Resultatutvikling konsern Millioner kroner 4. kv kv Skadeforsikring Privat 392,7 339, , ,1 Skadeforsikring Næringsliv 297,7 216,5 992, ,6 Skadeforsikring Norden 46,6 147,8 342,3 519,9 Skadeforsikring Baltikum 16,0 7,5 35,7 18,9 Konsernsenter/eierrelaterte kostnader (75,5) (84,8) (299,4) (294,3) Konsernsenter/reassuranse 1 (301,9) (23,5) (357,4) (88,5) Forsikringsresultat skadeforsikring 2 375,7 602, , ,8 Pensjon og sparing 13,6 (1,8) 49,9 18,3 Bank 50,2 37,8 191,0 113,0 Finansresultat fra investeringsporteføljen 3 877,6 773, , ,1 Merverdi av- og nedskrivninger - immaterielle eiendeler (31,7) (31,3) (161,7) (126,9) Øvrige poster (2,3) 0,8 (5,5) 16,4 Periodens resultat før skattekostnad 1.283, , , ,5 Nøkkeltall skadeforsikring Storskader 4 439,4 14,1 906,6 581,1 Avviklingsgevinst/(-tap) 5 124,4 32,1 299,6 342,0 Skadeprosent 6 76,9 % 70,4 % 74,0 % 69,9 % Kostnadsandel 7 15,2 % 16,0 % 15,3 % 15,5 % Combined ratio 8 92,1 % 86,4 % 89,2 % 85,3 % 1 Storskader over 30,0 millioner kroner belastes konsernsenter, mens erstatningskostnadene under 30,0 millioner kroner belastes segmentet der storskadene har skjedd. Segmentet Baltikum har en egenregning på 0,5 millioner euro. Storskader allokert til konsernsenter utgjorde 373,6 millioner kroner (111,8) hittil i år og 259,2 millioner kroner (1,2) i kvartalet. For øvrig inngår premie og skader relatert til mottatt reassuranse samt gjeninnsettelsespremie. 2 Forsikringsresultat skadeforsikring = premieinntekter - erstatningskostnader mv. - driftskostnader 3 Eksklusiv finansresultat i Pensjon og sparing, samt Bank. 4 Storskader = skadehendelse over 10,0 millioner kroner. Forventet storskadenivå i kvartalet var 251,0 milioner kroner. 5 Avviklingsgevinst/(-tap) = estimatavvik fra tidligere perioder. Reservering gjøres basert på beste estimat, og forventet avviklingsresultat over tid er null. 6 Skadeprosent = erstatningskostnader mv./premieinntekter 7 Kostnadsandel = driftskostnader/premieinntekter 8 Combined ratio = skadeprosent + kostnadsandel 2 Gjensidige Forsikring Konsern 4. kvartal og foreløpig 2013

3 Solid premievekst og godt resultat i 2013 Resultatutvikling konsern Utvikling for året Konsernet fikk et resultat før skattekostnad på 4.574,1 millioner kroner (5.633,5). Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 2.019,6 millioner kroner (2.607,8). Finansavkastningen for investeringsporteføljen ble 4,3 prosent (5,4), tilsvarende 2.480,9 millioner kroner (3.005,1). Skattekostnaden ble 903,5 millioner kroner (1.353,5), tilsvarende en effektiv skattesats på 19,8 prosent (24,0). Den effektive skattesatsen ble påvirket av den regnskapsmessige nedskrivningen av Storebrand i første kvartal, i tillegg til realiserte og urealiserte gevinster fra aksjeinvesteringer innenfor EØS-området. Resultat etter skattekostnad ble 3.670,6 millioner kroner (4.280,1), tilsvarende 7,34 kroner per aksje (8,56). Tilfredsstillende underliggende lønnsomhet i porteføljen bidro til et godt forsikringsresultat i Resultatnedgangen fra 2012 skyldtes i hovedsak store værrelaterte hendelser og en mer normal frekvensskadeutvikling. Premieinntektene i segment Privat økte med 4,0 prosent fra 2012 til 2013, hovedsakelig som følge av premiepåslag. Økte erstatningskostnader bidro imidlertid til at forsikringsresultatet ble noe svakere. Premieinntektene i segment Næringsliv økte med 3,8 prosent som følge av vekst i både den norske og den svenske porteføljen. Økte erstatningskostnader bidro til at forsikringsresultatet ble redusert sammenlignet med Segment Norden viste god premieutvikling med en vekst på 14,3 prosent (9,5 prosent i lokal valuta), primært som følge av tilgang av nye næringslivskunder og oppkjøp av Gouda Reiseforsikring. Forsikringsresultatet ble svakere sammenlignet med 2012 som følge av lavere avviklingsgevinster i tillegg til store værrelaterte hendelser. Utvikling i kvartalet Konsernet fikk et resultat før skattekostnad på 1.283,1 millioner kroner (1.381,3) i kvartalet. Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 375,7 millioner kroner (602,7). Finansavkastningen for investeringsporteføljen ble 1,5 prosent (1,4), tilsvarende 877,6 millioner kroner (773,1). Resultat etter skattekostnad ble 1.134,5 millioner kroner (1.006,9), tilsvarende 2,27 kroner per aksje (2,01). Reduksjonen i forsikringsresultatet skyldtes i hovedsak større innslag av værrelaterte hendelser i forhold til samme periode i fjor. Fire betydelige stormer traff de nordiske landene i kvartalet og belastet resultatet med totalt 369,6 millioner kroner. I tillegg ble konsernsenteret belastet med en gjeninnsettelsespremie relatert til reassuranse på 97,7 millioner kroner. Underliggende frekvensskadeutvikling var på linje med utviklingen i tilsvarende kvartal i fjor og var påvirket av en mild værtype og lite nedbør. Både Bank og Pensjon og sparing viste resultat for bedring fra samme periode i fjor som følge av god forretnings messig vekst. Finans resultatet i kvartalet var tilfredsstillende. Egenkapital og solvens Konsernets egenkapital beløp seg til ,8 millioner kroner (25.617,7) ved utgangen av året. Egenkapitalavkastning før skattekostnad endte på 18,3 prosent i 2013 (23,8). Kapitaldekningen var 13,4 prosent (16,8), og solvensmarginen var 421,8 prosent (545,1). Både kapitaldekning og solvensmargin er justert for styrets utbytteforslag for regnskapsåret Tilgjengelig kapital utover risikobasert krav beregnet ved hjelp av konsernets internmodell utgjør konsernets økonomiske overskuddskapital. I tillegg gjøres det fradrag for det høyeste av beregnet krav til tilleggskapital for å opprettholde dagens rating (inklusive en 5 prosent buffer) og for å tilfredsstille legale krav til kapitaldekning. Overdekningen utover dette utgjør strategisk buffer. Ved utløpet av året utgjorde strategisk buffer 2,1 milliarder kroner, etter fradrag for styrets utbytteforslag for regnskapsåret Segment Baltikum hadde positiv resultatutvikling som følge av bedre utvikling i det baltiske forsikringsmarkedet. Premieveksten var 16,9 prosent (12,4 prosent i lokal valuta). Banken viste en god resultatutvikling i perioden, drevet av volumvekst, lavere nedskrivninger og effektiv drift. Også Pensjon og sparing viste positiv resultatutvikling. Investeringsporteføljen ga et svakere resultat i 2013 enn i 2012, hovedsakelig som følge av den regnskapsmessige nedskrivningen av investeringen i Storebrand på 611,0 millioner kroner i første kvartal Gjensidige Forsikring Konsern 4. kvartal og foreløpig

4 Produktgrupper Privat Premieinntekter 2013 (2012) 10,1 % (9,5) 17,3 % (17,1) Lorem ipsum dolores 43,0 % (43,3) Motorvogn Bolig Person Annet 29,6 % (30,2) Skadeforsikring Privat Utvikling for året Forsikringsresultatet for 2013 ble 1.305,5 millioner kroner (1.439,1). Combined ratio ble 83,3 (80,8). Hovedårsaken til nedgangen i forsikringsresultatet var økte erstatningskostnader. Premieinntektene endte på 7.799,0 millioner kroner (7.498,5). Økningen skyldtes premiepåslag. Antall kunder ved utløpet av året var omtrent på samme nivå som i Gjensidiges distribusjonsavtale med Sparebanken Sogn og Fjordane vil opphøre med virkning fra 1. juli Premievolumet knyttet til avtalen utgjorde cirka 180 millioner kroner i 2013, og kundene har sitt avtaleforhold direkte med Gjensidige. Tiltak vil iverksettes for å sikre nysalg og bevaring av eksisterende kunder i regionen. Erstatningskostnadene utgjorde 5.466,5 millioner kroner (5.051,7). Skadeprosenten var 70,1 (67,4). Særlig boligproduktet viste en høyere skadeprosent enn i fjor grunnet flere vannskader tidlig i året og en del større branner og nedbørsskader i tredje kvartal. Totale erstatningskostnader lå innenfor hva som normalt kan forventes, mens skadeutviklingen i 2012 var spesielt gunstig. Utvikling i kvartalet Forsikringsresultatet for perioden ble 392,7 millioner kroner (339,1). Combined ratio ble 80,0 (81,9). Resultatforbedringen skyldtes hovedsakelig en mild værtype og lite nedbør i kvartalet. Premieinntektene endte på 1.966,3 millioner kroner (1.876,3). Den positive utviklingen i premieinntekter skyldtes premiepåslag. Premieinntektene økte innenfor alle produktområdene. Erstatningskostnadene utgjorde 1.324,4 millioner kroner (1.286,0). Skadeprosenten ble 67,4 (68,5). Reduksjonen i skadeprosenten skyldtes primært en bedre utvikling innen motorvogn som følge av den gunstige værsituasjonen i kvartalet, men også øvrige produktområder hadde en tilfredsstillende lønnsomhetsutvikling. Driftskostnadene var 249,1 millioner kroner (251,1). Stabil kostnadsutvikling skyldtes effektivisering av operasjonell drift og redusert pensjonsavsetning. Kostnadsandelen var 12,7 (13,4). Driftskostnadene var 1.027,0 millioner kroner (1.007,7), og kostnadsandelen var 13,2 (13,4). Skadeforsikring Privat Millioner kroner 4. kv kv Premieinntekter 1.966, , , ,5 Erstatningskostnader mv. (1.324,4) (1.286,0) (5.466,5) (5.051,7) Driftskostnader (249,1) (251,1) (1.027,0) (1.007,7) Forsikringsresultat 392,7 339, , ,1 Merverdi av- og nedskrivninger immaterielle eiendeler (2,4) (2,4) (9,5) (9,5) Storskader 1 25,3 49,9 32,7 Avviklingsgevinst/(-tap) 2 21,7 12,8 65,0 67,6 Skadeprosent 3 67,4 % 68,5 % 70,1 % 67,4 % Kostnadsandel 4 12,7 % 13,4 % 13,2 % 13,4 % Combined ratio 5 80,0 % 81,9 % 83,3 % 80,8 % 1 Storskader = skadehendelse over 10,0 millioner kroner. Erstatningskostnader utover 30,0 millioner kroner per hendelse belastes konsernsenter. 2 Avviklingsgevinst/-tap = estimatavvik fra tidligere perioder 3 Skadeprosent = erstatningskostnader mv./premieinntekter 4 Kostnadsandel = driftskostnader/premieinntekter 5 Combined ratio = skadeprosent + kostnadsandel 4 Gjensidige Forsikring Konsern 4. kvartal og foreløpig 2013

5 Produktgrupper Næringsliv Premieinntekter 2013 (2012) 2,0 % (2,0) 5,5 % (5,4) 13,4 % (12,8) 3,5 % (3,5) 25,1 % (28,3) Lorem ipsum dolores 21,6 % (20,4) 29,0 % (27,7) Motorvogn Bygning Person Marine/transport Ansvar Landbruk Annet Skadeforsikring Næringsliv Utvikling for året Forsikringsresultatet ble 992,9 millioner kroner (1.012,6) i Combined ratio ble 85,9 (85,0). Reduksjonen i forsikringsresultatet skyldtes i hovedsak økte erstatningskostnader. Premieinntektene steg til 7.021,8 millioner kroner (6.764,8). Både den norske og den svenske næringslivsporteføljen viste positiv utvikling, hovedsakelig som følge av økt antall produkter per kunde. Veksten ble negativt påvirket av nedgangen i den svenske kommuneporteføljen, i tillegg til avgang av to større personordninger som hadde effekt fra og med henholdsvis andre og tredje kvartal i Erstatningskostnadene ble 5.207,6 millioner kroner (4.943,1), tilsvarende en skadeprosent på 74,2 (73,1). Effekten av gunstig skadeutvikling for person og bygning ble motvirket av en svakere skadeutvikling innen landbruk. Et høyere innslag av naturskader og et høyere storskadeinnslag for landbruk påvirket erstatningskostnadene negativt sammenlignet med Driftskostnadene ble 821,3 millioner kroner (809,1). Kostnadsøkningen relaterer seg delvis til arbeidet med å integrere de svenske enhetene. Kostnadsandelen var 11,7 (12,0). Utvikling i kvartalet Forsikringsresultatet i perioden ble 297,7 millioner kroner (216,5), tilsvarende en combined ratio på 83,5 (87,0). Det gode resultatet skyldtes sterk premievekst kombinert med god underliggende lønnsomhet. Premieinntektene økte til 1.800,1 millioner kroner (1.668,9). Multikanaldistribusjon og industrialiserte prosesser har resultert i høyt aktivitetsnivå i segmentet, og konkurransekraften er god. Premieutviklingen var særlig positiv for produktene bygning, eiendeler/driftstap og ansvar. Erstatningskostnadene ble 1.308,8 millioner kroner (1.245,3), tilsvarende en skadeprosent på 72,7 (74,6). Større værhendelser belastet resultatet negativt i tillegg til høyere storskadebelastning på landbruk. Den sterke utviklingen i premieinntektene i kombinasjon med god underliggende lønnsomhet bidro likevel til lavere skadeprosent. Driftskostnadene ble 193,5 millioner kroner (207,0). Effektivisering av driften bidro sammen med redusert pensjonsavsetning til lavere kostnader. Kostnadsandelen var 10,8 (12,4). Skadeforsikring Næringsliv Millioner kroner 4. kv kv Premieinntekter 1.800, , , ,8 Erstatningskostnader mv. (1.308,8) (1.245,3) (5.207,6) (4.943,1) Driftskostnader (193,5) (207,0) (821,3) (809,1) Forsikringsresultat 297,7 216,5 992, ,6 Storskader 1 75,5 10,6 346,6 341,7 Avviklingsgevinst/(-tap) 2 54,6 22,9 120,2 75,2 Skadeprosent 3 72,7 % 74,6 % 74,2 % 73,1 % Kostnadsandel 4 10,8 % 12,4 % 11,7 % 12,0 % Combined ratio 5 83,5 % 87,0 % 85,9 % 85,0 % 1 Storskader = skadehendelse over 10,0 millioner kroner. Erstatningskostnader utover 30,0 millioner kroner per hendelse belastes konsernsenter. 2 Avviklingsgevinst/-tap = estimatavvik fra tidligere perioder 3 Skadeprosent = erstatningskostnader mv./premieinntekter 4 Kostnadsandel = driftskostnader/premieinntekter 5 Combined ratio = skadeprosent + kostnadsandel Gjensidige Forsikring Konsern 4. kvartal og foreløpig

6 Produktgrupper Norden Premieinntekter 2013 (2012) 3,4 % (3,5) 5,3 % (6,6) 2,7 % (0,8) 21,4 % (18,2) Lorem ipsum dolores 30,9 % (33,1) Motorvogn Bygning Person Ansvar Landbruk Annet 36,3 % (37,8) Skadeforsikring Norden Utvikling for året Forsikringsresultatet ble 342,3 millioner kroner (519,9) i 2013, tilsvarende en combined ratio på 89,7 (82,1). Resultatnedgangen skyldtes i hovedsak lavere avviklingsgevinster samt høyere innslag av værrelaterte skader. Premieinntektene økte til 3.326,4 millioner kroner (2.909,7), hvorav 128,2 millioner kroner skyldtes valutakursendringer. Den underliggende økningen skyldtes primært tilgang av nye næringslivskunder og oppkjøpet av Gouda Reiseforsikring med regnskapsmessig effekt fra og med 1. november Årlig premievolum fra porteføljen utgjorde på tidspunktet for avtaleinngåelse om lag 290 millioner kroner. Erstatningskostnadene endte på 2.417,0 millioner kroner (1.883,6). Av økningen skyldtes 83,5 millioner kroner valutakursendringer. Skadeprosenten ble 72,7 (64,7). Høyere skadeprosent skyldtes i hovedsak betydelig lavere avviklingsgevinster, økt innslag av værrelaterte skader samt endret porteføljesammensetning med noe høyere andel personprodukter. Driftskostnadene var 567,1 millioner kroner (506,1). Av økningen skyldtes 22,3 millioner kroner valutakursendringer. I tillegg økte kostnadene blant annet som følge av oppkjøpet av Gouda Reiseforsikring. Kostnadsandelen var 17,0 (17,4). Utvikling i kvartalet Forsikringsresultatet ble 46,6 millioner kroner (147,8) tilsvarende en combined ratio på 94,9 (79,2). Resultatnedgangen skyldtes hovedsakelig høyere innslag av værrelaterte skader og storskader, i tillegg til at skadenivået i tilsvarende kvartal i 2012 var særlig gunstig. Gouda Reiseforsikring bidro positivt til resultatet. Premieinntektene ble 914,8 millioner kroner (711,5). Av økningen skyldtes 79,4 millioner kroner valutakursendringer. Den underliggende veksten skyldtes i hovedsak tilgang av nye næringslivskunder. Den nye samarbeidsavtalen med Nykredit begynner å gi positive effekter i privatmarkedet. Erstatningskostnadene endte på 695,0 millioner kroner (430,8). Av økningen skyldtes 51,3 millioner kroner valutakursendringer. Skadeprosenten ble 76,0 (60,6). Et stort antall stormskader belastet resultatet negativt, mens høyere avviklingsgevinster bidro positivt. Erstatningskostnadene i tilsvarende kvartal i 2012 var positivt påvirket av et særlig gunstig skadenivå. Driftskostnadene var 173,2 millioner kroner (132,8). Av økningen skyldtes 14,0 millioner kroner valutakursendringer. Resterende økning skyldtes i hovedsak oppkjøpet av Gouda Reiseforsikring. Kostnadsandelen var 18,9 (18,7). Skadeforsikring Norden Millioner kroner 4. kv kv Premieinntekter 914,8 711, , ,7 Erstatningskostnader mv. (695,0) (430,8) (2.417,0) (1.883,6) Driftskostnader (173,2) (132,8) (567,1) (506,1) Forsikringsresultat 46,6 147,8 342,3 519,9 Merverdi av- og nedskrivninger immaterielle eiendeler (28,1) (27,7) (147,2) (112,8) Storskader 1 79,4 132,8 88,8 Avviklingsgevinst/(-tap) 2 50,3 35,5 130,8 221,8 Skadeprosent 3 76,0 % 60,6 % 72,7 % 64,7 % Kostnadsandel 4 18,9 % 18,7 % 17,0 % 17,4 % Combined ratio 5 94,9 % 79,2 % 89,7 % 82,1 % 1 Storskader = skadehendelse over 10,0 millioner kroner. Erstatningskostnader utover 30,0 millioner kroner per hendelse belastes konsernsenter. 2 Avviklingsgevinst/-tap = estimatavvik fra tidligere perioder 3 Skadeprosent = erstatningskostnader mv./premieinntekter 4 Kostnadsandel = driftskostnader/premieinntekter 5 Combined ratio = skadeprosent + kostnadsandel 6 Gjensidige Forsikring Konsern 4. kvartal og foreløpig 2013

7 Produktgrupper Baltikum Premieinntekter 2013 (2012) 2,4 % (3,2) 4,3 % (4,4) 15,3 % (14,7) Motorvogn 15,0 % (15,7) Lorem ipsum dolores 63,1 % (62,0) Bygning Person Ansvar Annet Skadeforsikring Baltikum Utvikling for året Forsikringsresultatet ble 35,7 millioner kroner (18,9). Combined ratio ble 93,0 (95,7). Resultatforbedringen skyldtes i hovedsak god premie utvikling. Premieinntektene ble 510,8 millioner kroner (436,9). Av økningen skyldtes 17,5 millioner kroner valutakursendringer. Premieinntektene innen helse og motor utviklet seg spesielt godt. Erstatningskostnadene ble 342,5 millioner kroner (292,6). Av økningen skyldtes 11,7 millioner kroner valutakursendringer. Skadeprosenten ble 67,1 (67,0). Avviklingsgevinster ble mer enn halvert i forhold til i fjor. De nominelle driftskostnadene var 132,5 millioner kroner (125,4). Av økningen skyldtes 5,0 millioner kroner valutakursendringer. Kostnadsandelen ble 25,9 (28,7). Utvikling i kvartalet Forsikringsresultatet ble 16,0 millioner kroner (7,5). Combined ratio ble 88,4 (93,4). Resultatøkningen skyldtes god premieutvikling kombinert med gunstigere skadeutvikling. Premieinntektene ble 137,9 millioner kroner (114,7). Av økningen skyldtes 11,4 millioner kroner valutakursendringer. Det var særlig positiv utvikling i premieinntektene innen motor. Erstatningskostnadene var 87,8 millioner kroner (75,8), tilsvarende en skadeprosent på 63,7 (66,1). Av økningen skyldtes 7,6 millioner kroner valutakursendringer. Skadeprosenten er forbedret som følge av en underliggende positiv erstatningsutvikling. De nominelle driftskostnadene var 34,0 millioner kroner (31,3). Av økningen skyldtes 3,2 millioner kroner valutakursendringer. Kostnadsandelen ble 24,7 (27,3). Skadeforsikring Baltikum Millioner kroner 4. kv kv Premieinntekter 137,9 114,7 510,8 436,9 Erstatningskostnader mv. (87,8) (75,8) (342,5) (292,6) Driftskostnader (34,0) (31,3) (132,5) (125,4) Forsikringsresultat 16,0 7,5 35,7 18,9 Merverdi av- og nedskrivninger immaterielle eiendeler (1,1) (1,1) (4,8) (4,7) Storskader 1 2,2 3,7 6,1 Avviklingsgevinst/(-tap) 2 (0,6) 4,0 10,0 20,4 Skadeprosent 3 63,7 % 66,1 % 67,1 % 67,0 % Kostnadsandel 4 24,7 % 27,3 % 25,9 % 28,7 % Combined ratio 5 88,4 % 93,4 % 93,0 % 95,7 % 1 Storskader = skadehendelse over 10,0 millioner kroner. Erstatningskostnader utover 0,5 millioner euro per hendelse belastes konsernsenter. 2 Avviklingsgevinst/-tap = estimatavvik fra tidligere perioder 3 Skadeprosent = erstatningskostnader mv./premieinntekter 4 Kostnadsandel = driftskostnader/premieinntekter 5 Combined ratio = skadeprosent + kostnadsandel Gjensidige Forsikring Konsern 4. kvartal og foreløpig

8 Aktivaallokering kollektivporteføljen Ved utløpet av 2013 (2012) Pensjon og sparing 86,2 % (77,4) 6,7 % (12,6) 6,3 % (0,0) Lorem ipsum dolores 0,9 % (7,1) Obligasjoner som holdes til forfall Omløpsobligasjoner Andre finansielle investeringer Obligasjoner klassifisert som lån og fordringer Utvikling for året Resultat før skattekostnad ble 49,9 millioner kroner (18,3). Den positive utviklingen skyldtes inntektsøkning som følge av vekst i kundeporteføljen kombinert med positiv markedsutvikling. Ved inngangen til 2013 overtok Gjensidige Pensjonsforsikring to eksterne innskuddsporteføljer som ga en økning i forvaltningskapitalen på vel 800 millioner kroner. Netto forsikringstekniske inntekter i perioden økte til 124,4 millioner kroner (105,8) som følge av høyere administrasjonsinntekter fra porteføljevekst. Forvaltningsinntektene økte til 82,2 millioner kroner (65,0) som følge av porteføljevekst i pensjons- og spareområdet i tillegg til positiv markedsutvikling. Driftskostnadene var 182,0 millioner kroner (170,4). Kostnadsøkningen skyldtes hovedsakelig økte distribusjonskostnader. Finansinntektene beløp seg til 25,3 millioner kroner (18,0), og omfatter avkastningen på kollektiv- og selskapsporteføljen. Årsaken til veksten var høyere avkastning på selskapsporteføljen som følge av replasseringer, samt vekst i øvrig kollektivportefølje. Selskapets andel av finansoverskuddet for fripoliseporteføljen ble i sin helhet benyttet til oppreservering 1 for økt levealder. Ved utløpet av perioden utgjorde kapital til forvaltning for pensjonsvirksomheten ,8 millioner kroner (10.408,8). Av dette utgjorde kollektivporteføljen 3.553,2 millioner kroner (3.163,8). Bokført avkastning på fripoliseporteføljen ble 4,57 prosent (4,76) i perioden. Årlig gjennomsnittlig rentegaranti er 3,6 prosent. Forvaltningskapitalen for spareområdet utgjorde ,4 millioner kroner (10.070,0) ved utgangen av Den totale forvaltningskapitalen økte med 5.371,3 millioner kroner (2.731,2) og utgjorde ,2 millioner kroner (20.478,9) ved utløpet av Utvikling i kvartalet Resultat før skattekostnad ble 13,6 millioner kroner (negative 1,8). Netto forsikringstekniske inntekter ble 31,3 millioner kroner (21,9). Gjennom andre halvår 2012 ble netto forsikringstekniske inntekter negativt påvirket av at erstatningsreservene ble styrket som følge av endret estimat for fremtidige erstatningsutbetalinger. Forvaltningsinntektene var 22,7 millioner kroner (17,3) og økte som følge av vekst i porteføljen. Driftskostnadene var 47,1 millioner kroner (41,0). Finansinntektene beløp seg til 6,7 millioner kroner (0,0). Finansinntektene for tilsvarende kvartal i 2012 ble negativt påvirket av at selskapets andel av det årlige finansoverskuddet på fripoliseporteføljen i sin helhet ble avsatt til oppreservering for langt liv i fjerde kvartal. I 2013 ble selskapets andel av finansoverskuddet avsatt løpende. 1 Samlet oppreservering ved utløpet av året utgjorde 114,2 millioner kroner, og totalt oppreserveringsbehov frem til og med 2018 er om lag 250 millioner kroner. Pensjon og sparing Millioner kroner 4. kv kv Premieinntekter 282,4 207,0 904,0 680,7 Erstatningskostnader mv. (251,1) (185,1) (779,7) (574,9) Netto forsikringstekniske inntekter 31,3 21,9 124,4 105,8 Forvaltningsinntekter mv. 22,7 17,3 82,2 65,0 Driftskostnader (47,1) (41,0) (182,0) (170,4) Driftsresultat 6,9 (1,9) 24,6 0,3 Netto finansinntekter 6,7 0,0 25,3 18,0 Resultat før skattekostnad 13,6 (1,8) 49,9 18,3 Avviklingsgevinst/(-tap) 1 (4,8) (15,7) Driftsmargin 2 12,75 % (4,78 %) 11,89 % 0,19 % Bokført avkastning fripoliseporteføljen 3 4,57 % 4,76 % Verdijustert avkastning fripoliseporteføljen 4 4,67 % 4,77 % 1 Avviklingsgevinst/(-tap) = estimatavvik fra tidligere perioder 2 Driftsmargin = driftsresultat/(netto forsikringstekniske inntekter + forvaltningsinntekter mv.) 3 Bokført avkastning fripoliseporteføljen = realisert avkastning på porteføljen 4 Verdijustert avkastning fripoliseporteføljen = total avkastning på porteføljen 8 Gjensidige Forsikring Konsern 4. kvartal og foreløpig 2013

9 Bank Utvikling for året Resultat før skattekostnad ble 191,0 millioner kroner (113,0). Den positive utviklingen skyldtes hovedsakelig økte netto renteinntekter som følge av volumvekst. Effektiv drift og noe lavere nedskrivninger og tap bidro også til den positive utviklingen. Innskudd og utlån Ved utløpet av 2013 (2012) Millioner kroner Netto renteinntekter ble 546,1 millioner kroner (442,9) hovedsakelig som følge av økt volum i utlånsporteføljen. Netto provisjonsinntekter og andre inntekter utgjorde 53,3 millioner kroner (44,8). Kunderelaterte provisjonsinntekter og inntektsføring fra den avskrevne andelen av den tidligere kjøpte, usikrede låneporteføljen, bidro til en økning i netto provisjonsinntekter og andre inntekter som ble delvis utlignet av en nedgang i inntekter fra finansielle instrumenter Utlån Utlån Innskudd Innskudd Netto rentemargin utgjorde 2,42 prosent (2,52). Nedgangen skyldtes en betydelig økning i andelen sikrede lån i porteføljen gjennom 2013, delvis utlignet av lavere finansieringskostnader. Driftskostnadene ble 341,3 millioner kroner (306,4). Økningen i kostnader ble i hovedsak drevet av forretningsmessig vekst og kostnader knyttet til det nylig lanserte bilfinansieringsproduktet. Kostnadsandelen var 56,9 prosent (62,8). Reduksjonen i kostnads andel skyldtes økte inntekter og mer effektiv drift. Banken kostnadsførte 67,1 millioner kroner (68,4) i nedskrivninger og tap, hovedsakelig relatert til den usikrede låneporteføljen. Annualiserte nedskrivninger og tap i prosent av gjennomsnittlig brutto utlån var 0,32 prosent (0,43). Forbedringen skyldtes økte kundeinnbetalinger fra den tidligere nedskrevne porteføljen kombinert med en høyere andel utlån med pant i bolig. Vektet gjennomsnittlig belåningsgrad 1 var estimert til 64,4 prosent for boliglånsporteføljen. Brutto utlån økte med 39,7 prosent, og utgjorde ,9 millioner kroner (17.324,3) ved utløpet av året. Banken hadde en spesielt høy utlånsvekst i andre og tredje kvartal. Innskudd økte med 29,0 prosent, og utgjorde ved slutten av året ,3 millioner kroner (11.580,5). Innskuddsdekningen var 61,7 prosent (66,8). Tilgangen på ekstern finansiering er god. I begynnelsen av juli 2013 oppgraderte Standard & Poor s Gjensidige Banks rating fra BBB+ til A-, outlook negativ. Oppgraderingen var basert på en fornyet vurdering av morselskapets støtte til banken. Boligkredittselskapets obligasjoner med fortrinnsrett har rating AAA. Som følge av forretningsmessig vekst og nye kapitalkrav fra 1. juli, fikk banken i løpet av 2013 tilført til sammen 341,0 millioner kroner i ny kapital fra morselskapet. Utvikling i kvartalet Resultat før skattekostnad ble 50,2 millioner kroner (37,8). Den positive utviklingen skyldtes hovedsakelig økning i netto renteinntekter. Netto renteinntekter ble 147,7 millioner kroner (124,4). Økningen skyldtes vekst i utlånsporteføljen. Netto provisjonsinntekter og andre inntekter utgjorde 13,4 millioner kroner (12,2). Driftskostnadene ble 92,1 millioner kroner (85,0). Økningen skyldtes hovedsakelig forretningsmessig vekst og kostnader knyttet til nytt bilfinansieringsprodukt. Kostnadsandelen var 57,2 prosent (62,2). Banken kostnadsførte 18,8 millioner kroner (13,9) i nedskrivninger og tap, hovedsakelig relatert til den usikrede låneporteføljen. Økningen skyldtes økte gruppeavsetninger som følge av porteføljevekst, samt avskrivninger på lån. Brutto utlån økte med 997,6 millioner kroner (1.006,5) i kvartalet. Innskuddene økte med 1.965,3 millioner kroner (887,1). 1 Estimatet er basert på eksponering på rapporteringstidspunktet som andel av eiendommens verdi vurdert ved innvilgelse av lånet, inkludert eventuell høyere prioritet på pant. Bank Millioner kroner 4. kv kv Renteinntekter og lignende inntekter 318,6 247, ,0 949,7 Rentekostnader og lignende kostnader (170,9) (122,6) (588,9) (506,7) Netto renteinntekter 147,7 124,4 546,1 442,9 Netto provisjonsinntekter og andre inntekter 13,4 12,2 53,3 44,8 Sum inntekter 161,1 136,7 599,5 487,7 Driftskostnader (92,1) (85,0) (341,3) (306,4) Nedskrivninger og tap (18,8) (13,9) (67,1) (68,4) Resultat før skattekostnad 50,2 37,8 191,0 113,0 Netto rentemargin, annualisert 1 2,42 % 2,52 % Nedskrivninger og tap, annualisert 2 0,32 % 0,43 % Kostnadsandel 3 57,2 % 62,2 % 56,9 % 62,8 % Kapitaldekning 4 14,6 % 13,6 % 1 Netto rentemargin, annualisert = netto renteinntekter/gjennomsnittlig forvaltningskapital 2 Nedskrivninger og tap, annualisert = nedskrivninger og tap/gjennomsnittlig brutto utlån 3 Kostnadsandel = driftskostnader/sum inntekter 4 Kapitaldekning = ansvarlig kapital/beregningsgrunnlag for kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. Periodens resultat inngår ikke i beregningsgrunnlaget i kvartalene, med unntak av fjerde kvartal. Gjensidige Forsikring Konsern 4. kvartal og foreløpig

10 Porteføljeinndeling Ved utløpet av 2013 (2012) Geografisk fordeling sikringsportefølje Ved utløpet av ,9 % 6,1 % 34,6 % (31,5) Sikringsportefølje Lorem ipsum dolores 57,2 % (59,5) Tilknyttede selskaper Fri portefølje 2,5 % 28,6 % 6,2 % Lorem ipsum dolores 48,6 % Norge Sverige Danmark USA UK Baltikum 8,2 % (8,9) Andre 6,1 % Forvaltning av finansielle eiendeler og eiendommer Konsernets investeringsportefølje omfatter alle investeringsmidler i konsernet, med unntak av investeringsmidler i segmentene Pensjon og sparing og Bank. Investeringsporteføljen er tredelt: sikringsportefølje, fri portefølje og tilknyttede selskaper. Sikringsporteføljen skal motsvare konsernets forsikringstekniske avsetninger, og er investert i renteinstrumenter som durasjonsmessig er tilpasset utbetalingene av de forsikringsmessige avsetningene. Den frie porteføljen består av ulike aktiva. Aktivaallokeringen i denne porteføljen må sees i sammenheng med konsernets kapitalisering og tilhørende risikokapasitet, samt konsernets løpende risikostyring. Tilknyttede selskaper omfatter i hovedsak postene i Storebrand og SpareBank 1 SR-B ank. Utvikling for året Ved utløpet av 2013 utgjorde den samlede investeringsporteføljen ,2 millioner kroner (56.296,0). Finansresultatet ble 2.480,9 millioner kroner (3.005,1), tilsvarende en finansavkastning på 4,3 prosent (5,4). Bidraget fra omløpsaksjer var vesentlig høyere enn i 2012, mens bidraget fra øvrige obligasjoner var betydelig lavere som følge av økte renter. Avkastningen ble videre påvirket av den regnskapsmessige nedskrivningen av investeringen i Storebrand i første kvartal. Sikringsportefølje Sikringsporteføljen utgjorde 33,2 milliarder kroner (33,5). Porteføljen ga en avkastning på 3,6 prosent (3,9), eksklusive verdiendringer for den del av porteføljen som er regnskapsført til amortisert kost. Urealisert merverdi fra obligasjoner til amortisert kost utgjorde 1.032,5 millioner kroner (1.046,8) ved utløpet av året. Gjennomsnittlig durasjon i sikringsporteføljen var 3,5 år, som tilsvarer gjennomsnittlig tid til utbetaling for korresponderende forsikringsgjeld. Fordeling av motpartsrisiko og kredittrating er vist i figurene på side 11 og 12. Av papirer uten offisiell kredittrating var 22,1 prosent utstedt av norske sparebanker, mens resten hovedsakelig var utstedt av norske kraftprodusenter og kraftdistributører, eiendomsselskaper eller statsgaranterte selskaper. Av sikringsporteføljen var 13,0 prosent plassert i obligasjoner hvor kupongen justeres med utviklingen i norsk konsumprisindeks. Den geografiske fordelingen 1 av sikringsporteføljen fremgår av figuren over. Det var ved utløpet av året ingen direkte obligasjonsinvesteringer i såkalte PIIGS-land. 1 Geografisk fordeling relaterer seg til utstedere og reflekterer ikke faktisk valutaeksponering. Finansielle eiendeler og eiendommer Resultat 4. kv. Resultat Balanseført verdi Millioner kroner Sikringsportefølje Pengemarked 23,3 36,2 86,4 120, , ,3 Obligasjoner til amortisert kost 234,3 260, , , , ,3 Omløpsobligasjoner 1 48,5 51,6 61,5 113, , ,9 Sikringsportefølje totalt 306,2 347, , , , ,6 Tilknyttede selskaper 303,0 79,4 192,7 441, , ,1 Fri portefølje Pengemarked 22,6 23,5 87,4 146, , ,4 Øvrige obligasjoner 2 50,6 119,2 121,4 494, , ,0 Konvertible obligasjoner 3 50,4 23,8 161,5 69, ,0 851,9 Omløpsaksjer 123,0 54,9 360,9 107, , ,5 PE-fond 2,2 85,0 161,3 220, , ,0 Eiendom 81,2 63,5 288,8 253, , ,7 Annet 4 (61,6) (24,1) (94,9) 35, ,8 844,9 Fri portefølje totalt 268,5 345, , , , ,4 Finansresultat fra investeringsporteføljen 877,6 773, , , , ,0 Finansinntekter i Pensjon og sparing samt Bank 14,6 7,4 57,2 50,8 Netto inntekter fra investeringer 892,2 780, , ,8 1 Posten inkluderer diskonteringseffekter av forsikringsforpliktelsene i Danmark og mismatch mellom rentejusteringer av passivasiden i Danmark versus rentehedgen. 2 Posten består av sum investment grade-, high yield- og omløpsobligasjoner. Investment grade og high yield er investeringer i internasjonalt diversifiserte fond forvaltet eksternt. 3 Investeringer i internasjonalt diversifiserte fond forvaltet eksternt. 4 Posten inkluderer valutasikring av Gjensidige Sverige, Gjensidige Baltic og Gjensidige Danmark, samt utlån, innskutt egenkapital i Gjensidige Pensjonskasse og hedgefond. 10 Gjensidige Forsikring Konsern 4. kvartal og foreløpig 2013

11 Geografisk fordeling renteinstrumenter i fri portefølje Ved utløpet av ,4 % 21,9 % 17,7 % Lorem ipsum dolores 47,3 % Norge Sverige USA UK Baltikum Andre Motpartsrisiko renteinstrumenter Ved utløpet av 2013 Prosent Industri Banker/ finansinstitusjoner Stat/offentlig sektor 4,9 % 2,8 % 0 Sikringsportefølje Fri portefølje Fri portefølje Fri portefølje utgjorde 20,1 milliarder kroner (17,7) ved utløpet av Avkastningen ble 5,8 prosent (7,0). Rentebærende instrumenter Renteinstrumentene i den frie porteføljen utgjorde 9,6 milliarder kroner (9,1), og ga en avkastning på 4,0 prosent (6,9). Særlig investment grade obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter ga svakere avkastning som følge av økte renter, mens high yield og konvertible obligasjoner ga en god avkastning også i Gjennomsnittlig durasjon i porteføljen var om lag 1,9 år ved utgangen året. Fordeling av motpartsrisiko og kredittrating er vist i figurene på denne og neste side. Av papirer uten offisiell rating var 9,7 prosent utstedt av norske sparebanker, mens resten hovedsakelig var utstedt av norske kraftprodusenter og kraftdistributører, eiendomsselskaper eller statsgaranterte selskaper. Den geografiske fordelingen 1 av de rentebærende instrumentene i den frie porteføljen fremgår av figuren over. Obligasjonsinvesteringer i såkalte PIIGS-land gjennom fond utgjorde ved utløpet av perioden 347,1 millioner kroner. Aksjeportefølje Ved utløpet av året var samlet aksjeeksponering (inklusive private equity, men eksklusive tilknyttede selskaper) 3,9 milliarder kroner (2,9). Avkastningen fra omløpsaksjene ble 18,6 prosent (8,5). Dette inkluderer resultat fra derivater brukt til sikringsformål. Avkastningen på private equity ble 10,3 prosent (16,7). Eiendomsportefølje Ved utløpet av 2013 utgjorde eiendomsporteføljen 5,1 milliarder kroner (4,9). Eiendomsporteføljen ga en avkastning på 5,7 prosent (5,0). Det var god avkastning på eiendommer i direkte eie, mens avkastningen fra eiendomsfond var negativ. Det generelle avkastningskravet ved verdsettelse av eiendommene var 6,5 prosent (6,6). De individuelle verdiberegningene medførte en netto verdiøkning på 81,5 millioner kroner. Det ble foretatt eksterne verdivurderinger av mer enn 90 prosent av eiendommene ved utgangen av Porteføljen er konsentrert om kontoreiendommer i Oslo, men inneholder også kontoreiendommer i andre norske byer, samt ett kontorbygg i København. 1 Geografisk fordeling relaterer seg til utstedere og reflekterer ikke faktisk valutaeksponering. Avkastning per aktivaklasse Prosent 4. kv kv Sikringsportefølje Pengemarked 0,5 0,8 1,9 3,0 Obligasjoner til amortisert kost 1,2 1,2 5,1 5,0 Omløpsobligasjoner 1 0,5 0,7 0,7 1,5 Sikringsportefølje totalt 0,9 1,0 3,6 3,9 Tilknyttede selskaper 6,4 1,6 4,0 9,3 Fri portefølje Pengemarked 0,4 0,4 1,7 2,4 Øvrige obligasjoner 2 1,6 3,8 4,1 14,5 Konvertible obligasjoner 3 4,7 3,1 16,5 9,8 Omløpsaksjer 5,6 3,9 18,6 8,5 PE-fond 0,1 6,3 10,3 16,7 Eiendom 1,6 1,3 5,7 5,0 Annet 4 (5,3) (3,4) (9,8) 3,6 Fri portefølje totalt 1,3 2,0 5,8 7,0 Finansavkastning fra investeringsporteføljen 1,5 1,4 4,3 5,4 1 Posten inkluderer diskonteringseffekter av forsikringsforpliktelsene i Danmark og mismatch mellom rentejusteringer av passivasiden i Danmark versus rentehedgen. 2 Posten består av sum investment grade-, high yield- og omløpsobligasjoner. Investment grade og high yield er investeringer i internasjonalt diversifiserte fond forvaltet eksternt. 3 Investeringer i internasjonalt diversifiserte fond forvaltet eksternt. 4 Posten inkluderer valutasikring av Gjensidige Sverige, Gjensidige Baltic og Gjensidige Danmark, samt utlån, innskutt egenkapital i Gjensidige Pensjonskasse og hedgefond. Gjensidige Forsikring Konsern 4. kvartal og foreløpig

12 Kredittrating renteinstrumenter Ved utløpet av 2013 Prosent Ingen offisiell rating High yield Investment grade Sikringsportefølje Fri portefølje Tilknyttede selskaper Tilknyttede selskaper utgjorde 4,8 milliarder kroner (5,0) ved utløpet av året. Aksjeposten i Storebrand var regnskapsført til 3.306,3 millioner kroner. Tilsvarende tall for investeringen i SpareBank 1 SR-Bank var 1.423,0 millioner kroner. Avkastningen fra tilknyttede selskaper ble 4,0 prosent (9,3), tilsvarende 192,7 millioner kroner (441,5). Investeringen i Storebrand ble nedskrevet med 611,0 millioner kroner i første kvartal. Avkastningen inkluderer videre en gevinst på 35,3 millioner kroner fra senere salg av aksjer i Storebrand. Gjensidiges estimerte andel av Storebrands resultat for året utgjorde negative 22,1 millioner kroner, inklusive merverdiavskrivninger. Gjensidiges estimerte andel av Spare Bank 1 SR-Banks resultat for året utgjorde 179,0 millioner kroner, inklusive merverdiavskrivninger. Utvikling i kvartalet Finansresultat for den samlede investeringsporteføljen ble 877,6 millioner kroner i kvartalet (773,1). Dette ga en finansavkastning på 1,5 prosent (1,4). Avkastningen for sikringsporteføljen ble 0,9 prosent (1,0), eksklusive verdiendringer for porteføljen til amortisert kost. Avkastningen for den frie porteføljen ble 1,3 prosent (2,0). Avkastning fra tilknyttede selskaper var 6,4 prosent (1,6) og inkluderer et positivt estimatavvik fra tredje kvartal på 60,3 millioner kroner samt gevinst ved salg av Storebrand aksjer på 35,3 millioner kroner. Organisasjonen Konsernet hadde totalt ansatte ved utløpet av året, mot ansatte ved utløpet av tredje kvartal Antall medarbeidere fordelte seg med (1.979) i skadeforsikrings virksomheten i Norge, 130 (132) i Gjensidige Bank, 61 (58) i Gjensidige Pensjon og sparing, 695 (548) i Danmark, 104 (103) i Sverige og 400 (412) i Baltikum (eksklusive agenter). (Tallene i parentes refererer til antall ansatte ved utløpet av tredje kvartal.) Økningen i Danmark relaterer seg til oppkjøpet av Gouda Reiseforsikring. Hendelser etter balansedagen Det har ikke inntruffet noen vesentlige hendelser etter periodens utløp. Utbytte Styret har for regnskapsåret 2013 foreslått et samlet utbytte på 6.400,0 millioner kroner tilsvarende 12,80 kroner per aksje. Av dette er 6,80 kroner per aksje foreslått på bakgrunn av årets resultat etter skatt og gjeldende utbyttepolitikk. Beregningsgrunnlaget er som tidligere kommunisert, justert for effekten av nedskrivningen på Storebrand i første kvartal Øvrige 6,00 kroner per aksje kan tilskrives ut deling av overskuddskapital i henhold til ny kapitalstrategi som kommunisert 22. oktober Fra og med regnskapsåret 2014 gjelder ny utbyttepolitikk som kommunisert 22. oktober Utsikter fremover I oktober 2013 kommuniserte Gjensidige et mål for egenkapitalavkastning etter skatt på 15 prosent gjeldende fra og med Gjensidiges lønnsomhetsmål for skadeforsikringsvirksomheten er uendret. Årlig combined ratio skal over tid ligge i korridoren Konkurransen i det norske skadeforsikringsmarkedet er fortsatt sterk, ikke minst fra etablerte finansaktører som i økt grad satser på skadeforsikring. Gjensidiges konkurransekraft vurderes imidlertid som god. Dette ble blant annet bekreftet gjennom en stabil kundeutvikling i segment Privat gjennom 2013, i tillegg til god volumutvik- 12 Gjensidige Forsikring Konsern 4. kvartal og foreløpig 2013

13 ling i fornyelsesprosessene i segmentene Næringsliv og Norden ved inngangen til Arbeidet med å bevare og styrke kundebasen og posisjonen i det norske markedet fortsetter med full kraft parallelt med kontinuerlig vurdering av nye, lønnsomme vekstmuligheter i øvrige geografier. Optimal utnyttelse av partner- og distribusjonssamarbeid står sentralt. Konsernprogrammene for analytisk prising, kunde- og risikoseleksjon og forenkling av prosesser og produkter videreføres. Det investeres løpende i fremtidsrettede digitale betjeningsløsninger for å møte kundenes behov. Det rettes betydelig oppmerksomhet mot tiltak for stadig mer effektiv drift for å sikre fortsatt god konkurransekraft. Kontinuerlig kompetanseutvikling prioriteres for å sikre at Gjensidige har riktig kompetansesammensetning også fremover. Usikkerhet knyttet til internasjonale konjunkturer kombinert med finansielle utfordringer i flere av de sentrale økonomiene skaper fremdeles usikkerhet også for Gjensidige. Gjensidige har imidlertid en robust investeringsstrategi, en sterk finansiell soliditet og en betydelig andel av sin virksomhet i det norske skadeforsikringsmarkedet. Makrobildet for den norske skadevirksomheten vurderes fortsatt som godt. Det danske boligmarkedet er i bedring, og i Baltikum utvikler økonomiene seg stadig positivt. Det er fremdeles usikkerhet knyttet til endrede rammebetingelser for finansbransjen internasjonalt og i Norge. Solvens II regelverket forventes implementert i Norge i Ny norsk pensjonslovgivning trådte i kraft 1. januar Konsernet har betydelige kapitalbuffere, både i forhold til interne risikomodeller, legale kapitaldekningskrav samt målsatt rating. Basert på en økonomisk vurdering, har Gjensidige fra og med 2014 besluttet å øke konsernets egenregningsnivå relatert til værhendelser fra 100 til 200 millioner kroner. Med værhendelser menes storm, flom, skred og liknende. Resterende reassuranseprogram er i hovedsak uendret. Styret vurderer konsernets kapitalsituasjon og soliditet som god. Annet Styret har besluttet å gi en kollektiv bonus til ansatte i Gjensidige Forsikring ASA, tilsvarende kroner inkludert feriepenger per fulltidsansatt. Bonusen er basert på oppnådd combined ratio, porteføljeutvikling og utvikling i kundetilfredshet i Styret takker alle ansatte for innsatsen og bidraget til Gjensidiges gode resultater for Oslo, 4. februar 2014 Styret i Gjensidige Forsikring ASA Inge K. Hansen Gunnhild H. Andersen Trond Vegard Andersen Hans-Erik F. Andersson Per Arne Bjørge Styreleder Kjetil Kristensen Gisele Marchand Gunnar Mjåtvedt Mari T. Skjærstad Mette Rostad Helge Leiro Baastad Konsernsjef Gjensidige Forsikring Konsern 4. kvartal og foreløpig

14 Konsolidert resultatregnskap Millioner kroner Noter 4. kv kv Driftsinntekter Premieinntekter fra skadeforsikring , , , ,3 Premieinntekter fra pensjon 282,4 207,0 904,0 680,7 Renteinntekter o.l. fra bankdrift 318,6 247, ,0 949,7 Andre inntekter inkludert elimineringer 29,2 25,4 108,5 90,0 Sum driftsinntekter , , , ,7 Netto inntekter fra investeringer Resultater fra investeringer i tilknyttede selskaper ,0 79,4 192,7 441,5 Driftsinntekt fra eiendom 80,1 82,4 331,6 335,0 Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler 326,6 417, , ,1 Netto urealiserte verdiendringer på investeringer (inkl. eiendom) 659,0 36, ,0 (301,2) Netto realisert gevinst og tap på investeringer (419,9) 216,7 (321,0) 1.150,0 Kostnader knyttet til investeringer (56,7) (51,4) (166,7) (179,5) Sum netto inntekter fra investeringer 892,2 780, , ,8 Sum driftsinntekter og netto inntekter fra investeringer 6.288, , , ,5 Erstatningskostnader, tap mv. Erstatningskostnader mv. fra skadeforsikring 5,6 (3.664,2) (3.108,5) (13.859,6) (12.437,7) Erstatningskostnader mv. fra pensjon (251,1) (185,1) (779,7) (574,9) Rentekostnader o.l. og nedskrivninger og tap fra bankdrift (189,7) (136,4) (656,0) (575,1) Sum erstatningskostnader, rentekostnader, tap mv. (4.105,0) (3.430,1) (15.295,3) (13.587,7) Driftskostnader Driftskostnader fra skadeforsikring (726,4) (707,0) (2.857,8) (2.751,8) Driftskostnader fra pensjon (47,1) (41,0) (182,0) (170,4) Driftskostnader fra bankdrift (92,1) (85,0) (341,3) (306,4) Andre driftskostnader (3,3) (2,6) (10,4) 3,3 Merverdi av- og nedskrivninger - immaterielle eiendeler (31,7) (31,3) (161,7) (126,9) Sum driftskostnader (900,7) (866,9) (3.553,2) (3.352,3) Sum kostnader (5.005,7) (4.297,0) (18.848,5) (16.940,0) Periodens resultat før skattekostnad , , , ,5 Skattekostnad (148,7) (374,3) (903,5) (1.353,5) Periodens resultat 1.134, , , ,1 Resultat per aksje, kroner (basis og utvannet) 2,27 2,01 7,34 8,56 14 Gjensidige Forsikring Konsern 4. kvartal og foreløpig 2013

15 Konsolidert oppstilling av totalresultat Millioner kroner 4. kv kv Periodens resultat 1.134, , , ,1 Andre inntekter og kostnader Poster som ikke senere kan reklassifiseres til resultatet Aktuarielle gevinster og tap på pensjon 19,6 844,3 19,6 637,3 Andel av andre inntekter og kostnader fra tilknyttede selskaper (2,3) 7,1 102,2 (19,8) Skatt på poster som ikke kan reklassifiseres til resultatet 12,5 (236,5) 12,5 (178,5) Sum poster som ikke senere kan reklassifiseres til resultatet 29,8 615,0 134,3 439,1 Poster som senere kan reklassifiseres til resultatet Valutakursdifferanser fra utenlandsk virksomhet 91,1 (21,9) 450,8 (187,4) Andel av valutakursdifferanser fra tilknyttede selskaper 41,9 28,4 128,7 13,1 Valutakursdifferanser fra sikring av utenlandsk virksomhet (79,3) 12,8 (376,0) 161,2 Skatt på poster som kan reklassifiseres til resultatet 2,2 (3,6) 85,3 (45,1) Sum poster som senere kan reklassifiseres til resultatet 55,9 15,7 288,8 (58,2) Sum andre inntekter og kostnader 85,7 630,7 423,1 380,9 Periodens totalresultat 1.220, , , ,9 Gjensidige Forsikring Konsern 4. kvartal og foreløpig

16 Konsolidert oppstilling av finansiell stilling Millioner kroner Noter Eiendeler Goodwill 2.562, ,7 Andre immaterielle eiendeler 1.138, ,3 Eiendeler ved utsatt skatt 5,0 4,1 Aksjer i tilknyttede selskaper 4.772, ,1 Eierbenyttet eiendom 288,5 90,5 Anlegg og utstyr 249,5 163,0 Investeringseiendommer , ,7 Finansielle eiendeler Finansielle derivater 7 219,9 326,2 Aksjer og andeler , ,2 Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning , ,2 Obligasjoner som holdes til forfall , ,7 Utlån og fordringer , ,5 Eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg , ,7 Gjenforsikringsdepoter 0,8 0,6 Gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser i skadeforsikring 727,9 673,4 Fordringer i forbindelse med direkte forretninger og gjenforsikring 4.290, ,7 Andre fordringer 509,2 314,9 Forskuddsbetalte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter 153,3 81,2 Kontanter og kontantekvivalenter 2.729, ,5 Sum eiendeler , ,1 Egenkapital og forpliktelser Egenkapital Aksjekapital 999,9 999,9 Overkurs 1.430, ,0 Annen egenkapital , ,8 Sum egenkapital , ,7 Avsetning for forpliktelser Avsetning for ikke opptjent bruttopremie , ,6 Brutto erstatningsavsetning , ,3 Andre forsikringstekniske avsetninger 139,9 136,6 Pensjonsforpliktelser 109,8 137,5 Andre avsetninger for forpliktelser 164,3 134,0 Finansielle forpliktelser Finansielle derivater 7 347,0 49,4 Innskudd fra og forpliktelser overfor kunder , ,5 Rentebærende forpliktelser , ,5 Andre forpliktelser 7 952,2 978,0 Forpliktelser ved periodeskatt 726, ,5 Forpliktelser ved utsatt skatt 1.340, ,5 Forpliktelser i forbindelse med forsikring 7 654,8 406,0 Avsetning i livsforsikring med investeringsvalg , ,7 Påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter 7 384,1 283,3 Sum forpliktelser , ,4 Sum egenkapital og forpliktelser , ,1 16 Gjensidige Forsikring Konsern 4. kvartal og foreløpig 2013

17 Konsolidert oppstilling av endringer i egenkapital Millioner kroner Egne aksjer Aksjekapital Overkurs Annen innskutt egenkapital Valutakursdifferanser Aktuarielle gev./ tap pensjon Annen opptjent egenkapital Sum egenkapital Egenkapital per ,0 (0,1) 1.430,0 8,4 (141,7) (2.476,1) , , Periodens resultat 4.280, ,1 Andre inntekter og kostnader Poster som ikke senere kan reklassifiseres til resultatet Aktuarielle gevinster og tap på pensjon 637,3 637,3 Andel av andre inntekter og kostnader fra tilknyttede selskaper (19,8) (19,8) Skatt på poster som ikke kan reklassifiseres til resultatet (178,5) (178,5) Sum poster som ikke senere kan reklassifiseres til resultatet 637,3 (198,3) 439,1 Poster som senere kan reklassifiseres til resultatet Valutakursdifferanser fra utenlandsk virksomhet (187,6) 0,2 (187,4) Andel av valutakursdifferanser fra tilknyttede selskaper 13,1 13,1 Valutakursdifferanser fra sikring av utenlandsk virksomhet 161,2 161,2 Skatt på poster som kan reklassifiseres til resultatet (45,1) (45,1) Sum poster som senere kan reklassifiseres til resultatet (26,4) (32,0) (58,2) Sum andre inntekter og kostnader (26,4) 637,5 (230,3) 380,9 Periodens totalresultat (26,4) 637, , ,9 Egne aksjer (0,0) (2,2) (2,2) Utbetalt utbytte (2.274,7) (2.274,7) Aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i egenkapital 5,2 5,2 Egenkapital per ,0 (0,1) 1.430,0 13,7 (168,1) (1.838,6) , , Periodens resultat 3.670, ,6 Andre inntekter og kostnader Poster som ikke senere kan reklassifiseres til resultatet Aktuarielle gevinster og tap på pensjon 19,6 19,6 Andel av andre inntekter og kostnader fra tilknyttede selskaper 102,2 102,2 Skatt på poster som ikke kan reklassifiseres til resultatet 12,5 12,5 Sum poster som ikke senere kan reklassifiseres til resultatet 19,6 114,7 134,3 Poster som senere kan reklassifiseres til resultatet Valutakursdifferanser på investeringer i utlandet 451,2 (0,4) 450,8 Andel av valutakursdifferanser fra tilknyttede selskaper 128,7 128,7 Valutakursdifferanser fra sikring av utenlandsk virksomhet (376,0) (376,0) Skatt på poster som kan reklassifiseres til resultatet 85,3 85,3 Sum poster som senere kan reklassifiseres til resultatet 75,2 (0,4) 214,0 288,8 Sum andre inntekter og kostnader 75,2 19,2 328,7 423,1 Periodens totalresultat 75,2 19, , ,7 Egne aksjer 0,0 (5,3) (5,3) Utbetalt utbytte (3.424,5) (3.424,5) Aksjebaserte betalingstransaksjoner som gjøres opp i egenkapital 6,2 6,2 Egenkapital per ,0 (0,1) 1.430,0 19,8 (92,9) (1.819,4) , ,8 Gjensidige Forsikring Konsern 4. kvartal og foreløpig

18 Konsolidert oppstilling av kontantstrømmer Millioner kroner Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Netto innbetalte premier , ,3 Netto utbetalte erstatninger (13.554,2) (13.257,2) Netto innbetaling/utbetaling av lån til kunder (6.869,7) (2.305,2) Netto innbetaling av innskudd fra kunder 3.357, ,2 Innbetaling av renter fra kunder 1.073,0 896,0 Utbetaling av renter til kunder (369,3) (320,6) Netto innbetaling/utbetaling ved flytting av premiereserver (472,4) (61,0) Netto innbetaling/utbetaling vedrørende verdipapirer (2.534,1) (2.714,8) Netto innbetaling/utbetaling vedrørende eiendomsdrift 234,8 223,1 Netto innbetaling/utbetaling salg/kjøp av investeringseiendom (135,7) 861,0 Utbetaling til drift, inklusive provisjoner (3.639,2) (3.400,9) Betalt skatt (1.338,5) (869,8) Netto andre innbetalinger/utbetalinger 39,9 29,7 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (1.127,7) 1.407,7 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Netto innbetaling/utbetalinger ved kjøp og salg av datterselskaper og tilknyttede selskaper 628,8 (165,0) Netto innbetaling/utbetaling ved kjøp og salg av eierbenyttet eiendom, anlegg og utstyr (24,7) (101,3) Innbetaling av utbytte fra investeringer i tilknyttede selskaper 39,7 31,1 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 643,8 (235,2) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetaling av utbytte (3.424,5) (2.274,7) Netto innbetaling/utbetaling ved låneopptak i kredittinstitusjoner 4.433,5 92,9 Netto innbetaling/utbetaling ved annen kortsiktig gjeld (13,5) 8,2 Netto innbetaling/utbetaling av renter på finansieringsaktiviteter (153,1) (163,2) Netto innbetaling/utbetaling ved salg/kjøp av egne aksjer (5,3) (2,2) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 837,2 (2.339,0) Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter 44,6 (15,2) Netto kontantstrøm for perioden 397,9 (1.181,8) Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 2.331, ,3 Beholding av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 2.729, ,5 Netto kontantstrøm for perioden 397,9 (1.181,8) Spesifikasjon av beholdning av kontanter og kontantekvivalenter Fordringer på sentralbanker 875,6 55,2 Kontanter og fordringer på/innskudd i kredittinstitusjoner 1.853, ,3 Sum beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 2.729, ,5 18 Gjensidige Forsikring Konsern 4. kvartal og foreløpig 2013

19 Noter 1. Regnskapsprinsipper Konsernregnskapet per fjerde kvartal 2013, som er avsluttet 31. desember 2013, omfatter Gjensidige Forsikring og dets datterselskaper (sammen referert til som konsernet) og konsernets andel i tilknyttede selskaper. Regnskapsprinsippene benyttet i delårsrapporten er de samme som er lagt til grunn i årsregnskapet for Konsernregnskapet per fjerde kvartal 2013 er avlagt i henhold til IFRS og utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap, og bør leses i sammenheng med årsregnskapet for Følgende IFRSer og fortolkningsuttalelser er utgitt frem til 4. februar 2014, uten at de har trådt i kraft eller er tidligimplementert: Standarder som kan påvirke regnskapsprinsipper IFRS 9 Finansielle instrumenter utgitt i november 2009 og oktober 2010 har forventet ikrafttredelse 1. januar Dette er første fase i IASB sitt trefase prosjekt med hensyn til å erstatte IAS 39 og omhandler innregning og måling av finansielle eiendeler og forpliktelser. Finansielle eiendeler vil klassifiseres enten som til virkelig verdi eller til amortisert kost, basert på hvordan de styres og hvilke kontraktuelle kontantstrømkarakteristika de har. Fase to og tre omhandler henholdsvis nedskrivninger og sikringsbokføring. Standarden er ikke ferdigstilt og er fortsatt under arbeid. Vår foreløpige vurdering er at standarden vil kunne medføre omklassifisering av finansielle instrumenter i konsernregnskapet. Øvrige endringer i standarder og fortolkningsuttalelser vil, basert på våre foreløpige vurderinger med utgangspunkt i den virksomheten foretaket har per i dag, ikke ha vesentlig effekt. Utarbeidelse av delårsregnskap innebærer bruk av vurderinger, estimater og forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene. De vesentligste vurderingene ved anvendelse av konsernets regnskapsprinsipper og de viktigste kildene til usikkerhet i estimatene er de samme ved utarbeidelse av delårsregnskapet som i årsregnskapet for Sammenlignbare tall er basert på IFRS. Alle beløp vises i millioner kroner dersom ikke annet fremkommer. Som følge av avrundingsdifferanser kan det være at tall og prosentsatser ikke alltid lar seg summere helt nøyaktig. Det er ikke gjennomført full eller begrenset revisjon av delårsregnskap og delårsberetning. 2. Sesongvariasjoner I enkelte forsikringsprodukter brukes sesongpremie. Dette er en følge av at skadeforløpet ikke fordeler seg likt over året, men følger et stabilt sesongmønster. Normalt periodiseres premieinntekten (opptjent premie) likt over forsikringsperioden, men for produkter med sesongmønster må premieinntekten også periodiseres i henhold til skadeforløpet. Gjensidige Forsikring har sesongpremie innen følgende produkter: fritidsbåt, snøscooter og MC. For eksempel for MC utgjør premieinntekten i perioden april til september hele 85 prosent av årspremien. En konsekvens av sesongpremie er også at hvis kunden annullerer forsikringsavtalen utenom hovedforfall, returneres kun den del av sesongpremien som selskapet ikke har stått risiko for. For en MCforsikring som tegnes første april, men som sies opp første oktober, vil forsikringstaker kun få returnert 15 prosent av årspremien selv om forsikringen kun har vært i kraft i seks måneder. Gjensidige Forsikring Konsern 4. kvartal og foreløpig

20 3. Segmentinformasjon Konsernets kjernevirksomhet består av segmentene skadeforsikring Privat, Næringsliv, Norden og Baltikum. I tillegg har konsernet virksomhet innen segmentene Pensjon og sparing samt Bank. Segmentene evalueres regelmessig av Gjensidiges konsernledelse på basis av finansiell og operasjonell informasjon utarbeidet spesielt for hvert segment med formål å følge opp utviklingen, samt allokere nødvendige ressurser. Segmentinntekter defineres som premieinntekter for skadeforsikring, premieinntekter og forvaltningsinntekter mv. for Pensjon og sparing og renteinntekter og lignende inntekter og andre inntekter for Bank. Segmentresultat defineres som forsikringsresultat for skadeforsikring og resultat før skattekostnad for Pensjon og sparing samt Bank. Med virkning fra 1. januar 2013 er segmentinndelingen endret ved at den norske og svenske kommuneporteføljen og den svenske næringslivsporteføljen er flyttet fra segmentet Norden til segmentet Næringsliv. I tillegg er den resterende del av landbruksporteføljen flyttet fra segmentet Privat til segmentet Næringsliv. Samtidig er segmentnavnene endret fra henholdsvis Privat Norge og Næringsliv Norge til Privat og Næringsliv. Sammenligningstall er endret tilsvarende. Skadeforsikring Privat Næringsliv Norden Baltikum Pensjon og Bank Elimineringer mv. 1 Sum Fjerde kvartal sparing Millioner kroner Segmentinntekter Segmentinntekter - eksterne 1.966, , , ,9 914,8 711,5 137,9 114,7 305,2 224,3 324,1 251,8 (51,7) 50, , ,7 Segmentinntekter - konsern 2 Sum segmentinntekter 1.966, , , ,9 914,8 711,5 137,9 114,7 305,2 224,3 324,1 251,8 (51,7) 50, , ,7 - Erstatningskostnader, rentekostnader, tap mv. (1.324,4) (1.286,0) (1.308,8) (1.245,3) (695,0) (430,8) (87,8) (75,8) (251,1) (185,1) (189,7) (136,4) (248,1) (70,5) (4.105,0) (3.430,1) - Driftskostnader (249,1) (251,1) (193,5) (207,0) (173,2) (132,8) (34,0) (31,3) (47,1) (41,0) (92,1) (85,0) (111,5) (118,6) (900,7) (866,9) + Netto inntekter fra investeringer 6,7 0,0 7,9 7,4 877,6 773,1 892,2 780,5 Segmentresultat/resultat før skattekostnad 392,7 339,1 297,7 216,5 46,6 147,8 16,0 7,5 13,6 (1,8) 50,2 37,8 466,3 634, , ,3 Skadeforsikring Privat Næringsliv Norden Baltikum Pensjon og Bank Elimineringer mv. 1 Sum sparing Millioner kroner Segmentinntekter Segmentinntekter - eksterne 7.799, , , , , ,7 510,8 436,9 986,3 745, ,5 961,6 83,8 200, , ,7 Segmentinntekter - konsern 2 Sum segmentinntekter 7.799, , , , , ,7 510,8 436,9 986,3 745, ,5 961,6 83,8 200, , ,7 - Erstatningskostnader, rentekostnader, tap mv. (5.466,5) (5.051,7) (5.207,6) (4.943,1) (2.417,0) (1.883,6) (342,5) (292,6) (779,7) (574,9) (656,0) (575,1) (425,9) (266,8) (15.295,3) (13.587,7) - Driftskostnader (1.027,0) (1.007,7) (821,3) (809,1) (567,1) (506,1) (132,5) (125,4) (182,0) (170,4) (341,3) (306,4) (481,9) (427,1) (3.553,2) (3.352,3) + Netto inntekter fra investeringer 25,3 18,0 31,9 32, , , , ,8 Segmentresultat/resultat før skattekostnad 1.305, ,1 992, ,6 342,3 519,9 35,7 18,9 49,9 18,3 191,0 113, , , , ,5 1 Elimineringer mv. består av konserinterne elimineringer samt øvrige inntekter og kostnader som ikke er direkte henførbare til det enkelte segment. 2 Det er ingen betydelige inntekter mellom segmentene på dette nivået i 2013 og Gjensidige Forsikring Konsern 4. kvartal og foreløpig 2013

Delårsrapport 4. kvartal og foreløpig resultat 2014. Gjensidige Forsikring Konsern

Delårsrapport 4. kvartal og foreløpig resultat 2014. Gjensidige Forsikring Konsern Delårsrapport 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 Gjensidige Forsikring Konsern Hovedtrekk konsern Fjerde kvartal og foreløpig resultat 2014 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller

Detaljer

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport 4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern delårsrapport 1 Hovedtrekk konsern Fjerde kvartal og foreløpig 2012 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2014. Gjensidige Forsikring Konsern

Delårsrapport 1. kvartal 2014. Gjensidige Forsikring Konsern Delårsrapport 1. kvartal 2014 Gjensidige Forsikring Konsern Hovedtrekk konsern Første kvartal 2014 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende periode året før.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015. Gjensidige Forsikring Konsern

Delårsrapport 1. kvartal 2015. Gjensidige Forsikring Konsern Delårsrapport 1. kvartal 2015 Gjensidige Forsikring Konsern 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 Hovedtrekk konsern Første kvartal 2015 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig 200 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN fjerde kvartal 200 Premieinntektene for skadeforsikringsvirksomheten økte med 2,8 prosent i

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 165,5 mill. kroner per 1. kvartal, mot 50,3 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og FØRSTE halvår 00 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN andre kvartal og FØRSTE halvår 00 Premieinntektene økte med 9,3 prosent i kvartalet, hovedsakelig

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q1 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q1 Oppsummert Utlånsvekst på 370 MNOK i kvartalet (+ 14 % fra Q4 2014) Resultat etter skatt på 32 MNOK (+ 95 % fra Q1 2014) Sterk aksjekursutvikling

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010 1. halvår Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 11. august Hovedpunkter Godt resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. halvår, tross utfordrende finansmarkeder og høyt

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011 Delårsberetning 30. september 2011 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012 Delårsberetning 31. mars 2012 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009 Oslo, 3. november 2009 Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2009 Gode finansinntekter fra mange forskjellige plasseringer Avkastning

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer