DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern"

Transkript

1 DelÅrsrapport første kvartal 2009 Gjensidige Forsikring konsern

2 HOVEDTREKK KONSERNET FørstE KVARTAL 2009 Fortsatt godt underwriting resultat og god kostnadsutvikling Betydelig forbedret finansresultat Investeringen i Storebrand har en negativ effekt på delårsresultatet på 188,6 millioner kroner Kombinasjon av løpende forbedringer i kjernevirksomheten og solid finansiell posisjon gir godt utgangspunkt for videre vekst og utvikling Premieinntekter Skadeforsikring Mill NOK Underwriting resultat Skadeforsikring Mill NOK Person 4,2 % ,4 % 0 1.kv.09 1.kv.08 Bolig kv.09 1.kv.08 Bolig 2008 Combined ratio for egen regning for skadeforsikringsvirksomheten var 97,4 i kvartalet (97,9). Kostnadsutviklingen innen skadeforsikringsvirksomheten var fortsatt god og viste en svak økning på 16,2 millioner kroner, tilsvarende 2,5 prosent. Kostnadsandelen endte på 17,9 (18,2). Netto inntekter fra investeringer i perioden beløp seg til 281,0 millioner kroner (minus 498,7 millioner kroner). Resultat før skatt i kvartalet endte på 296,3 millioner kroner (minus 497,3 millioner kroner). Arbeidet med realisering av kostnadsbesparelsene og det nye lønnsomhetsmålet er påbegynt, og vil vise resultater allerede i Gjensidige Forsikring første kvartal 2009

3 GODE SKADEFORSIKRINGSRESULTATER I KVARTALET RESULTATUTVIKLING KONSERN Resultat før skattekostnad Konsernet fikk et positivt resultat før skatt på 296,3 millioner kroner i kvartalet, mot et negativt resultat på 497,3 millioner kroner i tilsvarende periode i Det positive resultatet i første kvartal skyldes en kombinasjon av gode underwriting resultater og positivt finansresultat. Investering i Storebrand belaster imidlertid resultatet negativt med 188,6 millioner kroner. Resultat fra skadeforsikringsvirksomheten, målt gjennom underwriting resultat, beløp seg til 97,4 millioner kroner, en økning på 24,4 prosent i forhold til samme kvartal i Fra første kvartal 2009 er konsernsenter / eierrelaterte kostnader skilt ut fra de enkelte segmentene. Dette er gjort for bedre å reflektere driften i det enkelte segment. Skadeforsikring er den dominerende virksomheten i konsernet, og konsernsenter / eierrelaterte kostnader inngår derfor som forsikringsrelaterte kostnader når kostnadsandel, combined ratio og underwriting resultat beregnes for den samlede skadeforsikringsvirksomheten. Konsernsenter / eierrelaterte kostnader omfatter blant annet HR, konsernjuridisk, strategi og konsernutvikling, aktuar, reassuranse og konsernregnskap. Sammenligningstallene er omarbeidet tilsvarende. Skattekostnad Gjensidige Forsikring har fra og med 2008 full skatteplikt for alle deler av sin virksomhet etter at Stortinget høsten 2008 opphevet skattefritaket for brannforsikring for gjensidige brann- og husdyrforsikringsselskaper. Endringen medfører at konsernet nå har en forventet gjennomsnittlig effektiv skattesats på prosent. Kvartalets skattekostnad ble 126,0 millioner kroner, høyere enn estimert effektiv skattesats. Dette skyldes i hovedsak tap på aksjer som ikke gir skattefradrag. Egenkapital og solvens Konsernets totalbalanse har økt med 3.342,7 millioner kroner i løpet av første kvartal 2009, til ,1 millioner kroner. Økningen skyldes i hovedsak vekst innen segmentene Pensjon og sparing og Bank. Konsernets egenkapital beløp seg til ,5 millioner kroner ved utløpet av første kvartal Egenkapitalavkastningen før skatt (annualisert) endte på 6,0 prosent i kvartalet, mot en negativ avkastning på 9,7 prosent for første kvartal Ved utløpet av første kvartal var kapitaldekningen 24,0 prosent, mot 21,0 prosent ved utløpet av Solvensmarginen var 663,6 prosent sammenlignet med 658,7 prosent ved utløpet av Resultatutvikling konsern Millioner kroner Skadeforsikring Privat Norge 16,0 142,4 775,0 Skadeforsikring Næringsliv Norge 72,6 (33,8) 59,7 Skadeforsikring Øvrig Norden 23,3 (5,5) 113,2 Skadeforsikring Baltikum 15,6 6,2 37,1 Konsernsenter / eierrelaterte kostnader (30,0) (31,9) (125,1) Underwriting resultat Skadeforsikring 1 97,4 77,5 859,8 Pensjon og sparing (34,8) (33,2) (133,2) Bank (20,4) (25,1) (85,1) Helserelaterte tjenester 8,5 8,3 41,0 Finansavkastning 2 272,4 (502,7) (276,1) Merverdiavskrivninger immaterielle eiendeler (25,9) (25,7) (107,4) Øvrige poster (0,9) 3,7 8,2 Periodens resultat før skattekostnad 296,3 (497,3) 307,2 Nøkkeltall Skadeforsikring Skadeprosent f.e.r. 3 79,6 % 79,7 % 77,4 % Kostnadsandel f.e.r. 4 17,9 % 18,2 % 17,0 % Combined ratio f.e.r. 5 97,4 % 97,9 % 94,4 % 1 Underwriting resultat Skadeforsikring = premieinntekter f.e.r. - erstatningskostnader mv. - forsikringsrelaterte driftskostnader 2 Eksklusiv finansavkastning i Bank og Pensjon og sparing 3 Skadeprosent f.e.r. = erstatningskostnader mv. / premieinntekter f.e.r. 4 Kostnadsandel f.e.r. = forsikringsrelaterte driftskostnader / premieinntekter f.e.r. 5 Combined ratio f.e.r. = skadeprosent f.e.r. + kostnadsandel f.e.r. Fra 2007 rapporterer Gjensidige konsernregnskapet etter internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). De følgende regnskapsoppstillinger, nøkkeltall og sammenligningstall bygger på IFRS. For fullstendig beskrivelse av regnskapsprinsippene vises det til årsregnskapet til Gjensidige Forsikring for Gjensidige Forsikring første kvartal

4 Produktgrupper Privat Norge Forfalt bruttopremie hittil i år (samme periode i fjor) 6,5 % (7 %) 11,7 % (11 %) Landbruk Annet Motorvogn 31,7 % (34 %) 32,3 % (31 %) Person Bolig 17,8 % (17 %) SKADEFORSIKRING PRIVAT NORGE Premieinntektene beløp seg til 1.869,2 millioner kroner i første kvartal, en svak reduksjon sammenlignet med samme periode i fjor (1.881,2 millioner kroner). Underwriting resultatet i kvartalet ble 16,0 millioner kroner, som er betydelig svakere enn første kvartal i fjor (142,4 millioner kroner). Kostnadsandelen viste en positiv utvikling fra 18,5 i første kvartal i fjor til 17,9 i år. Porteføljesammensetningen er tilnærmet uendret i perioden. Resultatutvikling Underwriting resultatet i kvartalet ble 16,0 millioner kroner, en nedgang fra 2008 hvor underwriting resultatet beløp seg til 142,4 millioner kroner. Combined ratio for kvartalet ble 99,1, som er 6,7 prosentpoeng svakere enn tilsvarende periode i fjor. Resultatnedgangen skyldes hovedsakelig økte erstatninger. Premieinntekter Premieinntektene beløp seg til 1.869,2 millioner kroner i første kvartal, som er en svak reduksjon fra 1.881,2 millioner kroner i tilsvarende periode i Markedet er preget av økende konkurranse fra eksisterende og nye aktører. Gjensidige har valgt å prioritere lønnsomhet, noe som har ført til en mindre nedgang i antall kunder i perioden. For å opprettholde volumet arbeides det målrettet med tiltak. Blant annet er ny salgssenterløsning i full drift, lokalkontor- og senterstrukturen er under endring mot færre og større kontorer, det opprettes finanskontorer med bank- og sparerådgivere, samt at det skjer en konsolidering som gir færre og mer profesjonaliserte kundesentre. Dette antas å gi grunnlag for økt markedskraft på sikt. Erstatningskostnader Erstatningskostnadene ble 1.518,4 millioner kroner i første kvartal, mot 1.390,1 millioner kroner tilsvarende periode i Skaderesultatene for kvar talet er forverret, med en skadeprosent på 81,2 mot 73,9 i samme periode i Årsaken til forverringen skyldes en kombinasjon av av viklingstap* samt noen flere store skader over fem millioner kroner i 2009 og en avviklingsgevinst i samme periode i For å redusere fremtidige erstatningskostnader og forbedre skadeprosenten, er det igangsatt et organisasjons- og forbedringsarbeid innenfor oppgjørsorganisasjonen. Driftskostnader Kostnadsandelen i første kvartal endte på 17,9, en forbedring fra tilsvarende periode i 2008 da kostnadsandelen var 18,5. De nominelle driftskostnadene er redusert med 14 millioner kroner i forhold til tilsvarende periode i fjor. Den positive kostnadsutviklingen er et resultat av effektiviseringsarbeid både i distribusjonen og i stabs- og støttefunksjoner. * Avviklingsgevinst/-tap: Estimatavvik fra tidligere perioder Skadeforsikring Privat Norge Millioner kroner Forfalte bruttopremier 2.413, , ,6 Premieinntekter f.e.r , , ,4 Erstatningskostnader mv. (1.518,4) (1.390,1) (5.795,6) Forsikringsrelaterte driftskostnader (334,7) (348,7) (1.340,8) Underwriting resultat 1 16,0 142,4 775,0 Skadeprosent f.e.r. 2 81,2 % 73,9 % 73,3 % Kostnadsandel f.e.r. 3 17,9 % 18,5 % 16,9 % Combined ratio f.e.r. 4 99,1 % 92,4 % 90,2 % 1 Underwriting resultat = premieinntekter f.e.r. - erstatningskostnader mv. - forsikringsrelaterte driftskostnader 2 Skadeprosent f.e.r. = erstatningskostnader mv. / premieinntekter f.e.r. 3 Kostnadsandel f.e.r. = forsikringsrelaterte driftskostnader / premieinntekter f.e.r. 4 Combined ratio f.e.r. = skadeprosent f.e.r. + kostnadsandel f.e.r. 4 Gjensidige Forsikring første kvartal 2009

5 Produktgrupper Næringsliv Norge Forfalt bruttopremie hittil i år (samme periode i fjor) 4,5 % (4 %) 10,3 % (10 %) Marine/ transport Ansvar 14,6 % (15 %) Motorvogn Person 46,9 % (48 %) Bygning Annet 22,9 % (21 %) 0,8 % (1 %) SKADEFORSIKRING NÆRINGSLIV NORGE Premieinntektene økte med 1,8 prosent til 1.175,3 millioner kroner i første kvartal (1.155,0 millioner kroner). Underwriting resultat ble 72,6 millioner kroner, en betydelig forbedring fra samme periode i fjor (minus 33,8 millioner kroner). Kostnadsandelen viser en positiv utvikling, fra 14,2 i første kvartal i 2008 til 13,4 i første kvartal i Porteføljesammensetningen er tilnærmet uendret i perioden. Resultatutvikling Underwriting resultatet i kvartalet ble 72,6 millioner kroner, mot et resultat på minus 33,8 millioner kroner i første kvartal i Combined ratio gikk ned med 9,1 prosentpoeng, fra 102,9 i første kvartal 2008 til 93,8 i første kvartal i år. Den positive utviklingen skyldes i hovedsak reduserte skadeutbetalinger. Premieinntekter Premieinntektene i første kvartal ble 1.175,3 millioner kroner mot 1.155,0 millioner kroner i samme periode i Etter flere år med lønnsomhetsutfordringer i næringslivssegmentet, arbeides det målrettet med lønnsomhets- og porteføljeforbedring. Det er igangsatt flere tiltak for å få til en nødvendig forbedring av lønnsomheten. Gjennomføring av premieøkninger samt et sterkt ledelsesmessig engasjement knyttet til pris og kvalitet rundt fornyelser, er de viktigste tiltak i så henseende. Ny distribusjonsmodell vil dessuten gi bedre styring og gjennomføringskraft for iverksettelse av lønnsomhetsforbedrende tiltak, samt forventes også å øke divisjonens distribusjons- og betjeningsstyrke. Den finansielle situasjonen i næringslivsmarkedet påvirker forretningen på flere måter. Avgang som følge av konkurser viser en tredobling i forhold til første kvartal i fjor, flere kunder velger å redusere dekningsomfanget til minimumsløsninger, i tillegg til at volumet på de enkelte dekningene (for eksempel antall ansatte) reduseres. På grunn av svak lønnsomhet ble det i 2008 besluttet å trekke seg ut av områdene supply/offshore og fisk utland, i tillegg til at kravene til lønnsomhet i den gjenstående del av fartøyporteføljen ble økt. Dette har gitt en avgang i størrelsesorden 37 millioner kroner i forfalt premie i kvartalet innenfor marineområdet. Det forventes at denne avgangen vil fortsette gjennom året. Erstatningskostnader Erstatningskostnadene ble 945,2 millioner kroner i første kvartal, en nedgang fra 1.024,7 millioner kroner i samme periode i Skadeprosenten for første kvartal endte på 80,4, mot 88,7 i første kvartal i fjor. Belastningen fra store skader over fem millioner kroner er noe høyere i kvartalet enn i tilsvarende periode i fjor. Dette motvirkes av avviklingsgevinster på tidligere årganger. Den økte oppmerksomheten på lønnsomhet innen segmentet har hatt en positiv påvirkning på skadeprosenten. Lønnsomhetsfokuset gjelder både ved nysalg og ved fornyelser, og utviklingen så langt viser at fornyet portefølje vil ha bedre lønnsomhet. En av hovedårsakene til branner, også i næringslivet, er elektriske feil. Arbeidet med å avdekke og utbedre feil ved elektriske anlegg er derfor en sentral skadeforebyggende aktivitet. Dette arbeidet har hatt særlig høyt fokus i Gjensidige det siste kvartalet. Arbeidet gjøres i samarbeid med Norges Eltakst-forbund. Driftskostnader Kostnadsandelen for første kvartal ble 13,4, en positiv utvikling fra 14,2 i tilsvarende periode i De nominelle driftskostnadene er redusert med 6,6 millioner kroner i forhold til tilsvarende periode i fjor. Et høyere antall konkurser kan føre til en økning i tap på krav. Det er igangsatt en rekke tiltak for å unngå tap. Dette omfatter skjerpet finansiell vurdering ved nytegning, hyppigere oppdatering av ekstern finansiell informasjon for kundene, strenge rutiner ved innvilgelse av betalingsutsettelse og tettere oppfølging av premieinnbetalinger. Skadeforsikring næringsliv Norge Millioner kroner Forfalte bruttopremier 2.552, , ,0 Premieinntekter f.e.r , , ,7 Erstatningskostnader mv. (945,2) (1.024,7) (4.219,7) Forsikringsrelaterte driftskostnader (157,5) (164,1) (630,4) Underwriting resultat 1 72,6 (33,8) 59,7 Skadeprosent f.e.r. 2 80,4 % 88,7 % 85,9 % Kostnadsandel f.e.r. 3 13,4 % 14,2 % 12,8 % Combined ratio f.e.r. 4 93,8 % 102,9 % 98,8 % 1 Underwriting resultat = premieinntekter f.e.r. - erstatningskostnader mv. - forsikringsrelaterte driftskostnader 2 Skadeprosent f.e.r. = erstatningskostnader mv. / premieinntekter f.e.r. 3 Kostnadsandel f.e.r. = forsikringsrelaterte driftskostnader / premieinntekter f.e.r. 4 Combined ratio f.e.r. = skadeprosent f.e.r. + kostnadsandel f.e.r. Gjensidige Forsikring første kvartal

6 Produktgrupper Øvrig Norden Forfalt bruttopremie hittil i år (samme periode i fjor) 6,5 % (6 %) 1,2 % (2 %) Ansvar Annet 32,0 % (28 %) Bygning Person 36,0 % (42 %) Motorvogn 24,3 % (22 %) SKADEFORSIKRING ØVRIG NORDEN Premieinntektene økte med 13,0 prosent til 560,2 millioner kroner i første kvartal (495,9 millioner kroner). Underwriting resultatet for kvartalet ble 23,3 millioner kroner (minus 5,5 millioner kroner). Utviklingen i kostnadsandelen er positiv, fra 17,4 første kvartal 2008 til 16,9 i første kvartal i år. Resultatutvikling Underwriting resultatet i kvartalet ble 23,3 millioner kroner, mot minus 5,5 millioner kroner i første kvartal i Combined ratio i kvartalet forbedret seg, og endte på 95,8, mot 101,1 i samme kvartal i Forbedringen skyldes bedret forsikringslønnsomhet, avviklingsgevinster på tidligere skadeårganger og nedgang i driftskostnadene. Premieinntekter Premieinntektene ble 560,2 millioner kroner i første kvartal sammenlignet med 495,9 millioner kroner i tilsvarende periode i Økningen skyldes hovedsakelig sterk vekst innen næringslivsmarkedet, herunder en vellykket oppstart av næringslivssatsningen i det svenske markedet. Premieutviklingen er tilfredsstillende, men spesielt pris- og konkurransesituasjonen innen det norske kommuneforsikringsmarkedet har medført noe svakere premieutvikling enn forventet. Erstatningskostnader Erstatningskostnadene i kvartalet endte på 442,3 millioner kroner, noe som gir en skadeprosent på 79,0 mot 83,7 i tilsvarende kvartal i fjor. Andelen store skader over fem millioner kroner er noe høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Dette motvirkes imidlertid av avviklingsgevinster på tidligere årganger. Driftskostnader Driftskostnadene endte på 94,6 millioner kroner i kvartalet, og ga en kostnadsandel på 16,9, mot 17,4 i første kvartal De nominelle driftskostnadene er noe høye isolert sett i første kvartal. Dette skyldes engangskostnader i kvartalet, samt kostnader knyttet til oppbygging av næringslivssatsningen i Sverige. Skadeforsikring øvrig norden Millioner kroner Forfalte bruttopremier 1.576, , ,5 Premieinntekter f.e.r. 560,2 495, ,4 Erstatningskostnader mv. (442,3) (415,2) (1.604,4) Forsikringsrelaterte driftskostnader (94,6) (86,2) (350,8) Underwriting resultat 1 23,3 (5,5) 113,2 Merverdiavskrivninger - immaterielle eiendeler (22,4) (21,2) (85,3) Skadeprosent f.e.r. 2 79,0 % 83,7 % 77,6 % Kostnadsandel f.e.r. 3 16,9 % 17,4 % 17,0 % Combined ratio f.e.r. 4 95,8 % 101,1 % 94,5 % 1 Underwriting resultat = premieinntekter f.e.r. - erstatningskostnader mv. - forsikringsrelaterte driftskostnader 2 Skadeprosent f.e.r. = erstatningskostnader mv. / premieinntekter f.e.r. 3 Kostnadsandel f.e.r. = forsikringsrelaterte driftskostnader / premieinntekter f.e.r. 4 Combined ratio f.e.r. = skadeprosent f.e.r. + kostnadsandel f.e.r. 6 Gjensidige Forsikring første kvartal 2009

7 Produktgrupper Baltikum Forfalt bruttopremie hittil i år (samme periode i fjor) 2,7 % (2 %) 5,0 % (1 %) Annet 17,2 % (11 %) 9,2 % (11 %) Bygning Motorvogn 65,9 % (75 %) SKADEFORSIKRING BALTIKUM Premieinntektene økte med 76,7 prosent, til 184,6 millioner kroner i første kvartal (104,5 millioner kroner). Underwriting resultatet for kvartalet ble 15,6 millioner kroner (6,2 millioner kroner). Kostnadsandelen viste en svak økning i kvartalet, fra 30,1 i første kvartal i fjor til 31,4 i første kvartal i år. RESO Europa, Litauen er inkludert i tallene fra 1. juni Med effekt fra 1. april 2009 er RESO Europa integrert i Gjensidige Baltic og selskapet har opphørt. Resultatutvikling Underwriting resultatet ble 15,6 millioner kroner i kvartalet, en solid forbedring fra et resultat på 6,2 millioner kroner i samme kvartal i Combined ratio for første kvartal ble 91,6 mot 94,1 i første kvartal Premieinntekter Premieinntektene i første kvartal var 184,6 millioner kroner, tilsvarende en økning på 76,7 prosent fra 104,5 millioner kroner i første kvartal Gjensidige Baltic har i denne perioden oppnådd en marginal organisk vekst, hvilket er et positivt utviklingstrekk sett i forhold til markedsutviklingen generelt. Oppkjøpet av RESO Europa sikrer den sterke veksten. Markedsutviklingen i de tre baltiske landene er negativ i første kvartal, og forsikringsmarkedet totalt sett har falt med ti prosent det første kvartalet av Den økonomiske nedgangen i de baltiske land er betydelig, og utsiktene for de makroøkonomiske indikatorene for 2009 er justert ned. I henhold til de siste estimatene vil brutto nasjonalprodukt falle med mer enn ti prosent i Latvia, og fem til syv prosent i Estland og Litauen. Det er forventet at lønnsnivået vil falle i alle de baltiske statene, og inflasjonen vil gå betydelig ned. Salget av nye biler har falt med 70 prosent i første kvartal Eiendoms- og leasingmarkedet har stoppet opp i alle de tre baltiske statene. Som følge av disse endringene forventes det ytterligere nedgang i kjøpekraft, som også vil påvirke ut viklingen i forsikringsmarkedet. Erstatningskostnader Erstatningskostnadene i første kvartal endte på 111,1 millioner kroner. Dette gir en skadeprosent på 60,2 i første kvartal, mot 63,9 i første kvartal Gjensidige Baltic har ikke vært rammet av store skadehendelser i perioden og effekten av finanskrisen har så lang vært redusert antall erstatninger. Driftskostnader Driftskostnadene ble 57,9 millioner kroner i kvartalet, mot 31,5 millioner kroner i samme kvartal Dette tilsvarer en økning på 83,8 prosent. Økningen i kostnadene fra i fjor skyldes, i tillegg til større aktivitet i selskapet, administrative kostnader relatert til integrasjonen av RESO Europa. I tillegg kommer effekten av at forretningen i RESO Europa hadde en vesentlig høyere kostnadsprosent enn øvrig virksomhet i segmentet, samt at det i kvartalet er regnskapsført økte tap på utestående fordringer. Kostnadsandelen ble 31,4 i første kvartal 2009, mot 30,1 i tilsvarende kvartal i fjor. Skadeforsikring baltikum Millioner kroner Forfalte bruttopremier 178,4 126,0 657,7 Premieinntekter f.e.r. 184,6 104,5 592,4 Erstatningskostnader mv. (111,1) (66,8) (371,3) Forsikringsrelaterte driftskostnader (57,9) (31,5) (183,9) Underwriting resultat 1 15,6 6,2 37,1 Merverdiavskrivninger - immaterielle eiendeler (1,9) (4,3) (9,3) Skadeprosent f.e.r. 2 60,2 % 63,9 % 62,7 % Kostnadsandel f.e.r. 3 31,4 % 30,1 % 31,0 % Combined ratio f.e.r. 4 91,6 % 94,1 % 93,7 % 1 Underwriting resultat = premieinntekter f.e.r. - erstatningskostnader mv. - forsikringsrelaterte driftskostnader 2 Skadeprosent f.e.r. = erstatningskostnader mv. / premieinntekter f.e.r. 3 Kostnadsandel f.e.r. = forsikringsrelaterte driftskostnader / premieinntekter f.e.r. 4 Combined ratio f.e.r. = skadeprosent f.e.r. + kostnadsandel f.e.r. Gjensidige Forsikring første kvartal

8 Pensjon og sparing Kapital til forvaltning ved utløpet av perioden (samme periode i fjor) Mill NOK Sparemidler 944,7 (742,5) 2.410,8 (873,0) Pensjonsmidler PENSJON OG SPARING Kapital til forvaltning økte med 509,0 millioner kroner (405,4 millioner kroner) i kvartalet til 3.355,5 millioner kroner (1.615,5 millioner kroner) ved utløpet av perioden. Fortjenestemarginen ble 0,06 prosent (0,46 prosent) i kvartalet. Underskuddet før skatt ble 34,8 millioner kroner, som er noe høyere enn tilsvarende periode i fjor (33,2 millioner kroner). Resultatutvikling Resultat før skattekostnad for virksomheten per første kvartal ble et underskudd på 34,8 millioner kroner, mot et underskudd på 33,2 millioner kroner i tilsvarende periode i Det negative avviket skyldes reduserte forvaltningsinntekter fra sparevirksomheten som følge av en dreining i etterspørselen mot renteprodukter. Fortjenestemarginen var 0,06 prosent per første kvartal mot 0,46 prosent i fjor. Nedgangen skyldes lavere nominelle inntekter i kombinasjon med en økende forvaltningskapital. Premie- og forvaltningsinntekter Forfalte bruttopremier i Gjensidige Pensjonsforsikring (GPF) består av spareinnskudd til privat kollektiv og individuell pensjon og premie for risikoprodukter knyttet til kollektiv og individuell pensjon. Videre inngår overført premiereserve fra andre selskaper for tilflyttede kontrakter. Forfalte bruttopremier per første kvartal var 424,8 millioner kroner, inklusive 280,7 millioner kroner i tilflyttede midler. Til sammenlikning var totalt forfalte bruttopremier på samme tidspunkt i fjor 334,4 millioner kroner. Veksten skyldes økt premiebestand knyttet til kollektiv innskuddspensjon samt salg av «Fondspensjon» og tilflytting av fripoliser. Forvaltningsinntektene i Gjensidige Investeringsrådgivning (GIR) ble 1,7 millioner kroner per første kvartal, mot 3,8 millioner kroner i første kvartal i fjor. Reduksjonen skyldes endret produktetterspørsel / produktsammensetning som nevnt ovenfor. Gjensidige Pensjon og Sparing fikk nye kunder i kvartalet. En stor andel av kundene, 85 prosent, er også forsikringskunder. Kapital til forvaltning Kapital til forvaltning i GPF har økt med 370,3 millioner kroner i løpet av første kvartal, mot 275,9 millioner kroner samme kvartal i fjor. Den totale forvaltningskapitalen utgjorde 3.355,5 millioner kroner ved utløpet av kvartalet mot 1.615,5 millioner kroner på samme tid i fjor. Veksten i forvaltningskapitalen skyldes hovedsakelig pensjonsvirksomheten gjennom økt salg av Fondspensjon og fripoliser samt en økende premiebestand knyttet til kollektiv innskuddspensjon. Kapital til forvaltning i GIR er økt med 138,7 millioner kroner i første kvartal og utgjorde 944,7 millioner kroner ved utløpet av kvartalet. Dette er en oppgang fra 129,5 millioner kroner som var økningen i første kvartal i fjor. Forvaltede pensjonsmidler regnskapsføres i konsernets balanse, mens forvaltede investeringsmidler i GIR ikke balanseføres. Driftskostnader Totale kostnader utgjorde 46,6 millioner kroner, hvorav 26,6 millioner kroner er tilknyttet forsikringsvirksomheten. Kostnadsutviklingen er som forventet. pensjon og sparing Millioner kroner Forfalte bruttopremier 424,8 334, ,6 Premieinntekter f.e.r. 20,3 12,7 58,1 Erstatningskostnader mv. (18,7) (12,8) (39,0) Forsikringsrelaterte driftskostnader (26,6) (26,7) (104,9) Underwriting resultat 1 (25,0) (26,9) (85,7) Forvaltningsinntekter 1,7 3,8 14,7 Netto finansinntekter 5,3 1,5 6,3 Andre inntekter 1,4 9,2 2,4 Andre kostnader (18,1) (20,8) (70,8) Resultat før skattekostnad (34,8) (33,2) (133,2) Kapital til forvaltning (GPF), tilgang i perioden 370,3 275, ,4 Kapital til forvaltning (GIR), tilgang i perioden 138,7 129,5 193,0 Kapital til forvaltning (GPF) ved utløpet av perioden 2.410,8 873, ,5 Kapital til forvaltning (GIR) ved utløpet av perioden 944,7 742,5 806,0 Fortjenestemargin total i prosent 2 0,06 0,46 1,67 1 Underwriting resultat = premieinntekter f.e.r. - erstatningskostnader mv. - forsikringsrelaterte driftskostnader 2 Fortjenestemargin total i prosent = (premieinntekter f.e.r. - erstatningskostnader mv. + forvaltningsinntekter) / gjennomsnittelig kapital til forvaltning 8 Gjensidige Forsikring første kvartal 2009

9 BANK Brutto utlån vokste med 503,3 millioner kroner i kvartalet (1.180,6 millioner kroner). Ved utgangen av kvartalet utgjorde brutto utlån 7.214,7 millioner kroner (4.562,0 millioner kroner). Innskuddsdekningen er redusert, og utgjorde 22,1 prosent i kvartalet og 86,5 prosent ved utløpet av perioden. Underskudd før skatt i kvartalet var på 20,4 millioner kroner (underskudd på 25,1 millioner kroner). Forbedringen fra tilsvarende kvartal i fjor skyldes økt forretningsvolum. Kundetilgangen er fortsatt god, til tross for økt konkurranse og svak kredittvekst. Resultatutvikling Resultat før skatt i første kvartal ble et underskudd på 20,4 millioner kroner, mens det i tilsvarende periode i 2008 var et underskudd på 25,1 millioner kroner. Banken er i en oppstartfase, og utviklingen er i tråd med forventningen. Selskapet har registrerte kunder ved utgangen av første kvartal 2009, og har i denne perioden hatt en rapportert kundevekst på kunder. Med virkning fra 1. januar 2009 har banken endret målemetode, og kunderegistreringer eldre enn tre måneder er trukket ut. Hensyntatt endret målemetode er den reelle kundeveksten for perioden derfor registrerte kunder. Den positive veksten gjenspeiler at banktilbudet blir godt mottatt i markedet. Kundetilfredshetsmålingene viser at kundene som har byttet til Gjensidige Bank er meget godt fornøyde med det banktilbudet de har fått. 53,5 prosent av de registrerte kundene ved utløpet av perioden er også forsikringskunder. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i kvartalet ble 11,3 millioner kroner mot 6,3 millioner kroner i samme kvartal i Rentenetto i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital var 0,59 prosent for første kvartal 2009 mot 0,56 prosent året før. Gjensidige Bank opplever en jevn økning i utlån, og ved utløpet av første kvartal utgjorde brutto utlån 7.214,6 millioner kroner. Utlånsporteføljen økte med 503,3 millioner kroner i kvartalet, mot en vekst på 1.180,6 millioner kroner i samme kvartal i Den lavere veksten skyldes i hovedsak redusert kredittvekst i privatmarkedet. Utlånene består i all hovedsak av utlån med flytende rente. Banken yter kun lån til privatkunder og landbrukskunder, og er i hovedsak sikret med pant i bolig. Gjennomsnittlig engasjement ligger rett i overkant av en million kroner. Det er ingen enkelt eksponeringer over ti millioner kroner. Bankens innskudd økte med 111,4 millioner kroner i første kvartal, til 6.242,8 millioner kroner ved utløpet av første kvartal Innskuddsveksten er lavere enn tidligere perioder og den prosentvise innskuddsdekningen i perioden var 22,1 prosent. Innskuddsdekningen ved utgangen av første kvartal var 86,5 prosent, noe som vurderes som tilfredsstillende. Banken vil i tiden fremover drive aktiv markedsføring for å sikre en stabil kundevekst, og flere produkter inngår nå i Gjensidige Forsikrings kundeprogrammer. Netto finansinntekter omfatter provisjoner, honorarer og virkelig verdi justeringer. Bank Innskudd og utlån ved utløpet av perioden (samme periode i fjor) Mill NOK 7.214,7 (4.562,0) Utlån Innskudd 6.242,8 (3.105,5) Driftskostnader Driftskostnadene i første kvartal utgjorde 34,1 millioner kroner mot 32,1 millioner kroner i første kvartal Utviklingen er i tråd med forventningene. Det er foretatt individuelle nedskrivninger knyttet til enkeltengasjementer på til sammen 0,9 millioner kroner i kvartalet. Ved utløpet av perioden utgjorde den samlede avsetningen for individuelle nedskrivninger 1,5 millioner kroner. Tapsavsetningen for grupper av utlån, som skal dekke potensielt tap på utlån som ikke individuelt er identifisert som tapsutsatte, er marginalt endret i kvartalet og utgjorde samlet 12,9 millioner kroner ved utløpet av perioden. Bankens samlede nedskrivning utgjør 0,2 prosent av brutto utlån per første kvartal. Banken vurderer at nedskrivningen er tilstrekkelig og at potensielt tap i utlånsporteføljen er konservativt vurdert. Kapitaldekning Kapitaldekningen ved utgangen av første kvartal var på 17,9 prosent (beregnet etter kapitaldekningsreglene gjeldende fra 1. januar 2008). Verdipapirgjeld Netto verdipapirgjeld utgjør 800 millioner kroner ved utgangen av første kvartal Av dette utgjør sertifikatgjeld 550 millioner kroner. Som følge av den fallende innskuddsdekningen i første kvartal har verdipapirgjelden økt med 250 millioner kroner i kvartalet. bank Millioner kroner Rente- og kredittprovisjonsinntekter 90,8 65,2 392,9 Rentekostnader (79,5) (59,0) (347,6) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 11,3 6,3 45,4 Netto finansinntekter 3,2 2,5 11,2 Driftskostnader (34,1) (32,1) (134,8) Tap på utlån / garantier (0,9) (1,8) (6,8) Resultat før skattekostnad (20,4) (25,1) (85,1) Brutto utlån, tilgang i perioden 503, , ,0 Innskudd, tilgang i perioden 111, , ,3 Brutto utlån ved utløpet av perioden 7.214, , ,4 Innskudd ved utløpet av perioden 6.242, , ,4 Innskuddsdekning i perioden isolert 1 22,1 119,0 133,0 Innskuddsdekning ved utløpet av perioden 1 86,5 68,1 91,4 Rentenetto i prosent, annualisert 2 0,59 0,56 0,74 1 Innskuddsdekning = Innskudd i prosent av brutto utlån 2 Rentenetto i prosent, annualisert = (Rente- og kredittprovisjonsinntekter rentekostnader) / gjennomsnittlig forvaltningskapital Gjensidige Forsikring første kvartal

10 Helserelaterte tjenester Driftsinntekter hittil i år 2,4 % (0 %) Bedriftshelsetjenester Arbeidsmiljøkartlegging 24,4 % (25 %) Trygghetsalarmtjenester 53,5 % (55 %) 19,7 % (20 %) Privat sykehus og spesialisttjenester HELSERELATERTE TJENESTER Driftsinntektene beløp seg til 127,1 millioner kroner i første kvartal, en økning på 12,6 prosent fra tilsvarende kvartal i 2008 (112,9 millioner kroner). EBITA for kvartalet endte på 8,5 millioner kroner, tilsvarende en EBITA-margin på 6,7 prosent (henholdsvis 8,4 millioner kroner og 7,3 prosent). Driftsinntekter Helsesatsningen under merkenavnet Hjelp24 hadde i første kvartal driftsinntekter på 127,1 millioner kroner, mot 112,9 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Omsetningsøkningen på 12,6 prosent skyldes delvis organisk vekst på 5,5 prosent, og oppkjøpte virksomheter som bidrar med 7,1 prosent av veksten. Det største segmentet, bedriftshelsetjenester, er påvirket av en negativ markedsutvikling som følge av finanskrisen. Flere konkurser, færre ansatte i kundebedriftene samt større andel reforhandlinger påvirker omsetningen negativt. Selskapet arbeider med tiltak for å forsterke salgstrykket, i et marked der det forventes nullvekst i De øvrige segmentene har positiv inntektsutvikling i tråd med forventningene. Driftskostnader Driftskostnadene har økt med 13,6 prosent, som er noe over inntektsøkningen. Dette skyldes hovedsakelig en lavere topplinjevekst for det største forretningsområdet som en følge av ovennevnte markedsutvikling, mens kostnadssiden inkluderer full effekt av fjorårets lønnsoppgjør. Det er iverksatt kostnadsreduserende tiltak gjennom bemanningsreduksjoner for å tilpasse kostnadssiden til utviklingen i markedet. EBITA EBITA for kvartalet ble 8,5 millioner kroner mot 8,4 millioner kroner i tilsvarende kvartal i Dette gir en EBITA-margin på 6,7 prosent i første kvartal i år mot 7,3 prosent i første kvartal i fjor. Nedgangen i margin skyldes lavere beskjeftigelse på HMS-rådgiverne som følge av redusert etterspørsel fra markedet for HMS-tjenester. helserelaterte tjenester Millioner kroner Driftsinntekter 127,1 112,9 503,9 Driftskostnader (118,7) (104,5) (462,9) EBITA 1 8,5 8,4 41,0 Merverdiavskrivninger - immaterielle eiendeler (1,7) (0,1) (12,8) EBITA margin i prosent 2 6,7 7,3 8,1 1 EBITA = resultat før finans, skatt og amortisering 2 EBITA margin i prosent = EBITA / driftsinntekter 10 Gjensidige Forsikring første kvartal 2009

11 Aktivaallokering Ved utløpet av perioden (samme periode i fjor) 3,2 % (4,0 %) 6,9 % (11,5 %) 12,5 % Aksjer (13,6 %) Eiendom 32,1 % (20,3 %) Obligasjoner som holdes til forfall Hedgefond og andre fin. invest. Pengemarked 26,3 % (19,9 %) 19,0 % (30,8 %) (6,1 %) Aksjer Avkastning per aktivaklasse 1,5 % Pengemarked Hittil i år 1,6 % Omløpsobligasjoner Omløpsobligasjoner 1,3 % Obligasjoner som holdes til forfall (1,2 %) Eiendom 2,4 % Hedgefond og andre fin. investeringer FORVALTNING AV FINANSIELLE EIENDELER OG INVESTERINGS- EIENDOMmer Konsernets investeringsportefølje utgjorde ,3 millioner kroner ved utløpet av kvartalet. Finansresultatet for investeringsporteføljen ble 272,4 millioner kroner i kvartalet, mot et negativt resultat på 502,7 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Finansavkastningen i kvartalet var på positive 0,6 prosent, mot negative 1,1 prosent i tilsvarende kvartal i Justert for investeringen i Storebrand var finansavkastningen i kvartalet 1,0 prosent. Investeringsporteføljen Konsernets investeringsportefølje omfatter alle investeringsmidler i konsernet, med unntak av Gjensidige Bank (GB) og Gjensidige Pensjon og Sparing (GPS). Ved utløpet av kvartalet utgjorde investeringsporteføljen ,3 millioner kroner. Investeringene gjøres i første rekke for å dekke de forsikringstekniske avsetningene, men konsernet er i en kapitalmessig situasjon som gjør at det kan investeres ut fra å maksimere avkastningen gitt selskapets risikotoleranse for egenkapitalen. Styret fastsetter en gang i året øvre og nedre grenser per aktivaklasse, samt rammer for rente-, likviditets- og valutarisiko. Aktivaallokeringen skal holdes innenfor disse grensene til enhver tid. Den faktiske aktivaallokeringen vil variere gjennom året, avhengig av bevegelser i markedet, taktisk allokering og risikosituasjonen. Renteporteføljen utgjør 37,8 milliarder kroner, og består av tre delporteføljer: pengemarkedspapirer, omløpsobligasjoner, samt obligasjoner som holdes til forfall. Motpartsrisikoen i renteporteføljen fordeler seg med 20,1 prosent mot stat og annen offentlig sektor, 64,5 prosent mot banker og finansinstitusjoner, samt 15,4 prosent mot industri. Fordelt på kredittrating, er 75,5 prosent klassifisert som såkalt «investment grade», 3,4 prosent er klassifisert som «high yield», mens de resterende 21,1 prosentene ikke har offisiell kredittrating. Av de siste er cirka halvparten utstedt av norske sparebanker, mens resten hovedsakelig er utstedt av kraftprodusenter og kraftdistributører, eiendomsselskaper eller statsgaranterte selskaper. Ved utløpet av kvartalet var aksjeeksponeringen på 3,4 milliarder kroner, og bestod i hovedsak av aksjer i Storebrand, klassifisert som tilknyttet selskap, samt fondsinvesteringer innen private equity. Grunnlaget for verdi vurderingen av private equity er EVCA (European Venture Capital Association) sine prinsipper for verdivurdering. For å kompensere for sen rapportering, korrigeres det for kjente hendelser som inn- og utbetalinger, kjente verdiendringer som observert børskurs og eventuelt andre kjente hendelser. Eiendomsinvesteringene på 6,1 milliarder kroner ved utløpet av kvartalet, er konsentrert om kontoreiendommer i Oslo, men inneholder også kjøpesentre og kontoreiendommer i andre norske byer. I tillegg er en mindre del av porteføljen investert i internasjonale eiendomsfond. Investeringer i tilknyttede selskap Storebrand er klassi fisert som et tilknyttet selskap, og aksjeinvester ingen regnskapsføres i henhold til egenkapital metoden. I første kvartal er det regnskapsført et negativt resultat på 188,6 millioner kroner, som er Gjensidiges andel av Storebrands kvartalsresultat i første kvartal 2009, inklusive merverdiavskrivninger. Finansavkastningen for investeringsporteføljen Fallende renter, samt reduserte kredittspreader, har gitt en relativt god avkastning med 1,5 prosent på renteporteføljen i første kvartal. Som en konsekvens av lavere renter og kredittspreader, vil porteføljen få lavere løpende avkastning fremover. I aksjeporteføljen ga private equity et tap i kvartalet på drøyt 30 millioner kroner. finansielle eiendeler og investeringseiendommer Balanseført verdi Millioner kroner Aksjer 1 (222,9) 3.367,1 Pengemarked 151, ,2 Omløpsobligasjoner 199, ,2 Obligasjoner som holdes til forfall 189, ,6 Eiendom (77,4) 6.130,9 Hedgefond og andre finansielle investeringer 34, ,0 Øvrige finansposter 2 11,6 (174,7) Forvaltningskostnader (14,0) Finansresultat for investeringsporteføljen 272, ,3 Finansinntekter i GPS og GB 8,5 Netto inntekter fra investeringer 281,0 1 Inkluderer tilknyttede selskaper. 2 Posten består i hovedsak av diskonteringseffekter av forsikringsforpliktelsene i Danmark, mismatch mellom rente- og inflasjonsjusteringer av passivasiden i Danmark versus rente- og inflasjonssikring, avskrivning av merverdi på forsikringsporteføljer samt valutasikring av Gjensidige Sverige og Gjensidige Baltic. Balanseført verdi svarer til markedsverdien av renteog inflasjonsswap i Danmark. Gjensidige Forsikring første kvartal

12 I eiendomsporteføljen er det gjort en revurdering av markedsleien som benyttes i forbindelse med verdi vurderingen, noe som har resultert i et verdifall på om lag 80 millioner kroner. Det er ikke gjort endringer i avkastningskravet i porteføljen. Det gjennomsnittlige avkastningskravet i porteføljen er i overkant av 6,7 prosent. I de internasjonale eiendomsfondene er det gjort en nedskrivning på cirka 79 millioner kroner. Inklusive løpende inntekter i eiendomsporteføljen, ble resultatet for eiendomsaktivaene minus 77,4 millioner kroner i kvartalet. Finansresultatet utgjorde positive 272,4 millioner kroner i kvartalet, mot negative 502,7 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Dette gir en finansavkastning på pluss 0,6 prosent i kvartalet, mot minus 1,1 prosent i tilsvarende periode i ORGANISASJONEN Konsernet hadde totalt ansatte ved utløpet av første kvartal 2009, hvilket er en svak økning fra ved utløpet av fjerde kvartal i Dette fordeler seg med ansatte i skadevirksomheten i Norge (fra ved utløpet av fjerde kvartal), 52 ansatte i Gjensidige Bank (45), 56 ansatte i Gjensidige Pensjon og Sparing (56), samt 650 (638) ansatte i helsesatsningen. I Danmark har Gjensidige-konsernet 256 (228) ansatte, i Sverige (Gjensidige Sverige konsern) 125 (106) ansatte og i Baltikum 515 (507) ansatte (eksklusive agenter). EGENKAPITALBEVIS OG BØRSNOTERING For å sikre tilgang på kapital til å finansiere fremtidig vekst og utvikling, vedtok generalforsamlingen i Gjensidige Forsikring i 2007 å utstede egenkapitalbevis. Utstedelsen skjedde gjennom omklassifisering av 25 prosent av egenkapitalen til egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene ble overført vederlagsfritt til Gjensidigestiftelsen i desember Stiftelsen er pålagt å selge egenkapitalbevisene etter instruksjon fra Gjensidige. På grunn av de urolige finansmarkedene har det ikke vært mulig å gjennomføre børsnotering i 2008 som planlagt, og en notering er utsatt på ubestemt tid. Hensikten med å utstede et notert egenkapitalbevis, er å gi konsernet større handlefrihet og muligheter til å delta i de strukturendringene som preger finansbransjen i Norden. En børsnotering av egenkapitalbevisene vil, samtidig som det setter en verdi på Gjensidige, etablere et verdipapir som kan benyttes ved eventuelle oppkjøp eller på annen måte til å finansiere selskapets vekststrategi, både innen bredde og geografi. HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN Det har ikke inntrådt noen vesentlige hendelser etter 31. mars UTSIKTER FREMOVER Forsikringsvirksomheten har levert gode resul tater i årets første kvartal. Det har vært noe avgang i forsikringsporteføljen i Norge som følge av sterk konkurranse og prioritering av lønnsomhet. Løpende fokus på god kundebetjening og forenkling av interne prosesser forventes å forsterke konsernets posisjon i markedet over tid. Konsernets resultat for 2009 vil være påvirket av den videre utviklingen i finansmarkedene. Finansresultatet i første kvartal var tilfredsstillende, men volatiliteten i aksjemarkedet og uroen i finansmarkedene generelt forventes å sette sitt preg på Gjensidiges resultater også i Gjensidige har betydelige kapitalbuffere, både i forhold til interne risikomodeller og legale kapitaldekningskrav. Styret vurderer konsernets kapitalsituasjon og soliditet som sterk. Sollerud, 13. mai 2009 Styret i Gjensidige Forsikring BA 12 Gjensidige Forsikring første kvartal 2009

13 konsolidert resultatregnskap Millioner kroner Driftsinntekter Premieinntekter fra skadeforsikring 3.789, , ,9 Premieinntekter fra pensjon 20,3 12,7 58,1 Rente- og kredittprovisjonsinntekter fra bankdrift 90,8 65,2 392,9 Driftsinntekter fra helserelaterte tjenester 127,1 112,9 503,9 Andre inntekter inkludert elimineringer 6,5 16,6 34,6 Sum driftsinntekter 4.033, , ,4 Netto inntekter fra investeringer Inntekter fra investeringer i tilknyttede selskaper (188,6) 10,2 188,2 Netto driftsinntekt fra eiendom 104,3 112,5 427,6 Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler 363,6 234, ,6 Netto verdiendringer på investeringer (inkl. eiendom) 186,0 (1.677,0) (3.609,9) Netto realisert gevinst og tap på investeringer (147,3) 861, ,8 Kostnader knyttet til investeringer (37,0) (39,7) (147,0) Sum netto inntekter fra investeringer 281,0 (498,7) (258,7) Sum inntekter 4.314, , ,7 Erstatningskostnader, tap mv. Erstatningskostnader mv. fra skadeforsikring (3.014,9) (2.896,8) (11.983,8) Erstatningskostnader mv. fra pensjon (18,7) (12,8) (39,0) Rentekostnader og tap på utlån / garantier fra bankdrift (80,3) (60,8) (354,4) Sum erstatningskostnader, tap mv. (3.114,0) (2.970,4) (12.377,1) Driftskostnader Driftskostnader fra skadeforsikring (676,9) (660,7) (2.638,3) Driftskostnader fra pensjon (26,6) (26,7) (104,9) Driftskostnader fra bankdrift (34,1) (32,1) (134,8) Driftskostnader fra helserelaterte tjenester (118,7) (104,5) (462,9) Andre driftskostnader (22,4) (22,4) (80,1) Merverdiavskrivninger - immaterielle eiendeler (25,9) (25,7) (107,4) Sum driftskostnader (904,6) (872,2) (3.528,4) Sum kostnader (4.018,5) (3.842,5) (15.905,5) Periodens resultat før skattekostnad 296,3 (497,3) 307,2 Skattekostnad (126,0) 751,2 179,1 PERIODENS RESULTAT 170,4 254,0 486,3 Resultat per egenkapitalbevis, kroner (basis og utvannet) 0,55 0,82 1,57 Gjensidige Forsikring første kvartal

14 KONSOLIDERT OPPSTILLING OVER ANDRE RESULTATKOMPONENTER Millioner kroner Periodens resultat 170,4 254,0 486,3 Andre resultatkomponenter Valutakursdifferanser (99,3) 46,0 152,6 Endring i eiendeler tilgjengelig for salg 105,9 105,9 Andel av andre resultatkomponenter i tilknyttede selskaper (4,6) (89,4) Aktuarielle gevinster og tap på pensjon (407,9) Skatt på andre resultatkomponenter 291,4 Sum andre resultatkomponenter (103,8) 151,9 52,6 PERIODENS TOTALRESULTAT 66,5 405,8 538,8 14 Gjensidige Forsikring første kvartal 2009

15 KONSOLIDERT balanse Millioner kroner Noter EIENDELER Goodwill 1.674, , ,4 Andre immaterielle eiendeler 934,9 997, ,6 Aksjer i tilknyttede selskaper 2.463,6 200, ,9 Eierbenyttet eiendom 318,8 367,8 330,7 Anlegg og utstyr 322,2 360,5 324,7 Investeringseiendommer 5.548, , ,9 Finansielle eiendeler Finansielle derivater 37,5 217,7 289,8 Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet , , ,9 Finansielle eiendeler som holdes til forfall , , ,7 Utlån og andre fordringer 7.649, , ,2 Eiendeler tilgjengelig for salg 1.956,2 Eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg 1.691,6 742, ,7 Gjenforsikringsdepoter 0,7 0,5 0,7 Gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser i skadeforsikring 630,5 523,9 390,8 Fordringer i forbindelse med direkte forretninger og gjenforsikring 4.947, , ,3 Andre fordringer 795, ,8 436,0 Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 717,1 587,8 657,7 Kontanter og kontantekvivalenter 2.866, , ,6 SUM EIENDELER , , ,4 EGENKAPITAL og forpliktelser Egenkapital Egenkapitalbeviskapital 3.860, , ,0 Annen egenkapital , , ,0 Sum egenkapital , , ,0 Avsetning for forpliktelser Avsetning for ikke opptjent bruttopremie , , ,9 Brutto erstatningsavsetning , , ,5 Avsetning til premierabatter 40,4 39,3 45,1 Pensjonsforpliktelser 1.408, , ,3 Andre avsetninger for forpliktelser 72,3 232,0 94,8 Finansielle forpliktelser Finansielle derivater 185,4 245,1 863,7 Innskudd fra og forpliktelser overfor kunder 6.242, , ,4 Andre forpliktelser 2.114, , ,9 Betalbar skatt 595,4 218,9 479,3 Utsatt skatt 670,8 814,4 681,9 Forpliktelser i forbindelse med forsikring 1.061,1 422,2 357,6 Avsatt ikke utbetalt utbytte 67,6 81,6 Avsetning i livsforsikring med investeringsvalg 1.691,6 742, ,7 Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 252,0 239,8 200,9 Sum forpliktelser , , ,4 SUM EGENKAPITAL OG forpliktelser , , ,4 Sollerud, 13. mai 2009 Styret i Gjensidige Forsikring BA Gjensidige Forsikring første kvartal

16 KONSOLIDERT OPPSTILLING OVER ENDRINGER I EGENKAPITAL Klasse I kapital Klasse II kapital Egen- Ut- Sum Kompen- Sum Total kapitalbevis- Over- jevnings- Annen Klasse I Opptjent sasjons- Annen Klasse II egen- Millioner kroner kapital kurs fond kapital kapital kapital fond kapital kapital kapital 2007 Egenkapital per ,0 619,7 595, , , , ,5 Eierbrøk 25 % 75 % Periodens resultat 121,6 121,6 364,8 364,8 486,3 Andre resultatkomponenter Valutakursdifferanser 38,2 38,2 114,5 114,5 152,6 Endring i eiendeler tilgjengelig for salg 26,5 26,5 79,4 79,4 105,9 Andel av andre resultatkomponenter i tilknyttede selskaper (22,4) (22,4) (67,1) (67,1) (89,4) Aktuarielle gevinster og tap på pensjon (102,0) (102,0) (305,9) (305,9) (407,9) Skatt på andre resultatkomponenter 72,9 72,9 218,6 218,6 291,4 Sum andre resultatkomponenter 13,2 13,2 39,5 39,5 52,6 Periodens totalresultat 121,6 13,2 134,7 364,8 39,5 404,2 538,8 Utbetalt utbytte (255,4) (255,4) (766,1) (766,1) (1.021,5) Egenkapital per ,0 486,0 609, , ,6 39, , ,0 Eierbrøk 25 % 75 % Periodens resultat 42,6 42,6 127,8 127,8 170,4 Andre resultatkomponenter Valutakursdifferanser (24,8) (24,8) (74,5) (74,5) (99,3) Andel av andre resultatkomponenter i tilknyttede selskaper (1,1) (1,1) (3,4) (3,4) (4,6) Sum andre resultatkomponenter (26,0) (26,0) (77,9) (77,9) (103,8) Periodens totalresultat 42,6 (26,0) 16,6 127,8 (77,9) 49,9 66,5 Egenkapital per ,0 528,6 583, , ,3 (38,4) , ,5 Eierbrøk 25 % 75 % Periodens resultat 63,5 63,5 190,5 190,5 254,0 Andre resultatkomponenter Valutakursdifferanser 11,5 11,5 34,5 34,5 46,0 Endring i eiendeler tilgjengelig for salg 26,5 26,5 79,4 79,4 105,9 Sum andre resultatkomponenter 38,0 38,0 113,9 113,9 151,9 Periodens totalresultat 63,5 38,0 101,5 190,5 113,9 304,4 405,8 Egenkapital per ,0 683,2 633, , ,4 113, , ,3 Eierbrøk 25 % 75 % 16 Gjensidige Forsikring første kvartal 2009

17 konsolidert kontantstrømoppstilling Millioner kroner Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Netto innbetalte premier 4.958, , ,7 Netto utbetalte erstatninger (2.329,7) (2.625,4) (11.011,8) Betalte driftskostnader inklusive provisjoner (1.027,9) (1.002,9) (2.896,2) Netto innbetalinger / utbetalinger på utlån og innskudd (277,6) 249, ,9 Netto innbetalinger / utbetalinger fra investeringer: Aksjer og andeler (272,4) 824, ,2 Obligasjoner og sertifikater (1.746,9) (4.443,9) (6.633,2) Finansielle derivater og andre finansielle instrumenter 157,9 522,3 (2.163,1) Investeringseiendommer 9,5 87,7 (427,8) Renter og øvrige finansinntekter 162,7 (249,7) 985,9 Netto innbetalinger / utbetalinger eiendomsdrift 77,3 63,4 258,7 Netto andre inntekter og kostnader 37,0 (8,4) 76,0 Betalte skatter (11,4) (8,1) (141,2) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (262,8) (1.507,0) (59,1) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av datterselskap (2,5) (525,1) Netto kjøp og salg av eierbenyttet eiendom 1.445, ,9 Netto kjøp og salg av anlegg og utstyr (43,8) (35,8) (226,5) Netto kontantstrøm fora investeringsaktiviteter (46,3) 1.410,0 694,3 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalt utbytte (14,0) (939,9) Utbetaling av renter på innlån (19,5) (14,4) (62,9) Netto innbetalinger / utbetalinger vedrørende lån 249,6 (252,9) (899,0) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 216,1 (267,3) (1.901,7) Netto kontantstrøm for perioden (93,0) (364,2) (1.266,5) Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter (52,0) 7,4 122,0 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (145,0) (356,8) (1.144,6) Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 3.011, , ,3 Innfusjonerte, kjøpte og solgte selskaper 63,9 Korrigert beholdning ved periodens begynnelse 3.011, , ,2 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 2.866, , ,6 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (145,0) (356,8) (1.144,6) Gjensidige Forsikring første kvartal

18 Noter 1. Regnskapsprinsipper Konsernregnskapet per første kvartal 2009, som er avsluttet 31. mars 2009, omfatter Gjensidige Forsikring og dets datterselskaper (sammen referert til som «konsernet») og konsernets andel i tilknyttede selskaper. Regnskapsprinsippene benyttet i delårsrapporten er de samme som er lagt til grunn i årsregnskapet for Konsernregnskapet per første kvartal 2009 er avlagt i henhold til IFRS og utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap, og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for De IFRSer og fortolkningsuttalelser som er utgitt frem til 13. mai 2009 og som ikke er obligatoriske å anvende per 31. mars 2009, det vil si IFRIC 12, IFRIC 15, IFRIC 18, revidert IFRS 3, endringer i IAS 39, IFRIC 16 og IFRIC 17, antas, basert på de vurdering som er gjort så langt, ikke å få vesentlig effekt for rapporterte tall. Som følge av endringer i IAS 1 Presentasjon av finansregnskap er regnskapsoppstillingenes format endret. Sammenligningstallene er omarbeidet tilsvarende. Resultatregnskapet er endret for bedre å reflektere de ulike virksomhetsområdene i konsernet. Det presenteres en egen oppstilling over endringer i egenkapital. Øvrige transaksjoner som innregnes direkte i egenkapitalen inngår i oppstillingen over andre resultatkomponenter, som tidligere het innregnede inntekter og kostnader. Endringene har ingen konsekvens for måling og innregning av de enkelte regnskapsposter. Periodens resultat og egenkapital er med andre ord uberørt av endringene. Utarbeidelse av delårsregnskap innebærer bruk av vurderinger, estimater og forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene. De vesentligste vurderingene ved anvendelse av konsernets regnskapsprinsipper og de viktigste kildene til usikkerhet i estimatene er de samme ved utarbeidelse av delårsregnskapet som i årsregnskapet for Sammenlignbare tall er basert på IFRS. Alle beløp vises i millioner kroner dersom ikke annet fremkommer. Som følge av avrundingsdifferanser kan det være at tall og prosentsatser ikke alltid lar seg summere helt nøyaktig. 2. Sesongvariasjoner I enkelte forsikringsprodukter brukes sesongpremie. Dette er en følge av at skadeforløpet ikke fordeler seg likt over året, men følger et stabilt sesongmønster. Normalt periodiseres premieinntekten (opptjent premie) likt over forsikringsperioden, men for produkter med sesongmønster må premieinntekten også periodiseres i henhold til skadeforløpet. Gjensidige Forsikring har sesongpremie innen følgende produkter; Fritidsbåt, Snøscooter og MC. For eksempel for MC utgjør opptjent premie i perioden april til september hele 85 prosent av årspremien. En konsekvens av sesongpremie er også at hvis kunden annullerer forsikringsavtalen utenom hovedforfall, returneres kun den del av sesongpremien som selskapet ikke har stått risiko for. For en MC-forsikring som tegnes første april, men som sies opp første oktober, vil forsikringstaker kun få returnert 15 prosent av årspremien selv om forsikringen kun har vært i kraft i seks måneder. 3. Segmentinformasjon Konsernets kjernevirksomhet består av segmentene skadeforsikring Privat Norge, Næringsliv Norge, Øvrig Norden og Baltikum. I tillegg har konsernet virksomhet innen segmentene Pensjon og sparing, Bank og Helserelaterte tjenester. Segmentene evalueres regelmessig av Gjensidiges konsernledelse på basis av finansiell og operasjonell informasjon utarbeidet spesielt for hvert segment med formål å følge opp utviklingen, samt allokere nødvendige ressurser. Segmentinntekter defineres som premieinntekter f.e.r. for Skadeforsikring, premieinntekter f.e.r., forvaltningsinntekter og andre inntekter for Pensjon og sparing, rente- og kredittprovisjonsinntekter for Bank, og driftsinntekter for Helserelaterte tjenester. Segmentresultat defineres som underwriting resultat for Skadeforsikring, resultat før skattekostnad for Pensjon og Sparing og Bank og EBITA for Helserelaterte tjenester. Skadeforsikring Privat Næringsliv Øvrig Norden Baltikum Pensjon og Bank Helserelaterte Elimineringer Sum første kvartal Norge Norge sparing tjenester mv. 1 Millioner kroner Segmentinntekter Segmentinntekter - eksterne 1.869, , , ,0 560,2 495,9 184,6 104,5 23,3 25,7 90,8 65,2 127,1 112,9 3,5 3, , ,0 Segmentinntekter - konsern 2 Sum segmentinntekter 1.869, , , ,0 560,2 495,9 184,6 104,5 23,3 25,7 90,8 65,2 127,1 112,9 3,5 3, , ,0 - Erstatningskostnader, tap mv. (1.518,4) (1.390,1) (945,2) (1.024,7) (442,3) (415,2) (111,1) (66,8) (18,7) (12,8) (80,3) (60,8) 2,1 (3.114,0) (2.970,4) - Driftskostnader (334,7) (348,7) (157,5) (164,1) (94,6) (86,2) (57,9) (31,5) (44,7) (47,6) (34,1) (32,1) (118,7) (104,5) (62,4) (57,4) (904,6) (872,2) + Netto inntekter fra investeringer 5,3 1,5 3,2 2,5 272,4 (502,7) 281,0 (498,7) Segmentresultat / resultat før skattekostnad 16,0 142,4 72,6 (33,8) 23,3 (5,5) 15,6 6,2 (34,8) (33,2) (20,4) (25,1) 8,5 8,4 215,6 (556,5) 296,3 (497,3) 1 Elimineringer mv. består av konserninterne elimineringer samt øvrige inntekter og kostnader som ikke er direkte henførbare til det enkelte segment. 2 Det er ingen inntekter mellom segmentene på dette nivået i 2009 og Gjensidige Forsikring første kvartal 2009

19 4. endringer i Egenkapital gjensidige Forsikring BA Klasse I kapital Klasse II kapital Egen- Ut- Sum Kompen- Sum Total kapitalbevis- Over- jevnings- Annen Klasse I Opptjent sasjons- Annen Klasse II egen- Millioner kroner kapital kurs fond kapital kapital kapital fond kapital kapital kapital Egenkapital per ,0 324,0 517, , , , , ,2 Endring av regnskapsprinsipp Tilbakeføring av egenkapitalmetoden (15,4) (39,5) (55,0) (46,3) (118,6) (164,9) (219,8) Egenkapital per ,0 308,6 477, , , , , ,4 Periodens resultat 103,7 103,7 311,1 311,1 414,8 Egenkapital per ,0 412,3 477, , , , , ,2 Eierbrøk 25 % 75 % 5. Avviklingsgevinst / -tap Millioner kroner Skadeforsikring Premieinntekter f.e.r 3.789, , ,9 Avviklingsgevinst / (-tap) i perioden f.e.r. 99,6 66,0 417,3 I prosent av premieinntekter f.e.r. 2,6 1,8 2,7 Pensjon Premieinntekter f.e.r. 20,3 12,7 58,1 Avviklingsgevinst / (-tap) i perioden f.e.r. I prosent av premieinntekter f.e.r. Konsern Premieinntekter f.e.r , , ,9 Avviklingsgevinst / (-tap) i perioden f.e.r. 99,6 66,0 417,3 I prosent av premieinntekter f.e.r. 2,6 1,8 2,7 Gjensidige Forsikring første kvartal

20 6. Erstatningsavsetning Millioner kroner Skadeforsikring Brutto erstatningsavsetning per , , ,8 Tilgang ved kjøp 47,2 Årets skader 3.114, , ,8 Inntrufne tidligere år, brutto (99,2) (66,6) (408,9) Betalte skader (3.058,8) (2.705,2) (11.091,7) Diskontering av erstatningsavsetning 36,9 35,5 147,0 Endring diskonteringsrente (43,4) 80,0 107,6 Valutakursdifferanser (490,1) 44, ,2 Brutto erstatningsavsetning ved utløpet av perioden , , ,0 Pensjon Brutto erstatningsavsetning per ,5 22,3 22,3 Årets skader 18,7 10,6 39,0 Betalte skader (0,9) (1,8) Andre endringer (3,0) 1,0 Brutto erstatningsavsetning ved utløpet av perioden 75,2 32,9 60,5 Konsern Brutto erstatningsavsetning per , , ,1 Tilgang ved kjøp 47,2 Årets skader 3.132, , ,8 Inntrufne tidligere år, brutto (99,2) (66,6) (408,9) Betalte skader (3.059,8) (2.705,2) (11.093,5) Diskontering av erstatningsavsetning 36,9 35,5 147,0 Endring diskonteringsrente (43,4) 80,0 107,6 Andre endringer vedrørende pensjon (3,0) 1,0 Valutakursdifferanser (490,1) 44, ,2 Brutto erstatningsavsetning ved utløpet av perioden , , ,5 7. Premieavsetning Millioner kroner Skadeforsikring 8.940, , ,1 Pensjon 628,9 123,4 535,8 Avsetning for ikke opptjent bruttopremie 9.569, , ,9 8. BETINGEDE EIENDELER OG BETINGEDE FORPLIKTELSER Millioner kroner Garantier og kommittert kapital Brutto garantier 0,6 0,6 Kommittert kapital, ikke innbetalt 985, ,7 BETINGEDE FORPLIKTELSER Selskapet har som ledd i den løpende finansforvaltningen forpliktet seg til å investere inntil 985,2 millioner kroner i ulike private equity- og eiendomsfondsinvesteringer utover de beløp som er innregnet i balansen. Investeringer i private equity og eiendomsfond utgjør 896,0 millioner kroner ved utløpet av perioden. Det foreligger ingen kontraktsmessige forpliktelser til å kjøpe, bygge eller utvikle investeringseiendommer, ut over en forpliktelse til å investere 76,0 millioner kroner i et boligutviklingsprosjekt. Forpliktelsen vil forfalle i perioden 2009 til 2013, avhengig av fremdriften av prosjektet. Gjensidige Forsikring er utad ansvarlig for ethvert forsikringskrav som oppstår i de samarbeidende brannkassenes brannforsikringsvirksomhet. BETINGEDE EIENDELER Gjensidige Forsikring har ingen betingede eiendeler per 31. mars 2009, etter at fordringen på Gjensidigestiftelsen ble gjort opp i Vesentlige hendelser etter periodens utløp Det har ikke inntrådt noen vesentlige hendelser etter periodens utløp. 20 Gjensidige Forsikring første kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport andre kvartal og første halvår 2008

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport andre kvartal og første halvår 2008 Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport andre kvartal og første halvår 2008 Gjensidige Forsikring andre kvartal og første halvår 2008 3 HOVEDTREKK KONSERNET ANdre KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2008 Premieinntekter

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008 Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport tredje kvartal 2008 2 Gjensidige Forsikring tredje kvartal 2008 HOVEDTREKK KONSERNET tredje KVARTAL 2008 Premieinntekter for egen regning innen skadeforsikringsvirksomheten

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

DelÅrsrapport tredje kvartal. Gjensidige Forsikring konsern

DelÅrsrapport tredje kvartal. Gjensidige Forsikring konsern DelÅrsrapport tredje kvartal 2009 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERNET TREDJE KVARTAL 2009 Sterk resultatutvikling for konsernet. Resultat før skattekostnad på 1.244,3 millioner kroner Solide

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 165,5 mill. kroner per 1. kvartal, mot 50,3 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig. Gjensidige Forsikring konsern

DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig. Gjensidige Forsikring konsern DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig 2009 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERNET FJERDE KVARTAL 2009 Konsernet hadde en solid resultatutvikling i kvartalet. Resultatet før skattekostnad

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og FØRSTE halvår 00 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN andre kvartal og FØRSTE halvår 00 Premieinntektene økte med 9,3 prosent i kvartalet, hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com DelÅrsrapport fjerde kvartal og foreløpig 200 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN fjerde kvartal 200 Premieinntektene for skadeforsikringsvirksomheten økte med 2,8 prosent i

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal 2010 gjensidige bank boligkreditt as Innhold SIDE INNHOLD 3 delårsrapport første kvartal 2010 5 resultatregnskap og balanse 6 Andre resultatkomponenter 6 Oppstilling

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Kvartalsregnskap 1/2015 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

solid premievekst i skadevirksomheten

solid premievekst i skadevirksomheten Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport fjerde kvartal 2 fjerde kvartal Gjensidige Forsikring Konsern solid premievekst i skadevirksomheten Gjensidige rapporterer konsernregnskapet etter internasjonale

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Delårsrapport for 1. kvartal 2013. Eika Forsikring

Delårsrapport for 1. kvartal 2013. Eika Forsikring Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Eika Forsikring Hovedpunkter Resultat før skatt 53 74 O m Q1 2012 Q1 2013 s e Premievekst f.e.r på 8,1 % Skadeprosent f.e.r på 69,6 % Finansavkastning på 2,5 % Egenkapitalavkastning

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 31. mars 2013 utgjør 12,6 millioner kroner (0,1 millioner kroner

Detaljer

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport 4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern delårsrapport 1 Hovedtrekk konsern Fjerde kvartal og foreløpig 2012 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

DelÅrsrapport 1. kvartal

DelÅrsrapport 1. kvartal gjensidige.no/banken DelÅrsrapport 1. kvartal 2009 Gjensidige Bank asa 2 Gjensidige Bank 1. kvartal 2009 delårsrapport for første kvartal 2009 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank ble lansert i 2007 og har hovedkontor

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer