MEBOND BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEBOND BARNEHAGE 2013-2014"

Transkript

1 MEBOND BARNEHAGE

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Personalet Side 6 Telefon, e-post, hjemmeside Side 7 Formålsparagrafen Side 8 Rammeplanens fagområder Side 9 Visjon og grunnsynet Side 10 Omsorg Side 11 Lek og læring Side 12 Danning Side 13 Barns medvirkning Side 14 Sosial kompetanse Side 15 Vurderingsarbeid Side Årshjul Godkjent i Samarbeidsutvalg

3 Styreren har ordet Mebonden barnehage er for tiden er midlertidig i den nedlagte skolen i Innbygda, og består av 4 avdelinger: * Maurtua, for barn 0-3 år * Harestua, for barn 0-3 år * Kråkereiret, for barn 3-6 år * Toppen, friluftsavdeling for tiden med barn 3-6 år. Toppen har oppmøte på Gimle samfunnshus i Mebonden Barnehageloven pålegger alle barnehager å lage en årsplan. Denne skal fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg (SU). Barnehageloven Barnehagen styres av ulike lover og retningslinjer: Lov om barnehager legger føringer for det overordnede / for organiseringen, og Rammeplanen legger føringer for innholdet. Årsplanen Ifølge Rammeplan har årsplanen flere funksjoner: * Arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning * Utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen * Grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen * Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte.

4 Andre planer For å se helheten av arbeidet i barnehagen, må årsplanen ses i sammenheng med andre planer vi har: (de ligger på barnehagens hjemmeside, under dokumenter og planer) * Fagområdene Rammeplanen krever at barnehagene skal ha en plan som viser progresjon for de ulike fagområdene. Dette har vi gjort i barnehagens 5-årsplan * Overgang barnehage og skole For å gjøre overgangen mellom barnehage og skole så trygg og god som mulig, har Selbu kommune laget en egen plan for hvordan dette skal gjøres * Trygge barn Som et resultat av et samarbeidsprosjekt i Nea-regionen har vi laget en egen handlingsplan for å få trygge barn / mot mobbing. Fokusområdene i planen er fysisk aktivitet, vennskap og lek. * Kostholdsplan I tillegg til retningslinjer utgitt av Sosial og helsedirektoratet, har barnehagen utarbeidet sine egne retningslinjer for kosthold. Det er et utvalg av lover og planer som er førende for oss. Vi har både nasjonale, kommunale og egne planer som gjelder for barnehagen. Det viktigste er ikke å legge en plan, men å huske hvor man har lagt den - Storm P. Ny barnehage Det er vedtatt at det skal bygges en ny 4-avdelings barnehage på Kvellohaugen. Reguleringsarbeidet er i gang, og vi håper at planlegging av ny barnehage vil prege barnehageåret

5 Personalet Maurtua Harestua Kråkereiret Toppen Pedagogisk leder Gjertrud E. Vold Jannicke Farmen Kristin Endresen/ Sonja Borseth (20%) Siv Berge Fagarbeider Cristita Velve Janniken Hegglund Mari Overvik (utd. førskolelærer) Barnepleier Eva Kildal Haarstad Anne G. K. Flakne Assistent Inger Eidem Ingrid Borseth Karen Oldervik Kari Ofstad Fastvikar Gunbjørg Hårstad, Ann Kristin Skei Permisjoner Laila Størseth, Lena Hammerhaug, Trine Overvik Administrativt Beathe Skogmo - tjenesteleder Gerd Helanderfagleder/ styrer

6 Telefon, epost, hjemmeside Tjenesteleder Beathe Skogmo Tlf Fagleder/ styrer Gerd Helander Tlf. kontoret Tlf. Toppen / Tlf. Kråkereiret Tlf. Maurtua Tlf. Harestua Barnehagens hjemmeside https://www.selbu.kommune.no/enheter/oppvekst/mebondbarnehage Der legger vi ut planer, bilder, samt diverse informasjon

7 Formålsparagrafen ( ) Barnehageloven, 1 Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Formålsparagrafen for barnehager har ikke bare en viktig symbolfunksjon. Den legger også nasjonale føringer for det helt konkrete og praktiske livet i barnehagene og for den pedagogikken som skal utøves. Den skal sikre at alle barn i Norge og deres foreldre føler seg inkludert og respektert, uavhengig av livssyn og kulturell bakgrunn. Formålsparagrafen sier også noe om hva slags institusjoner barnehagene våre skal være, og hvilket syn på barn og barndom som skal legges til grunn. (Kristin Halvorsen)

8 Kommunikasjon, språk og tekst Antall, rom og form Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Rammeplanens fagområder Kunst, kultur og kreativitet Etikk, religion og filosofi Natur, miljø og teknikk

9 Visjon: VI VIL GI BARNA RØTTER OG VINGER Grunnsynet vårt Vi vil at barna skal ha venner Vi vil at barna skal ha mulighet til å forske Vi vil at barna skal være fysiske aktive Vi vil ta individuelle hensyn Vi vil gi barna utfordringer og opplevelser Vi vil gi barna trygghet og omsorg Vi vil at lek skal være i fokus gjennom hele dagen Vi vil ha en barnehage med humor og glede

10 Omsorg Se det unike i hvert enkelt barn og deres behov og modenhet Bry seg om enkeltbarnet og alle i barnegruppa Barna skal bli møtt med respekt og tillit Gi kos, et fang, trøst og plaster Sørge for å dekke barnas fysiske behov Omsorg Gi barna medbestemmelse og medvirkning Legge til rette for forutsigbarhet i barnehagedagen Barna skal oppleve tillit, nærhet, innlevelse og lydhørhet Glede, humor og ha det artig sammen Gi positiv oppmerksomhet når barna viser omsorg

11 Lek og læring Alle skal ha én eller flere lekekamerater i barnehagen Legge til rette for leken, gi den tid og rom Gi rom til å bearbeide opplevelser og inntrykk gjennom leken Barna lærer å vente på tur, samarbeide og å inngå kompromiss Aktive voksne som deltar og hjelper til å utvikle leken Lek og læring Leken har en egenverdi, og er viktig i seg selv Voksne møter barnas undring på en utforskende måte Voksne støtter barnas læringsprosesser med varierte opplevelser, kunnskap og materialer De voksne må hjelpe barna med å bruke språk i leken. Språk og lek er avhengig av hverandre. Glede, humor og ha det artig sammen

12 Danning Mer enn omsorg, utvikling, læring, oppdragelse og sosialisering Både barn og voksne skal utvikle evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig En livslang prosess, der nye opplevelser og erfaringer hele tiden er med på å forme oss Danning Voksne skal hjelpe barna til å utvikle evnen til å reflektere over egen handling og væremåte Gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring Voksne undrer seg sammen med barna for å skape refleksjon I barnehagen dannes grunnlaget for livslang læring

13 Barns medvirkning De voksne er lyttende og tar seg tid til samtale og refleksjon Det fysiske miljøet er tilrettelagt for valg av ulike aktiviteter De voksne skal benytte seg av praksisfortellinger, observasjoner og barnesamtaler Det er god gjensidig informasjon mellom foreldre og ansatte Barns medvirkning Alle barna skal bli hørt og møtt med forståelse og respekt Ledelsen skal legge til rette for åpne planer Det skal være rom for prosjektarbeid ut fra barnas initiativ

14 Sosial kompetanse I dette arbeidet tar vi utgangspunkt i Rammeplanen, og har valgt å fokusere på følgende: - Barna skal bli møtt med forståelse, respekt og tillitt - De voksne må ta barneperspektivet, være lyttende, gi trygghet og omsorg - De voksne skal gi rom til å bearbeide opplevelser og inntrykk gjennom leken - De voksne må være tilstede i leken - Tilrettelegge det fysiske miljøet - Gi rom for samtale med barna - De voksne skal hjelpe barna til å utvikle evnen til å reflektere over egen handling og væremåte - De voksne må gi tilbakemelding på barnas atferd, både ved positiv og negativ væremåte. - De voksne og barna skal være imøtekommende, anerkjennende og respekterende i sin kommunikasjon med andre - De voksne fokuserer på positiv atferd - Si fine ting til hverandre - Hjelpe og trøste hverandre - Å ville hverandre vel

15 Vurderingsarbeid Hva Hvorfor Hvordan Hvem Målsettingen i det pedagogiske arbeidet (felles / avdelingsvise fokusområder, Rammeplanen, 5- årsplanen, Trygge barn-planen) Se om vi har nådd målene, og samtidig danne grunnlag for videre arbeid Halvårsevaluering Månedens brev Personal- og avdelingsmøter Alle ansatte Ulike aktiviteter / Tradisjoner Se hva som fungerer og hva som kan gjøres annerledes Skriftlig og muntlig Bilder /video Personal- og avdelingsmøter Alle ansatte Prosjekter Dokumentere hva som er gjort, hva vi har lært og hvordan vi gikk fram Skriftlig Bilder /video Personal- og avdelingsmøter Alle ansatte Enkeltbarn For å se hvordan barna fungerer i barnegruppa, hvordan de utvikler seg og for å oppdage evt vansker så tidlig som mulig Alle med Evt TRAS KALA Andre obsevasjonsmetoder Foreldresamtaler Avdelingsmøter Ressursteam Alle ansatte

16 August 2013 Fagområde: Kropp, bevegelse og helse Mål for barna: - får en får en positiv selvoppfatning gjennomkroppslig mestring -videreutvikle sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet -utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige Praktisk informasjon: Planer for Toppen: I august og september legger vi vekt på at barn og voksne skal få en fin og rolig oppstart. Vi gjør oss kjent med turreglene vi har på Toppen. Vi starter med forberedelsene til elgjakta. Annet: - Foreldremøte 29/8 Metoder for de voksne: - Vi snakker med barn og foreldre om hva matpakken bør inneholde. -barna får selv velge hvor de vil gå i skogen for å komme frem til hytta. - Oppmuntre barna til å prøve sjøl, barna øver på å holde orden på tingene sine. -Planleggingsdager 15. og 16. august. Barnehagen er da stengt. -Det kan være at barna har vokst i sommer, så husk å sjekk sko og klær. -Foreldremøte

17 September 2013 Fagområde: Kropp, bevegelse og helse Mål for barna: - Videreutvikle sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motorisk følsomhet. - Skaffe seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. Få gode erfaringer med friluftsliv og uteliv.. Planer for Toppen: Vi gjør oss klar og drar på elgjakt. Vi plukker bær, poteter og sopp som vi skal ha til elgfesten. Annet: Foreldrekaffe m/ tipi bygging -Fotografering Metoder for de voksne: - Vi lager sikringsradioer og gevær. - Vi har jegerprøve og oppskyting til elgjakta. Barna får spikke knagger som vi skal ha på Toppenhytta. Barna får prøve hammer, sag og spikkekniv. Sosial kompetanse: Mål: Barna skal bli møtt med forståelse, respekt og tillitt De voksne må ta barneperspektivet, være lyttende, gi trygghet og omsorg.

18 Oktober 2013 Fagområde: Nærmiljø og samfunn Mål for barna: - opplever at det tas like mye hensyn til gutter og jenter - bli kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer Erfare at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap. Planer for Toppen: Vi leker elgjakt. Håper vi får se et elgfall. Lager noe til høstutstillinga. Forberedelser og gjennomføring av elgfest. Metoder for barna og de voksne: - ta del i elgjakt, som en kulturtradisjon - høre på hverandre og vektlegge alles mening - La barna oppleve at vi opptrer som et jaktlag når vi er på jakt. La barna oppleve gleden av å bidra til felleskapet. Sosial kompetanse: Mål: De voksne skal gi rom til å bearbeide opplevelser og inntrykk gjennom leken De voksne må være tilstede i leken Tilrettelegge det fysiske miljøet Gi rom for samtale med barna

19 November 2013 Fagområde: Kunst, kultur og kreativitet Mål for barna: - tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede - oppleve glede over sang, musikk og eventyr - Oppmuntre og stimulere barna til å iaktta estetiske fenomener og detaljer i møte med natur og fysisk miljø og i kunstneriske utrykksmåter i arkitektur, bilde, tekst, musikk og bevegelse Metoder for de voksne: - gi barna rom og mulighet til å prøve ut forskjellige teknikker og materialer - Vi ser på mønster i naturen, bygger med naturmateriale. Sosial kompetanse: Mål: De voksne skal hjelpe barna til å utvikle evnen til å reflektere over egen handling og væremåte De voksne må gi tilbakemelding på barnas atferd, både ved positiv og negativ væremåte. Planer for Toppen -Forberedelser til høstutstillinga -Høstutstilling. -Planleggingsdag 29/11, barnehagen er da stengt.

20 Desember 2013 Fagområde: Etikk, religion og filosofi Mål for barna og de voksne: - gi tid og rom for den gode samtale - Bli kjent med religion,etikk og filosofi som del av kultur og samfunn. - barna skal få erfare at det er flere tradisjoner knyttet til adventstida Planer for Toppen: - Vi blir kjent med Toppennissen. Adventstund på Toppenhytta stort sett hver dag. - Juletretenning 2/12. - Felles adventsstund 11/12 Besøk i kirka. Pepperkakebaking. - Lucia 13/12 - Nissefest Metoder: - Adventsstund hver dag stort sett på Toppenhytta. Vi får brev av Toppennissen hvert år. - Delta på tradisjonelle aktiviteter- Sosial kompetanse: Mål: De voksne og barna skal være imøtekommende, anerkjennende og respekterende i sin kommunikasjon med andre De voksne fokuserer på positiv atferd Si fine ting til hverandre Hjelpe og trøste hverandre Å ville hverandre vel

21 Januar 2014 Fagområde: Kommunikasjon, språk og tekst Mål for barna: - lytte til lyder og rytme i språket og bli fortrolig med symboler som tallsiffer og bokstaver. - Bruke språket til å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær Planer for Harestua: - Planleggingsdag 2/1, barnehagen er stengt. Vi starter med skrivedans for skolestarterne. Håper vi får en fin vinter så vi får tid til mye Ski lek, snøforming og skøyting Metoder for de voksne: - vi skal være bevist på hvordan vi lytter, gir konstuktiv respons og bruker kroppsspråk, talespråk og tekst. - la barna møte symboler som bokstaver og siffer i daglige sammenhenger. Sosial kompetanse Mål: Barna skal bli møtt med forståelse, respekt og tillitt De voksne må ta barneperspektivet, være lyttende, gi trygghet og omsorg.

22 Februar 2014 Fagområde: Kommunikasjon, språk og tekst Mål for barna: -lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne -videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd -bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær Metoder for de voksne: -samtaler med barna i hverdagssituasjoner -være bevisste som rollemodeller -samlingsstunder -bøker, regler og sanger -skrive praksisfortellinger Sosial kompetanse Mål: : De voksne skal gi rom til å bearbeide opplevelser og inntrykk gjennom leken De voksne må være tilstede i leken Tilrettelegge det fysiske miljøet Gi rom for samtale med barna Planer for Toppen - Karneval Språksprell. Tegner og skriver i snøen. Skilek, skøyer og snøforming. Vi lager snø skulpturer.

23 Mars Fagområde: Antall, rom og form Mål for barna: - opplever glede over å utforske og leke med tall og former - tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper - erfarer, utforsker og leker med form og mønster - erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne Metoder for de voksne: - være bevisst egen begrepsbruk om matematiske fenomener - styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og lyst til å utforske matematiske sammenhenger - resonnere og undre seg sammen med barna Sosial kompetanse: Mål: De voksne skal hjelpe barna til å utvikle evnen til å reflektere over egen handling og væremåte De voksne må gi tilbakemelding på barnas atferd, både ved positiv og negativ væremåte. PLANER FOR TOPPEN Vi ser på mønster i naturen. Vi undrer oss over fenomener i naturen. Ser på hvordan ting hører/ er avhengig av hverandre i naturen. Jobber med enkle matematiske begrep. Undrer oss over begreper som stor i forhold til hverandre. (noe kan være lite i en sammenheng, men så kan det være mye i en annen sammenheng)

24 April 2014 Fagområde: Antall, rom og form Mål for barna: - opplever glede over å utforske og leke med tall og former - tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper - erfarer, utforsker og leker med form og mønster - erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne Planer for toppen: - Barnehagen er stengt fra Palmesøndag. - Påskefrokost - Forsker på snøsmelting og vårens fenomener. Starter så smått med friluftsteater. - Foreldresamtaler. Metoder for de voksne: - være bevisst eget begrepsbruk om matematiske fenomener - styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og lyst til å utforske matematiske sammenhenger - resonnere og undre seg sammen med barna Sosial kompetanse Mål: De voksne skal hjelpe barna til å utvikle evnen til å reflektere over egen handling og væremåte De voksne må gi tilbakemelding på barnas atferd, både ved positiv og negativ væremåte.

25 Mai 2014 Fagområde: Natur, miljø og teknikk Mål for barna: - opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet - opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnlegg ende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen - erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet. Metoder for de voksne: - ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesser og forutsetninger - inkludere friluftsaktiviteter og utelek i barnehagens hverdagsliv - nytte nærmiljøets muligheter for at barna kan iaktta og lære om dyr, fisker, fugler, insekter og planter Sosial kompetanse: Vi jobber videre med de fire målene vi har hatt i år. De voksne fortsetter å jobbe med de samme metodene som før. Planer for Toppen - Planleggingsdag 30/5 - Foreldrekaffe. - Barnehagen er stengt 1.,29. og 30. mai. - Husk sommerferielapper. Vi lager geitramssuppe, brenneslesuppe og evt. annen mat vi kan lage av ting vi finner i naturen. Vi følger kommunenesplan for overgang barnehage skole. Vi ser på sauer og lam.

26 Juni 2014 vi Denne måneden humor. v PLANER FOR TOPPEN: Foreldrekaffe med teaterforestilling - Besteforeldrekaffe. Sykkel dag, kanopadling, orientering, GgGGGGGgg God sommer Sosial kompetanse: Vi jobber videre med de fire målene vi har hatt i år. De voksne fortsetter å jobbe med de samme metodene som før. j

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte.

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Gamlebyen barnehage Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Innhold Forord 3 Om barnehagen 4 Om Maurtu barnebondegård 4 Mål og satsinger for

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer