MEBOND BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEBOND BARNEHAGE 2014-2015"

Transkript

1 MEBOND BARNEHAGE

2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side Årshjul Godkjent i Samarbeidsutvalg

4 Styreren har ordet Mebonden barnehage er for tiden er midlertidig i den nedlagte skolen i Innbygda, og består av 4 avdelinger: * Maurtua, for barn 0-3 år * Harestua, for barn 0-3 år * Kråkereiret, nå med barn 2-6 år * Toppen, friluftsavdeling for tiden med barn 3-6 år. Toppen har oppmøte på Gimle samfunnshus i Mebonden Ny barnehage Etter 5 år med midlertidig drift, nærmer vi oss flytting til en ny, flott og funksjonell barnehage. Det er vedtatt at det skal bygges en ny 6-avdelings barnehage på Kvellohaugen. Vedtaket om 6 avdelinger sier også at man skal vurdere hvilke 2 avdelinger som skal legges ned ved de barnehagene som er i drift pr. i dag. Dvs. at barnehagestrukturen i Selbu vil endres i løpet av Det er skrevet kontrakt med Røset AS, og byggingen er planlagt å starte i sept/okt I personalgruppen vil det arbeides med tilrettelegging og utforming av den nye barnehagen, så fokuset hos ansatte vil det kommende året være den 3. pedagogen: det fysiske miljøet.

5 Andre planer For å se helheten av arbeidet i barnehagen, må årsplanen ses i sammenheng med andre planer vi har: (de ligger på barnehagens hjemmeside, under dokumenter og planer) * Fagområdene Rammeplanen krever at barnehagene skal ha en plan som viser progresjon for de ulike fagområdene. Dette har vi gjort i barnehagens 5-årsplan * Overgang barnehage og skole For å gjøre overgangen mellom barnehage og skole så trygg og god som mulig, har Selbu kommune laget en egen plan for hvordan dette skal gjøres * Trygge barn Som et resultat av et samarbeidsprosjekt i Nea-regionen har vi laget en egen handlingsplan for å få trygge barn / mot mobbing. Fokusområdene i planen er fysisk aktivitet, vennskap og lek. Det er et utvalg av lover og planer som er førende for oss. Vi har både nasjonale, kommunale og egne planer som gjelder for barnehagen. Det viktigste er ikke å legge en plan, men å huske hvor man har lagt den - Storm P. Ny barnehage Det er vedtatt at det skal bygges en ny 4-avdelings barnehage på Kvellohaugen. Reguleringsarbeidet er i gang, og vi håper at planlegging av ny barnehage vil prege barnehageåret

6 Rammeplanens fagområder Antall, rom og form Januar og februar Etikk, religion og filosofi Desember Kunst, kultur og kreativitet mars Kommunikasjon, språk og tekst Oktober og november Nærmiljø og samfunn April Kropp, bevegele og helse August og september Natur, miljø og teknikk Mai

7 Barnehagen vår er en lærende organisasjon VÅR VISJON: VI VIL GI BARNA RØTTER OG VINGER Vårt pedagogiske grunnsyn Vi skal jobbe etter Formålparagrafen (Rammeplanen 1.1). Den skal sikre at alle barn i Norge og deres foreldre føler seg inkludert og respektert, uavhengig av livssyn og kulturell bakgrunn Vi vil at barna skal ha venner Vi vil at barna skal ha mulighet til å forske Vi vil at barna skal være fysiske aktive Vi vil ta individuelle hensyn Vi vil gi barna utfordringer og opplevelser Vi vil gi barna trygghet og omsorg Vi vil at lek og læring skal være i fokus gjennom hele dagen Vi vil ha en barnehage med humor og glede Vi vil legge til rette for at det fysiske miljøet skal innby til lek, læring og danning

8 Det fysiske miljøet den 3. pedagogen Hovedmål: å jobbe for å ha et inspirerende leke- og læringsmiljø Delmål Metoder - Å legge til rette for ulike typer lek - Fleksibel utforming av avdelingene - Gi leken rom og tid - - Å legge til rette for læring - Fleksibel utforming i fht fagområdene - - Tilgjengelig utstyr - Rom for prosjektarbeid - Rom for forskning og undring -Å legge til rette for danning - Inspirerende fysisk miljø - Oversiktlig ute- og innemiljø - Ulike soner for ulike aktiviteter (hvile, lese, løpe ) - Muligheter for filosofering - Å legge til rette for barns medvirkning -Barnas interesser og væremåte skal påvirke utformingen av det fysiske miljøet. Dette skjer gjennom praksisfortellinger, observasjoner og barnesamtaler

9 En aktiv voksen Tiltak/innsats Vi finner tiltak sammen, som alle følger Observasjon Det vi ser og opplever i hverdagen Refleksjon/ Vurdering Flere reflekterer sammen over det som har skjedd Personalet er tilgjengelig for barna ved å støtte, inspirere og utfordre i lek, læring og danning Det fysiske miljøet inne og ute innbyr til voksendeltakelse i lek, læring og danning Personalet deltar aktivt i leken og viser initiativ og engasjement Personalet hjelper barna til å utvikle evnen til å reflektere over egen handling og væremåte Personalet tar barna med på oppgaver de kan mestre Personalet undrer seg sammen med barna Tegn på god praksis

10 Vurderingsarbeid Hva Hvorfor Hvordan Hvem Målsettingen i det pedagogiske arbeidet (felles / avdelingsvise fokusområder, Rammeplanen, Trygge barn- planen) Se om vi har nådd målene, og samtidig danne grunnlag for videre arbeid Halvårsevaluering Månedens brev Personal- og avdelingsmøter Alle ansatte Ulike aktiviteter / Tradisjoner Se hva som fungerer og hva som kan gjøres annerledes Skriftlig og muntlig Bilder /video Personal- og avdelingsmøter Alle ansatte Prosjekter Dokumentere hva som er gjort, hva vi har lært og hvordan vi gikk fram Skriftlig Bilder /video Personal- og avdelingsmøter Alle ansatte Enkeltbarn For å se hvordan barna fungerer i barnegruppa, hvordan de utvikler seg og for å oppdage evt vansker så tidlig som mulig Alle med Evt TRAS og KALA Andre observasjonsmetoder Foreldresamtaler Avdelingsmøter Ressursteam Alle ansatte

11 August 2014 Fagområder Kropp, bevegelse og helse MÅL : *Få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring *Videreutvikle sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet *Utvikle forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige METODER : * Ulike motoriske aktiviteter på gymrommet lagt opp etter barnas utviklingsnivå * Finmotoriske aktiviteter som klipping, perling for de største og pussling/tegning /duplo for de minste * Bevegelse/dans til musikk *Samtale med barna om hva de enkelte kroppsdeler heter i musikkstund, og synger sanger om kroppen og sansene våre Vi må tilrettelegge det fysiske miljøet etter fagområdet vi jobber med. Barna interesser og væremåte skal påvirke hvordan vi jobber med fagområdet Vi bruker de første ukene til tilvenning, for å bli godt kjent med hverandre både barn og voksne. Både de nye og de gamle trenger å finne sin plass. Musikalsk tema: Edvard Grieg Vi synger navnesanger og sanger om sansene våre. I tillegg lærer vi oss noen sangleker. Månedens sanger vil bli opplyst på døra i gangen

12 September 2014 Fagområde Kropp, bevegelse og helse MÅL : *Få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring *Videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet *Utvikle forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige METODER : * Ulike motoriske aktiviteter på gymrommet lagt opp etter barnas utviklingsnivå * Finmotoriske aktiviteter som klipping, perling for de største. Pusling/tegning/duplo for de minste * Bevegelse/dans til musikk *Samtale mede barna om hva de ulike kroppsdeler heter i musikkstund og syngersanger om kroppen og sansene våre Vi må tilrettelegge det fysiske miljøet etter fagområdet vi jobber med. Barna interesser og væremåte skal påvirke hvordan vi jobber med fagområdet Vi bruker de første dagene og ukene til tilvenning, for å bli godt kjent med hverandre både barn og voksne. Både de nye og de gamle trenger å finne sin plass. Musikalsk tema: Edvard Grieg Vi synger navnesanger og sanger om sansene våre. I tillegg lærer vi oss noen sangleker.

13 Oktober 2014 Fagområde Kommunikasjon, språk og tekst MÅL: - Barna skal lytte til lyder og rytmer i språket og bli fortrolige med symboler som bokstaver og tallsiffer - Barna skal bruke sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter, og å skape positiv relasjoner i lek og annet samvær - Barna skal bli kjent med bilder, sanger, bøker, media METODE: - Vi gjennomfører språksprell med rim, rytme for de største -Leker oss med rim og rytme ved å lese bøker, synge sanger og fortelle regler - Leker med bokstaver og tallsymboler i hverdagssituasjoner og i musikkstund Vi må tilrettelegge det fysiske miljøet etter fagområdet vi jobber med. Barna interesser og væremåte skal påvirke hvordan vi jobber med fagområdet Musikalsk tema: Edvard Grieg Vi har fokus på rytmer og rytmeleker. Øver på ulike rytmer og lager rytmeinstrumenter.

14 November 2014 Fagområde Kommunikasjon, språk og tekst MÅL: - Barna skal lytte til lyder og rytmer i språket og bli fortrolige med symboler som bokstaver og tallsiffer - Barna skal bruke sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter, og å skape positiv relasjoner i lek og annet samvær METODE: - Vi gjennomførerr språksprell med de største barna. -Vi leker oss med rim og rytme ved å lese bøker, synge sanger og fortelle regler -Leker med bokstaver og tallsymboler i hverdagssituasjoner og i samlingstund Vi må tilrettelegge det fysiske miljøet etter fagområdet vi jobber med. Barna interesser og væremåte skal påvirke hvordan vi jobber med fagområdet i Musikalsk tema: V F Mozart VI har fokus på rytmer og rytmeleker Øver på ulike rytmer, lager rytmeinstrumenter. Vi forbereder oss til advent Planleggingsdag 28.nov. Da er bhg. stengt

15 Desember 2014 Fagområde: Etikk, religion og filosofi MÅL: - Få kjennskap til kristne høytider og tradisjoner og tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnehagen - Barna skal erfare at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger METODE: - Vi følger de ulike tradisjoner for barnehagens adventstid med fortellinger, historier og sanger - Vi undrer oss sammen med barna Vi må tilrettelegge det fysiske miljøet etter fagområdet vi jobber med. Barna interesser og væremåte skal påvirke hvordan vi jobber med fagområdet Musikalsk tema: W.A. Mozart Vi arrangerer julespill *Julegrantenning 1.desember * Kirkebesøk *Felles julebord for barn og ansatte *Nissefest i uke 51 *Barnehagen er stengt fom julaften tom 2.nyttårsdag

16 Januar 2015 Fagområder Antall rom og form MÅL: -Barna skal oppleve glede ved å utforske og leke med tall og former - Tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper -Erfare ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne METODER: - Eksperimentere med ulike geometriske figurer som firkant, runding, trekant -Parkobling -Måling av lengder og vekt. -Undre oss sammen Vi må tilrettelegge det fysiske miljøet etter fagområdet vi jobber med. Barna interesser og væremåte skal påvirke hvordan vi jobber med fagområdet Noter og noteverdier. Vi ser på de ulike notene og hvor mye de teller. Vi bruker metoder som tyven og hvem bor på slottet Musikalsk tema : Ludwig Van Beethoven Planleggingsdag 2.januar. Da er bhg. stengt

17 Februar 2015 Fagområder Antall rom og form MÅL: -Barna skal oppleve glede ved å utforske og leke med tall og former - Tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper -Er fare ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne METODER: - Eksperimentere med ulike geometriske figurer som firkant, runding, trekant -Parkobling -Måling av lengder og vekt - Undre oss sammen Vi må tilrettelegge det fysiske miljøet etter fagområdet vi jobber med. Barna interesser og væremåte skal påvirke hvordan vi jobber med fagområdet Noter og noteverdier. Vi ser på de ulike notene og hvor mye de teller Vi bruker metoder som tyven og hvem bor på slottet Musikalsk tema : Ludwig Van Beethoven Karneval uke 7

18 Mars 2015 Fagområder Kunst, kultur og kreativitet MÅL: - Barna skal ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede -Å utvikle elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form, for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang dans og drama Instrumentverksted. Vi lager instrumenter av ulike materialer Musikalsk tema : Ludwig Van Beethoven METODE: - Legge til rette for at barna kan få holde på med skapende virksomhet ved bruk av maling og ulike materialer. - Ha instrumenter og utkledningsklær tilgjengelig -Dramatiser sammen med barna Vi må tilrettelegge det fysiske miljøet etter fagområdet vi jobber med. Barna interesser og væremåte skal påvirke hvordan vi jobber med fagområdet Påskeforberedelser Ski og ake-dag Utstilling

19 April 2015 Fagområder Nærmiljø og samfunn MÅL * Barna skal oppleve at det tas like mye hensyn til gutter og jenter * Bli kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og samfunn METODER *Gutter og jenter gis like muligheter og like mye oppmerksomhet. Det skal ikke gjøres forskjell på jenter og gutters barnehagehverdag *Vi forteller sagn fra Selbu og lærer oss noen selbuviser Vi må tilrettelegge det fysiske miljøet etter fagområdet vi jobber med. Barna interesser og væremåte skal påvirke hvordan vi jobber med fagområdet Vi synger og lytter til lokale viser og historier, og lokale musikere Musikalsk tema : Johan Sebastian Bach

20 Mai 2015 Fagområder Natur, miljø og teknikk MÅL: - Barna skal få erfaring med og kunnskap om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon - Barna skal få erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet METODER: - Vi snakker om de forskjellige dyrene i næringskjeden. Hvem spiser hva? - La barna få kjennskap til og erfaring med de digitale verktøyene som finns i barnehagen Vi må tilrettelegge det fysiske miljøet etter fagområdet vi jobber med. Barna interesser og væremåte skal påvirke hvordan vi jobber med fagområdet Vi øver på sanger til 17.mai Instrumentverksted. Vi ordner oss instrumenter fra naturen Musikalsk tema: Johan Sebastian Bach Planleggingsdag fredag 15.mai. Da er bhg stengt

21 Juni 2015 LSommer og uteaktivitet - Vi jakter på insekter og finner navn på ulike sommerblomster Vi synger og spiller vår og sommersanger. Vi planlegger sommerfest og Martnas opptreden Vi må tilrettelegge det fysiske miljøet etter fagområdet vi jobber med. Barnas interesser og væremåte skal påvirke hvordan vi jobber med fagområdet. Felles samling

MEBOND BARNEHAGE 2013-2014

MEBOND BARNEHAGE 2013-2014 MEBOND BARNEHAGE 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Personalet Side 6 Telefon, e-post, hjemmeside Side 7 Formålsparagrafen Side 8 Rammeplanens fagområder Side 9 Visjon og grunnsynet

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no Årsplan 2014/2015 Bekkestua Kanvas-Barnehage Sett Hørt Verdsatt www.bekkestua.kanvas.no Velkommen til et nytt barnehageår i Bekkestua Kanvas-Barnehage! Bekkestua Kanvas-Barnehage skal være en trygg og

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Skedsmo kommune Utdanningssektoren Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Innledning... 2 Praktisk informasjon... 3 Kontakt og Planleggingsdager 2015... 3 Foreldresamarbeid... 4 Helhetlig læringssyn... 5 Hagan

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring Nordbyhagen Barnehage - med livslang lyst til lek og læring Innholdsfortegnelse Velkommen til et nytt år i Nordbyhagen barnehage! 3 Nordbyhagen barnehage er en Norlandia Barnehage! 4 Verdigrunnlag 5 Barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Innhold 1 Forord 2 Kort om barnehagen 3 Visjon og pedagogisk arbeid 4 Pedagogisk plattform og arbeidsmåter 5 Dagsrytme 6 Årsrytme 7 Danning og omsorg 8 Barns medvirkning

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015:

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Vårt mål er at barna i Berghoff barnehage skal lære om vekt, mengde, tall, former og matematiske begreper gjennom ulike spill og aktiviteter, og at

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer