MEBOND BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEBOND BARNEHAGE 2013-2014"

Transkript

1 MEBOND BARNEHAGE

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Personalet Side 6 Telefon, e-post, hjemmeside Side 7 Formålsparagrafen Side 8 Rammeplanens fagområder Side 9 Visjon og grunnsynet Side 10 Omsorg Side 11 Lek og læring Side 12 Danning Side 13 Barns medvirkning Side 14 Sosial kompetanse Side 15 Vurderingsarbeid Side Årshjul Godkjent i samarbeidsutvalg

3 Styreren har ordet Mebonden barnehage er for tiden er midlertidig i den nedlagte skolen i Innbygda, og består av 4 avdelinger: * Maurtua, for barn 0-3 år * Harestua, for barn 0-3 år * Kråkereiret, for barn 3-6 år * Toppen, friluftsavdeling for tiden med barn 3-6 år. Toppen har oppmøte på Gimle samfunnshus i Mebonden Barnehageloven pålegger alle barnehager å lage en årsplan. Denne skal fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg (SU). Barnehageloven Barnehagen styres av ulike lover og retningslinjer: Lov om barnehager legger føringer for det overordnede / for organiseringen, og Rammeplanen legger føringer for innholdet. Årsplanen Ifølge Rammeplan har årsplanen flere funksjoner: * Arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning * Utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen * Grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen * Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte.

4 Andre planer For å se helheten av arbeidet i barnehagen, må årsplanen ses i sammenheng med andre planer vi har: (de ligger på barnehagens hjemmeside, under dokumenter og planer) * Fagområdene Rammeplanen krever at barnehagene skal ha en plan som viser progresjon for de ulike fagområdene. Dette har vi gjort i barnehagens 5-årsplan * Overgang barnehage og skole For å gjøre overgangen mellom barnehage og skole så trygg og god som mulig, har Selbu kommune laget en egen plan for hvordan dette skal gjøres * Trygge barn Som et resultat av et samarbeidsprosjekt i Nea-regionen har vi laget en egen handlingsplan for å få trygge barn / mot mobbing. Fokusområdene i planen er fysisk aktivitet, vennskap og lek. * Kostholdsplan I tillegg til retningslinjer utgitt av Sosial og helsedirektoratet, har barnehagen utarbeidet sine egne retningslinjer for kosthold. Det er et utvalg av lover og planer som er førende for oss. Vi har både nasjonale, kommunale og egne planer som gjelder for barnehagen. Det viktigste er ikke å legge en plan, men å huske hvor man har lagt den - Storm P. Ny barnehage Det er vedtatt at det skal bygges en ny 4-avdelings barnehage på Kvellohaugen. Reguleringsarbeidet er i gang, og vi håper at planlegging av ny barnehage vil prege barnehageåret

5 Personalet Maurtua Harestua Kråkereiret Toppen Pedagogisk leder Gjertrud E. Vold Jannicke Farmen Kristin Endresen/ Sonja Borseth (20%) Siv Berge Fagarbeider Cristita Velve Janniken Hegglund Mari Overvik (utd. førskolelærer) Barnepleier Eva Kildal Haarstad Anne G. K. Flakne Assistent Inger Eidem Ingrid Borseth Karen Oldervik Kari Ofstad Fastvikar Gunbjørg Hårstad, Ann Kristin Skei Permisjoner Laila Størseth, Lena Hammerhaug, Trine Overvik Administrativt Beathe Skogmo - tjenesteleder Gerd Helanderfagleder/ styrer

6 Telefon, epost, hjemmeside Tjenesteleder Beathe Skogmo Tlf Fagleder/ styrer Gerd Helander Tlf. kontoret Tlf. Toppen / Tlf. Kråkereiret Tlf. Maurtua Tlf. Harestua Barnehagens hjemmeside https://www.selbu.kommune.no/enheter/oppvekst/mebondbarnehage Der legger vi ut planer, bilder, samt diverse informasjon

7 Formålsparagrafen ( ) Barnehageloven, 1 Formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Formålsparagrafen for barnehager har ikke bare en viktig symbolfunksjon. Den legger også nasjonale føringer for det helt konkrete og praktiske livet i barnehagene og for den pedagogikken som skal utøves. Den skal sikre at alle barn i Norge og deres foreldre føler seg inkludert og respektert, uavhengig av livssyn og kulturell bakgrunn. Formålsparagrafen sier også noe om hva slags institusjoner barnehagene våre skal være, og hvilket syn på barn og barndom som skal legges til grunn. (Kristin Halvorsen)

8 Kommunikasjon, språk og tekst Antall, rom og form Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Rammeplanens fagområder Kunst, kultur og kreativitet Etikk, religion og filosofi Natur, miljø og teknikk

9 Visjon: VI VIL GI BARNA RØTTER OG VINGER Grunnsynet vårt Vi vil at barna skal ha venner Vi vil at barna skal ha mulighet til å forske Vi vil at barna skal være fysiske aktive Vi vil ta individuelle hensyn Vi vil gi barna utfordringer og opplevelser Vi vil gi barna trygghet og omsorg Vi vil at lek skal være i fokus gjennom hele dagen Vi vil ha en barnehage med humor og glede

10 Omsorg Se det unike i hvert enkelt barn og deres behov og modenhet Bry seg om enkeltbarnet og alle i barnegruppa Barna skal bli møtt med respekt og tillit Gi kos, et fang, trøst og plaster Sørge for å dekke barnas fysiske behov Omsorg Gi barna medbestemmelse og medvirkning Legge til rette for forutsigbarhet i barnehagedagen Barna skal oppleve tillit, nærhet, innlevelse og lydhørhet Glede, humor og ha det artig sammen Gi positiv oppmerksomhet når barna viser omsorg

11 Lek og læring Alle skal ha én eller flere lekekamerater i barnehagen Legge til rette for leken, gi den tid og rom Gi rom til å bearbeide opplevelser og inntrykk gjennom leken Barna lærer å vente på tur, samarbeide og å inngå kompromiss Aktive voksne som deltar og hjelper til å utvikle leken Lek og læring Leken har en egenverdi, og er viktig i seg selv Voksne møter barnas undring på en utforskende måte Voksne støtter barnas læringsprosesser med varierte opplevelser, kunnskap og materialer De voksne må hjelpe barna med å bruke språk i leken. Språk og lek er avhengig av hverandre. Glede, humor og ha det artig sammen

12 Danning Mer enn omsorg, utvikling, læring, oppdragelse og sosialisering Både barn og voksne skal utvikle evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig En livslang prosess, der nye opplevelser og erfaringer hele tiden er med på å forme oss Danning Voksne skal hjelpe barna til å utvikle evnen til å reflektere over egen handling og væremåte Gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring Voksne undrer seg sammen med barna for å skape refleksjon I barnehagen dannes grunnlaget for livslang læring

13 Barns medvirkning De voksne er lyttende og tar seg tid til samtale og refleksjon Det fysiske miljøet er tilrettelagt for valg av ulike aktiviteter De voksne skal benytte seg av praksisfortellinger, observasjoner og barnesamtaler Det er god gjensidig informasjon mellom foreldre og ansatte Barns medvirkning Alle barna skal bli hørt og møtt med forståelse og respekt Ledelsen skal legge til rette for åpne planer Det skal være rom for prosjektarbeid ut fra barnas initiativ

14 Sosial kompetanse I dette arbeidet tar vi utgangspunkt i Rammeplanen, og har valgt å fokusere på følgende: - Barna skal bli møtt med forståelse, respekt og tillitt - De voksne må ta barneperspektivet, være lyttende, gi trygghet og omsorg - De voksne skal gi rom til å bearbeide opplevelser og inntrykk gjennom leken - De voksne må være tilstede i leken - Tilrettelegge det fysiske miljøet - Gi rom for samtale med barna - De voksne skal hjelpe barna til å utvikle evnen til å reflektere over egen handling og væremåte - De voksne må gi tilbakemelding på barnas atferd, både ved positiv og negativ væremåte. - De voksne og barna skal være imøtekommende, anerkjennende og respekterende i sin kommunikasjon med andre - De voksne fokuserer på positiv atferd - Si fine ting til hverandre - Hjelpe og trøste hverandre - Å ville hverandre vel

15 Vurderingsarbeid Hva Hvorfor Hvordan Hvem Målsettingen i det pedagogiske arbeidet (felles / avdelingsvise fokusområder, Rammeplanen, 5- årsplanen, Trygge barn-planen) Se om vi har nådd målene, og samtidig danne grunnlag for videre arbeid Halvårsevaluering Månedens brev Personal- og avdelingsmøter Alle ansatte Ulike aktiviteter / Tradisjoner Se hva som fungerer og hva som kan gjøres annerledes Skriftlig og muntlig Bilder /video Personal- og avdelingsmøter Alle ansatte Prosjekter Dokumentere hva som er gjort, hva vi har lært og hvordan vi gikk fram Skriftlig Bilder /video Personal- og avdelingsmøter Alle ansatte Enkeltbarn For å se hvordan barna fungerer i barnegruppa, hvordan de utvikler seg og for å oppdage evt vansker så tidlig som mulig Alle med Evt TRAS KALA Andre obsevasjonsmetoder Foreldresamtaler Avdelingsmøter Ressursteam Alle ansatte

16 August 2013 Fagområder Kropp, bevegelse og helse MÅL : *Få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring *Videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet *Utvikle forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige METODER : * Ulike motoriske aktiviteter på gymrommet lagt opp etter barnas utviklingsnivå * Finmotoriske aktiviteter som klipping, perling * Bevegelse/dans til musikk *Samtale mede barna om hva de enkelte kroppsdeler heter i samlingsstund Praktisk informasjon: Planleggingsdager 15. og 16. august. Barnehagen er da stengt. Det kan være at barna har vokst i sommer, så husk å sjekk sko og klær. Vi bruker de første dagene til tilvenning, for å bli godt kjent med hverandre både barn og voksne. Både de nye og de gamle trenger å finne sin plass. Vi synger navnesanger og snakker om hvert enkelt barn i samlingstunda Mål: At alle skal få en trygg og god oppstart * Nicolas 5 år * Nahla 3 år 16.08

17 September 2013 Fagområder Kropp, bevegelse og helse MÅL : *Få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring *Videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet *Utvikle forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige METODER : * Ulike motoriske aktiviteter på gymrommet lagt opp etter barnas utviklingsnivå * Finmotoriske aktiviteter som klipping, perling * Bevegelse/dans til musikk *Samtale mede barna om hva de ulike kroppsdeler heter i samlingsstund Sosial kompetanse Barna skal bli møtt med forståelse, respekt og tillitt De voksne må ta barneperspektivet, være lyttende, gi trygghet og omsorg Vi bruker de første dagene og ukene til tilvenning, for å bli godt kjent med hverandre både barn og voksne. Både de nye og de gamle trenger å finne sin plass. Vi synger navnesanger og snakker om hvert enkelt barn i samlingstunda. Vi starter opp med litt sangleker og rytmeleker Mål: At alle skal få en trygg og god oppstart *Fotografering 13.september *Per Martin 5 år *Mads 4 år *Andreas 3 år *Håkon 3 år 19.09

18 Oktober 2013 Fagområder Nærmiljø og samfunn MÅL * Barna skal oppleve at det tas like mye hensyn til gutter og jenter * Bli kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og samfunn Vi synger og lytter til lokale viser og historier. METODER *Gutter og jenter gis like muligheter og like mye oppmerksomhet. Det skal ikke gjøres forskjell på jenter og gutters barnehagehverdag *Vi forteller sagn fra Selbu og lærer oss noen selbuviser *Vi går små turer i nærmiljøet og samler inn litt materiale til høstutstillinga Sosial kompetanse De voksne skal gi rom til å bearbeide opplevelser og inntrykk gjennom leken De voksne må være tilstede i leken Tilrettelegge det fysiske miljøet Gi rom for samtale med barna * Jenny 3 år *Markus 4 år 19.1

19 November 2013 Fagområder Kunst, kultur og kreativitet MÅL: - Barna skal ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede -Å utvikle elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form, for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang dans og drama Vi lager instrumenter av blant annet vann og glass Vi maler til musikk METODE: - Legge til rette for at barna kan få holde på med skapende virksomhet ved bruk av maling og ulike naturprodukter - Ha instrumenter og utkledningsklær tilgjengelig - Vi dramatiserer sammen med barna Sosial kompetanse De voksne skal hjelpe barna til å utvikle evnen til å reflektere over egen handling og væremåte De voksne må gi tilbakemelding på barnas atferd, både ved positiv og negativ væremåte. * Vi inviterer til høstutstilling denne måneden *Planleggingsdag 29.november

20 Desember 2013 Fagområde Etikk og religion og filosofi MÅL: - Få kjennskap til kristne høytider og tradisjoner og tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnehagen - Barna skal erfare at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger METODE: - Vi følger de ulike tradisjoner for barnehagens adventstid med fortellinger, historier og sanger - Vi undrer oss sammen med barna Sosial kompetanse De voksne og barna skal være imøtekommende, anerkjennende og respekterende i sin kommunikasjon med andre De voksne fokuserer på positiv atferd Si fine ting til hverandre Hjelpe og trøste hverandre Å ville hverandre vel Vi synger gamle og nye julesanger og lytter til julemusikk *Julegrantenning 2.des *Felles adventstund 11.des *Lucia 13. desember *Nissefest i uke 51 *Barnehagen er stengt fom julaften tom 2.nyttårsdag

21 Januar 2014 Fagområder Kommunikasjon, språk og tekst MÅL: - Barna skal lytte til lyder og rytmer i språket og bli fortrolige med symboler som bokstaver og tallsiffer - Barna skal bruke sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter, og å skape positiv relasjoner i lek og annet samvær Sosial kompetanse Vi øver på ulike rytmer. Bruker rytmeinstrument og sanger og rim Skolestarterne starter opp med skrivedans to dager i uka METODE: - Vi utfører språksprell med rim, rytme - Leker med bokstaver og tallsymboler i hverdagssituasjoner og i samlingstund - Vi samtaler med barna og er bevisste rollemodeller Barna skal bli møtt med forståelse, respekt og tillitt De voksne må ta barneperspektivet, være lyttende, gi trygghet og omsorg *Planleggingsdag 2. januar * Emma 4 år 08.01

22 Februar 2014 Fagområder Kommunikasjon, språk og tekst MÅL: - Barna skal lytte til lyder og rytmer i språket og bli fortrolige med symboler som bokstaver og tallsiffer - Barna skal bruke sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter, og å skape positiv relasjoner i lek og annet samvær METODE: - Vi utfører språksprell med rim, rytme - Leker med bokstaver og tallsymboler i hverdagssituasjoner og i samlingstund - Vi samtaler med barna og er bevisste rollemodeller Sosial kompetanse De voksne skal gi rom til å bearbeide opplevelser og inntrykk gjennom leken - De voksne må være tilstede i leken Tilrettelegge det fysiske miljøet Gi rom for samtale med barna Vi spiller sammen med ulike rytmer og instrumenter og lytter til ulike musikksjangere Skrivedans for skolestarterne to dager i uka *Karneval denne måneden

23 Mars 2014 Fagområder Antall rom og form MÅL: -Barna skal oppleve glede ved å utforske og leke med tall og former - Tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper -Erfare ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne Noter og noteverdier. Vi ser på de ulike notene og hvor mye de teller METODER: - Eksperimentere med ulike geometriske figurer som firkant, runding, trekant -Parkobling -Måling av lengder og vekt - Vi fokuserer på tall og telling Sosial kompetanse De voksne skal hjelpe barna til å utvikle evnen til å reflektere over egen handling og væremåte De voksne må gi tilbakemelding på barnas atferd, både ved positiv og negativ væremåte. *Barnehagen er stengt fra og med Palmesøndag til og med 2.påskedag *Påskefrokost i uke 15 * Bjørn William 4 år 09.03

24 April 2014 Fagområder Antall rom og form MÅL: -Barna skal oppleve glede ved å utforske og leke med tall og former - Tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper -Er fare ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne METODER: - Eksperimentere med ulike geometriske figurer som firkant, runding, trekant -Parkobling -Måling av lengder og vekt - Vi fokuserer på tall og telling Sosial kompetanse De voksne og barna skal være imøtekommende, anerkjennende og respekterende i sin kommunikasjon med andre De voksne fokuserer på positiv atferd Si fine ting til hverandre Hjelpe og trøste hverandre Å ville hverandre vel Noter og noteverdier. Vi ser på de ulike notene og hvor mye de teller Kanskje tryller vi fram noen kyllinger *Vi smører gjerne barna med solkrem, men dere må ha med dette selv * Maren 6 år 09.04

25 Mai 2014 Fagområder Natur, miljø og teknikk MÅL: - Barna skal få erfaring med og kunnskap om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon - Lære å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verdenen Vi øver på sanger til 17.mai og lærer oss å gå i tog METODER: -Gårdsbesøk? - Vi snakker om de forskjellige dyrene i næringskjeden. Hvem spiser hva? -Prosjekt om verdensrommet Sosial kompetanse Vi jobber videre med de 4 målene vi har hatt i år De voksne fortsetter å jobbe med de samme metodene som før *Barnehagen er stengt og 30.mai * Planleggingsdag 30.mai *Husk å lever sommerferielapper *Maja 5 år *Malene 4 år *Marcus Andre 4 år 14.05

26 Juni 2014 Sommer og uteaktivitet Vi synger og spiller vår og sommersanger. Vi planlegger en temafest - Vi jakter på insekter og finner navn på ulike sommerblomster Sosial kompetanse Vi jobber videre med de 4 målene vi har hatt i år De voksne fortsetter å jobbe med de samme metodene som før *Barnehagen har stengt 9.juni(2.pinsedag) *David 6 år *Ingeborg 4 år *Cesilie 6 år 30.07

MEBOND BARNEHAGE 2013-2014

MEBOND BARNEHAGE 2013-2014 MEBOND BARNEHAGE 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Personalet Side 6 Telefon, e-post, hjemmeside Side 7 Formålsparagrafen Side 8 Rammeplanens fagområder Side 9 Visjon og grunnsynet

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20 Årshjul Godkjent

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no Årsplan 2014/2015 Bekkestua Kanvas-Barnehage Sett Hørt Verdsatt www.bekkestua.kanvas.no Velkommen til et nytt barnehageår i Bekkestua Kanvas-Barnehage! Bekkestua Kanvas-Barnehage skal være en trygg og

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014

Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 Utdanningssektoren Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 Innledning... 3 1.Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver.... 4 1.1 Et likeverdig barnehagetilbud... 4 1.2 Barn og barndom...

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Skedsmo kommune Utdanningssektoren Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Innledning... 2 Praktisk informasjon... 3 Kontakt og Planleggingsdager 2015... 3 Foreldresamarbeid... 4 Helhetlig læringssyn... 5 Hagan

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014

Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014 Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål 2. Om Kidsa Toppemyr barnehage Barnehagens mål Barnehagens egenart

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt barnehage år!

Hei og velkommen til et nytt barnehage år! ÅRSPLAN 2014/15 1 Hei og velkommen til et nytt barnehage år! Vi i Skyttelveien barnehage gleder oss til å ta tak i det nye året, komme i gang med det pedagogiske arbeidet og ikke minst bli kjent med de

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer