Årsmelding for Drammen kommune 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Drammen kommune 2013"

Transkript

1 Årsmelding for Drammen kommune 2013 Presentasjon for Formannskapet 8. april 2014

2 Oppsummering: Viktige resultater i Flere barnehageplasser og alle barn får plass 2. Flere tjenester ytes til barn 3. Byvekst med kvalitet ny bystrategi vedtatt i juni 4. Nytt sykehus - Drammen er igjen på kartet nye tilrettelagte boliger 6. Flere bruker byens kulturtilbud 7. Bedre rutiner for åpenhet og innsyn 8. Flere bruker byen og marka 9. Elevene trives bedre på skolen 10. Drammen fikk pris for boligsosialt arbeid 11. Rensekravene for avløpsvann er oppfylt 12. Kontroll på driften og penger på bok 13. Investerte for 774 millioner kroner i 2013

3 Menneskelige ressurser (HR) Redusert sykefravær med 0,3 prosentpoeng i konsern Redusert turnover med 0,9 prosentpoeng i konsern Økt antall ansatte med tilnærmet full stilling ( prosent) i programområde 05 HSO Flere ansatte med innvandringsbakgrunn Cirka ansatte har mottatt kompetansehevende tiltak i regi av tre utviklingsbaser 100 ledere er gitt særskilt lederopplæring i regi av Lederskolen 24 ledertalenter har gjennomført talentprogrammet

4 P01 Barnehager flere barnehageplasser og satsing på kompetanseheving (1) Alle barn fikk oppfylt retten til barnehageplass i 2013 Barn født mellom september og desember er tilbudt plass fortløpende Andel barn i barnehage har økt med 0,6 prosentpoeng til 87,9 % Gratis kjernetid rekrutterte 757 barn av totalt 779 barn som er omfattet av prøveordningen - dvs. 97,2% dekning

5 P01 Barnehager flere barnehageplasser og satsing på kompetanseheving (2) Utviklingsbasen Norges Beste Barnehage har tilbudt ulike kompetansehevingstiltak til cirka 650 ansatte i kommunale og private barnehager Andel ansatte med førskoleutdanning økte fra 36,1% til 37,2% i 2013 Det er opprettet fire nye barnehager i 2013: Drammen Montesorri barnehage, 30 plasser Kobbervik gård, 100 plasser Fyrtårnet familiebarnehage, 4 plasser Karuna familiebarnehage, 4 plasser Det er lagt ned to barnehager i 2013: Åsly barnehage, 20 plasser Austadgata førskole, 50 deltidsplasser Kobbervik gård barnehage

6 Mål- og resultatstyring 2013 Barnehager Hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Mål og indikator Barnehagedekningen i Drammen øker ett prosentpoeng hvert år i økonomiplanperioden. Ønsket resultat - Økning fra 87,3 prosent til 91 prosent for 1-5 åringer + 1 prosent-poeng Akseptabelt resultat 0 + 0,9 prosentpoeng Ikke godkjent Resultat 2013 Nedgang + 0,6 porsentpoeng Alle barn som fyller ett år i løpet av kalenderåret, skal tilbys barnehageplass innen utgangen av samme år. - Har fått tilbud om barnehageplass innen utgangen av året 100 % % Under 90 % 100 % Alle barn skal få tilbud om barnehageplass ved fylte ett år. - Har fått tilbud om barnehageplass ved fylte ett år 100 % % Under 90 % Alle som fylte ett år i løpet av 2013 har fått tilbud om plass Barnehagens personale skal ha kompetanse til å oppfylle barnehagens samfunnsmandat. Dispensasjoner fra utdanningskravet for førskolelærer har hatt en nedgang fra 2012 nivå. Dispensasjoner fra utdanningskravet for førskolelærer ligger på 2012 nivå. Dispensasjoner fra utdanningskravet for førskolelærer har økt fra 2012 nivå. nedgang med 2,5 prosentpoeng, fra 11,4 til 8,9 prosent. Barnehagene skal dokumentere systematisk arbeid med språk, motorikk og sosial kompetanse tilpasset barnegruppa og enkeltbarns behov. Kontinuerlig evaluering/utvikling og bruk av verktøy/programmer knyttet til barns språk, motorikk og sosiale kompetanse Barnehagene har tatt i bruk verktøy/programmer for å stimulere barns ferdigheter innen språk, motorikk og sosial kompetanse. Barnehagene er kjent med ulike verktøy/programmer Språkrtappa, Skrivedansen og Mini Røris er tatt i bruk i alle kommunale barnehager

7 P02 Oppvekst større behov for tjenester til barn Antall meldinger i barnevernet gikk opp med 21 prosent Antall omsorgsplasseringer har økt med 30 prosent Færre enslige mindreårige flyktninger, men yngre og mer omsorgskrevende og behandlingstrengende PPT: Antall brukere som har mottatt hjelp er redusert fra 1508 til 1488 Programområdet fikk et merforbruk på 9,9 millioner kroner i 2013 til tross for at programområdet ble styrket med 8 millioner kroner i forbindelse med 2. tertialrapport Helsestasjon

8 P02 - utvikling i mottatte meldinger og omsorgsplasseringer Antall nye meldinger Antall omsorgsplasseringer pr

9 Mål- og resultatstyring Oppvekst Alle barn skal bli trygge mennesker som får bruke sine evner Mål og indikator Forebyggende mål: Barn gis gode oppvekstvilkår gjennom tverrfaglig samarbeid på forebyggende arenaer. Barnevern: Økt antall henvendelser fra barnehage, helsestasjon - og skole Enslige mindreårige: Redusere botiden i bofellesskap for enslige - mindreårige gjennom raskere etablering i egen bolig Habilitering: Økt forebyggende arbeid og veiledning i hjem, barnehage og skole, slik at familien i større grad skal mestre egen hverdag, og får mindre behov for tjenester senere. Ønsket resultat Økning med 5 % - poeng per år Akseptabelt resultat Økning med 2,5 % - poeng per år Ikke godkjent Reduksjon fra dagens nivå 10 mnd 12 mnd Over 12 mnd Opp 5 % per år Opp 2 % - per år Ingen endring PPT:Økt råd og veiledningsarbeid i barnehage og skoler for å redusere antall henvisninger Ned 3 % per år Ned 2 % per år Ingen endring Helsestasjonen: Alle barn og foreldre får systematisk oppfølging > 95 % 95 % -90 % < 90 % Mål for barn med spesielle behov: Barn som har behov for tjenester får hjelp til rett tid gjennom gode, tverrfaglige og effektive tjenester Barnevernet: Andel barn/familier som når oppsatte tiltaksmål 65 % 60 % 50 % Enslig mindreårige: Flere enslig mindreårige flyktninger fullfører og består vgs skolegang Habilitering: Barn og familier får et tjenestetilbud i hjem, bhg og skole slik at de klarer hverdagen > 50 % gjennomfører Flere skal klare seg selv % gjennomfører Samme nivå som i dag < 30 % gjennomfører Færre klarer seg selv - Habilitering: Perioden på tidsavgrensede tiltak reduseres Ned 5 % - per år Ned 3 % - per år Ingen endring - - PPT: Gjennomføring av sakkyndig vurdering av førskolebarn innen 3 mnd. Helsestasjon: Helsestasjon er aktiv på oppfølging av alle barn og barn med spesielle behov 100 % 90 % 80 % Alle tiltak gjennomført 95 % gjennomført 90 % gjennomført Resultat ,1 % poeng 12 mnd økt med 13% økt med 8,5% 99 % 49 % Første rapportering ved slutt skoleåret 13/14 økt med 11% redusert med 16% 72 % Alle tiltak gjennomført

10 P03 Samfunnssikkerhet forberedt på uønskede hendelser Det er utviklet beredskapsplaner og planlagt eller gjennomført øvelser i 94 % av kommunens virksomheter Det er innført nytt digitalt nødnett for Søndre Buskerud Politidistrikt Tettstedet Drammen er i ferd med å overstige en bemanningsgrense i forhold til antall innbyggere ( ), noe som vil medføre en forholdsvis stor økning i bemanningen fra og med 2015

11 Mål- og resultatstyring Samfunnssikkerhet Drammen skal bidra til å utvikle et robust bysamfunn der sårbarhet i forhold til uønskede hendelser er minst mulig. Mål og indikator Ønsket resultat Akseptabelt resultat Ikke godkjent Resultat 2013 Tjenestetilbudene innen alarmering, redning og forbygging er kostnadseffektive, med god responstid og tilgjengelighet - Kostnad per innbygger i forhold til andre Bedre enn snittet av ASSS Likt med snittet av ASSS Under snittet av ASSS Gj. Snitt utgift Drammen er kr 603 pr. innbygger mens ASSSsnittet er kr 588 Tjenestetilbudene er beredt til å forebygge og håndtere kriser - Oppdaterte ROS-analyser, beredskapsplaner, gjennomført øvelser Alle virksomheter har ROS-analyse Beredskapsplan Planlagt/ gjennomført øvelse Ikke alle virksomheter har ROSanalyse, beredskapsplan eller gjennomført øvelse Ikke alle virksom- heter har ROSanalyse, beredskapsplan

12 P04 Byutvikling planlegger for byvekst med kvalitet (1) Ny bystrategi Byvekst med kvalitet ble vedtatt og arbeidet med arealdelen i kommuneplanen ble startet opp Felles areal- og transportplan for Buskerudbyen ble vedtatt Forslag om lokalisering av nytt sykehus på Brakerøya er nær avklaring

13 P04 Byutvikling planlegger for byvekst med kvalitet (2) Fire reguleringsplaner er ferdigstilt og sluttbehandlet Det har vært videreført / i gangsatt arbeid med flere områdeplaner (større utviklingsområder) Det er bygd trafikkforplass ved Drammen stasjon for henting og bringing av togpassasjerer, og sykkelhotell med 244 plasser Byggesak har gjennomført organisatoriske endringer for å oppnå bedre brukerservice, jevnere kvalitet i saksbehandlingen og for å oppnå selvkostfinansiering Trafikkforplass ved Drammen stasjon

14 Mål- og resultatstyring Byutvikling Drammens fysiske byutvikling skal gi rom for økt mangfold, tetthet og bærekraftig vekst. Veksten skal bidra til bedre bymiljø, rikere opplevelsestilbud og økt kvalitet i omgivelsene Mål og indikator Hovedandelen av veksten i boliger og arbeidsplasser skal skje i bybåndet Ønsket resultat Akseptabelt resultat Ikke godkjent Resultat Andel nye boliger i bybåndet >85 % % <70 % 77 % - Andel nye arbeidsplasser i bybåndet >85 % % <70 % Målemetode mangler Utviklingen av byrom og fellesarealer skal bidra til økt aktivitet gjennom god kvalitet og bedre tilgjengelighet Andel boliger som har maksimum 400 meter gangavstand til gode - rekreasjonsområder med (utmarkspreget eller bymessige) allmenningskvaliteter >10 % økning Ingen endring Reduksjon Oppfyllt for nye boliger - Utbyggingsprosjekter i transformasjonsområder skal bidra til å øke bydelens tilbud av allment tilgjengelige fellesarealer, rekreasjonsmuligheter og opplevelser Alle prosjekter oppfyller kriteriet % av prosjektene oppfyller kriteriet Under 80 % av prosjektene oppfyller kriteriet Ingen ferdigstilte boliger i transformasjonsområ der. Drammen skal ha et transportsystem som legger til rette for bedre bymiljø og reduksjon av klimagassutslipp - Bruk av sykkel 5 % økning 0-5 % økning Reduksjon - Bilbruk Biltrafikkvekst lavere enn generell (nasjonal) trafikkvekst Biltrafikkvekst på samme nivå som generell (nasjonal) trafikkvekst Biltrafikkvekst høyere enn generell (nasjonal) trafikkvekst Økning på 2,5 % (unøyaktig tallgrunnlag) 3,5% vekst i Drammen, mot 1,2% i Norge - Kolektivbruk 5 % økning 0-5 % økning Reduksjon Økning av både togog busstrafikk - Kvalitativ indikator Drammen sentrum styrker sin posisjon som regionens viktigste sted for handel og byopplevelser Sykkelveisystemets funksjonalitet, tilgjengelighet og attraktivitet øker Kollektivtrafikksystemets funksjonalitet, tilgjengelighet og attraktivitet øker Redusert bilavhengighet Feil indikatoroppsett?? - Sentrums andel av omsetningen innen detaljhandel Markant økning Noe reduksjon Markant reduksjon Noe reduksjon - Omsetningstall for utelivsbransjen i sentrum Markant økning Noe reduksjon Markant reduksjon Noe økning Kommunen skal ha en høy og jevn kvalitet i plan- og byggesaksbehandlingen - Andel klagesaker omgjort av fylkesmannen <30 % % >60 % 27,8 % 6,3 % (50 av Andel saker som overskrider lovpålagt behandlingsfrist <1 % 1-4 % >4 % saker) Bydelene skal utvikles med godt og variert tilbud av boligområder og boligtyper. - Målemetode utvikles i løpet av 2013 Boligtyper i bydelene har forsterket mønster/forskjeller fra tidligere. Målemetode ikke utviklet

15 P05 Helse og omsorg samhandlingsreformen gir økt etterspørsel etter tjenester (1) Samhandlingsreformen medførte økt etterspørsel etter kommunale tjenester. Veksten er størst innen hjemmesykepleie og korttids-opphold i institusjon Indikator Dram men Mål 2013 Dram men 2013 Tiden fra bruker får innvilget vedtak til tjenesten blir levert er klart innenfor bystyrets mål Det ble etablert 32 nye omsorgsboliger med heldøgns omsorg for personer med demens Bedre tilpassede lokaler for dagsentertilbud til mennesker med funksjonsnedsettesle og psykisk helsesvikt. Effektueringstid hjemmesykepleie (dager) Effektueringstid hjemmehjelprengjøring (dager) Effektueringstid langtidsplass i sykehjem (dager) Antall dager fra vedtak til levert tjeneste ,4 mindre enn 14 4 mindre enn 28 7

16 P05 Helse og omsorg samhandlingsreformen gir økt etterspørsel etter tjenester (2) Utviklingsbasen Skap gode dager har ytt opplæring til ca 1250 ansatte Tjenesten ble omorganisert for å øke nærhet til bruker, ansatt og bedre økonomistyringen Driften var innenfor revidert budsjett etter tilførsler på til sammen 69,1 mill. kr i Sykefraværet var på 9,6% som er historisk lavt Schwartzgate bofellesskap Schwartzgate bofellesskap ble åpnet i juni

17

18 P06 Kultur flere brukere og flere er aktive i kulturlivet Kulturoasen gjennomførte et større og bredere program ved bo- og servicesentre, eldresentre og aktivitetssentre, med over publikummere fordelt på 153 arrangementer Antall elever i Kulturskolen økt fra 890 til 902 og det ble gitt gratis kulturskoletilbud til elever på trinn gjennom Kulturskoletimen Antall utlån i drammensbiblioteket er redusert fra til i 2013 mens antall besøkende har økt fra til Fra og med 2013 har Drammen kirkelige fellesråd overtatt ansvaret for låneopptak til investeringsformål innenfor rammen vedtatt av bystyret Kulturoasen

19 Flere og bedre opplevelser og økt aktivitet Mål og indikator Ønsket resultat Akseptabelt resultat Ikke godkjent Resultat 2013 Et variert kulturliv som gir bybrukerne gode opplevelser - Tilfredshet med byens kulturliv Ikke målt - Antall besøkende / opplevelser 2 % økning fra året før 0-2 % økning fra året før Nedgang 1,0 % Et økende antall drammensere er selv aktive i et pulserende kulturliv - Antall deltagere 2 % økning fra året før 0-2 % økning fra året før Nedgang 9,9 %

20 P07 Ledelse, organisasjon og styring bedre innsyn i saker Færre kundehenvendelser til Servicetorget i 2013 Nesten 6% økning i antall besøk på kommunens nettsted i 2013 Min kommunale side gir innbyggerne mulighet for å registrere henvendelser til kommunen hele døgnet og se historikk og status på sine saker Arbeidet med å digitalisere kommunens eiendoms- og planarkiv ble ferdigstilt E-handelssystemet ble implementert i organisasjonen og Drammen er blant de beste e-handelskommunene i landet Som følge av den såkalte First House-saken er det i 2013 iverksatt tiltak for å forbedre kvaliteten i det løpende arbeidet med journalføring og i forhold til saksbehandling av innsynsbegjæringer

21 Mål- og resultatstyring Ledelse og styring Drammen skal være en kommuneorganisasjon med tilpasnings- og endringsevne Mål og indikator Ønsket resultat Akseptabelt resultat Ikke godkjent Resultat 2013 Drammen kommune gjennomfører sine anskaffelser effektivt og profesjonelt,slik at kostnader reduseres - Omsetningen over e-handel økes fra 100 mill. til 200 mill. 200 mill mill <160 mill 233 mill. kr. - Andel Rammeavtaledekning øker gradvis og skal innen 2016 være på 50 % 38 % 38-35% <35% 47 % Anskaffelsesstrategien er implementert i konsernet - Egenvurdering E-handelssystemet er implementert i alle kommunale foretak (unntatt Drammen Drift KF) E-handelssystemet er implementert i 2 kommunale foretak. E -handelssystemet er ikke implementert i kommunale foretak. E-handelssystemet er implementert i alle kommunale foretak (unntatt Drammen Drift KF) Drammen kommune skal være en effektiv og moderne servicekommune - Servicetorget ferdigbehandler flere kundehenvendelser 55 % 55-40% <40% 50 % - Gjennomsnittelig ventetid på telefon holdes på et minimum <20 sek sek >30sek 33 sek - Gjennomføre årlig brukerundersøkelse 4,5 4,5-3 <3 5,7 En økende andel av henvendelser til kommunen skal registreres i - 20 % 20-10% <10% CRM 18 % Arkiv- og kildemateriale fra byens historie er fysisk og digitalt tilgjengelig - Antall arkiver registrert i Arkivportalen øker med 10 registreringer < Antall hyllemeter ferdigordnede arkiver øker 60 meter meter <50 meter 50,5 - Gjennomføre fire utstillinger på rådhuset Ferdigstilt for - Digitalt eiendomsarkiv tilgjengelig via internett Tilgjengelig Ikke tilgjengelig internett Geodatatjenester utføres for Sande og Svelvik i henhold til inngåtte samarbeidsavtaler - Alle tjenester er utført i henhold til tidsfrister og kvalitetskrav % 90-80% <80% 95 % Innbyggere og næringsliv får kart og geodatatjenester som til enhver tid er oppdatert - Det foretas en årlig hovedoppdatering av kartdataene for halve byens areal Det foretas løpende deloppdatering i den andre halvparten av - byen Brukertilfredshet med de øvrige tjenestene (Skala fra 1= dårligst - til 6= best) 1% feil 1-2,5% feil >2,5% feil 1% feil 1-2,5% feil >2,5% feil >5 5-4 <4 Ikke gjennomført <1% 5,14 Administrative arbeidsprosesser effektiviseres - Antall prosesser som er effektivisert

22 P08 Kompetanse, markedsføring og næring Fusjonen mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold er videreført i 2013 og HBV er etablert Det er arbeidet målrettet i 2013 for å utvikle Drammen videre som kunnskapsby og fremtidig universitetsby Omdømmemålingen i 2013 viser at Drammen holder stand Økning i overnattingsdøgn ved byens hoteller også i 2013, men nedgang i beleggsprosent på grunn av flere rom Forbedret egendekning av arbeidsplasser. Siste måling fra SSB viser 105%

23 Mål- og resultatstyring Kompetanse, markedsføring og næring Kommunen skal legge til rette for et arbeidsintensivt og kunnskapsbasert næringsliv Mål og indikator Ønsket resultat Akseptabelt resultat Ikke godkjent Resultat 2013 Utvikle Campus Drammen - Utvikle Campus Drammen Økning av midler Andel midler er lik - Bidra til etablering av studenthus i perioden Tilrettelegge for at det bygges 100 nye studentboliger i løpet av fireårsperioden for å styrke studentmiljøet. - Antall ferdigstilte studentboliger Drammen skal opprettholde egendekning av arbeidsplasser - Antall arbeidsplasser (samme egendekning som 2012) Iverksette ny strategi for omdømmeprosjektet Studenthus er etablert Tilrettelegge for 100 boliger innen Ny strategi iverksatt Ny strategi iverksatt Lik Studenthus er under planlegging Tilrettelegge for 50 boliger innen 2015 O,5 prosent-poeng under Ny strategi under iverksetting Andel av midler har gått ned Studenthus er ikke planlagt Ingen tilrettelegging 1 prosent under Ny strategi ikke iverksatt Økning av midler Studenthus er etablert Tilrettelagt for bygging 1,4 % bedre egendekning Ny strategi er iverksatt

24 P10 Politisk styring: Byvekst med kvalitet Bystrategien ble vedtatt av Bystyret 18. juni Byvekst med kvalitet Visjon Drammen 2036 større, smartere og sunnere Stortingsvalget ble gjennomført med valgdeltagelse på 76,2% mot 75,1% i 2009 Bystyrekomitéene har gjennomført i alt 26 dialogmøter med virksomhetene. Stortingsvalget 2013

25 P11 Samferdsel og fellesarealer flere bruker byen (1) Bruk av byens uterom og Drammensmarka fortsetter å øke Bybrua er rehabilitert og forbedret med gatevarme i fortauene og tosidig sykkelfelt Det har vært en økning i antall brukere av idrettsanlegg som følge av åpningen av Galterudhallen Gamle gress har fått nytt kunstgressdekke Det er økning i kollektivbruk og sykkelbruk Galterudhallen Lekeplassene Liejordet og Iversbakken er fullt rehabilitert

26 P11 Samferdsel og fellesarealer flere bruker byen (2) Kommunen har anskaffet to eiendommer med tanke på allmenn bruk og ferdsel: Fosserud Gård (130 dekar) ved Stordammen Landfall store (280 dekar) ved Landfalltjern Leieavtale er inngått med DOT knyttet til Goliatten med mål om å implementere denne i DOTs løypenett Startet arbeidet med skiløype fra Knive til Røysjømarka samt tur/sykkelsti fra Gamledammen til Tverken Ny temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er vedtatt av Bystyret.

27 Mål- og resultatstyring Samferdsel og fellesarealer Et bymiljø og en infrastruktur som er tilrettelagt for effektiv bruk og som etterspørres av befolkningen Mål og indikator Ønsket resultat Akseptabelt resultat Ikke godkjent Resultat 2013 Tilrettelegge for et bærekraftig transportmønster for å redusere utslippene av klimagass. - Bruk av sykkel 5 % økning i perioden 0-5 % økning i perioden Nedgang Økning på 2,5% (unøyaktig tallgrunnlag) - Bilbruk - Kollektivbruk Biltrafikkvekst lavere enn generell (nasjonal) trafikkvekst 5 % økning i perioden Biltrafikkvekst på samme nivå som generell (nasjonal) trafikkvekst 0-5 % økning i perioden Biltrafikkvekst høyere enn generell (nasjonal) trafikkvekst Nedgang 3,% biltrafikkveks t i Drammen, mot 1,2% i Norge Økning av både tog- og busstrafikk Sentrumsområder skal være attraktive for bruk og aktivitet. - Sentrumsområder:Utleiegrad av offentlig grunn og parkeringsstatistikk 5 % økning i perioden 0-5 % økning i perioden Nedgang 6,7% økning Idrettsanlegg, grøntområder og byens mark innbyr til økt bruk. - Idrettsanslegg:Utleie av idrettsanlegg Økning Lik Nedgang - Byens mark: Trafikktall på utfartssteder Økning Lik Nedgang Økning Lik Byens trafikkarealer skal ha god sikkerhet og framkommelighet i henhold til vedtatt standard. - Trafikkulykkestatistikk/ avvik fra standard Utarbeide system for stikkprøvekontroll Ikke større avvik enn 20 % i forhold til definert standard Lik Nedgang Lik

28 P12 Grunnskole stabilt gode resultater og bedre trivsel i skolen (1) Differansen mellom elevenes resultater i lesing på 9. trinn og det de oppnådde på 8. trinn, er bedre enn for de øvrige elevene i landet Grunnskolepoeng over landssnittet Resultatene ligger på eller over landsgjennomsnittet på den nasjonale elevundersøkelsen i forhold til trivsel og fravær av mobbing.

29 P12 Grunnskole stabilt gode resultater og bedre trivsel i skolen (2) Kostnadseffektiv drift av skolene God økonomistyring gir handlingsrom Stor anleggsaktivitet: - Utbygging Svensedammen og flerbrukshall på Galterud ferdig Pågående prosjekter ved Åskollen og ny skole på Frydenhaug - Rehabilitering og utbygginger går etter oppsatt plan Åskollen skole

30 Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. Mål og indikator Ønsket resultat Akseptabelt resultat Ikke godkjent Resultat 2013 Elevenes faglige resultater ligger stabilt på eller over landsgjennomsnittet - Nasjonale prøver lesing 5. trinn >1,9 1,9 <1,9 1,9 - Nasjonale prøver Lesing 8. trinn >3,0 3,0 <3,0 3,1 - Nasjonale prøver Lesing 9. trinn >3,3 3,3 <3,3 3,5 - Nasjonale prøver regning 5. trinn >1,9 1,9 <1,9 1,9 - Nasjonale prøver regning 8. trinn >3,0 3,0 <3,0 3,1 - Nasjonale prøver regning 9. trinn >3,3 3,3 <3,3 3,3 - Nasjonale prøver engelsk 5. trinn >1,9 1,9 <1,9 1,9 - Nasjonale prøver engelsk 8. trinn >2,9 2,9 <2,9 3,0 - Eksamen 10. trinn norsk skriftlig >3,3 3,3 <3,3 3,2 - Eksamen 10. trinn matematikk skriftlig >3,0 3,0 <3,0 3,0 - Eksamen 10. trinn engelsk skriftlig >3,7 3,7 <3,7 3,7 Andel elever med høy skolemotivasjon og trivsel skal øke med ett prosentpoeng årlig i økonomiplanperioden Endring i antall elever som i elevundersøkelsen svarer - positivt på spørsmålene om trivsel og skolemotivasjon på 7. trinn Endring i antall elever som i elevundersøkelsen svarer - positivt på spørsmålene om trivsel og skolemotivasjon på 10. trinn >40,0 39,01-39,9 <39,0 62,96 >30,48 29,47-30,37 42,56 Nedgang Mobbing flere ganger ukentlig er redusert - Andel elever som svarer på elevundersøkelsen på 7.trinn < 1,95 % 1,96-2,04 % > 2,05 % 3,66 % - Andel elever som svarer på elevundersøkelsen på 10.trinn < 3,79 % 3,8-3,88 % > 3,89 % 2,83 % Skoleplasser bygges ut i takt med elevtallsveksten - Antall elever og antall plasser Alle elever som ønsker det går på nærmiljøskolen En elev er plassert på en skole utenfor kretsen Innfridd

31 P13 Sosiale tjenester mange nye boligeiere (1) Drammen kommune mottok statens pris for boligsosialt arbeid i 2013 Boligløftet er videreført i 2013 og flere går fra å leie til å eie: - Flere ble tildelt bolig - Kjøpt 19 nye utleieboliger - Totalt 38 tidligere leietakere har blitt boligeiere i Det er utbetalt 128 mill. kr i startlån, mot 101 mill. kr i Det er også utbetalt 5 mill. kr i etableringstilskudd til startlånsmottakere Boligsosial pris

32 P13 Sosiale tjenester mange nye boligeiere (2) Det er etablert flere tilpassede boliger for rusavhengige og rusmiddelpolitisk handlingsplan ble vedtatt Færre husstander er kastet ut av kommunale leieboliger Det er bosatt 127 flyktninger i 2013, inklusiv 12 enslige mindreårige Arbeidsledigheten i Drammen økte med 9 % og antall sosialhjelpsmottakere økte med 103 personer Ungdomstorget åpnet september 2013 Programområdet holdt seg innenfor revidert budsjett etter tilførsel av 19,6 millioner kroner i løpet av 2013

33 Mål- og resultatstyring Sosiale tjenester Sosiale Bystrategi tjenester skal være et nå sikkerhetsnett settes for kursen de av kommunens innbyggere som har et særlig behov for slike tjenester Ønsket Akseptabelt Ikke Mål og indikator resultat resultat godkjent Resultat 2013 Flere av kommunens innbyggere er i arbeid - Innvandrere og flyktninger i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonprogram Høyere enn 65 % Mellom 45 og 65 % Under 45% 61 % - Sysselsetting Høyere enn 69 % 66,2-68,9 % Under 66,1 % 65,80 % Flere av kommunens innbyggere tar ansvar for egen økonomi, egen helse og eget liv - Sosialhjelpsmottakere i prosent av befolkningen Mindre enn 3,5 % 3,5-4,9 % 5 % eller høyere 5 % - Antall sosialhjelpsmottakere med forsørgerplikt Færre enn 400 Mellom 400 og eller flere Bostedsløse Færre enn Flere enn Brukertilfredshet 4,5 eller høyere 4,4 3,6 Lavere enn 3,5 4,05

34 P14 Vann og avløp rensekrav oppfylt for første gang Renseanlegg - Solumstrand renseanlegg har fungert godt og alle rensekravene ble oppfylt - Muusøya renseanlegg klarte for første gang rensekravet, men fortsatt utfordringer knyttet til å stabilisere driften Utskiftning av vannledninger gir fortsatt redusert vannforbruk - Kjøp av vann fra Glitrevannverket er redusert i 2013 Høyt investeringsnivå med 114,5 mill. kr i 2013 Muusøya

35 Mål- og resultatstyring Vann og avløp God folkehelse, rene vassdrag og trygg by Mål og indikator Ønsket resultat Akseptabelt resultat Ikke godkjent Resultat 2013 Nok vann - Vanntrykk > 2 bar i tilknytningspunktet Ikke planlagte avbrudd<0,5 timer/person, totale avbrudd<1 time/ person per år Ikke planlagte avbrudd mellom 0,5 og 1,0 timer/person Ikke planlagte avbrudd>1 time/ person pr år Planlagte avbrudd: 1,2 persontimer - Tilstrekkelig kildekapasitet Vannkjøp på nivå (GVDs definisjon) eller mindre Vannkjøp på inntil 5 % over 2004-nivå Vannkjøp mer enn 5 % over 2004-nivå Mål nådd Godt vann - Innhold av fysisk-kjemiske stoffer og bakterier 100 % av tilknyttede innbyggere har hygienisk betryggende og bruksmessig tilfredsstillende vann tilknyttede innbyggere har ikke hygienisk betryggende drikkevann og/eller har ikke bruksmessig tilfredsstillende vannkvalitet >1000 tilknyttede innbyggere har hygienisk betryggende drikkevann og > 5000 har dårlig bruksmessig vannkvalitet Mål nådd Sikker vannforsyning - Tilgang til vann fra alternativ kilde 100 % av tilknyttede innbyggere har alternativ forsyning med tilstrekkelig kapasitet og kvalitet tilknyttede innbyggere har alternativ forsyning uten tilstrekkelig kapasitet og/eller kvalitet >5000 tilknyttede innbyggere har alternativ forsyning uten tilstrekkelig kapasitet og kvalitet Mål nådd - God beredskap Oppdatert og godkjent beredskapsplan i 2013 Oppdatering av beredskapsplanen er igangsatt, men ikke fullført Oppdatering av beredskapsplanen er ikke startet Mål nådd Tilfredsstillende badevannskvalitet - Innhold av TKB > 95 % av alle prøver har innhold av TKB< % av alle prøver har innhold av TKB<1000 <90 % av alle prøver har innhold av TKB<1000 Mål nådd (99% av alle prøver har innhold av TKB<1000)

36 Mål og indikator Overholdelse av fylkesmannens krav i utslippstillatelsen - Renseresultat Muusøya RA Ønsket resultat Renseeffekt totalfosfor mer enn 95 % (fylkesmannens krav) Akseptabelt resultat Renseeffekt totalfosfor % Ikke godkjent Resultat 2013 Renseeffekt totalfosfor mindre enn 85 % Renseeffekt totalfosfor: 96% - Renseresultat Solumstrand RA Renseresultatet tilfredsstiller fylkesmannens krav Renseresultatet er Inntil 5 % dårligere enn fylkesmannens krav Renseresultatet mer enn 5 % dårligere enn fylkesmannens krav Renseeffekt totalfosfor: 96% (krav 90%) Rensekrav org. stoff er oppfylt - Tilføringsgrad Muusøya rensedistrikt Tilføringsgraden er mer enn 95 % Tilføringsgraden er % Tilføringsgraden er mindre enn 85 % Mål delvis nådd (antatt 86 %) - Tilføringsgrad Solumstrand rensedistrikt Tilføringsgraden er mer enn 95 % Avløpsmodell er operativ i løpet av første halvår 2014 Avløpsmodell er operativ senere enn første halvår 2014 Mål ikke nådd Det er utviklet en overvannsstrategi for et lokalsamfunn mer robust mot klimaendringer - Framdrift i strategiarbeidet Utkast til politisk behandling er ferdig i 2013 og vedtak kan forventes i 1.halvår 2014 Framdrift er forsinket men utkast til politisk behandling kan forventes i løpet av 2.halvår Arbeidet med OVstrategi er forsinket slik at utkast til politisk behandling ikke kan forventes før tidligst i Mål delvis nådd

37 Gode resultater for bærekraftig vekst Systematisk omstillingsarbeid og god styring har gitt gode resultater i 2013 Det er i budsjettene for årene forutsatt innsparinger på totalt 285 mill. kroner. Faktisk virkning er lavere, jfr. merforbruk innenfor Oppvekst og HSO Selv i et krevende år har det vært rom for en brutto vekst og satsing på nye aktiviteter Årsresultatet (overskuddet) foreslås avsatt til videre oppbygging av reservene

38 Driftsoverskudd på nesten 83 mill. kr i 2013 Netto driftsresultat på 82,7 millioner kroner dette er 79,3 millioner kroner bedre enn revidert budsjett og 11,4 millioner kroner bedre enn opprinnelig budsjett Bykassens driftsregnskap for 2013 viser et overskudd etter årsoppgjørsdisposisjoner på 61,6 millioner kroner. Hovedstørrelser i Drammen bykasses driftsregnskap 2013 Mill. kroner (Inntekter med negativt fortegn) Regnskap 2012 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik Programområdene , , ,2 27,0 Skatt og rammetilskudd , , ,9-9,2 Andre sentrale inntekter -142,4-149,7-143,3 6,4 Finansielle poster 100,6 98,1 102,0 3,9 Fra kommunens bedrifter -110,3-121,2-116,8 4,4 Pensjon/lønnsreserve mv. -71,3-33,5 13,4 46,9 Netto driftsresultat -28,9-82,7-3,3 79,4 Årsoppgjørsdisposisjoner 23,1 21,2 3,3-17,8 Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) -5,8-61,6 0,0 61,6

39 Lavere skatteinngang enn forutsatt i 2013 Skatteinngangen var betydelig lavere enn forutsatt både i Drammen og på landsbasis i november og desember 2013: - Mindreinntekter i forhold til revidert budsjett 12,2 mill. kr for Drammen kommune - Kompenseres delvis av merinntekter fra rammetilskuddet på 2,9 mill. kr

40 Millioner kroner Frie inntekter: Rammetilskuddet vokser sterkest Utvikling skatt og rammetilskudd Rammetilskudd Selskapsskatt Skatt på inntekt og formue

41 Pensjonsutgifter er over 40 mill. kr lavere enn budsjettert Fortsatt stor vekst i kommunens pensjonskostnader. Lavere reguleringspremie og noe større premieavvik enn budsjettert gir likevel en samlet budsjett-avlastning i overkant av 11 mill. kr Inntektsføring av tidligere avsetning mot etteroppgjør med Statens pensjonskasse (SPK) - SPK har varslet at man fra og med regnskapsåret 2013 ikke vil innkreve eventuelle etterslep fra tidligere år - Balanseavsetning på om lag 22 mill. kr er derfor inntekstført i regnskapet Lavere lønnsvekst og reguleringspremie har ført til redusert overføring til programområde 01 Barnehage med ca. 9 mill. kr

42 Mill. kr Pensjonskostnadene øker kraftig Pensjonskostnadene har har økt med 150% i perioden fra 125 til 310 mill. kr. Kostnadene forventes å øke med ytterligere 25 mill. kr i Utviklingen i pensjonskostnader ,7 171,9 183,1 124,5 142,5 262,9 334,0 309,5 Sum pensjonskostnad + amortisering Pensjonskostnad Faktisk belastning i driftsregnskapet er pensjonskostnad pluss inndekning av tidligere års premieavvik (E) Amort. tidl. års premieavvik

43 Programområdene i balanse Prog Progansv (T) Regnskap før avsetn. Budsjett før avsetn. Avvik før avsetn. Regnskap etter avsetn. Budsjett etter avsetn. Avvik etter avsetn. 01 Barnehage 451,1 454,3 3,2 452,1 454,3 2,2 02 Oppvekst 226,2 216,5-9,8 226,4 216,5-9,9 03 Brannvern 40,2 40,5 0,3 40,2 40,5 0,3 04 Byutvikling 20,8 21,9 1,1 22,1 21,9-0,2 05 Helse og omsorg 1074,1 1081,8 7,7 1079,7 1082,1 2,4 06 Kultur 130,0 134,7 4,7 133,4 134,7 1,3 07 Ledelse, organisering og styring 175,7 175,5-0,2 176,1 175,5-0,6 08 Miljø, kompetanse og næring 7,9 7,9 0,0 7,9 7,9 0,0 10 Politisk styring 20,3 21,3 1,0 20,3 21,3 1,0 11 Samferdsel og fellesarealer 115,7 115,3-0,4 115,7 115,3-0,4 12 Grunnskoleopplæring 655,8 666,8 11,0 659,5 666,8 7,3 13 Sosiale tjenester 262,2 270,6 8,4 268,8 270,6 1,8 14 Vann og avløp -81,8-81,7 0,0-81,8-81,7 0,1 Sum P ,3 3125,2 27,0 3120,4 3125,5 5,

44 Mill. kroner Samlet utbytte og eieruttak i 2013 på 121 millioner kroner Utbytte og eieruttak for 2013 ble 121 mill. kroner mot 110 mill. kroner i Av dette er står EB for det største enkeltutbyttet 60,0 50,0 40,0 30,0 Utbytte og eieruttak i 2013 Utbytte fra EB gikk ned fra 60 mill. kroner i 2012 til 54 mill. kroner i ,0 10,0 0,0 Lindum AS Dramme n Kjøkken KF Dramme n Eiendom KF Dramme n Drift KF Energisel skapet Buskerud Dramme n Parkering KF Dramme n Kino Regn ,0 2,1 38,5 0,0 54,0 13,6 5,0

45 Disposisjonsfondet øker ut over handlingsreglenes krav Mill. kroner Saldo disposisjonsfond pr ,5 Bruk og avsetning 2013: + Overskudd ,8 - Bruk til Omdømmeprosjektet ,0 - Bruk fra "eldremilliarden" -1,2 = Sum reserve pr ,2 Forutsatte disponering: Årsresultat ,6 = Anslag "korrigert" disposisjonsfond pr ,8 Generell reserve (tilsv. 3% av bto. driftsinntekter) 126,4 "Rentesikringsfond" (1% av brutto lånegjeld) 49,7 Handlingsreglenes reservekrav pr ,1 Avsetning ut over handlingsreglenes krav 60,6 *) Rådmannen vil foreslås at årsresultat 2013 avsettes til disposisjonsfond

46 Betydelig økning i reservene siden 2007 *) Inkludert udisponert årsresultat 2013 på 61,6 mill. kr

47 Kontrollert gjeldsutvikling for nødvendige investeringer Lånefondets gjeld per var mill kroner. Gjelden har økt med 547 mill. kroner i , , , , , ,5 Ubrukte lånemidler Siden 2009 har lånefondets gjeld økt med mill. kroner i gjennomsnitt 328 mill. kroner pr. år Av den totale gjelden er mill. kroner knyttet til Drammen Eiendom KF, og mill. kroner til vann og avløp 4 000, , , ,0 0, , Øvrige utlån (KF mv.) Bykassen - øvrige formål Bykassen - Vann og avløp Drammen Eiendom KF Sum utlån Lånefondet pr.31.12

48 52 prosent av låneporteføljen er rentesikret Fordeling fast og flytende rente pr % 52 % Fast rente Flytende rente I henhold til kommunens finansreglement skal mellom 30 og 70 prosent av låneporteføljen til en hver tid være rentesikret

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2011

Årsmelding for Drammen kommune 2011 Årsmelding for Drammen kommune 2011 Byjubileet feiring av, med og for folket i byen Mer enn 240 000 mennesker deltok på ulike arrangementer i forbindelse med byjubileet Fem store arrangementer for hele

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2013

Årsmelding for Drammen kommune 2013 Årsmelding for Drammen kommune Rådmannen 02.04. ÅRSMELDING DRAMMEN KOMMUNE ÅRSMELDING Innholdsfortegnelse Overblikk... 3 Status for programområdene... 15 Programområde 01 Barnehage... 15 Programområde

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Årsmelding 2012 - Overblikk

Årsmelding 2012 - Overblikk Årsmelding 2012 - Overblikk Målrettet bybygging Effektiv drift skaper handlingsrom og grunnlag for investeringer 2012 er det første året hvor Drammen kommune fokuserer så tydelig på å rapportere på de

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12. oktober

Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12. oktober Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12. oktober Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12/10 Notatene er utkast, og vil bli endret. Det vil skje fortløpende bearbeiding

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Bystrategi for Drammen 2013-2036 Velkommen til frokostmøte! Osmund Kaldheim - rådmann 10.02.2012 2 Naturbania Forankring Kontrakten med byen Felles løft Omdømmeprosjekt Hva gjorde vi? Regional konkurranse

Detaljer

Kommunalt plan- og utviklingsarbeid i Drammen kommune

Kommunalt plan- og utviklingsarbeid i Drammen kommune Kommunalt plan- og utviklingsarbeid i Drammen kommune Parminder Kaur Bisal og Glenny Jelstad Plan- og økonomiseksjonen 07.11.2014 Planhierarkiet - styringsdokumentene Temaplaner og strategiske handlingsplaner

Detaljer

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 Deflator 2014-2017 -1 919-1 919-1 919-1 919 Prisvekst 2014-2017 -59-59 -59-59 Sykelønn 2014-2017 -407-407 -407-407 Reell reduksjon

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009 Økonomiplan 2010 2013 Orientering i formannskapet 15. september 2009 2005 2009: Stor inntektsøkning men også store bindinger Realinntektsvekst (mrd 2009-kr): Inntekter i alt 32 - Øremerkede midler 17 =

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh

Detaljer

Tjenesteproduksjon og effektivitet

Tjenesteproduksjon og effektivitet Vedlegg til -rapportene 2012 Utkast 04.09.2012 Tjenesteproduksjon og effektivitet KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 1. Innledning I kapittel 4 i

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS

Drammensregionens brannvesen IKS Drammensregionens brannvesen IKS Drammen kommune Formannskapet 08.04.2014 Drammensregionens brannvesen IKS 1 Temaer Kort om Drammensregionens brannvesen IKS. Presentasjon av regnskap og resultater. Angi

Detaljer

Investerer i byvekst og mennesker

Investerer i byvekst og mennesker Investerer i byvekst og mennesker Byen vokste i 2014. Det ble ferdigstilt 296 nye boliger og det ble om lag 800 nye drammensere. Nytt sykehus planlegges nå på Brakerøya. Kommunene fra Lier til Kongsberg

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

The municipality of Drammen

The municipality of Drammen Så enkelt gjør vi det i Drammen Bosetting og integreringsarbeid The municipality of Drammen Integreringskonferansen 2016 Glenny Jelstad glenny.jelstad@drmk.no Integreringskonferansen 2016 1 Drammen 67

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016. Presentasjon formannskapet tirsdag 6. november 2012

Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016. Presentasjon formannskapet tirsdag 6. november 2012 Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 Presentasjon formannskapet tirsdag 6. november 2012 Agenda 1. Oppsummering 2. Hovedtall, drift og investering 3. Programområdene 4. Fremdrift 2 Byutvikling

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Drammen kommune i 2010

Drammen kommune i 2010 Drammen kommune i 2010 Utsyn over byen Byvekst Drammen kom seg godt gjennom finanskrisen i 2008 og 2009. Mange er i jobb, det er forholdsvis lav ledighet og kun moderat økning i utgiftene til økonomisk

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 14/4804-2 Dato: 03.06.2014 DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2014 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Sammenlikning med 2012 Sammenlikning med gjennomsnitt andre storkommuner Hvis avvik: Er avviket uttrykk for villet politikk? 9.9.2014 1 Mange ulike funksjoner OMRÅDE

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Statistikkområdet - Helse, sosial og omsorg per februar 2013

Statistikkområdet - Helse, sosial og omsorg per februar 2013 Statistikkområdet - Helse, sosial og omsorg per februar 2013 HELSE-, SOSIAL- OG OMSORGS- TJENESTER F O R E B Y G G E HELSE-, SOSIAL- OG OMSORGS- TJENESTER HELSEHUS SYKEHUS B E H A N D L E Nedgang i antall

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019 for - Drammen kommune Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for - for - Driftsutgifter i tjenesteområdene 01 Barnehage Opprinnelig budsjett 476 856 476 856

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-4 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 10.06.2014 Utvalg

Detaljer

Avløpshåndtering Drammen kommune

Avløpshåndtering Drammen kommune Avløpshåndtering Drammen kommune Orientering til Bystyrekomitè Byutvikling og Kultur 5. Mars 2013 virksomhetsleder Live Johannessen Investeringsbehov i VA sektoren VA virksomheten i Drammen kommune Økonomiplanen

Detaljer

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

Drammen bykasseregnskap 2011

Drammen bykasseregnskap 2011 Drammen bykasseregnskap 2011 DRAMMEN BYKASSE Årsberetning til regnskap 2011 Rådmannen i Drammen 13.04.2012 DRAMMEN BYKASSE ÅRSBERETNING TIL REGNSKAPET 2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Driftsregnskapet

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

2. tertialrapport 2015

2. tertialrapport 2015 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 8. oktober 2015 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 2.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2015... 7 Del 2 Økonomi og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

INNLEDNING... 3. 1 REGNSKAP... 4 1.1 Brutto driftsresultat... 4 1.2 Netto driftsresultat... 5 1.3 Gjeld... 6

INNLEDNING... 3. 1 REGNSKAP... 4 1.1 Brutto driftsresultat... 4 1.2 Netto driftsresultat... 5 1.3 Gjeld... 6 Side 1 av 17 Innhold INNLEDNING... 3 1 REGNSKAP... 4 1.1 Brutto driftsresultat... 4 1.2 Netto driftsresultat... 5 1.3 Gjeld... 6 2 RESSURSBRUK... 7 2.1 Alle tjenester... 7 2.2 Grunnskole... 8 2.3 Pleie

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Planlegging i et 20-årsperspektiv i Drammen. v/ Dag Lauvås, Drammen kommune og Terje Farestveit, Sweco Norge AS

Planlegging i et 20-årsperspektiv i Drammen. v/ Dag Lauvås, Drammen kommune og Terje Farestveit, Sweco Norge AS Planlegging i et 20-årsperspektiv i Drammen v/ Dag Lauvås, Drammen kommune og Terje Farestveit, Sweco Norge AS Planlegging i et 20-årsperspektiv i Drammen Kloakkrammeplanprosjektet 1987 1995 1986: 20 %

Detaljer

Kjente utfordringer. Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt

Kjente utfordringer. Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt 1 Kjente utfordringer Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt 2 Konsekvenser av fylkesmannens lovlighetsvedtak Regnskapsføring av utbytte fra BKK Summen av utbytteinntekter

Detaljer

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Versjon 2.0 av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole orientering for oppvekst- og utdanningskomiteen 10. november 15 12.11.2015 1 Konsolidere og justere

Detaljer

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing Drammen kommune 16.03.2016 Drammen kommunes forventninger til storbysatsingen Utvikling og kompetanse Gjennom satsingen og nettverksarbeid ønsker vi å få

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Kommunerapport ASSS-nettverket 2015

Kommunerapport ASSS-nettverket 2015 Kommunerapport -nettverket 2015 Rapporteringsåret 2014 1 Storbysamarbeidet Samarbeid mellom de 10 største byene Formål: dele nøkkeltall, analyser og erfaringer som kan danne grunnlag for kommunens prioriteringsdiskusjoner

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Rammereduksjon 2013. Gjennomgang - Utkast rammereduksjoner

Rammereduksjon 2013. Gjennomgang - Utkast rammereduksjoner Gjennomgang - Utkast rammereduksjoner Agenda Bakgrunn Sentrale elementer Regnskap 2011 samt hittil 2012 Endringer kostnader/inntekter fremover Allerede vedtatte rammereduksjoner Oppsummering Avdelingsvis

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer