Årsmelding for Drammen kommune 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Drammen kommune 2013"

Transkript

1 Årsmelding for Drammen kommune 2013 Presentasjon for Formannskapet 8. april 2014

2 Oppsummering: Viktige resultater i Flere barnehageplasser og alle barn får plass 2. Flere tjenester ytes til barn 3. Byvekst med kvalitet ny bystrategi vedtatt i juni 4. Nytt sykehus - Drammen er igjen på kartet nye tilrettelagte boliger 6. Flere bruker byens kulturtilbud 7. Bedre rutiner for åpenhet og innsyn 8. Flere bruker byen og marka 9. Elevene trives bedre på skolen 10. Drammen fikk pris for boligsosialt arbeid 11. Rensekravene for avløpsvann er oppfylt 12. Kontroll på driften og penger på bok 13. Investerte for 774 millioner kroner i 2013

3 Menneskelige ressurser (HR) Redusert sykefravær med 0,3 prosentpoeng i konsern Redusert turnover med 0,9 prosentpoeng i konsern Økt antall ansatte med tilnærmet full stilling ( prosent) i programområde 05 HSO Flere ansatte med innvandringsbakgrunn Cirka ansatte har mottatt kompetansehevende tiltak i regi av tre utviklingsbaser 100 ledere er gitt særskilt lederopplæring i regi av Lederskolen 24 ledertalenter har gjennomført talentprogrammet

4 P01 Barnehager flere barnehageplasser og satsing på kompetanseheving (1) Alle barn fikk oppfylt retten til barnehageplass i 2013 Barn født mellom september og desember er tilbudt plass fortløpende Andel barn i barnehage har økt med 0,6 prosentpoeng til 87,9 % Gratis kjernetid rekrutterte 757 barn av totalt 779 barn som er omfattet av prøveordningen - dvs. 97,2% dekning

5 P01 Barnehager flere barnehageplasser og satsing på kompetanseheving (2) Utviklingsbasen Norges Beste Barnehage har tilbudt ulike kompetansehevingstiltak til cirka 650 ansatte i kommunale og private barnehager Andel ansatte med førskoleutdanning økte fra 36,1% til 37,2% i 2013 Det er opprettet fire nye barnehager i 2013: Drammen Montesorri barnehage, 30 plasser Kobbervik gård, 100 plasser Fyrtårnet familiebarnehage, 4 plasser Karuna familiebarnehage, 4 plasser Det er lagt ned to barnehager i 2013: Åsly barnehage, 20 plasser Austadgata førskole, 50 deltidsplasser Kobbervik gård barnehage

6 Mål- og resultatstyring 2013 Barnehager Hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Mål og indikator Barnehagedekningen i Drammen øker ett prosentpoeng hvert år i økonomiplanperioden. Ønsket resultat - Økning fra 87,3 prosent til 91 prosent for 1-5 åringer + 1 prosent-poeng Akseptabelt resultat 0 + 0,9 prosentpoeng Ikke godkjent Resultat 2013 Nedgang + 0,6 porsentpoeng Alle barn som fyller ett år i løpet av kalenderåret, skal tilbys barnehageplass innen utgangen av samme år. - Har fått tilbud om barnehageplass innen utgangen av året 100 % % Under 90 % 100 % Alle barn skal få tilbud om barnehageplass ved fylte ett år. - Har fått tilbud om barnehageplass ved fylte ett år 100 % % Under 90 % Alle som fylte ett år i løpet av 2013 har fått tilbud om plass Barnehagens personale skal ha kompetanse til å oppfylle barnehagens samfunnsmandat. Dispensasjoner fra utdanningskravet for førskolelærer har hatt en nedgang fra 2012 nivå. Dispensasjoner fra utdanningskravet for førskolelærer ligger på 2012 nivå. Dispensasjoner fra utdanningskravet for førskolelærer har økt fra 2012 nivå. nedgang med 2,5 prosentpoeng, fra 11,4 til 8,9 prosent. Barnehagene skal dokumentere systematisk arbeid med språk, motorikk og sosial kompetanse tilpasset barnegruppa og enkeltbarns behov. Kontinuerlig evaluering/utvikling og bruk av verktøy/programmer knyttet til barns språk, motorikk og sosiale kompetanse Barnehagene har tatt i bruk verktøy/programmer for å stimulere barns ferdigheter innen språk, motorikk og sosial kompetanse. Barnehagene er kjent med ulike verktøy/programmer Språkrtappa, Skrivedansen og Mini Røris er tatt i bruk i alle kommunale barnehager

7 P02 Oppvekst større behov for tjenester til barn Antall meldinger i barnevernet gikk opp med 21 prosent Antall omsorgsplasseringer har økt med 30 prosent Færre enslige mindreårige flyktninger, men yngre og mer omsorgskrevende og behandlingstrengende PPT: Antall brukere som har mottatt hjelp er redusert fra 1508 til 1488 Programområdet fikk et merforbruk på 9,9 millioner kroner i 2013 til tross for at programområdet ble styrket med 8 millioner kroner i forbindelse med 2. tertialrapport Helsestasjon

8 P02 - utvikling i mottatte meldinger og omsorgsplasseringer Antall nye meldinger Antall omsorgsplasseringer pr

9 Mål- og resultatstyring Oppvekst Alle barn skal bli trygge mennesker som får bruke sine evner Mål og indikator Forebyggende mål: Barn gis gode oppvekstvilkår gjennom tverrfaglig samarbeid på forebyggende arenaer. Barnevern: Økt antall henvendelser fra barnehage, helsestasjon - og skole Enslige mindreårige: Redusere botiden i bofellesskap for enslige - mindreårige gjennom raskere etablering i egen bolig Habilitering: Økt forebyggende arbeid og veiledning i hjem, barnehage og skole, slik at familien i større grad skal mestre egen hverdag, og får mindre behov for tjenester senere. Ønsket resultat Økning med 5 % - poeng per år Akseptabelt resultat Økning med 2,5 % - poeng per år Ikke godkjent Reduksjon fra dagens nivå 10 mnd 12 mnd Over 12 mnd Opp 5 % per år Opp 2 % - per år Ingen endring PPT:Økt råd og veiledningsarbeid i barnehage og skoler for å redusere antall henvisninger Ned 3 % per år Ned 2 % per år Ingen endring Helsestasjonen: Alle barn og foreldre får systematisk oppfølging > 95 % 95 % -90 % < 90 % Mål for barn med spesielle behov: Barn som har behov for tjenester får hjelp til rett tid gjennom gode, tverrfaglige og effektive tjenester Barnevernet: Andel barn/familier som når oppsatte tiltaksmål 65 % 60 % 50 % Enslig mindreårige: Flere enslig mindreårige flyktninger fullfører og består vgs skolegang Habilitering: Barn og familier får et tjenestetilbud i hjem, bhg og skole slik at de klarer hverdagen > 50 % gjennomfører Flere skal klare seg selv % gjennomfører Samme nivå som i dag < 30 % gjennomfører Færre klarer seg selv - Habilitering: Perioden på tidsavgrensede tiltak reduseres Ned 5 % - per år Ned 3 % - per år Ingen endring - - PPT: Gjennomføring av sakkyndig vurdering av førskolebarn innen 3 mnd. Helsestasjon: Helsestasjon er aktiv på oppfølging av alle barn og barn med spesielle behov 100 % 90 % 80 % Alle tiltak gjennomført 95 % gjennomført 90 % gjennomført Resultat ,1 % poeng 12 mnd økt med 13% økt med 8,5% 99 % 49 % Første rapportering ved slutt skoleåret 13/14 økt med 11% redusert med 16% 72 % Alle tiltak gjennomført

10 P03 Samfunnssikkerhet forberedt på uønskede hendelser Det er utviklet beredskapsplaner og planlagt eller gjennomført øvelser i 94 % av kommunens virksomheter Det er innført nytt digitalt nødnett for Søndre Buskerud Politidistrikt Tettstedet Drammen er i ferd med å overstige en bemanningsgrense i forhold til antall innbyggere ( ), noe som vil medføre en forholdsvis stor økning i bemanningen fra og med 2015

11 Mål- og resultatstyring Samfunnssikkerhet Drammen skal bidra til å utvikle et robust bysamfunn der sårbarhet i forhold til uønskede hendelser er minst mulig. Mål og indikator Ønsket resultat Akseptabelt resultat Ikke godkjent Resultat 2013 Tjenestetilbudene innen alarmering, redning og forbygging er kostnadseffektive, med god responstid og tilgjengelighet - Kostnad per innbygger i forhold til andre Bedre enn snittet av ASSS Likt med snittet av ASSS Under snittet av ASSS Gj. Snitt utgift Drammen er kr 603 pr. innbygger mens ASSSsnittet er kr 588 Tjenestetilbudene er beredt til å forebygge og håndtere kriser - Oppdaterte ROS-analyser, beredskapsplaner, gjennomført øvelser Alle virksomheter har ROS-analyse Beredskapsplan Planlagt/ gjennomført øvelse Ikke alle virksomheter har ROSanalyse, beredskapsplan eller gjennomført øvelse Ikke alle virksom- heter har ROSanalyse, beredskapsplan

12 P04 Byutvikling planlegger for byvekst med kvalitet (1) Ny bystrategi Byvekst med kvalitet ble vedtatt og arbeidet med arealdelen i kommuneplanen ble startet opp Felles areal- og transportplan for Buskerudbyen ble vedtatt Forslag om lokalisering av nytt sykehus på Brakerøya er nær avklaring

13 P04 Byutvikling planlegger for byvekst med kvalitet (2) Fire reguleringsplaner er ferdigstilt og sluttbehandlet Det har vært videreført / i gangsatt arbeid med flere områdeplaner (større utviklingsområder) Det er bygd trafikkforplass ved Drammen stasjon for henting og bringing av togpassasjerer, og sykkelhotell med 244 plasser Byggesak har gjennomført organisatoriske endringer for å oppnå bedre brukerservice, jevnere kvalitet i saksbehandlingen og for å oppnå selvkostfinansiering Trafikkforplass ved Drammen stasjon

14 Mål- og resultatstyring Byutvikling Drammens fysiske byutvikling skal gi rom for økt mangfold, tetthet og bærekraftig vekst. Veksten skal bidra til bedre bymiljø, rikere opplevelsestilbud og økt kvalitet i omgivelsene Mål og indikator Hovedandelen av veksten i boliger og arbeidsplasser skal skje i bybåndet Ønsket resultat Akseptabelt resultat Ikke godkjent Resultat Andel nye boliger i bybåndet >85 % % <70 % 77 % - Andel nye arbeidsplasser i bybåndet >85 % % <70 % Målemetode mangler Utviklingen av byrom og fellesarealer skal bidra til økt aktivitet gjennom god kvalitet og bedre tilgjengelighet Andel boliger som har maksimum 400 meter gangavstand til gode - rekreasjonsområder med (utmarkspreget eller bymessige) allmenningskvaliteter >10 % økning Ingen endring Reduksjon Oppfyllt for nye boliger - Utbyggingsprosjekter i transformasjonsområder skal bidra til å øke bydelens tilbud av allment tilgjengelige fellesarealer, rekreasjonsmuligheter og opplevelser Alle prosjekter oppfyller kriteriet % av prosjektene oppfyller kriteriet Under 80 % av prosjektene oppfyller kriteriet Ingen ferdigstilte boliger i transformasjonsområ der. Drammen skal ha et transportsystem som legger til rette for bedre bymiljø og reduksjon av klimagassutslipp - Bruk av sykkel 5 % økning 0-5 % økning Reduksjon - Bilbruk Biltrafikkvekst lavere enn generell (nasjonal) trafikkvekst Biltrafikkvekst på samme nivå som generell (nasjonal) trafikkvekst Biltrafikkvekst høyere enn generell (nasjonal) trafikkvekst Økning på 2,5 % (unøyaktig tallgrunnlag) 3,5% vekst i Drammen, mot 1,2% i Norge - Kolektivbruk 5 % økning 0-5 % økning Reduksjon Økning av både togog busstrafikk - Kvalitativ indikator Drammen sentrum styrker sin posisjon som regionens viktigste sted for handel og byopplevelser Sykkelveisystemets funksjonalitet, tilgjengelighet og attraktivitet øker Kollektivtrafikksystemets funksjonalitet, tilgjengelighet og attraktivitet øker Redusert bilavhengighet Feil indikatoroppsett?? - Sentrums andel av omsetningen innen detaljhandel Markant økning Noe reduksjon Markant reduksjon Noe reduksjon - Omsetningstall for utelivsbransjen i sentrum Markant økning Noe reduksjon Markant reduksjon Noe økning Kommunen skal ha en høy og jevn kvalitet i plan- og byggesaksbehandlingen - Andel klagesaker omgjort av fylkesmannen <30 % % >60 % 27,8 % 6,3 % (50 av Andel saker som overskrider lovpålagt behandlingsfrist <1 % 1-4 % >4 % saker) Bydelene skal utvikles med godt og variert tilbud av boligområder og boligtyper. - Målemetode utvikles i løpet av 2013 Boligtyper i bydelene har forsterket mønster/forskjeller fra tidligere. Målemetode ikke utviklet

15 P05 Helse og omsorg samhandlingsreformen gir økt etterspørsel etter tjenester (1) Samhandlingsreformen medførte økt etterspørsel etter kommunale tjenester. Veksten er størst innen hjemmesykepleie og korttids-opphold i institusjon Indikator Dram men Mål 2013 Dram men 2013 Tiden fra bruker får innvilget vedtak til tjenesten blir levert er klart innenfor bystyrets mål Det ble etablert 32 nye omsorgsboliger med heldøgns omsorg for personer med demens Bedre tilpassede lokaler for dagsentertilbud til mennesker med funksjonsnedsettesle og psykisk helsesvikt. Effektueringstid hjemmesykepleie (dager) Effektueringstid hjemmehjelprengjøring (dager) Effektueringstid langtidsplass i sykehjem (dager) Antall dager fra vedtak til levert tjeneste ,4 mindre enn 14 4 mindre enn 28 7

16 P05 Helse og omsorg samhandlingsreformen gir økt etterspørsel etter tjenester (2) Utviklingsbasen Skap gode dager har ytt opplæring til ca 1250 ansatte Tjenesten ble omorganisert for å øke nærhet til bruker, ansatt og bedre økonomistyringen Driften var innenfor revidert budsjett etter tilførsler på til sammen 69,1 mill. kr i Sykefraværet var på 9,6% som er historisk lavt Schwartzgate bofellesskap Schwartzgate bofellesskap ble åpnet i juni

17

18 P06 Kultur flere brukere og flere er aktive i kulturlivet Kulturoasen gjennomførte et større og bredere program ved bo- og servicesentre, eldresentre og aktivitetssentre, med over publikummere fordelt på 153 arrangementer Antall elever i Kulturskolen økt fra 890 til 902 og det ble gitt gratis kulturskoletilbud til elever på trinn gjennom Kulturskoletimen Antall utlån i drammensbiblioteket er redusert fra til i 2013 mens antall besøkende har økt fra til Fra og med 2013 har Drammen kirkelige fellesråd overtatt ansvaret for låneopptak til investeringsformål innenfor rammen vedtatt av bystyret Kulturoasen

19 Flere og bedre opplevelser og økt aktivitet Mål og indikator Ønsket resultat Akseptabelt resultat Ikke godkjent Resultat 2013 Et variert kulturliv som gir bybrukerne gode opplevelser - Tilfredshet med byens kulturliv Ikke målt - Antall besøkende / opplevelser 2 % økning fra året før 0-2 % økning fra året før Nedgang 1,0 % Et økende antall drammensere er selv aktive i et pulserende kulturliv - Antall deltagere 2 % økning fra året før 0-2 % økning fra året før Nedgang 9,9 %

20 P07 Ledelse, organisasjon og styring bedre innsyn i saker Færre kundehenvendelser til Servicetorget i 2013 Nesten 6% økning i antall besøk på kommunens nettsted i 2013 Min kommunale side gir innbyggerne mulighet for å registrere henvendelser til kommunen hele døgnet og se historikk og status på sine saker Arbeidet med å digitalisere kommunens eiendoms- og planarkiv ble ferdigstilt E-handelssystemet ble implementert i organisasjonen og Drammen er blant de beste e-handelskommunene i landet Som følge av den såkalte First House-saken er det i 2013 iverksatt tiltak for å forbedre kvaliteten i det løpende arbeidet med journalføring og i forhold til saksbehandling av innsynsbegjæringer

21 Mål- og resultatstyring Ledelse og styring Drammen skal være en kommuneorganisasjon med tilpasnings- og endringsevne Mål og indikator Ønsket resultat Akseptabelt resultat Ikke godkjent Resultat 2013 Drammen kommune gjennomfører sine anskaffelser effektivt og profesjonelt,slik at kostnader reduseres - Omsetningen over e-handel økes fra 100 mill. til 200 mill. 200 mill mill <160 mill 233 mill. kr. - Andel Rammeavtaledekning øker gradvis og skal innen 2016 være på 50 % 38 % 38-35% <35% 47 % Anskaffelsesstrategien er implementert i konsernet - Egenvurdering E-handelssystemet er implementert i alle kommunale foretak (unntatt Drammen Drift KF) E-handelssystemet er implementert i 2 kommunale foretak. E -handelssystemet er ikke implementert i kommunale foretak. E-handelssystemet er implementert i alle kommunale foretak (unntatt Drammen Drift KF) Drammen kommune skal være en effektiv og moderne servicekommune - Servicetorget ferdigbehandler flere kundehenvendelser 55 % 55-40% <40% 50 % - Gjennomsnittelig ventetid på telefon holdes på et minimum <20 sek sek >30sek 33 sek - Gjennomføre årlig brukerundersøkelse 4,5 4,5-3 <3 5,7 En økende andel av henvendelser til kommunen skal registreres i - 20 % 20-10% <10% CRM 18 % Arkiv- og kildemateriale fra byens historie er fysisk og digitalt tilgjengelig - Antall arkiver registrert i Arkivportalen øker med 10 registreringer < Antall hyllemeter ferdigordnede arkiver øker 60 meter meter <50 meter 50,5 - Gjennomføre fire utstillinger på rådhuset Ferdigstilt for - Digitalt eiendomsarkiv tilgjengelig via internett Tilgjengelig Ikke tilgjengelig internett Geodatatjenester utføres for Sande og Svelvik i henhold til inngåtte samarbeidsavtaler - Alle tjenester er utført i henhold til tidsfrister og kvalitetskrav % 90-80% <80% 95 % Innbyggere og næringsliv får kart og geodatatjenester som til enhver tid er oppdatert - Det foretas en årlig hovedoppdatering av kartdataene for halve byens areal Det foretas løpende deloppdatering i den andre halvparten av - byen Brukertilfredshet med de øvrige tjenestene (Skala fra 1= dårligst - til 6= best) 1% feil 1-2,5% feil >2,5% feil 1% feil 1-2,5% feil >2,5% feil >5 5-4 <4 Ikke gjennomført <1% 5,14 Administrative arbeidsprosesser effektiviseres - Antall prosesser som er effektivisert

22 P08 Kompetanse, markedsføring og næring Fusjonen mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold er videreført i 2013 og HBV er etablert Det er arbeidet målrettet i 2013 for å utvikle Drammen videre som kunnskapsby og fremtidig universitetsby Omdømmemålingen i 2013 viser at Drammen holder stand Økning i overnattingsdøgn ved byens hoteller også i 2013, men nedgang i beleggsprosent på grunn av flere rom Forbedret egendekning av arbeidsplasser. Siste måling fra SSB viser 105%

23 Mål- og resultatstyring Kompetanse, markedsføring og næring Kommunen skal legge til rette for et arbeidsintensivt og kunnskapsbasert næringsliv Mål og indikator Ønsket resultat Akseptabelt resultat Ikke godkjent Resultat 2013 Utvikle Campus Drammen - Utvikle Campus Drammen Økning av midler Andel midler er lik - Bidra til etablering av studenthus i perioden Tilrettelegge for at det bygges 100 nye studentboliger i løpet av fireårsperioden for å styrke studentmiljøet. - Antall ferdigstilte studentboliger Drammen skal opprettholde egendekning av arbeidsplasser - Antall arbeidsplasser (samme egendekning som 2012) Iverksette ny strategi for omdømmeprosjektet Studenthus er etablert Tilrettelegge for 100 boliger innen Ny strategi iverksatt Ny strategi iverksatt Lik Studenthus er under planlegging Tilrettelegge for 50 boliger innen 2015 O,5 prosent-poeng under Ny strategi under iverksetting Andel av midler har gått ned Studenthus er ikke planlagt Ingen tilrettelegging 1 prosent under Ny strategi ikke iverksatt Økning av midler Studenthus er etablert Tilrettelagt for bygging 1,4 % bedre egendekning Ny strategi er iverksatt

24 P10 Politisk styring: Byvekst med kvalitet Bystrategien ble vedtatt av Bystyret 18. juni Byvekst med kvalitet Visjon Drammen 2036 større, smartere og sunnere Stortingsvalget ble gjennomført med valgdeltagelse på 76,2% mot 75,1% i 2009 Bystyrekomitéene har gjennomført i alt 26 dialogmøter med virksomhetene. Stortingsvalget 2013

25 P11 Samferdsel og fellesarealer flere bruker byen (1) Bruk av byens uterom og Drammensmarka fortsetter å øke Bybrua er rehabilitert og forbedret med gatevarme i fortauene og tosidig sykkelfelt Det har vært en økning i antall brukere av idrettsanlegg som følge av åpningen av Galterudhallen Gamle gress har fått nytt kunstgressdekke Det er økning i kollektivbruk og sykkelbruk Galterudhallen Lekeplassene Liejordet og Iversbakken er fullt rehabilitert

26 P11 Samferdsel og fellesarealer flere bruker byen (2) Kommunen har anskaffet to eiendommer med tanke på allmenn bruk og ferdsel: Fosserud Gård (130 dekar) ved Stordammen Landfall store (280 dekar) ved Landfalltjern Leieavtale er inngått med DOT knyttet til Goliatten med mål om å implementere denne i DOTs løypenett Startet arbeidet med skiløype fra Knive til Røysjømarka samt tur/sykkelsti fra Gamledammen til Tverken Ny temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er vedtatt av Bystyret.

27 Mål- og resultatstyring Samferdsel og fellesarealer Et bymiljø og en infrastruktur som er tilrettelagt for effektiv bruk og som etterspørres av befolkningen Mål og indikator Ønsket resultat Akseptabelt resultat Ikke godkjent Resultat 2013 Tilrettelegge for et bærekraftig transportmønster for å redusere utslippene av klimagass. - Bruk av sykkel 5 % økning i perioden 0-5 % økning i perioden Nedgang Økning på 2,5% (unøyaktig tallgrunnlag) - Bilbruk - Kollektivbruk Biltrafikkvekst lavere enn generell (nasjonal) trafikkvekst 5 % økning i perioden Biltrafikkvekst på samme nivå som generell (nasjonal) trafikkvekst 0-5 % økning i perioden Biltrafikkvekst høyere enn generell (nasjonal) trafikkvekst Nedgang 3,% biltrafikkveks t i Drammen, mot 1,2% i Norge Økning av både tog- og busstrafikk Sentrumsområder skal være attraktive for bruk og aktivitet. - Sentrumsområder:Utleiegrad av offentlig grunn og parkeringsstatistikk 5 % økning i perioden 0-5 % økning i perioden Nedgang 6,7% økning Idrettsanlegg, grøntområder og byens mark innbyr til økt bruk. - Idrettsanslegg:Utleie av idrettsanlegg Økning Lik Nedgang - Byens mark: Trafikktall på utfartssteder Økning Lik Nedgang Økning Lik Byens trafikkarealer skal ha god sikkerhet og framkommelighet i henhold til vedtatt standard. - Trafikkulykkestatistikk/ avvik fra standard Utarbeide system for stikkprøvekontroll Ikke større avvik enn 20 % i forhold til definert standard Lik Nedgang Lik

28 P12 Grunnskole stabilt gode resultater og bedre trivsel i skolen (1) Differansen mellom elevenes resultater i lesing på 9. trinn og det de oppnådde på 8. trinn, er bedre enn for de øvrige elevene i landet Grunnskolepoeng over landssnittet Resultatene ligger på eller over landsgjennomsnittet på den nasjonale elevundersøkelsen i forhold til trivsel og fravær av mobbing.

29 P12 Grunnskole stabilt gode resultater og bedre trivsel i skolen (2) Kostnadseffektiv drift av skolene God økonomistyring gir handlingsrom Stor anleggsaktivitet: - Utbygging Svensedammen og flerbrukshall på Galterud ferdig Pågående prosjekter ved Åskollen og ny skole på Frydenhaug - Rehabilitering og utbygginger går etter oppsatt plan Åskollen skole

30 Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. Mål og indikator Ønsket resultat Akseptabelt resultat Ikke godkjent Resultat 2013 Elevenes faglige resultater ligger stabilt på eller over landsgjennomsnittet - Nasjonale prøver lesing 5. trinn >1,9 1,9 <1,9 1,9 - Nasjonale prøver Lesing 8. trinn >3,0 3,0 <3,0 3,1 - Nasjonale prøver Lesing 9. trinn >3,3 3,3 <3,3 3,5 - Nasjonale prøver regning 5. trinn >1,9 1,9 <1,9 1,9 - Nasjonale prøver regning 8. trinn >3,0 3,0 <3,0 3,1 - Nasjonale prøver regning 9. trinn >3,3 3,3 <3,3 3,3 - Nasjonale prøver engelsk 5. trinn >1,9 1,9 <1,9 1,9 - Nasjonale prøver engelsk 8. trinn >2,9 2,9 <2,9 3,0 - Eksamen 10. trinn norsk skriftlig >3,3 3,3 <3,3 3,2 - Eksamen 10. trinn matematikk skriftlig >3,0 3,0 <3,0 3,0 - Eksamen 10. trinn engelsk skriftlig >3,7 3,7 <3,7 3,7 Andel elever med høy skolemotivasjon og trivsel skal øke med ett prosentpoeng årlig i økonomiplanperioden Endring i antall elever som i elevundersøkelsen svarer - positivt på spørsmålene om trivsel og skolemotivasjon på 7. trinn Endring i antall elever som i elevundersøkelsen svarer - positivt på spørsmålene om trivsel og skolemotivasjon på 10. trinn >40,0 39,01-39,9 <39,0 62,96 >30,48 29,47-30,37 42,56 Nedgang Mobbing flere ganger ukentlig er redusert - Andel elever som svarer på elevundersøkelsen på 7.trinn < 1,95 % 1,96-2,04 % > 2,05 % 3,66 % - Andel elever som svarer på elevundersøkelsen på 10.trinn < 3,79 % 3,8-3,88 % > 3,89 % 2,83 % Skoleplasser bygges ut i takt med elevtallsveksten - Antall elever og antall plasser Alle elever som ønsker det går på nærmiljøskolen En elev er plassert på en skole utenfor kretsen Innfridd

31 P13 Sosiale tjenester mange nye boligeiere (1) Drammen kommune mottok statens pris for boligsosialt arbeid i 2013 Boligløftet er videreført i 2013 og flere går fra å leie til å eie: - Flere ble tildelt bolig - Kjøpt 19 nye utleieboliger - Totalt 38 tidligere leietakere har blitt boligeiere i Det er utbetalt 128 mill. kr i startlån, mot 101 mill. kr i Det er også utbetalt 5 mill. kr i etableringstilskudd til startlånsmottakere Boligsosial pris

32 P13 Sosiale tjenester mange nye boligeiere (2) Det er etablert flere tilpassede boliger for rusavhengige og rusmiddelpolitisk handlingsplan ble vedtatt Færre husstander er kastet ut av kommunale leieboliger Det er bosatt 127 flyktninger i 2013, inklusiv 12 enslige mindreårige Arbeidsledigheten i Drammen økte med 9 % og antall sosialhjelpsmottakere økte med 103 personer Ungdomstorget åpnet september 2013 Programområdet holdt seg innenfor revidert budsjett etter tilførsel av 19,6 millioner kroner i løpet av 2013

33 Mål- og resultatstyring Sosiale tjenester Sosiale Bystrategi tjenester skal være et nå sikkerhetsnett settes for kursen de av kommunens innbyggere som har et særlig behov for slike tjenester Ønsket Akseptabelt Ikke Mål og indikator resultat resultat godkjent Resultat 2013 Flere av kommunens innbyggere er i arbeid - Innvandrere og flyktninger i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonprogram Høyere enn 65 % Mellom 45 og 65 % Under 45% 61 % - Sysselsetting Høyere enn 69 % 66,2-68,9 % Under 66,1 % 65,80 % Flere av kommunens innbyggere tar ansvar for egen økonomi, egen helse og eget liv - Sosialhjelpsmottakere i prosent av befolkningen Mindre enn 3,5 % 3,5-4,9 % 5 % eller høyere 5 % - Antall sosialhjelpsmottakere med forsørgerplikt Færre enn 400 Mellom 400 og eller flere Bostedsløse Færre enn Flere enn Brukertilfredshet 4,5 eller høyere 4,4 3,6 Lavere enn 3,5 4,05

34 P14 Vann og avløp rensekrav oppfylt for første gang Renseanlegg - Solumstrand renseanlegg har fungert godt og alle rensekravene ble oppfylt - Muusøya renseanlegg klarte for første gang rensekravet, men fortsatt utfordringer knyttet til å stabilisere driften Utskiftning av vannledninger gir fortsatt redusert vannforbruk - Kjøp av vann fra Glitrevannverket er redusert i 2013 Høyt investeringsnivå med 114,5 mill. kr i 2013 Muusøya

35 Mål- og resultatstyring Vann og avløp God folkehelse, rene vassdrag og trygg by Mål og indikator Ønsket resultat Akseptabelt resultat Ikke godkjent Resultat 2013 Nok vann - Vanntrykk > 2 bar i tilknytningspunktet Ikke planlagte avbrudd<0,5 timer/person, totale avbrudd<1 time/ person per år Ikke planlagte avbrudd mellom 0,5 og 1,0 timer/person Ikke planlagte avbrudd>1 time/ person pr år Planlagte avbrudd: 1,2 persontimer - Tilstrekkelig kildekapasitet Vannkjøp på nivå (GVDs definisjon) eller mindre Vannkjøp på inntil 5 % over 2004-nivå Vannkjøp mer enn 5 % over 2004-nivå Mål nådd Godt vann - Innhold av fysisk-kjemiske stoffer og bakterier 100 % av tilknyttede innbyggere har hygienisk betryggende og bruksmessig tilfredsstillende vann tilknyttede innbyggere har ikke hygienisk betryggende drikkevann og/eller har ikke bruksmessig tilfredsstillende vannkvalitet >1000 tilknyttede innbyggere har hygienisk betryggende drikkevann og > 5000 har dårlig bruksmessig vannkvalitet Mål nådd Sikker vannforsyning - Tilgang til vann fra alternativ kilde 100 % av tilknyttede innbyggere har alternativ forsyning med tilstrekkelig kapasitet og kvalitet tilknyttede innbyggere har alternativ forsyning uten tilstrekkelig kapasitet og/eller kvalitet >5000 tilknyttede innbyggere har alternativ forsyning uten tilstrekkelig kapasitet og kvalitet Mål nådd - God beredskap Oppdatert og godkjent beredskapsplan i 2013 Oppdatering av beredskapsplanen er igangsatt, men ikke fullført Oppdatering av beredskapsplanen er ikke startet Mål nådd Tilfredsstillende badevannskvalitet - Innhold av TKB > 95 % av alle prøver har innhold av TKB< % av alle prøver har innhold av TKB<1000 <90 % av alle prøver har innhold av TKB<1000 Mål nådd (99% av alle prøver har innhold av TKB<1000)

36 Mål og indikator Overholdelse av fylkesmannens krav i utslippstillatelsen - Renseresultat Muusøya RA Ønsket resultat Renseeffekt totalfosfor mer enn 95 % (fylkesmannens krav) Akseptabelt resultat Renseeffekt totalfosfor % Ikke godkjent Resultat 2013 Renseeffekt totalfosfor mindre enn 85 % Renseeffekt totalfosfor: 96% - Renseresultat Solumstrand RA Renseresultatet tilfredsstiller fylkesmannens krav Renseresultatet er Inntil 5 % dårligere enn fylkesmannens krav Renseresultatet mer enn 5 % dårligere enn fylkesmannens krav Renseeffekt totalfosfor: 96% (krav 90%) Rensekrav org. stoff er oppfylt - Tilføringsgrad Muusøya rensedistrikt Tilføringsgraden er mer enn 95 % Tilføringsgraden er % Tilføringsgraden er mindre enn 85 % Mål delvis nådd (antatt 86 %) - Tilføringsgrad Solumstrand rensedistrikt Tilføringsgraden er mer enn 95 % Avløpsmodell er operativ i løpet av første halvår 2014 Avløpsmodell er operativ senere enn første halvår 2014 Mål ikke nådd Det er utviklet en overvannsstrategi for et lokalsamfunn mer robust mot klimaendringer - Framdrift i strategiarbeidet Utkast til politisk behandling er ferdig i 2013 og vedtak kan forventes i 1.halvår 2014 Framdrift er forsinket men utkast til politisk behandling kan forventes i løpet av 2.halvår Arbeidet med OVstrategi er forsinket slik at utkast til politisk behandling ikke kan forventes før tidligst i Mål delvis nådd

37 Gode resultater for bærekraftig vekst Systematisk omstillingsarbeid og god styring har gitt gode resultater i 2013 Det er i budsjettene for årene forutsatt innsparinger på totalt 285 mill. kroner. Faktisk virkning er lavere, jfr. merforbruk innenfor Oppvekst og HSO Selv i et krevende år har det vært rom for en brutto vekst og satsing på nye aktiviteter Årsresultatet (overskuddet) foreslås avsatt til videre oppbygging av reservene

38 Driftsoverskudd på nesten 83 mill. kr i 2013 Netto driftsresultat på 82,7 millioner kroner dette er 79,3 millioner kroner bedre enn revidert budsjett og 11,4 millioner kroner bedre enn opprinnelig budsjett Bykassens driftsregnskap for 2013 viser et overskudd etter årsoppgjørsdisposisjoner på 61,6 millioner kroner. Hovedstørrelser i Drammen bykasses driftsregnskap 2013 Mill. kroner (Inntekter med negativt fortegn) Regnskap 2012 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik Programområdene , , ,2 27,0 Skatt og rammetilskudd , , ,9-9,2 Andre sentrale inntekter -142,4-149,7-143,3 6,4 Finansielle poster 100,6 98,1 102,0 3,9 Fra kommunens bedrifter -110,3-121,2-116,8 4,4 Pensjon/lønnsreserve mv. -71,3-33,5 13,4 46,9 Netto driftsresultat -28,9-82,7-3,3 79,4 Årsoppgjørsdisposisjoner 23,1 21,2 3,3-17,8 Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) -5,8-61,6 0,0 61,6

39 Lavere skatteinngang enn forutsatt i 2013 Skatteinngangen var betydelig lavere enn forutsatt både i Drammen og på landsbasis i november og desember 2013: - Mindreinntekter i forhold til revidert budsjett 12,2 mill. kr for Drammen kommune - Kompenseres delvis av merinntekter fra rammetilskuddet på 2,9 mill. kr

40 Millioner kroner Frie inntekter: Rammetilskuddet vokser sterkest Utvikling skatt og rammetilskudd Rammetilskudd Selskapsskatt Skatt på inntekt og formue

41 Pensjonsutgifter er over 40 mill. kr lavere enn budsjettert Fortsatt stor vekst i kommunens pensjonskostnader. Lavere reguleringspremie og noe større premieavvik enn budsjettert gir likevel en samlet budsjett-avlastning i overkant av 11 mill. kr Inntektsføring av tidligere avsetning mot etteroppgjør med Statens pensjonskasse (SPK) - SPK har varslet at man fra og med regnskapsåret 2013 ikke vil innkreve eventuelle etterslep fra tidligere år - Balanseavsetning på om lag 22 mill. kr er derfor inntekstført i regnskapet Lavere lønnsvekst og reguleringspremie har ført til redusert overføring til programområde 01 Barnehage med ca. 9 mill. kr

42 Mill. kr Pensjonskostnadene øker kraftig Pensjonskostnadene har har økt med 150% i perioden fra 125 til 310 mill. kr. Kostnadene forventes å øke med ytterligere 25 mill. kr i Utviklingen i pensjonskostnader ,7 171,9 183,1 124,5 142,5 262,9 334,0 309,5 Sum pensjonskostnad + amortisering Pensjonskostnad Faktisk belastning i driftsregnskapet er pensjonskostnad pluss inndekning av tidligere års premieavvik (E) Amort. tidl. års premieavvik

43 Programområdene i balanse Prog Progansv (T) Regnskap før avsetn. Budsjett før avsetn. Avvik før avsetn. Regnskap etter avsetn. Budsjett etter avsetn. Avvik etter avsetn. 01 Barnehage 451,1 454,3 3,2 452,1 454,3 2,2 02 Oppvekst 226,2 216,5-9,8 226,4 216,5-9,9 03 Brannvern 40,2 40,5 0,3 40,2 40,5 0,3 04 Byutvikling 20,8 21,9 1,1 22,1 21,9-0,2 05 Helse og omsorg 1074,1 1081,8 7,7 1079,7 1082,1 2,4 06 Kultur 130,0 134,7 4,7 133,4 134,7 1,3 07 Ledelse, organisering og styring 175,7 175,5-0,2 176,1 175,5-0,6 08 Miljø, kompetanse og næring 7,9 7,9 0,0 7,9 7,9 0,0 10 Politisk styring 20,3 21,3 1,0 20,3 21,3 1,0 11 Samferdsel og fellesarealer 115,7 115,3-0,4 115,7 115,3-0,4 12 Grunnskoleopplæring 655,8 666,8 11,0 659,5 666,8 7,3 13 Sosiale tjenester 262,2 270,6 8,4 268,8 270,6 1,8 14 Vann og avløp -81,8-81,7 0,0-81,8-81,7 0,1 Sum P ,3 3125,2 27,0 3120,4 3125,5 5,

44 Mill. kroner Samlet utbytte og eieruttak i 2013 på 121 millioner kroner Utbytte og eieruttak for 2013 ble 121 mill. kroner mot 110 mill. kroner i Av dette er står EB for det største enkeltutbyttet 60,0 50,0 40,0 30,0 Utbytte og eieruttak i 2013 Utbytte fra EB gikk ned fra 60 mill. kroner i 2012 til 54 mill. kroner i ,0 10,0 0,0 Lindum AS Dramme n Kjøkken KF Dramme n Eiendom KF Dramme n Drift KF Energisel skapet Buskerud Dramme n Parkering KF Dramme n Kino Regn ,0 2,1 38,5 0,0 54,0 13,6 5,0

45 Disposisjonsfondet øker ut over handlingsreglenes krav Mill. kroner Saldo disposisjonsfond pr ,5 Bruk og avsetning 2013: + Overskudd ,8 - Bruk til Omdømmeprosjektet ,0 - Bruk fra "eldremilliarden" -1,2 = Sum reserve pr ,2 Forutsatte disponering: Årsresultat ,6 = Anslag "korrigert" disposisjonsfond pr ,8 Generell reserve (tilsv. 3% av bto. driftsinntekter) 126,4 "Rentesikringsfond" (1% av brutto lånegjeld) 49,7 Handlingsreglenes reservekrav pr ,1 Avsetning ut over handlingsreglenes krav 60,6 *) Rådmannen vil foreslås at årsresultat 2013 avsettes til disposisjonsfond

46 Betydelig økning i reservene siden 2007 *) Inkludert udisponert årsresultat 2013 på 61,6 mill. kr

47 Kontrollert gjeldsutvikling for nødvendige investeringer Lånefondets gjeld per var mill kroner. Gjelden har økt med 547 mill. kroner i , , , , , ,5 Ubrukte lånemidler Siden 2009 har lånefondets gjeld økt med mill. kroner i gjennomsnitt 328 mill. kroner pr. år Av den totale gjelden er mill. kroner knyttet til Drammen Eiendom KF, og mill. kroner til vann og avløp 4 000, , , ,0 0, , Øvrige utlån (KF mv.) Bykassen - øvrige formål Bykassen - Vann og avløp Drammen Eiendom KF Sum utlån Lånefondet pr.31.12

48 52 prosent av låneporteføljen er rentesikret Fordeling fast og flytende rente pr % 52 % Fast rente Flytende rente I henhold til kommunens finansreglement skal mellom 30 og 70 prosent av låneporteføljen til en hver tid være rentesikret

Årsmelding for Drammen kommune 2013

Årsmelding for Drammen kommune 2013 Årsmelding for Drammen kommune 2013 Presentasjon for Partsammensatt samarbeidsutvalg 7. april 2014 Oppsummering: Viktige resultater i 2013 1. Flere barnehageplasser og alle barn får plass 2. Flere tjenester

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

Regnskap 2013 foreløpig status

Regnskap 2013 foreløpig status Regnskap 2013 foreløpig status Endelig regnskap 2013 vil foreligge 17. februar Orientering i formannskapet 11. februar 2014 v/ rådmann Osmund Kaldheim Det går mot driftsoverskudd på ca 80 mill kr i 2013

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Presentasjon for media 12. april 2016 Presentasjon for media 12. april 2016 Oppsummering: Drammen kommune har i 2015 satset på fysisk

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2012

Årsmelding for Drammen kommune 2012 Årsmelding for Drammen kommune 2012 Presentasjon 8. april 2013 Oppsummering Viktige resultater i 2012 1. Alle barn får barnehageplass 2. Bedre læringsresultater i Drammensskolen 3. Flere innbyggere, arbeidsplasser

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2011

Årsmelding for Drammen kommune 2011 Årsmelding for Drammen kommune 2011 Byjubileet feiring av, med og for folket i byen Mer enn 240 000 mennesker deltok på ulike arrangementer i forbindelse med byjubileet Fem store arrangementer for hele

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2012

Årsmelding for Drammen kommune 2012 Årsmelding for Drammen kommune 2012 Presentasjon 16. april 2013 Oppsummering Viktige er i 2012 1. Alle barn får barnehageplass 2. Bedre læringser i Drammensskolen 3. Flere innbyggere, arbeidsplasser og

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016

Drammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Drammen bykasse Regnskap 2015 Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Driftsoverskudd i 2015 på 203 millioner kroner o Drammen bykasses driftsregnskap for 2015 viser et netto driftsoverskudd på om

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

1. tertialrapport Fokus på HSO

1. tertialrapport Fokus på HSO 1. tertialrapport 2017 - Fokus på HSO Presentasjon HSO-komiteen 7. juni 2017 Programområdenes mer-/mindreforbruk i 2016 - tilbakeføring Netto tilbakeføring på 14,3 millioner kroner forutsatt at også programområder

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2013

Årsmelding for Drammen kommune 2013 Årsmelding for Drammen kommune Rådmannen 02.04. ÅRSMELDING DRAMMEN KOMMUNE ÅRSMELDING Innholdsfortegnelse Overblikk... 3 Status for programområdene... 15 Programområde 01 Barnehage... 15 Programområde

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Til : Formannskapet/Bystyret Fra : Rådmannen Saksnr. Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 09/11413-52 150 Roar Paulsen 13.12.2010 Tilleggsnotat: Drammen bykasse justering

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015 RÅDMANN Nøkkeltall 2015 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 12 møter 236 saker Formannskapet 13 representanter 27 møter 139 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT 2009

1. TERTIALRAPPORT 2009 1. TERTIALRAPPORT 2009 1 1. Tertialrapport 2009 økonomisk status Regnskapsstatus pr. 30.4.09: Programområdene viser samlet et mindreforbruk på 0,3 mill. kr I hovedsak god kontroll, men det er økonomiske

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Bystrategi for Drammen 2013-2036 Velkommen til frokostmøte! Osmund Kaldheim - rådmann 10.02.2012 2 Naturbania Forankring Kontrakten med byen Felles løft Omdømmeprosjekt Hva gjorde vi? Regional konkurranse

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2015

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 1 Oppsummering (1): Tjenesteområdene styrkes med 8,2 millioner kroner: Økt bosetting av flyktninger Økt behov for hjelpetiltak i grunnskolen Nytt møtesenter og

Detaljer

Årsmelding 2012 - Overblikk

Årsmelding 2012 - Overblikk Årsmelding 2012 - Overblikk Målrettet bybygging Effektiv drift skaper handlingsrom og grunnlag for investeringer 2012 er det første året hvor Drammen kommune fokuserer så tydelig på å rapportere på de

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15

Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15 DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: 09.06.2015 Sak: 94/15 Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12. oktober

Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12. oktober Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12. oktober Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12/10 Notatene er utkast, og vil bli endret. Det vil skje fortløpende bearbeiding

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2015/2847-2 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016 RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Bystrategi for Drammen Bertil Horvli, byutviklingsdirektør

Bystrategi for Drammen Bertil Horvli, byutviklingsdirektør Bystrategi for Drammen 2013-2036 Bertil Horvli, byutviklingsdirektør Disposisjon Formålet med medvirkningsprosessen Formålet med arbeidet med ny bystrategi for Drammen Videre fremdrift Hovedperspektivene

Detaljer

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 Deflator 2014-2017 -1 919-1 919-1 919-1 919 Prisvekst 2014-2017 -59-59 -59-59 Sykelønn 2014-2017 -407-407 -407-407 Reell reduksjon

Detaljer

Kommunalt plan- og utviklingsarbeid i Drammen kommune

Kommunalt plan- og utviklingsarbeid i Drammen kommune Kommunalt plan- og utviklingsarbeid i Drammen kommune Parminder Kaur Bisal og Glenny Jelstad Plan- og økonomiseksjonen 07.11.2014 Planhierarkiet - styringsdokumentene Temaplaner og strategiske handlingsplaner

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 116/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-9 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 28.10.2014 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Lørenskog kommune ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG. TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING

Lørenskog kommune ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG. TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING Lørenskog kommune PUBLISERT: 30. MAI 2016 ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING Tema for presentasjonen Kort info om kommunen / nøkkeltall Kommunens

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport

Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2017 24.10.2017 Presentasjon i formannskapet tirsdag 24. oktober 2017 Oppsummering (1) God økonomisk kontroll i programområdene kun mindre justeringer i driftsbudsjettet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2017-2020 HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016 Agenda 1. Utfordringer for kommunesektoren 2. Status og utfordringer for Asker kommune 3. Videre prosess årshjul 1. Utfordringer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene Spesifikasjon av endringer i rammene for

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene Spesifikasjon av endringer i rammene for Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 01-14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2017-2020 for 2017-2020 P01 Barnehage Opprinnelig budsjett 506 163 506 163 506 163 506 163 Deflator 4 971 4 971

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet

Rådmannens forslag til økonomiplan Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet Rådmannens forslag til økonomiplan 2018 2021 Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet 14.11.2017 Hovedpunkter budsjett 2018 Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier seg mest om årene 2018 og 2019

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 3.3.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 205 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS

Drammensregionens brannvesen IKS Drammensregionens brannvesen IKS Drammen kommune Formannskapet 08.04.2014 Drammensregionens brannvesen IKS 1 Temaer Kort om Drammensregionens brannvesen IKS. Presentasjon av regnskap og resultater. Angi

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Presentasjon til Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg 14. november 2017 Oppsummering budsjett 2018 konsern Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier seg

Detaljer

Tjenesteproduksjon og effektivitet

Tjenesteproduksjon og effektivitet Vedlegg til -rapportene 2012 Utkast 04.09.2012 Tjenesteproduksjon og effektivitet KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 1. Innledning I kapittel 4 i

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/03415-040 Dato: 09.06.2006 Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009 Økonomiplan 2010 2013 Orientering i formannskapet 15. september 2009 2005 2009: Stor inntektsøkning men også store bindinger Realinntektsvekst (mrd 2009-kr): Inntekter i alt 32 - Øremerkede midler 17 =

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

Drammen 2036: Hvor og hvordan er det viktig å få til eiendomsutvikling i Drammen? Workshop for eiendomsutviklere

Drammen 2036: Hvor og hvordan er det viktig å få til eiendomsutvikling i Drammen? Workshop for eiendomsutviklere Drammen 2036: Hvor og hvordan er det viktig å få til eiendomsutvikling i Drammen? Workshop for eiendomsutviklere 6.2.2012 Mye byggemodent areal i Drammen Tomteareal: Nå 367 000 m2 0-5 år 568 000 m2 Lengre

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer