01 - Barnehage Fremskrevet budsjett 14/basis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272"

Transkript

1 01 - Barnehage /basis Deflator Prisvekst Sykelønn Reell reduksjon i maksimalpris på foreldrebetaling Sum inntekter /basis Deflator Helårsvirkning kap.4 tillegg Prisvekst Kap helår Helårsvirkning kap. 4 dkp Helårsvirkning kap.3 virksomhetsledere Uttrekk over-/underskudd Husleieøkning "nye" Strømsø barnehage Husleieøkning Kobbervik Gård Alternaive lokaler Fjellhagen barnehage Spesialpedagogiske tiltak Økt dekningsgrad Økt minstesats private barnehager - helårseffekt endring 2013 (96%) Husleie Austadgata barnehage - bortfall husleie fra Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

2 02 - Oppvekst /basis Sykelønn Prisvekst Deflator Endrede forutsetninger ressurskrevende tilskudd Sum inntekter /basis Sykelønn Prisvekst Lønnsvekst Helårsvirkning kap. 4 dkp Helårsvirkning kap. 4 klp Helårsvirkning kap. 4 spk Helårsvirkning kap. 4 tillegg Kap helår Uttrekk bundne midler fra Uttrekk 1. tertial Deflator Husleieøkning - utvidelse barnebolig Økt egenandel statlige institusjoner Forsterket tilsyn barn i fosterhjem Styrking av helsestasjon og skolehelsetjeneste Bystyrets vedtak Kompensasjon ressurskrevende tiltak Kompensasjon økt egenandel ensl.mindr Økt ramme barnas stasjon Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

3 03 - Brannvern /basis Deflator Prisvekst Sum inntekter /basis Deflator Prisvekst Lukke avvik forebyggende avdeling DRBV Minimumsberedskap Underdekning drift Utdanning av deltidsbrannpersonell Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

4 04 - Byutvikling /basis Sykelønn Prisvekst Deflator Sum inntekter /basis Prisvekst Helårsvirkning kap 3 virkleder Kap helår Helårsvirkning kap. 4 dkp Deflator Uttrekk bundne midler Uttrekk 1.tertial sykehuslokalisering engang Uttrekk over-/underskudd Uttrekk styrking av planressurs Uttrekk kommuneplanens arealdel Uttrekk plansamarbeid Lierstranda-Brakerøya Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

5 05 - Helse og omsorg /basis Prisvekst Deflator Sykelønn Uttrekk frigjorte midler ved tilskudd øyeblikkelig hjelp Endrede forutsetninger ressurskrevende tilskudd Sum inntekter /basis Prisvekst Helårsvirkning kapittel 4 tillegg Deflator Helårsvirkning kapittel Helårsvirkning kapittel Helårsvirkning kapittel 4 klp Helårsvirkning kapittel 4 dkp Uttrekk bundne midler fra Uttrekk 1. tertial Bofellesskap Blentenborg husleie Blenteborg 4 nye stillinger helårseffekt Omsorgsboliger demente Schwartsgate, driftsmidler og husleie Demografikostnader Utskiftning av inventar og utstyr i sykehjem og hjemmetjenesten Base ved Drammen sykehus (netto) t.o.m HiBu doktorgradstipendiat Flere brukere tilrettelagte tjenester Tjenestetilbud psykisk helse til flere brukere Styrking av budsjett sykehjem Økte behov for eksterne kjøp Tilpasning av tjenestetilbudet Bystyrets vedtak Reserve uforutsatte hendelser Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

6 06 - Kultur /basis Sykelønn Prisvekst Deflator Sum inntekter /basis Sykelønn Prisvekst Helårsvirkning kap.3 virksomhetsledere Helårsvirkning kap. 4 tillegg Helårsvirkning kap. 4 dkp Kap helår Uttrekk mindreforbruk Uttrekk engangsmidler Uttrekk bundne midler fra Deflator Effektivisering kulturvirksomheten Kulturskoletilbud i skole/sfo Helårseffekt - fellesrådets kapitalutgifter Et lokalt kulturløft - styrket tilrettelegging for kulturlivet Reduksjon tilskudd til religion og livssyn Bystyrets vedtak Tilleggsbevilgning SIF IFU til instruktørstøtte Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

7 07 - Ledelse, organisering og styring /basis Sykelønn Prisvekst Deflator Økte inntekter service og administrasjon Sum inntekter /basis Sykelønn Prisvekst Helårsvirkning kap.3 virksomhetsleder Kap helår Helårsvirkning kap. 4 dkp Deflator Uttrekk bundne midler fra Uttrekk mindreforbruk Økte driftskostnader nytt lønns- og personalsystem Økte husleie rådhusutvikling Økte inntekter service og administrasjon Husleie - arealutvidelse byarkivet Vergemålsreformen Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

8 08 - Miljø, kompetanse og næring /basis Deflator Prisvekst Sum inntekter /basis Deflator Prisvekst Uttrekk bundne midler Uttrekk Byen Vår Drammen Tilskudd til Studentenes hus Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

9 10 - Politisk styring /basis Prisvekst Sum inntekter /basis Deflator Tiltak generert fra budsjettbilag Prisvekst Uttrekk bundne midler Avvikling av Rådet for Drammensregionen Kommune og stortingsvalg Frivillighetsarbeid Bystyrets vedtakl 17 mai komiteen. Ekstra aktivitet i forbindelse med Grunnlovsjubileet Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

10 11 - Samferdsel og fellesarealer /basis Prisvekst Deflator Sum inntekter /basis Prisvekst Helårsvirkning kap.3 virkleder Helårsvirkning kap Helårsvirkning kap. 4 dkp Uttrekk budne midler Uttrekk over/underskudd Uttrekk 1. tertial Deflator Driftsutgifter ny infrastruktur Bystyrets vedtak Økt ramme til veivedlikehold Full utbetaling av refusjon hallleie unge brukere Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

11 12 - Grunnskoleopplæring /basis Deflator Prisvekst Sykelønn Sum inntekter /basis Deflator Prisvekst Helårsvirkning kap. 4 dkp Helårsvirkning kap. 4 tillegg Helårsvirkning kap. 4 spk Helårsvirkning kap. 3 virksomhetsledere Utrekk bundne midler fra Uttrekk mermindreforbruk Elevtallsvekst/elever med spesielle behov Videre opptrapping valgfag u-trinnet, 9.klasse Videre opptrapping valgfag u-trinnet, 10.klasse Økte husleier skolebygg Prosjekt leksehjelp Brandengen skole Forsering fag videregående skole Rammekorreksjon Bystyrets vedtak Prosjekt leksehjelp Marienlyst skole Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

12 13 - Sosiale tjenester /basis Sykelønn Prisvekst Deflator Sum inntekter /basis Helårsvirkning kap. 4 dkp Sykelønn Prisjustering Helårsvirkning kap.4 klp Helårsvirkning kap.3 virksomhetsledere Helårsvirkning kap. 4 tillegg Helårsvirkning kap.4 spk Kap helår Lønnsvekst Uttrekk over-/underskudd Uttrekk 1. tertial rammestyrking engang Uttrekk bundne midler Deflator Boligsosialt arbeid Kostnader ved økt mottak av flyktninger Boligtilskudd nye boliger LAV LAR videreføring av tilbud Kjøp av korttidsplasser til rusavhengige Tilpasning av tjenestetilbudet Bystyrets vedtak Betzy Krisesenter, utvidet støtte Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme

13 14 - Vann og avløp /basis Prisvekst Sykelønn Deflator Gebyrinntekter vann Gebyrinntekter avløp Sum inntekter /basis Prisvekst Kap helår Helårsvirkning kap. 4 dkp Deflator Helårsvirkning kap.3 virksomhetsledere Kjøp av vann fra Glitrevannverket Arbeid etter vannforskriften Sum utgifter Sum inntekter Sum utgifter Netto ramme