Årsmelding Overblikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012 - Overblikk"

Transkript

1 Årsmelding Overblikk Målrettet bybygging Effektiv drift skaper handlingsrom og grunnlag for investeringer 2012 er det første året hvor Drammen kommune fokuserer så tydelig på å rapportere på de områder hvor bystyret har vedtatt mål. Årsmeldingen dokumenterer god måloppnåelse på de fleste områder, avvikene er tydelige og gir grunnlag for ekstra innsats for forbedring i Noen måleindikatorer har vist seg uegnet og må endres. Samlet har Drammen kommune gode resultater i Viktige resultater i 2012: 1. Alle barn får barnehageplass 2. Bedre læringsresultater i drammensskolen 3. Flere innbyggere, arbeidsplasser og boliger 4. Samarbeidsprosjekter for byvekst: a. Felles arealplan for Buskerudbyen b. Jernbaneavtalen frigjør 400 dekar til byutvikling c. Plansamarbeid med Lier om Lierstranda d. Marienlyst: boliger finansierer ny multifunksjonshall 5. Rask tilgang til helse- og omsorgstjenester 6. Flere barn får tidlig hjelp fra barnevern, habilitering og PPT 7. Flere kjøper egen bolig 8. Flere utfører tjenester på nett 9. Økonomiske rammer holdes og reservene øker 10. Investeringer for 700 millioner kroner Drammen kommune har over tid foretatt betydelige investeringer i fysisk oppgradering av sentrumsområdene, i sær elvebreddene og viktige byrom. Drammen er i vekst og byen skal bygges med tanke på fortsatt å gi gode tilbud til en voksende befolkning. Dette stiller krav til utbygging og oppgradering av både teknisk og sosial infrastruktur. Kommunen fortsetter derfor en offensiv investeringsstrategi og har i 2012 investert for i alt 705 millioner kroner. Investeringsnivået må sees i sammenheng med at Dammen kommune har inntekter under landsgjennomsnittet. For å opprettholde både et godt tjenestetilbud og et høyt investeringsnivå må driften være så effektiv at det kompenserer et svakere inntektsgrunnlag. KS har fått utarbeidet en analyse som viser at Drammen er den blant kommunene i ASSS-samarbeidet som har mest effektiv tjenesteproduksjon. Tallene for 2011 viser at Drammens produksjon av tjenester var 3,4 prosent høyere enn ASSS-gjennomsnittet, mens brutto driftsutgifter var 5,2 prosent lavere. Dette gjør at effektiviteten i Drammen lå 9,1 prosent over gjennomsnittet i ASSS. Dette gir handlingsrom og mulighet til å dekke investeringskostnader over driften.

2 Gode læringsresultater og opplæringstilbud for ansatte Drammen kommune ble i mai tildelt den nasjonale skoleeierprisen, delpris Ledelse av og i skoler. Resultatene i drammensskolen viser en fortsatt positiv utvikling, og er på de aller fleste områder på eller over landsgjennomsnittet. Gjennomsnittlig grunnskolepoeng for avgangselevene er økt fra 40,3 i 2011til 40,5 i 2012 (snittet nasjonalt er 40,0). Det er guttene i drammensskolen som har hevet seg mest, fra 37,7 til 38,6 poeng. Prosjektet Norges beste skole har gått over i ordinær drift, slik at satsingen på kompetanseheving og etterutdanning av alle ansatte i drammensskolen fortsetter. Behovet for oppgradering og kapasitetsøkning viser seg tidlig innenfor skoleområdet. Det er i 2012 investert for vel 127 millioner kroner, fordelt på flere viktige utbyggings- og oppgraderingsprosjekter: Brandengen skole Rehabilitering av tak og vinduer m.m. ble gjennomført i løpet av 1. halvår av Det ble også gjennomført dreneringstiltak og ulike energitiltak før sommeren. I tillegg er det utført diverse innvendige oppgraderinger. Svensedammen skole Investeringsrammen for tilbygg og ombygging er 46,5 millioner kroner. Prosjektet omfatter både nybygg og en del rehabiliteringsarbeid. Byggearbeidet startet vinteren 2012 og det forventes ferdigstilt våren. Galterud skole idrettshall Det bygges flerbrukshall med to aktivitetsflater ved Galterud skole innenfor en brutto investeringsramme på 63 millioner kroner. Arbeidet startet opp i juli 2012 og forventes ferdigstilt innen skolestart i august Frydenhaug skole Det ble gjennomført en åpen anbudskonkurranse i 2012 og kontrakt er inngått. Nybygget har en samlet investeringsramme på 263,1 millioner kroner, med byggestart januar 2013 og forventes ferdigstilt i august Åskollen skole Åskollen kole står foran en periode med stor elevtallsøkning og det er bevilget 95 millioner kroner til utvidelse av skolen. Byggestart var i januar 2013, med ferdigstillelse i mars Barnehageplass til alle Alle barn med rett til plass, og som fylte ett år innen utgangen av året, ble tilbudt barnehageplass innenfor kommunens grenser. Barn som fylte ett år mellom september og desember fikk tilbud om plass innen utgangen av desember. Gratis kjernetid rekrutterte 742 barn av totalt 765 barn i bydelene som er omfattet av prøveordningen. Barnehagedekningen i Drammen er uendret fra 2011 med 87,3 prosent. Prosjektet Norges Beste Barnehage, som blant annet skal sikre opplæringstilbud til alle ansatte, både i kommunale og private barnehager, er etablert.

3 Målet om å dokumentere det enkelte barns utvikling er ikke nådd. Norges Beste barnehage vil vektlegge å etterstrebe en mer enhetlig praksis på dette området. Arbeidet med ombygging av Kobbervik gård til barnehage ble startet våren Barnehagen skal stå ferdigstilt og vil gi cirka 100 nye plasser. Prosjektet har en ramme på 45,2 millioner kroner. De ikke-kommunale barnehagene skal kompenseres fult ut for de kostnadene de kommunale barnehagene har til pensjon, uavhengig av hva slags pensjonsordning den enkelte private barnehage har. Som følge av økte pensjonsutgifter har tilskuddene til de private barnehagene økt med 22 millioner kroner. Flere barn får tidlig hjelp Målet er å gi flere barn hjelp tidlig både innen barnevern, tjenester for barn med nedsatt funksjonsevne og PPT. Antall meldinger til barnevernet har gått ned med 8 prosent i 2012, og det er ingen reelle fristoverskridelser. Dette er blant annet et resultat av at flere barn får oppfølging tidlig, gjennom veiledning av ansatte i skoler og barnehager. Utgiftene til barnevern er imidlertid fortsatt høye og økte med vel 18 prosent i Årsaken er flere barn som får kostnadskrevende tiltak utenfor hjemmet. 196 barn med nedsatt funksjonsevne har fått tjenestetilbud innenfor habilitering, en økning med 4 nye brukere i Gjennom god veiledning til familiene er behovet for avlastning er redusert med 5 prosentpoeng. Målet om å redusere antallet avviks- og skademeldinger er ikke nådd. Forbedret systemarbeid har bidratt til å redusere antallet barn som henvises til PPT med 10 prosentpoeng. Helsestasjonene og skolehelsetjenesten ble i 2012 innlemmet i Senter for oppvekst, for bedre å legge til rette for et helhetlig tjenestetilbud. Tilbudet til enslige mindreårige ble etablert som egen avdeling. Drammen kommune bosatte i 2012 kvoten på 15 enslige mindreårige. Resultatene fra 10 års arbeid med barn og unge med flyktningebakgrunn som kommer alene til Drammen ble samlet i en egen rapport utgitt i De nye byutviklingsprosjektene Drammen vokste i fjor med 885 innbyggere. De siste tallene for sysselsetting viser at antall arbeidsplasser i byen hadde økt med 951 per (Tall for 2012 foreligger ikke ennå.) Antall ferdigstilte boliger økte fra 120 i 2011 til 269 i Drammen er nå inne i en såmannsperiode hvor det er fokus på å tilrettelegge arealer for nye større prosjekter til boliger og næring.

4 Det ble i februar inngått avtale med Jernbaneverket, ROM Eiendom og NSB som muliggjør byutvikling av arealer som til nå har vært båndlagt til jernbaneformål. Arealene er på stasjonsområdet, Sundland og kaiområdet fra Tollboden til Tangen, i alt over 400 dekar. På Marienlyst er det utarbeidet avtale med privat aktør for utvikling av boliger, og Drammen kommune skal utvikle en multifunksjonshall. Felles plansamarbeid er startet og det utarbeidet en forstudie for interkommunal plan for Lierstranda Brakerøya. Det er gjennomført flere prosjekter knyttet til utvikling av Strømsø og byaksen. Strømsø torg er ferdigstilt, rehabilitering av Bybrua er i gang, nytt parkeringshus i Blichs gate er bygget, og midlertidige gaterom i Tollbugata er under utprøving. Det er åpnet turvei langs utløpet av elva og fjorden med ny forbindelse inn mot Lier. 8,3 km veinett er rehabilitert eller reasfaltert i Langs 3,4 km av disse strekningene er også fortauene rehabilitert med ny kantstein i granitt. Kollektivtraseer har vært prioritert. Seks nye lekeplasser og to nye nærmiljøanlegg er tatt i bruk. Blektjern, Landfalltjern og Klopptjern har vært tilrettelagt som utfartsmål. Bærekraftig bysamfunn De samarbeidende kommunene i Buskerudbyen har vedtatt en felles areal- og transportplan som nå ligger til grunn for det videre planarbeidet i kommunene og en felles utbygging av veier, kollektivtilbud og gang- og sykkelveier i en bypakke kalt Buskebypakke 2. Drammens deltakelse i programmet Framtidens byer er fulgt opp gjennom deltagelse i Buskerudbyen og FutureBuilt, og arbeidet med å utvikle en overvannstrategi. FutureBuilt følges opp i flere nye prosjekter, både innenfor det definerte område på Strømsø og i andre områder i byen, blant annet gjennom prosjekteringen av ny Frydenhaug skole. Et annet forbildeprosjekt er Papirbredden 2, med cirka m2, som ble er ferdigstilt i God tilgang til omsorgstjenester Dette er første året hvor Drammen kommune fokuserer så tydelig på å rapportere resultater. Flere av indikatorene for helse og omsorg er vanskelige å rapportere på. I erkjennelsen av dette er målene er revidert i økonomiplan for Antallet brukere av kommunens omsorgstjenester er stabilt, men flere brukere har mer omfattende vedtak enn i Dette har blant annet sammenheng med at pasienter utskrives tidligere fra sykehuset. Det er en økning i antall søknader både om hjemmesykepleie og om korttidsopphold på sykehjem. Til tross for økningen i antallet søknader og vedtakstimer har målene blitt nådd for hvor lang tid det går fra behovet oppstår og søknad vedtas til tjenestene leveres.

5 Foreløpige KOSTRA-tall for 2012 viser at Drammen fortsatt har tilfredsstillende dekningsgrad i tjenestetilbudet. Drammen bruker en høyere andel av ressursene på institusjonsplasser og lavere andel på tjenester i hjemmet enn sammenlignbare bykommuner. Det er en utfordring å gi flere gode tjenester i hjemmet. Samhandlingsreformens første år medførte et høyt antall pasienter som ble skrevet ut fra sykehus til kommunale tjenester. Mange hadde behov for omfattende tjenester. Årsmeldingen viser at helse- og omsorgstjenestene raskt har tilpasset tjenestene til de nye utfordringene og sikret pasientene rask tilgang til kommunale tjenester. Programmet Sammen om en bedre kommune kan vise til gode resultater i arbeidet med å utdanne assistenter til faglærte, slik at de får økt stillingsstørrelse. Arbeidet med nytt bofellesskap på Blentenborg og omsorgsboliger i Schwartzgate ble igangsatt i Begge disse prosjektene ferdigstilles i 2013 og vil i alt gi 32 nye plasser med heldøgns omsorg. Kultur og idrett Flere nye kulturarenaer er tatt i bruk og det er utviklet nye kulturtilbud som er tilpasset nye målgrupper. Kulturskolen har i 2012 gitt tilbud til flere elever og besøkstallet har steget ved Nøstedhallen, Interkultur, KinoCity og kulturhusene Drammens Teater og Union Scene. Drammensbiblioteket, fritidsklubbene, G60, Brageteatret, Drammens Museum og Kunstnersenteret hadde færre besøk i Rådmannen vil følge opp dette med tanke på å snu utviklingen. Tros- og livssynspolitisk plattform ble vedtatt og iverksatt i Tros- og livssynsfrihet, upartiskhet og likebehandling er hovedprinsipper. Det ble overført 1 million kroner til utvidelse av Skoger kirkegård og 7,5 millioner kroner til rehabilitering av kirkebygg, hovedsakelig til Tangen kirke. I mars kunne Strømsgodset innlede serien på Marienlyst med et nytt flomlysanlegg til 15 millioner kroner. Det nye flomlysanlegget oppfyller også det internasjonale fotballforbundets krav. Det er gitt et eget tilskudd til oppgradering av Haukåsløypa, jf bystyrets vedtak i forbindelse med behandlingen av økonomiplan Dette har gitt et tryggere anlegg med lengre åpningstid. Ordningen med hallrefusjon for leie av halltid i kommunale haller er nå endret. Barn og unge som tidligere betalte full leie, for så å få tilbake inntil 80 prosent i refusjon, betaler nå i stedet 20 prosent leie. Dette bidrar positivt til økonomien i idrettslagene

6 Flere innbyggere påvirker og utfører tjenester på nett I arbeidet med å utvikle en ny bystrategi ble det lagt til rette for bred medvirkning, også på nettet. Det ble etablert en egen blogg og filmer om fremtidsbildene var tilgjengelige på nettet. Publikum hadde anledning til å respondere direkte på høringsutkastet i portalen og 10 ulike oppslag på Facebook ble lest av i alt personer. Kommunen hadde i 2012 en betydelig økning i antall besøk på kommunens nettsted. Ved utgangen av 2012 var 95 prosent av kommunens eiendoms- og planarkiv digitalisert. Servicetorget har økt andelen ferdigbehandlede henvendelser. Drammen er nå blant de beste e-handelskommunene i landet. Det er gjennomført investeringer for i overkant av 22 millioner kroner i 2012, til rullering av digitalt utstyr i skolene, kjerneinvesteringer i teknisk infrastruktur, digitale arkiver, e-handel og utvikling av to- og tredimensjonale kart og registerdata. Innsats for bedre levekår Årsgjennomsnittet for andelen arbeidsledige var 3,2 prosent, og i tråd med målet i økonomiplanen. Andelen innvandrere og flyktninger som har kommet i arbeid eller utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram har økt fra 53 prosent i 2011 til 58 prosent i Det er allikevel et stykke igjen til målet på 70 prosent. Antallet sosialhjelpsmottakere er økt med 46 personer fra 2011 til 2012, tilsvarende et gjennomsnitt på 4,5 prosent. Målet er at dette ikke skal overstige 3,9 prosent. Antallet barn som lever under fattigdomsgrensen er økende og høyt. De siste tallene som foreligger fra SSB er fra 2011, og viser at det da gjaldt barn (19,7 prosent) under 18 år. Gjennomsnittlig botid i midlertidig bolig for personer med et kommunalt boligtilbud er redusert. Hele 90 prosent har kortere botid enn tre måneder. Antall deltakere i Kvalifiseringsprogrammet har økt fra 251 i 2011 til 265 i Det er kjøpt 36 nye utleieboliger i 2012 og 39 leietakere har blitt hjulpet til å kjøpe de kommunale boligene de leide. Ytterligere 13 tidligere leietakere i kommunale boliger har kjøpt bolig privat. Det er utbetalt 101,3 millioner kroner i startlån i 2012 mot 48,4 millioner kroner i Det er bosatt 134 flyktninger i 2012, i tråd med bystyrets vedtak om økt bosetting.

7 Lavere vannforbruk bedre rensing av avløp Det er levert drikkevann og slokkevann uten større avvik. Til tross for befolkningsveksten ble det i 2012 kjøpt mindre vann fra Glitrevannverket enn i 2010 og Utskifting av vannledninger er ett av tiltakene for redusert vannforbruk. Renseeffekten ved Solumstrand renseanlegg er tilfredsstillende. Muusøya renseanlegg har bedret renseresultatene, men ikke tilstrekkelig til å oppfylle myndighetskravene. Arbeidet med å rehabilitere gamle vannverksdammer er i 2012 videreført med fullført rehabilitering av Landfalltjern. Innenfor vann og avløp er det investert i alt 102,3 millioner kroner i 2012, fordelt på 29,9 millioner kroner innenfor vannforsyning og 72,4 millioner kroner innenfor avløp. Hoveddelen av investeringene har gått til utskifting og utbedring av ledningsnettet. Overskudd på driften økte reserver Bykassens driftsregnskap for 2012 viser et overskudd på 5,8 millioner kroner. Overskuddet fremkommer etter at det er satt av netto 34,6 millioner kroner til reserver (disposisjonsfond). Disposisjonsfondet utgjør etter dette 172,5 millioner kroner ved utgangen av Bystyret vedtok ved behandlingen av økonomiplan følgende handlingsregel: Drammen kommune skal ha en fondsreserve som til enhver tid er på 3 prosent av bykassens brutto driftsinntekter (disposisjonsfondet) Drammen kommune skal ha et rentesikringsfond som til enhver tid utgjør 1 prosent av kommunens samlede lånegjeld Driftsresultatet for 2012 gjør at kravene for 2013 allerede er oppfylt i God kontroll i virksomhetene Programområdene samlet viser et netto mindreforbruk på 8,7 millioner kroner før avsetning av øremerkede midler til bundne fond. Avsetningene utgjør 28,3 millioner kroner. Regnskapet for helse og omsorg viser et merforbruk på 26,9 millioner kroner, mens alle øvrige programområder har et mindreforbruk. Regnskapet for helse og omsorg følges opp. Med blikket vendt fremover 2012 inneholdt både en oppsummering av byjubiléet og av de ti årene som hadde gått siden bystyret vedtok visjonen om Naturbania. Ved inngangen til året var det lagt til rette for en bred strategiprosess for byens videre utvikling. Hvor stod vi og hvilken retning skulle byen velge? Bystyret hadde valgt å se langt frem, helt til neste byjubileum i Målet var å utvikle en langsiktig bystrategi. I forarbeidene var det innsamlet et bredt faktagrunnlag. For å gjøre dette tilgjengelig ble materialet presentert som fremtidsbilder av Drammen. Bildene illustrerer ulike

8 mulige utviklingsretninger for byen og ble blant annet presentert på den store fremtidsutstillingen på Sundland i januar/februar Fremtidsutstillingen ble møtt med stort engasjement, og nærmere personer, både fra Drammen og nabokommunene besøkte utstillingen. I alt 250 personer fra næringslivet, frivillige organisasjoner, studentmiljøet og regionale myndigheter deltok på til sammen fire fremtidsverksteder. Ved utgangen av 2012 var medvirkningsprosessen og høringsperioden over. Før rådmannen skulle legge frem et endelig forslag til bystrategi, gjensto fire politiske verksteder for å sikre at de folkevalgte kunne sette sitt stempel på forslaget. Disse ble avviklet i januar. Bystyret fatter sitt endelige vedtak i mai Menneskelige ressurser (HR) Utviklingen i 2012 viser følgende resultater: Turnover er økt fre 8,8 prosent i 2011 til 9,7 prosent i Det har i hovedsak lyktes å rekruttere ansatte med tilfredsstillende fagkompetanse til de stillinger som er lyst ut. Ansatte med innvandrerbakgrunn har økt fra 15 prosent i 2011 til 16 prosent i Sykefraværet ble redusert 0,6 prosentpoeng fra 2011, til 8,2 prosent i Kommunale foretak Med unntak av Drammen Drift KF gikk alle kommunale foretak gikk med overskudd i Samlet resultat ble på 98,3 millioner kroner, mens eieruttakene var på 55,2 millioner kroner. Driften har i 2012 vært i overensstemmelse med foretakenes formål, vedtekter og føringer som er gitt i vedtatt økonomiplan. Bystyret behandlet i desember 2012 revidert eiermelding som gir føringer for kommunens eierstrategiske arbeid. Eiermeldingen tydeliggjør kommunens eierrolle og ansvar og skal sikre forutsigbare rammer for foretakene og selskapene.

Årsmelding for Drammen kommune 2012

Årsmelding for Drammen kommune 2012 Årsmelding for Drammen kommune 2012 Presentasjon 8. april 2013 Oppsummering Viktige resultater i 2012 1. Alle barn får barnehageplass 2. Bedre læringsresultater i Drammensskolen 3. Flere innbyggere, arbeidsplasser

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016

Årsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Presentasjon for media 12. april 2016 Presentasjon for media 12. april 2016 Oppsummering: Drammen kommune har i 2015 satset på fysisk

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2012

Årsmelding for Drammen kommune 2012 Årsmelding for Drammen kommune Rådmann 08.04.2013 ÅRSMELDING DRAMMEN KOMMUNE ÅRSMELDING Innholdsfortegnelse Overblikk... 3 Status for programområdene... 12 Programområde 01 Barnehage... 12 Programområde

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2011

Årsmelding for Drammen kommune 2011 Årsmelding for Drammen kommune 2011 Byjubileet feiring av, med og for folket i byen Mer enn 240 000 mennesker deltok på ulike arrangementer i forbindelse med byjubileet Fem store arrangementer for hele

Detaljer

Bystrategi for Drammen Bertil Horvli, byutviklingsdirektør

Bystrategi for Drammen Bertil Horvli, byutviklingsdirektør Bystrategi for Drammen 2013-2036 Bertil Horvli, byutviklingsdirektør Disposisjon Formålet med medvirkningsprosessen Formålet med arbeidet med ny bystrategi for Drammen Videre fremdrift Hovedperspektivene

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Bystrategi for Drammen 2013-2036 Velkommen til frokostmøte! Osmund Kaldheim - rådmann 10.02.2012 2 Naturbania Forankring Kontrakten med byen Felles løft Omdømmeprosjekt Hva gjorde vi? Regional konkurranse

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2012

Årsmelding for Drammen kommune 2012 Årsmelding for Drammen kommune 2012 Presentasjon 16. april 2013 Oppsummering Viktige er i 2012 1. Alle barn får barnehageplass 2. Bedre læringser i Drammensskolen 3. Flere innbyggere, arbeidsplasser og

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015 RÅDMANN Nøkkeltall 2015 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 12 møter 236 saker Formannskapet 13 representanter 27 møter 139 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2013

Årsmelding for Drammen kommune 2013 Årsmelding for Drammen kommune 2013 Presentasjon for Partsammensatt samarbeidsutvalg 7. april 2014 Oppsummering: Viktige resultater i 2013 1. Flere barnehageplasser og alle barn får plass 2. Flere tjenester

Detaljer

Drammen 2036: Hvor og hvordan er det viktig å få til eiendomsutvikling i Drammen? Workshop for eiendomsutviklere

Drammen 2036: Hvor og hvordan er det viktig å få til eiendomsutvikling i Drammen? Workshop for eiendomsutviklere Drammen 2036: Hvor og hvordan er det viktig å få til eiendomsutvikling i Drammen? Workshop for eiendomsutviklere 6.2.2012 Mye byggemodent areal i Drammen Tomteareal: Nå 367 000 m2 0-5 år 568 000 m2 Lengre

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet

Rådmannens forslag til økonomiplan Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet Rådmannens forslag til økonomiplan 2018 2021 Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet 14.11.2017 Hovedpunkter budsjett 2018 Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier seg mest om årene 2018 og 2019

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016 RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019 for - Drammen kommune Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for - for - Driftsutgifter i tjenesteområdene 01 Barnehage Opprinnelig budsjett 476 856 476 856

Detaljer

Regnskap 2013 foreløpig status

Regnskap 2013 foreløpig status Regnskap 2013 foreløpig status Endelig regnskap 2013 vil foreligge 17. februar Orientering i formannskapet 11. februar 2014 v/ rådmann Osmund Kaldheim Det går mot driftsoverskudd på ca 80 mill kr i 2013

Detaljer

Drammen kommune i 2010

Drammen kommune i 2010 Drammen kommune i 2010 Utsyn over byen Byvekst Drammen kom seg godt gjennom finanskrisen i 2008 og 2009. Mange er i jobb, det er forholdsvis lav ledighet og kun moderat økning i utgiftene til økonomisk

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Oppvekst- og utdanningskomiteen 14. november 2018 Oppsummering budsjett 2018 konsern Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier seg mest om årene 2018 og 2019

Detaljer

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 12.11.2015 1 Oppsummering for Helse, sosial og omsorgstjenestene Tjenestetilbudet opprettholdes Digitaliseringsstrategien følges

Detaljer

Investerer i byvekst og mennesker

Investerer i byvekst og mennesker Investerer i byvekst og mennesker Byen vokste i 2014. Det ble ferdigstilt 296 nye boliger og det ble om lag 800 nye drammensere. Nytt sykehus planlegges nå på Brakerøya. Kommunene fra Lier til Kongsberg

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: *

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/2203-4 Dato: * BARNEHAGE- OG SKOLEBEHOV - ENKEL RULLERING ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING TIL: Rådmannens

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/

Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 52/10 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 8/12-2010 SAK 52/10: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Forslag til

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

Drammen 2036 prosessen (1)

Drammen 2036 prosessen (1) Drammen 2036 prosessen (1) I 2012 ble arbeidet med ny kommuneplan (bystrategi) påbegynt. Miljø- og kompetansebyen Drammen. En tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap. Bystyret brukte kommuneplanprosessen

Detaljer

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Sammenlikning med 2012 Sammenlikning med gjennomsnitt andre storkommuner Hvis avvik: Er avviket uttrykk for villet politikk? 9.9.2014 1 Mange ulike funksjoner OMRÅDE

Detaljer

Hva gjorde vi i Drammen?

Hva gjorde vi i Drammen? 2036 Hva gjorde vi i Drammen? Hva gjorde vi i Drammen? Planprosessen rundt utarbeidelse av Kommuneplan Drammen 2036. Oppfølgende temaplaner. Noen refleksjoner! Drammen og regionen Fakta: 67 500 bosatt

Detaljer

En antatt befolkningsvekst på 350 000 innbyggere i Oslo og Akershus frem mot 2040 får konsekvenser for bolig- og arealpolitikken i hele regionen.

En antatt befolkningsvekst på 350 000 innbyggere i Oslo og Akershus frem mot 2040 får konsekvenser for bolig- og arealpolitikken i hele regionen. En antatt befolkningsvekst på 350 000 innbyggere i Oslo og Akershus frem mot 2040 får konsekvenser for bolig- og arealpolitikken i hele regionen. Oslo Stor befolkningsvekst i hovedstadsområdet Oslo Buskerudbyen

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2013

Årsmelding for Drammen kommune 2013 Årsmelding for Drammen kommune Rådmannen 02.04. ÅRSMELDING DRAMMEN KOMMUNE ÅRSMELDING Innholdsfortegnelse Overblikk... 3 Status for programområdene... 15 Programområde 01 Barnehage... 15 Programområde

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger

Eiermøte 10. mai 2011. Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Eiermøte 10. mai 2011 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca. 310.000 m2 1100 boliger Hovedbegivenheter i 2010 FERDIGSTILLT 2 FUTUREBUILT FORBILDEPROSJEKTER Marienlyst

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Eiermøte 9.september 2012

Eiermøte 9.september 2012 Eiermøte 9.september 2012 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleie 36 ansatte Ca. 320.000 m2 1125 boliger Hovedoverskrifter 2011 /2012 Stor fokus på boligsosialt utviklingsprogram/

Detaljer

Byutvikling i Drammen

Byutvikling i Drammen Byutvikling i Drammen Pågående prosesser Formannskapet 10.09.2013 Utbyggingspotensial i sentrale strøk Overordnede gjeldende rammebetingelser: Kommuneplan for Drammen 2007-2018: Overordnede gjeldende rammebetingelser:

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 14/ Dato: INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur / bystyret

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 14/ Dato: INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur / bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/4860-1 Dato: 22.4.2014 PLAN FOR UTVIKLING AV GRAVPLASSER - MANDAT INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur / bystyret

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Eiermøte 10.september 2013

Eiermøte 10.september 2013 Eiermøte 10.september 2013 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleie 37 ansatte Ca. 310.000 m2 1125 boliger Hovedoverskrifter 2012 /2013 Stor investeringsaktivitet med ferdigstilling

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: *

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 12/14292-1 Dato: * OFFENTLIG ETTERSYN - HØRINGSUTKAST TIL BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 2013-2036. 1. GANGS BEHANDLING AV RÅDMANNENS FORSLAG :::

Detaljer

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene Spesifikasjon av endringer i rammene for

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene Spesifikasjon av endringer i rammene for Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 01-14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2017-2020 for 2017-2020 P01 Barnehage Opprinnelig budsjett 506 163 506 163 506 163 506 163 Deflator 4 971 4 971

Detaljer

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/03415-040 Dato: 09.06.2006 Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET

Detaljer

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 Deflator 2014-2017 -1 919-1 919-1 919-1 919 Prisvekst 2014-2017 -59-59 -59-59 Sykelønn 2014-2017 -407-407 -407-407 Reell reduksjon

Detaljer

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører Organisasjon Skoler (20) Klagenemnd (7) Kontrollutvalg (7) Bystyret (49) Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker (13) Partssammensatt samarbeidsutvalg (10+8) Bystyrekomitéer Kultur,

Detaljer

Perspektivmelding

Perspektivmelding Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.05.2017 19185/2017 2017/9326 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 15.06.2017 Formannskapet 07.06.2017 Perspektivmelding 2018-2027

Detaljer

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører Organisasjon Skoler (20) Klagenemnd (7) Kontrollutvalg (7) Partssammensatt samarbeidsutvalg (10+8) Bystyret (49) Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker (13) Bystyrekomitéer Kultur,

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2011

Årsmelding for Drammen kommune 2011 Årsmelding for Drammen kommune ÅRSMELDING DRAMMEN KOMMUNE ÅRSMELDING Innholdsfortegnelse Overblikk... 3 Status for programområdene... 10 Programområde 01 Barnehager... 10 Programområde 02 Oppvekst... 16

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

01 - Barnehage 2012 2013 2014 2015. Fremskrevet budsjett 12/basis -101 149-101 149-101 149-101 149

01 - Barnehage 2012 2013 2014 2015. Fremskrevet budsjett 12/basis -101 149-101 149-101 149-101 149 01 - Barnehage 2012 2013 2014 2015 12/basis -101 149-101 149-101 149-101 149 Deflator 2012-2015 -2 690-2 690-2 690-2 690 Prisvekst 2012-2015 -75-75 -75-75 Sykelønn 2012-2015 -563-563 -563-563 Netto effekt

Detaljer

Lørenskog kommune ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG. TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING

Lørenskog kommune ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG. TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING Lørenskog kommune PUBLISERT: 30. MAI 2016 ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING Tema for presentasjonen Kort info om kommunen / nøkkeltall Kommunens

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Bystyremedlem i 33 år Formannskapsmedlem i 29 år Gruppeleder for Høyre i 16 år Ordfører i Drammen 3. periode Tidligere ansatt i Høyre

Bystyremedlem i 33 år Formannskapsmedlem i 29 år Gruppeleder for Høyre i 16 år Ordfører i Drammen 3. periode Tidligere ansatt i Høyre Bystyremedlem i 33 år Formannskapsmedlem i 29 år Gruppeleder for Høyre i 16 år Ordfører i Drammen 3. periode Tidligere ansatt i Høyre Drammen og regionen 65 000 bosatt i kommunen Over 100 000 bor i tettstedet

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Handlingsprogram Rådmannens forslag

Handlingsprogram Rådmannens forslag Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 1 Våre utfordringer Utfordringer Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Ulikheter i levekår Sosiale utfordringer Samferdselssituasjonen Kommunereformen

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Saksbehandler: Theis Juel Theisen Arkiv: 130 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: STRATEGISK UTGANGSPUNKT FOR ØKONOMIPLAN

Saksbehandler: Theis Juel Theisen Arkiv: 130 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: STRATEGISK UTGANGSPUNKT FOR ØKONOMIPLAN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Theis Juel Theisen Arkiv: 130 Arkivsaksnr.: 05/03415-001 Dato: 30.5.05 STRATEGISK UTGANGSPUNKT FOR ØKONOMIPLAN 2006-2009 INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET: Administrasjonens

Detaljer

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/12-2008 SAK 60/08: ØKONOMIPLAN 2009-2012 Forslag til

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009 Økonomiplan 2010 2013 Orientering i formannskapet 15. september 2009 2005 2009: Stor inntektsøkning men også store bindinger Realinntektsvekst (mrd 2009-kr): Inntekter i alt 32 - Øremerkede midler 17 =

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 1 Disposisjon: Fakta Velferd og verdier Økonomi Forbedring 2 Boligsosiale fakta

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører

Organisasjon. Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker. Rådmannen Direktører Organisasjon Skoler (20) Klagenemnd (7) Kontrollutvalg (7) Partssammensatt samarbeidsutvalg (10+8) Bystyret (49) Ordfører Formannskapet driftsstyret for økonomi og plansaker (13) Bystyrekomitéer Kultur,

Detaljer

Byutvikling på Marienlyst

Byutvikling på Marienlyst Byutvikling på Marienlyst Multifunksjonshall utredet i 2010 Manglende finansiering stoppet prosjektet Marienlyst - moden for byutvikling Friidrettsbanen er moden for oppgradering Byaksen er ikke ferdigstilt

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Presentasjon til Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg 14. november 2017 Oppsummering budsjett 2018 konsern Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier seg

Detaljer

BUDSJETTUNDERSØKELSE 2012 KOMMUNENE

BUDSJETTUNDERSØKELSE 2012 KOMMUNENE BUDSJETTUNDERSØKELSE 2012 KOMMUNENE BEDRET DRIFTSRESULTAT, MER TIL TJENESTER OG MINDRE TIL KULTUR OG VEDLIKEHOLD 36 pst av kommunene med 44 pst av befolkningen - budsjetterer med et bedre netto driftsresultat

Detaljer

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser Økonomirapportering pr. 31.12 2013 regnskap pr. 31.12 budsjett pr. 31.12 (tall i hele tusen) Avvik Samlet Bydel Ullern 826 759 840 163 13 403 Årsregnskap for 2013 er avsluttet og gjort opp med et regnskapsmessig

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

1. tertialrapport Fokus på HSO

1. tertialrapport Fokus på HSO 1. tertialrapport 2017 - Fokus på HSO Presentasjon HSO-komiteen 7. juni 2017 Programområdenes mer-/mindreforbruk i 2016 - tilbakeføring Netto tilbakeføring på 14,3 millioner kroner forutsatt at også programområder

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

BUDSJETTUNDERSØKELSE 2013 KOMMUNENE

BUDSJETTUNDERSØKELSE 2013 KOMMUNENE BUDSJETTUNDERSØKELSE 2013 KOMMUNENE BEDRET DRIFTSRESULTAT, MER TIL TJENESTER OG MINDRE TIL KULTUR OG VEDLIKEHOLD KS budsjettundersøkelse er en kartlegging av endringer som kommunene har lagt opp til i

Detaljer

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009

Drammen Eiendom KF. Kommunens eiendomsenhet. 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre 31 ansatte Ca. 300.000 m2 1100 boliger Kr. 356 mill. i omsetning 2009 Kr. 290 mill. i investeringer 2009 Strategiutvikling i 2009 Noen hovedpunkter

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

Kjente utfordringer. Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt

Kjente utfordringer. Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt 1 Kjente utfordringer Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt 2 Konsekvenser av fylkesmannens lovlighetsvedtak Regnskapsføring av utbytte fra BKK Summen av utbytteinntekter

Detaljer

Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/

Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 70/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 14/8484 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15/12-2014 SAK 70/14: ØKONOMIPLAN 2015 2018, ETTER

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2017-2020 Orientering til Helse-, sosial- og omsorgskomiteen, 15.nov 2016 15.11.2016 1 Økt overskudd brukes til å redusere gjeld Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Mill. 2017-kroner (2017-2020)

Detaljer