Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12. oktober

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12. oktober"

Transkript

1 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12. oktober

2 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12/10 Notatene er utkast, og vil bli endret. Det vil skje fortløpende bearbeiding frem til rådmannen fremmer forslaget til økonomiplan den 2. november. Er hovedmålet dekkende for programområdet? Hvilke tema bør hovedmålene omhandle: - kvalitet, kvantitet (omfang), tidsbestemte oppgaver? Er målene formulert slik at vi folkevalgte kan gi administrasjonen et tydelig oppdrag? Ta utgangspunkt i situasjonsbeskrivelsen, og drøft ut i fra den hvilket fokus kommunen skal ha i perioden : -Viktig at det prioriteres innenfor budsjettrammen/handlingsrommet. -Ønsker signaler, innspill og føringer til programområdenotatene.

3 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12/10 1. Hovedmål - P 04 Byutvikling Drammens fysiske byutvikling tilrettelegger for menneskelig mangfold og bærekraftig vekst, og er tilpasset en regional og helhetlig samfunnsutvikling. Kommentarer / innspill?

4 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12/10 2. Situasjonsvurdering - P 04 Byutvikling Veksten i bolig- og næringsetableringer i Drammen skjer nå primært i sentrum og sentrumsnære områder, slik bystyret har lagt opp til. Det er utviklet en rekke møteplasser og arenaer i det offentlige rom, som stimulerer bylivet. Privatbilbruken i sentrum og sentrumsnære områder er økende, og effekten av investeringene fra Veipakke Drammen er i ferd med å bli spist opp. Dette medfører en uønsket økning i klimagassutslipp, lokal luftforurensing, støy og er uheldig for fremkommelighet og trivsel. Energibruken i bygninger er for høy, og fortsatt bruk av fossilt brensel til oppvarming medfører uønskede utslipp av klimagasser. Det legges for lite vekt på behovet for klimatilpasninger knyttet til endringer i nedbørsmønster og behov for nye løsninger for overvannshåndtering i plan- og byggesaker. Brukerundersøkelser viser at byggesakstjenesten har et for lavt servicenivå.

5 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12/10 3. Utfordringer i planperioden P 04 Byutvikling Hovedutfordringen i kommende planperiode er å sikre tilstrekkelig plankapasitet som kan tilrettelegge for ytterligere transformasjon og fortetting i sentrum og sentrumsnære områder, slik at byens fysiske utvikling fortsetter å tilrettelegge for menneskelig mangfold og bærekraftig vekst, og er tilpasset en regional og helhetlig samfunnsutvikling. Økt bruk av medvirkningsprosesser og økt tverrfaglighet i tilnærmingen til den fysiske byutviklingen vil være nødvendig for å forme Drammen som en by for framtiden

6 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12/10 1. Hovedmål P11 Samferdsel Ferdselsårer og torg, idrettsanlegg, parker og friluftsområder vedlikeholdes med høy kvalitet og god tilgjengelighet. Kommentarer / innspill?

7 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12/10 2. Situasjonsvurdering P 11 Samferdsel Brukerundersøkelsen innenfor programområdet viser at brukerne er fornøyde med tilretteleggingen for idrett og friluftsliv både sommer og vinter, men ikke fornøyde med standarden på veivedlikeholdet og standarden på veiene generelt. Drift og vedlikehold av infrastrukturen preges av sterk kostnadsvekst. Tjenestene er i all hovedsak konkurranseutsatt og kostnadsnivået følger derfor markedsprisene. Avhengig av kontraktsform og kontraktsperioder er det begrenset justeringsmuligheter på tjenestetilbudet innenfor kontraktsperioden. Volumet på infrastrukturen og eiendommene vi forvalter har økt og økningen ser ut til å fortsette. Kvaliteten på ny infrastruktur er høy.

8 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12/10 3. Utfordringer i planperioden P 11 Samferdsel Dreie innsatsen for og stimulerer til nye reisevaner eks. kollektiv og gang- og sykkelveier Kapitaletterslep infrastruktur (beregnet til 240 mill i 2010) sette en standard som forhindrer økt etterslep Strukturert samspill med andre offentlige og frivillige aktører innen folkehelse, idretts- og friluftsliv

9 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12/10 1. Hovedmål - P 06 Kultur Et mangfoldig kulturliv gir alle drammensere gode kulturopplevelser. Kommentarer / innspill?

10 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12/10 2. Situasjonsvurdering - P 06 Kultur Kultursektoren er preget av mange små tiltak, høy aktivitet og stram økonomi. Brukerundersøkelser ved biblioteket og kulturskolen i 2008 og 2009 viser høy og økende brukertilfredshet.

11 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12/10 3. Utfordringer i planperioden P 06 Kultur Kultursaker har høy politisk interesse. Kommunen utformer selv i stor grad aktiviteter og ressursbruk. Den største utfordringen er å avklare ambisjonsnivået. Hvor mye, og hva, skal oppnås innenfor hvilken ramme? Rammen for programområdet gir ikke rom for det drifts-, aktivitets- og kvalitetsnivået publikum, tilskuddsmottakere og andre forventer. Sektoren har effektivisert gjennom flere år. Rammereduksjoner må derfor i hovedsak tas ut i form av reduksjon av aktiviteten. Ved siden av bibliotek og kulturskole er overføringer til kirke/trossamfunn og de store bedriftene/institusjonene på kulturområdet store kostnadsdrivere på programområdet. Disse formålene må derfor også omfattes av eventuelle reduksjoner. På bakgrunn av virksomhetens vurdering av prissensitivitet er det er ikke grunnlag for å øke elevbetalingen på kulturskolen.

12 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12/10 1. Hovedmål P 14 Vann og avløp Vann og avløp bidrar til befolkningens helse og byens næringsliv gjennom en god og sikker vannforsyning. Vann og avløp bidrar til å hindre forurensning ved optimal drift av avløpsnettet og renseanleggene. Kommentarer / innspill?

13 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12/10 2. Situasjonsvurdering P 14 Vann og avløp Drikkevannskvaliteten er god, og de aller fleste abonnentene er tilknyttet et kloakknett som fungerer uten synlige problemer. Vannkvaliteten i Drammenselva er blitt bedre de siste årene, og det er forsvarlig å bade på de fleste badeplassene. Brukertilfredsheten er generelt meget god. Utfordringen ligger i å opprettholde gode tjenester med en infrastruktur i forfall. Vi opplever at ledningsnettet blir dårligere ved at en meget stor andel av vannet lekker ut av vannledningene. Andelen er nå i nærheten av 50 %. Det er altfor mange kloakkstopper, men til nå har de aller fleste blitt oppdaget og spylt opp uten at byens befolkning har opplevd oversvømmelser eller forurensning. Det kommer også svært mye regn- og drensvann inn i avløpsledningene og dette tynne vannet er en medvirkende årsak til at Drammen ikke klarer kravet til renseeffekt på renseanleggene.

14 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12/10 3. Utfordringer i planperioden P 14 Vann og avløp Innsatsen for å stabilisere uttaket av drikkevann fra Glitrevannverket på 2004-nivå må intensiveres gjennom økt fokus på effektive lekkasjereduserende tiltak, dersom målet skal kunne nås. Et annet viktig tiltak for å stabilisere uttaket/forbruket av vann er å installere vannmålere i alle boligeiendommer. Badevannskvaliteten ved tilrettelagte badeplasser viser en positiv utvikling også i perioder med intens nedbør. Ønske om å lede en betydelig større andel av overvannet i separate løsninger til resipient. Både ledningsbaserte løsninger og nye løsninger for lokal overvannshåndtering, f.eks. knyttet til transformasjon og fortetting langs sidevassdrag til Drammenselva. En sanering av eksisterende fellesledninger for avløpsvann og overvann vil også bidra til at en større andel av avløpsvannet ikke går i overløp ved nedbør, men når frem til et av byens to renseanlegg. Utfordringen i planperioden er å komme langt i en rehabilitering av ledningsnettet i Muusøya rensedistrikt, og samtidig lage en plan for tilsvarende rehabilitering og utvikling i Solumstrand rensedistrikt. Som vist er det også utfordringer knyttet til å tilfredsstille myndighetskrav for renseeffekt ved begge renseanlegg. Dette henger både sammen med at avløpsvannet er sterkt fortynnet av overvann/nedbør, men også sammen med behovet for oppgradering av Solumstrand renseanlegg og driftsoptimalisering ved begge renseanleggene. Det pågår et systematisk arbeide for å sikre at kommunens tidligere vannverksdammer (nå friluftsdammer) skal tilfredsstille nye myndighetskrav. Antall dammer (14) innebærer at dette er en betydelig utfordring.

15 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12/10 1. Hovedmål - P 03 Samfunnssikkerhet Drammen kommune skal ha en samfunnssikkerhet på nivå med sammenlignbare kommuner. Kommentarer / innspill?

16 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12/10 2. Situasjonsvurdering P 03 Samfunnssikkerhet DRBV gjennomførte en rekke tiltak i 2009 for å få kontroll med økonomien i selskapet, bl.a gjennom å effektivisere driften. DRBV ble utvidet med Sigdal som ny eier i 2010, og har nå 7 eiere. 110-sentralen har økt antall eiere fra 26 til 32 i 2010for å oppnå stordriftsfordeler, og posisjonerer seg som sentral på Østlandet. Eiertilskuddet har som følge av dette blitt redusert, og vil i 2011 utgjøre 25 kr per innbygger, som er en raskere reduksjon en tidligere antatt.

17 Budsjettdrøfting i bystyrekomite for byutvikling og kultur 12/10 3. Utfordringer i planperioden P 03 Samfunnssikkerhet DRBV skal arbeide med å få frem alternativer til mulig felles brannstasjon for Eiker-kommunene, og foreslå løsning for ny avtalestruktur for alle brannstasjoner i DRBV s region.

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Vedtak: Visjon: Dagens visjon beholdes: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Beskrivelse av ønsket utvikling i Lunner

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

Kommunen, innbyggerne og kirke-, tros- og livssynssamfunn - forslag til Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk

Kommunen, innbyggerne og kirke-, tros- og livssynssamfunn - forslag til Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk . DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd Drammen kommune, Plan og økonomi v/marit Pettersen Engene 1 3008 Drammen Drammen, 30. mars 2012 Deres ref.: Vår ref.: Journalnr.:133 / 2012 Arkivsaksnr.:

Detaljer