Fast eiendoms rettsforhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fast eiendoms rettsforhold"

Transkript

1 Thor Falkanger Fast eiendoms rettsforhold Universitetsforlaget

2 Innhold A INTRODUKSJON 17 1 Bokens tema og forholdet til jusen for0vrig Fast eiendoms rettsforhold - en forel0big presentasjon Bokens tema i et rettslig perspektiv Om systematisering av rettsstoffet Den tradisjonelle systematikk Sserlig om obligasjonsrett og tingsrett Naermere om statisk og dynamisk tingsrett Bokens tema i forhold til gjengs systematikk En kortfattet oversikt over bokens innhold 28 Kontrollsp0rsmàl til l 28 B DEN ALMINNELIGE DEL 29 2 Eiendomsrett - alminnelige forklaringer En forel0big forklaring Eiendomsrett som en sum av funksjoner Begrensninger m.h.t. ut0velse av ràdighet: Privatrettslige begrensninger Begrensninger m.h.t. ut0velse av ràdighet: Offentligrettslige begrensninger De kryssende hensyn En forel0big antydning om den offentligrettslige regulering Negativ avgrensning av eiendomsretten; positiv avgrensning av de begrensede rettigheter Hvorledes utpeke eieren hvor fiere har rettigheter knyttet til en fast eiendom? 41 Kontrollsp0rsmàl til De begrensede rettigheter i fast eiendom Innledning De totale bruksrettigheter Oversikt 50

3 8 Innhold 3.22 Tomtefeste og annen grunnleie Husleie Partielle bruksrettigheter: Servitutter Panterettigheter m.v Hva er en panterett? Typer panterett: Stiftelse og stiftelsesforutsetninger 55 a. Kontraktspant 55 b. Utleggspant 56 e. Legalpant Panteretten pà «sikringsstadiet» Utnyttelse av panteretten: Tvangsdekning Beslektede rettigheter L0sningsrettigheter L0sningsrett og forkj0psrett - alminnelige forklaringer Typer av l0sningsrett og rettslig regulering Litt om I0sningsrettsloven De lovhjemlede I0sningsretter Grunnbyrder Rettslige skranker (salgs- og pantsettelsesforbud m.v.) Rettigheter tilkommende en videre krets av personer Kontrollsp0rsmàl til Fast eiendom - inndeling og utstrekning Den rettslige inndeling av fast eiendom Identifikasjon gjennom bruksnummer eller festenummer Matrikkelsystemet Registre for fast eiendom. Tinglysingsregisteret og GAB 69 a. Behovet for register vedr0rende fast eiendom. 69 b. Tinglysingsregisteret 70 e. GAB-registeret 72 d. Koordinering av de to registre: Eiendomsregisteret Etablering av nye enheter Hva h0rer med til en fast eiendom? Deler og tilbeh0r Grenser mot naboer Oversikt Mellomgrenser pà land Mellomgrenser i vassdrag 81

4 Innhold 4.34 Mellomgrenser i sj0en (saltvann) Litt om fremgangsmàten for à fa fastlagt grenser 83 a. Avgj0relse ved ordinar dom 83 b. Avgj0relse ved jordskifteretten 83 e. Avgj0relse efter delingsloven 84 d. Avgj0relse av spesialdomstoler Grensene mot sj0 og innsj0 med fritt midtstykke Grensene i saltvann 85 a. Utgangspunkter 85 b. Den generelle eiendomsgrense 86 e. Strandretten Grensen mot fritt midtstykke i innsj0er Eierens rettigheter nedad og oppad Grensen nedad mot dypet Grensen oppad i luftrommet 94 Kontrollsp0rsmàl til Eiendomsrett - alminnelige forklaringer Oversikt Originasi! erverv av eiendomsrett Derivative erverv De ekstinktive erverv Utgangspunkter De ekstinktive godtroerverv 99 a. Godtroerverv med krav til troen pà et gitt tidspunkt 99 b. Godtroerverv med krav til god tro gjennom et tidsrom Kreditorekstinksjon Preklusive erverv Nsermere om hevd, alders tids bruk og «festnede forhold» Hevd: Hjemmel og begrunnelse Parter og typer av hevdserverv Eiendomshevd - vilkàr og virkninger 106 a. Den faktiske ràdighet 106 b. Kravet om eksklusivitet 107 e. Kontinuitet i ràdighetsut0velsen 108 d. Hevdstiden 109 e. Sammenlegning av ràdighetsperioder 109 f. God tro 109 g. God tro-kravet ved sammenlegning av tid og ved bruk av hjelpere m.v 112

5 10 Innhold h. Ingen sserlig hjemmel fra f0r 113 i. S0ksmàl ma ikke vaere anlagt 115 j. Virkningene av fullf0rt eiendomshevd Brukshevd - vilkàr og virkninger Saerlig om vilkàrene for hevd fra almenhetens side Saerlig om mothevd S<erlig om frihevd Noen tilleggsbemerkninger om alders tids bruk og «festnede rettsforhold» 119 Kontrollsp0rsmàl til Beskyttelse av erverv - oversikt over rettsvernssp0rsmalene Problemet: Hva kan true en erverver? Oversikt over konfliktsituasjonene Noen prinsipielle synspunkter pà l0sningen av konfliktene Oversikt over gjeldende kollisjonsregler Gjeldende rett representerer en interesseavveining Dobbeltsuksesjonstilfellene: Prinsippet i tgl Saerlig om kreditorbeslag: rettsverns- og omst0telsesregler Hjemmelstilfellene: Tgl Kontrollsp0rsmàl til Den offentlige kontroll med fast eiendom Offentlige interesser og virkemidler Naermere om ekspropriasjon Oreigningsloven Pian- og bygningsloven Vegloven 21. juni 1963 nr Oppdelings- og salgsforbud Ervervskontroll Faktisk utnyttelse Pian- og bygningsloven Oversikt Plansystemet 143 a. Riks- og fylkesplaner 144 b. Kommuneplanen 144 e. Reguleringsplanen 145

6 Innhold 11 d. Bebyggelsesplanen Byggesaksreglene Konsesjon ved erverv Oversikt Konsesjon ved erverv av eiendomsrett til fast eiendom 150 a. Hva innebaerer det at konsesjon trenges? b. Nàr trenges konsesjon? Hovedregel 150 e. Unntakene 151 d. Saerlig om forholdet til utenlandske erververe 152 e. Saerlig om bo- og driveplikt for landbrukseiendom 153 f. Sasrlig om konsesjon og boplikt i henhold til forskrift i h.t. 7 (O-konsesjonsforskrift) Avgj0relse og konsesjonsvilkàr Konsesjon ved erverv av rettigheter Konsesjon ved aksjeerverv og andre selskapsrettigheter Konsesjon efter loven av Offentlig forkj0psrett - hjemlet i konsesjonslov og annetsteds 157 Kontrollsp0rsmàl til : 8 Almenningsrett Hva er en almenning? Litt om rettskildene Hva slags bruksrettigheter omfatter almenningsretten? Virkesretten 162 a. Hvem har virkesrett? 162 b. Virkesrettens innhold 163 e. Begrensninger i virkesretten Rett til beite og setring Jakt og fangst Fiske Eierbef0yelsene Litt om styringsreglene 166 Kontrollsp0rsmàl til i 9 Allemannsrettigheter Oversikt Ferdselsretten 169

7 12 Innhold 9.3 Retten til teltslagning, badning og annet opphold Rettigheter utenom friluftsloven Regulering og begrensning av allemannsrettighetene Kontrollsp0rsmàl til Sameie Det tingsrettslige sameie: Alminnelige forklaringer Det tingsrettslige sameie Hvorledes oppstàr et sameie? 177 a. Avtale 177 b. Arv, gave 178 e. Tilfeldig sameie 178 d. Jordfellesskap m.v. 178 e. Sasrlig om ekteskaps- og samboerforhold Sameielovens anvendelsesomràde Sasrlig om jordsameiet (realsameiet) Partsforholdet Faktisk og juridisk ràdighet for den enkelte sameier Den enkelte sameiers fysiske ràdighet Den enkelte sameiers juridiske ràdighet a. Avhendelse 189 b. Andre juridiske disposisjoner 190 e. Medeierens forkj0psrett - nàr oppstàr den? d. Frist for à gj0re forkj0psretten gjeldende e. Omgj0ringsadgang? 194 f. L0sningssum 194 g. Mer enn én medeier utnytter sin forkj0psrett Vedlikehold. Utgifts- og inntektsfordeling Misbruk av ràdighetsretten Flertallsvedtak Nasrmere om de materielle vilkàr for flertallsvedtak 199 a. Utgangspunktet 199 b. Begrensningene i 4 annet og tredje ledd e. Naermere om hva det innebaerer at mindretallet bindes Ssrlig om fellesdrift Flertallsvedtak og oppl0sningsrett Organisatoriske bestemmelser m.v Forholdet til tredjemann Opph0r av sameieforhold Oversikt 206

8 Innhold Oppl0sningsregelen i sameiel a. Generelt om oppl0sningsretten 206 b. Oppl0sning skal prinsipalt skje ved naturaldeling 208 e. Oppl0sning efter reglene om tvangssalg 209 d. Oppl0sning av realsameie 211 Kontrollsp0rsmàl til Tomtefeste Innledning Kontraktsformen og dens utbredelse Naermere om tomtefestebegrepet Den rettslige situasjon Saerlig om sondringene mellom feste for boligformàl, fritidsformàl og annet Fremstillingen videre Om inngàelse av festeavtale Varighet og innl0sning Innledning Varighet ved feste av grunn til bolig eller fritidshus Forlengelse av feste til bolig eller fritidshus Feste til annet enn bolig og fritidshus - varighet og forlengelsesmulighet Festerens innl0sningsrett 227 a. Innledning 227 b. Omfanget av innl0sningsretten efter lovendringen i hovedregelen i 32 med unntak 228 e. Saerregel for livstidsfeste - 32 annet ledd d. Betydningen av offentlige samtykkeregler m.v. 230 e. Naermere om fremsettelse av innl0sningskravet 231 f. Innl0sningsvilkàrene 231 g. Gjennomf0ringen av innl0sningen 233 h. Saerlig om forholdet til panthaverne efter innl0sningen 234 i. Saerlig om punktfeste m.v 234 j. Innl0sning utenom bolig- og fritidshusfeste Pliktig innl0sning fra festerens side Ràdighet 236

9 14 Innhold Faktisk ràdighet Rettslig ràdighet: Salg og forkj0psrett Rettslig ràdighet: Pantsettelse Rettslig ràdighet: Andre rettsstiftelser Om- og avskiping i festeforhold Vederlaget Vederlagets st0rrelse - «innfestingspenger» og «tilskott» Regulering av festeavgiften Sikkerhet for festeavgiften Festeavgiften kan ikke skilles fra grunneiendommen Mislighold og avvikling av festeforhold Opph0rsgrunner, mislighold - en oversikt Mislighold pà bortfesterens side - hevning og andre reaksjoner Mislighold pà festerens side - hevning og andre reaksjoner Avviklingen av festeforholdet 251 a. Forholdet mellom partene 251 b. Litt om panthaverens stilling Punktfeste Fremfeste 255 Kontrollsp0rsmàl til li Servitutter Hva er en servitutt? Lovregulering Noen servituttyper Om stiftelse av servitutter Oversikt over stiftelsesreglene Endel lovsatte grenser for etablering av servitutter Om servitutters innhold Tolkning av stiftelsesgrunnlaget Saerlig om servituttl Servituttens varighet; reell eller personlig Saerlig om ferdselsrettigheter Domstolsdekretert endring: Omskiping Misbruk fra eiers eller servitutthavers side Overf0ring av servitutter. Forkj0psregler Noen utgangspunkter Forkj0psrett for eieren av den tjenende eiendom. 278

10 Innhold Salg og deling av den tjenende eiendom Opph0r av servitutter Oversikt Avskiping (avl0sning) efter servituttl Saerlig om de negative servitutter Oversikt Hvem er pàtaleberettiget? Negative servitutter og reguleringsplaner 284 Kontrollsp0rsmàl til Begrensninger i ràdighetsut0velsen av hensyn til naboene Problemene og regelverkene Grensene for det lovlige - nabol Hovedregelen 292 a. Tilknytning til fast eiendom 292 b. Skade eller ulempe som er «uturvande eller urimeleg» 293 e. Naermere om skade og ulempe 293 d. Àrsaken til skade eller ulempe 293 e. De kortvarige ulemper - anleggsarbeider f. Ma det foreligge et 0konomisk tap? Ssrlig om «uturvande» Praktisk viktigst: Det urimelige er ulovlig Hva er pàregnelig? 299 a. «Vanlige» naboforhold 300 b. Flyplass-st0y Naermere om tidsprioriteten Naermere om tidsprioritet og «i utviklingens medf0r» Nabol. 2 fjerde ledd Nabovarsel og naboskj0nn Virkningene av overtredelse av nabol Krav om stansning eller retting Vederlag hvor retting ikke skjer Erstatning Hvem er berettiget og forpliktet efter naboloven? Hva er naboeiendom? Tilknytningskriteriet for den som fremsetter krav Tilknytningskriteriet for den overfor hvem nabolovens regler pàberopes Litt om 0vrige regler i naboloven 320

11 16 Innhold 13.7 Litt om nabogjerder Gjerders funksjon Rett til a bygge gjerde Gjerdeplikt 323 Kontrollsp0rsmàl til Forkortelser 326 Litteratur 326 Lover 326 Andre forkortelser 328 Vedlegg 329 Lovregister 339 Domsregister 352 Saksregister 364

Forelesninger i fast eiendoms rettsforhold, JUS 1211 våren 2013 v/ Marianne Reusch http://allemannsretten.no/ 1. Eiendomsrettsbegrepet s.

Forelesninger i fast eiendoms rettsforhold, JUS 1211 våren 2013 v/ Marianne Reusch http://allemannsretten.no/ 1. Eiendomsrettsbegrepet s. INNHOLD: 1. Eiendomsrettsbegrepet s. 2 2. Fast eiendoms grenser s. 4 3. Sameie s. 6 4. Servitutter s. 10 5. Naborett s.13 6. Hevd og alders tids bruk s. 17 7. Konkurrerende rettigheter, ekstinkjson og

Detaljer

Overdragelse av næringseiendom.

Overdragelse av næringseiendom. Overdragelse av næringseiendom. Rettslige problemstillinger i forbindelse med ulike metoder for eiendomstransaksjoner. Kandidatnummer: 689 Leveringsfrist: 25.11.2012 Antall ord: 16 674 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nytt fra fagfeltet tingsrettslige emner. Advokat Per Amund Uldalen p.uldalen@haavind.no

Nytt fra fagfeltet tingsrettslige emner. Advokat Per Amund Uldalen p.uldalen@haavind.no Nytt fra fagfeltet tingsrettslige emner Advokat Per Amund Uldalen p.uldalen@haavind.no Nytt fra fagfeltet rettspraksis innen tingsrett Utvalg Sakstyper (HR) Eiendoms- og bruksrett Naboloven Jordskifteprosess

Detaljer

TINGLYSING HVORDAN SIKRE RETTIGHETER FOR ETTERTIDEN. 1. Tinglysingsmyndighetens (TM) mandat ved kontroll av dokumenter

TINGLYSING HVORDAN SIKRE RETTIGHETER FOR ETTERTIDEN. 1. Tinglysingsmyndighetens (TM) mandat ved kontroll av dokumenter Servitutter Kursdagene 2012, Tekna / NTNU NTNU, Trondheim 5 januar 2012 Seniorrådgiver Hugo Torgersen Statens kartverk TINGLYSING HVORDAN SIKRE RETTIGHETER FOR ETTERTIDEN 1. Tinglysingsmyndighetens (TM)

Detaljer

TINGLYSING OG KOMMUNENS FORHOLD TIL GRUNNBOKSDATA VED MATRIKKELARBEID TRONDHEIM, 15.02.2012

TINGLYSING OG KOMMUNENS FORHOLD TIL GRUNNBOKSDATA VED MATRIKKELARBEID TRONDHEIM, 15.02.2012 TINGLYSING OG KOMMUNENS FORHOLD TIL GRUNNBOKSDATA VED MATRIKKELARBEID TRONDHEIM, 15.02.2012 STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Lene Cecilie Bakler registerfører e.f. HVA SKAL VI GJENNOMGÅ? Grunnbokens

Detaljer

Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte

Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte Rapport Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og matdepartementet 2. august 1999 Rapport Organisering og registrering av lag stiftet

Detaljer

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata Aksjeloven Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel 1. Innledende bestemmelser I. Lovens virkeområde.

Detaljer

Nytt. i privatretten. Nr. 3/2013 15. årgang. Innhold nr. 3. Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo ARBEIDSRETT

Nytt. i privatretten. Nr. 3/2013 15. årgang. Innhold nr. 3. Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo ARBEIDSRETT Nr. 3/2013 15. årgang Nytt i privatretten Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo ARBEIDSRETT Innleie eller entreprise Rt. 2013 s. 998 Grensen mellom innleie og entreprise er en klassisk

Detaljer

KREDITT OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL FORDEL FOR AKSJEEIER M.V. etter Lover om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 8-7

KREDITT OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL FORDEL FOR AKSJEEIER M.V. etter Lover om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 8-7 KREDITT OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL FORDEL FOR AKSJEEIER M.V. etter Lover om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 8-7 Kandidatnummer: 582 Leveringsfrist: 26.11.07 Til sammen 17.598 ord 22.11.2007 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Det finnes ingen

Detaljer

TINGLYSING OG EIERFORMER I FAST EIENDOM. 1. Rammene for hva som kan tinglyses

TINGLYSING OG EIERFORMER I FAST EIENDOM. 1. Rammene for hva som kan tinglyses Seksjonering og andre eierformer i fast eigedom, NJKF Clarion Hotel Ernst Kristiansand 17 september 2014 Seniorrådgiver Hugo Torgersen Statens kartverk TINGLYSING OG EIERFORMER I FAST EIENDOM 1. Rammene

Detaljer

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17486 ord 27.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Tema og

Detaljer

NOU 2014: 6 Revisjon av eierseksjonsloven

NOU 2014: 6 Revisjon av eierseksjonsloven NOU 2014: 6 Revisjon av eierseksjonsloven Kommunal geomatikkonferanse 8. og 9 desember 2014 Enhetsleder kart og oppmåling, Berit Danielsen, Røyken kommune 2 Bakgrunn for revisjon Kommunaldepartementet

Detaljer

VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING'

VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING' VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING' Utarbeidet av: Matrikkel- og stedsnavnavdelingen og Tinglysingen ENDRINGSLOGG Versjon Dato Utført av Endring 1.2 2014-02-17 Even S. Enger 4.1.5 Ny anleggseiendom fra

Detaljer

Plan- og bygningsloven og «privatrettslige forhold»

Plan- og bygningsloven og «privatrettslige forhold» Plan- og bygningsloven og «privatrettslige forhold» Advokat Ole Magnus Heimvik ADVOKATFIRMA HALD & CO DA Plan- og bygningsloven og «privatrettslige forhold» To adskilte verdener? Rettslig utgangspunkt

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Identifikasjon i forsikringsretten

Identifikasjon i forsikringsretten Identifikasjon NFT i forsikringsretten 3/2002 Det Danske Selskab for Forsikringsret afholdt 3-4 juni et nordisk AIDAkollokvium i København. Fire hovedtemaer blev behandlet. Her publiceres Identifikasjon

Detaljer

NOEN JURIDISKE BETRAKTNINGER VEDRØRENDE SAMISKE RETTIGHETER I SALTVANN AV ELISABETH EINARSBØL

NOEN JURIDISKE BETRAKTNINGER VEDRØRENDE SAMISKE RETTIGHETER I SALTVANN AV ELISABETH EINARSBØL NOEN JURIDISKE BETRAKTNINGER VEDRØRENDE SAMISKE RETTIGHETER I SALTVANN AV ELISABETH EINARSBØL En presentasjon av tema! Innledning! Målsetting - Problemstilling - Bakgrunn - Oversikt, juridisk kontekst

Detaljer

FORHOLDET MELLOM LÆREN OM BRISTENDE FORUTSETNINGER OG AVTALELOVEN 36

FORHOLDET MELLOM LÆREN OM BRISTENDE FORUTSETNINGER OG AVTALELOVEN 36 FORHOLDET MELLOM LÆREN OM BRISTENDE FORUTSETNINGER OG AVTALELOVEN 36 Kandidatnummer: 702 Leveringsfrist: 25.04.08 Til sammen 17978 ord 23.04.2008 1 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 4 2 PRESENTASJON AV

Detaljer

Oppgjør av eiendomshandler gjennom mellommann

Oppgjør av eiendomshandler gjennom mellommann 0 FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHOR1TY OF NORWAY Notat Oppgjør av eiendomshandler gjennom mellommann Vediegg til forslag om endringer i eiendomsmeghngslov- og forskrift II 2 I Finanstilsynet

Detaljer

Eiendomsdannelse i bytransformasjon

Eiendomsdannelse i bytransformasjon Eiendomsdannelse i bytransformasjon Om jordskiftestyrt endring av eiendomsforhold Vitenskapelig bedømt (refereed) artikkel Eivind H. Ramsjord and August E. Røsnes: Property Formation in Urban Transformation.

Detaljer

Innst. 211 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2009 2010)

Innst. 211 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2009 2010) Innst. 211 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 65 L (2009 2010) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i finansavtaleloven mv. (gjennomføring av direktiv 2008/48/EF om

Detaljer

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen 17.372 ord Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet

Detaljer

Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene

Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene Hvordan få tinglyst på første forsøk? - unngå de vanligste feilene Nina Josefine Halsne og Åge-Andre Sandum Disposisjon Presentasjon av Tinglysingen Formålet med tinglysing Hvorfor tinglyser vi? Hva er

Detaljer

SÆRSKILT PANTSETTELSE AV IMMATERIALRETTIGHETER. En utredning av spørsmålet om det bør åpnes for. særskilt pantsettelse av immaterielle rettigheter

SÆRSKILT PANTSETTELSE AV IMMATERIALRETTIGHETER. En utredning av spørsmålet om det bør åpnes for. særskilt pantsettelse av immaterielle rettigheter SÆRSKILT PANTSETTELSE AV IMMATERIALRETTIGHETER En utredning av spørsmålet om det bør åpnes for særskilt pantsettelse av immaterielle rettigheter av advokat Astri M. Lund Avgitt til det Kgl. justis- og

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014 Betalingssatser for Tinn kommune K-sak 89/13 Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2013 INNHOLD Oppholdsbetaling barnehage s.3 Oppholdsbetaling SFO s.3 Gebyr for

Detaljer

Tittel Minoritetsvernet i aksjeselskapsretten. En sammenligning mellom norsk og dansk rett. Utvalgte problemstillinger.

Tittel Minoritetsvernet i aksjeselskapsretten. En sammenligning mellom norsk og dansk rett. Utvalgte problemstillinger. Tittel Minoritetsvernet i aksjeselskapsretten. En sammenligning mellom norsk og dansk rett. Utvalgte problemstillinger. Av Torill Cecilie Mehus Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i

Detaljer

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN S i d e 1 EIENDOMSMEGLING Grensen mellom en advokats engasjement som omfattes av eiendomsmeglingsloven og vanlig partsrepresentasjon ved kjøp og salg av fast eiendom. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore

Detaljer

Kredittgivers frarådningsplikt etter finansavtaleloven 47

Kredittgivers frarådningsplikt etter finansavtaleloven 47 Kredittgivers frarådningsplikt etter finansavtaleloven 47 Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 730 Leveringsfrist: 26. april 2011 Til sammen 16708 ord 25.04.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ARTIKKEL AD. ORGANISERING AV LEILIGHETSKOMPLEKS

ARTIKKEL AD. ORGANISERING AV LEILIGHETSKOMPLEKS Dato: 13.01.07 Til eiendoms utbyggere i Norge ARTIKKEL AD. ORGANISERING AV LEILIGHETSKOMPLEKS Vi har sett på mulige måter å organisere et leilighetskompleks på - og vil i det følgende gi en kort redegjørelse

Detaljer