Jens Edvin Ä. Skoghi. Panteloven. Kommentarer til lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant og en artikkel om tilbakeholdsrett GYLDENDAL AKADEMISK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jens Edvin Ä. Skoghi. Panteloven. Kommentarer til lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant og en artikkel om tilbakeholdsrett GYLDENDAL AKADEMISK"

Transkript

1 Jens Edvin Ä. Skoghi Panteloven Kommentarer til lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant og en artikkel om tilbakeholdsrett GYLDENDAL AKADEMISK

2 Innhold Forkortelser 29 (a) Litteratur 29 (b) Forarbeider 31 (c) Domssamlinger 31 (d) Tidsskrifter 31 (e) Domstoler 31 Lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant 35 I Generelt. Bakgrunnen for loven 35 II Hvordan loven ble til. Forholdet til lovgivning i andre land 36 III Senere lovendringer 37 IV Utkast til ny tinglysingslov. Betydningen av luftfartslovens regier om prioritetsforholdet mellom heftelser som er registrert i luftfart0yregisteret 42 V Forskrifter til panteloven 43 Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser Definisjoner Oversikt over lovendringer 44 2 Hva det innebserer ä ha panterett for et krav 44 3 Hva som menes med «underpant» 56 4 Hva som menes med «händpant» 58 5 Hva som menes med «realregister» 58 6 L0S0reregisteret Fravikelighet. Forholdet til annen lovgivning Oversikt over lovendringer 62 2 Adgangen til ä fravike loven 62

3 Panteloven 3 Avtalepant krever lovhjemmel 62 4 Panteloven er subsidiasr i forhold til annen pantelovgivning 63 5 Rettsvern etter panteloven er ikke til hinder for godtroerverv Ädgangen til ä pantsette Oversikt over lovendringer. Andre pantsettelsesbegrensninger 64 2 Generalpant kan ikke rettsgyldig etableres 66 3 Omsetningsbegrensninger gjelder tilsvarende for ädgangen til pantsettelse 67 4 Pant i ideell del av et formuesgode kan bare etableres i tilfeller hvor formuesgodet ligger i sameie Angivelse av pantekravet Oversikt over lovendringer 72 2 Pantekravet mä vsre besternt angitt, og det stilles visse minstekrav til individualisering av panteobjektet («spesialitetsprinsippet») 72 3 Spesialitetsprinsippet gjelder ikke bare for avtalepant, men ogsä for utleggspant 76 4 Kravene til angivelse av pantekravet er bare rettsvernsvilkär gjelder ikke for tilleggskrav som omfattes av panterett for hovedkravet, eller for teipende grunnbyrdeytelser 80 6 Er pantekravet angitt i utenlandsk valuta, mä valutaen til vanlig ha b0rskurs i Norge Panterett for tilleggskrav Oversikt over lovendringer. Forholdet til regier f0r panteloven 81 2 Bestemmelsene i 1-5 gjelder bare dersom ikke annet f0lger av stiftelsesgrunnlaget 82 3 Bestemmelsene i 1-5 gjelder alle former for panterett 83 4 Panterett for tilleggskrav utover det som f0lger av 1-5, ma ha hjemmel i stiftelsesgrunnlaget gir ikke selv hjemmel for de tilleggskrav som er nevnt i bokstavene a, b, d og e 84 6 Hvilke omkostninger som skal anses som inndrivelsesomkostnmger 85 7 Skal panthaveren ha panterett for renter, mä rentekravet vaere hjemlet i det underliggende forhold 86 8 Om rentene 0ker, mä etterstäende rettighetshavere finne seg i det bokstav b kan ogsä päberopes av panthavere etter gjorte pantobligasjoner og skadeslasbrev Panteretten for renter etter 1-5 bokstav b gjelder renter som er opptjent senere enn to är f0r tvangsdekning ble begjajrt eller gjeldsforhandling eller konkurs ble äpnet 89

4 11 Grunnbyrdeytelser som er forfalt senere enn to är f0r tvangsdekning ble begjasrt, gjeldsforhandling eller konkurs ble äpnet, er uten videre pantesikret Panthaveren har panterett for utlagt premie for vanlig tingsskadeforsikring Panthaveren har ogsä panterett for n0dvendige varetakelses- og tilsynsutgifter som er pädratt etter avtale med konkursbobestyrer Avkastning av pantet Oversikt over lovendringer. Noen utgangspunkter 98 2 Ved underpant har eieren rett til avkastningen 98 3 Sp0rsmälet om hvem som har rett til avkastning av händpant som faller utenfor 1-6 annet ledd, er ikke lovregulert Ved pant i verdipapirer, finansielle instrumenter i et verdipapirregister, inntesningspapirer eller enkle krav kan panthaveren «kreve og motta» avkastning og avdrag Hva panthaveren kan bruke mottatte betep til Betep som panthaveren ikke har krav pä ä beholde, kan eieren kreve utbetalt Panterett i aksjer omfatter ogsä fondsaksjer, men dersom ikke annet er avtalt, ikke tegningsretter Ved namsutlegg i verdipapirer, inntesningspapirer eller enkle krav skal avdrag og renter betales til namsmannen Ved namsutlegg vil bade saks0keren og saks0kte kunne gj0re det som trengs for ä holde kravet i kraft Ved pant i kapitalforsikringer pä liv omfatter panteretten ikke tillegg til opprinnelig besternte ytelser Bruksrett, vedlikeholds- ogforsikringsplikt Noen utgangspunkter Ved underpant har eieren rett til ä bruke pantet pä vanlig mäte Ved underpant har eieren plikt til ä S0rge for forsvarlig vedlikehold av pantet Ved händpant har panthaveren plikt til ä f0re tilsyn med pantet Ved avtalepant i fast eiendom, driftstilbeh0r eiler varelager har pantsetteren plikt til ä tegne vanlig tingsskadeforsikring Risiko og ansvar for tap av eller skade pä pantet Noen utgangspunkter Hver av partene baerer risikoen for sin interesse i panteobjektet Skal pantets eier eller panthaver bli erstatningsansvarlige overfor hverandre, mä det foreligge ansvarsgrunnlag 113 Innhold

5 Panteloven 1-9. Forfall Oversikt over lovendringer. Noen utgangspunkter Pä de betingelser 1-9 angir, kan panthaveren kreve innfrielse f0r vanlig forfall Innfrielse kan kreves ved vesentlig mislighold När pantet blir tvangssolgt, kan pantekravet kreves innfridd Ädgangen til ä bringe pantekravet til forfall ved gjeldsforhandling eller konkurs Pantekravet kan kreves innfridd dersom eieren vesentlig misbruker sin rädighet eller fors0mmer sine plikter overfor panthaveren Ved tap av eller skade pä panteobjektet vil innfrielse kunne kreves dersom sikkerheten blir vesentlig redusert F0r innfrielse kan kreves etter 1-9 f0rste ledd bokstav d eller e, mä det gis varsel Avhendelse og pantsettelse av panterett Paragrafens anvendelsesomräde Dersom det ikke er saerlig hjemmel for annet, kan panterett avhendes eller frempantsettes Dersom det underliggende forhold ikke kan avhendes, kan heller ikke panteretten avhendes eller frempantsettes Ved overdragelse eller frempantsettelse av panterett gjelder som utgangspunkt prinsippet om derivativt erverv Avhendelse av pantet m.v Oversikt over lovendringer Dersom ikke annet er avtalt, kan eieren avhende panteobjektet eller foreta rettsstiftelse pä sekunder prioritet Rettsstiftelse i fysisk del av et panteobjekt krever som hovedregel samtykke fra panthaveren Om avhendelse av gjenstander som inngär i tingsinnbegrepspant, gjelder saerlige regier Det gjelder ogsä sasrlige regier for salgspant og ved avtalepant i enkle pengekrav Ved underpant i alminnelige l0s0re kan panteobjektet ikke avhendes uten etter samtykke fra panthaveren I tüfeller hvor det offentlige erverver fast eiendom til veg- eller jernbaneformäl, faller panterett bort ved ervervet Fellespant Oversikt over lovendringer Anvendelsesomrädet for reglene om fellespant

6 Innhold 3 Prinsippet om den solidariske panteheftelse Gjennomfiaring av panteregress. Noen utgangspunkter Hvem kan gj0re panteregress gjeldende? Hvordan skal regressnekkelen fastlegges? Den eller de regressberettigede trer inn i fellespanthaverens panterett Frafall av panterett fra fellespanthaveren Forholdet mellom flere panteretter Som utgangspunkt gär den panterett foran som f0rst ble päheftet Dersom en foranstäende hefteise opplwer, rykker etterstäende opp («opptrinnsrett») Etterstäende heftelser rykker opp ved materielt opph0r av foranstäende hefteise En hefteise som mä stä tilbake for en armen hefteise pä grunnlag av rettsvernsregler, mä rykke opp dersom rettsvernet for den kolliderende rettsstiftelse faller bort Den prioritet som fialger av stiftelsestidspunktet, kan vasre fraveket ved avtale Den prioritet som f0lger av stiftelsestidspunktet, kan vaere Witt ekstingvert Ved oppläning av en pantobligasjon som det er skaffet rettsvern for, vil panthaveren kunne fä prioritet fra et tidligere tidspunkt enn stiftelsestidspunktet for panteretten Motstrid i prioritetsrekkef0lgen Utlosning Oversikt over lovendringer. Noen utgangspunkter Dersom en panthaver tar skritt til tvangsdekning, fär andre panthavere rett til ä uttese ham Ved mislighold kan etterstäende panthavere mv. i ikke-realregistrerte formuesgoder uttese foranstäende panthavere I konkurranse mellom flere utlesere har den best prioriterte fortrinnsrett Dersom pantets eier ikke er hovedskyldner, har han en subsidiasr utbsningsrett dersom en panthaver tar skritt til tvangsdekning Nedsettelse av restkrav etter gjennomfert dekningssalg Bestemmelsens tilblivelse Dersom panthaveren har kjopt pantet til underpris, kan restkravet nedsettes Skal restkravet kunne nedsettes, mä det vasre et äpenbart misforhold mellom kj0pesum og pantets verdi

7 Panteloven Beregning av frister Oversikt over lovendringer Hvilke frister bestemmelsen gjelder for Hva det innebasrer at domstolloven 146, 148 og 149 kommer til anvendelse Brukav elektronisk kommunikasjon Bestemmelsens tilblivelse Skriftlighetskrav kan oppfylles ved elektronisk kommunikasjon Kapittel 2 Avtalepant i fast eiendom Hva kan pantsettes Oversikt over lovendringer Hvilke rettigheter til fast eiendom som kan pantsettes Begrensninger i ädgangen til ä pantsette rett til fysisk del av fast eiendom Dekning av panterett i fast eiendom skjer ved tvangssalg eller tvangsbruk Hva panterett ifast eiendom omfatter Oversikt over lovendringer Hva som omfattes av pantsettelse av fast eiendom Forholdet mellom pant i fast eiendom og pant i driftstilbelw Hva panterett ifesteren til grunn oghusm.m.pägrunnen omfatter Oversikt over lovendringer. Noen utgangspunkter Hva panterett i festerett omfatter Tomtefesteloven 18 f0rste ledd andre punktum og tredje ledd Pantsettelse av eierseksjon Oversikt over lovendringer. Noen utgangspunkter Hva panterett i eierseksjon omfatter Rettsvern Oversikt over lovendringer Avtalepant i eiendomsrett eller saerlig rett til fast eiendom iar rettsvern ved tinglysing Dersom ikke annet er avtalt, forblir pantet i eierens besittelse Om rettsvern ved frempantsettelse Ved pantsettelse av adkomstdokument til leierett til husrom gjelder

8 Innhold 2-6. Brukspant Oversikt over lovendringer Det kan avtales at panthaveren skal drive eiendommen for pantsetterens regning («ta pantet til brukelighet») Ved avtale om ä ta pantet til brukelighet kommer tvangsfullbyrdelsesloven f0rste ledd, og tilsvarende til anvendelse Det kan avtales at panthaveren skal drive eiendommen for egen regning («brukspant») Ved avtale om brukspant kommer tvangsfullbyrdelsesloven f0rste ledd og tilsvarende til anvendelse Avtaler om ä ta pantet til brukelighet og om brukspant kan ikke gjennomf0res i strid med konsesjonslovgivningen Overtagelse avpantegjeld Noen utgangspunkter. Forholdet til alminnelige, ulovfestede regier om gjeldsovertakelse Etter alminnelige ulovfestede regier om gjeldsovertakelse anses en avtale om gjeldsovertakelse som en tredjemannsavtale Anvendelsesomrädet for panteloven Dersom erververen skal overta personlig ansvar for pantegjelden, mäkreditor foresp0rres Overtakelse av personlig gjeldsansvar skjer ved kreditors skriftlige samtykke Om avhendelsesavtalen blir omgjort, stär gjeldsovertakelsen likevel ved lag Samtykke til gjeldsovertakelse stär ved lag i ett är Dersom kreditor ikke skriftlig samtykker i gjeldsovertakelse, kan pantegjelden innfris Retten til ekstraordinsr innbetaling mä gj0res gjeldende innen ett är etter at kreditor ble forespurt Bestemmelsene i 2-7 kan ikke fravikes til skade for avhender og erverver 216 Kapittel 3 Avtalepant i lesere Hovedregelen om rettsvern Ved etablering av avtalepant i losere gjelder som utgangspunkt händpantregelen

9 Panteloven 2 Det firmes flere unntak fra händpantregelen Händpant Oversikt over lovendringer L0S0re som ikke kan registreres i realregister, kan pantsettes, og panteretten far rettsvern ved overlevering TilberuOT til realregistrerbart l0s0re kan händpantsettes Skal rettsvern kunne etableres ved overlevering, mä pantsetteren fratas rädigheten over pantet Overleveringskravet er tilfredsstilt ved overlevering av n0kkel eller gjennomf0ring av lignende tiltak («n0kkelpant») Dersom panteobjektet befinner seg hos tredjemann, kan rettsvern etableres ved melding til ham Bestemmelsen i 1-4 gjelder ikke ved händpant Om rettsvern ved frempantsettelse Dekning av panterett i händpantsatt l0s0re skjer ved tvangssalg Pant i realregistrerbart Ies0re Oversikt over lovendringer Realregistrerbart l0s0re kan pantsettes etter tilsvarende regier som for fast eiendom Ved avhendelse av realregistrerbart l0s0re gjelder 2-7 tilsvarende for overtakelse av ansvar for pantegjeld Dekning skjer ved tvangssalg eller tvangsbruk 229 Pant i driftstilbeher Hva panteretten omfatter Oversikt over lovendringer Driftstilbeher som brukes i eller er besternt til bruk i nasringsvirksomhet, kan pantsettes som tingsinnbegrep Ved lovendring i 2001 er pant i driftstilbeh0r blrtt et selvstendig tingsinnbegrepspant Hvilke l0s0regjenstander som omfattes av driftstilbebjarspant Hvilke immaterielle rettigheter som omfattes av driftstilbeh0rspant Driftstilbeh0rspant omfatter ogsä mutingsrett etter bergverksloven Driftstilbeh0rspant stär tilbake for salgspant Skal rett til en gjenstand vaere omfattet av driftstilbeh0rspant, mä pantsetteren eie eller ha en overfiarbar bruksrett til den Ting som kan realregistreres, eller som kan underpantsettes etter 3-8,3-9 eller 3-10, og tilberwar til realregistrerbare formuesgoder faller utenfor Driftstilberuarspant mä gjelde driftstilbebjaret i sin helhet

10 Innhold 11 I forhold til pantsetterens hjemmelsperson og suksessorer mä panteobjektet avgrenses pä samme mäte som kreditorenes beslagsrett Dersom virksomheten er delt inn i selvstendige avdelinger, vil panteobjektet kunne begrenses til en eller flere avdelinger Dekning av panterett i driftstilbeh0r Nceringsdrivende Oversikt over lovendringer inneholder en uttammende legaldefinisjon av «nasringsdrivende» Foretak som er registrert i Foretaksregisteret, er «nasringsdrivende» Som «najringsdrivende» anses ogsä rettssubjekt som driver nasrmere besternte sosiale eller humanitäre institusjoner Rettsvern Oversikt over lovendringer Panterett i driftstilbeh0r far rettsvern ved tinglysing i L0S0reregisteret Skal tinglysing av panterett gi rettsvern, mä den vaere gyldig partene imellom Avhendelse avpantsatt driftstilbehor Oversikt over lovendringer Pantsetterens adgang til ä skifte ut eller avhende pantsatt driftstilbehjar När panthaveren tar skritt til ä inndrive pantekravet («tiltrer pantet»), opph0rer pantsetterens rett til ä skifte ut driftstilberuar Under gjeldsforhandling kan skyldneren ogsä etter at pantet er tilträdt, foreta avhendelser som ikke vesentlig forringer panthavers sikkerhet Ved rettmessig salg av tilberuarsgjenstander faller panteretten bort när erververen har oppnädd rettsvern mot pantsetterens kreditorer Som motstykke til at panteretten faller bort i gjenstander som blir skiftet ut, far panthaveren panterett i nyanskaffelser Pant i motorvogner og anleggsmaskiner Oversikt over lovendringer Naeringsdrivende kan underpantsette motorvogner, flyttbare anleggsmaskiner og jernbanemateriell Rettsvern for pantsettelsen oppnäs ved tinglysing i L0S0reregisteret Om rettsvern ved frempantsettelse

11 Panteloven 5 Ved pantelovsforskriften er det gitt na;rmere regier om hva som skal regnes som «motorvogn» m.v Ved samlet pantsettelse av motorvogner mä pantsettelsen gjelde motorvognparken i sin helhet Ved samlet pantsettelse har pantsetteren rett til ä avhende enkeltgjenstander som inngär i panteobjektet Pant etter 3-8 stär tilbake for salgspant, og panteretten omfatter bare formuesgoder som pantsetteren eier eller har en overf0rbar bruksretttil Dersom virksomheten er delt inn i selvstendige avdelinger, kan panteobjektet begrenses til en eller flere avdelinger Tvangsdekning skjer som hovedregel ved tvangssalg etter tvangsfullbyrdelsesloven kap Pant i redskaper, besetning, avling m.v. i landbruksnazring Oversikt over lovendringer L0S0re som har karakter av driftsmidier eller varelager i landbruket («landbruksl0s0re»), kan underpantsettes som tingsinnbegrep Hvilke formuesgoder som omfattes av landbruksl0s0repant Landbruksl0S0repant fär rettsvern ved tinglysing i L0S0reregisteret Hva som skal anses som nasringsvirksomhet i landbruket Bestemmelsene om landbruksl0s0repant gär foran driftstilbeh0rsog varelagerpant, men stär tilbake for andre former for avtalepant Pantsettelsen mä gjelde landbruksl0s0ret i sin helhet Pantsetteren har rett til ä avhende enkeltgjenstander som inngär i panteobjektet Det er bare formuesgoder som pantsetteren eier eller har en overfiarbar bruksrett til, som omfattes Dersom virksomheten er delt inn i selvstendige avdelinger, kan panteobjektet begrenses til en eller flere avdelinger Tvangsdekning skjer som hovedregel ved tvangssalg etter tvangsfullbyrdelsesloven kap Pant ifiskeredskaper L0S0re som har karakter av driftsmidier ved f iske- eller fängst («fiske- og fangstutstyr»), kan underpantsettes som tingsinnbegrep Pantsettelsesadgangen er forbeholdt nasringsdrivende, og panteobjektet er begrenset til l0s0re som brukes i eller er besternt til bruk i naeringsvirksomheten Virksomheten mä foregä med fiske- eller fangstfartay Hvilke gjenstander som omfattes av pantsettelsen

12 Innhold 5 Panterett i fiske- og fangstutstyr omfatter ikke tilbelwr til fart0y Panteretten far rettsvern ved tinglysing i L0S0reregisteret Pant i fiske- og fangstutstyr gär foran driftstilbelwrspant, men stär tilbake for andre former for avtalepant Pantsettelsen mä gjelde fiske- og fangstutstyret i sin helhet Pantsetteren har rett til ä avhende enkeltgjenstander som inngär i panteobjektet Det er bare formuesgoder som pantsetteren eier eller har en overf0rbar bruksrett til, som omfattes Dersom virksomheten er delt inn i selvstendige avdelinger, kan panteobjektet begrenses til en eller flere avdelinger Tvangsdekning skjer ved tvangssalg etter tvangsfullbyrdelsesloven kap Pant i varelager Hva panteretten omfatter Nasringsdrivende kan underpantsette varelager i naäringsvirksomheten Hvilke formuesgoder som anses som varelager Varelagerpant omfatter bare varer som tilh0rer pantsetteren eller som han har en overfiarbar bruksrett til Varelagerpantet mä gjelde varelageret som tingsinnbegrep, men det er adgang til avdelingsvis oppdeling av panteobjektet I forhold til pantsetterens hjemmelsmenn og suksessorer mä pantet avgrenses pä samme mäte som kreditorenes beslagsrett Ting som kan realregistreres, eller som kan underpantsettes etter 3-8, 3-9 eller 3-10, faller utenfor Varelagerpant stär tilbake for salgspant Tvangsdekning skjer som hovedregel ved tvangssalg etter tvangsfullbyrdelsesloven kap Rettsvern Oversikt over lovendringer Varelagerpant far rettsvern ved tinglysing i L0S0reregisteret Tinglysing har ikke noen reparerende effekt pä gyldigheten av pantsettelsen Om rettsvern ved frempantsettelse Avhendelse av pantsatte varer Oversikt over lovendringer Pantsetterens adgang til ä avhende varer av pantsatt varelager

13 18 Panteloven 3 När panthaveren tar skritt til ä inndrive pantekravet, opph0rer pantsetterens avhendelsesrett Under gjeldsforhandling kan skyldneren ogsä etter at pantet er tilträdt, foreta avhendelser som ikke vesentlig forringer panthavers sikkerhet Ved rettmessig salg av varer fra pantsatt varelager faller panteretten bort när erververen har oppnädd rettsvern mot pantsetterens kreditorer Varelagerpant b0r kombineres med factoringpant. Forholdet til avtaler om kassekreditt 312 Salgspant Hvilke krav kan sikres Oversikt over lovendringer Salgspant kan avtales i forbindelse med salg av l0s0re Salgspant kan bare avtales i de gjenstander som omfattes av salget Det er bare innkj 0pskreditt som kan sikres med salgspant Dekning gjennomf0res ved tvangssalg eller ved tilbakelevering Hvilke ting kan beheftes Oversikt over lovendringer Salgspant kan ikke avtales i realregistrerbare formuesgoder Salgspant kan avtales i tilbelwr til realregistrerbare formuesgoder Salgspant kan ikke avtales i en ideell del av en l0s0regjenstand Salgspant kan ikke avtales i ting som er beregnet pä videresalg F0r lovendringen i 1999 kunne salgspant avtales dersom videresalg f0rst var forutsatt ä skulle skje etter bearbeidelse Ved forskrift kan visse ting eller vareslag unntas fra ordningen med salgspant Forbud mot videresalg eller pantsettelse Ting som er beheftet med salgspant, kan ikke avhendes eller händpantsettes Ting som er beheftet med salgspant, kan avhendes eller händpantsettes dersom salgspanthaveren samtykker Rettsvern Oversikt over lovendringer I forbrukerkj0p mä avtale om salgspant vaere skrifitlig for ä ha rettsvern Ved andre kj0p enn forbrukerkj0p mä salgspantavtalen bekreftes skriftlig Salgspant i registrerte motorvogner mä tinglyses for ä fa rettsvern 330

14 Innhold 5 Ved avtale om salgspant stilles det spesielle formkrav til individualisering av panteobjektet For at avtale om salgspant skal ha rettsvern, mä kj0pesummen eller innkj0pslänet vasre angitt När flere salgspantgjenstander er kj0pt under ett, skal gjenstandene hefte som fellespant Salgspant for kj0pesum og innkj0pslän har lik prioritet Salgspant i deler og tilbehor Salgspant i deler eller tilberuar til fast eiendom er beskyttet mot eldre heftelser i eiendommen uten tinglysing Skal salgspant i del av eller tilbelrar til fast eiendom vasre beskyttet mot yngre heftelser, mä salgspantet vasre tinglyst Reglene om salgspant i deler av eller tilbeh0r til fast eiendom gjelder tilsvarende for salgspant i deler av eller tilbebjar til realregistrerbart l0s0re Panterett i realregistrerbare formuesgoder omfatter ogsä deler eller tilbeluar som er beheftet med salgspant Sammenf0yning Salgspantet kan falle bort dersom gjenstanden blir inkorporert i fast eiendom eller annen hovedting Skal salgspantet falle bort, mä utskilling medf0re uforholdsmessige omkostninger eller urimelige verditap Ved inkorporasjon i ting som tilh0rer tredjemann, kan salgspanthaveren fa et vederlagskrav mot eieren Salgspant i gjenstander som skal inkorporeres i ting som tilh0rer tredjemann, kan ogsä falle bort ved godtroerverv Bearbeidelse og päkostning Salgspant kan falle bort ved bearbeidelse eller päkostning For at salgspantet skal falle bort, mä det ha skjedd en ikke uvesentlig forandring av tingens karakter eller verdi Foreidelse Oversikt over lovendringer Salgspant foreldes ett är etter avtalt forfallstid og som hovedregel senest fern är etter at salgstingen ble overgitt til kaperen Foreidelse avbrytes ved begjaaring om tvangsdekning eller uttrykkelig päberopelse av salgspant i fordringsanmeldelse Ved fristberegningen kommer nasrmere angitte bestemmelser i foreldelsesloven tilsvarende til anvendelse

15 Panteloven Rett som likestilles med salgspant Oversikt over lovendringer Ved avgrensningen av rekkevidden av reglene om salgspant er det realitetene som er avg)0rende Hvis det er «meningen at leieren skal bli eier», skal ogsä leieavtale anses som avtale om salgspant Ved avtale om leiefinansiering kommer salgspantreglene delvis til anvendelse Operasjonelle leieavtaler faller utenfor panteloven Panteloven omfatter heller ikke avtaler om restverdileasing Hva som er sikret ved avtaler om leiefinansiering som omfattes av panteloven Det er bare l0s0re som kan leiefinansieres Gjenstander som er beregnet pä videresalg, kan ikke leiefinansieres Bestemmelsene i 3-15 til 3-20 kommer tilsvarende til anvendelse pä avtaler om leiefinansiering Ved avtale om leiefinansiering stilles det spesielle formkrav til individualisering av leieobjektet For at leasingselskapet skal ha rettsvern, mä kj0pesummen eller leietiden og de terminvise leiebekfp vasre oppgitt När flere gjenstander leiefinansieres under ett, hefter alle gjenstandene for det samlede leiekrav Dekning skjer ved utlevering av leiegjenstanden 368 Kapittel 4 Avtalepant i verdipapirer, finansielle instrumenter registrert i et verdipapirregister, aksjer, enkle pengekrav m.m Verdipapir og finansielle instrumenter registrert i et verdipapirregister Oversikt over lovendringer Verdipapirer kan pantsettes, og panteretten far rettsvern ved overlevering Skal panteretten ha rettsvern, mä pantsetteren fratas rädigheten over pantet Bestemmelsen i 1-4 gjelder ikke ved pantsettelse av verdipapirer Om rettsvern ved frempantsettelse av verdipapirer Om hva som regnes som verdipapirer

16 Innhold 7 Finansielle instrumenter i verdipapirregister kan pantsettes, og panteretten far rettsvern ved registrering Livsforsikringer kan pantsettes, og panteretten far rettsvern ved registrering i livsforsikringsregisteret Ved pantsettelse av finansielle instrumenter og livsforsikringer kommer 1-4 til anvendelse Tvangsdekning av panterett i verdipapirer, finansielle instrumenter og livsforsikringer Innl0sningspapir Formuesgoder som er knyttet til inntesningspapir, kan pantsettes Rettsvern etableres ved overlevering og melding Bestemmelsen i 1-4 gjelder ikke ved pantsettelse av innkfsningspapirer Om rettsvern ved frempantsettelse Tvangsdekning av panterett i inntesningspapirer skjer ved innkreving eller pä den mäte namsmannen bestemmer a. Aksjer som ikke er registrert i et verdipapirregister Bestemmelsens forhistorie. Lovendringer Aksjer kan pantsettes Rettsvern etableres ved melding Bestemmelsen i 1-4 gjelder ikke ved pantsettelse av aksjer etter 4-2a Om rettsvern ved frempantsettelse Tvangsdekning av panterett i aksjer som ikke er registrert i et verdipapirregister Adkomstdokument til leierett til husrom Oversikt over lovendringer Leierett til husrom kan pantsettes som aksessorium til adkomstdokument til leieretten Hva som menes med «adkomstdokument til leierett til husrom» Rettsvern oppnäs ved overlevering og melding Bestemmelsen i 1-4 gjelder ikke ved pantsettelse av adkomstdokument til leierett til husrom Tvangsdekning av panterett i adkomstdokument til leierett til husrom skjer ved tvangssalg 392 Enkle pengekrav Hvilke enkle pengekrav kan pantsettes Oversikt over lovendringer Besternte enkle pengekrav kan pantsettes

17 22 Panteloven 3 Pantsettelse av eksisterende enkle pengekrav Pantsettelse av fremtidige enkle pengekrav Hva som menes med «enkle pengekrav» Dekning av avtalepant i enkle pengekrav gjennomf0res ved at panthaveren overtar kreditorbef0yelsene for kravene Rettsvern Oversikt over lovendringer Panterett i enkle pengekrav far rettsvern ved melding til skyldneren forkravet Bestemmelsen i 1-4 gjelder ikke Om rettsvern ved frempantsettelse Rädighet over pantsatt krav Dersom ikke annet er avtalt, overtar panthaveren allerede fra pantsettelsen av rädigheten over kravene Fra det tidspunkt panthaveren overtar rädigheten over kravene, overtar han kreditorbefiayelsene bade overfor debitor cessus og i forhold til pantsetteren Forholdet til panthaverens kreditorer Gjeldsbrevloven 25 gjelder tilsvarende Om debitor cessus' adgang til ä motregne overfor panthaveren med motkrav pä pantsetteren. Anvendelsen av gjeldsbrevloven Gjeldsbrevloven 27 kommer tilsvarende til anvendelse Panthaverens legitimasjon overfor debitor cessus (kvitteringslegitimasjon) Innskrenkning av panthaverens rädighet Bakgrunnen for Pantsetterens rett etter en avtale om at han skal beholde kreditorbefiayelsene pä sikringsstadiet, kan bare päberopes overfor tredjemann dersom debitor cessus er varslet om avtalen Avregning hvor et pantsatt krav er avhendet I tilfeller hvor dekning skjer ved at det pantsatte krav blir avhendet, skal som hovedregel avhendelsessummen legges til grunn for oppgj0ret mellom panthaver og pantsetter Dersom panthaveren «uten rimelig grunn» har avhendet et pantsatt krav f0r forfall, skal pälydende legges til grunn Forhändsavtale om at avregning skal skje pä annen mäte, er ugyldig Avhendelse i sikrings0yemed Avtale om sikringscesjon behandles pä samme mäte som pant 420

18 Innhold 2 Skal et enkelt krav kunne sikringscederes, mä vilkärene i 4-4 vasre oppfylt Factoring Oversikt over lovendringer Fra factoring til factoringpant Paragraf 4-10 gir den n0dvendige lovhjemmel bäde for factoringpant og for tradisjonell factoring Det er bare nasringsdrivende som kan inngä avtale om factoringpant Om hvilke former for sikkerhetsretter som omfattes av Objektet for sikkerhetsretten («panteobjektet») Panteobjektet kan gjelde den utestäende fordringsmasse slik den til enhver tid er, men kan ogsä begrenses til eksisterende eller fremtidige krav Det er bare krav som oppstär i pantsetterens virksomhet, som omfattes Dersom virksomheten er oppdelt i flere avdelinger, kan factoringpantet begrenses til ä gjelde en enkelt avdeling Avtale om factoringpant far rettsvern ved tinglysing eller ved melding. Forholdet til Factoringpanthaverens rett kan ekstingveres av godtroende omsetningserververe Bestemmelsene i 4-6 til 4-8 gjelder tilsvarende. Anvendelsen av gjeldsbrevloven Tvangsdekning gjennomf0res ved at panthaveren tiltrer pantet Omst0telse av factoringpant for eldre gjeld 445 Kapittel 5 Utleggspant Hva kapitlet gjelder Oversikt over lovendringer Panteloven kap. 5 gir ikke selv hjemmel for utleggspant, men gir regier om rettsvern og enkelte andre bestemmelser for utleggspant Hjemmelen for namsutleggspant mä S0kes i dekningslovens regier Skifteutleggspant kan ikke bare etableres i tilfeller hvor det er saerskilt hjemmel for det, men ogsä pä grunnlag av avtale Utlegg ifast eiendom Oversikt over lovendringer Utleggspant i fast eiendom für rettsvern ved tinglysing

19 Panteloven 3 Bestemmelsene i 2-1 annet ledd og 2-2 til 2-4 gjelder tilsvarende For utlegg i adkomstdokument til leierett til husrom gjelder Utlegg i realregistrerbart l0s0re Oversikt over lovendringer Utleggspant i realregistrerbart l0s0re med vanlig tilbeh0r far rettsvern ved registrering i vedkommende realregister Utleggspant i skip som ikke er innfiart i skipsregisteret eller skipsbyggingsregisteret, kan fa rettsvern ved tinglysing i L0S0reregisteret Utlegg i driftstilbehßr og varelager Oversikt over lovendringer Dersom debitor er nasringsdrivende, kan utleggspant etableres i driftstilbehjaret som tingsinnbegrep Ved utleggspant i driftstilbelwr som tingsinnbegrep gjelder 3-4 og 3-5 tilsvarende, men ikke Utleggspant i enkeltgjenstander i et driftstilbeh0r fär rettsvern ved overlevering, tinglysing i L0S0reregisteret eller ved registrering i rettighetsregister for immaterielle rettigheter Dersom debitor er nseringsdrivende, kan det tas utlegg i varelageret som tingsinnbegrep Ved utleggspant i varelager gjelder 3-11 tilsvarende, men ikke Utlegg i motorvogn.ss Utlegg i registrert motorvogn fär rettsvern ved tinglysing i L0S0reregisteret Ved tinglysing av utleggspant i registrert motorvogn oppnäs ogsä rettsvern mot godtroende omsetningserververe Dersom debitor er nasringsdrivende, kan det tas utlegg i motorvognparken som tingsinnbegrep Utlegg i annet losere Utleggspant i l0s0re som ikke omfattes av 5-3 til 5-5, fär rettsvern enten ved overlevering eller ved tinglysing I tilfeller hvor tingsinnbegrepspant kan etableres ved avtale, kan det ogsä etableres ved utlegg Utlegg i verdipapir, finansielle instrumenter registrert i et verdipapirregister, innl0sningspapir, aksjer eller enkle krav Oversikt over lovendringer

20 Innhold 2 Utlegg i verdipapir far rettsvern ved overlevering eller ved tinglysing i L0S0reregisteret Utlegg i inntesningspapir far rettsvern enten ved overlevering og melding eller ved tinglysing i L0S0reregisteret Utlegg i aksjer som ikke er registrert i et verdipapirregister, fär rettsvern ved melding eller ved tinglysing i L0S0reregisteret Utlegg i enkle krav far rettsvern ved melding eller ved tinglysing i L0S0reregisteret Ved utlegg i enkle krav gjelder gjeldsbrevloven tilsvarende Utlegg i finansielle instrumenter registrert i et verdipapirregister fär rettsvern ved registrering i verdipapirregisteret Utlegg i adkomstdokument til leierett til husrom Oversikt over lovendringer Utlegg i adkomstdokument til leierett til husrom far rettsvern enten ved overlevering og melding eller ved tinglysing i L0S0reregisteret Utlegg i immaterialrettighet Oversikt over lovendringer Hvorvidt det kan tas utlegg i immaterielle rettigheter, mä avgj0res pä grunnlag av andre regier enn Hvis det finnes sserskilt rettighetsregister for en immaterialrettighet som det kan tas utlegg i, far utlegget rettsvern ved registrering Dersom det ikke firmes seerskilt rettighetsregister, fär utlegg i immaterialrettighet rettsvern ved tinglysing i L0S0reregisteret Registrering eller tinglysing skal bes0rges av namsmannen Utlegg i andre formuesgoder När utlegg kan tas i andre formuesgoder enn nevnt i 5-2 til 5-9, far utlegget rettsvern ved tinglysing i L0S0reregisteret Namsmannen plikter ä bes0rge utlegget tinglyst Melding til tredjeperson Oversikt over lovendringer Om hvem som kan gi rettsvernsmelding for utleggspant Dersom rettsvern er betinget av melding, har namsmannen plikt til ä gi melding Adgangforeieravetutlagtformuesgodesomikkeerrealregistrert til ä kreve formuesgodet solgt Oversikt over lovendringer Dersom det er tatt namsutlegg i et formuesgode som ikke er realregistrert, har eieren en betinget rett til ä kreve formuesgodet tvangssolgt

21 Panteloven 3 Skal eieren kreve formuesgodet tvangssolgt, mä han ha en «fyldestgj0rende grunn» Ved tvangssalg etter panteloven 5-12 kommer tvangsfullbyrdelsesloven kap. 8, jf. kap. 10 til anvendelse Foreldelse av namsutlegg i formuesgoder som ikke er realregistrert Oversikt over lovendringer Namsutlegg som ikke er registrert i et realregister, faller som hovedregel bort etter tre är Dersom det ved uttepet av tre ärs-fristen ikke var lovlig adgang til ä begja;re tvangsdekning, utskytes foreldelsen Namsutlegg for krav pä skatt og offentlig avgift foreldes ikke Plikt for offentlig myndighet til ä S0rgefor sletting av visse namsutlegg Oversikt over lovendringer När det er tatt namsutlegg for krav som det offentlige er kreditor for, mä utlegget slettes när kravet er opph0rt 482 Kapittel 6 Lovbestemt pant Lovbestemt pant ifast eiendom Oversikt over lovendringer For krav pä eiendomsskatt har kommunen legalpant pä f0rste prioritet Kommunen har ogsä legalpant pä f0rste prioritet for krav pä avfallsgebyr, feieavgift og ärsavgift for vann og kloakk Krav pä dekning av forpliktelser som eierseksjonssameiere har overfor sameiet, har legalpant pä armen prioritet Legalpant etter 6-1 fiarste til tredje ledd har rettsvern uten tinglysing. Bestemmelsen i 1-4 gjelder ikke For legalpant for andre krav enn de som omfattes av 6-1 ferste til tredje ledd, gjelder vanlige regier om rettsvern Lovbestemt pant i losere Oversikt over lovendringer Bestemmelsen i 6-2 gir ikke selv hjemmel for legalpant Dersom ikke annet er fastsatt, har legalpant i l0s0re rettsvern uten noen form for rettsvernsakt Panteloven inneholder ingen regier om legalpant i fordringer

22 Innhold 5 Ved legalpant i l0s0re kommer bestemmelsen i 1-4 ikke til anvendelse Foreldelse Oversikt over lovendringer Legalpant som ikke er registrert, faller bort etter to är, mens registrert legalpant faller bort etter tre är Dersom pantekravet skal betales i flere ärlige terminer, regnes foreldelsesfristen fra den dag den siste termin skulle ha vasrt betalt 496 Kapittel 7 Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser, opphevelse og endringer av andre lover Ikrafttredelse Panteloven trädte i kraft 1. januar Ikrafttredelse av senere lovendringer Overgangsbestemmelser Bestemmelsene i kap. 1 til 5 gjelder bare panterett som er stiftet etter at panteloven av 1980 trädte i kraft Bestemmelsene i kap. 6 gjelder ikke for krav som er opptjent for panteloven av 1980 trädte i kraft Fullbyrdelse av panteretter som er stiftet for 1. januar 1981, skal folge de regier som til enhver tid gjelder Overgangssporsmäl ved senere lovendringer mä avgjores ut fra hva som er fastsatt ved den enkelte lovendring Opphevelse og endringer av andre lover. 501 Tilbakeholdsrett Noen utgangspunkter Hjemmel for tilbakeholdsrett Gjenstand for tilbakeholdsrett Vilkär for tilbakeholdsrett Tilbakeholdsrettens innhold og omfang Overfor hvem kan tilbakeholdsretten gjores gjeldende? Bortfall av tilbakeholdsrett

23 Panteloven Vedlegg 526 Forskrift21.november 1980nr. 14tillovompant(pantelovsforskriften) 526 Forskrift 3. november 1995 nr. 875 om tinglysing (tinglysingsforskriften) (utdrag) 528 Forskrift 1. november 1995 nr. 869 om blanketter til tinglysing (blankettforskriften) (utdrag) 544 Domsregister

Innhold. Alminnelige bestemmelser... Kapittel 1

Innhold. Alminnelige bestemmelser... Kapittel 1 Innhold Forkortelser... Lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant... I Generelt. Bakgrunnen for loven... II Hvordan loven ble til. Forholdet til lovgivning i andre land... III Senere lovendringer... IV Lov om

Detaljer

Jens Edvin A. Skogh0y. Panterett. 2. utgave. Universitetsforlaget

Jens Edvin A. Skogh0y. Panterett. 2. utgave. Universitetsforlaget Jens Edvin A. Skogh0y Panterett 2. utgave Universitetsforlaget Innhold Forkortelser 19 (a) Litteratur 19 (b) Forarbeider 20 (c) Domssamlinger 20 (d) Domstoler 21 (e) Tidsskrifter 21 Kap. 1 Introduksjon

Detaljer

Jens Edvin A. Skoghøy. Panteloven. med kommentarer. 3. utgave

Jens Edvin A. Skoghøy. Panteloven. med kommentarer. 3. utgave Jens Edvin A. Skoghøy Panteloven med kommentarer 3. utgave Gyldendal Norsk Forlag AS 2016 1. utgave 1995 2. utgave 2003 3. utgave, 1. opplag 2016 ISBN Omslagsdesign: Gyldendal Juridisk Sats: Type-it AS,

Detaljer

Panterett 2001V Erik Røsæg. Oversiktsdisposisjon

Panterett 2001V Erik Røsæg. Oversiktsdisposisjon Panterett 2001V Erik Røsæg Epost: Tel: 2285 9752 Kontor: Opp aulatrappen og til venstre (Sjøretten) Vev: Oversiktsdisposisjon

Detaljer

DYNAMISK TINGSRETT PANTERETT 2011V 1 INNLEDNING 2 PANTSETTELSE AV FAST EIENDOM STIFTELSE

DYNAMISK TINGSRETT PANTERETT 2011V 1 INNLEDNING 2 PANTSETTELSE AV FAST EIENDOM STIFTELSE DYNAMISK TINGSRETT PANTERETT 2011V Professor Erik Røsæg Nordisk institutt for sjørett erik.rosag@jus.uio.no folk.uio.no/erikro 1 INNLEDNING 1.1 Læringskravenes 1.1.1 Karakter og hovedtrekk 1.1.2 Pantsettelse

Detaljer

Panterett. Førsteamanuensis Inger B. Ørstavik

Panterett. Førsteamanuensis Inger B. Ørstavik Panterett Førsteamanuensis Inger B. Ørstavik 1 Faget Panterett, konkursrett og dynamisk tingsrett Nasjonal rett, fremmed rett og internasjonal rett Litteratur 2 Ressurser Fakultetets fagside/ Semestersiden

Detaljer

VIRKSOMHEDSPANT ERFARINGER FRA NORGE

VIRKSOMHEDSPANT ERFARINGER FRA NORGE VIRKSOMHEDSPANT ERFARINGER FRA NORGE Insolvensrettens Dag København - torsdag 22. mars 2012 Av Inger Marit H. Borch i.borch@haavind.no Mobil: + 47 911 85 964 Erfaringer fra Norge 2 11. apr. 2012 2 Virksomhetspant

Detaljer

DYNAMISK TINGSRETT - PANTERETT. Professor Erik Røsæg Nordisk institutt for sjørett folk.uio.no/erikro

DYNAMISK TINGSRETT - PANTERETT. Professor Erik Røsæg Nordisk institutt for sjørett folk.uio.no/erikro DYNAMISK TINGSRETT - PANTERETT Professor Erik Røsæg Nordisk institutt for sjørett erik.rosag@jus.uio.no folk.uio.no/erikro INNLEDNING Læringskravene o Karakter og hovedtrekk o Pantsettelse av fast eiendom

Detaljer

Innst. O. nr. 71 (2000-2001)

Innst. O. nr. 71 (2000-2001) Innst. O. nr. 71 (2000-2001) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i l ov 8.februar 1980 nr. 2 om pant og i enkelte andre lover Ot.prp. nr. 27 (2000-2001) Til Odelstinget 1. SAMMENDRAG 1.1

Detaljer

KONTRAKTERS UNORMALE FORLØP KREDITORMORA, KREDITORRISIKO, MISLIGHOLD KREDITOR MORA DER KREDITOR IKKE KAN ELLER VIL MOTTA YTELSEN, F EKS FORDI HAN MED

KONTRAKTERS UNORMALE FORLØP KREDITORMORA, KREDITORRISIKO, MISLIGHOLD KREDITOR MORA DER KREDITOR IKKE KAN ELLER VIL MOTTA YTELSEN, F EKS FORDI HAN MED KONTRAKTERS UNORMALE FORLØP KREDITORMORA, KREDITORRISIKO, MISLIGHOLD KREDITOR MORA DER KREDITOR IKKE KAN ELLER VIL MOTTA YTELSEN, F EKS FORDI HAN MED URETTE MENER DEN ER KONTRAKTSSTRIDIG, FOR ØVRIG IKKE

Detaljer

Festerett som sikkerhetsobjekt i låneforhold. Advokat Tom Rune Lian

Festerett som sikkerhetsobjekt i låneforhold. Advokat Tom Rune Lian Festerett som sikkerhetsobjekt i låneforhold Advokat Tom Rune Lian Estate Konferanse "Tomtefeste i næringsbygg" 12. juni 2014 00 Agenda 00 Agenda Agenda! Innledning og avgrensning! Pantsettelsesadgangen!

Detaljer

Legalpantet for boomkostninger etter Rt. 2014 s. 14 Litt om tinglysing, rettsvern og prioritet

Legalpantet for boomkostninger etter Rt. 2014 s. 14 Litt om tinglysing, rettsvern og prioritet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Legalpantet for boomkostninger etter Rt. 2014 s. 14 Litt om tinglysing, rettsvern og prioritet Professor Hans Fredrik Marthinussen Universitetet i Bergen (2011)

Detaljer

MØNSTERBESVARELSE I ALLMENN FORMUERETT VÅR 2014

MØNSTERBESVARELSE I ALLMENN FORMUERETT VÅR 2014 MØNSTERBESVARELSE I ALLMENN FORMUERETT VÅR 2014 Skrevet av Emma Nilsen Vonen Oppgaven er dessverre ikke kommentert Første spørsmål er om Storevik sparebanks (SSBanken) panteretter faller bort fordi taket

Detaljer

Lov om tvangsfullbyrdelse. INNHOLD:

Lov om tvangsfullbyrdelse. INNHOLD: Lov om tvangsfullbyrdelse. DATO: LOV-1992-06-26-86 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) PUBLISERT: I 1992 Nr. 13 IKRAFTTREDELSE: 1993-01-01 SIST-ENDRET: LOV-2010-05-07-15 fra 2010-06-11 ENDRER:

Detaljer

SENSORVEILEDNING JUR 3000 P HØSTEN 2013 DAG 2, TEORI

SENSORVEILEDNING JUR 3000 P HØSTEN 2013 DAG 2, TEORI Det juridiske fakultet Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO Oslo, 26. november 2013 Advokat Erlend Haaskjold erh@adeb.no SENSORVEILEDNING JUR 3000 P HØSTEN 2013 DAG 2, TEORI Denne eksamensoppgaven består

Detaljer

Kåre Lilleholt. Konkurs- og panterett Våren 2014

Kåre Lilleholt. Konkurs- og panterett Våren 2014 Kåre Lilleholt Konkurs- og panterett Våren 2014 Panterett Pantelova 1-1: (1) Med panterett menes en særrett til å søke dekning for et krav (pantekravet) i ett eller flere bestemte formuesgoder (pantet).

Detaljer

Ressurser. Konflikter om formuesgoder. Forskjellige typer konflikter. Bakgrunnsforelesninger i dynamisk tingsrett

Ressurser. Konflikter om formuesgoder. Forskjellige typer konflikter. Bakgrunnsforelesninger i dynamisk tingsrett Bakgrunnsforelesninger i dynamisk tingsrett o Professor Erik Røsæg o Nordisk institutt for sjørett (St. Olavsgt. 23, rom 403) o erik.rosag@jus.uio.no o 2285 9752 o folk.uio.no/erikro Ressurser Fakultetets

Detaljer

Sikkerhetsstillelse i kredittavtaler mellom forbrukere og finansinstitusjoner.

Sikkerhetsstillelse i kredittavtaler mellom forbrukere og finansinstitusjoner. Sikkerhetsstillelse i kredittavtaler mellom forbrukere og finansinstitusjoner. Gir reglene om pant i eiendomsretten til fast eiendom og salgspant i motorvogn tilstrekkelig vern mot eldre heftelser? Kandidatnummer:

Detaljer

PANTSETTELSE AV IMMATERIALRETTIGHETER Karine Lutnæs. Dato: 24. februar 2009

PANTSETTELSE AV IMMATERIALRETTIGHETER Karine Lutnæs. Dato: 24. februar 2009 PANTSETTELSE AV IMMATERIALRETTIGHETER Karine Lutnæs Dato: 24. februar 2009 Pantsettelse av immaterialrettigheter Temaets aktualitet Immaterialrettigheters økende betydning Lite kunnskap på tvers av fagene

Detaljer

INTRODUKSJON TIL TREDJEPERSONSFAGENE 3. AVD. 1. SEM., HØSTEN 2010

INTRODUKSJON TIL TREDJEPERSONSFAGENE 3. AVD. 1. SEM., HØSTEN 2010 KNUT KAASEN: INTRODUKSJON TIL TREDJEPERSONSFAGENE 3. AVD. 1. SEM., HØSTEN 2010 I. Program 0. Formål med oversiktsforelesningen II. Kort oversikt over de tre fagene 1. Formål med det følgende 2. Hva er

Detaljer

Panterett. Våren Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Panterett. Våren Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Våren 2010 Utleggspant Namsutlegg Skifteutlegg Namsutlegg Tvangsl. 7-1 Utleggspant panterett stifta som ledd i inndriving av krav Utleggstrekk Dekningsobjekt Dekningslova 2-2, jf. tvangsl. 7-1

Detaljer

Panterett. Hausten Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Panterett. Hausten Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Hausten 2009 Læringskrav Det kreves god forståelse av følgende emner: panterettens karakter og hovedtrekk hovedreglene om pantsettelse av fast eiendom hovedreglene om salgspant hovedreglene om

Detaljer

Godtroerverv av panterett i løsøre

Godtroerverv av panterett i løsøre Godtroerverv av panterett i løsøre Kandidatnummer: 199 239 Veileder: Hans Fredrik Marthinussen Antall ord: 12 559 JUS399 Masteroppgave/JUS398 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 26. november 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Bårdsen i HR-2015-02373-U, (sak nr. 2015/2000), sivil sak, anke over kjennelse: Borettslaget

Detaljer

MADS HENRY ANDEN^S. Konkurs

MADS HENRY ANDEN^S. Konkurs MADS HENRY ANDEN^S Konkurs OSLO 1999 Innhold DELI INNLEDNING KAPITTEL 1 Emne, kilder og litteratur 1 1.1. Emne 1 1.2. Kilder 2 1.3. Litteratur 3 KAPITTEL 2 Insolvens som vilkär for ä äpne konkurs 5 2.1.

Detaljer

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000)

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) Page 1 of 5 HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2000-08-31 DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) STIKKORD: Panterett. Salgspant. SAMMENDRAG: Tinglyst

Detaljer

Forholdet mellom panteretten og det sikrede kravet

Forholdet mellom panteretten og det sikrede kravet Hans Fredrik Marthinussen Forholdet mellom panteretten og det sikrede kravet CAPPELEN AKADEMISK FORLAG Innhold DEL I Problemstilling, prinsipielle utgangspunkter og rettshistorisk bakgrunn 15 1 Innledning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00087-A, (sak nr. 2013/1553), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Erik Eriksen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00087-A, (sak nr. 2013/1553), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Erik Eriksen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 15. januar 2014 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2014-00087-A, (sak nr. 2013/1553), sivil sak, anke over kjennelse, Radiv AS (advokat Erik Eriksen til prøve) mot AS Hafnor, dets konkursbo

Detaljer

Panterett. Våren Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Panterett. Våren Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Våren 2010 Pantelova kap. 4 oversyn Dokumenttilknytte formuesgode Registrerte formuesgode Uregistrerte partar i samanslutningar Heimelsdokument til husrom Enkle pengekrav Registrerte finansielle

Detaljer

Pengekravrettens utvikling Ny og sentral rettspraksis. Advokat Kjetil Vangsnes

Pengekravrettens utvikling Ny og sentral rettspraksis. Advokat Kjetil Vangsnes Pengekravrettens utvikling Ny og sentral rettspraksis Advokat Kjetil Vangsnes Gjeldsordning FORDELING AV FELLESUTGIFTER Hun tjente kr. 270 000 i året og søkte gjeldsordning Han tjente kr 501 000 i året.

Detaljer

NORSKE NÆRINGSDRIVENDES ADGANG TIL Å PANTSETTE DRIFTSTILBEHØR OG VARELAGER, SAMMELIGNET MED NÆRINGSDRIVENDE I DE ANDRE NORDISKE LAND.

NORSKE NÆRINGSDRIVENDES ADGANG TIL Å PANTSETTE DRIFTSTILBEHØR OG VARELAGER, SAMMELIGNET MED NÆRINGSDRIVENDE I DE ANDRE NORDISKE LAND. NORSKE NÆRINGSDRIVENDES ADGANG TIL Å PANTSETTE DRIFTSTILBEHØR OG VARELAGER, SAMMELIGNET MED NÆRINGSDRIVENDE I DE ANDRE NORDISKE LAND. Studentnummer 53902. 14749 ord. INNHOLD: 1. Innledning. 2. Tingsinnbegrep.

Detaljer

Panthavergarantiordningen

Panthavergarantiordningen Panthavergarantiordningen Gyldig fra 24.10.2013 til 31.12.2015 Panthavergarantiordningen består av forsikringsselskapenes panthavergaranti og kommentar til forsikringsselskapenes panthavergaranti. Forsikringsselskapenes

Detaljer

DEL I Problemstilling, prinsipielle utgangspunkter og rettshistorisk bakgrunn

DEL I Problemstilling, prinsipielle utgangspunkter og rettshistorisk bakgrunn Innhold DEL I Problemstilling, prinsipielle utgangspunkter og rettshistorisk bakgrunn................................... 15 1 Innledning og problemstilling.......................... 17 2 Noen grunnleggende

Detaljer

Panterett. Våren 2010. Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Panterett. Våren 2010. Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Våren 2010 Læringskrav Det kreves god forståelse av følgende emner: panterettens karakter og hovedtrekk hovedreglene om pantsettelse av fast eiendom hovedreglene om salgspant hovedreglene om

Detaljer

Lovvedtak 19. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 77 L (2014 2015), jf. Prop. 101 L (2013 2014)

Lovvedtak 19. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 77 L (2014 2015), jf. Prop. 101 L (2013 2014) Lovvedtak 19 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 77 L (2014 2015), jf. Prop. 101 L (2013 2014) I Stortingets møte 12. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Panterett. Hausten Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Panterett. Hausten Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Hausten 2010 Utleggspant Pantelova 5-1 Namsutlegg Skifteutlegg Namsutlegg Tvangsl. 7-1 Utleggspant panterett stifta som ledd i inndriving av krav Utleggstrekk Dekningsobjekt Dekningslova 2-2,

Detaljer

b) det er benyttet en betryggende metode for å autentisere angivelsen av en erklæring med det angitte innhold.

b) det er benyttet en betryggende metode for å autentisere angivelsen av en erklæring med det angitte innhold. Forsikringsselskapenes panthavergaranti Gyldig fra 01.07.12 til 24.10.2013 1. Formål Denne garanti trer i stedet for forsikringsattester for fast eiendom alene med lånetakst 10 mill. kroner eller lavere

Detaljer

0rnulf Hagen, Kare Lilleholt og Christian Fr Wyller EIERSEKSJONSLOVEN. Kommentarutgave UNIVERSITETSFORLAGET OSLO

0rnulf Hagen, Kare Lilleholt og Christian Fr Wyller EIERSEKSJONSLOVEN. Kommentarutgave UNIVERSITETSFORLAGET OSLO 0rnulf Hagen, Kare Lilleholt og Christian Fr Wyller EIERSEKSJONSLOVEN Kommentarutgave UNIVERSITETSFORLAGET OSLO Forord V Bakgrunnen for loven 1 Kapittell Innledende bestemmelser 5 1 Virkeomräde; definisjoner

Detaljer

Innhold. DELI Introduksjon. 1 Introduksjon 14. DEL II Alminnelige motregningsvilkär

Innhold. DELI Introduksjon. 1 Introduksjon 14. DEL II Alminnelige motregningsvilkär Innhold DELI Introduksjon 1 Introduksjon 14 1.1 Om emnet og den videre fremstilling 14 1.2 Om terminologi 16 1.3 Naermere om hva motregning er: avgrensning mot andre rettssporsmäl 19 1.3.1 Generelt 19

Detaljer

Innholdsoversikt. kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett... 32. kapittel 6 tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering...

Innholdsoversikt. kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett... 32. kapittel 6 tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering... Innholdsoversikt kapittel 1 innledning.......................................... 27 kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett......... 32 kapittel 3 utenrettslig inkasso...............................

Detaljer

Dokumentoversikt kreditt/depot

Dokumentoversikt kreditt/depot E 20000 Standardiserte europeiske forbrukerkredittopplysninger (SEF-opplysninger) E 20001 E 20010 E 20031 E 20033 E 20053 E 20054 E 20055 E 20056 E 20057 E 20058 E 20059 E 22000 E 22003 E 22005 Informasjon

Detaljer

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR

Gjeldskravets gang. 23. okt Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet. Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Grunnkurs i økonomisk rådgivning Gjeldskravets gang Inkasso Utlegg Særnamsmenn Prioritet Hallvard Øren Økonomisk rådgiver GJELDSKRAVET OPPSTÅR Debitor Kreditor Parter i saken: Debitor (skyldner) og kreditor

Detaljer

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer

Innhold. Forord... INNLEDNING...

Innhold. Forord... INNLEDNING... Innhold Forord... INNLEDNING... 1 Historikk... 2 Hovedpunktene i den norske tinglysingsordningen før 1935 3 Tinglysingsreformen i 1935... 4 Forslaget til ny tinglysingslov, NOU 1982: 17... 5 Delingsloven

Detaljer

Lov om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter)

Lov om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter) Lov om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter) I lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter gjøres følgende endringer: 44 skal lyde: Er et patent, en patentsøknad eller et supplerende

Detaljer

Kunngjort 31. mars 2017 kl PDF-versjon 31. mars 2017

Kunngjort 31. mars 2017 kl PDF-versjon 31. mars 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. mars 2017 kl. 14.45 PDF-versjon 31. mars 2017 31.03.2017 nr. 14 Lov om endringer i

Detaljer

Antall tinglysinger pr måned etter type rettsstiftelse, fast eiendom. Januar dd

Antall tinglysinger pr måned etter type rettsstiftelse, fast eiendom. Januar dd , Januar 2008 1 073 13 389 19 348 2 388 1 569 22 937 2 143 42 451 452 3 309 12 205 102 283 Februar 2008 955 12 193 12 322 2 322 1 981 25 409 2 036 35 366 258 3 251 11 953 96 058 Mars 2008 962 10 302 29

Detaljer

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie Vedtatt på sameiermøte 28.april 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner (Eierseksjonsloven) av 23.mai 1997 nr. 31, i kraft 1.januar 1998. Denne

Detaljer

Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 08.03.2016

Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 08.03.2016 Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 08.03.2016 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk Hva betyr det å tinglyse? Registrere dokument for å sikre rettsvern for rettsstiftelser som

Detaljer

Panterett. Hausten 2010. Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Panterett. Hausten 2010. Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Hausten 2010 Pantelova kap. 4 oversyn Dokumenttilknytte formuesgode Registrerte formuesgode Uregistrerte partar i samanslutningar Heimelsdokument til husrom Enkle pengekrav Registrerte finansielle

Detaljer

EIERSEKSJONSLOVEN (4. MARS 1983. 7)

EIERSEKSJONSLOVEN (4. MARS 1983. 7) EIERSEKSJONSLOVEN (4. MARS 1983. 7) KAP. I. Innledende bestemmelser. 1. Definisjon. Med eierseksjon forstås i loven her sameieandel i bygning med grunn eller festerett til grunn når det til andelen er

Detaljer

Panterett. Hausten Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Panterett. Hausten Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Hausten 2010 Salspant Særpreg: Skal sikre krav på kjøpesum lån til kjøpesum Underpant, også for private Som regel utan særleg rettsvernakt Pantobjektet Vanlege lausøyreting Ikkje verdipapir eller

Detaljer

Dynamisk tingsrett v-15

Dynamisk tingsrett v-15 Dynamisk tingsrett v-15 Noen sentrale plansjer fra Knut Kaasens forelesninger januar 2015 Husk (1): Mange av dem presenteres gradvis på forelesningen (altså: bli ikke fortvilet over at enkelte tegninger

Detaljer

INTERKREDITORAVTALER

INTERKREDITORAVTALER INTERKREDITORAVTALER En juridisk analyse av sentrale bestemmelser i interkreditoravtaler Kandidatnummer: 172873 Veileder: Vidar Løhre Antall ord: 13 171 JUS399 Masteroppgave/JUS398 Masteroppgave Det juridiske

Detaljer

Ot.prp. nr. 27 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 27 (2000-2001) Ot.prp. nr. 27 (2000-2001) Om lov om endringer i lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant og i enkelte andre lover Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 8. desember 2000, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Kan kreditor beslaglegge ledige eller rettsvernsløse plasser foran sekundærpanthaver i prioritetsrekkefølgen?

Kan kreditor beslaglegge ledige eller rettsvernsløse plasser foran sekundærpanthaver i prioritetsrekkefølgen? Kan kreditor beslaglegge ledige eller rettsvernsløse plasser foran sekundærpanthaver i prioritetsrekkefølgen? Kandidatnummer: 229 Antall ord: 14633 JUS399 Masteroppgave/JUS398 Masteroppgave Det juridiske

Detaljer

Panterett. Hausten 2009. Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Panterett. Hausten 2009. Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Hausten 2009 Avtalepant i lausøyreting? Realregistrerbar lausøyre skip fly Vanlege lausøyreting handpant Næringslausøyre underpant Salspant Handpantregelen Pantelova 3-2 Vanlege lausøyreting

Detaljer

nr. 1. 2005 29.04.2005 7. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2005 29.04.2005 7. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Ny arbeidsmiljølov er underveis side 10 Fire problemstillinger knyttet til foreldelse side 11 Side

Detaljer

Peter L0drup. Familieretten. etter Ekteskapsloven av 4. juli 1991 nr. 47. 2. opplag

Peter L0drup. Familieretten. etter Ekteskapsloven av 4. juli 1991 nr. 47. 2. opplag Peter L0drup Familieretten etter Ekteskapsloven av 4. juli 1991 nr. 47. 2. opplag Oslo 1992 INNHOLD Forord F0rste kapittel INNLEDNING 1. Familieretten. I. Emnet for familieretten 19 II. Ekteskapsloven

Detaljer

Er det opptrinnsrett for utlegg ved bortfall av rettsvernet for den foranstående panteheftelsen i fast eiendom?

Er det opptrinnsrett for utlegg ved bortfall av rettsvernet for den foranstående panteheftelsen i fast eiendom? 1 Er det opptrinnsrett for utlegg ved bortfall av rettsvernet for den foranstående panteheftelsen i fast eiendom? Kandidatnummer: 218710 Veileder: Hans Fredrik Marthinussen Antall ord inkludert fornoter:

Detaljer

Sletting av pantsatte kontrakter og rettigheter

Sletting av pantsatte kontrakter og rettigheter Thor Falkanger Sletting av pantsatte kontrakter og rettigheter Problemet Hva skjer med panterett i kontrakter og rettigheter når kontrakt eller rettighet slettes? Hva hender med bankens eller skattemyndighetenes

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Webster og Arntzen i HR-2015-01038-U, (sak nr. 2015/783), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Pant og tilbakeholdsrett. Mats E. Sæther Advokat Mars 2015

Pant og tilbakeholdsrett. Mats E. Sæther Advokat Mars 2015 Pant og tilbakeholdsrett Mats E. Sæther Advokat Mars 2015 Oversikt 1. Fartøyet som sikkerhetsobjekt 2. Panterett Kontraktspant Sjøpant (legalpant) 2 Utlegg 3. Arrest 4. Tilbakeholdsrett 1: Fartøyet som

Detaljer

Debitors rådighet over tingsinnbegrepspant etter at det er tatt utlegg

Debitors rådighet over tingsinnbegrepspant etter at det er tatt utlegg Debitors rådighet over tingsinnbegrepspant etter at det er tatt utlegg Kandidatnummer: 71 Antall ord: 14.668 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN 31.05.2016 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01890-A, (sak nr. 2014/223), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01890-A, (sak nr. 2014/223), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. september 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01890-A, (sak nr. 2014/223), sivil sak, anke over dom, Qahu Bar Assembly AS, dets konkursbo (advokat Per Omreng til prøve) mot Nordea

Detaljer

Antall tinglysinger pr måned etter type rettsstiftelse, andeler i borettslag. Januar dd

Antall tinglysinger pr måned etter type rettsstiftelse, andeler i borettslag. Januar dd Januar 2008 3 208 0 20 15 5 918 46 9 245 116 532 1 509 375 20 984 Februar 2008 3 189 0 21 14 6 690 33 7 645 142 543 2 179 291 20 747 Mars 2008 3 161 1 14 12 6 347 37 6 203 90 413 2 051 317 18 646 April

Detaljer

Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo

Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo Tinglysing fast eiendom Universitetet i Oslo 18.10.2016 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk Hva betyr det å tinglyse? Registrere dokument for å sikre rettsvern for rettsstiftelser som

Detaljer

Dynamisk tingsrett h-11

Dynamisk tingsrett h-11 Dynamisk tingsrett h-11 Noen sentrale plansjer fra Knut Kaasens forelesninger august 2011 Husk (1): Mange av dem presenteres gradvis på forelesningen (altså: bli ikke fortvilet over at enkelte tegninger

Detaljer

Ny høyesterettsdom vedrørende kreditorekstinksjon

Ny høyesterettsdom vedrørende kreditorekstinksjon Ny høyesterettsdom vedrørende kreditorekstinksjon anvendelse av tinglysningsloven 23 når konkursdebitor ikke har grunnbokshjemmelen Sven Krohn 1 Innledning Den 25. april 2008 avsa Høyesterett

Detaljer

Gjeldsordningsloven i praksis

Gjeldsordningsloven i praksis Ernst Moe Gjeldsordningsloven i praksis GYLDENDAL AKADEMISK Kapittel 1 Innledning 23 1 Emnet 23 2 Rettskilder 24 2.1 Lovforarbeider 24 2.2 Forskrifter 25 2.3 Rundskriv 26 2.4 Rettspraksis 26 2.5 Juridisk

Detaljer

Pant i skip. -med fokus på avtalepant. Norsk rett med linjer til Marshall Islands rett. Kandidatnummer: 527 Leveringsfrist: 25.

Pant i skip. -med fokus på avtalepant. Norsk rett med linjer til Marshall Islands rett. Kandidatnummer: 527 Leveringsfrist: 25. Pant i skip -med fokus på avtalepant. Norsk rett med linjer til Marshall Islands rett Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 527 Leveringsfrist: 25. november 2010 Til sammen 17 926

Detaljer

Forsikringsselskapenes panthavergaranti gyldig fra 01.01.2016.

Forsikringsselskapenes panthavergaranti gyldig fra 01.01.2016. Forsikringsselskapenes panthavergaranti gyldig fra 01.01.2016. Panthavergarantiordningen består av forsikringsselskapenes panthavergaranti og kommentar til forsikringsselskapenes panthavergaranti. 1. Formål

Detaljer

KONKURSFORELESNINGER H 2008 3.AVD. 2. SEMESTER 20 TIMER Mads H Andenæs

KONKURSFORELESNINGER H 2008 3.AVD. 2. SEMESTER 20 TIMER Mads H Andenæs 1 KONKURSFORELESNINGER H 2008 3.AVD. 2. SEMESTER 20 TIMER Mads H Andenæs OVERSIKTSDISPOSISJON 1. Emne, kilder og litteratur 2. Formene for kreditorbeslag 3. Insolvensbegrepet 4. Skyldneren 5. Definisjoner

Detaljer

15-192144ADM-OBYF. Høring - endringer i tinglysingsloven, tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven (teknologinøytralitet)

15-192144ADM-OBYF. Høring - endringer i tinglysingsloven, tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven (teknologinøytralitet) ~ OSLO BYFOGDEMBETE Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Sendes kun i scannet utgave til lovavdelingen@jd. dep. no Deres referanse 15/7963 EP KHR/AMSL/mk Vår referanse Dato 01.02.2016

Detaljer

Fagplan 3. studieår. Juridisk metode og etikk 15 stp

Fagplan 3. studieår. Juridisk metode og etikk 15 stp Fagplan 3. studieår Tredje studieår utgjør det siste året på Bachelorstudiet i rettsvitenskap. Dette studieåret er bygget opp rundt de sentrale formuerettsfagene, og består av fagene rettskildelære (15

Detaljer

Varelagerpantets omfang

Varelagerpantets omfang Varelagerpantets omfang Grensedragningen for varer på vei inn og ut fra varelageret. Kandidatnummer: 198187 Veileder: Marianne Rødvei Aagaard Antall ord: 12087 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet

Detaljer

LOV 2003-11-28 nr 98: Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom

LOV 2003-11-28 nr 98: Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom Page 1 of 9 LOV 2003-11-28 nr 98: Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. DATO: LOV-2003-11-28-98 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) PUBLISERT: I 2003 hefte 16

Detaljer

[start forord] Forord

[start forord] Forord [start forord] Forord Takk til advokatfirmaene Bull & Co., Schjødt og Wikborg Rein & Co. for å ha gitt anledning til å skrive denne kommentarutgaven. Takk til advokatfullmektig Morten Svensen for gode

Detaljer

Innst. 77 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 101 L (2013 2014)

Innst. 77 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 101 L (2013 2014) Innst. 77 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 101 L (2013 2014) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter) Til

Detaljer

Oversiktsforelesninger 1. avdeling Vår 2010 Oversikt over formueretten v/professor Ole-Andreas Rognstad

Oversiktsforelesninger 1. avdeling Vår 2010 Oversikt over formueretten v/professor Ole-Andreas Rognstad Oversiktsforelesninger 1. avdeling Vår 2010 Oversikt over formueretten v/professor Ole-Andreas Rognstad Formuerett Sentral del av privatretten Privatrett Formuerett Familie / arverett Personrett Formuerettigheters

Detaljer

Begreper innen økonomisk saksbehandling

Begreper innen økonomisk saksbehandling Begreper innen økonomisk saksbehandling Innen den økonomiske verden er det i bruk en del begreper som vi til daglig ikke bruker så ofte. Derfor kan det være nyttig å ta med en gjennomgang av disse. Dette

Detaljer

SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER

SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER Innhold FORORD................................... 5 1 INNLEDNING.................................. 15 1.1 Innledning................................... 15 1.2 Generell rettslig plassering av overdragelse

Detaljer

Avtaler om pant: Lovvalg og voldgift

Avtaler om pant: Lovvalg og voldgift Avtaler om pant: Lovvalg og voldgift 1. Avhandlingens formål og problemstilling Internasjonale pantekontrakter: Partsautonomiens grenser Problemstilling: Om et lovvalg til fordel for utenlandsk rett i

Detaljer

Eksamen i Alminnelig Formuerett 2009

Eksamen i Alminnelig Formuerett 2009 Eksamen i Alminnelig Formuerett 2009 Av Jan Mathias Råheim Del 1 Tvisten står mellom Tetra AS og Ås AS, heretter Tetra og Ås. Tetra ønsker å ta utlegg til dekning for sitt krav mot Holm i Ås sin eiendom.

Detaljer

SENSORVEILEDNING JUS 3212 FORMUERETT II HØSTEN 2016

SENSORVEILEDNING JUS 3212 FORMUERETT II HØSTEN 2016 SENSORVEILEDNING JUS 3212 FORMUERETT II HØSTEN 2016 1 GENERELT OM OPPGAVEN Eksamensoppgaven er gitt i form av en forholdsvis omfattende praktikumsoppgave (del I) og en kort teorioppgave (del II). Eksamenstiden

Detaljer

Veileder til forskrift 30. november 2007 nr om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10

Veileder til forskrift 30. november 2007 nr om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10 200703878-7 17.12.2007 Veileder til forskrift 30. november 2007 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10 Dette er en veiledning for å utdype innholdet i de enkelte bestemmelsene.

Detaljer

Forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og eiendomsmeglingsforskriften (oppgjør)

Forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og eiendomsmeglingsforskriften (oppgjør) Finansnæringens Fellesorganisasjon Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 01.02.12 Vår ref.: 11-762/BKA/htg Deres ref.: 09/2599 ANE Forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og eiendomsmeglingsforskriften

Detaljer

Registrering, pantsettelse og rettsvern Fritidsbåtkonferansen, 27-28. mars 2014. Anita Malmedal, avdelingsdirektør Skipsregistrene

Registrering, pantsettelse og rettsvern Fritidsbåtkonferansen, 27-28. mars 2014. Anita Malmedal, avdelingsdirektør Skipsregistrene Registrering, pantsettelse og rettsvern Fritidsbåtkonferansen, 27-28. mars 2014 Anita Malmedal, avdelingsdirektør Skipsregistrene Agenda Registrering av fritidsfartøy Skipsregisteret som tinglysingsregister/«realregister»

Detaljer

Panterettslige problemer ved oppløsning av borettslag særlig om pant i andeler når laget omdannes til seksjonssameie

Panterettslige problemer ved oppløsning av borettslag særlig om pant i andeler når laget omdannes til seksjonssameie Panterettslige problemer ved oppløsning av borettslag særlig om pant i andeler når laget omdannes til seksjonssameie Kandidatnummer: 621 Leveringsfrist: 25.11.2012 Antall ord: 17 956 Forord Denne avhandlingen

Detaljer

Avtalepanthavers opplåningsrett ved etterfølgende utlegg i fast eiendom

Avtalepanthavers opplåningsrett ved etterfølgende utlegg i fast eiendom Avtalepanthavers opplåningsrett ved etterfølgende utlegg i fast eiendom Kandidatnummer: 677 Leveringsfrist: 25.11.2014 Antall ord: 16 060 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Presisering av problemstilling...

Detaljer

Dynamisk tingsrett. oprofessor Erik Røsæg onordisk institutt for sjørett oerik. uio. no ofolk. uio. no/erikro

Dynamisk tingsrett. oprofessor Erik Røsæg onordisk institutt for sjørett oerik. uio. no ofolk. uio. no/erikro Dynamisk tingsrett oprofessor Erik Røsæg onordisk institutt for sjørett oerik. rosag@jus. uio. no ofolk. uio. no/erikro Maksimene o Først i tid, best i rett Prior tempore, potior jure o Ingen kan overføre

Detaljer

OMSTØTELSE AV FACTORINGPANT

OMSTØTELSE AV FACTORINGPANT OMSTØTELSE AV FACTORINGPANT Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 530 Leveringsfrist: 25.11.2010 Til sammen 15 418 ord 14.03.2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING OG TEMA FOR OPPGAVEN

Detaljer

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn.

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn. VEDTEKTER for STEINSVIKHAGEN SAMEIE Sameiets navn er: Steinsvikhagen Sameie. 1. Navn. 2. Hva sameiet omfatter. Sameiet består av de respektive bruksenheter (seksjoner) i eiendommen gnr. 120, bnr. 435 og

Detaljer

FORELDELSE AV FORDRINGER

FORELDELSE AV FORDRINGER FORELDELSE AV FORDRINGER C AV FORLAGT AV GUSTAV E. RAABE INNHOLD Forkortelser 9 I: g 1. Alminnelige forklaringer. Kilder 13 I. Foreldelse og beslektede rettsinstitutter s. 13. II. Foreldelsesreglenes formål

Detaljer

Sensorveiledning eksamen allmenn formuerett 2014

Sensorveiledning eksamen allmenn formuerett 2014 Sensorveiledning eksamen allmenn formuerett 2014 Tvist 1: Peder Ås konkursbo Eiendomsinvest AS (v/lars Holm) Oppgaven har en «myk start», i den forstand at spørsmålet om beslag er rimelig åpenbart. Eiendommen

Detaljer

Hans Jacob Bull Innledning

Hans Jacob Bull Innledning Hans Jacob Bull Tredjemanns rett etter forsikringsavtalen 7.1. Innledning 7.11. Utgangspunktet: Forsikringsavtalen en avtale mellom to parter forsikringstager og selskapet 7.12. Problemstilling: i hvilken

Detaljer

Besl. O. nr. 29. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 15 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 99 (2001-2002)

Besl. O. nr. 29. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 15 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 99 (2001-2002) Besl. O. nr. 29 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 29 Jf. Innst. O. nr. 15 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 99 (2001-2002) År 2002 den 3. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

NOU 1993:16. side 1 av 6

NOU 1993:16. side 1 av 6 Dokumenttype NOU 1993:16 Dokumentdato 1993-04-01 Tittel Etterkontroll av konkurslovgivningen m.v Utvalgsnavn Utvalget for etterkontroll av konkurslovgivningen m.v. Utvalgsleder Falkanger, Thor Utgiver

Detaljer

Høringsuttalelse - finansinstitusjoners pantsettelse av egne kunders innskuddskonto - forslag om endringer i panteloven

Høringsuttalelse - finansinstitusjoners pantsettelse av egne kunders innskuddskonto - forslag om endringer i panteloven Advokatforeningen Justisdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo -,luitisdepartementet 07 DES 7009 AMKOMI7PER DUK.NR ARKIVKODE: Også sendt pr e-post til ostmottak 'd.de.no Deres ref: Vår ref: #87704v1/th-th

Detaljer

TINGLYSING FAST EIENDOM Universitetet i Oslo 14.10.2011 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk

TINGLYSING FAST EIENDOM Universitetet i Oslo 14.10.2011 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk TINGLYSING FAST EIENDOM Universitetet i Oslo 14.10.2011 Registerfører Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET HVA BETYR DET Å TINGLYSE? Registrere rettighet som har

Detaljer