Nytt fra fagfeltet tingsrettslige emner. Advokat Per Amund Uldalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt fra fagfeltet tingsrettslige emner. Advokat Per Amund Uldalen p.uldalen@haavind.no"

Transkript

1 Nytt fra fagfeltet tingsrettslige emner Advokat Per Amund Uldalen

2 Nytt fra fagfeltet rettspraksis innen tingsrett Utvalg Sakstyper (HR) Eiendoms- og bruksrett Naboloven Jordskifteprosess Sakstyper (LMR) Grensetvister Eiendoms- og bruksrett Hevd/alders tids bruk 2 Advokatfirmaet Haavind AS

3 Rt side 556: Eiendomsrett til sjøgrunn Når det er brådypt inne ved land - hvor langt strekker eiendomsretten seg? Hovedregelen er at eiere av grunn ned til strandlinjen har eiendomsrett ut i sjøen til marbakken eller - hvis marbakke ikke kan påvises - til to meters dybde ved middels lav vannstand, se Rt avsnitt Advokatfirmaet Haavind AS

4 Rt side 556: Eiendomsrett til sjøgrunn Spellsundet ligger mellom Flatøya og Brattøya i Kristiansund kommune 70 til 80 meter bredt på begge sider av sundet går berget bratt ned i sjøen og videre til bunnen bunnen er er relativt flat dybden er mellom tre og syv meter Skulle grensen fastsettes etter tometersregelen? I tilfelle kom grensen svært nært land Teori har bla. uttalt: Der det er brådjupt ved land, lyt landeigaren likevel eiga eit rimelig stykke utetter. 4 Advokatfirmaet Haavind AS

5 Spellsundet mellom Flatøya og Brattøya 5 Advokatfirmaet Haavind AS

6 Rt side 556: Eiendomsrett til sjøgrunn HR: Ikke grunnlag for midtlinjeprinsipp etter analogi av vassdragsloven 3 (innsjøer) Hovedargumentet mot å oppstille en slik regel som skissert i teorien er at grunneieren ikke har behov for eiendomsrett siden han har den såkalte strandretten. Strandretten gir grunneieren rett til sjøverts adkomst (grunneierens rett til sjøverts adkomst kan ikke forstyrres vesentlig), rett til å anlegge brygge (men kommunen sier stort sett nei) og båtfortøyning og utfyllingsrett. Strandretten gir grunneieren den reelle fordelen ved å eie eiendom som ligger mot sjø. Grensen gikk på 2 m dyp. HR åpner fortsatt for snevre unntak basert på basert på alders tids bruk eller lokal sedvanerett 6 Advokatfirmaet Haavind AS

7 HR Vindmøllepark - naboforhold I forbindelse med etablering av vindmøllepark på Jæren ble vindmøller plassert nær eiendomsgrensen Spørsmål om plassering av vindmøller/etablering av vindmøllepark krenket naboens eiendomsrett ved at muligheten til å utnytte vindkraft over naboeiendommen ble redusert. Videre spørsmål om vindmølleparken var i strid med naboloven 2. 7 Advokatfirmaet Haavind AS

8 HR Vindmøllepark - naboforhold Utgangpunkt: Luft ikke underlagt eiendomsrett Eiendomsrett til grunnen gir rett til å utnytte luften (vinden) over egen eiendom Utnyttelse av vinden må ikke være i strid med naborettslige regler Utnyttelse av vinden over egen eiendom krenker ikke naboens eiendomsrett, selv om naboens mulighet til å utnytte vinden blir forringet Ikke grunnlag for analogier fra vassdragsretten 8 Advokatfirmaet Haavind AS

9 HR Vindmøllepark - naboforhold Forholdet til naboloven 2: Ulemper knyttet til støy, ferdsel, sikkerhet og redusert mulighet til å utnytte vindkraft over egen eiendom Konkret vurdering av de tre først nevnte ulemper. Utnyttelse av vindkraft Ikke unødvendig plassering av vindmøller nær eiendomsgrense Ikke urimelig ulempe, etablering av parken var i samsvar med alminnelig samfunnsutvikling Dommen tar forbehold for situasjonen der det foreligger realistiske planer for vindkraftutbygging på naboeiendom 9 Advokatfirmaet Haavind AS

10 Rt side 228 Naturbetong II Kompensasjon for ikke-økonomisk skade ved brudd på strøkservitutt Servitutt ikke bortfalt medførte krav om villamessig bebyggelse Utbygger oppførte leilighetsbygg - ikke høyblokker Påtaleberettiget tilkjent erstatning på MNOK 1,5 hadde ikke lidt økonomisk tap 10 Advokatfirmaet Haavind AS

11 Rt side 228 Naturbetong II Servituttloven 17 annet ledd hjemler erstatning for ikke-økonomisk skade Kan anvendes uten avskiping av servitutten, eller uten hensyn til grad av misbruk Uavhengig av hvilket formål servitutten opprinnelig ble stiftet for Anførsel om erstatning på bakgrunn av avståelse av berikelse (eks. gevinst ved å bryte servitutten) avslått Ukurante servitutter kan om- og avskipes. Så lenge de består så skal de respekteres 11 Advokatfirmaet Haavind AS

12 Rt side 228 Naturbetong II Erstatningsutmåling: Det måtte svares ei høveleg skadebot Prevensjonshensyn Avstå gevinst fra prosjektet Reparasjonshensyn Gjenopprette krenkelsen av ideelle bointeresser mv Skjønnsmessig fastsatt til 1,5 mill 12 Advokatfirmaet Haavind AS

13 HR Jordskifteprosess Rett ankeinstans ved anke over skjønn etter jordskifteloven 43 (veiskjønn) HR: Spørsmålet ikke prøvd særskilt i rettssystemet tidligere Ikke skjønn som jordskiftretten avholder som egen sak, men som del av jordskiftesaken Rettsmiddel følger da av jskl. 61 fjerde, jf. tredje ledd Jordskifteoverretten rett instans Løsningen støttes av reelle hensyn Nødvendig jordskiftefaglig vurdering 13 Advokatfirmaet Haavind AS

14 Rt side 1038 Jordskifteprosess Spørsmål om et vedtak var rettsfastsettende etter jskl 17 a. Jordskiftesaken gjaldt fordelingen av vederlaget for et kraftverks bruk av vannet i elven mellom grunneiere Jordskifteretten hadde korrekt avgjort spørsmålet ved vedtak, jf. jskl 17 annet ledd. Hvorvidt vedtaket var rettsfastsettende var avgjørende for valg av rett ankeinstans Ved vurderingen vektlegges hvilken overordnet domstol som er mest nærliggende ut fra faglig sammensetning Det at partene var uenige i en del av elementene som inngikk i vurderingen, samt at jordskifteretten måtte avgjøre et konkret rettsspørsmål, fratok ikke vedtaket karakteren av å være rettsfastsettende eller regulerende 14 Advokatfirmaet Haavind AS

15 LB Spørsmål om hevd av rett til båtfeste og båtopplag Bruken utøvd på stranden i minst 120 år Man hadde ikke kjennskap til det opprinnelige grunnlaget for bruken. Ut fra etterfølgende utvikling og hjemmelshavers opptreden anså man ikke at bruken var tålt. I vurderingen omkring god tro ble tidsforløpet hensyntatt Også uttalt at passivitet ikke er rettsstiftende, men et moment i forhold til om god tro foreligger Videre hadde hjemmelshaver ansett for å ha gitt uttrykk for hevd var akseptert på 1980-tallet Vilkårene for hevd var oppfylt 15 Advokatfirmaet Haavind AS

16 LA Rett til å ha bøye for båtfeste på fremmed eiendom Rett stiftet ved avtale. Anførsel om ekstinksjon førte ikke fram. Hjemmelshaver var ikke i god tro på tidspunkt for dagbokføring Krav om å få bøyen fjernet Naboloven ikke anvendelig når bøyen ligger på eiendommen Strandretten blir ikke krenket den tid tredjemann har rett til å ha bøyen liggende Retten til båtfeste er en negativ servitutt som må forfølges etter servituttlovens regler om avskiping og omskiping 16 Advokatfirmaet Haavind AS

17 LA Bryggerett på grunnlag av alders tids bruk for 13 stk. Vilkårene for erverv av rett Bruk av et slikt omfang at grunneieren hadde foranledning til å gripe inn, men ikke så strengt som ved hevd Bryggas størrelse og antall fortøyde båter er det som best dokumenterer rettens omfang Geografien på stedet tilsier at retten er begrenset til små båter Ikke strengt krav til eksklusivitet motsatt hevd Tidsaspektet bruk i over 100 år klart oppfylt 17 Advokatfirmaet Haavind AS

18 LA Vilkårene for erverv av rett God tro Flere erververe - Objektiv felles vurdering, jf. Rt side 1229 Uklart hva som var opprinnelig grunnlag for retten De fleste som pretenderte rett hadde ervervet den på lovlig vis ved arv, kjøp eller lignende Eldre korrespondanse i saken ikke tillagt betydning etter en konkret vurdering av innholdet Med bryggeretten fulgte også aksessorisk rett til gangadkomst 18 Advokatfirmaet Haavind AS

19 LB Tvist om eiendomsgrense til hytteeiendom rakk helt ned til sjøen eller om den skulle trekkes et stykke inne på land slik at landareal mot sjøen og sjøgrunnen fortsatt var del av hovedbølet Skyldeling av : Fra bolt i fjell i parsellens nordøstre hjørne går grenselinjen langs fjellskrent mot sjøen 32,80 m i sydlig retning til bolt i fjell. Konkret vurdering Sammenligning med andre fradelinger fra samme hovedbøl Eiendomsgrensen skulle trekkes et stykke opp på land. Anførsel om hevd førte heller ikke fram 19 Advokatfirmaet Haavind AS

20 LB Grense i sjø rundt øya Ørja, Senja, med tilliggende holmer og skjær Ble fremmet krav om at all sjøbunn i området tilhørte Ørja Sjøbunnen bestod av et platå av fjellgrunn Marbakke, som dannes ved sedimentære avsetninger, er ikke sannsynliggjort Ikke grunnlag for at eiendomsretten skulle strekke seg ut til 30 meters dyp i en ring rundt øyene Eiendomsretten strakk seg ut til 2 meters dybde ved middels lav vannstand fra hver enkelt øy eller holme 20 Advokatfirmaet Haavind AS

21 21 Advokatfirmaet Haavind AS

22 LB to tvister Spørsmål om eiendomsrett til vei og rett til bruksrett til veien for fradelte parseller Dagali skisenter hadde inngått avtale med grunneierne: Hadde bygget veien og bekostet alt arbeid Betalt for uttatt veimasse til grunneierne Rett til å nytte veien Grunneierne ansett som eneeiere til de deler av veien som gikk over deres eiendom. Skisenteret eide ikke andel i veien. Retten til å bruke veien over andre veieieres grunn var servitutter som påhvilte de enkelte eiendommer Kunne overføres til utparsellerte tomter så lenge tålegrensen i servituttloven 2 var overholdt 22 Advokatfirmaet Haavind AS

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Gevinstbetraktninger ved jordskifte

Gevinstbetraktninger ved jordskifte Gevinstbetraktninger ved jordskifte Rapport fra arbeidsgruppe Prosjekt: Jordskifterettenes ressursbehov fase 2 Delprosjekt 1, delrapport 1 23. september 2008 Revidert 29. januar 2009 1 Sammendrag... 3

Detaljer

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Det finnes ingen

Detaljer

Noen hovedpunkter i gjerde- og beitelovgivningen I. Innledning

Noen hovedpunkter i gjerde- og beitelovgivningen I. Innledning Noen hovedpunkter i gjerde- og beitelovgivningen I. Innledning I Norge bygger gjerde- og beitelovgivningen på en mer enn 1000-årig lovhistorie. Håvamål sier at «Gard set fred mellom grannar» Magnus Lagabøters

Detaljer

Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte

Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte Rapport Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og matdepartementet 2. august 1999 Rapport Organisering og registrering av lag stiftet

Detaljer

Forhandlinger teori anvendt på et case Studentarbeid i APL306

Forhandlinger teori anvendt på et case Studentarbeid i APL306 ILP - UMB Forhandlinger teori anvendt på et case Studentarbeid i APL306 Berit Helene Handeland Høsten 2009 Forhandling i en alminnelig kontekst i fagområdet jordskifte. Det brukte caset er like mye oppdiktet

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering

Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering Likestillings- og diskrimineringsombudet 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Likestillingslovens

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler En utredning avgitt til Justisdepartementet 02.03.2012 v/ professor Erling Johannes Husabø og postdoktor

Detaljer

Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer

Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer Versjon 1.33 21.01.2014 SIM_Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer_versjon 1.33_21.01.2014 Side 1 av 41 I N H O L D S F O R T E G N E L S E: FORORD... 4 ENDRINGSLOGG...

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Samme straffbare forhold

Samme straffbare forhold Samme straffbare forhold Avgrensningen av det straffbare forhold slik denne tradisjonelt gjøres i norsk straffeprosess og den tilsvarende vurderingen i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen tilleggsprotokoll

Detaljer

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer

Når er avtalevilkåret i konkurranseloven 10 første ledd oppfylt i vertikale forhold?

Når er avtalevilkåret i konkurranseloven 10 første ledd oppfylt i vertikale forhold? Når er avtalevilkåret i konkurranseloven 10 første ledd oppfylt i vertikale forhold? Kandidatnummer: 181157 Veileder: Ronny Gjendemsjø Antall ord: 10 795 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET

Detaljer

AGENDA EIENDOMSMARKEDET TILPASSER SEG UTENLANDSKE KJØPERE TEMA: EIENDOM

AGENDA EIENDOMSMARKEDET TILPASSER SEG UTENLANDSKE KJØPERE TEMA: EIENDOM AGENDA ET MAGASIN FRA WIERSHOLM - NUMMER 1, 2015 TEMA: EIENDOM EIENDOMSMARKEDET TILPASSER SEG UTENLANDSKE KJØPERE Et økende antall utenlandske investorer i det norske eiendomsmarkedet har presset frem

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Forbudet mot trakassering i arbeidslivet

Forbudet mot trakassering i arbeidslivet Forbudet mot trakassering i arbeidslivet (seksuell trakassering, trakassering på grunn av kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet mv., alder, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell

Detaljer

PLENUMSDOMMENE OM DOMSTOLSPRØVING: KAN BARNETS BESTE INTERESSER VÆRE UNDERLAGT FORVALTNINGENS FRIE SKJØNN?

PLENUMSDOMMENE OM DOMSTOLSPRØVING: KAN BARNETS BESTE INTERESSER VÆRE UNDERLAGT FORVALTNINGENS FRIE SKJØNN? Jussens Venner vol. 48, s. 287 319 PLENUMSDOMMENE OM DOMSTOLSPRØVING: KAN BARNETS BESTE INTERESSER VÆRE UNDERLAGT FORVALTNINGENS FRIE SKJØNN? Av professor dr. juris Terje Einarsen Terje Einarsen (f. 1960)

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger. av Ida Lejon

Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger. av Ida Lejon Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger av Ida Lejon Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11 Norwegian version/version norvégienne Oversettelse Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11 med tilleggsprotokoller nr. 1, 4, 6,

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

Om urfolksrett og urett - hvorfor har vi egne urfolksrettigheter i folkeretten og i nasjonal rett?

Om urfolksrett og urett - hvorfor har vi egne urfolksrettigheter i folkeretten og i nasjonal rett? Om urfolksrett og urett - hvorfor har vi egne urfolksrettigheter i folkeretten og i nasjonal rett? Innlegg på Finnmark fylkestings temadag Urfolk, 15. juni 2004. Av Láilá Susanne Vars, doktorgradsstipendiat

Detaljer