Plan- og bygningsloven og «privatrettslige forhold»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan- og bygningsloven og «privatrettslige forhold»"

Transkript

1 Plan- og bygningsloven og «privatrettslige forhold» Advokat Ole Magnus Heimvik ADVOKATFIRMA HALD & CO DA

2 Plan- og bygningsloven og «privatrettslige forhold» To adskilte verdener?

3 Rettslig utgangspunkt Plan- og bygningsloven Hva sier loven om forholdet til privatrettslige interesser? Generelt 1-1 Lovens formål generell begrep som: åpenhet, medvirkning, forutsigbarhet Plandelen 3-1 Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven generell - Ingen åpenbar plikt til å se hen til privatrettslige forhold? 5-1 Medvirkning Høring og ettersyn, herunder egne regler om dette for kommuneplan og reguleringsplan

4 Rettslig utgangspunkt Byggesaksdelen 21-3 Nabovarsel gir berørte mulighet til å reagere Se også 29-4 byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense 21-6 Privatrettslige forhold - med mindre annet følger av loven, eller det fremstår som klart at man mangler privatrettslig rett - ikke ta stilling Tiltakshavers egen eiendom: Utgangspunkt: Grunneier har råderett over egen grunn - behandle søknaden Unntak: «Klart» - mer en vanlig sannsynlighetsovervekt for at tiltakshaver likevel ikke har nødvendig rett til å utføre tiltaket på egen grunn Tiltak på annen enn grunn enn tiltakshavers eiendom: Utgangspunkt: Tiltakshaver har ikke rett til å råde på fremmed grunn tiltakshaver må dokumentere slik rett Klart at man mangler privatrettslig rett avvise søknad Hva med alle tvilstilfellene?

5 Rettslig utgangspunkt Oppsummering både ved plan- og byggesak: Privatrettslige forhold har underordnet rolle ved saksbehandlingen MEN skal man ignorere slike forhold når planer skal behandles/vedtas og byggetillatelser gis? Så lenge man forholder seg innenfor lovens rammer kan ignorere privatrettslige forhold MEN privatrettslige forhold kan medføre betydelige komplikasjoner for, eller fullstendig tilsidesette, planer og byggetillatelser

6 PBL VS PRIVATRETTSLIGE FORHOLD PLAN Påvirker hverandre i betydelig grad PRIVATRETTSLIGE FORHOLD Kan reelt sett ikke håndteres uavhengig av hverandre, spesielt ikke av: Tiltakshaver Konsulenter for utbyggere Men heller ikke av saksbehandler i det offentlige

7 PBL VS PRIVATRETTSLIGE FORHOLD NOEN EKSEMPLER Eksempler fra plan- og bygningsloven: Regler om innløsning og ekspropriasjon Plan kan tvinge frem grunnerverv, eller nødvendiggjøre erverv av privat eiendom pbl flg. - trafikkområder, friområder mv Regler om erstatning Plan kan medføre erstatningsansvar, pbl plan ødelegger byggetomt mv

8 PBL VS PRIVATRETTSLIGE FORHOLD NOEN EKSEMPLER Eksempler - interaksjon med andre lover: Naboloven nabolovens 2 Vegloven veglovens 53 Friluftsloven

9 PBL VS PRIVATRETTSLIGE FORHOLD Først det opplagte: 1. Plan- og byggesaker får (store) privatrettslige konsekvenser To eksempler: Kommuneplan legger ved rullering av arealplanen område tidligere avsatt til boligbebyggelse ut til LNFR- område. Arealene forblir ubebygd (og den økonomiske verdien for grunneier reduseres i betydelig grad) Tillatelse til sjøbod gjennom reguleringsplan og/eller byggesak gjør ved realisering utmark til innmark, og styrker samtidig den privatrettslige råderett over den private eiendom (og øker økonomiske verdien for grunneier i betydelig grad)

10 PBL VS PRIVATRETTSLIGE FORHOLD Så det kanskje mindre opplagte, men mest spennende: Når det privatrettslige griper inn i saker etter plan- og bygningsloven - noen ganger blir det privatrettslige (til sist) helt avgjørende

11 EKSEMPEL DOM FRA AGDER LAGMANNSRETT I TO SAKER FRA 2013: ASD-ALAG ASD-ALAG 1 2 3

12 EKSEMPEL - BAKGRUNN Tre strandeiendommer - Utbygging (flytebrygger) i sjø fra eiendom 1, foran eiendom 2 og 3 - Alle fysiske anlegg var tenkt lagt utenfor eiendoms-grense foran eiendom 2 og 3 - Tvistetema var utnyttelsesretten til arealet i sjø (blått) - Samt eventuelle ulemper for eiendom 2 og 3, dersom tiltakshaver (1) får utnytte arealene (naborett) - Striden stod om

13 EKSEMPEL OFFENTLIG DEL Den offentligrettslige saksgangen: Trinn 1 - byggesak Startet som byggesak søknad om tillatelse til å legge ut flytebrygger Kommunen avslo søknaden - området ikke regulert til formålet Tiltakshaver klaget på avslaget Kommunen omgjorde sitt eget vedtak gav tillatelse Naboer klaget på tillatelsen (blant annet eiere av eiendom 2 og 3) Kommunen opprettholdt vedtaket/tillatelsen Fylkesmannen opphevet kommunens vedtak

14 EKSEMPEL OFFENTLIG DEL Trinn 2 Reguleringsprosess Tiltakshaver satte i gang arbeid med en reguleringsplan Naboer (herunder eiendom 2 og 3) kom med innspill protester En rekke privatrettslige anførsler som ledd i protestene Tiltak delvis over eiendomsgrenser Tiltak i strid med strandrett Tiltaket er over tålegrensen etter nabolovens 2 Reguleringsplan vedtatt i kommunen Planvedtaket påklaget Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak Enkelte sider av behandlingen klaget til Sivilombudsmannen Sivilombudsmannen ønsket ikke å behandle saken

15 EKSEMPEL REG. PLAN 1 2 3

16 EKSEMPEL ETABLERT ANLEGG

17 EKSEMPEL PRIVATRETTSLIG DEL Trinn 3 Privatrettslig del Nabo 2 og 3 varsler at de vil reise sak vedrørende strandrett og naborett Anførsler om at anlegget er i strid med strandretten Anførsler om at anlegget er i strid med nabolovens 2 Krav om retting/fjerning av anlegget, subsidiært erstatning Tiltakshaver reiser sak for avklaring av grenser for jordskifteretten Nabo 2 og 3 sine anførsler om at tiltaket er i strid med strandretten blir del av jordskiftesaken Nabo 2 og 3 reiser sak for tingretten etter nabolovens 2 Nabo 2 og 3 taper både jordskiftesaken og saken for tingretten Sakene ankes videre til lagmannsretten av nabo 2 og 3 Sakene forenes til felles behandling i lagmannsretten

18 EKSEMPEL PRIVATRETTSLIG DEL Lagmannsrettens dom: 55 sider Nabo 2 og 3 fikk medhold på alle sentrale punkt: Nabo 2 og 3 hadde full strandrett foran eiendommene, og anlegget krenket strandretten Lagmannsretten baserte dette på følgende forhold: Vanskeliggjort bruk av nåværende bryggeanlegg og fortøyningsanordninger, herunder tilflott Begrensninger/vanskeliggjøring med å etablere nye og/eller foreta endringer på eksisterende bryggeanlegg og fortøyningsanordninger, også for å tilrettelegge for flere og større båter. Herunder tilflott til/for slike Redusert mulighet for å etablere sikre og tidsrelevante badeinnretninger Begrensninger, vanskeliggjøring og økt fare og risiko for skade ved bading og andre sjørelaterte friluftsaktiviteter

19 EKSEMPEL PRIVATRETTSLIG DEL Lagmannsrettens dom (fortsetter): Anlegget ble også funnet å være over tålegrensen etter nabolovens 2, både for nabo 2 og nabo 3 Sentrale momenter som ledet til at dette var en urimelig ulempe: Anlegget medførte tap av utsikt, økt innsyn, nærføring, redusert utnyttelse av strandsonen mv Det var teknisk og økonomisk mulig å avdempe/redusere ulempene for naboene Bryggeanlegget slik dette ble anlagt var ikke «venteleg»

20 EKSEMPEL PRIVATRETTSLIG DEL Lagmannsrettens dom (fortsetter): Konsekvenser av dommen: For å sikre strandretten til både eiendom 2 og 3: - anlegget måtte flyttes slik at nærmeste del lå minst 40 meter fra land For ikke å komme i strid med nabolovens 2: - i relasjon til eiendom 3 måtte anlegget ligge minst 40 meter fra land - i relasjon til eiendom 2, måtte hele den østre del av anlegget, fra det sydøstre hjørne til det nordøstre hjørne fjernes Tapende parter måtte dekke totalt NOK ,- i saksomkostninger + gebyrer Anke fra tiltakshaver til Høyesterett ikke tillatt fremmet

21

22 EKSEMPEL - OFFENTLIGRETTSLIG DEL Trinn 4 - Konsekvens av privatrettslig del startet ny offentligrettslig del nytt planarbeid Ny reguleringsplan prosess i gang anlegg lengre ute Så langt jeg kjenner til ikke kommet til en endelig reguleringsplan Bryggeanlegget ligger på land

23 EKSEMPEL - OPPSUMMERING Noen sentrale elementer til ettertanke: Saken har pågått i mer en 7 år fra første byggesøknad, og er enda ikke ferdig Saken har vært behandlet en rekke ganger hos kommune, fylkesmannen og Sivilombudsmannen Saken har vært behandlet i fire domstoler (jordskifterett, tingrett, lagmannsrett og anke til Høyesterett) Saken har kostet det offentlige formidable beløp Saken har kostet de private parter formidable beløp

24 EKSEMPEL - OPPSUMMERING Burde vi få et bedre system for samordning mellom plan- og byggesaker og privatrettslige forhold?

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Midlertidig forbud mot tiltak. Ole Ramberg Fylkesmannen i Troms

Midlertidig forbud mot tiltak. Ole Ramberg Fylkesmannen i Troms Midlertidig forbud mot tiltak Ole Ramberg Fylkesmannen i Troms Pbl. 11-6 og 12-4, rettsvirkninger av kommuneplanens arealdel og reguleringsplan Fastsetter fremtidig arealbruk Er bindende for nye tiltak

Detaljer

Privatrettslige forhold Pbl 21-6. Rune Fredriksen

Privatrettslige forhold Pbl 21-6. Rune Fredriksen Privatrettslige forhold Pbl 21-6 Rune Fredriksen Privatrettslige forhold Pbl 21-6 Med mindre annet følger av loven her skal bygningsmyndighetene ikke ta stilling til privatrettslige forhold ved behandling

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen Håndbok 20-2002 Juss i strandsonen Juss i strandsonen Håndbok 20-2002 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning. April 2002 Antall sider: 80 ISSN 0802-8370 ISBN 82-7072-442-4 TE 940 Emneord: Strandsone,

Detaljer

Dispensasjoner, mindre endringer og endringer av plan

Dispensasjoner, mindre endringer og endringer av plan Reglene om dispensasjon etter pbl. av 2008 Reguleringsendringer - saksbehandlingsreglene som gjelder for mindre endringer av reguleringsplan, begrepet mindre endring i reguleringsplan, og ugyldighet ved

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

ER DU/DIN EIENDOM BERØRT AV TVUNGEN AVSTÅELSE AV GRUNN ELLER RETTIGHETER?

ER DU/DIN EIENDOM BERØRT AV TVUNGEN AVSTÅELSE AV GRUNN ELLER RETTIGHETER? ER DU/DIN EIENDOM BERØRT AV TVUNGEN AVSTÅELSE AV GRUNN ELLER RETTIGHETER? DA BØR DU LESE DETTE. Når Vegvesenet, Jernbaneverket, Statnett eller andre tiltakshavere skal utføre byggearbeider på eller over

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

Mindre endringer. - og oss. Planfaglig nettverkssamling 14.11.14

Mindre endringer. - og oss. Planfaglig nettverkssamling 14.11.14 Mindre endringer - og oss Planfaglig nettverkssamling 14.11.14 1 Mindre endringer 12-14.Endring og oppheving av reguleringsplan For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse Sak: 2015/947 BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Saken gjelder

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Forhandlinger teori anvendt på et case Studentarbeid i APL306

Forhandlinger teori anvendt på et case Studentarbeid i APL306 ILP - UMB Forhandlinger teori anvendt på et case Studentarbeid i APL306 Berit Helene Handeland Høsten 2009 Forhandling i en alminnelig kontekst i fagområdet jordskifte. Det brukte caset er like mye oppdiktet

Detaljer

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar.

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Utgiver: Norsk Eiendom Postboks 7185 Majorstuen 0307 Oslo Heftet er

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.01.2012 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer