Presentasjon av tema Servitutter Eiendommens planmessige status

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av tema Servitutter Eiendommens planmessige status"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse 1. Presentasjon av tema Servitutter Innledning Hvorfor ha fokus på servitutter, herunder litt om ekspropriasjon Hva er servitutter? Typetilfeller Servitutter i forhold til allemannsrett Hvor kan man få oversikt over eksisterende servitutter? I salgsoppgaven I utskrift fra eiendomsregisteret eller grunnboken Ikke registrerte servitutter hevd Innholdet i servitutter Generelt Veiretter Innledning Hvilke fremkomstmåter kan benyttes på veien? Kan andre brukere gis adgang til å bruke veien? Strøkservitutt, byggeforbud og lignende Innledning Kan strøkservitutt/byggeforbud oppheves av en reguleringsplan? Endring og avløsning av servitutt Innledning Endring Avløsning Anmodning om sletting etter tinglysingsloven Eiendommens planmessige status Innledning Plantyper Plantyper etter plan- og bygningsloven Hvordan få oversikt over eksisterende plantyper for eiendommen Kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og bebyggelsesplan Kommuneplanens arealdel

2 eiendomsprosjekter Generelt Innhold i planen Utarbeidelse og vedtakelse Reguleringsplan Generelt om reguleringsplan, herunder reguleringsplikt Innhold Utarbeidelse og vedtakelse Bebyggelsesplan Oppsummering med enkel oversikt over plantypene Kommuneplanens arealdel, reguleringsplanens og bebyggelsesplanens betydning Virkning for nye tiltak Virkning som ekspropriasjonsgrunnlag/ innløsningsgrunnlag Virkning av planendringer Virkning av gitt byggetillatelse Gyldighetstid og plan uten virkning Er det en tidsbegrensning i planenes gyldighetstid? Plan uten virkninger Forholdet mellom forskjellige planer Innledning Forholdet mellom flere kommuneplaners arealdel Forholdet mellom kommuneplanens arealdel og reguleringsplan Forholdet mellom flere reguleringsplaner Forholdet mellom kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og bebyggelsesplan Utbygging i strid med eksisterende planer Innledning Dispensasjon Innledning Når foreligger det «særlige grunner» for å dispensere? Søknad om dispensasjon Mindre vesentlig endring av reguleringsplan Innledning Forskjell mellom å dispensere fra og å endre en reguleringsplan Hva er en mindre vesentlig endring? Betydning av at det er mindre planendring Forslag til ny plan Utbyggingsavtaler Innledning Hva er utbyggingsavtaler?

3 innholdsfortegnelse Mulig innhold i utbyggingsavtaler Saksbehandlingsregler for å kunne inngå utbyggingsavtaler Hva bør en utbyggingsavtale inneholde? Ny plan- og bygningslov Om lovendringen Overgangsreglene Lov- og forskriftsendringers betydning for fortolkningen av planer Kjøp av eiendommen. Bud betydningen av forbehold Avtaleinngåelse noen vanlige kontraktstyper Innledning presentasjon av temaet Spillerom i lovverket bakgrunnsretten fravikelighet Betydningen av å undersøke eiendommen Innledende fase budgivning Innledning Tilbud uten forbehold Noen vanlige typer forbehold Generelle kontraktsforhold Forbehold om styrets godkjenning Finansieringsforbehold Forbehold om konsesjon Forbehold om forurensning i grunnen Forbehold om offentlig regulering Forbehold om due diligence (DD) gjennomgang av eiendommen De vanligste kontraktstyper/kontraktsvilkår Innledning Kontrakt uten særlige ansvarsfraskrivelser Kontrakt med «as is»-klausul (avhendingslova 3-9) Kontrakt med utvidet «as is»-klausul Kontrakt uten reklamasjonsrett Kjøp av eiendommen felles utviklingsprosjekter og opsjonsavtaler Avtale om felles utvikling Om opsjonsavtaler Hva er en opsjonsavtale? Hvorfor inngå en opsjonsavtale? Enkelte viktige forhold å ivareta ved bruk av opsjonsavtaler Kjøp av eiendommen forhold ved kjøp av utleid eiendom Innledning Husleielovens anvendelsesområde

4 eiendomsprosjekter 6.3 Eiendommen helt eller delvis utleid til næringsformål Eiendommen helt eller delvis utleid til boligformål Innledning Kort om leieprisvernet og oppsigelsesprisvernet Kort om leieprisvern etter husleiereguleringsloven Lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder (leiegårdsloven) Hva loven gjelder Forkjøpsretten utløses Plikt til å sende melding Forkjøpsretten benyttes særlig om verdifastsettelse ved overdragelse av aksjer Forkjøpsrett konsekvenser av unnlatt melding til kommunen Leiers kjøperett etter eierseksjonsloven Kjøp av eiendomsselskap mer om due diligence Innledning Faktisk og rettslig gjennomgang av eiendommen Selskapsgjennomgang ved erverv av eiendomsselskapet Stikkordsmessig huskeliste for due diligence Kjøp av eiendomsselskap mer om avtalevilkår og prisfastsettelse Innledning Avtalt kjøpesum aksjer Avtalevilkår om eiendommens og selskapets tilstand forholdet til kjøpsloven Flere aksjeeiere som selgere Kjøp av eiendommen konsesjon Innledning Hva er konsesjonspliktig? Innledning Konsesjonsplikt for bruksretter/leieretter over fast eiendom Ikke konsesjonsplikt ved aksjeerverv Unntak fra konsesjonsplikten Unntak som følger direkte av konsesjonsloven Unntak som følger av forskrift Konsesjon og boplikt (såkalt 0-konsesjon) Egenerklæring, søknad, avgjørelse og vilkår for konsesjon Egenerklæring Søknad om konsesjon Avgjørelse

5 innholdsfortegnelse 10. Kjøp av eiendommen om utsatt overskjøting Innledning Bruk av blanko-skjøte Ulemper og risiko ved utsatt overskjøting Kjøp av eiendommen dokumentavgift Utgangspunkt. Dokumentavgiftsloven Stortingets avgiftsvedtak Dokumentavgiftsplikten avgiftsgrunnlaget Unntak fra dokumentavgiftsplikten Kort om unntakene i avgiftsvedtakets 1 og Særlig om unntakene i avgiftsvedtakets Utvikling av eiendommen presentasjon av ulike eiermodeller Innledning Generelt om de ulike eiermodeller og obligasjonsboliger Eiendommer med eget gårds- og bruksnummer Kjennetegn Rettslig regulering Tingsrettslige sameier Kjennetegn Rettslig regulering Forholdet til eierseksjonsloven Eierseksjonsboliger Kjennetegn Rettslig regulering Bolig- eller næringsseksjoner Helårs- eller fritidsboliger Samleseksjoner Forbud mot eierseksjonslignende modeller m.m Borettslagsboliger Kjennetegn Forhold til eierseksjonsmodellen Rettslig regulering Boligaksjeselskapsboliger Kjennetegn Rettslig regulering Forbud mot etablering av nye boligaksjeselskaper unntak for «fritidsboligaksjeselskap» Setter eiermodellen begrensninger for valg av boligtyper? Eid eller festet grunn Innledning Eid grunn

6 eiendomsprosjekter Tomtefeste Hva er tomtefeste? Hvilket spillerom gir lovverket? Utvikling av eiendommen mer om borettslags- og eierseksjonsmodellen. Forskjeller og likheter av betydning for valg av organisasjonsform Innledning Stiftelse og registrering Borettslag stifting Borettslag registrering i Foretaksregisteret Borettslag registrering av borettslagsandelene i grunnboken Eierseksjonssameie etablering/stiftelse Eierseksjonssameier krav til seksjoneringsbegjæring sameiebrøker Eierseksjonssameier registrering i grunnboken Eierseksjonssameier registrering i Foretaksregisteret Eierforhold til eiendom og bygninger i de to organisasjonsformer Borettslag Eierseksjonssameier Krav til standard på boligen Innledning Borettslag Eierseksjonssameier Finansiering av boligene Innledning Borettslag delvis finansiering av kjøp ved fellesgjeld Eierseksjonssameier finansiering ved kjøp Finansiering betydningen for valg av organisasjonsform Råderett over boligen Innledning Faktisk råderett Borettslag Eierseksjonssameier Rettslig råderett Borettslag Eierseksjonssameiet Fordeling av felleskostnader ansvar for fellesforpliktelser Innledning Borettslag Eierseksjonssameier

7 innholdsfortegnelse 13.8 Mislighold av fellesforpliktelser konkurs Borettslag Eierseksjonssameie Oppløsning Borettslag Eierseksjonssameie Utviklingen av eiendommen om organisering av parkeringsplasser, herunder opprettelse av anleggseiendom Innledning Krav til parkeringsplasser etter plan- og bygningsloven Innledning Reguleringsplan Plan- og bygningsloven Kommunale vedtekter Bindinger som gjelder parkeringsplasser Ulike måter å organisere parkeringsarealer i et eierseksjonssameie Fellesareal Hvordan etablere parkeringsplassene som fellesareal? Hvilken disposisjonsrett har sameierne over parkeringsplassene som er fellesareal? Noen fordeler med en slik organisering? Noen ulemper med en slik organisering? Vedtektsfestet bruksrett Når kan det vedtektsfestes en bruksrettsavtale? Hvordan etablere en vedtektsfestet bruksrett til parkeringsplasser? Hvilken disposisjonsrett har sameierne over arealer som de har en vedtektsfestet bruksrett til? Noen fordeler med en slik organisering Noen ulemper med en slik organisering Tilleggsdel Når kan det etableres tilleggsdeler? Hvordan etableres parkeringsplasser som tilleggsdel? Hvilken disposisjonsrett har sameierne over tilleggsdeler? Noen fordeler med en slik organisering Noen ulemper med en slik organisering Egen næringsseksjon (garasjeseksjon) Når kan det etableres egen næringsseksjon (garasjeseksjon)? Hvordan etablere parkeringsplasser som egen næringsseksjon?

8 eiendomsprosjekter Hvilken disposisjonsrett har sameierne over næringsseksjonen? Noen fordeler med en slik organisering Noen ulemper med en slik organisering Ulike måter å organisere parkeringsarealer i et borettslag Fellesareal Når kan det etableres fellesarealer? Hvordan etablere parkeringsplassene som fellesareal? Hvilken disposisjonsrett har andelseiere over parkeringsplassene som er fellesareal? Noen fordeler og ulemper med en slik organisering Bruksrett Når kan det avtales bruksrett til parkeringsplasser? Hvordan etablere bruksrett til parkeringsplasser? Noen fordeler og ulemper med en slik organisering Opprettelse av anleggseiendom, spesielt om garasjeanlegg Innledning Vilkår for å opprette anleggseiendom Eksempler på anleggseiendommer Noen fordeler med en slik organisering Noen ulemper med en slik organisering Utvikling av eiendommen om trinnvis utbygging Innledning Ett prosjekt for hvert trinn Innledning Betydningen for salgsinformasjon Ferdigstillelse/overtakelse Hjemmelsoverføring noen forutsetninger Tidlig kontakt med kommunen Ett prosjekt for alle trinn eierseksjonssameie Innledning Eierseksjonssameie når flere byggetrinn kan omfattes av seksjoneringsbegjæringen Eierseksjonssameie når senere byggetrinn forutsetter reseksjonering Ett prosjekt for alle trinn borettslag Borettslaget er stiftet med antall andeler som omfatter flere byggetrinn Borettslag særlig om overføring av bruksrett i medhold av borettslagsloven 2-12 andre ledd

9 innholdsfortegnelse Borettslag når laget er stiftet med det antall andeler som kun omfatter første byggetrinn Utvikling av eiendommen om byggetillatelse Innledning Ulike saksbehandlingsregler Forhåndskonferanse Søknadsbehandling Innledning Søknader som behandles i ett trinn Søknader som behandles i flere trinn Særskilt dispensasjonssøknad Frister for å behandle søknader Enkle tiltak hvor det kan foretas en forenklet søknadsbehandling Meldingssaker Unntatt saksbehandling Forslag til lovendringer Entrepriseform Innledning Oversikt over de ulike fasene i et byggeprosjekt og aktører på byggherresiden Oversikt over de vanligste entrepriseformene Innledning De vanligste utførelsesentrepriseformene NS 8405 (og NS 8406) Innledning Hovedentreprise noen særtrekk Delt entreprise noen særtrekk Generalentreprise noen særtrekk Totalentreprise NS Valg av entrepriseform Innledning Fordeler og ulemper ved en ordinær utførelsesentreprise Fordeler og ulemper ved totalentreprise Tilpasning av entreprisekontrakt til vilkår ved salg av boligene til forbrukere Innledning Reklamasjon Erstatning ved mangler Forsinkelse og dagmulkt Endringer

10 eiendomsprosjekter 18. Salg av boligene markedsføringen meglers rolle Innledning Utarbeidelse av salgsoppgave Salgsoppgaven Utarbeidelse av salgsoppgaven Spesielle utfordringer ved utforming av salgsoppgaver for boliger under oppføring Bruk av illustrasjoner Salgsoppgave utarbeidet i en tidlig fase Angivelse av bestemte merkevarer Hva bør være vedlegg til salgsoppgaven? Boligsalgsrapport Bransjenorm for markedsføring av boliger Hvem har ansvar for feil i salgsprospekt eller annonse? Innledning Meglers ansvar Utbyggers ansvar Solidaransvar Salg av boligene inngåelse av avtalen Innledning Salg av ferdig utbygde boliger Innledning avhendingslova Enkelte vanlige kontraktsforutsetninger og forbehold ved salg av nyoppført bolig Noen fordeler ved salg av boligene først når de er ferdig utbygd Salg av boliger under oppføring Innledning bustadoppføringslova virkeområde Avtalen spillerom i lovverket Om enkelte praktiske forbehold Forbehold om rett til å kansellere avtalen dersom prosjektet ikke igangsettes Forbehold knyttet til endringer/avvik Avgrensning av kjøpers rett til å kreve endringer Regulering av kjøpers ev. videresalg i oppføringsperioden Regulering av fremdrift, ferdigstillelse og overtakelse Litteratur Stikkord Avgjørelser

SOLHØGDA LEILIGHETER. Areal Bruksareal: ca. fra 63-153 kvm P- rom: frå 59-135 kvm

SOLHØGDA LEILIGHETER. Areal Bruksareal: ca. fra 63-153 kvm P- rom: frå 59-135 kvm SOLHØGDA LEILIGHETER Hver leilighet får bruksrett til 1 biloppstillingsplass i lukket garasjeanlegg. Toppleilighetene får 2 plasser. Det er mulig å kjøpe rett til ekstra biloppstillingsplass for en kjøpesum

Detaljer

ARTIKKEL AD. ORGANISERING AV LEILIGHETSKOMPLEKS

ARTIKKEL AD. ORGANISERING AV LEILIGHETSKOMPLEKS Dato: 13.01.07 Til eiendoms utbyggere i Norge ARTIKKEL AD. ORGANISERING AV LEILIGHETSKOMPLEKS Vi har sett på mulige måter å organisere et leilighetskompleks på - og vil i det følgende gi en kort redegjørelse

Detaljer

Salgsoppgave. Selger står fritt til å slette eller gjøre endringer i tinglyste servitutter.

Salgsoppgave. Selger står fritt til å slette eller gjøre endringer i tinglyste servitutter. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Malmøgata 5-7, 0553 Oslo. Endelig adresse tildeles på et senere tidspunkt. Eiendom med gnr. 227, bnr. 308 og bnr. 383 i Oslo kommune. Eiendommen etableres som ett

Detaljer

Gladengtunet trinn 1 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2-9. mars 2011

Gladengtunet trinn 1 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2-9. mars 2011 Gladengtunet trinn 1 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2-9. mars 2011 Eiendommen og utbyggingsprosjektet Gladengtunet Utbyggingsprosjektet Gladengtunet er planlagt å skulle omfatte ca 152 boliger

Detaljer

PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE

PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE Type Leilighet Ca. BRA kvm. Balkong Ca. kvm Salgspris kr. Byggetrinn Dok avg. 1 Etg. A 1 80 15 2.895.000,- 2 Kr. 7.500,- A 2 80 15 2.895.000, 2 Kr. 7.500, A 3 80 15 Solgt

Detaljer

NOU 2014: 6 Revisjon av eierseksjonsloven

NOU 2014: 6 Revisjon av eierseksjonsloven NOU 2014: 6 Revisjon av eierseksjonsloven Kommunal geomatikkonferanse 8. og 9 desember 2014 Enhetsleder kart og oppmåling, Berit Danielsen, Røyken kommune 2 Bakgrunn for revisjon Kommunaldepartementet

Detaljer

Prisliste Østre Hageby Trinn 1 Leilighet

Prisliste Østre Hageby Trinn 1 Leilighet Prisliste Østre Hageby Trinn 1 Leiligheter Leilighet Etasje BRA kvm P-ROM kvm Soverom Terrasse/ balkong Totalsum inkl. omkostninger Pris Status B2/3/2 3 70,1 m 2 67,2 m 2 2 Nei 3.705.932 3.690.000 B3/3/2

Detaljer

BYGGETRINN 1 BESTÅR AV 19 LEILIGHETER HVORAV 15 ER SOLGT.

BYGGETRINN 1 BESTÅR AV 19 LEILIGHETER HVORAV 15 ER SOLGT. BYGGETRINN 1 BESTÅR AV 19 LEILIGHETER HVORAV 15 ER SOLGT. LEILIGHET ETG. BRA kvm P-ROM kvm SOVEROM TERRASSE/ BALKONG Totalsum inkl. omkostninger PRIS KR. STATUS 14 H0 101 1 124 119 3 22,7 4 530 976,- 4

Detaljer

NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Revisjon av lov nr. 31 om eierseksjoner av 23. mai 1997

NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Revisjon av lov nr. 31 om eierseksjoner av 23. mai 1997 NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Revisjon av lov nr. 31 om eierseksjoner av 23. mai 1997 Innholdsfortegnelse... 1 Innholdsfortegnelse... 1 (* Oversendelsesbrev *)... 5 Innhold... 5 DEL I. Mandat,

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage (27 boliger) UTBYGGER: Stolt Bolig AS AREAL Bruksareal: ca. 59 kvm P-rom: 56 kvm Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger

Detaljer

Kjøpekontrakt TULIPANHAGEN FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING. Oppdragsnr:

Kjøpekontrakt TULIPANHAGEN FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING. Oppdragsnr: Kjøpekontrakt FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING TULIPANHAGEN BYGGETRINN 1 Oppdragsnr: Mellom Tønseth Bolig AS Orgnr.: 999 327 540 Postboks 1091 Tlf.nr.: 915 17 494 (Hans Rygh) 2605 Lillehammer heretter kalt

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

Ulike. eierformer. hva betyr det for deg som kjøper? N E F. orges iendomsmegler orbund

Ulike. eierformer. hva betyr det for deg som kjøper? N E F. orges iendomsmegler orbund N E F orges iendomsmegler orbund Ulike Boliger for salg benevnes ofte som andelsleilighet, borettslagsleilighet, selveierbolig, obligasjonsleilighet, aksjeleilighet, eierseksjon m.m. Uttrykkene gjenspeiler

Detaljer

prisliste Faste priser Ingen indeksregulering. Prosjekt: Hinnagaarden trinn 2, 4020 STAVANGER

prisliste Faste priser Ingen indeksregulering. Prosjekt: Hinnagaarden trinn 2, 4020 STAVANGER prisliste 3. etasje Type BRA m 2 P-Rom m 2 Balkong m 2 Soverom Pris kr. Pris inkl. omk. Status 301 A 76 72 9 3 302 A 76 72 9 3 303 A 76 72 9 3 4.290.000 4.307.556 304 B 50 46 9 1 305 A 76 72 9 3 4.390.000

Detaljer

Prisliste Østre Hageby Trinn 1 Rekkehus

Prisliste Østre Hageby Trinn 1 Rekkehus Prisliste Østre Hageby Trinn 1 Rekkehus Rekkehus Tomt BRA P-ROM Soverom Totalsum inkl. omkostninger Pris Status B5/1 115,3 m 2 142 m 2 136 m 2 3(4) B5/3 161,9 m 2 152 m 2 150 m 2 3(4) B5/7 206,6 m 2 150

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER PROSJEKT: Hus i Hage (27 boliger) UTBYGGER: Stolt Bolig AS AREAL Bruksareal: ca 141-190 m² P-rom: 141-186 m² Oppgitt areal forutsetter at boligen

Detaljer

Prisliste Østre Hageby Trinn 2

Prisliste Østre Hageby Trinn 2 Prisliste Østre Hageby Trinn 2 29.06.2015 Rekkehus Tomt kvm BRA kvm P-ROM kvm Soverom Totalsum inkl. omkostninger Pris Status B10/1 175 m 2 120 m 2 116,8 m 2 3(4) B10/2 115 m 2 120 m 2 116,8 m 2 3(4) B10/3

Detaljer

BYGGETRINN 1 BESTÅR AV 19 LEILIGHETER HVORAV 17 ER SOLGT.

BYGGETRINN 1 BESTÅR AV 19 LEILIGHETER HVORAV 17 ER SOLGT. BYGGETRINN 1 BESTÅR AV 19 LEILIGHETER HVORAV 17 ER SOLGT. LEILIGHET ETG. BRA kvm P-ROM kvm SOVEROM TERRASSE/ BALKONG Totalsum inkl. omkostninger PRIS KR. STATUS 14 H0 101 1 125 122 3 22,7 4 530 976,- 4

Detaljer

KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE

KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE PRISLISTE SALGSINFORMASJON KJØPETILBD KROHNVIKEN KROHNVIKEN PRISLISTE Per 29.01.2014 Kontakt megler for oppdatert prisliste HS F - 64 LEILIGHETER Leilighet Etg.

Detaljer

Dato: 08.05.15 PROSJEKT: Asheimtunet BB17 og BB19 Livsstils-boliger

Dato: 08.05.15 PROSJEKT: Asheimtunet BB17 og BB19 Livsstils-boliger Dato: 08.05.15 PROSJEKT: Asheimtunet BB17 og BB19 Livsstils-boliger Nøkkelferdige leiligheter BB17 Ca. P-rom Ca. Areal terrasse/ Hage Soverom Parkering i lukket P-anlegg Salgspris Salgspris inkl. omkostninger

Detaljer

som knytter Strindheim til Lade Illustrasjon. Endringer vil forekomme. Illustrasjon. Endringer vil forekomme.

som knytter Strindheim til Lade Illustrasjon. Endringer vil forekomme. Illustrasjon. Endringer vil forekomme. Liljendal, den nye boligperlen som knytter Strindheim til Lade Illustrasjon. Endringer vil forekomme. Illustrasjon. Endringer vil forekomme. LILJEDAL, velkommen til den nye boligperlen som knytter Strindheim

Detaljer

Dato: 28.08.15 PROSJEKT: Asheimtunet BB17 og BB19 Livsstils-boliger

Dato: 28.08.15 PROSJEKT: Asheimtunet BB17 og BB19 Livsstils-boliger Dato: 28.08.15 PROSJEKT: Asheimtunet BB17 og BB19 Livsstils-boliger Nøkkelferdige leiligheter BB17 Ca. P-rom Ca. Areal terrasse/ Hage Soverom Parkering i lukket P-anlegg Salgspris Salgspris inkl. omkostninger

Detaljer

SALGSOPPGAVE. SELGER/UTBYGGER: Skipperhuset AS Org.nr.: 989 85 4518

SALGSOPPGAVE. SELGER/UTBYGGER: Skipperhuset AS Org.nr.: 989 85 4518 SALGSOPPGAVE SELGER/UTBYGGER: Skipperhuset AS Org.nr.: 989 85 4518 SALGSANSVARLIG: Vibeke Pedersen E-post.: vibeke@totalrenovering.no Tlf.: 906 60 348 Kontorsted.: Skippergt. 52 A, 9008 Tromsø Åpningstid:

Detaljer

5 ENEBOLIGER I KJEDE - MOTLANDSHAGN B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for innflytting. Inkludert kommer carport og sportsbod.

5 ENEBOLIGER I KJEDE - MOTLANDSHAGN B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for innflytting. Inkludert kommer carport og sportsbod. 5 ENEBOLIGER I KJEDE - MOTLANDSHAGN B3. Gnr: 20 Bnr: 748 Boligene leveres klar for innflytting. Inkludert kommer carport og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca Areal BRA / Ca Tomt Areal Tomte verdi Omk. Totalt

Detaljer

CARPORT KVM TOTALSUM INKL.OMK*

CARPORT KVM TOTALSUM INKL.OMK* MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA ( inkl utv bod) CARPORT TOTALSUM INKL.OMK* PRIS * STATUS 37 389 183 13 6 247 506 6 190 000 39 380 169 13 5 947 506 5 890 000 41 363 159 13 4 947 506 4 890

Detaljer

Dato: 26.01.15 PROSJEKT: Asheimtunet B17, B19 og B20 Livsstils-boliger

Dato: 26.01.15 PROSJEKT: Asheimtunet B17, B19 og B20 Livsstils-boliger Dato: 26.01.15 PROSJEKT: Asheimtunet B17, B19 og B20 Livsstils-boliger Nøkkelferdige leiligheter og rekkehus. B17 Ca. BRA Ca. Areal terrasse/ Hage Soverom Parkering i lukket P-anlegg inkl. omkostninger

Detaljer

Dokumentavgift fra-til fra kr. 13.876,- til 28.226,- (Det tas forbehold om endringer i gebyrer og avgifter)

Dokumentavgift fra-til fra kr. 13.876,- til 28.226,- (Det tas forbehold om endringer i gebyrer og avgifter) MØLDALHAGEN GLØD Prisliste Totalpris inkl. omkostninger 6 013 376 3 303 876 3 906 296 5 511 146 Status B2-201 114,0 109,0 9,4 3 B2-202 62,0 58,0 8,9 1 B2-203 75,0 68,0 8,9 2 B2-204 102,0 97,0 8,9 + 9,4

Detaljer

BYGGESAK OG PRIVATE PLANER. Veiledning om reseksjonering. av eiendom

BYGGESAK OG PRIVATE PLANER. Veiledning om reseksjonering. av eiendom BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Veiledning om reseksjonering av eiendom Revidert februar 2011 INNHOLD Generell informasjon...3 1. Tidspunkt for reseksjonering...4 2. Saksbehandlingstid...4 3. Brannsikkerhet...4

Detaljer

Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer)

Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING 5 0 ØST BOLIGSAMEIE Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon

Detaljer