KJØPSINFORMASJON KIRKEGATA 2 C-D. Beskrivelse: Tomt/Eiendomsbetegnelse:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJØPSINFORMASJON KIRKEGATA 2 C-D. Beskrivelse: Tomt/Eiendomsbetegnelse:"

Transkript

1 C-D Beskrivelse: Kirkegata 2 c-d vil bestå av 21 selveierleiligheter i etasje. Parkeringsplasser og sportsbod til hver leilighet i kjelleretasje. Sykkelparkering i kjeller. Megler: Sørmegleren AS, org.nr.: P.B. 377, 4664 Kristiansand v/frode Kulien (Ansvarlig megler) sormegleren.no og Eivind Severinsen, Selger/utbygger: Kvartal 57 AS org. nr.: Østre Strandgate 40, 4610 Kristiansand Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter AS Stortingsgata 20 Postboks 1693,Vika 0120 OSLO Totalentreprenør: BRG Entreprenør As, org. nr.: Tangen 8, 4608 Kristiansand Beliggenhet: Meget sentralt og solrikt beliggende i Kvadraturen, nederst i Kirkegata, like ved Strandpromenaden, gjestehavnen, Tresse og Otterdalparken. Tomt/Eiendomsbetegnelse: Eiendommen består i dag av gnr. 150, bnr.620, 621, 808 og Tomtene vil bli sammenføyd til ett gårds- og bruksnummer. Tomtene får ett samlet tomteareal på ca kvm. Arealer: Leilighetene varierer i størrelse fra kvm. Vedlagte prisliste gir oversikt over den enkelte leilighets areal. Arealer i tegningsvedlegg og prisliste er angitt i bruksareal (BRA). BRA er målt til innside yttervegg med fradrag for sjakter. I tillegg opplyses P-rom i prislisten som er leilighetens BRA areal fratrukket innvendig bod og veggene til disse. Parkering/bod: Hver leilighet må kjøpe en parkeringsplass og får da bruksrett til parkeringsplass i parkeringskjeller. Parkeringsplassen må kjøpes for kr ,- og kommer i tillegg til leilighetsprisen. Det medfølger 1 sportsbod pr. leilighet i kjeller. Eventuelle overskuddsplasser tilhører selger og kan selges til beboere i sameiet eller selger kan selge/leie ut disse. Selger forbeholder seg retten til å organisere parkeringsrettighetene i kjeller på den måte som utbygger i samråd med Kristiansand kommune finner hensiktsmessig. Parkeringsplasser for beboerne i Kirkegata 2 c-d vil bli knyttet til leiligheten gjennom vedtektene ettersom arealet i parkeringskjelleren er planlagt organisert som ett fellesareal eventuelt som tilleggsdel til den

2 enkelte seksjon. Det vil være HC-plasser tilgjengelig for sameiet ihht. rammetillatelsen for prosjektet. De beboere som får tildelt HCplass forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HCplassen til annen beboer med dokumentert behov for HC-plass. Vei/vann og kloakk: Vann og kloakk blir tilknyttet offentlig nett. Reguleringsplan/bestemmelser: Godkjent reguleringsplan og bestemmelser for Plan nr for Kvartal 57, vedtatt av Kristiansand Bystyre 12.februar Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse megler. Seksjonering: Eiendommen skal seksjoneres opp i ca. 21 eierseksjoner. Eierseksjonene vil tilhøre et sameie. Det blir felles garasjeanlegg i kjeller med fordeling og bruksrettsavtale for plassene inntatt i sameiets vedtekter. Ved kjøp av leilighet medfølger rett og plikt til å være medlem av sameiet. Sameiet har rett og plikt til å ivareta forvaltning av fellesarealer innenfor eiendommen. Det blir utarbeidet vedtekter for sameiet, disse er bindende for kjøper. Utkast til vedtektene er en del av salgsprospektet og det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette. Kjøpekontrakt: Avtale om kjøp forutsettes inngått på selgers standard kjøpekontrakt eller midlertidig kjøpekontrakt som vil bli benyttet ved salg. Selgers kontrakts dokument forutsettes gjennomgått før bud inngis. Selger tar forbehold om å foreta justeringer i kontrakten som følge av offentlige krav m.m. Kjøper må ved signering av kontrakt fremlegge bekreftelse på finansiering av leilighetskjøpet fra bank. Garantier: Boligene selges iht. Bustadoppføringslova, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Økonomi: Det er utarbeidet en separat prisliste over leilighetene som viser bruksareal i hver leilighet (BRA) inkludert eventuell innvendig bod. Felleskostnader: Felleskostnadene utgjør normalt fra kr.25,- til 30.- pr. kvadratmeter pr. mnd. for boligdelen og kr. 100,- pr. mnd. pr. parkeringsplass. (Budsjett over felleskostnader kan fås ved henvendelse megler). Budsjett over felleskostnader er ett utkast og kan dersom sameierne ønsker reduseres på flere punkter. Eiendomsskatt er ikke inntatt i budsjett for felleskostnader. Det blir fakturert kjøperne direkte fra kommunen. Fjernvarme fra Agder Energi som inkluderer oppvarming og varmt vann i leilighetenekommer i tillegg til stipulerte felleskostnader. Erfaringstall fra tilsvarende bygg viser at disse ligger på ca. 7-10,- pr. kvm. pr. mnd. Ved overtagelsen kreves innbetalt a-konto felleskostnader NOK 75,- pr. kvm. BRA til sameiet,, slik at sameiet har likviditet i oppstartsfasen.

3 I tillegg kommer: kr.1000,- pr. mnd. for fellesarealer/tjenester i Østre Strandgt.34 og36 p. leilighet spesielt: - Bruksrett til klubbrom og gjesterom -Prioritet ifht tjenestetilbud(se bruksretts- og tjenesteavtale for supplerende opplysninger). Betalingsbetingelser: Det forutsettes at det innbetales et forskudd på kr ved endelig kontraktsinngåelse. Restkjøpesum innbetales til meglers klientkonto innen overtakelse. Innbetaling av forskudd ved kontraktsinngåelse skal være i form av ubundet egenkapital. Det vil si at det ikke kan etableres pant i boligen før hovedoppgjør innbetales ved overtakelse. Dersom oppgjør ihht. kontrakt forsinkes med mer enn 21 dager har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Det er utarbeidet standard kjøpekontrakt for dette prosjekt som er tilpasset reglene i Bustadsoppføringslova. Denne kontraktstype kan ikke forventes brukt ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadsoppføringslova. Dersom selger skal kunne få utbetalt innbetalte beløp til klientkonto før skjøte er tinglyst, må selger stille garanti etter 47 i Bustadsoppføringslova. Omkostninger: Se prisliste. Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige gebyrer og avgifter i tiden frem til hjemmelsovergang finner sted. om boligen er en såkalt primærbolig (der boligeieren er folkeregistrert/bosatt) eller sekundærbolig (alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 60 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se for mer informasjon Konsesjon: Kjøpet krever ikke konsesjon. Utleie: Det er ingen restriksjoner i forhold til utleie av den enkelte boenhet. Usolgte leiligheter: Utbygger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte leiligheter etter ferdigstillelse. Gebyr ved videresalg: Dersom kontrakten/seksjonen ønskes videresolgt før overtakelse vil det påløpe et gebyr fra selger på kr ,- inkl. mva. for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Sørmegleren AS. Videresalg kan ikke gjøres uten selgers samtykke. Egen oppdragsavtale med megler må inngås. Selger kan nekte dette uten å måtte begrunne sin avgjørelse. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til tredjemann, men selger vil i forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kun forholde seg til opprinnelig kjøper. Ligningsverdi: Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til Overtakelse/ferdigstillelse:

4 Ca. 18 måneder etter byggestart av boligene. Prosjektet tar sikte på å leveres ferdigstilt til innflytting 1. kvartal 2017 forutsatt at forbehold om realisering er avklart innen Ved eventuell senere avklaring endres ferdigstillelse/innflytting tidspunktet tilsvarende. Overtakelses måned vil bli varslet 6 måneder før antatt overtakelse. Kjøper aksepterer at endelig overtakelsesdato vil bli varslet kjøperne senest 4 uker før overlevering. Forsikring: Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av utbygger. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring. Heftelser: Kopi av grunnboksutskriften kan fås ved henvendelse til Sørmegleren. På hovedeiendommen som denne eiendom er fradelt fra kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremkommer av grunnboken for denne eiendom. På denne eiendom vil det være tinglyst lovbestemt panterett til sameiet. Energimerking: Bygges etter Tek-10. Når en bolig selges før den er ferdig bygget skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Bygget skal tilfredsstille lavenerginivå. Normalt vil en da havne i energiklasse B, men da det er pliktig tilkobling til fjernvarme, så vil bygget få energiklasse grønn D, og muligens E for de mest utsatte leiligheter. Kjøpers undersøkelsesplikt: Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås Endringsarbeider: Det vil bli gitt mulighet for å gjøre enkelte individuelle tilpasninger i leilighetene. Selger/entreprenør vil i god tid før innredningsarbeider starter, utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på elektriske installasjoner eller avløp og vanntilførsel. Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Kredittvurdering/hvitvaskingsloven: Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere. Eiendomsmeglere ble fra underlagt bestemmelsene i hvitvaskingsloven. Dette innebærer bla. at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner. Forbehold om realisering: Selger kan ta forbehold om salg av 60% før igangsettelse av utbyggingen. Frist for selgers forbehold er satt til Etter kan kjøper skriftlig trekke seg fra avtalen dersom selger ikke har avklart sine forbehold. Øvrige forbehold:

5 Det tas forbehold om offentlige godkjenning av ombygging i Østre Strandgate 34 og 36, til utnyttelse som beskrevet i nærværende prospekt. Dersom hele eller deler ombyggingen av disse eiendommene ikke lar seg gjennomføre, kan enkelte tjenester bortfalle eller overføres til andre aktører. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller går byggebeskrivelsen foran. Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelse, prospekt og vedlegg. Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessig og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standarden. Kjøper aksepterer uten prisjustering at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempel på slike endringer kan være innkassing av tekniske anlegg, mindre endringer av boligens areal eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at det i noen tilfeller kan komme sjakter og/eller rørføringer som ikke er vist på tegninger. Det gjøres oppmerksom på at de plantegninger som er inntatt i vedleggshefte til prospektet kan inneholde mindre avvik i forhold til de mer detaljerte plantegningene. Endringer i fasadeuttrykk kan også forekomme. Aller perspektiver, illustrasjoner og møblerte planskisser er ment å gi et inntrykk av ferdig bebyggelse. Avvik vil kunne forekomme. Det forutsettes at skjøte tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i bindende kjøpsbekreftelse. Det tas forbehold om igangsettelsestillatelse og øvrige offentlige tillatelser i tråd med de forutsetninger og rammer som for øvrig følger av prospektet. Diverse: Selger forbeholder seg retten til uten varsel å kunne endre priser og betingelser for usolgte seksjoner og parkeringsplasser. Forhold til naboeiendommene: I forbindelse med utbyggingen blir det felles nedkjørsel til garasjeanlegg for Kirkegaten 2 c- d og naboeiendommene Østre Strandgate 34, 36, 38 og 40. Nedkjørselen vil ligge på tomten til Kirkegata 2 c-d. Kjøper må akseptere at det blir en slik felles nedkjørsel. Driftskostnadene ved denne felles nedkjørselen blir å dele mellom eiendommene, etter en nærmere avtalt fordelingsnøkkel. Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest: Det vil foreligge ferdigattest/midlertidig brukstillatelse innen overtakelse. Lovverk: Leilighetene selges ihht. Bustadsoppføringslova av 13 juni 1997 nr. 43. Bustadsoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3 juli 1992 nr. 93. Der hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter Avhendingslovens alminnelige regler, jf. 3-7 og 3-8. Dersom kjøper ikke er å anse som forbruker i henhold til Avhendingslovens 1-2 (3), gjøres det oppmerksom på at boligen selges som den er, jf. Avhendingslovens 3-9. Budregler:

6 Boligene selges til fast pris. Midlertidig kjøpekontrakt fra Sørmegleren AS må benyttes. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker og det brukes midlertidig kjøpekontrakt. Vedlegg til prospekt: - Salgstegninger - Utomhusplan - Reguleringsplan med bestemmelser - Prisliste - Utkast til kjøpekontrakt, vedtekter, og budsjett over felleskostnader (Fås hos megler) - Kopi av bustadsoppføringslova og grunnbolksutskrift/servitutter (Fås hos megler) - Bruksretts- og tjenesteavtale

22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA

22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA 22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA Ja takk, begge deler! En leilighet i Vennesla sentrum gir deg det beste av to verdener. Du har nærheten til ei travel bygate med butikker, bank, kontorer, kulturhus

Detaljer

panorama BYGGETRINN II Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99

panorama BYGGETRINN II Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99 BYGGETRINN II panorama 5445 5 4 8 201 208 Pantone: 5415 CMYK: 56 24 11 39 RGB: 92 127 146 Pantone: 7528 CMYK: 5 10 17 15 RGB: 202 192 182 Pantone: 7531 CMYK: 16 28 36 51 RGB: 133 115 99 Med leilighet i

Detaljer

24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo

24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo 24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo 1 NATUREN SOM NÆRMESTE NABO Kort vei fra byen og sjarmerende plassert i hellingen med utsikt mot idylliske Gillsvann, ligger leilighetsbygget

Detaljer

Bolig, båt og brygge...

Bolig, båt og brygge... Bolig, båt og brygge... 17 SELVEIERLEILIGHETER HANGARGATEN 29 NOE Å GLEDE SEG TIL I MANDAL VESTNES FØR På slutten av 1800-tallet drev Lord Salvesen Vestnes Gård som var et mønsterbruk med grisehus, fjøs

Detaljer

moderne leiligheter TORVMOEN Gode hjem midt i Søgne www.torvmoen.no

moderne leiligheter TORVMOEN Gode hjem midt i Søgne www.torvmoen.no 15 moderne leiligheter TORVMOEN www.torvmoen.no 2 Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. GODE HJEM MIDT I SØGNE Vår visjon med Torvmoen har

Detaljer

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE 15 moderne moderne leiligheter www.torvmoen.no Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. Vår visjon med

Detaljer

VELKOMMEN LEILIGHETENE INNHOLD BOMILJØ VEDLEGG. 3D-illustrasjon

VELKOMMEN LEILIGHETENE INNHOLD BOMILJØ VEDLEGG. 3D-illustrasjon 3D-illustrasjon 8 18 VELKOMMEN LEILIGHETENE INNHOLD 11 57 BOMILJØ VEDLEGG 7 3D-illustrasjon TANGEN YTTERST Du har lett og du har ventet på det ytterste, det tryggeste og det mest spektakulære. Når fyrlysene

Detaljer

PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter

PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter Dato: 11.11.14 Nøkkelferdige leiligheter 1. ETASJE Leil. nr. Ca. BRA Ca. Areal terrasse i tre Soverom i lukket P-anlegg inkl. omkostninger STATUS H0101 68 26,1 2

Detaljer

21 NYE LEILIGHETER PÅ LUND

21 NYE LEILIGHETER PÅ LUND 21 NYE LEILIGHETER PÅ LUND Dette er Din Eiendom DIN EIENDOM Din Eiendom er en helt selvstendig eiendomsmegler som kun har fokus på å selge eiendom. Vi er ikke underlagt noen bank, og formidler derfor ikke

Detaljer

Dato: 08.05.15 PROSJEKT: Asheimtunet BB17 og BB19 Livsstils-boliger

Dato: 08.05.15 PROSJEKT: Asheimtunet BB17 og BB19 Livsstils-boliger Dato: 08.05.15 PROSJEKT: Asheimtunet BB17 og BB19 Livsstils-boliger Nøkkelferdige leiligheter BB17 Ca. P-rom Ca. Areal terrasse/ Hage Soverom Parkering i lukket P-anlegg Salgspris Salgspris inkl. omkostninger

Detaljer

Dato: 26.01.15 PROSJEKT: Asheimtunet B17, B19 og B20 Livsstils-boliger

Dato: 26.01.15 PROSJEKT: Asheimtunet B17, B19 og B20 Livsstils-boliger Dato: 26.01.15 PROSJEKT: Asheimtunet B17, B19 og B20 Livsstils-boliger Nøkkelferdige leiligheter og rekkehus. B17 Ca. BRA Ca. Areal terrasse/ Hage Soverom Parkering i lukket P-anlegg inkl. omkostninger

Detaljer

Prisliste Østre Hageby Trinn 1 Leilighet

Prisliste Østre Hageby Trinn 1 Leilighet Prisliste Østre Hageby Trinn 1 Leiligheter Leilighet Etasje BRA kvm P-ROM kvm Soverom Terrasse/ balkong Totalsum inkl. omkostninger Pris Status B2/3/2 3 70,1 m 2 67,2 m 2 2 Nei 3.705.932 3.690.000 B3/3/2

Detaljer

Prisliste Østre Hageby Trinn 2

Prisliste Østre Hageby Trinn 2 Prisliste Østre Hageby Trinn 2 29.06.2015 Rekkehus Tomt kvm BRA kvm P-ROM kvm Soverom Totalsum inkl. omkostninger Pris Status B10/1 175 m 2 120 m 2 116,8 m 2 3(4) B10/2 115 m 2 120 m 2 116,8 m 2 3(4) B10/3

Detaljer

10 flotte leiligheter i Lillesand

10 flotte leiligheter i Lillesand NYGÅRDEN, BERGSTØ BYGG 3 10 flotte leiligheter i Lillesand SOLVENDTE LEILIGHETER MED ALT PÅ ETT PLAN Bygg 3 Endelig solvendt! MIDT I LILLESAND HAR VI BYGGET MODERNE LEILIGHETER SOM PASSER ALLE SOM ER LEI

Detaljer

PROSJEKT: SVERTINGSTAD GARD, BB17, BB18 OG BB19

PROSJEKT: SVERTINGSTAD GARD, BB17, BB18 OG BB19 PROSJEKT: SVERTINGSTAD GARD, BB17, BB18 OG BB19 Nøkkelferdige leiligheter BB17 leil.nr. Ca. BRA (eksl. utv. Bod) Type leil. Etasje Soverom Parkering i lukket P-anlegg SALGSPRIS Salgspris Inkl. omkostn.

Detaljer

Bolig, båt og brygge...

Bolig, båt og brygge... Bolig, båt og brygge... 0 HANGARGATEN NOE Å GLEDE SEG TIL I MANDAL nyevestnes.no En ny bydel tar form... NYE VESTNES i Mandal består av nye, moderne og funksjonelle boliger med takterrasser, småbåthavn,

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage (27 boliger) UTBYGGER: Stolt Bolig AS AREAL Bruksareal: ca. 59 kvm P-rom: 56 kvm Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger

Detaljer

LILLESAND 7 MODERNE ATRIUMSHUS. Priser fra kr. 4.300.000,- Fra 150m 2-200m 2

LILLESAND 7 MODERNE ATRIUMSHUS. Priser fra kr. 4.300.000,- Fra 150m 2-200m 2 LILLESAND 7 MODERNE ATRIUMSHUS Priser fra kr. 4.300.000,- Fra 150m 2-200m 2 LUNTEVIKA ATRIUM ER LYST, ÅPENT OG BARNEVENNLIG LEV DET GODE LIVET I LILLESAND Lillesand er for mange Sørlandets perle. Her starter

Detaljer

Salgsinformasjon Prisliste Kjøpetilbud

Salgsinformasjon Prisliste Kjøpetilbud Salgsinformasjon Prisliste Kjøpetilbud Selger/oppdragsgiver: Eiksmarka Bolig AS, org.nr. 999 297 528. Adresse og eiendomsbetegnelse: Adresse: Nils Leuchs Vei 46-50, 1359 Eiksmarka Eiendommen gnr. 34, bnr.

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

5 grader Øst. Salgsprospekt del 2. Et dokument utarbeidet av OBOS eiendomsmeglere Rogaland Org. nr. 977 040 949 20.09.2013 Side 1

5 grader Øst. Salgsprospekt del 2. Et dokument utarbeidet av OBOS eiendomsmeglere Rogaland Org. nr. 977 040 949 20.09.2013 Side 1 5 grader Øst Salgsprospekt del 2 SALG Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbruker om oppføring av ny bustad med mer). EIENDOMMEN Gnr. 53 Bnr. 206 Snr. 2 i STAVANGER

Detaljer

Prisliste. MØLDALHAGEN.NO Vokse opp. Vokse sammen. Vokse videre. MØLDALHAGEN VEKST 22.03.2013

Prisliste. MØLDALHAGEN.NO Vokse opp. Vokse sammen. Vokse videre. MØLDALHAGEN VEKST 22.03.2013 22.03.2013 MØLDALHAGEN VEKST Prisliste Type BRA m 2 P-Rom m 2 Tomt m 2 Sov Kjeller Omkostninger PRIS nøkkelferdig STATUS B11-1-C 151,4 141 136,1 4 Nei B11-2-A 151,4 141 139,1 4 Nei B11-3-A 151,4 141 140,3

Detaljer

FOSSBEKK BRYGGE VEDLEGG TIL SALGSTRINN 3

FOSSBEKK BRYGGE VEDLEGG TIL SALGSTRINN 3 FOSSBEKK BRYGGE VEDLEGG TIL SALGSTRINN 3 1 2 KJØPSINFORMASJON FOSSBEKK BRYGGE BFK, INDRE OG YTRE Megler Sørmegleren AS P.B. 377, 4664 Kristiansand v/rolf Elieson, Eiendomsmegler MNEF (rolf@sormegleren.no)

Detaljer

Salgsoppgave. Eier/ selger Sørkedalsveien 8 AS c/o Stor Oslo Eiendom AS, postboks 606, 0106 Oslo.

Salgsoppgave. Eier/ selger Sørkedalsveien 8 AS c/o Stor Oslo Eiendom AS, postboks 606, 0106 Oslo. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Gnr. 38, bnr. 90 i Oslo kommune. Eiendommene skal deles opp. Endelig matrikkelnummer og adresse tildeles senere. Eier/ selger Sørkedalsveien 8 AS c/o Stor Oslo Eiendom

Detaljer

Prisliste Hove Gård, B3-4, B3-5 og B3-6

Prisliste Hove Gård, B3-4, B3-5 og B3-6 Revidert: 03.08.15 Prisliste Hove Gård, B3-4, B3-5 og B3-6 50 000,- ved signering, resten ved innflytting. Faste priser. Bolig nr. og rekkehus type Ca. BRA *«Egeninnsats» betyr, skaffe materiell og utføre

Detaljer

SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN

SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN Bo i byen lev i skjærgården Sentrumsnære leiligheter på landfast øy i Farsund, like ved badeplass og båthavn. Moderne leiligheter, for de som ønsker en enkel livsstil,

Detaljer

Lune leiligheter midt på Flekkerøy

Lune leiligheter midt på Flekkerøy Lune leiligheter midt på Flekkerøy Folk som allerede bor på Flekkerøy ynder å kalle hjemstedet sitt Kristiansands best bevarte friluftshemmelighet. Her finnes rundt 4000 mål med tur- og friluftsområder

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

Salgsopplysninger for Stensetåsen Søndre leiligheter

Salgsopplysninger for Stensetåsen Søndre leiligheter Salgsopplysninger for Stensetåsen Søndre leiligheter Selger/oppdragsgiver: AAS & NORDAL ENTREPRENØRFORRETNING AS, org.nr. 980 383 660. Eierform: Eier (selveier) Boligtype: Leilighet Adresse og eiendomsbetegnelse:

Detaljer

H A M R HAMRESANDEN TRINN 2 BYGG 6

H A M R HAMRESANDEN TRINN 2 BYGG 6 H A M R E S A D E HAMRESADE TRI 2 BYGG 6 1 REKREASJO OG AKTIVITET Hamresanden er det nærmeste vi kommer et nasjonalsymbol for sommer, sol og ferie. Stranden, rekreasjonsområdet og campingplassen er én

Detaljer