NORSK KJ0PSRETT I HOVEDTREKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK KJ0PSRETT I HOVEDTREKK"

Transkript

1 KRISTEN ANDERSEN NORSK KJ0PSRETT I HOVEDTREKK Uihvefsi: Hombcrc \o OSLO 1951 FORLAGT AV JOHAN GRUNDT TANUM

2 Innhold. Del I. Kjop av losere. Side Kap. 1. Kjepsloven 1907 u Kap. 2. Kjep som rettslig begrep 13 Kap. 3. Tolking og utfylling i kjep Tolking og utfylling i sin alminnelighet Tolkings» og atfyllingsregler i kjapsloven Aktivitets* og solidaritetskravet i kjep Litt om bevisbyrden i kjep 22 Kap. 4. Forholdet meilom kutyme og deklaratorisk lov i kjap 26 Kap. 5. Kjoperens og selgerens ytelse Kjoperens ytelse 31 A. Betalingsmaten 31 B. Kj0pesummens fastlegning 32 C. Renter av kj0pesununen 33 D. Omkostninger ved kj0pet Selgerens ytelse 34 A. Leveringen 34 a. Kj0p uten plikt for selgeren til S sende det 0konomiske gode. Kj0pslovens 9 35 b. Plassalg. Kj0pslovens c. Det enkle foi«endelseskj0p. Kj0psk>vens d. Kj0p med sserlige transportklausuler. Kj0pslovens B. Det 0konomiske godes kontraktsmessighet 41 C. Tilbeh0r til det 0konomiske gode

3 D. Pruktavkastning og annet utbytte av det solgte 0konomiske gade 42 a. Naturlige og borgerlige frukter. Kj0pslovens b. Utbytte av aksjer. Kj0pslovens c. Renter av fordringer. Kj0pslovens E. Surrogater for det solgte 0konomiske gode 45 a. Erstatningskrav mot skadevoldende tredjemann b. Krav etter forsikringspolise 46 F. Spillerom for ytelsen 46 G. Sekundsere ytelser 48 Kap. 6. Tidspunktet for kjaperens og selgerens ytelse Innledning Pakrav. - Kjepslovens Bestemt tidsrom for ytelsen. Valgretten etter kjeps» lovens 13 Kap. 7. Frinsippet om ytelsenes samtidige utveksling. - Kjepslovens Kjepslovens Kjepslovens Kjepslovens Delvis oppfyllelse 57 Kap. 8. Risikoens overgang Risikoproblemets ekonomiske point Tidspunktet for risikoens overgang 60 A. Leveringen som skjasringstidspunkt. Hovedregelen x kj0pslovens 17,1 60 B. Unntak fra hovedregelen 62 a. Risikoen gar over f0r levering er s&jedd. Kj0pslovens 17,2 og b. Risikoen blir hos selgeren pa tross av at levering har funnet sted. Kj0pslovens Naermere om de begivenheter som omfattes av risikoen 4. Krav etter forsikringspolise 51 6 * 64 Del 2. Kap. 9. Mislighold i loserekjep 69 Kap. 10. Selgerens mislighold

4 1. Leveringen uteblir eller forsinkes 71 A. Kj0perens rett til a heve kj0pet 71 a. Kj0pslovens hevningsbegrep 71 b. Hevningsretten nar selgerens ytelse framtrer som en samlet engangs-oppfyllelse. Kj0pslovens c. Hevningsretten ved antisipert mora 73 d. Hevningsretten ved suksessiv levering. Kj0pslovens e. Hevningsretten ved delvis levering som ikke har hjernmel i kj0pekontrakten 75 B. Kj0perens rett til a kreve levering 76 C. Kj0perens rett til a kreve erstatning 77 a. Innledende bemerkninger om kj0pslovens 23 og Naermere om forholdet meilom kj0pslovens 23 og b. Klarlegging av selgerens erstatningskrav med utgangspunkt i, og i tilknytning til kj0pslovems I. Dein tradisjonelle tolking av kj0pslovens 24 pa grurmlag av Almén's kommentar Sondringetn mellom den objektive og subjektive umulighet som utslaggivende kriteriiim Kritisk vurdering av sondringen mellom den subjektive og den objektive umulighet 85 II. Tilrettelegging av et nytt tolkingsgrunnlag 88 D. Fastsettelse av erstatningskravet 104 E. Kj0perens reklamasjonsplikt 107 a. Kj0pslovens b. Kj0pslovens c. Virkningen av at selgeren innlater seg pa «en realitetsdr0ftelse» ved for sen reklamasjon Mangler ved det ekonomiske gode A. Begrepet mangel 110 B. Tidspunktet for mangelens konstatering 112 C. Kj0perens rett til a heve kj0pet 112 a. Hevningsretten nar selgerens ytelse framtrer som en samlet engangs-oppfyllelse 112 b. Hevningsretten ved suksessiv levering 113 D. Kj0perens rett til a kreve prisavslag 114 E. Kj0perens rett til a kreve erstatning 115 a. Forholdet meeom kj0pslovens 42 og b. Kj0pslovens c. Kj0pslovens F. Fastsettelse av erstatningsansvaret. Kj0pslovens

5 G. Erstatning for skade fremkalt ved det 0konomiske godes farlige egenskaper 117 H. Kj0perens krav pa om- eller etterlevering 118 I. Selgerens rett til a avhjelpe mangelen. Kj0pslovens J. Andre omstendigheter som hindrer paberopelse av mangler 120 a. Mangelens synbarhet 120 b. Forbehold fra selgerens side 123 c. Mangelen skyldes kj0perens forhold 124 d. Kj0perens reklamasjonsplikt. Kj0pslovens 52 54, jfrt Vanhjemmel 127 A. Begrepet va nhjemmel 127 B. Rettsvirkmingene av vanhjemmel i sin alminneligihet C. Kj0perens rett til a heve kj0pet 128 D. Kj0perens rett til a kreve prisavslag 128 E. Kj0perens rett til a kreve erstatning 129 a. Kj0pslovens b. Situasjoner som ikke gar under kj0pslovens F. Omstendigheter som hindrer paberopelse av vanhjemmelen 130 G. Springende regress 131 Kap. 11. Mislighold fra kjeperens side Forsinket betaling A. Selgerens rett til a heve kj0pet 132 a. Hevningsretten nar betalingen framtrer som en engangserleggelse 132 b. Hevningsretten nar kj0pesummen skal betales suksessivt 133 c. Amtisipert mora solvendi 134 B. Selgerens rett til a fastholde kj0pet 135 C. Selgerens rett til a kreve erstatning 136 D. Fastsettelse av erstatningsansvaret 136 E. Selgerens reklamasjonsplikt. Kj0pslovens 31 og Sviktende betalingsevne A. Selgerens tilbakeholds- og stansningsrett 138 B. Selgerens rett til è kreve det 0kononuske gode utlevert Kap. 12. Den gjensidige omsorgs», salgs* og restihi< sjonsplikt ved mora accipiendi og mislighold

6 Selgerens omsorgs» og salgsplikt A. Situasjonen ved mora accipiendi 144 B. Situasjonen ved mislighold Kjeperens omsorgs«og salgsplikt I Selgers og kjepers restitusjonsplikt 149 Del 3. Kjep av fast eiendom. Kjep av fast eiendom 153 Avbetalingskjop Del 4. Avbetalingskjep. I6i Litteratur, med brukte forkortelser

Forbruker kjøpsloven

Forbruker kjøpsloven Forbruker kjøpsloven INNHOLD Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Alminnelig virkeområde 2. Lovens anvendelse i noen særlige forhold 3. Ufravikelighet. Lovvalg

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

Besl. O. nr. 67. Jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) År 2002 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 67. Jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) År 2002 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 67 Jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) År 2002 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) Kapittel

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00 FactoryOutlet Norge AS Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Innledning: Dette kjøpet er regulert av disse standardbetingelsene for forbrukerkjøp av varer over Internett slik

Detaljer

ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT

ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT A r b e i d s n o t a t e r f r a H øg s k o l e n i B u s k e r u d nr. 54 ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT Lov om forbrukerkjøp av 21.06.2002 nr. 34 (forbrukerkjøpsloven) En ny lov som forenkler og klargjør

Detaljer

Rt-1999-408 (94-99)

Rt-1999-408 (94-99) <noscript>ncit: 31:11</noscript> Side 1 av 15 Rt-1999-408 (94-99) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-03-23 PUBLISERT: Rt-1999-408 (94-99) STIKKORD: Pengekravsrett. Kjøpsrett. Eiendomsmegleransvar. Hevning. Reklamasjon. SAMMENDRAG:

Detaljer

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER for leveranser av maskiner samt annen mekanisk, elektrisk og elektronisk utrustning i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2001 av Hovedorganisationen

Detaljer

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013 20 år 1992 2012 1 2 1 LOVVALG... 4 1.1 Innledning...4 1.2 Nærmere om kjøpsloven...4 1.3 Nærmere om forbrukerkjøpsloven...4 1.4 Nærmere

Detaljer

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser for støpegods i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2003 av Hovedorganisationen Dansk Industri og Danske Støberiers Brancheforening, Danmark,

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

FORELDELSE AV FORDRINGER

FORELDELSE AV FORDRINGER FORELDELSE AV FORDRINGER C AV FORLAGT AV GUSTAV E. RAABE INNHOLD Forkortelser 9 I: g 1. Alminnelige forklaringer. Kilder 13 I. Foreldelse og beslektede rettsinstitutter s. 13. II. Foreldelsesreglenes formål

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse

Detaljer

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse:

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1 SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10.

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIKROS SKOTTVOLL ENK Anvendelse. Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alt salg fra Mikros Skottvoll ENK, også kalt Selger eller Mikros, såfremt

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS 1 Innledning 1.1 DEFINISJONER Kjøper: E.C. Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma

Detaljer

Momenter til vurdering av erstatningssaker:

Momenter til vurdering av erstatningssaker: JUS102 Oppgavemetodikk i erstatningsrett og kort innføring i tre sentrale erstatningsgrunnlag av Steinar Taubøll Dette dokumentet inneholder en kort innføring i tre sentrale erstatningsgrunnlag. Dette

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester

Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester NHO Service Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester 1. Avtalens parter Det er i dag inngått avtale om kjøp av skadesaneringstjenester mellom [Fyll inn] (heretter Leverandør ) og [Fyll inn]

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Programlisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Programlisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS 1. Anvendelse 1.1. Alle Smart Connection IKT AS tilbud, salg og leveringer reguleres av disse betingelser og vilkår, med mindre annet

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

Betingelser for privatkunder

Betingelser for privatkunder Betingelser for privatkunder Innledning: Dette kjøpet er regulert av Cleaner.no salgsbetingelser for kjøp av varer gjennom nettbutikken www.cleaner.no Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven

Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven 126 Forbrukerkjøp når alle tre vilkårene er oppfylt Standardkontrakt Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven Når gjelder forbrukerkjøpsloven? Loven gir beskyttelse til forbrukerne ved forbrukerkjøp.

Detaljer