Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/ oktober, Høgskolen i Østfold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold"

Transkript

1 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning REFERAT NRT-møte 2/ oktober, Høgskolen i Østfold Deltagerliste, se vedlegg 1 Program, se vedlegg 2 SAKLISTE: NRT-sak 19/10 Godkjenning av innkalling og saksliste NRT-sak 20/10 Referat fra NRT-møte 1/10 NRT-sak 21/10 Rapportering fra Arbeidsutvalget NRT-sak 22/10 Orientering om Høgskolen i Østfold ved prorektor Hans Blom Inkludert: Strategi for videreutvikling av de teknologiske utdanningene med relasjon til SAK De to avdelingenes samarbeid om ingeniørutdanningen Relasjonene til næringslivet i Østfold NRT-sak 23/10 Høring Rammeplan for revidert ingeniørutdanning NRT-sak 24/10 Retningslinjene og indikatorene for bachelor-utdanningene NRTs rolle i implementeringen og videreutviklingen NRT-sak 25/10 Ingeniørdidaktikkurset Endelig opplegg Innledning av Marte Bratseth Johansen, leder av gruppen på NTNU som utvikler kurset for NRT NRT-sak 26/10 Handlingsromsutvalget Prosess & resultat; Oppfølging & refleksjon Foredrag av Marianne Harg, President i Tekna og leder for gruppen som har vurdert handlingsrommet for universiteter og høyskoler NRT-sak 27/10 Arbeidsplan for NRT-arbeidet Ferdig plan Innlegg fra Bjørn Gitle Hauge, Vitensenteret i Østfold med tilknytting til punktet Rekruttering, gjennomføring og frafall NRT-sak 28/10 Status Arbeidet med harmonisering av bruken av karakterer på masteroppgaver Fellesarbeid mellom Nasjonalt Fakultetsmøte for Realfag og Nasjonalt Råd for Teknologi NRT-sak 29/10 Kvalifikasjonsrammeverket De fem store utdanningsområdene NRT-sak 30/10 Studentenes kvarter NRT-sak 31/10 Siste nytt fra RENATE NRT-sak 32/10 Siste nytt fra Forskningsrådet NRT-sak 33/10 Siste nytt fra Kunnskapsdepartementet NRT-sak 34/10 Rapport fra arbeidsgruppen Sjø NRT-sak 35/10 Eventuelt Innledninger holdt på møtet legges ut på dokumenthotellet og på UHRs hjemmesider Referatet ble sendt ut til NRT til kommentar Referatet ble godkjent den

2 NRT sak 19/10 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedlegg NRT VARSLING [E-post fra sekretæren som varsler møte nr 2/10] Det var ingen kommentarer til innkallingen eller sakslisten. Det ble ikke meldt noen saker under eventuelt. Leder opplyste at kun leder innleder i forbindelse med sak NRT 23/10 Høring Rammeplan for revidert ingeniørutdanning. Ingen merknader fremkom. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning godkjenner innkalling og saksliste. NRT-sak 20/10 Referat fra NRT møte 1/10 Vedlegg NRT REFERAT [Godkjent referat fra NRT møtet 01/10 i Narvik] Utkast til referat fra NRT-møte 1/10 ble sendt deltakerne på e-post med kommentarfrist. Referatet er å anse som godkjent i det merknadene er innarbeidet. Ingen merknader fremkom. I tillegg til at referatet ligger på dokumenthotellet er det utlagt på UHRS Internettssider Nasjonalt råd for teknologisk utdanning tar til etterretning at referatet fra møte nr 1/10 er godkjent og gjort tilgjengelig. NRT-sak 21/10 Rapportering fra Arbeidsutvalget Leder ga en orientering om Arbeidsutvalgets aktiviteter siden NRT- møte 1/10. Leder viste til at alle dokumenter angående arbeidet i AU er utlagt på dokumenthotellet. Leder spurte om det var ønske om også varamedlemmene får egen tilgang til dokumenthotellet. Det ble uttrykt ønske om at tilgangen til dokumenthotellet utvides slik at varamedlemmene får egen tilgang. Det ble også uttrykt ønske om at de sentrale vedleggene fulgte med innkallingen som en egen samlet PDF-fil. Det ble også uttrykt ønske om å inkludere referanser ikke bare fra behandlingssted til vedlegg, men også i vedleggsnavn tilbake til behandlingssted. 2

3 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning tar leders orientering om AUs aktivitet siden NRT 1/10 til orientering uten merknader. Rådet ber om at varamedlemmene får egen tilgang til dokumenthotellet. Rådet ber om å få tilsendt vedlegg også som et samlet dokument, og om å få returreferanser innarbeidet i dokumentnavn NRT-sak 22/10 Orientering om Høgskolen i Østfold Prorektor Hans Blom og dekan Steinar Hurrød ga en orientering om Høgskolen i Østfold og Avdeling for Ingeniørfag. De var innom blant annet: Strategi for videreutvikling av de teknologiske utdanningene med relasjon til SAK De to avdelingenes samarbeid om ingeniørutdanningen Relasjonene til næringslivet i Østfold Studieleder Terje Karlsen presenterte et felles opplegg for ingeniørutdanningene ved Oslofjordalliansen. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning tar saken til orientering. NRT sak 23/10 Høring Rammeplan for revidert ingeniørutdanning Vedlegg AU RPLAN-KD-HOERBREV [KDs høringsbrev under møte 5/10 i AU] Vedlegg AU RPLAN-KD-INNHOLD [KDs forlag til rammeplan under møte 5/10 i AU] Vedlegg AU RPLAN-KD-OPPTAK [KDs endringsforslag av opptaksforskriften under møte 5/10 i AU] Vedlegg AU RPLAN-RU-KD-SAMMENLIKN [Forskjellen mellom KD og Rammeplanutvalg under møte 5/10 i AU] Vedlegg NRT RPLAN-HOERING-AU-UTKAST [AUs forslag til høringssvar] Leder innledet til debatt om høringssvaret. Leder påpekte at institusjonene også avgir egne høringsuttalelser. AUs medlemmer kommer alle fra institusjoner som vil avgi høringssvar, slik at AU ikke har noen medlemmer som ikke har deltatt i arbeidet med rammeplanen eller høringen. Rådet ønsket mer tid til avsluttende debatt og noe mindre tid til gruppearbeid enn det som fremgikk av programmet. Det var fem grupper som hver kom med innspill til høringssvaret. Oppsummering av gruppearbeidet er vedlegg 3 til referatet. Det fremkom ikke kommentarer til høringssvaret angående endringer i opptaksforskriften til høyere utdanning. 3

4 Høringssvaret bør være delvis drøftende og dermed vise at det er forskjellige syn på flere deler i forslaget til ny rammeplan. Ønsket om bedre tid til implementeringen ble ikke motsagt av noen av rådets medlemmer. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning vedtar AUs forslag til høringssvar angående rammeplanen og tilhørende endringer i opptaksforskriften for høyere utdanning med de endringer som kom fram i møtet. Leder bes ferdigstille høringssvarene og oversende dem til departementet. NRT-sak 24/10 Retningslinjene og indikatorene for bachelorutdanningene Vedlegg NRT RPLAN-RETLINJE-FERDIG [Rammeplanutvalgets retningslinjer med indikatorer til rammeplan] Nestleder innledet. Rammeplanutvalget hadde fått i oppdrag å utarbeide nasjonale retningslinjer til rammeplanen og hadde innlevert disse 15. oktober. Rammeplanen forankrer retningslinjene. Etter forskriften skal retningslinjene ikke formelt fastsettes av departementet, men skal sendes ut av departementet slik de ble levert fra Rammeplanutvalget. De nasjonale retningslinjene innholder også kjennetegn og indikatorer for ingeniørutdanningen. De innleverte retningslinjene er ikke komplett da det er antatt å bli noen justeringer i departementets forslag blant annen for Y-veisprogrammene. Endelig versjon av retningslinjene kan ferdigstilles først når forskriften er fastsatt. De fem gruppene fikk ikke tid til å komme noe særlig inn på retningslinjene, men i debatten fremkom det et klart ønske om at sektoren skal ha en aktiv rolle i forhold til retningslinjene og et eierskap til dem ved Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. At det legges opp til en rapportering av erfaringene med retningslinjene, var det også tilslutning til. Det kom også frem tydelige forventninger til aktiv bruk av retningslinjene og indikatorene fra KDs observatør. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning tar retningslinjene som Rammeplanutvalget oversendte Kunnskapsdepartementet innen fristen 15.oktober til etterretning. Dersom det blir endringer i retningslinjene som følge av at forskriften om rammeplan for ingeniørutdanning blir endret i forhold til høringsforslaget, ber NRT om at AU forholder seg til de innspill som kom fram i debatten. NRT ønsker at retningslinjene inkludert kjennetegn og indikatorer skal være et nyttig verktøy for institusjonene. NRT vil således ta en aktiv rolle i 4

5 forhold til retningslinjene og vil foreslå endringer når det er behov for det. NRT vil være med på å utforme endringene. NRT ber alle sine medlemmer innen utgangen av august i det første året den nye rammeplanen gjelder for, å oversende AU sine erfaringer med retningslinjene inkludert kjennetegn og indikatorer. AU bes om å utarbeide en erfaringsrapport basert på medlemmenes tilbakemeldinger, til det første rådsmøte i NRT etter at erfaringene er mottatt. NRT vil i det møtet drøfte om det er behov for revisjoner og evt. fra når. NRT-sak 25/10 Ingeniørdidaktikkurset Endelig opplegg Vedlegg NRT NRT-NTNU-INGDIDAK-AVT-INNG [Avtalen mellom NTNU og NRT] Vedlegg AU NRT-NTNU-INGDIDAK-AVT-FORSL [NTNUs forslagsbrev til NRT om opplegg under møte 6/10 i AU] Vedlegg AU FAG-DIDAK-INST-NR [Liste over potensielle deltagere á jour pr juni under møte 5/10 i AU] Avtalen med NTNU om det fagdidaktiske kurset ble underskrevet før rådsmøtet var avsluttet. Ekstern innleder Marte Bratseth Johansen, NTNU, gikk gjennom opplegget for kurset. I debatten fremkom det at noen synes at kurset er dyrt. Observatør fra departementet opplyste at departementet forventet på grunnlag av NOKUT-evalueringen og institusjonenes tilbakemeldinger at institusjonene tok reelt fatt i ingeniørdidaktikken. Departementet vil følge opp saken dersom departementet finner at institusjonene satsning på fagdidaktikk ikke har det nødvendige omfanget. Under debatten fremkom det ønske om at det sendes ut en e-post som gir en ekstra anledning til å melde på mentorer. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning takker for innlendingen. NRT stadfester at avtalen nå er på plass. NRT ber om at det sendes ut en ny e-post med en siste mulighet til å melde på mentorer. NRT vil påpeke at det er den enkelte institusjons ansvar å sørge for at det skjer et godt og kontinuerlig utviklingsarbeid med fagdidaktikken som anvendes i de teknologiske utdanningene. NRT ber om innspill på medlemmer til styringsgruppen for kurset innen 15. november. 5

6 NRT-sak 26/10 Handlingsromsutvalget - Prosess & resultat; Oppfølging & refleksjon Vedlegg AU KD-HANDLROM-FULLRAPP [Rapporten fra handlingsromsutvalget under møte 2/10 i AU] Ekstern innleder var Marianne Harg, president i TEKNA. Hun ledet gruppen oppnevnt av Kunnskapsdepartementet som utredet det handlingsrommet som universiteter og høyskoler har. Harg kom nå særlig inn på hvordan utredningen var fulgt opp. Departementet har fulgt opp mange av forslagene, men institusjonene må også selv følge opp noen av forslagene. Innledningen og debatten viste at her skjer det mye og at institusjonene er interessert i det. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning takker for en interessant innledning. NRT ber den gruppen som skal koordinere arbeidet med Arbeidsplanens punkt Økonomien i ingeniørutdanningen aktivt å bruke det som fremkom i diskusjonen. NRT-sak 27/10 Arbeidsplan for NRT-arbeidet Ferdig plan Vedlegg NRT ARB-PLAN-AU-FERDIG [Arbeidsplanen slik den fremstår etter at AU har ferdigstilt den] Leder innledet og redegjorde for AUs arbeid med ferdigstillingen av arbeidsplanen. Rådet ga sin tilslutning til planen. Planen forutsetter at hvert medlem av NRT bidrar med sitt for at målene kan nås. Tiltakene er formulert slik at det kan dokumenteres om de er gjennomført eller ikke. Målene nås ikke gjennom NRTs innsats alene. Basert på tidligere avstemmingsresultat bygger Arbeidsplanen på at det opprettes noen små koordinerings- og/eller pådrivergrupper. Hvilke institusjoner som foreslås å delta i de gruppene samt hvilken institusjon som bes om å lede gruppene, fremkommer også. Et medlem fra AU og sekretæren vil ha som sitt spesielle ansvar å følge opp hvert sitt område. Dersom flere av institusjonene ønsker å delta i gruppene skal det være mulighet for det. Dette ble sett på som positivt. En forutsetning er at arbeidet blir holdt innenfor rimelig ressursbruk, og det forutsettes at gruppene bruker elektronisk kontakt aktivt i arbeidet. Knyttet opp mot arbeidet med rekruttering ble det gitt en orientering om Vitenssenteret i Østfold ved ekstern innleder Bjørn Gitle Hauge. I de påfølgende kommentarer fremkom det at rådet var imponert over hva som er under oppbygging i Østfold. Dette utgjør et godt eksempel for andre. 6

7 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning takker for en interessant orientering om Vitensenteret i Østfold. NRT vil følge opp Arbeidsplanen gjennom at alle medlemmer vil bidra slik det fremgår av planen. NRT ber om at alle gruppene snarlig kommer i gang og at medlemmet fra utpekt institusjon som skal lede de enkelte gruppene, snarlig tar kontakt med aktuelt AU medlem slik at tiltakene kan settes i verk. NRT ber AU om en statusgjennomgang av arbeidet på NRT-møte 2/11. NRT-sak 28/10 Status - Arbeidet med harmonisering av bruken av karakterer på masteroppgaver Nasjonalt Fakultetsmøte for Realfag og Nasjonalt Råd for Teknologi har nedsatt en felles arbeidsgruppe med oppgave å komme fram til forslag på harmonisering av karakterene på masteroppgaver innen realfag og teknologi. Gruppen har kommet langt med sitt arbeid, men er ikke ferdig. Vidar Thue- Hansen presenterte gruppens arbeid med beskrivelser av karakterene til masteroppgavene. Gruppen har ennå ikke avgitt sitt innstilling. Gruppen er åpen for innspill og ønsker seg slike. Flere av medlemmene i rådet påpekte at beskrivelsen av karakteren A nærmest var en beskrivelse av en ph.d. avhandling. I og med beskrivelsen ikke var utsendt på forhånd ønsket rådet å få presentasjonen tilsendt til kommentar. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning takker for presentasjonen og merket seg at gruppen ikke er ferdig med sitt arbeid. Det presenterte forslaget er et godt grunnlag for videre diskusjon. NRT ber AU i samarbeid med Det nasjonale fakultetsmøte for realfag sørge for at arbeidet ferdigstilles. NRT ber AU sørge for at presentasjonen sendes rådets medlemmer til kommentar. Rådets medlemmer gis en kommentarfrist på en uke fra utsending. NRT ber AU sørger for at tilbakemeldingene i saken oversendes så raskt som mulig til NRTs medlemmer i gruppen. 7

8 NRT-sak 29/10 Kvalifikasjonsrammeverket - De fem store utdanningsområdene Vedlegg NRT KRV-OPPLEGG-BESKRIV [Innledningen til Ole-Gunnar Søgnen ved oppstartsmøtet 1. september] Ole-Gunnar Søgnen innledet kort. Deretter ble de seks utkastene til læringsutbyttebeskrivelser presentert av representanter fra de ulike gruppene. Data hadde to varianter, men var klare på at fagmiljøene innen data ønsket den versjonen som var mest detaljert i kvalifikasjonene. Det ble også diskutert om beskrivelsene når de var ferdige, skulle inn i retningslinjene på en eller annen måte. Det var ønske om å ha dem samlet et sted, men ikke innarbeidet som en del av selve retningslinjene. De bør være vedlegg til inspirasjon. Rådet påpekte at beskrivelsene er forskjellige i omfang og detaljering. Fagmøtene som er avholdt ble sett på som viktige og det var et tydelig ønske om flere slike. Spesielt viktig var det å få til et fagmøte innen elektro hvor det ikke hadde vært avholdt noe møte. I løpet av møtet meldte HiVe at de kunne påta seg det. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning takker representantene for gruppene for presentasjonene og de institusjoner og personer som har deltatt i arbeidet så langt. Dette arbeidet vil bidra til implementeringen av rammeplanen og lette arbeidet for den enkelte institusjon. NRT ber om at de presenterte forslagene til læringsutbytte-beskrivelser sendes ut til rådets medlemmer for kommentarer. NRT ser forslagene til læringsutbyttebeskrivelser som svært viktige og ber AU sørge for at forslagene ferdigstilles og harmoniseres i form og mht. detaljeringsgrad. NRT ber om at forslag til de seks settene med læringsutbytte-beskrivelser tas inn som kilde til inspirasjon i form av vedlegg til retningslinjene til rammeplanen. NRT ser positivt på ethvert videre samarbeid mellom institusjonene om harmonisering av læringsutbytte-beskrivelser for program, retninger og emner. NRT-sak 30/10 Studentenes kvarter Studentene orienterte blant annet om arbeidet med og i deres nye organisasjon, Norsk Studentorganisasjon (NSO) og dens struktur. NSO representerer nå ca medlemmer. 8

9 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning takker for orienteringen og tar saken til orientering. NRT-sak 31/10 Siste nytt fra RENATE Det ble gitt en kort orientering om RENATEs seneste tiltak og aktiviteter slik som ENTER, mentorer og Alfa modellbyrå. RENATE ser gjerne at det etableres et samarbeid med Det nasjonale fakultetsmøte for realfag og NRT om problemstillingene rundt frafall. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning takker for orienteringen og tar saken til orientering. NRT-sak 32/10 Siste nytt fra Forskningsrådet Det ble gitt en kort orientering fra Forskningsrådet blant annet om reorganiseringen og endring i antall divisjoner. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning takker for orienteringen og tar saken til orientering. NRT-sak 33/10 Siste nytt fra Kunnskapsdepartementet Det ble gitt en kort orientering om siste nytt fra Kunnskapsdepartementet, blant annet om: Antall nye studieplasser - herunder 208 til NMT-fag. Årets budsjett, økningen og helsårsvirkningen. Det blir SAK-midler også i 2011 Konklusjonen ble at NRT kan søke på frie realfagsmidler og eventuelle SAK-midler også i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning takker for orienteringen og tar saken til orientering. 9

10 NRT-sak 34/10 Rapport fra arbeidsgruppen Sjø Det ble gitt en kort orientering om arbeidsgruppen og dens arbeid. Det ble påpekt at skal utdanningen tilfredsstille teorikravene til maritime sertifikater, er institusjonene bundet av Sjøfartsdirektoratets forskrift og den internasjonale konvensjonen (STCW International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). Nasjonalt råd for teknologisk utdanning takker for orienteringen og tar saken til orientering. NRT-sak 35/10 Eventuelt Det var ingen saker til behandling under eventuelt Leder opplyste om når og hvor rådsmøtene i 2011 holdes: Vårens rådsmøte holdes i Bergen og vil innholde et fellesmøte med Det nasjonale fakultetsmøte for realfag og vil gå over to dager i perioden mai. Mest aktuelt er mai. Høstens rådsmøte holdes ved Høgskolen i Telemark (Porsgrunn) 19. og 20. oktober Leder takket Høgskolen i Østfold for et godt og interessant opplegg rundt møtet og for god hjelp til avviklingen av møtet. 10

11 VEDLEGG 1 til referat fra NRT-møtet 2/10 Deltagere Institusjon Representant Merknad Høgskolen i Bergen Dekan Ole-Gunnar Søgnen Høgskolen i Buskerud Dekan Arvid Siqveland Høgskolen i Gjøvik Dekan Torbjørn Skogsrud Høgskolen i Narvik Terje Brinck Løyning Høgskolen i Oslo Studieleder Mette Mo Jakobsen Nestleder NRT Høgskulen i Sogn og Fjordane Studieleder Eli Nummedal Høgskolen Stord / Haugesund Studieleder Monika Metallinou Høgskolen i Sør-Trøndelag Dekan Sissel Ravnsborg Høgskolen i Telemark Instituttleder Morten Christian Melaaen Høgskolen i Vestfold Dekan Duy-Tho Do Høgskolen i Østfold Dekan Steinar Hurrød Høgskolen i Ålesund Forfall NTNU Dekan Mads Nygård Leder NRT NTNU Prodekan Svein Remseth NTNU Dekan Geir Øien NTNU Dekan Bjørn Hafskjold UMB Instituttleder Vidar Thue-Hansen Universitetet i Agder Vara Audhild Vaaje Universitetet i Bergen Professor Geir Anton Johansen Universitetet i Oslo Studiedekan Annik Myhre Universitetet i Stavanger Prodekan Tore Wiik Universitetet i Tromsø Prodekan Inger Johanne Lurås Norsk studentorganisasjon Student Daniel Georg Weber Norsk studentorganisasjon Student Mona Grønnerud Norsk studentorganisasjon Student Nils Magne Killingberg Norsk studentorganisasjon Forfall NITO Fagsjef Bjørn Olsen Tekna Fagdirektør Terje Olav Moen NHO Forfall Kunnskapsdepartementet Seniorrådgiver Joakim Bakke Kunnskapsdepartementet Rådgiver Lene Karin Wiberg Norges forskningsråd Seniorrådgiver Bjørn E. Braathen Krigsskolen Seniorrådgiver Else Midtsundstad RENATE-senteret Avd. dir. Camilla Nereid NITO Studentene Student Espen Tveitevåg Tekna Studentene Student Audun Martinsen UHRs sekretariat Ole Bernt Thorvaldsen TeknoVest Beate Krøvel Humberset Gjest OFA Anne Kari Botnmark Gjest Høgskolen i Østfold Studieleder Terje Karlsen Gjest Høgskolen i Østfold Studieleder Elin Gunby Kristensen Gjest 11

12 VEDLEGG 2 til referat fra NRT-møtet 2/10 Program Onsdag 20. oktober Omvisning på HiØ Lunsj på HiØ Fra Velkommen Godkjenning av innkalling og saksliste Referat fra NRT-møte 1/10 Rapportering fra Arbeidsutvalget til Orientering om Høgskolen i Østfold ved prorektor Hans Blom Inkludert: Strategi for videreutvikling av de teknologiske utdanningene med relasjon til SAK De to avdelingenes samarbeid om ingeniørutdanningen Relasjonene til næringslivet i Østfold Kaffepause Fra Fra Høring Rammeplan for revidert ingeniørutdanning Gruppearbeid felles for høringen og retningslinjene er innlagt til Retningslinjene og indikatorene for bachelor-utdanningene NRTs rolle i implementeringen og videreutviklingen Ingeniørdidaktikkurset Endelig opplegg Innledning av Marte Bratseth Johansen, leder av gruppen på NTNU som utvikler kurset for NRT til Handlingsromsutvalget Prosess & resultat; Oppfølging & refleksjon Foredrag av Marianne Harg, President i Tekna og leder for gruppen som har vurdert handlingsrommet for universiteter og høyskoler Torsdag 21. oktober Fra Avslutning av to saker fra første dag: Høring - Rammeplan for revidert ingeniørutdanning NRTs rolle i implementeringen og videreutviklingen av retningslinjene og indikatorene for bachelor-utdanningene Arbeidsplan for NRT-arbeidet Ferdig plan Innlegg fra Bjørn Gitle Hauge, Vitensenteret i Østfold med tilknytting til punktet Rekruttering, gjennomføring og frafall til Status Arbeidet med harmonisering av bruken av karakterer på masteroppgaver Fellesarbeid mellom Nasjonalt Fakultetsmøte for Realfag og Nasjonalt Råd for Teknologi Kaffepause Kvalifikasjonsrammeverket De fem store utdanningsområdene Fra Studentenes kvarter Siste nytt fra RENATE Siste nytt fra Forskningsrådet Siste nytt fra Kunnskapsdepartementet til Rapport fra arbeidsgruppen Sjø Fra Eventuelt til Avslutning Bedriftsbesøk Stabburet AS 12

13 VEDLEGG 3 til referat fra NRT-møtet 2/10 OPPSUMMERING AV GRUPPEARBEIDET UNDER NRT-sak 23/10 og 24/10 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning sine medlemmer diskuterte forslag til høringsuttalelse, basert på forskrift til rammeplan, opptaksforskriften og bakgrunnsdokumenter, i grupper under rådsmøtet i Fredrikstad Rammeplanutvalgets dokument Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning var blant sakspapirene til møtet. Skriftlige tilbakemeldinger fra medlemmene er gjengitt gruppevis nedenfor. Disse er innarbeidet i innsendt høringsuttalelse. Gruppe 1: Ikke fastsette fagstørrelse maks 4 fag Samarbeid studieprogram 5. semester naturlig fordypningssemester Kombinasjonsfagene? Struktur/ figur i forskrift til retningslinjene KRV god ramme rundt fremtidig ingeniørutdanning Tidsfaktoren, krevende implementering Gruppe 2: 10 studiepoeng emner Økonomi + statistikk Fysikk + Kjemi (3kJ, 3Fy) Læringsutbytte på tilnærmet nivå II (Master?) Inngående kontra bred kunnskap: Konsistent Språkbruk i hht NKR, samt ambisjonsnivå Ferdigheter: også for ambisiøst (Eks: Sml LU-5 i rammeplan med ferdigheter NKR) Siste avsnitt i krav til LU, 3: Inngående. Har ulik betydning? Innov. og entrepren. avlæres? 2: Opptaksreglement: OK, men hardt for studentene. RELEVANT FAGBREV. 13

14 Gruppe 3: Prosess Tid Kvalitet Kostnad, Finansiering -Friske midler Rammeplan er bra! Læringsmål Opptak -Diffrensierte -Evaluering Grunnlag for master -Forskjellige opptaksnivå Studiekultur Endring krever tid Gruppe 4: 30 studiepoeng valgfrie emner Uklart hva som menes. Hva betyr valgfrihet i forhold til videre utdanning? Forskrift 11. Tidligere rammeplan- siste mulige eksamen Fysikk/Kjemi: Implementering? Eget kurs for hver linje, hvert program Gruppe 5: 10 studiepoeng bør ikke være absolutt Y-vei bør være mer fleksibel enn boksordning. Eget tilpasset løp. Delvis samordning. Tres. Læringsutbytte fremfor boksmodell. 14

Årsrapport 2010. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Årsrapport 2010. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Årsrapport 2010 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Innholdsfortegnelse 1 NRTs funksjon... 3 2 NRTs medlemmer... 3 3 NRTs arbeidsutvalg og sekretariat... 3 4 Møtevirksomhet... 4 5 Studietur... 4 6

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Medlemmer: Mads Nygård, leder (ankom noe senere enn møtestart) Mette Mo Jakobsen Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til stede: Nygård (leder) Mette Mo Jakobsen (nestleder) Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Pia Helen Bjørsvik Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt Thorvaldsen

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Tilstede: Mads Nygård (leder) Mette Mo Jakobsen (nestleder) Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Lars Kristian Holgersen Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt

Detaljer

Årsrapport 2009. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Årsrapport 2009. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Årsrapport 2009 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Innholdsfortegnelse 1 NRTs funksjon... 3 2 NRTs medlemmer... 3 3 NRTs arbeidsutvalg og sekretariat... 3 4 Møtevirksomhet... 4 5 Studietur... 4 6

Detaljer

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard Saksliste for NRTs separatmøte NRT-sak 1/16 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Referat fra møte 1/07 i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Referat fra møte 1/07 i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Referat fra møte 1/07 i Høgskulen i Sogn og Fjordane, studiested Førde, 7.-8. mai 2007 Deltakeroversikt: se vedlegg Tidspunkt: 7. 8. mai 2007 Sted: Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF), Førde. SAKSLISTE

Detaljer

NRT Et viktig organ i prosessen mot nasjonale retningslinjer og en ny ingeniørutdanning

NRT Et viktig organ i prosessen mot nasjonale retningslinjer og en ny ingeniørutdanning NRT Et viktig organ i prosessen mot nasjonale retningslinjer og en ny ingeniørutdanning Prof. Dr.Techn. Mads Nygård Leder, Nasjonalt råd for teknologi (NRT) Dekan for Sivilingeniørutdanningen, NTNU Visepresident,

Detaljer

Årsrapport Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Årsrapport Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Årsrapport 2011 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning 1 Innholdsfortegnelse 1 NRTs funksjon... 3 2 NRTs medlemmer... 3 3 NRTs arbeidsutvalg og sekretariat... 3 4 Møtevirksomhet... 4 5 Studietur... 5

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra AU møte 01/10

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra AU møte 01/10 Til stede: Mads Nygård, (leder) Mette Mo Jakobsen, (nestleder) Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Pia Helen Bjørsvik Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt Thorvaldsen Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte nr 1/11 i Nasjonalt råd teknologisk utdanning, 10. og 11. mai 2011.

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte nr 1/11 i Nasjonalt råd teknologisk utdanning, 10. og 11. mai 2011. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Medlemmer: Se vedlegg Observatører: Se vedlegg Fra UHRs sekretariat: Guri Bakken på fellesmøtet Ole Bernt Thorvaldsen begge dager Forfall: Per Arne Syrrist (NHO)

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning - Arbeidsutvalget

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning - Arbeidsutvalget Nasjonalt råd for teknologisk utdanning - Arbeidsutvalget Medlemmer: Dekan Mads Nygård Dekan Halvor Austenå (forfall dag 2) Fagdirektør Terje Olav Moen Fagsjef Jørn A. Sund-Henriksen (deltok, men første

Detaljer

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologis utdanning (NRT)

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologis utdanning (NRT) Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologis utdanning (NRT) 2010 2011 Arbeidsplanen er blitt til etter en prosess hvor rådet har bestemt hvilke punkter som skal med i planen. Planen er for hele NRT og

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG. Fellesmøte med AU NRT kl 1000-1300 inkl lunsj, og med separat møte kl 1300-1500.

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG. Fellesmøte med AU NRT kl 1000-1300 inkl lunsj, og med separat møte kl 1300-1500. DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: MN-fakultetet, UiB UiB, UiO, UiT, UiS, UMB, Postboks 7803 NTNU, UiA, Høgskolene 5020 Bergen Norsk studentorganisasjon Tlf. 55583178 97557111

Detaljer

UHT-MNT Rådsmøte ved UiO oktober Roger Midtstraum Leder i UHR-MNT

UHT-MNT Rådsmøte ved UiO oktober Roger Midtstraum Leder i UHR-MNT UHT-MNT Rådsmøte ved UiO 26. 27. oktober 2017 Roger Midtstraum Leder i UHR-MNT Dagsorden, del I 10:15 Møtestart, innkalling og saksliste Velkommen til UiO v/ Solveig Kristensen 10:30 Kultur for kvalitet

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: MN-fakultetet, UiB UiB, UiO, UiTø, UiS, UMB, Postboks 7803 NTNU, UiA, Høgskolene 5020 Bergen Norsk Studentunion Tlf. 55583178 97557111 E-mail:bjorn.tommeras@mnfa.uib.no

Detaljer

Styringsgruppen pilotprosjekt teknologi

Styringsgruppen pilotprosjekt teknologi Styringsgruppen pilotprosjekt teknologi Felles møte med arbeidsgruppen i sak 1 og 2. Tilstede - fra styringsgruppen Vidar Thue-Hansen(leder) UMB, Arvid Siqveland HiBu, Duy-Tho Do HVE, student Henning Østeby

Detaljer

Faglig organisering og samarbeid

Faglig organisering og samarbeid Faglig organisering og samarbeid Sissel Ravnsborg Nestleder i NRT (Dekan ved Avd. for teknologi, HiST) Faglig organisering og samarbeiding Disposisjon: - Om UHR og NRT - Bokstavkarakterer - Navn på studieprogram/studieretninger

Detaljer

Felles fagmøte Ingeniørfaglig innføring/samfunnsfag

Felles fagmøte Ingeniørfaglig innføring/samfunnsfag 15.9.2011 Til utdanningsinstitusjoner som gir treårig bachelorutdanning i ingeniørfag Invitasjon Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Felles fagmøte Ingeniørfaglig innføring/samfunnsfag tirsdag 25.10. onsdag

Detaljer

Referat UHRs Nasjonale råd for teknologisk utdanning (NRT-møte 1/12) Saksliste

Referat UHRs Nasjonale råd for teknologisk utdanning (NRT-møte 1/12) Saksliste Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

Program NRT-møte 2/08 tirsdag 11. november 2008, Holmenkollen Park Hotel Rica, Oslo

Program NRT-møte 2/08 tirsdag 11. november 2008, Holmenkollen Park Hotel Rica, Oslo Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Program NRT-møte 2/08 tirsdag 11. november 2008, Holmenkollen Park Hotel Rica, Oslo kl. 08.30 Møtestart Godkjenning av innkalling og sakliste Referat fra NRT-møte

Detaljer

Om forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Om forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning NOTAT Til Styrene ved høgskolene i Buskerud, Vestfold og Østfold og UMB Fra Oslofjordalliansens pilotprosjekt teknologi Kopi Alliansekoordinator Fred Nilsson Dato 26.04.2011 Saknr HiVe 2008/645-51 Notat

Detaljer

Fellesmøte NFmR-NRT, Dag november 2016, Ås/Lysaker Geir Øien Leder NFmR

Fellesmøte NFmR-NRT, Dag november 2016, Ås/Lysaker Geir Øien Leder NFmR Fellesmøte NFmR-NRT, Dag 2 17. 18. november 2016, Ås/Lysaker Geir Øien Leder NFmR Overordnet tidsplan for dagen 0900 1030 Felles saker for NRT og NFmR NRT-NFmR 17/16 Ny studietilsynsforskrift NRT-NFmR

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget Referat fra møte i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for teknologisk utdanning mandag 27.august 2007 fra kl. 10.30

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 6/10 i arbeidsutvalget for NRØA Tid: 29.-30. november på Lysebu Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær, Jon Ivar Kjensli,

Detaljer

Fagmøte Alternative opptaksveier

Fagmøte Alternative opptaksveier 21.10.2011 Til utdanningsinstitusjoner som gir treårig bachelorutdanning i ingeniørfag Invitasjon Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Fagmøte Alternative opptaksveier tirsdag 22.11. onsdag 23.11.2011 Høgskolen

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget. Referat Møte i arbeidsutvalget i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning NRT-AU 5/12

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget. Referat Møte i arbeidsutvalget i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning NRT-AU 5/12 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget Tilstede Medlemmer: Dekan Mads Nygård (første dag) Dekan Halvor Austenå Prodekan studier Annik Myhre Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Fagdirektør

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 29. august 2011 Tilstede: Dekan Knut Patrick Hanevik (HiO) (leder NRLU) Fagdekan Ann Gøril Hugaas (HBO) Studiekoordinator, PPU Signe

Detaljer

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Referat fra møte fredag 30.oktober 2009 Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Til stede: Professor Gerd Bjørhovde, UiT (leder) Førsteamanuensis Eva Skærbæk,

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Arbeidsplanen er rullerende.

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Arbeidsplanen er rullerende. Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Arbeidsplanen er rullerende. Område: Tiltak: Status/kommentarer: Tidspkt./ frist 1. Økonomi og vilkår for de teknologiske utdanningene 1.1. Arbeide

Detaljer

Referat fra møte 6 i rammeplanutvalget 25. august 2011 kl Vår ref.: 2011/201

Referat fra møte 6 i rammeplanutvalget 25. august 2011 kl Vår ref.: 2011/201 Referat fra møte 6 i rammeplanutvalget 25. august 2011 kl 10-18 Vår ref.: 2011/201 Til stede: Gunnar Stave (leder), Mette Tollefsrud (nestleder), Vibeke Grøver Aukrust (til kl. 16), Britt Børke, Pia Katarina

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 51/16 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato:25. november 2016 Saksbehandler:Jarle

Detaljer

Dekan Nina Waaler orienterte om bakgrunnen for etablering av profesjonsrådene. Se vedlegg 2.

Dekan Nina Waaler orienterte om bakgrunnen for etablering av profesjonsrådene. Se vedlegg 2. Nasjonalt profesjonsråd for sykepleie 12. juni 2014 etableringsmøte Representanter til stede: se vedlegg 1. Møtet ble holdt uten at det var studentrepresentanter til stede, da de ikke er oppnevnt ennå

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 5. januar 2011 Møtested: Norges Handelshøgskole Saksnr.: 11/15 Rektor Jan I Haaland ønsket velkommen til Norges Handelshøyskole Dernest

Detaljer

Samfunnsengasjerte, kreative og handlekraftige ingeniører

Samfunnsengasjerte, kreative og handlekraftige ingeniører Samfunnsengasjerte, kreative og handlekraftige ingeniører institusjonenes utfordring Mette Mo Jakobsen, Kunnskapsdepartementet Fagmøter i forbindelse med implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning,

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR HUMANISTISKE FAG. REFERAT NASJONALT FAKULTETSMØTE 7. mai 2014

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR HUMANISTISKE FAG. REFERAT NASJONALT FAKULTETSMØTE 7. mai 2014 DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR HUMANISTISKE FAG REFERAT NASJONALT FAKULTETSMØTE 7. mai 2014 Sted: Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo. Medlemmer: Vår dato: 05.06.2014 - Dekan Margareth Hagen,

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget Medlemmer: Dekan Mads Nygård Dekan Halvor Austenå Prodekan studier Annik Myhre Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Fagdirektør Terje Olav

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller 7.oktober 2014 10 15 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Trine Ellekjær, Kenneth Fjell, Åse Mørkeset,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 Sted: Tilstede: Forfall: Haraldsplass diakonale høgskoler, Bergen Vidar L.Haanes, Elin Alvestrand, Harald Nygaard, Jørn-Henning Theis og Eirik Uthus. Dessuten

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl.

Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl. Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl. 0800-1600 Vår ref.: 15/00803 Til stede: Lise Iversen Kulbrandstad (leder), Hilde

Detaljer

Forslag til referat for Styret

Forslag til referat for Styret Forslag til referat for Styret Møtedato: 23.10.2017 Møtested: UHRs lokaler Møtetid: 10.00-16.00 Professor Nina Malterud, Universitetet i Bergen, deltok under saken om veiledende retningslinjer for kunst-ph.d.

Detaljer

Referat- og orienteringssaker til NRT 01/08 7. og 8. mai 2008

Referat- og orienteringssaker til NRT 01/08 7. og 8. mai 2008 1 av 5 Universitets- og høgskolerådet Referat- og orienteringssaker til NRT 01/08 7. og 8. mai 2008 Alle lenker og vedlegg til orienteringssakene legges ut på dette nettstedet: http://www.uhr.no/index.php?objectid=578&method=view

Detaljer

NRTs prosjekt Implementering av ny rammeplan og SAK i ingeniørutdanning.

NRTs prosjekt Implementering av ny rammeplan og SAK i ingeniørutdanning. NRTs prosjekt Implementering av ny rammeplan og SAK i ingeniørutdanning Rammeplanarbeidets Visjon Ingeniøren Samfunnsengasjert, kreativ og handlekraftig, med evne til aktivt t å bidra i fremtidens utfordringer!

Detaljer

SAK ingeniørutdanning og MNT-SAK Nyhetsbrev

SAK ingeniørutdanning og MNT-SAK Nyhetsbrev SAK ingeniørutdanning og MNT-SAK Nyhetsbrev Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) er ett av fire nasjonale råd under Universitets- og høgskolerådet. NRT har som oppgave å samordne og styrke norsk

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget. Referat

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget. Referat Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget Referat fra møte i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for teknologisk utdanning tirsdag 17. april 2007 ca. kl. 10.30

Detaljer

Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger UHRs museumsutvalg Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum,

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU, UiA,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 28.08.2015 Møtetid: 10.15-15.30 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2, Oslo Tilstede: Medlemmer: Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø Norges

Detaljer

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste UHRs museumsutvalg Til stede: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjonn og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder i UHRM) Axel Christophersen,

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg The Norwegian AssociationofHigher Education Institutions UHRs museumsutvalg Medlemmer: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjon og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, direktør ved Tromsø

Detaljer

Referat fra FU møte

Referat fra FU møte Referat fra FU møte 30. 09. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen (forfall) Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund

Detaljer

Forkurset hva er det formelt?

Forkurset hva er det formelt? Forkurset hva er det formelt? Ikke under UH-loven Ikke under opplæringsloven (Ikke under fagskoleloven eller voksenopplæringsloven) Ingen egen forskrift fastsatt av departementet. Nevnt i opptaksforskriften

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

Godkjent referat for styret

Godkjent referat for styret Godkjent referat for styret Møtedato: 28.01.2014 Møtested: UHRs lokaler/høgskolen i Oslo og Akershus Møtetid: 10:00-16:00 Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder), Universitetet i Oslo Rektor Lise

Detaljer

PROTOKOLL. Styrets møte onsdag 9. mars 2016, kl Møtested: Gløshaugen, Hovedbygningen, Rådssalen, møterom 220

PROTOKOLL. Styrets møte onsdag 9. mars 2016, kl Møtested: Gløshaugen, Hovedbygningen, Rådssalen, møterom 220 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 9.3. 2016 /BKR PROTOKOLL Styrets møte onsdag 9. mars 2016, kl. 10.00 15.00 Møtested: Gløshaugen, Hovedbygningen, Rådssalen, møterom 220 Deltakere: Styret:

Detaljer

Evaluering av Implementering av Rammeplan for Ingeniørutdanning Anbefalte endringer av Forskriften ( & Retningslinjene)

Evaluering av Implementering av Rammeplan for Ingeniørutdanning Anbefalte endringer av Forskriften ( & Retningslinjene) Evaluering av Implementering av Rammeplan for Ingeniørutdanning Anbefalte endringer av Forskriften ( & Retningslinjene) A) Innledning Bakgrunn KD fastsatte ny Forskrift om Rammeplan for Ingeniørutdanning

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

«Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene»

«Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene» «Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene» Et nasjonalt prosjekt som ledd i oppfølgingen av stortingsmelding 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis Nasjonal fordeling av 35 (37) sosialfaglige

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

A. Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene

A. Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Dato : 01.11.2010 Vår ref. : 2010/1412-8977/2010 Deres ref.. : 201003848 /jmb Deres dato: : 23.07.2010 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO HØRINGSSVAR - UTKAST TIL FORSKRIFT OM RAMMEPLAN

Detaljer

Ny rammeplan ingeniørutdanningen

Ny rammeplan ingeniørutdanningen Ny rammeplan ingeniørutdanningen Vedtas av Kunnskapsdepartementet 15.12.2010 Innføres for alle ingeniørutdanninger i Norge fra opptaket høsten 2011 Gjennomgangen baseres på høringsutkastet Høstmøte AITeL

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK. Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no

HØGSKOLEN I GJØVIK. Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 01.11.10 Deres dato Vår referanse Deres referanse Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad, gunn.rognstad@hig.no Rådgiver Tonje Strøm Trønnes, tonje.troennes@hig.no Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Y-vei og tresemesterordningen. Evaluering av status og anbefalinger for kvalitetssikring

Y-vei og tresemesterordningen. Evaluering av status og anbefalinger for kvalitetssikring Y-vei og tresemesterordningen Evaluering av status og anbefalinger for kvalitetssikring Rapport fra arbeidsgruppe i NRT, mai 2010 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Arbeidsgruppens medlemmer/sammensetning...

Detaljer

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknad til 1. Virkeområde og formål Bestemmelsens første ledd angir forskriftens virkeområde, som er alle universiteter og høyskoler som gir

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 17. 06. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen, Universitetet i Stavanger Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø (forfall) Forskningsdirektør Bjørn

Detaljer

Årsrapport 2008 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Årsrapport 2008 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Årsrapport 2008 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning MSR/090319 s. 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 NRTs funksjon...3 2 NRTs medlemmer...3 3 NRTs arbeidsutvalg og sekretariat...3 4 Møtevirksomhet...4 5

Detaljer

Referat fra møte 7 i rammeplanutvalget 26. september 2011 kl 1200-1930 og 27. september 2011 kl 0830-1715

Referat fra møte 7 i rammeplanutvalget 26. september 2011 kl 1200-1930 og 27. september 2011 kl 0830-1715 Referat fra møte 7 i rammeplanutvalget 26. september 2011 kl 1200-1930 og 27. september 2011 kl 0830-1715 Vår ref.: 2011/201 Til stede: Gunnar Stave (leder), Mette Tollefsrud (nestleder), Vibeke Grøver

Detaljer

Brynhild Totland og Margrethe Steen Hernes

Brynhild Totland og Margrethe Steen Hernes REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: 20.03.2013, Vox, Oslo Benedikte Sterner (LO); Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Helge Halvorsen (NHO), Kjersti Grindal(NHO), Tine Widerøe (FFF), Aud Larsen (RFF),

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD AVDELING FOR LÆRERUTDANNING

HØGSKOLEN I ØSTFOLD AVDELING FOR LÆRERUTDANNING HØGSKOLEN I ØSTFOLD AVDELING FOR LÆRERUTDANNING Protokoll FRA AVDELINGSSTYREMØTE Dato: 30. oktober 2012 Varighet: 14:15-16:00 Sted: Palmehagen Medlemmer: Marianne Maugesten (leder), Eystein Arntsen, Irene

Detaljer

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 SAKSLISTE

Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 05. oktober 2007 Ordinært møte i administrasjonsutvalget fra kl. 10.00-12.00 og fellesmøte med beregningsutvalget

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6. desember 2007 kl. 10.00 til 7. desember kl. 15.00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 59 Åpning av Landsstyret

Detaljer

Samfunnsengasjerte, kreative og handlekraftige ingeniører

Samfunnsengasjerte, kreative og handlekraftige ingeniører Samfunnsengasjerte, kreative og handlekraftige ingeniører institusjonenes utfordring Mette Mo Jakobsen, Kunnskapsdepartementet Fagmøter i forbindelse med implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning,

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl Telefonmøte. SAKSLISTE

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl Telefonmøte. SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Torsdag den 22.november kl. 10.00-12.00. Telefonmøte. Til stede:

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk - høringssvar

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk - høringssvar side 1 av 5 UNIVERSITETET I BERGEN, UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Sak 66/07 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk - høringssvar Dokument: Saksnotat fra Utdanningsavdelingen, Forslag til høringssvar fra UiB

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: D1-057, Studiested Halden Dato: Tid: 09:00-16:00*

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: D1-057, Studiested Halden Dato: Tid: 09:00-16:00* Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: D1-057, Studiested Halden Dato: 19.12.2011 Tid: 09:00-16:00* * Styreseminar 09:00-12:00. Ordinært styremøte 12:00-16:00 Faste medlemmer som

Detaljer

Pilotprosjekt teknologi -Arbeidsgruppe utdanning Referat møte 28.01.09 kl 10-15 HiØ Sarpsborg

Pilotprosjekt teknologi -Arbeidsgruppe utdanning Referat møte 28.01.09 kl 10-15 HiØ Sarpsborg Pilotprosjekt teknologi -Arbeidsgruppe utdanning Referat møte 28.01.09 kl 10-15 HiØ Sarpsborg Til stede Terje Karlsen HiØ, Fred Nilsson HiBu, Tor Anders Nygaard UMB IMT, Per Øhlckers HVE, Sigridur Sigurdsveinsdottir

Detaljer

Referat fra møte i NFE-HS-AU

Referat fra møte i NFE-HS-AU Referat fra møte i NFE-HS-AU Til stede: Medlemmer: Leder Marit Kirkevold (leder) NPR sykepleie Dekan Jarle Eid (nestleder) Universitetet i Bergen Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø Norges

Detaljer

48/10 Godkjenning av referat fra AU s møte den 14. oktober 2010

48/10 Godkjenning av referat fra AU s møte den 14. oktober 2010 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 09.12.10 Sted: Tilstede: Forfall: MF, Oslo Vidar L.Haanes, Harald Nygaard, Jørn-Henning Theis og Eirik Uthus. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær). Elin Alvestrand,

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl Referat fra møte i økonomiutvalget 14. desember 2015, kl. 08.30-10.00. Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Økonomi- og driftsdirektør Kai Robert Jakobsen, Høgskolen

Detaljer

Studiebarometer og utdanningskvalitetspris for fagskole. Seminar 12. september på Gardermoen

Studiebarometer og utdanningskvalitetspris for fagskole. Seminar 12. september på Gardermoen Studiebarometer og utdanningskvalitetspris for fagskole Seminar 12. september på Gardermoen Program 10:00 Velkommen ved Ole-Jacob Skodvin, NOKUT 10:10 Studiebarometer for fagskole ved Magnus Strand Hauge,

Detaljer

Komité for kjønnsbalanse i forskning. Godkjent referat

Komité for kjønnsbalanse i forskning. Godkjent referat Medlemmer: Professor Gerd Bjørhovde, Universitetet i Tromsø (leder) Professor Kjell Bratbergsengen, NTNU Førsteamanuensis Eivind Engebretsen, Universitetet i Oslo/Høgskolen i Oslo og Akershus Student Karen

Detaljer

AVDELING FOR LÆRERUTDANNING PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYREMØTE

AVDELING FOR LÆRERUTDANNING PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYREMØTE AVDELING FOR LÆRERUTDANNING PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYREMØTE Dato: 8. desember 2016 Varighet: 14.15-16.00 Sted: Medlemmer: Forfall: Styrerommet Hilde Afdal (leder) Christian Bjerke (nestleder) (sak 77/16,

Detaljer

Referat fra møte 3/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ

Referat fra møte 3/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ Referat fra møte 3/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ utdanning 24.06.10 Møtet ble holdt i UHRs sekretariat Til stede: Iver Bragelien (leder), Lars Fallan, Theo Schewe, Terje

Detaljer

Høring om utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene og utkast til forskrift om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning

Høring om utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene og utkast til forskrift om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref: 201003848-/JMB Vår ref: TOM 1. november 2010 Høring om utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene og utkast til forskrift om

Detaljer

Universitets- og høgskolesektoren: Kan sektoren arbeide slik at industrien er mindre avhengig av outsourcing?

Universitets- og høgskolesektoren: Kan sektoren arbeide slik at industrien er mindre avhengig av outsourcing? Universitets- og høgskolesektoren: Kan sektoren arbeide slik at industrien er mindre avhengig av outsourcing? Rekruttering: hva er de unge opptatt av? Konjunkturer / Utdanning som regel i motfase - Etterspørsel

Detaljer

Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9.

Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9. Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9. 2015 Vår ref.: 15/00803 Til stede: Lise Iversen Kulbrandstad (leder),

Detaljer

Kjersti Grindal (NHO), Kristian Tangen (LO), Jonas Gustumhaugen (ONF), Terje Bogen (RFF), Svein Qvist-Eriksen (NFF), Tor Erik Høydahl Eriksson (ONF)

Kjersti Grindal (NHO), Kristian Tangen (LO), Jonas Gustumhaugen (ONF), Terje Bogen (RFF), Svein Qvist-Eriksen (NFF), Tor Erik Høydahl Eriksson (ONF) REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: Fravær: Gjester: Møteleder: Referent: 05.06.2013, Vox, Oslo Benedikte Sterner (LO); Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Helge Halvorsen (NHO), Tine Widerøe (FFF), Aud

Detaljer

Merknad: Frøydis Nordgård Vik og Marit Aamodt Nielsen deltok via «Skype» fra Lesvos

Merknad: Frøydis Nordgård Vik og Marit Aamodt Nielsen deltok via «Skype» fra Lesvos Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 09:15 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I RÅDET FOR LEVENDE SKOG 14. FEBRUAR 2007

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I RÅDET FOR LEVENDE SKOG 14. FEBRUAR 2007 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I RÅDET FOR LEVENDE SKOG 14. FEBRUAR 2007 Møtested: FRIFO Tilstede: Svein Erik Stryken, Fellesforbundet Harald Tronvik, FRIFO Morten Dåsnes, Friluftsrådenes landsforbund Nils Bøhn,

Detaljer