Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/ oktober, Høgskolen i Østfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold"

Transkript

1 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning REFERAT NRT-møte 2/ oktober, Høgskolen i Østfold Deltagerliste, se vedlegg 1 Program, se vedlegg 2 SAKLISTE: NRT-sak 19/10 Godkjenning av innkalling og saksliste NRT-sak 20/10 Referat fra NRT-møte 1/10 NRT-sak 21/10 Rapportering fra Arbeidsutvalget NRT-sak 22/10 Orientering om Høgskolen i Østfold ved prorektor Hans Blom Inkludert: Strategi for videreutvikling av de teknologiske utdanningene med relasjon til SAK De to avdelingenes samarbeid om ingeniørutdanningen Relasjonene til næringslivet i Østfold NRT-sak 23/10 Høring Rammeplan for revidert ingeniørutdanning NRT-sak 24/10 Retningslinjene og indikatorene for bachelor-utdanningene NRTs rolle i implementeringen og videreutviklingen NRT-sak 25/10 Ingeniørdidaktikkurset Endelig opplegg Innledning av Marte Bratseth Johansen, leder av gruppen på NTNU som utvikler kurset for NRT NRT-sak 26/10 Handlingsromsutvalget Prosess & resultat; Oppfølging & refleksjon Foredrag av Marianne Harg, President i Tekna og leder for gruppen som har vurdert handlingsrommet for universiteter og høyskoler NRT-sak 27/10 Arbeidsplan for NRT-arbeidet Ferdig plan Innlegg fra Bjørn Gitle Hauge, Vitensenteret i Østfold med tilknytting til punktet Rekruttering, gjennomføring og frafall NRT-sak 28/10 Status Arbeidet med harmonisering av bruken av karakterer på masteroppgaver Fellesarbeid mellom Nasjonalt Fakultetsmøte for Realfag og Nasjonalt Råd for Teknologi NRT-sak 29/10 Kvalifikasjonsrammeverket De fem store utdanningsområdene NRT-sak 30/10 Studentenes kvarter NRT-sak 31/10 Siste nytt fra RENATE NRT-sak 32/10 Siste nytt fra Forskningsrådet NRT-sak 33/10 Siste nytt fra Kunnskapsdepartementet NRT-sak 34/10 Rapport fra arbeidsgruppen Sjø NRT-sak 35/10 Eventuelt Innledninger holdt på møtet legges ut på dokumenthotellet og på UHRs hjemmesider Referatet ble sendt ut til NRT til kommentar Referatet ble godkjent den

2 NRT sak 19/10 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedlegg NRT VARSLING [E-post fra sekretæren som varsler møte nr 2/10] Det var ingen kommentarer til innkallingen eller sakslisten. Det ble ikke meldt noen saker under eventuelt. Leder opplyste at kun leder innleder i forbindelse med sak NRT 23/10 Høring Rammeplan for revidert ingeniørutdanning. Ingen merknader fremkom. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning godkjenner innkalling og saksliste. NRT-sak 20/10 Referat fra NRT møte 1/10 Vedlegg NRT REFERAT [Godkjent referat fra NRT møtet 01/10 i Narvik] Utkast til referat fra NRT-møte 1/10 ble sendt deltakerne på e-post med kommentarfrist. Referatet er å anse som godkjent i det merknadene er innarbeidet. Ingen merknader fremkom. I tillegg til at referatet ligger på dokumenthotellet er det utlagt på UHRS Internettssider Nasjonalt råd for teknologisk utdanning tar til etterretning at referatet fra møte nr 1/10 er godkjent og gjort tilgjengelig. NRT-sak 21/10 Rapportering fra Arbeidsutvalget Leder ga en orientering om Arbeidsutvalgets aktiviteter siden NRT- møte 1/10. Leder viste til at alle dokumenter angående arbeidet i AU er utlagt på dokumenthotellet. Leder spurte om det var ønske om også varamedlemmene får egen tilgang til dokumenthotellet. Det ble uttrykt ønske om at tilgangen til dokumenthotellet utvides slik at varamedlemmene får egen tilgang. Det ble også uttrykt ønske om at de sentrale vedleggene fulgte med innkallingen som en egen samlet PDF-fil. Det ble også uttrykt ønske om å inkludere referanser ikke bare fra behandlingssted til vedlegg, men også i vedleggsnavn tilbake til behandlingssted. 2

3 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning tar leders orientering om AUs aktivitet siden NRT 1/10 til orientering uten merknader. Rådet ber om at varamedlemmene får egen tilgang til dokumenthotellet. Rådet ber om å få tilsendt vedlegg også som et samlet dokument, og om å få returreferanser innarbeidet i dokumentnavn NRT-sak 22/10 Orientering om Høgskolen i Østfold Prorektor Hans Blom og dekan Steinar Hurrød ga en orientering om Høgskolen i Østfold og Avdeling for Ingeniørfag. De var innom blant annet: Strategi for videreutvikling av de teknologiske utdanningene med relasjon til SAK De to avdelingenes samarbeid om ingeniørutdanningen Relasjonene til næringslivet i Østfold Studieleder Terje Karlsen presenterte et felles opplegg for ingeniørutdanningene ved Oslofjordalliansen. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning tar saken til orientering. NRT sak 23/10 Høring Rammeplan for revidert ingeniørutdanning Vedlegg AU RPLAN-KD-HOERBREV [KDs høringsbrev under møte 5/10 i AU] Vedlegg AU RPLAN-KD-INNHOLD [KDs forlag til rammeplan under møte 5/10 i AU] Vedlegg AU RPLAN-KD-OPPTAK [KDs endringsforslag av opptaksforskriften under møte 5/10 i AU] Vedlegg AU RPLAN-RU-KD-SAMMENLIKN [Forskjellen mellom KD og Rammeplanutvalg under møte 5/10 i AU] Vedlegg NRT RPLAN-HOERING-AU-UTKAST [AUs forslag til høringssvar] Leder innledet til debatt om høringssvaret. Leder påpekte at institusjonene også avgir egne høringsuttalelser. AUs medlemmer kommer alle fra institusjoner som vil avgi høringssvar, slik at AU ikke har noen medlemmer som ikke har deltatt i arbeidet med rammeplanen eller høringen. Rådet ønsket mer tid til avsluttende debatt og noe mindre tid til gruppearbeid enn det som fremgikk av programmet. Det var fem grupper som hver kom med innspill til høringssvaret. Oppsummering av gruppearbeidet er vedlegg 3 til referatet. Det fremkom ikke kommentarer til høringssvaret angående endringer i opptaksforskriften til høyere utdanning. 3

4 Høringssvaret bør være delvis drøftende og dermed vise at det er forskjellige syn på flere deler i forslaget til ny rammeplan. Ønsket om bedre tid til implementeringen ble ikke motsagt av noen av rådets medlemmer. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning vedtar AUs forslag til høringssvar angående rammeplanen og tilhørende endringer i opptaksforskriften for høyere utdanning med de endringer som kom fram i møtet. Leder bes ferdigstille høringssvarene og oversende dem til departementet. NRT-sak 24/10 Retningslinjene og indikatorene for bachelorutdanningene Vedlegg NRT RPLAN-RETLINJE-FERDIG [Rammeplanutvalgets retningslinjer med indikatorer til rammeplan] Nestleder innledet. Rammeplanutvalget hadde fått i oppdrag å utarbeide nasjonale retningslinjer til rammeplanen og hadde innlevert disse 15. oktober. Rammeplanen forankrer retningslinjene. Etter forskriften skal retningslinjene ikke formelt fastsettes av departementet, men skal sendes ut av departementet slik de ble levert fra Rammeplanutvalget. De nasjonale retningslinjene innholder også kjennetegn og indikatorer for ingeniørutdanningen. De innleverte retningslinjene er ikke komplett da det er antatt å bli noen justeringer i departementets forslag blant annen for Y-veisprogrammene. Endelig versjon av retningslinjene kan ferdigstilles først når forskriften er fastsatt. De fem gruppene fikk ikke tid til å komme noe særlig inn på retningslinjene, men i debatten fremkom det et klart ønske om at sektoren skal ha en aktiv rolle i forhold til retningslinjene og et eierskap til dem ved Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. At det legges opp til en rapportering av erfaringene med retningslinjene, var det også tilslutning til. Det kom også frem tydelige forventninger til aktiv bruk av retningslinjene og indikatorene fra KDs observatør. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning tar retningslinjene som Rammeplanutvalget oversendte Kunnskapsdepartementet innen fristen 15.oktober til etterretning. Dersom det blir endringer i retningslinjene som følge av at forskriften om rammeplan for ingeniørutdanning blir endret i forhold til høringsforslaget, ber NRT om at AU forholder seg til de innspill som kom fram i debatten. NRT ønsker at retningslinjene inkludert kjennetegn og indikatorer skal være et nyttig verktøy for institusjonene. NRT vil således ta en aktiv rolle i 4

5 forhold til retningslinjene og vil foreslå endringer når det er behov for det. NRT vil være med på å utforme endringene. NRT ber alle sine medlemmer innen utgangen av august i det første året den nye rammeplanen gjelder for, å oversende AU sine erfaringer med retningslinjene inkludert kjennetegn og indikatorer. AU bes om å utarbeide en erfaringsrapport basert på medlemmenes tilbakemeldinger, til det første rådsmøte i NRT etter at erfaringene er mottatt. NRT vil i det møtet drøfte om det er behov for revisjoner og evt. fra når. NRT-sak 25/10 Ingeniørdidaktikkurset Endelig opplegg Vedlegg NRT NRT-NTNU-INGDIDAK-AVT-INNG [Avtalen mellom NTNU og NRT] Vedlegg AU NRT-NTNU-INGDIDAK-AVT-FORSL [NTNUs forslagsbrev til NRT om opplegg under møte 6/10 i AU] Vedlegg AU FAG-DIDAK-INST-NR [Liste over potensielle deltagere á jour pr juni under møte 5/10 i AU] Avtalen med NTNU om det fagdidaktiske kurset ble underskrevet før rådsmøtet var avsluttet. Ekstern innleder Marte Bratseth Johansen, NTNU, gikk gjennom opplegget for kurset. I debatten fremkom det at noen synes at kurset er dyrt. Observatør fra departementet opplyste at departementet forventet på grunnlag av NOKUT-evalueringen og institusjonenes tilbakemeldinger at institusjonene tok reelt fatt i ingeniørdidaktikken. Departementet vil følge opp saken dersom departementet finner at institusjonene satsning på fagdidaktikk ikke har det nødvendige omfanget. Under debatten fremkom det ønske om at det sendes ut en e-post som gir en ekstra anledning til å melde på mentorer. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning takker for innlendingen. NRT stadfester at avtalen nå er på plass. NRT ber om at det sendes ut en ny e-post med en siste mulighet til å melde på mentorer. NRT vil påpeke at det er den enkelte institusjons ansvar å sørge for at det skjer et godt og kontinuerlig utviklingsarbeid med fagdidaktikken som anvendes i de teknologiske utdanningene. NRT ber om innspill på medlemmer til styringsgruppen for kurset innen 15. november. 5

6 NRT-sak 26/10 Handlingsromsutvalget - Prosess & resultat; Oppfølging & refleksjon Vedlegg AU KD-HANDLROM-FULLRAPP [Rapporten fra handlingsromsutvalget under møte 2/10 i AU] Ekstern innleder var Marianne Harg, president i TEKNA. Hun ledet gruppen oppnevnt av Kunnskapsdepartementet som utredet det handlingsrommet som universiteter og høyskoler har. Harg kom nå særlig inn på hvordan utredningen var fulgt opp. Departementet har fulgt opp mange av forslagene, men institusjonene må også selv følge opp noen av forslagene. Innledningen og debatten viste at her skjer det mye og at institusjonene er interessert i det. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning takker for en interessant innledning. NRT ber den gruppen som skal koordinere arbeidet med Arbeidsplanens punkt Økonomien i ingeniørutdanningen aktivt å bruke det som fremkom i diskusjonen. NRT-sak 27/10 Arbeidsplan for NRT-arbeidet Ferdig plan Vedlegg NRT ARB-PLAN-AU-FERDIG [Arbeidsplanen slik den fremstår etter at AU har ferdigstilt den] Leder innledet og redegjorde for AUs arbeid med ferdigstillingen av arbeidsplanen. Rådet ga sin tilslutning til planen. Planen forutsetter at hvert medlem av NRT bidrar med sitt for at målene kan nås. Tiltakene er formulert slik at det kan dokumenteres om de er gjennomført eller ikke. Målene nås ikke gjennom NRTs innsats alene. Basert på tidligere avstemmingsresultat bygger Arbeidsplanen på at det opprettes noen små koordinerings- og/eller pådrivergrupper. Hvilke institusjoner som foreslås å delta i de gruppene samt hvilken institusjon som bes om å lede gruppene, fremkommer også. Et medlem fra AU og sekretæren vil ha som sitt spesielle ansvar å følge opp hvert sitt område. Dersom flere av institusjonene ønsker å delta i gruppene skal det være mulighet for det. Dette ble sett på som positivt. En forutsetning er at arbeidet blir holdt innenfor rimelig ressursbruk, og det forutsettes at gruppene bruker elektronisk kontakt aktivt i arbeidet. Knyttet opp mot arbeidet med rekruttering ble det gitt en orientering om Vitenssenteret i Østfold ved ekstern innleder Bjørn Gitle Hauge. I de påfølgende kommentarer fremkom det at rådet var imponert over hva som er under oppbygging i Østfold. Dette utgjør et godt eksempel for andre. 6

7 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning takker for en interessant orientering om Vitensenteret i Østfold. NRT vil følge opp Arbeidsplanen gjennom at alle medlemmer vil bidra slik det fremgår av planen. NRT ber om at alle gruppene snarlig kommer i gang og at medlemmet fra utpekt institusjon som skal lede de enkelte gruppene, snarlig tar kontakt med aktuelt AU medlem slik at tiltakene kan settes i verk. NRT ber AU om en statusgjennomgang av arbeidet på NRT-møte 2/11. NRT-sak 28/10 Status - Arbeidet med harmonisering av bruken av karakterer på masteroppgaver Nasjonalt Fakultetsmøte for Realfag og Nasjonalt Råd for Teknologi har nedsatt en felles arbeidsgruppe med oppgave å komme fram til forslag på harmonisering av karakterene på masteroppgaver innen realfag og teknologi. Gruppen har kommet langt med sitt arbeid, men er ikke ferdig. Vidar Thue- Hansen presenterte gruppens arbeid med beskrivelser av karakterene til masteroppgavene. Gruppen har ennå ikke avgitt sitt innstilling. Gruppen er åpen for innspill og ønsker seg slike. Flere av medlemmene i rådet påpekte at beskrivelsen av karakteren A nærmest var en beskrivelse av en ph.d. avhandling. I og med beskrivelsen ikke var utsendt på forhånd ønsket rådet å få presentasjonen tilsendt til kommentar. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning takker for presentasjonen og merket seg at gruppen ikke er ferdig med sitt arbeid. Det presenterte forslaget er et godt grunnlag for videre diskusjon. NRT ber AU i samarbeid med Det nasjonale fakultetsmøte for realfag sørge for at arbeidet ferdigstilles. NRT ber AU sørge for at presentasjonen sendes rådets medlemmer til kommentar. Rådets medlemmer gis en kommentarfrist på en uke fra utsending. NRT ber AU sørger for at tilbakemeldingene i saken oversendes så raskt som mulig til NRTs medlemmer i gruppen. 7

8 NRT-sak 29/10 Kvalifikasjonsrammeverket - De fem store utdanningsområdene Vedlegg NRT KRV-OPPLEGG-BESKRIV [Innledningen til Ole-Gunnar Søgnen ved oppstartsmøtet 1. september] Ole-Gunnar Søgnen innledet kort. Deretter ble de seks utkastene til læringsutbyttebeskrivelser presentert av representanter fra de ulike gruppene. Data hadde to varianter, men var klare på at fagmiljøene innen data ønsket den versjonen som var mest detaljert i kvalifikasjonene. Det ble også diskutert om beskrivelsene når de var ferdige, skulle inn i retningslinjene på en eller annen måte. Det var ønske om å ha dem samlet et sted, men ikke innarbeidet som en del av selve retningslinjene. De bør være vedlegg til inspirasjon. Rådet påpekte at beskrivelsene er forskjellige i omfang og detaljering. Fagmøtene som er avholdt ble sett på som viktige og det var et tydelig ønske om flere slike. Spesielt viktig var det å få til et fagmøte innen elektro hvor det ikke hadde vært avholdt noe møte. I løpet av møtet meldte HiVe at de kunne påta seg det. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning takker representantene for gruppene for presentasjonene og de institusjoner og personer som har deltatt i arbeidet så langt. Dette arbeidet vil bidra til implementeringen av rammeplanen og lette arbeidet for den enkelte institusjon. NRT ber om at de presenterte forslagene til læringsutbytte-beskrivelser sendes ut til rådets medlemmer for kommentarer. NRT ser forslagene til læringsutbyttebeskrivelser som svært viktige og ber AU sørge for at forslagene ferdigstilles og harmoniseres i form og mht. detaljeringsgrad. NRT ber om at forslag til de seks settene med læringsutbytte-beskrivelser tas inn som kilde til inspirasjon i form av vedlegg til retningslinjene til rammeplanen. NRT ser positivt på ethvert videre samarbeid mellom institusjonene om harmonisering av læringsutbytte-beskrivelser for program, retninger og emner. NRT-sak 30/10 Studentenes kvarter Studentene orienterte blant annet om arbeidet med og i deres nye organisasjon, Norsk Studentorganisasjon (NSO) og dens struktur. NSO representerer nå ca medlemmer. 8

9 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning takker for orienteringen og tar saken til orientering. NRT-sak 31/10 Siste nytt fra RENATE Det ble gitt en kort orientering om RENATEs seneste tiltak og aktiviteter slik som ENTER, mentorer og Alfa modellbyrå. RENATE ser gjerne at det etableres et samarbeid med Det nasjonale fakultetsmøte for realfag og NRT om problemstillingene rundt frafall. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning takker for orienteringen og tar saken til orientering. NRT-sak 32/10 Siste nytt fra Forskningsrådet Det ble gitt en kort orientering fra Forskningsrådet blant annet om reorganiseringen og endring i antall divisjoner. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning takker for orienteringen og tar saken til orientering. NRT-sak 33/10 Siste nytt fra Kunnskapsdepartementet Det ble gitt en kort orientering om siste nytt fra Kunnskapsdepartementet, blant annet om: Antall nye studieplasser - herunder 208 til NMT-fag. Årets budsjett, økningen og helsårsvirkningen. Det blir SAK-midler også i 2011 Konklusjonen ble at NRT kan søke på frie realfagsmidler og eventuelle SAK-midler også i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning takker for orienteringen og tar saken til orientering. 9

10 NRT-sak 34/10 Rapport fra arbeidsgruppen Sjø Det ble gitt en kort orientering om arbeidsgruppen og dens arbeid. Det ble påpekt at skal utdanningen tilfredsstille teorikravene til maritime sertifikater, er institusjonene bundet av Sjøfartsdirektoratets forskrift og den internasjonale konvensjonen (STCW International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). Nasjonalt råd for teknologisk utdanning takker for orienteringen og tar saken til orientering. NRT-sak 35/10 Eventuelt Det var ingen saker til behandling under eventuelt Leder opplyste om når og hvor rådsmøtene i 2011 holdes: Vårens rådsmøte holdes i Bergen og vil innholde et fellesmøte med Det nasjonale fakultetsmøte for realfag og vil gå over to dager i perioden mai. Mest aktuelt er mai. Høstens rådsmøte holdes ved Høgskolen i Telemark (Porsgrunn) 19. og 20. oktober Leder takket Høgskolen i Østfold for et godt og interessant opplegg rundt møtet og for god hjelp til avviklingen av møtet. 10

11 VEDLEGG 1 til referat fra NRT-møtet 2/10 Deltagere Institusjon Representant Merknad Høgskolen i Bergen Dekan Ole-Gunnar Søgnen Høgskolen i Buskerud Dekan Arvid Siqveland Høgskolen i Gjøvik Dekan Torbjørn Skogsrud Høgskolen i Narvik Terje Brinck Løyning Høgskolen i Oslo Studieleder Mette Mo Jakobsen Nestleder NRT Høgskulen i Sogn og Fjordane Studieleder Eli Nummedal Høgskolen Stord / Haugesund Studieleder Monika Metallinou Høgskolen i Sør-Trøndelag Dekan Sissel Ravnsborg Høgskolen i Telemark Instituttleder Morten Christian Melaaen Høgskolen i Vestfold Dekan Duy-Tho Do Høgskolen i Østfold Dekan Steinar Hurrød Høgskolen i Ålesund Forfall NTNU Dekan Mads Nygård Leder NRT NTNU Prodekan Svein Remseth NTNU Dekan Geir Øien NTNU Dekan Bjørn Hafskjold UMB Instituttleder Vidar Thue-Hansen Universitetet i Agder Vara Audhild Vaaje Universitetet i Bergen Professor Geir Anton Johansen Universitetet i Oslo Studiedekan Annik Myhre Universitetet i Stavanger Prodekan Tore Wiik Universitetet i Tromsø Prodekan Inger Johanne Lurås Norsk studentorganisasjon Student Daniel Georg Weber Norsk studentorganisasjon Student Mona Grønnerud Norsk studentorganisasjon Student Nils Magne Killingberg Norsk studentorganisasjon Forfall NITO Fagsjef Bjørn Olsen Tekna Fagdirektør Terje Olav Moen NHO Forfall Kunnskapsdepartementet Seniorrådgiver Joakim Bakke Kunnskapsdepartementet Rådgiver Lene Karin Wiberg Norges forskningsråd Seniorrådgiver Bjørn E. Braathen Krigsskolen Seniorrådgiver Else Midtsundstad RENATE-senteret Avd. dir. Camilla Nereid NITO Studentene Student Espen Tveitevåg Tekna Studentene Student Audun Martinsen UHRs sekretariat Ole Bernt Thorvaldsen TeknoVest Beate Krøvel Humberset Gjest OFA Anne Kari Botnmark Gjest Høgskolen i Østfold Studieleder Terje Karlsen Gjest Høgskolen i Østfold Studieleder Elin Gunby Kristensen Gjest 11

12 VEDLEGG 2 til referat fra NRT-møtet 2/10 Program Onsdag 20. oktober Omvisning på HiØ Lunsj på HiØ Fra Velkommen Godkjenning av innkalling og saksliste Referat fra NRT-møte 1/10 Rapportering fra Arbeidsutvalget til Orientering om Høgskolen i Østfold ved prorektor Hans Blom Inkludert: Strategi for videreutvikling av de teknologiske utdanningene med relasjon til SAK De to avdelingenes samarbeid om ingeniørutdanningen Relasjonene til næringslivet i Østfold Kaffepause Fra Fra Høring Rammeplan for revidert ingeniørutdanning Gruppearbeid felles for høringen og retningslinjene er innlagt til Retningslinjene og indikatorene for bachelor-utdanningene NRTs rolle i implementeringen og videreutviklingen Ingeniørdidaktikkurset Endelig opplegg Innledning av Marte Bratseth Johansen, leder av gruppen på NTNU som utvikler kurset for NRT til Handlingsromsutvalget Prosess & resultat; Oppfølging & refleksjon Foredrag av Marianne Harg, President i Tekna og leder for gruppen som har vurdert handlingsrommet for universiteter og høyskoler Torsdag 21. oktober Fra Avslutning av to saker fra første dag: Høring - Rammeplan for revidert ingeniørutdanning NRTs rolle i implementeringen og videreutviklingen av retningslinjene og indikatorene for bachelor-utdanningene Arbeidsplan for NRT-arbeidet Ferdig plan Innlegg fra Bjørn Gitle Hauge, Vitensenteret i Østfold med tilknytting til punktet Rekruttering, gjennomføring og frafall til Status Arbeidet med harmonisering av bruken av karakterer på masteroppgaver Fellesarbeid mellom Nasjonalt Fakultetsmøte for Realfag og Nasjonalt Råd for Teknologi Kaffepause Kvalifikasjonsrammeverket De fem store utdanningsområdene Fra Studentenes kvarter Siste nytt fra RENATE Siste nytt fra Forskningsrådet Siste nytt fra Kunnskapsdepartementet til Rapport fra arbeidsgruppen Sjø Fra Eventuelt til Avslutning Bedriftsbesøk Stabburet AS 12

13 VEDLEGG 3 til referat fra NRT-møtet 2/10 OPPSUMMERING AV GRUPPEARBEIDET UNDER NRT-sak 23/10 og 24/10 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning sine medlemmer diskuterte forslag til høringsuttalelse, basert på forskrift til rammeplan, opptaksforskriften og bakgrunnsdokumenter, i grupper under rådsmøtet i Fredrikstad Rammeplanutvalgets dokument Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning var blant sakspapirene til møtet. Skriftlige tilbakemeldinger fra medlemmene er gjengitt gruppevis nedenfor. Disse er innarbeidet i innsendt høringsuttalelse. Gruppe 1: Ikke fastsette fagstørrelse maks 4 fag Samarbeid studieprogram 5. semester naturlig fordypningssemester Kombinasjonsfagene? Struktur/ figur i forskrift til retningslinjene KRV god ramme rundt fremtidig ingeniørutdanning Tidsfaktoren, krevende implementering Gruppe 2: 10 studiepoeng emner Økonomi + statistikk Fysikk + Kjemi (3kJ, 3Fy) Læringsutbytte på tilnærmet nivå II (Master?) Inngående kontra bred kunnskap: Konsistent Språkbruk i hht NKR, samt ambisjonsnivå Ferdigheter: også for ambisiøst (Eks: Sml LU-5 i rammeplan med ferdigheter NKR) Siste avsnitt i krav til LU, 3: Inngående. Har ulik betydning? Innov. og entrepren. avlæres? 2: Opptaksreglement: OK, men hardt for studentene. RELEVANT FAGBREV. 13

14 Gruppe 3: Prosess Tid Kvalitet Kostnad, Finansiering -Friske midler Rammeplan er bra! Læringsmål Opptak -Diffrensierte -Evaluering Grunnlag for master -Forskjellige opptaksnivå Studiekultur Endring krever tid Gruppe 4: 30 studiepoeng valgfrie emner Uklart hva som menes. Hva betyr valgfrihet i forhold til videre utdanning? Forskrift 11. Tidligere rammeplan- siste mulige eksamen Fysikk/Kjemi: Implementering? Eget kurs for hver linje, hvert program Gruppe 5: 10 studiepoeng bør ikke være absolutt Y-vei bør være mer fleksibel enn boksordning. Eget tilpasset løp. Delvis samordning. Tres. Læringsutbytte fremfor boksmodell. 14

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Styremøte nr. 2/2013

Styremøte nr. 2/2013 Styremøte nr. 2/2013 Tid: Mandag 6. mai - tirsdag 7. mai 2013 Sted: Fachhochschule Wiener Neustadt, Østerrike Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 13/13 Innkalling til styremøte nr. 2/2013... 2 Sak STY

Detaljer

Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005

Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005 Til høringsinstansene Oslo, 6. juni 2005 Høring - Strateginotat 2005 Fra 2005 har ikke Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) lenger noen standardsettende rolle for de børsnoterte foretakenes konsernregnskap.

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 30.3.2014 Arkiv: 2015/01253 MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 10.4.2015 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, 7.etg., møterom 1. Deltakere: Rolf Windspoll

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg - høringssvar fra UHR Vi viser

Detaljer