Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning"

Transkript

1 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning UHRs sekretariat Liste over deltakere ligger bakerst i referatet. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Møtedato: 15.mai 2014 Møtetid: Kl Møtested: Universitetet i Agder, campus Grimstad. Saksnr.: 14/1-NRT Saksliste NRT-sak 1/14 NRT-sak 2/14 NRT-sak 3/14 NRT-sak 4/14 NRT-sak 5/14 NRT-sak 6/14 NRT-sak 7/14 NRT-sak 8/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Referat fra NRT-møte 2/13 ( november 2013 HSH) Orientering om Fakultet for teknologi og realfag, Universitetet i Agder Frank Reichert Rapportering fra Arbeidsutvalget Roger Midtstraum Alternative opptaksveier og tilpassede ingeniørutdanninger Inger Johanne Lurås og Geirmund Oltedal Orientering fra Forskningsrådet Bjørn E. Braathen Orientering fra nasjonalt senter for realfagsrekruttering Borghild Lundeby Kvalitet og relevans i teknologiutdanningene ved UiA NRT-sak 9/14 Arbeidsplan for NRT Implementering av NRTs arbeidsplan - arbeid i grupper og diskusjon i plenum Innledning ved leder Roger Midtstraum NRT-sak 10/14 Prosjektene Kvalitet og relevans i MNT-utdanning Mette Mo Jakobsen NRT-sak 11/14 Eventuelt Alle powerpointpresentasjoner brukt under møtet er tilgjengelige via følgende lenke: 1

2 NRT 1/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Rådets medlemmer, varamedlemmer og observatører ble varslet om møtet via e-post 20. mars 2014, med lenke til påmelding og opplysninger om bestilling av hotell. Innkallingen og sakspapirene var lagt ut på UHRs hjemmeside. Alle rådsmedlemmer, varamedlemmer og observatører fikk tilgang til dokumentene ved bruk av brukernavn og passord oppgitt i utsendt e-post. Vedtak: Nasjonalt råd for teknologisk utdanning godkjenner innkalling og saksliste. NRT 2/14 Referat fra NRT-møte 2/13 ( november 2013 HSH) Utkast til referat fra NRT-møte 2/13 ble sendt ut for kommentar midt i desember Innkommende merknader er innarbeidet og referatet er dermed godkjent. Referater legges ut på UHRs hjemmesider: Vedtak: Nasjonalt råd for teknologisk utdanning tar til etterretning at referatet fra møte nr 2/13 er godkjent og lagt ut på hjemmesidene. Rådet ønsker raskest mulig utsendelse av referater. NRT 3/14 Orientering om Fakultet for teknologi og realfag, Universitetet i Agder Dekan Frank Reichert ga en orientering om Fakultet for teknologi og realfag. En omvisning på Campus Grimstad inngikk som en del av orienteringen. Det vises til presentasjon lagt ut på våre hjemmesider. Noen korte stikkord fra presentasjonen: UiA: 1100 ansatte, studenter. +10,38% søkning. God søkning på mekatronikk. «Global Knowledge Hub, Mechatronics». Tilstandsrapport høyere utdanning kart over UiA i det nasjonale bildet. Godt samarbeid med Telemark, bla. Master i Aquatic Ecology. Ny master Education Technology. For fakultetet er det viktig å sikre framtiden i regionene. Plan SFF Competence to secure Skagerak Ecosystem. Har allerede SFU; Drive national development of mathematics education- MatRIC. NODE Industri cluster, SFI- senter for forskningsdrevet innovasjon, Sørlandets Innovation Hub. God erfaring med at studenter får stipend fra næringslivet for å ta en mastergrad. Vedtak: Nasjonalt råd for teknologisk utdanning takker for en interessant orientering om Fakultet for teknologi og realfag, Universitetet i Agder. NRT 4/14 Rapportering fra Arbeidsutvalget Leder ga en orientering om Arbeidsutvalgets aktiviteter siden NRT-møte 2/13. Konstituering, bli kjent Arbeidsplan Alternative opptaksveier og tilpassede ingeniørutdanninger Prosjektene MNT-sak 2

3 Økt gjennomstrømming i teknologi og realfag Publiseringskanalene i teknologi 15 fagkomitéer, regruppering og nivå 2 Planlegging av felles møter med NFmR Neste møte: november i Stavanger eller Tromsø Planlegging av felles studietur til DTU og Lund sammen med NFMR-AU Vedtak: Nasjonalt råd for teknologisk utdanning tar leders orientering om AUs aktivitet siden NRT 2/13 til orientering uten merknader. NRT 5/14 Alternative opptaksveier og tilpassede ingeniørutdanninger Sakspapirer; forslag til tekst til nytt vedlegg 6 i Nasjonale retningslinjer; om alternative opptaksveier og tilpassede ingeniørutdanninger og notat om de tre arbeidsgruppenes forslag til SAK-aktiviteter og oppfølging av dem var sendt rådets medlemmer i forkant av møtet. Saken ble presentert av Inger Johanne Lurås. Presentasjon er lagt ut på NRTs hjemmesider. Bakgrunn Alternative opptaksveier og tilpassede ingeniørutdanninger har utviklet seg slik at det er store variasjoner mellom institusjonene i opplegg, innhold og omfang for samme type tilbud. NRT nedsatte tre arbeidsgrupper: en for forkurs, realfagskurs og TRESS, en for Y-vei og en for innpassing av teknisk fagskoleutdanning. På sitt møte høsten 2013 fattet NRT følgende vedtak: «Nasjonalt råd for teknologisk utdanning takker gruppene for godt utført arbeid og anbefaler at gruppenes rapporter sammen med kommentarene som framkom på rådsmøtet er grunnlaget for både institusjonenes og NRT/UHRs videre arbeid med alternativene i høyere teknologisk utdanning. I tillegg ble følgende vedtatt: Basert på diskusjonen i rådsmøtet gjennomgås de foreslåtte læringsutbyttebeskrivelsene før de sendes på en ny kort høringsrunde. AU avgjør etter bearbeidelse av høringssvarene om AU selv ønsker å fastsette dem eller om de skal vedtas på sirkulasjon via e-post av NRT. AU bør i så fall legge vekt på omfanget av merknader. Rådet ber AU sørge for at det utarbeides nytt vedlegg til de nasjonale retningslinjene. Vedlegget skal inneholde læringsutbyttebeskrivelser. Teksten for øvrig skal bygge på rapportene og tilbakemeldingene som framkom på rådsmøtet og være tilpasset retningslinjene i form og innhold. Rådet anbefaler at de foreslåtte SAK-tiltakene følges opp. SAK-tiltakene kan bare gjennomføres av institusjonene, men rådet ber om at AU utfører den koordineringen og det arbeid som i så måte må gjøres nasjonalt. Rådet ber AU sørge for at departementet via UHR får oversendt, med en klar anbefaling, de forslag som krever endring i forskrift eller annen form for oppfølging av departementet.» 3

4 Arbeidsutvalget har arbeidet ut fra dette vedtaket. Arbeidsutvalget opprettet en liten undergruppe bestående av nestleder Inger Johanne Lurås og AU-medlem Geirmund Oltedal til å arbeide med saken. AU ble etter høringsrunden angående læringsutbyttebeskrivelsene overbevist om at med en oppstart høsten 2014 ville en ikke oppnå den ønskede kvalitet som et resultat av arbeidet. AU besluttet etter innspill på rådsmøtet 2-13 å utsette oppstarten til høsten Forslaget til Læringsutbyttebeskrivelser med Rådets kommentarer innarbeidet ble sendt på høring. Det kom ikke mange høringssvar. Deretter har det vært arbeidet videre på bakgrunn av høringssvarene, alle forslag og kommentarer ble vurdert og det ble foretatt aktuelle endringer. Det var også nødvendig å bedre sammenheng og helhetlig fremstilling i dokumentet. Det er derfor også foretatt endringer som ikke er en direkte konsekvens av en høringskommentar, men en indirekte følge av høringsprosessen og mottatte kommentarer. Rådet diskuterte saken basert på en gjennomgang av utsendt forslag til vedlegg til nasjonale retningslinjer om de ulike alternative opptaksveiene og ingeniørutdanningene samt forslag til SAK-tiltak relatert til dette. Noen hovedpunkter fra forslaget: Alternativ veier (gitt en standard vei basert på spesiell studiekompetanse) til bachelor i ingeniørfag kan deles i to grupper: tilpassede studieløp til det normale studieløpet frem til bachelorgraden i ingeniørfag. selvstendige utdanningstilbud som alternativ til den spesielle studiekompetansen for opptaket til høyere teknologisk utdanning De tilpassede studieløpene frem til bachelorgraden i ingeniørutdanning er i dag Y-vei (se rammeplanens 3) og TRESS (se Kunnskapsdepartementets merknad til rammeplanens 3). Kvalifiseringsfagene her er ikke egne avsluttede studietilbud, men del av et studieløp frem til en bachelorgrad i ingeniørfag. De alternative utdanningstilbudene, forkurset og realfagskurset, har som mål å kvalifisere for opptaket til høyere teknologisk utdanninger, og de er både selvstendige og avsluttede. De er ikke definert som høyere utdanning, men er utdanningstilbud på nivå 4B i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Også teknisk fagskoleutdanning med tillegg av matematikk (R1+R2) og fysikk (FYS1) er en alternativ rekrutteringsvei til høyere teknologisk utdanning. Selv om det er en formell forskjell mellom tilpassede studieløp og alternative opptaksveier; hva som er høyere utdanning og hva som ikke er det, er all tekst samlet i et vedlegg til retningslinjene. Det foreslås altså ikke å ta det om tilpassede ingeniørutdanninger inn i selve retningslinjene og kun de alternative opptaksveiene i vedlegget. Grunnen er et ønske om vise sammenhengen i kvalifikasjoner, mulige koordinering av tilbud og tydeliggjøre behovet for nasjonal likeverdighet i de forskjellige tilbud. Det er foreslått at alle fagene i forkurset inngår i den nasjonale vurderingsordningen. Det er ikke foreslått at vurderingsgrunnlaget blir todelt, dvs. en nasjonal del og en lokal del. Forslaget bygger på at selv om institusjonene skal ha stor frihet i å utforme sine arbeidskrav i de enkelte fag samt i det fagdidaktiske opplegget, er det mulig å få til 4

5 felleseksamen på en god måte. En forutsetting er at eksamen på en god måte vurderer det enkelte fags læringsutbytte i henhold til læringsutbyttebeskrivelsene. I den grad det er behov for eventuelle utfyllende lister over faglige elementer som skal inngå i det enkelte fag bør disse utarbeides av aktuelle fagpersoner i fellesskap. Rådsmøtet ble bedt om å gi de nødvendige avklaringer for å ferdigstille arbeidet og å finne institusjonen som skal ha ansvaret for fellessekretariatet. Kommentarer fra diskusjonen: Den ekstra runden som har blitt tatt har vært viktig. HiST er stor 360 på forkurs, 150 på realfagskurs. HiST og flere andre peker på at de ønsker en oppfølging spesielt av finansiering av forkurs og Y-vei. Dette er viktige og ressurskrevende veier til ingeniørutdanning. Det ble presisert at lånekassen gir lån til sommersemester og fullt lån for Y-vei, men institusjonene mente det var ulik praksis for finansiering av Y-vei til institusjonene. UiA tilbyr nettbasert realfagskurs. Informasjon om dette ble gitt under Agder sin presentasjon. De tar inn vel bare en tredjedel av dem som søker og har derfor utviklet ett nettbasert Forkurs for ingeniørutdaning i fysikk og Matematikk. Totalt ca 200 følger disse kursene på fulltid eller deltid. "Reklame-teaser" for kurset: https://uia.mediaspace.kaltura.com/media/slik+er+det+%c3%a5+ta+realfagskurs+p%c3%a 5+nett/1_llb1fmzj Mer info om kurset: Ålesund har TRESS, Y-vei og forkurs. Forskjellen på læringsutbytte er lite, og skal være lite. Kvalifiseringsfagene er tilnærmet like. Læringsutbyttebeskrivelse for samfunnsfaget i forkurset ble gjennomgått. Dette ble endret etter høringen siden det ble oppfattet som for likt fellesemnet «innføring i ingeniørfaglige arbeidsmetoder og yrkesutøvelse» som alle studenter skal ha i sin ingeniørutdanning. Det kom ingen endringsforslag til dette. I vedlegget må følgende rettes opp: Både skal og bør er brukt. Dette må gjøres enhetlig. Eksamensprotokoll rettes til karakterutskrift. Angående et fellessekretariat: Telemark, Narvik og Stord-Haugesund uttrykte at de ikke ønsker Y-vei inn i fellessekretariatet, men oppgaver som også Y-vei kan dra nytte av kunne være interessante, for eksempel oppfølging av planer for matematikk i videregående opplæring. Felleseksamen bør være elektronisk. Undervisningsmetoder, metodikk etc. bør derfor diskuteres i et fellessekretariat og eventuelle fagmøter. Vedtak: NRT ber AU fullføre arbeidet på grunnlag av sakspapirene og rådets diskusjon. AU gis fullmakt til en redaksjonell gjennomgang og oppfølging av påpekte språklige endringer. Når det gjelder SAK-tiltak ønsker NRT at AU følger opp i henhold til notatet og diskusjonen om fellessekretariatet. NRT 6/14 Orientering fra Forskningsrådet Bjørn E. Braathen fra forskningsrådet ga en kort orientering om følgende saker: 5

6 Ny FoU policy for høgskolene ?WT.ac=forside_nyhet Nye muligheter i FRIPRO &cid= Evaluering av ingeniørfagene kning_innenfor_teknologifagene/ Noen stikkord fra orienteringen: Forskningsrådet gir ca. 7,2 milliarder kroner pr. år. Instituttsektoren og næringsliv har økt. 5% går til statlige høyskoler. 92% går til universitetene. Ny policy for høyskolene. Forskningsrådet vil på basis av policyen lage en konkret handlingsplan for sitt arbeid mot høgskolene. De vil ha tett dialog med høgskolene framover og vil i løpet av en treårsperiode besøke alle høgskolene. Strategiske høyskoleprosjekter til og med søknader kom fra NRT-medlemmer, bla. 3 fra Gjøvik, 2 fra Ålesund og 2 fra Telemark. Høyskolene har liten tid til å søke, og for dem oppleves FRIPRO som nesten umulig å være med på. FRIPRO mobilitetsstipend, nytt mobilitetsstipend for yngre forskere som lyses ut for første gang i år, ble trukket frem. Søknadsfrist 21. mai. Evalueringen av ingeniørutdanning er en gavepakke. Av de 19 medlemmene i NRT er det 10 som skal være med på evalueringen. Forskningsrådet flytter til Lysaker i juni. Mandag 23. juni 2014 får Forskingsrådet ny adresse i Drammensvegen 288 på Lysaker. Postadresse blir postboks 564, 1327 Lysaker. Vedtak: NRT takker for orienteringen og oppfordrer Forskningsrådet til fortsatt aktivt samarbeid om forskningskvalitet og andre aktuelle saker. NRT 7/14 Orientering fra Nasjonalt senter for realfagsrekruttering Saken ble flyttet til fellesmøte mellom NRT og NFmR, 14. mai, ved UiA, Campus Kristiansand. Vedtak: Det vises til orientering fra nasjonalt senter for realfagsrekruttering på fellesmøte mellom NRT og NFmR, 14. mai, ved UiA, Campus Kristiansand. NRT 8/14 Kvalitet og relevans i teknologiutdanningene ved UiA Institutt for ingeniørvitenskap er et av fire institutter på Fakultet for teknologi og realfag. Instituettet er en pionér innen mekatronikk, har uteksaminert kandidater i over 20 år, og kan i dag veilede doktorgradsstudenter i faget. Også innen fornybar energi har instituttet lange 6

7 tradisjoner, med forskning og undervisning gjennom flere tiår. I Energiparken på Dømmesmoen har instituttet hatt et stort anlegg for solenergi som var det største i Norge ved åpningen i år Deler av dette anlegget er nå montert på ny Campus, som ble innviet høsten I rundt 40 år har fagmiljøet forsynt regionen med bygningsingeniører. En rekke av landets største aktører innen bygge- og anleggsbransjen samarbeider med instituttet om spennende forskningsprosjekter, som knytter studentene tett til bedriftene. Videre er instituttet en av landets største aktører innen etter- og videreutdanning, gjennom et omfattende program for Statens vegvesen som i samarbeid med UiA skal etterutdanne mer enn 750 personer. Institutt for ingeniørvitenskap er fakultetets største institutt og i sterk fremgang, både målt i studenttall, antall studieprogram, antall ansatte og forskning. Det ble gitt en presentasjon av Dekan Frank Reichert og Universitetslektor Morten Brekke. Denne er lagt ut på NRT sine nettsider. Noen viktige initiativ i relasjon til kvalitet og relevans som UiA har god erfaring med: Mobil multimedia produksjon, Industrial Reference Groups- Industrifeedback som er viktig i samarbeidsrelasjon. BSc/MSc scientific articles studentproduserte artikler. Dette har også gitt publiseringspoeng. Industrial Academic Alliance- Industrien har åpnet dører til viktige internasjonale partnere, National Oilwell, Aker Solutions. Industry friendly MsC programs- Modulbaserte og fleksible opplegg. Joint employees with industry- Felles ansettelse av personer i fagfelt hvor rekruttering er vanskelig 50% i næringslivet, 50% på UIA. Matematikk i ny elektro bachelor - Krevende matematikk organiseres på ny måte i bachelorgraden. Innføring av e-læring har spesielt økt gjennomføringsgraden på kontinuasjonseksamen Nettbasert forkurs- https://uia.mediaspace.kaltura.com Vedtak: Nasjonalt råd for teknologisk utdanning takker for en interessant orientering om Fakultet for teknologi og realfag og Institutt for ingeniørvitenskap sitt arbeid med kvalitet og relevans. NRT 9/14 Arbeidsplan for NRT Bakgrunn: NRTs tidligere arbeidsplan er revidert av NRTs nye arbeidsutvalg basert på rådsmøtets vedtak vinteren I henhold til vedtaket på NRT 2-13 har forslaget vært sendt på sirkulasjon, slik at alle har kunnet bidra til at arbeidsplanen blir best mulig. Frist var satt til 7. mai. Arbeidsplanen som ble lagt frem på møtet har Kvalitet og relevans i MNT-utdanning som overordnet mål, og følgende 5 hovedmål: Nasjonalt robuste fagmiljøer Internasjonalisering Kommunikasjon Utdanningskvalitet God rekruttering og gjennomstrømning i teknologi- og realfagsutdanninger Tiltak fremkommer av arbeidsplanen som er lagt ut på NRTs nettsider. 7

8 Arbeidsplanen slik den foreligger ble diskutert i forhold til videre arbeid med denne. Punkter som kom frem i diskusjonen: Dele lister over godkjente internasjonale samarbeidspartnere Tidsvindu finansiering kategori For lav finansiering for opprustning av utstyr NITO er opptatt av finansiering NITO trenger eksempler på hvor skoen trykker Hvilket laboratorium er nødvendig for kvalitet? Gjøre de riktige tingene og gjøre de riktig Ressursutnyttelse Knytte sammenhenger og se på felles ressursutnyttelse Er relevans tydelig nok i arbeidsplanen? Vedtak: NRT vedtar arbeidsplanen slik den ble lagt frem på rådsmøtet. I henhold til diskusjonene på møtet vil de ulike målene og tiltakene følges opp av de enkelte medlemmene og av rådet i fellesskap. NRT10/14 Prosjektene Kvalitet og relevans i MNT-utdanning Bakgrunn: Informasjon om prosjektene Kvalitet og relevans i MNT-utdanning, ble sendt institusjonene og NRTs medlemmer , med påminnelse og ny utsending Her står det bla. følgende: «Vi ber om tilbakemelding på aktiv interesse for og deltakelse i aktivitetene samt kontaktinformasjon slik at vi kan få på plass ansvarlige fagmiljøer/personer, etablere arbeidsgrupper og planlegge arbeidet for de nye aktivitetene. Basert på resultatene så langt vil også aktuelle fagmiljøer/personer kontaktes direkte. For at resultatene av dette nasjonale arbeidet skal bli bidra til læring og utvikling basert på beste praksis er det viktig at de miljøene som er i front er aktive bidragsytere i arbeidet.» Status for de ulike aktivitetene ble gjennomgått. Det ble spesielt pekt på den planlagte MNTkonferansen med vekt på pedagogisk utvikling i MNT-fag. Rådets medlemmer ble bedt om å være aktive bidragsytere til denne, og det gis også økonomisk støtte til tiltak som har til formål å bidra til økt gjennomstrømning, forutsatt at relevant arbeid dokumenteres i form av artikler på konferansen. Det vises også til vedtak angående MNT-konferansen på fellesmøte mellom NRT og NFmR, 14. mai, ved UiA, Campus Kristiansand. Vedtak: NRTs medlemmer vil bidra aktivt til at resultatene fra prosjektene blir best mulig. NRT 11/14 Eventuelt Følgende saker ble tatt opp under eventuelt: NITO skal ha møte med representant for Feani, med mål om å få til en felles europeisk godkjenning av norsk ingeniør- og sivilingeniørutdanning. Om Feani og EUR ING: Konferansen NORDTEK, University for the future Creative a competative learning environment for engineering students, holdes juni ved UiS, 8

9 SEFI Konferansen 2014, Educating Engineers for Global Competitiveness holdes September Birmingham, Det ble påpekt at begrepet Fagskoleingeniører er i ferd med å utvikle seg, og at dette ikke er hensiktsmessig. Dette må ses på i sammenheng med AUs oppfølging av NRT-SAK Vedtak: Sakene ble tatt til orientering og drøfting. Deltagere ved NRT 1/14 Institusjon Representant Merknad Høgskolen i Bergen Geir Anton Johansen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Ingerid Fossum Høgskolen i Gjøvik Torbjørn Skogsrud Høgskolen i Narvik Bjørn Solvang Høgskolen i Oslo og Akershus Petter Øyan Høgskulen i Sogn og Fjordane Helge Hustveit Høgskolen Stord/Haugesund Monika Metallinou Høgskolen i Sør-Trøndelag Einar M. Hjorthol Høgskolen i Telemark Morten Chr. Melaaen Dag 1 Randi Toreskås Holta Dag 2 Høgskolen i Østfold Kamil Dursun Høgskolen i Ålesund Geirmund Oltedal NBMU Cecilie Rolstad Denby NTNU Roger Midtstraum Leder NTNU Brynjulf Owren NTNU Eilif Pedersen Dag 1 NTNU forfall Universitetet i Agder Frank Reichert Universitetet i Bergen Helge K. Dahle Dag 1 Universitetet i Oslo Solveig Kristensen Universitetet i Stavanger Øystein Lund Bø Universitetet i Tromsø Inger Johanne Lurås Nestleder Sjøkrigsskolen Ellen Krätzig-Berle Norsk studentorganisasjon Håkon Utby Norsk studentorganisasjon Ida Katrine Harper Norsk studentorganisasjon Øystein Grøndahl Norsk studentorganisasjon forfall NITO Marianne Bevum Tekna forfall NHO forfall Kunnskapsdepartementet forfall Observatør Norges forskningsråd Bjørn E. Braathen Observatør Krigsskolen Lars Tronrud Observatør, dag 2 Nasjonalt senter for realfagsrekruttering. Borghild Lundeby Observatør NITO Studentene Steinar Pedersen Observatør, dag 2 Tekna Studentene Amalie Berntzen Observatør, dag 1 9

10 TeknoVest Tore Wiig Observatør, dag 1 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Roy Rasmussen Observatør UHRs sekretariat UHRs sekretariat Mette Mo Jakobsen Ole Bernt Thorvaldsen 10

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard Saksliste for NRTs separatmøte NRT-sak 1/16 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Medlemmer: Mads Nygård, leder (ankom noe senere enn møtestart) Mette Mo Jakobsen Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt

Detaljer

Årsrapport 2010. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Årsrapport 2010. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Årsrapport 2010 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Innholdsfortegnelse 1 NRTs funksjon... 3 2 NRTs medlemmer... 3 3 NRTs arbeidsutvalg og sekretariat... 3 4 Møtevirksomhet... 4 5 Studietur... 4 6

Detaljer

Forkurset hva er det formelt?

Forkurset hva er det formelt? Forkurset hva er det formelt? Ikke under UH-loven Ikke under opplæringsloven (Ikke under fagskoleloven eller voksenopplæringsloven) Ingen egen forskrift fastsatt av departementet. Nevnt i opptaksforskriften

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til stede: Nygård (leder) Mette Mo Jakobsen (nestleder) Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Pia Helen Bjørsvik Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt Thorvaldsen

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 51/16 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato:25. november 2016 Saksbehandler:Jarle

Detaljer

Årsrapport 2009. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Årsrapport 2009. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Årsrapport 2009 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Innholdsfortegnelse 1 NRTs funksjon... 3 2 NRTs medlemmer... 3 3 NRTs arbeidsutvalg og sekretariat... 3 4 Møtevirksomhet... 4 5 Studietur... 4 6

Detaljer

SAK ingeniørutdanning og MNT-SAK Nyhetsbrev

SAK ingeniørutdanning og MNT-SAK Nyhetsbrev SAK ingeniørutdanning og MNT-SAK Nyhetsbrev Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) er ett av fire nasjonale råd under Universitets- og høgskolerådet. NRT har som oppgave å samordne og styrke norsk

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning - Arbeidsutvalget

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning - Arbeidsutvalget Nasjonalt råd for teknologisk utdanning - Arbeidsutvalget Medlemmer: Dekan Mads Nygård Dekan Halvor Austenå (forfall dag 2) Fagdirektør Terje Olav Moen Fagsjef Jørn A. Sund-Henriksen (deltok, men første

Detaljer

NRTs prosjekt Implementering av ny rammeplan og SAK i ingeniørutdanning.

NRTs prosjekt Implementering av ny rammeplan og SAK i ingeniørutdanning. NRTs prosjekt Implementering av ny rammeplan og SAK i ingeniørutdanning Rammeplanarbeidets Visjon Ingeniøren Samfunnsengasjert, kreativ og handlekraftig, med evne til aktivt t å bidra i fremtidens utfordringer!

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester

Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester Dr. ing. Mette Mo Jakobsen Seniorrådgiver UHR uhr@uhr.no www.uhr.no Internasjonalisering NOKUTs evaluering www.uhr.no uhr@uhr.no Intensjon

Detaljer

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Arbeidsplanen er rullerende.

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Arbeidsplanen er rullerende. Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Arbeidsplanen er rullerende. Område: Tiltak: Status/kommentarer: Tidspkt./ frist 1. Økonomi og vilkår for de teknologiske utdanningene 1.1. Arbeide

Detaljer

Årsrapport Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Årsrapport Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Årsrapport 2011 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning 1 Innholdsfortegnelse 1 NRTs funksjon... 3 2 NRTs medlemmer... 3 3 NRTs arbeidsutvalg og sekretariat... 3 4 Møtevirksomhet... 4 5 Studietur... 5

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Nasjonalt råd for teknologisk utdanning REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Deltagerliste, se vedlegg 1 Program, se vedlegg 2 SAKLISTE: NRT-sak 19/10 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Fellesmøte NFmR-NRT, Dag november 2016, Ås/Lysaker Geir Øien Leder NFmR

Fellesmøte NFmR-NRT, Dag november 2016, Ås/Lysaker Geir Øien Leder NFmR Fellesmøte NFmR-NRT, Dag 2 17. 18. november 2016, Ås/Lysaker Geir Øien Leder NFmR Overordnet tidsplan for dagen 0900 1030 Felles saker for NRT og NFmR NRT-NFmR 17/16 Ny studietilsynsforskrift NRT-NFmR

Detaljer

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknad til 1. Virkeområde og formål Bestemmelsens første ledd angir forskriftens virkeområde, som er alle universiteter og høyskoler som gir

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Tilstede: Mads Nygård (leder) Mette Mo Jakobsen (nestleder) Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Lars Kristian Holgersen Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt

Detaljer

Faglig organisering og samarbeid

Faglig organisering og samarbeid Faglig organisering og samarbeid Sissel Ravnsborg Nestleder i NRT (Dekan ved Avd. for teknologi, HiST) Faglig organisering og samarbeiding Disposisjon: - Om UHR og NRT - Bokstavkarakterer - Navn på studieprogram/studieretninger

Detaljer

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi - et SAK-samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Telemark 1 Bakgrunn Ved siden

Detaljer

NRT Et viktig organ i prosessen mot nasjonale retningslinjer og en ny ingeniørutdanning

NRT Et viktig organ i prosessen mot nasjonale retningslinjer og en ny ingeniørutdanning NRT Et viktig organ i prosessen mot nasjonale retningslinjer og en ny ingeniørutdanning Prof. Dr.Techn. Mads Nygård Leder, Nasjonalt råd for teknologi (NRT) Dekan for Sivilingeniørutdanningen, NTNU Visepresident,

Detaljer

Universitets- og høgskolesektoren: Kan sektoren arbeide slik at industrien er mindre avhengig av outsourcing?

Universitets- og høgskolesektoren: Kan sektoren arbeide slik at industrien er mindre avhengig av outsourcing? Universitets- og høgskolesektoren: Kan sektoren arbeide slik at industrien er mindre avhengig av outsourcing? Rekruttering: hva er de unge opptatt av? Konjunkturer / Utdanning som regel i motfase - Etterspørsel

Detaljer

Samfunnsengasjerte, kreative og handlekraftige ingeniører

Samfunnsengasjerte, kreative og handlekraftige ingeniører Samfunnsengasjerte, kreative og handlekraftige ingeniører institusjonenes utfordring Mette Mo Jakobsen, Kunnskapsdepartementet Fagmøter i forbindelse med implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning,

Detaljer

Fagmøte Alternative opptaksveier

Fagmøte Alternative opptaksveier 21.10.2011 Til utdanningsinstitusjoner som gir treårig bachelorutdanning i ingeniørfag Invitasjon Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Fagmøte Alternative opptaksveier tirsdag 22.11. onsdag 23.11.2011 Høgskolen

Detaljer

Fagmøte. Utviklingstrekk i rekruttering til. Seniorrådgiver Ole Bernt Thorvaldsen. uhr@uhr.no www.uhr.no

Fagmøte. Utviklingstrekk i rekruttering til. Seniorrådgiver Ole Bernt Thorvaldsen. uhr@uhr.no www.uhr.no Fagmøte Alternative opptaksveier Utviklingstrekk i rekruttering til ingeniørutdanning Seniorrådgiver Ole Bernt Thorvaldsen Visjon Ingeniøren Samfunnsengasjert, kreativ og handlekraftig, med evne til aktivt

Detaljer

Referat UHRs Nasjonale råd for teknologisk utdanning (NRT-møte 1/12) Saksliste

Referat UHRs Nasjonale råd for teknologisk utdanning (NRT-møte 1/12) Saksliste Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Felles fagmøte Ingeniørfaglig innføring/samfunnsfag

Felles fagmøte Ingeniørfaglig innføring/samfunnsfag 15.9.2011 Til utdanningsinstitusjoner som gir treårig bachelorutdanning i ingeniørfag Invitasjon Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Felles fagmøte Ingeniørfaglig innføring/samfunnsfag tirsdag 25.10. onsdag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Møtested: Styrerommet E2016, UiT i Narvik Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT-møte 2/13) Saksliste

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT-møte 2/13) Saksliste Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Deltagerliste: Se vedlegg 1. Program: Se vedlegg 2. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT-møte 2/13) Tid: 20.11.2013 kl. 0930 21.11.2013

Detaljer

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologis utdanning (NRT)

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologis utdanning (NRT) Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologis utdanning (NRT) 2010 2011 Arbeidsplanen er blitt til etter en prosess hvor rådet har bestemt hvilke punkter som skal med i planen. Planen er for hele NRT og

Detaljer

Referat fra møte 1/07 i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Referat fra møte 1/07 i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Referat fra møte 1/07 i Høgskulen i Sogn og Fjordane, studiested Førde, 7.-8. mai 2007 Deltakeroversikt: se vedlegg Tidspunkt: 7. 8. mai 2007 Sted: Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF), Førde. SAKSLISTE

Detaljer

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Det nasjonale fakultetsmøte for realfag

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Det nasjonale fakultetsmøte for realfag Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning Det nasjonale fakultetsmøte for realfag Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT og Det nasjonale fakultetsmøte for realfag sine arbeidsutvalg

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.06.2012 Tidspunkt: 09:15-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Samfunnsengasjerte, kreative og handlekraftige ingeniører

Samfunnsengasjerte, kreative og handlekraftige ingeniører Samfunnsengasjerte, kreative og handlekraftige ingeniører institusjonenes utfordring Mette Mo Jakobsen, Kunnskapsdepartementet Fagmøter i forbindelse med implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning,

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget. Referat Møte i arbeidsutvalget i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning NRT-AU 5/12

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget. Referat Møte i arbeidsutvalget i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning NRT-AU 5/12 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget Tilstede Medlemmer: Dekan Mads Nygård (første dag) Dekan Halvor Austenå Prodekan studier Annik Myhre Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Fagdirektør

Detaljer

Om forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Om forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning NOTAT Til Styrene ved høgskolene i Buskerud, Vestfold og Østfold og UMB Fra Oslofjordalliansens pilotprosjekt teknologi Kopi Alliansekoordinator Fred Nilsson Dato 26.04.2011 Saknr HiVe 2008/645-51 Notat

Detaljer

Evaluering av Implementering av Rammeplan for Ingeniørutdanning Anbefalte endringer av Forskriften ( & Retningslinjene)

Evaluering av Implementering av Rammeplan for Ingeniørutdanning Anbefalte endringer av Forskriften ( & Retningslinjene) Evaluering av Implementering av Rammeplan for Ingeniørutdanning Anbefalte endringer av Forskriften ( & Retningslinjene) A) Innledning Bakgrunn KD fastsatte ny Forskrift om Rammeplan for Ingeniørutdanning

Detaljer

Y-vei og tresemesterordningen. Evaluering av status og anbefalinger for kvalitetssikring

Y-vei og tresemesterordningen. Evaluering av status og anbefalinger for kvalitetssikring Y-vei og tresemesterordningen Evaluering av status og anbefalinger for kvalitetssikring Rapport fra arbeidsgruppe i NRT, mai 2010 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Arbeidsgruppens medlemmer/sammensetning...

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og I følge vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 15/2016 08.09.2015 Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til

Detaljer

Godkjent referat for styret

Godkjent referat for styret Godkjent referat for styret Møtedato: 28.01.2014 Møtested: UHRs lokaler/høgskolen i Oslo og Akershus Møtetid: 10:00-16:00 Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder), Universitetet i Oslo Rektor Lise

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

STUDIEPLAN. <0> studiepoeng.

STUDIEPLAN. <Forkurs i realfag> <0> studiepoeng. <Narvik, Alta, Bodø*, Mo i Rana*> STUDIEPLAN studiepoeng Bygger på av og av

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Ann-Charlott Pedersen. Øyvind Weiby Gregersen Roger Midtstraum Stein Ove Erikstad Åsmund Pedersen Hugo

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Ann-Charlott Pedersen. Øyvind Weiby Gregersen Roger Midtstraum Stein Ove Erikstad Åsmund Pedersen Hugo Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fra møte i: NTNU - FUS - Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen Møtested: Styrerommet, NTNU, Hovedbygningen, Gløshaugen Dato: 12.05.2016 Tidspunkt:

Detaljer

Tiltaksplan for Norsk matematikkråd

Tiltaksplan for Norsk matematikkråd Tiltaksplan for Norsk matematikkråd For perioden 2014 2017 Tiltaksplanen er retningsgivende for styrets arbeid mellom årsmøtene og vil ligge til grunn for de konkrete tiltak styret igangsetter. Tiltaksplanen

Detaljer

UHR MNT møte Ny institusjonsstruktur synergier og betydning for kvalitet og SAK

UHR MNT møte Ny institusjonsstruktur synergier og betydning for kvalitet og SAK UHR MNT møte Ny institusjonsstruktur synergier og betydning for kvalitet og SAK Trondheim 11.-12./5-2017 Halgeir Leiknes Leder av FUI SAKS Kartet fra 24/3-2015 2 Statlig eide U&H (1/1-2017) Universitet

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 29. august 2011 Tilstede: Dekan Knut Patrick Hanevik (HiO) (leder NRLU) Fagdekan Ann Gøril Hugaas (HBO) Studiekoordinator, PPU Signe

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra AU møte 01/10

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra AU møte 01/10 Til stede: Mads Nygård, (leder) Mette Mo Jakobsen, (nestleder) Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Pia Helen Bjørsvik Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt Thorvaldsen Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Tilstede: Aud Findal Dahl (leder) Alice Kvåle Marit Rustad Lise G. Lund Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Forfall:

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

FSAT mottok høringssvar fra HiAls, HiOA, HiST, HiT, HiØ, UiS og UiT. Disse er vedlagt og diskutert i notatet..

FSAT mottok høringssvar fra HiAls, HiOA, HiST, HiT, HiØ, UiS og UiT. Disse er vedlagt og diskutert i notatet.. Felles studentsystem Telefon: 22840798 FSAT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-15-056 OMN Til:

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget Medlemmer: Dekan Mads Nygård Dekan Halvor Austenå Prodekan studier Annik Myhre Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Fagdirektør Terje Olav

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Ann-Charlott Pedersen. Øyvind Weiby Gregersen Roger Midtstraum Stein Ove Erikstad Åsmund Pedersen Hugo

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Ann-Charlott Pedersen. Øyvind Weiby Gregersen Roger Midtstraum Stein Ove Erikstad Åsmund Pedersen Hugo Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fra møte i: NTNU - FUS - Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen Møtested: Rom 242, NTNU, IT Vest, Gløshaugen Dato: 17.03.2016 Tidspunkt: 12:30-15:45

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:15-12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Møtebok Møtebok fra Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, D-329 Tid: 09.12.2014, kl. 12:15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Alternative opptaksveier og tilpassede ingeniørutdanninger

Alternative opptaksveier og tilpassede ingeniørutdanninger Vedlegg 6 Alternative opptaksveier og tilpassede ingeniørutdanninger Opptak på grunnlag av spesiell studiekompetanse er den ordinære veien inn til 3-årig ingeniørutdanning. For å øke rekrutteringen og

Detaljer

Universitetet i Agder Teknologi og realfag studietilbud

Universitetet i Agder Teknologi og realfag studietilbud Universitetet i Agder Teknologi og realfag studietilbud Geir Kløkstad, Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for teknologi og realfag 2500 studenter 4 institutter Ingeniørvitenskap (Grimstad) IKT

Detaljer

Program NRT-møte 2/08 tirsdag 11. november 2008, Holmenkollen Park Hotel Rica, Oslo

Program NRT-møte 2/08 tirsdag 11. november 2008, Holmenkollen Park Hotel Rica, Oslo Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Program NRT-møte 2/08 tirsdag 11. november 2008, Holmenkollen Park Hotel Rica, Oslo kl. 08.30 Møtestart Godkjenning av innkalling og sakliste Referat fra NRT-møte

Detaljer

Samfunnsengasjerte, kreative og handlekraftige ingeniører institusjonenes utfordring

Samfunnsengasjerte, kreative og handlekraftige ingeniører institusjonenes utfordring Samfunnsengasjerte, kreative og handlekraftige ingeniører institusjonenes utfordring Mette Mo Jakobsen, Kunnskapsdepartementet Fagmøter i forbindelse med implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning,

Detaljer

Fagstrategisk enhet under UHR for nasjonalt arbeid på MNTfeltet Matematiske, Naturvitenskapelige og Teknologiske fag (tidligere NRT og NFmR) UHR-MNT

Fagstrategisk enhet under UHR for nasjonalt arbeid på MNTfeltet Matematiske, Naturvitenskapelige og Teknologiske fag (tidligere NRT og NFmR) UHR-MNT Fagstrategisk enhet under UHR for nasjonalt arbeid på MNTfeltet Matematiske, Naturvitenskapelige og Teknologiske fag (tidligere NRT og NFmR) UHR-MNT Fra saksfremlegg til UHRs styre: Bakgrunn for vedtak

Detaljer

Representantskapet. Utvidet referat

Representantskapet. Utvidet referat Representantskapet Utvidet referat Møtedato: 15.11.2011 Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Møtested: Norges Handelshøyskole Saksnr.: 11/249 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 009/11 Godkjenning av innkalling/saksliste

Detaljer

Tiltaksplan for Norsk matematikkråd (utkast)

Tiltaksplan for Norsk matematikkråd (utkast) Tiltaksplan for Norsk matematikkråd (utkast) Endringer fra fjorårets tiltaksplan er markert i gult. For å få med deg detaljene i endringene, må du konsultere originalen fra 2013. For perioden 2014 2017

Detaljer

Målgruppe for konferansen

Målgruppe for konferansen Målgruppe for konferansen MNT-konferansen retter seg mot undervisere i MNT-fag (matematikk, naturvitenskap og teknologi) på høyskole eller universitet som er tett på studentene, vet hva som er vanskelig

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

Møtereferat. fra. Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Møtereferat. fra. Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Møtereferat Møtereferat fra Lokalt hovedavtaleutvalg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, dekankontor D-329 Tid: 30.04.2014, kl. 13:00-14:30

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller 7.oktober 2014 10 15 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

Detaljer

Profesjonsrådsmøte. 21. Mars

Profesjonsrådsmøte. 21. Mars Profesjonsrådsmøte 21. Mars 2017 21.03.17 Agenda Saksnr 17/01 Kl.09.00 17/02 Kl. 09.05 17/03 Kl. 0920 17/04 Kl. 09.40 Kl. 10.00 17/05 Kl. 10.15 Sak Godkjenning av innkalling og dagsorden Referat fra profesjonsrådsmøte

Detaljer

Fagmøtet i data

Fagmøtet i data Fagmøtet i data Visjon Ingeniøren Samfunnsengasjert, kreativ og handlekraftig, med evne til aktivt å bidra i fremtidens utfordringer! 2 To nye forhold Når arbeidet med rammeplanen startet opp forelå to

Detaljer

Tilstede styringsgruppas medlemmer: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa, Synne Grønvold, Ida Munkeby.

Tilstede styringsgruppas medlemmer: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa, Synne Grønvold, Ida Munkeby. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Møtereferat Styringsgruppas møte 04.05.2015, kl 1400-1645 Tilstede styringsgruppas medlemmer: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa, Synne

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg The Norwegian AssociationofHigher Education Institutions UHRs museumsutvalg Medlemmer: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjon og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, direktør ved Tromsø

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

UHT-MNT Rådsmøte ved UiO oktober Roger Midtstraum Leder i UHR-MNT

UHT-MNT Rådsmøte ved UiO oktober Roger Midtstraum Leder i UHR-MNT UHT-MNT Rådsmøte ved UiO 26. 27. oktober 2017 Roger Midtstraum Leder i UHR-MNT Dagsorden, del I 10:15 Møtestart, innkalling og saksliste Velkommen til UiO v/ Solveig Kristensen 10:30 Kultur for kvalitet

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning 28.10.2011 Tilstede: Kristin Ravnanger (leder) Ketil Jarl Halse (nestleder) Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Elise Kleppe

Detaljer

Forslag til referat for Styret

Forslag til referat for Styret Forslag til referat for Styret Møtedato: 23.10.2017 Møtested: UHRs lokaler Møtetid: 10.00-16.00 Professor Nina Malterud, Universitetet i Bergen, deltok under saken om veiledende retningslinjer for kunst-ph.d.

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

Arbeidsplan Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Arbeidsplan Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsplan 2006-2007 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Forankring Arbeidsplanen Innspill inndeling og tiltak UHRs stragegi 2005-2007 Visjon Som det viktigste samarbeidsorgan for norske universiteter

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Bjørn Jan Monstad. Medlem. Observatør

Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Bjørn Jan Monstad. Medlem. Observatør Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 14.09.2011 Tidspunkt: 13:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

Politikk for MNT-utdanning og -forskning

Politikk for MNT-utdanning og -forskning Engelsk mal: Startside Politikk for MNT-utdanning og -forskning Statssekretær Bjørn Haugstad Fellesmøte for Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) og Det nasjonale fakultetsmøte for realfag (NFmR),

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU)

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Møtedato: 17. mars 2016 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00 15.00 Tilstede: Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø, Norges arktiske

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Styringsgruppen pilotprosjekt teknologi

Styringsgruppen pilotprosjekt teknologi Styringsgruppen pilotprosjekt teknologi Felles møte med arbeidsgruppen i sak 1 og 2. Tilstede - fra styringsgruppen Vidar Thue-Hansen(leder) UMB, Arvid Siqveland HiBu, Duy-Tho Do HVE, student Henning Østeby

Detaljer