Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning"

Transkript

1 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning UHRs sekretariat Liste over deltakere ligger bakerst i referatet. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Møtedato: 15.mai 2014 Møtetid: Kl Møtested: Universitetet i Agder, campus Grimstad. Saksnr.: 14/1-NRT Saksliste NRT-sak 1/14 NRT-sak 2/14 NRT-sak 3/14 NRT-sak 4/14 NRT-sak 5/14 NRT-sak 6/14 NRT-sak 7/14 NRT-sak 8/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Referat fra NRT-møte 2/13 ( november 2013 HSH) Orientering om Fakultet for teknologi og realfag, Universitetet i Agder Frank Reichert Rapportering fra Arbeidsutvalget Roger Midtstraum Alternative opptaksveier og tilpassede ingeniørutdanninger Inger Johanne Lurås og Geirmund Oltedal Orientering fra Forskningsrådet Bjørn E. Braathen Orientering fra nasjonalt senter for realfagsrekruttering Borghild Lundeby Kvalitet og relevans i teknologiutdanningene ved UiA NRT-sak 9/14 Arbeidsplan for NRT Implementering av NRTs arbeidsplan - arbeid i grupper og diskusjon i plenum Innledning ved leder Roger Midtstraum NRT-sak 10/14 Prosjektene Kvalitet og relevans i MNT-utdanning Mette Mo Jakobsen NRT-sak 11/14 Eventuelt Alle powerpointpresentasjoner brukt under møtet er tilgjengelige via følgende lenke: 1

2 NRT 1/14 Godkjenning av innkalling og saksliste Rådets medlemmer, varamedlemmer og observatører ble varslet om møtet via e-post 20. mars 2014, med lenke til påmelding og opplysninger om bestilling av hotell. Innkallingen og sakspapirene var lagt ut på UHRs hjemmeside. Alle rådsmedlemmer, varamedlemmer og observatører fikk tilgang til dokumentene ved bruk av brukernavn og passord oppgitt i utsendt e-post. Vedtak: Nasjonalt råd for teknologisk utdanning godkjenner innkalling og saksliste. NRT 2/14 Referat fra NRT-møte 2/13 ( november 2013 HSH) Utkast til referat fra NRT-møte 2/13 ble sendt ut for kommentar midt i desember Innkommende merknader er innarbeidet og referatet er dermed godkjent. Referater legges ut på UHRs hjemmesider: Vedtak: Nasjonalt råd for teknologisk utdanning tar til etterretning at referatet fra møte nr 2/13 er godkjent og lagt ut på hjemmesidene. Rådet ønsker raskest mulig utsendelse av referater. NRT 3/14 Orientering om Fakultet for teknologi og realfag, Universitetet i Agder Dekan Frank Reichert ga en orientering om Fakultet for teknologi og realfag. En omvisning på Campus Grimstad inngikk som en del av orienteringen. Det vises til presentasjon lagt ut på våre hjemmesider. Noen korte stikkord fra presentasjonen: UiA: 1100 ansatte, studenter. +10,38% søkning. God søkning på mekatronikk. «Global Knowledge Hub, Mechatronics». Tilstandsrapport høyere utdanning kart over UiA i det nasjonale bildet. Godt samarbeid med Telemark, bla. Master i Aquatic Ecology. Ny master Education Technology. For fakultetet er det viktig å sikre framtiden i regionene. Plan SFF Competence to secure Skagerak Ecosystem. Har allerede SFU; Drive national development of mathematics education- MatRIC. NODE Industri cluster, SFI- senter for forskningsdrevet innovasjon, Sørlandets Innovation Hub. God erfaring med at studenter får stipend fra næringslivet for å ta en mastergrad. Vedtak: Nasjonalt råd for teknologisk utdanning takker for en interessant orientering om Fakultet for teknologi og realfag, Universitetet i Agder. NRT 4/14 Rapportering fra Arbeidsutvalget Leder ga en orientering om Arbeidsutvalgets aktiviteter siden NRT-møte 2/13. Konstituering, bli kjent Arbeidsplan Alternative opptaksveier og tilpassede ingeniørutdanninger Prosjektene MNT-sak 2

3 Økt gjennomstrømming i teknologi og realfag Publiseringskanalene i teknologi 15 fagkomitéer, regruppering og nivå 2 Planlegging av felles møter med NFmR Neste møte: november i Stavanger eller Tromsø Planlegging av felles studietur til DTU og Lund sammen med NFMR-AU Vedtak: Nasjonalt råd for teknologisk utdanning tar leders orientering om AUs aktivitet siden NRT 2/13 til orientering uten merknader. NRT 5/14 Alternative opptaksveier og tilpassede ingeniørutdanninger Sakspapirer; forslag til tekst til nytt vedlegg 6 i Nasjonale retningslinjer; om alternative opptaksveier og tilpassede ingeniørutdanninger og notat om de tre arbeidsgruppenes forslag til SAK-aktiviteter og oppfølging av dem var sendt rådets medlemmer i forkant av møtet. Saken ble presentert av Inger Johanne Lurås. Presentasjon er lagt ut på NRTs hjemmesider. Bakgrunn Alternative opptaksveier og tilpassede ingeniørutdanninger har utviklet seg slik at det er store variasjoner mellom institusjonene i opplegg, innhold og omfang for samme type tilbud. NRT nedsatte tre arbeidsgrupper: en for forkurs, realfagskurs og TRESS, en for Y-vei og en for innpassing av teknisk fagskoleutdanning. På sitt møte høsten 2013 fattet NRT følgende vedtak: «Nasjonalt råd for teknologisk utdanning takker gruppene for godt utført arbeid og anbefaler at gruppenes rapporter sammen med kommentarene som framkom på rådsmøtet er grunnlaget for både institusjonenes og NRT/UHRs videre arbeid med alternativene i høyere teknologisk utdanning. I tillegg ble følgende vedtatt: Basert på diskusjonen i rådsmøtet gjennomgås de foreslåtte læringsutbyttebeskrivelsene før de sendes på en ny kort høringsrunde. AU avgjør etter bearbeidelse av høringssvarene om AU selv ønsker å fastsette dem eller om de skal vedtas på sirkulasjon via e-post av NRT. AU bør i så fall legge vekt på omfanget av merknader. Rådet ber AU sørge for at det utarbeides nytt vedlegg til de nasjonale retningslinjene. Vedlegget skal inneholde læringsutbyttebeskrivelser. Teksten for øvrig skal bygge på rapportene og tilbakemeldingene som framkom på rådsmøtet og være tilpasset retningslinjene i form og innhold. Rådet anbefaler at de foreslåtte SAK-tiltakene følges opp. SAK-tiltakene kan bare gjennomføres av institusjonene, men rådet ber om at AU utfører den koordineringen og det arbeid som i så måte må gjøres nasjonalt. Rådet ber AU sørge for at departementet via UHR får oversendt, med en klar anbefaling, de forslag som krever endring i forskrift eller annen form for oppfølging av departementet.» 3

4 Arbeidsutvalget har arbeidet ut fra dette vedtaket. Arbeidsutvalget opprettet en liten undergruppe bestående av nestleder Inger Johanne Lurås og AU-medlem Geirmund Oltedal til å arbeide med saken. AU ble etter høringsrunden angående læringsutbyttebeskrivelsene overbevist om at med en oppstart høsten 2014 ville en ikke oppnå den ønskede kvalitet som et resultat av arbeidet. AU besluttet etter innspill på rådsmøtet 2-13 å utsette oppstarten til høsten Forslaget til Læringsutbyttebeskrivelser med Rådets kommentarer innarbeidet ble sendt på høring. Det kom ikke mange høringssvar. Deretter har det vært arbeidet videre på bakgrunn av høringssvarene, alle forslag og kommentarer ble vurdert og det ble foretatt aktuelle endringer. Det var også nødvendig å bedre sammenheng og helhetlig fremstilling i dokumentet. Det er derfor også foretatt endringer som ikke er en direkte konsekvens av en høringskommentar, men en indirekte følge av høringsprosessen og mottatte kommentarer. Rådet diskuterte saken basert på en gjennomgang av utsendt forslag til vedlegg til nasjonale retningslinjer om de ulike alternative opptaksveiene og ingeniørutdanningene samt forslag til SAK-tiltak relatert til dette. Noen hovedpunkter fra forslaget: Alternativ veier (gitt en standard vei basert på spesiell studiekompetanse) til bachelor i ingeniørfag kan deles i to grupper: tilpassede studieløp til det normale studieløpet frem til bachelorgraden i ingeniørfag. selvstendige utdanningstilbud som alternativ til den spesielle studiekompetansen for opptaket til høyere teknologisk utdanning De tilpassede studieløpene frem til bachelorgraden i ingeniørutdanning er i dag Y-vei (se rammeplanens 3) og TRESS (se Kunnskapsdepartementets merknad til rammeplanens 3). Kvalifiseringsfagene her er ikke egne avsluttede studietilbud, men del av et studieløp frem til en bachelorgrad i ingeniørfag. De alternative utdanningstilbudene, forkurset og realfagskurset, har som mål å kvalifisere for opptaket til høyere teknologisk utdanninger, og de er både selvstendige og avsluttede. De er ikke definert som høyere utdanning, men er utdanningstilbud på nivå 4B i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Også teknisk fagskoleutdanning med tillegg av matematikk (R1+R2) og fysikk (FYS1) er en alternativ rekrutteringsvei til høyere teknologisk utdanning. Selv om det er en formell forskjell mellom tilpassede studieløp og alternative opptaksveier; hva som er høyere utdanning og hva som ikke er det, er all tekst samlet i et vedlegg til retningslinjene. Det foreslås altså ikke å ta det om tilpassede ingeniørutdanninger inn i selve retningslinjene og kun de alternative opptaksveiene i vedlegget. Grunnen er et ønske om vise sammenhengen i kvalifikasjoner, mulige koordinering av tilbud og tydeliggjøre behovet for nasjonal likeverdighet i de forskjellige tilbud. Det er foreslått at alle fagene i forkurset inngår i den nasjonale vurderingsordningen. Det er ikke foreslått at vurderingsgrunnlaget blir todelt, dvs. en nasjonal del og en lokal del. Forslaget bygger på at selv om institusjonene skal ha stor frihet i å utforme sine arbeidskrav i de enkelte fag samt i det fagdidaktiske opplegget, er det mulig å få til 4

5 felleseksamen på en god måte. En forutsetting er at eksamen på en god måte vurderer det enkelte fags læringsutbytte i henhold til læringsutbyttebeskrivelsene. I den grad det er behov for eventuelle utfyllende lister over faglige elementer som skal inngå i det enkelte fag bør disse utarbeides av aktuelle fagpersoner i fellesskap. Rådsmøtet ble bedt om å gi de nødvendige avklaringer for å ferdigstille arbeidet og å finne institusjonen som skal ha ansvaret for fellessekretariatet. Kommentarer fra diskusjonen: Den ekstra runden som har blitt tatt har vært viktig. HiST er stor 360 på forkurs, 150 på realfagskurs. HiST og flere andre peker på at de ønsker en oppfølging spesielt av finansiering av forkurs og Y-vei. Dette er viktige og ressurskrevende veier til ingeniørutdanning. Det ble presisert at lånekassen gir lån til sommersemester og fullt lån for Y-vei, men institusjonene mente det var ulik praksis for finansiering av Y-vei til institusjonene. UiA tilbyr nettbasert realfagskurs. Informasjon om dette ble gitt under Agder sin presentasjon. De tar inn vel bare en tredjedel av dem som søker og har derfor utviklet ett nettbasert Forkurs for ingeniørutdaning i fysikk og Matematikk. Totalt ca 200 følger disse kursene på fulltid eller deltid. "Reklame-teaser" for kurset: https://uia.mediaspace.kaltura.com/media/slik+er+det+%c3%a5+ta+realfagskurs+p%c3%a 5+nett/1_llb1fmzj Mer info om kurset: Ålesund har TRESS, Y-vei og forkurs. Forskjellen på læringsutbytte er lite, og skal være lite. Kvalifiseringsfagene er tilnærmet like. Læringsutbyttebeskrivelse for samfunnsfaget i forkurset ble gjennomgått. Dette ble endret etter høringen siden det ble oppfattet som for likt fellesemnet «innføring i ingeniørfaglige arbeidsmetoder og yrkesutøvelse» som alle studenter skal ha i sin ingeniørutdanning. Det kom ingen endringsforslag til dette. I vedlegget må følgende rettes opp: Både skal og bør er brukt. Dette må gjøres enhetlig. Eksamensprotokoll rettes til karakterutskrift. Angående et fellessekretariat: Telemark, Narvik og Stord-Haugesund uttrykte at de ikke ønsker Y-vei inn i fellessekretariatet, men oppgaver som også Y-vei kan dra nytte av kunne være interessante, for eksempel oppfølging av planer for matematikk i videregående opplæring. Felleseksamen bør være elektronisk. Undervisningsmetoder, metodikk etc. bør derfor diskuteres i et fellessekretariat og eventuelle fagmøter. Vedtak: NRT ber AU fullføre arbeidet på grunnlag av sakspapirene og rådets diskusjon. AU gis fullmakt til en redaksjonell gjennomgang og oppfølging av påpekte språklige endringer. Når det gjelder SAK-tiltak ønsker NRT at AU følger opp i henhold til notatet og diskusjonen om fellessekretariatet. NRT 6/14 Orientering fra Forskningsrådet Bjørn E. Braathen fra forskningsrådet ga en kort orientering om følgende saker: 5

6 Ny FoU policy for høgskolene ?WT.ac=forside_nyhet Nye muligheter i FRIPRO &cid= Evaluering av ingeniørfagene kning_innenfor_teknologifagene/ Noen stikkord fra orienteringen: Forskningsrådet gir ca. 7,2 milliarder kroner pr. år. Instituttsektoren og næringsliv har økt. 5% går til statlige høyskoler. 92% går til universitetene. Ny policy for høyskolene. Forskningsrådet vil på basis av policyen lage en konkret handlingsplan for sitt arbeid mot høgskolene. De vil ha tett dialog med høgskolene framover og vil i løpet av en treårsperiode besøke alle høgskolene. Strategiske høyskoleprosjekter til og med søknader kom fra NRT-medlemmer, bla. 3 fra Gjøvik, 2 fra Ålesund og 2 fra Telemark. Høyskolene har liten tid til å søke, og for dem oppleves FRIPRO som nesten umulig å være med på. FRIPRO mobilitetsstipend, nytt mobilitetsstipend for yngre forskere som lyses ut for første gang i år, ble trukket frem. Søknadsfrist 21. mai. Evalueringen av ingeniørutdanning er en gavepakke. Av de 19 medlemmene i NRT er det 10 som skal være med på evalueringen. Forskningsrådet flytter til Lysaker i juni. Mandag 23. juni 2014 får Forskingsrådet ny adresse i Drammensvegen 288 på Lysaker. Postadresse blir postboks 564, 1327 Lysaker. Vedtak: NRT takker for orienteringen og oppfordrer Forskningsrådet til fortsatt aktivt samarbeid om forskningskvalitet og andre aktuelle saker. NRT 7/14 Orientering fra Nasjonalt senter for realfagsrekruttering Saken ble flyttet til fellesmøte mellom NRT og NFmR, 14. mai, ved UiA, Campus Kristiansand. Vedtak: Det vises til orientering fra nasjonalt senter for realfagsrekruttering på fellesmøte mellom NRT og NFmR, 14. mai, ved UiA, Campus Kristiansand. NRT 8/14 Kvalitet og relevans i teknologiutdanningene ved UiA Institutt for ingeniørvitenskap er et av fire institutter på Fakultet for teknologi og realfag. Instituettet er en pionér innen mekatronikk, har uteksaminert kandidater i over 20 år, og kan i dag veilede doktorgradsstudenter i faget. Også innen fornybar energi har instituttet lange 6

7 tradisjoner, med forskning og undervisning gjennom flere tiår. I Energiparken på Dømmesmoen har instituttet hatt et stort anlegg for solenergi som var det største i Norge ved åpningen i år Deler av dette anlegget er nå montert på ny Campus, som ble innviet høsten I rundt 40 år har fagmiljøet forsynt regionen med bygningsingeniører. En rekke av landets største aktører innen bygge- og anleggsbransjen samarbeider med instituttet om spennende forskningsprosjekter, som knytter studentene tett til bedriftene. Videre er instituttet en av landets største aktører innen etter- og videreutdanning, gjennom et omfattende program for Statens vegvesen som i samarbeid med UiA skal etterutdanne mer enn 750 personer. Institutt for ingeniørvitenskap er fakultetets største institutt og i sterk fremgang, både målt i studenttall, antall studieprogram, antall ansatte og forskning. Det ble gitt en presentasjon av Dekan Frank Reichert og Universitetslektor Morten Brekke. Denne er lagt ut på NRT sine nettsider. Noen viktige initiativ i relasjon til kvalitet og relevans som UiA har god erfaring med: Mobil multimedia produksjon, Industrial Reference Groups- Industrifeedback som er viktig i samarbeidsrelasjon. BSc/MSc scientific articles studentproduserte artikler. Dette har også gitt publiseringspoeng. Industrial Academic Alliance- Industrien har åpnet dører til viktige internasjonale partnere, National Oilwell, Aker Solutions. Industry friendly MsC programs- Modulbaserte og fleksible opplegg. Joint employees with industry- Felles ansettelse av personer i fagfelt hvor rekruttering er vanskelig 50% i næringslivet, 50% på UIA. Matematikk i ny elektro bachelor - Krevende matematikk organiseres på ny måte i bachelorgraden. Innføring av e-læring har spesielt økt gjennomføringsgraden på kontinuasjonseksamen Nettbasert forkurs- https://uia.mediaspace.kaltura.com Vedtak: Nasjonalt råd for teknologisk utdanning takker for en interessant orientering om Fakultet for teknologi og realfag og Institutt for ingeniørvitenskap sitt arbeid med kvalitet og relevans. NRT 9/14 Arbeidsplan for NRT Bakgrunn: NRTs tidligere arbeidsplan er revidert av NRTs nye arbeidsutvalg basert på rådsmøtets vedtak vinteren I henhold til vedtaket på NRT 2-13 har forslaget vært sendt på sirkulasjon, slik at alle har kunnet bidra til at arbeidsplanen blir best mulig. Frist var satt til 7. mai. Arbeidsplanen som ble lagt frem på møtet har Kvalitet og relevans i MNT-utdanning som overordnet mål, og følgende 5 hovedmål: Nasjonalt robuste fagmiljøer Internasjonalisering Kommunikasjon Utdanningskvalitet God rekruttering og gjennomstrømning i teknologi- og realfagsutdanninger Tiltak fremkommer av arbeidsplanen som er lagt ut på NRTs nettsider. 7

8 Arbeidsplanen slik den foreligger ble diskutert i forhold til videre arbeid med denne. Punkter som kom frem i diskusjonen: Dele lister over godkjente internasjonale samarbeidspartnere Tidsvindu finansiering kategori For lav finansiering for opprustning av utstyr NITO er opptatt av finansiering NITO trenger eksempler på hvor skoen trykker Hvilket laboratorium er nødvendig for kvalitet? Gjøre de riktige tingene og gjøre de riktig Ressursutnyttelse Knytte sammenhenger og se på felles ressursutnyttelse Er relevans tydelig nok i arbeidsplanen? Vedtak: NRT vedtar arbeidsplanen slik den ble lagt frem på rådsmøtet. I henhold til diskusjonene på møtet vil de ulike målene og tiltakene følges opp av de enkelte medlemmene og av rådet i fellesskap. NRT10/14 Prosjektene Kvalitet og relevans i MNT-utdanning Bakgrunn: Informasjon om prosjektene Kvalitet og relevans i MNT-utdanning, ble sendt institusjonene og NRTs medlemmer , med påminnelse og ny utsending Her står det bla. følgende: «Vi ber om tilbakemelding på aktiv interesse for og deltakelse i aktivitetene samt kontaktinformasjon slik at vi kan få på plass ansvarlige fagmiljøer/personer, etablere arbeidsgrupper og planlegge arbeidet for de nye aktivitetene. Basert på resultatene så langt vil også aktuelle fagmiljøer/personer kontaktes direkte. For at resultatene av dette nasjonale arbeidet skal bli bidra til læring og utvikling basert på beste praksis er det viktig at de miljøene som er i front er aktive bidragsytere i arbeidet.» Status for de ulike aktivitetene ble gjennomgått. Det ble spesielt pekt på den planlagte MNTkonferansen med vekt på pedagogisk utvikling i MNT-fag. Rådets medlemmer ble bedt om å være aktive bidragsytere til denne, og det gis også økonomisk støtte til tiltak som har til formål å bidra til økt gjennomstrømning, forutsatt at relevant arbeid dokumenteres i form av artikler på konferansen. Det vises også til vedtak angående MNT-konferansen på fellesmøte mellom NRT og NFmR, 14. mai, ved UiA, Campus Kristiansand. Vedtak: NRTs medlemmer vil bidra aktivt til at resultatene fra prosjektene blir best mulig. NRT 11/14 Eventuelt Følgende saker ble tatt opp under eventuelt: NITO skal ha møte med representant for Feani, med mål om å få til en felles europeisk godkjenning av norsk ingeniør- og sivilingeniørutdanning. Om Feani og EUR ING: Konferansen NORDTEK, University for the future Creative a competative learning environment for engineering students, holdes juni ved UiS, 8

9 SEFI Konferansen 2014, Educating Engineers for Global Competitiveness holdes September Birmingham, Det ble påpekt at begrepet Fagskoleingeniører er i ferd med å utvikle seg, og at dette ikke er hensiktsmessig. Dette må ses på i sammenheng med AUs oppfølging av NRT-SAK Vedtak: Sakene ble tatt til orientering og drøfting. Deltagere ved NRT 1/14 Institusjon Representant Merknad Høgskolen i Bergen Geir Anton Johansen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Ingerid Fossum Høgskolen i Gjøvik Torbjørn Skogsrud Høgskolen i Narvik Bjørn Solvang Høgskolen i Oslo og Akershus Petter Øyan Høgskulen i Sogn og Fjordane Helge Hustveit Høgskolen Stord/Haugesund Monika Metallinou Høgskolen i Sør-Trøndelag Einar M. Hjorthol Høgskolen i Telemark Morten Chr. Melaaen Dag 1 Randi Toreskås Holta Dag 2 Høgskolen i Østfold Kamil Dursun Høgskolen i Ålesund Geirmund Oltedal NBMU Cecilie Rolstad Denby NTNU Roger Midtstraum Leder NTNU Brynjulf Owren NTNU Eilif Pedersen Dag 1 NTNU forfall Universitetet i Agder Frank Reichert Universitetet i Bergen Helge K. Dahle Dag 1 Universitetet i Oslo Solveig Kristensen Universitetet i Stavanger Øystein Lund Bø Universitetet i Tromsø Inger Johanne Lurås Nestleder Sjøkrigsskolen Ellen Krätzig-Berle Norsk studentorganisasjon Håkon Utby Norsk studentorganisasjon Ida Katrine Harper Norsk studentorganisasjon Øystein Grøndahl Norsk studentorganisasjon forfall NITO Marianne Bevum Tekna forfall NHO forfall Kunnskapsdepartementet forfall Observatør Norges forskningsråd Bjørn E. Braathen Observatør Krigsskolen Lars Tronrud Observatør, dag 2 Nasjonalt senter for realfagsrekruttering. Borghild Lundeby Observatør NITO Studentene Steinar Pedersen Observatør, dag 2 Tekna Studentene Amalie Berntzen Observatør, dag 1 9

10 TeknoVest Tore Wiig Observatør, dag 1 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Roy Rasmussen Observatør UHRs sekretariat UHRs sekretariat Mette Mo Jakobsen Ole Bernt Thorvaldsen 10