Referat fra møte 1/07 i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte 1/07 i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning"

Transkript

1 Referat fra møte 1/07 i Høgskulen i Sogn og Fjordane, studiested Førde, mai 2007 Deltakeroversikt: se vedlegg Tidspunkt: mai 2007 Sted: Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF), Førde. SAKSLISTE (revidert): Mandag NRT-sak 1/07 Godkjenning av innkalling og saksliste NRT-sak 2/07 Referat fra NRT-møte 2/06 NRT-sak 3/07 Referat- og orienteringssaker NRT-sak 5/07 Søkertallene NRT-sak 7/07 Fritek og ny forskningsstrategi i Forskningsrådet for de statlige høgskolene NRT-sak 9/07 MNT strategien- brev fra KD NRT-sak 4/07 Temasesjon innspill til Stjernø-utvalget Tirsdag NRT-sak 6/07 Frafall i ingeniørutdanningen NRT-sak 4/07 Temasesjon innspill til Stjernø-utvalget NRT-sak 8/07 Valg av valgkomité NRT-sak 10/07 Eventuelt Orientering fra studentene Orientering fra HSH NRT-sak 1/07 Godkjenning av innkalling og saksliste godkjenner innkalling og revidert saksliste. NRT-sak 2/07 Referat fra NRT-møte 2/06, oktober 2006 Utkast til referat fra NRT-møte 2/06 var sendt deltakerne på e-post. Godkjent referat er lagt ut på rådets hjemmeside: 1 av 7

2 NRT-sak 3/07 Referat- og orienteringssaker Aktuelle referat- og orienteringssaker var lagt ut for gjennomsyn i møterommet. tar sakene til orientering. NRT-sak 4/07 Temasesjon innspill til Stjernø-utvalget Det var denne gangen valgt å legge en temasesjon til nesten hele den ene rådsmøtedagen. Temaet er: Teknologisk utdanning utfordringer fram mot Målet med sesjonen, inkludert debatten, var at det skulle lede opp mot et innspill til Stjernø-utvalget. Det var følgende presentasjoner: Innledning v/ Bjørn Torger Stokke SFF: CIPR (Centre for Integrated Petroleum Research), UiB v/ Arne Skauge FABLAB forskning i distriktet: hvorfor er MIT interessert? v/ Haakon Karlsen Perspektiver på fremtidig organisering av teknisk utdanning v/ Marianne Harg Den globaliserte student et mangfold av utfordringer v/ Ragnhild Lund Forslag til vedtak ble vedtatt med de endringer som fremkom i møtet. Stjernø-utvalgets nettside: Mandatet for Utvalg for høyere utdanning (Stjernø-utvalget) omfatter forhold som er svært viktige for vilkårene for teknologisk utdanning i Norge. NRT vil derfor komme med følgende henstillinger til utvalget, men understreker samtidig at det også er flere andre og viktige momenter som ikke nevnes her: Teknologisk utdanning er kostnadskrevende i forhold til mange andre utdanninger i U&H-sektoren. Det er viktig at faglige vurderinger veier tungt ved fordeling av midler slik at tunge eksperimentelle fag ikke får dårlige vilkår. En erkjennelse av at teknologisk utdanning er mer kostnadskrevende enn andre, må derfor avstedkomme en relativt høyere andel av fordelte midler. 2 av 7

3 Det er behov for en mer langsiktig planlegging og koordinering av ingeniørutdanningene slik at deres betingelser og i noen tilfeller eksistens ikke kun blir avhengig av studenttilstrømning (tidligere år), men i større grad samfunnets behov. Ved planlegging og ressurstildeling må det i større grad tas hensyn til mangfoldet ved at profesjonserfaring i undervisningen i ingeniørutdanningen blir vektlagt like mye som forskningserfaring. Det er viktig at det opprettholdes regionale tilbud innen ingeniørutdanning og at det må vurderes egne incitamenter for å opprettholde dette. Regionale utdanningssteder bør imidlertid i sterkere grad være avdelinger av/tilknyttet større institusjoner for å sikre et tilstrekkelig faglig miljø. Praksis i ingeniørutdanningene har vært et problem i flere år som følge av at næringslivet ikke følger opp med tilstrekkelig antall plasser. Dette må det settes søkelys på fordi praksis er et viktig element i en profesjonsutdanning. Incitamenter og virkemidler for næringslivet er ofte utløsende for praksisplasser, noe som absolutt bør tas inn i helhetsvurderingen. I spørsmålet om institusjonenes autonomitet mot statlig styring, må det også inngå en vurdering av en mellomløsning der de ulike profesjonsutdanningene kunne være tjent med et nasjonalt styre, heller enn et råd, som kan ivareta fagenes egenart på nasjonale premisser. NRT-sak 5/07 Søkertallene Søkertallene for årets opptak forelå rett før rådsmøtet. Sissel Ravnsborg gav en oversikt over årets søkertall fra SO sammenlignet med tidligere år. tar saken til orientering. Samordna opptak: Database for statistikk om høgre utdanning: NRT-sak 6/07 Frafall i ingeniørutdanningen Frafallet i ingeniørutdanningene er relativt høyt. Hvis frafallet reduseres, kan antall uteksaminerte ingeniører økes en god del. Arbeidsutvalget har innhentet frafallsdata fra ingeniørutdanningene. I brevet ble det også spurt etter betraktninger over mulige årsaker og tilbakemelding på hvilke eventuelle tiltak som er igangsatt for å bedre gjennomføringen, samt forslag til andre tiltak på lokalt og nasjonalt nivå. 3 av 7

4 KDs observatør i NRT, Lene Karin Wiberg, innledet i saken. Det vil også være nyttig med en diskusjon rundt begrepet frafall; hva omfatter det og hvordan brukes det? Hvordan telles kandidater som bruker lenger enn normert tid på studiene? Det legges opp til en diskusjon om årsaker og ev. tiltak lokalt og nasjonalt. Saken er imidlertid så viktig og omfattende at det er ønskelig at den bearbeides videre og behandles ved rådsmøtet høsten Forslag til vedtak ble vedtatt. ber arbeidsutvalget følge opp saken om frafall i ingeniørutdanningen og sette den på dagsorden for grundig behandling på NRT-møte 2/07. NRT-sak 7/07 Fritek og ny forskningsstrategi i Forskningsrådet for de statlige høgskolene Frittstående prosjekter teknologi (FRITEK) er et nytt virkemiddel i Forskningsrådet og omfatter IKT og ingeniørfagene. Forskerinitierte frittstående prosjekter er et hovedvirkemiddel for å støtte forskning innenfor alle fag og disipliner og tverr- og flerfaglig forskning. Samlet budsjett for FRINAT og FRITEK for 2008 er ca. 112 mill. kroner hvorav anslagsvis mill. kroner er til fordeling i Frittstående prosjekter er imidlertid et prioritert virkemiddel og er foreslått med vekst utover dette i Forskningsrådets budsjettforslag for Når det gjelder ny forskningsstrategi for de statlige høgskolene er bakgrunnen følgende: Forskningsrådet utarbeidet en høyskolestrategi i Kunnskapsdepartementet (KD) og Universitets- og høgskolerådet (UHR) har ønsket at Forskningsrådet skal arbeide fram et nytt policynotat om Forskningsrådets forhold til høyskolene. Formålet med arbeidet er å drøfte og foreslå virkemidler og aktiviteter som stimulerer kompetansebygging og FoU-kvalitet ved høyskolene. Policyen skal sluttbehandles av Divisjonsstyret for vitenskap i løpet av høsten Tre representanter fra styret fungerer som referansegruppe for arbeidet. I arbeidet så langt har særlig to problemstillinger vært sentrale: rekruttering og kompetansebygging, samt praksisrettet profesjonsfaglig forskning. Foreløpig har følgende virkemidler/tiltak vært diskutert: 1) Nasjonal konkurranse om strategiske midler til kompetansebygging og rekruttering for å styrke profilering og arbeidsdeling i sektoren, eks generelle utlysninger eller utlysninger rettet mot spesielle fag som oppfølging av fagevalueringer. 4 av 7

5 2) Utrede et stort nasjonalt rammeprogram for praksisrettet profesjonsforskning. 3) Nasjonale forskerskoler: nettverk og samarbeid mellom små og faglig smale Phd-miljøer 4) Andre samarbeidstiltak fra konferanser til forskningsprosjekter 5) Nærings-Phd (jf. mål om regional utvikling) 6) Tiltak for å øke høyskolenes deltakelse i EU-prosjekter 7) Analyse av fagekspertvurderinger og interne tildelingspraksiser Forskningsrådet har innkalt til et møte om saken 9. mai 2007 der representanter fra NRT vil delta. Forskningsrådets observatør i NRT, Bjørn E. Braathen orienterte om dette i rådsmøtet. Forslag til vedtak ble vedtatt. Forskningsrådets nettside: tar saken til etterretning. NRT-sak 8/07 Oppnevning av valgkomité Høsten 2007 skal det velges leder, nestleder og arbeidsutvalg. Det betyr at valgkomité må utpekes av rådet på NRT-møte 1/07. Forslag til vedtak ble vedtatt. Reglement for UHRs fagstrategiske enheter: utpeker Duy-Tho Do (Høgskolen i Vestfold), Ingvald Strømmen (NTNU) og Tor Hovde (Tekna) til valgkomité. De legger fram sin innstilling til valg av leder og nestleder og øvrig arbeidsutvalg på NRT-møte 2/07. NRT-sak 9/07 MNT-strategi ber institusjonene støtte opp om NFRs videre arbeid med MNT-strategioen med spesielt vekt på tiltak rettet mot rekruttering og infrastruktur. 5 av 7

6 NRT-sak 10/07 Eventuelt Ingen saker Orienteringer: Orienteringer fra Høgskulen i Sogn og Fjordane: 1: Teknovest v/ Geir Anton Johansen. 2: Bedriftsnettverket i Sogn og Fjordane (www.bedriftsnettverket.no) v/ dagleg leiar Ole T. Kleiven 3: Samarbeid med næringslivet i Årdal ved Terje Laberg Orienteringer fra studentorganisasjonene Vennlig hilsen Bjørn Torger Stokke (sign.) leder av NRT Øyvind Nystøl sekretær for NRT 6 av 7

7 Deltakerliste NRT-møte 1/07 Institusjon/organisasjon Deltaker 1. Høgskolen i Bergen Ole-Gunnar Søgnen 2. Høgskolen i Buskerud Arvid Siqveland 3. Høgskolen i Gjøvik Rune Strand Ødegård 4. Høgskolen i Narvik Svein Ove Hareide 5. Høgskulen i Sogn og Fjordane Tarald Seldal 6. Høgskulen i Sogn og Fjordane Joar Sande 7. Høgskolen i Sør-Trøndelag Sissel Ravnsborg 8. Høgskolen i Telemark Morten Chr. Melaaen 9. Høgskolen i Tromsø Hans Petter Kvaal 10. Høgskolen i Vestfold Duy-Tho Do 11. Høgskolen i Østfold Hans Blom 12. Høgskolen i Ålesund Terje Tvedt 13. Universitetet i Stavanger Ole Andreas Songe-Møller 14. Universitetet for miljø- og biovitenskap Vidar Thue-Hansen 15. NTNU Bjørn Torger Stokke 16. NTNU Bjørn Hafskjold 17. NTNU Stig Frode Mjølsnes 18. NTNU Svein Remseth 19. Universitetet i Bergen Geir Anton Johansen 20. Universitetet i Oslo Annik Myhre 21. Universitetet i Tromsø Tore Vorren 22. Ekstern representant, Tekna Tor Hovde 23. Ekstern representant, NITO Bjørn Olsen 24. Norsk studentunion Dmitrijs Guzs 25. Studentenes landsforbund Tor Erik Gartland 26. Studentenes landsforbund Ole Thunes 27. Norges forskningsråd, observatør Bjørn E. Braathen 28. Kunnskapsdepartementet, observatør Lene Karin Wiberg 29. Krigsskolen (Hærens ing. Høgsk.), obs Else Midtsundstad 30. Tekna-studentene, observatør Kent Varmedal 31. SFF: CIPR (innleder) Arne Skauge 32. FABLAB (innleder) Haakon Karlsen 33. Tekna (innleder) Marianne Harg 34. NTNU (Innleder) Ragnhild Lund 35. HISF (Innleder) Ole T Kleiven 36. UHRs sekretariat Øyvind Nystøl 7 av 7

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Nasjonalt råd for teknologisk utdanning REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Deltagerliste, se vedlegg 1 Program, se vedlegg 2 SAKLISTE: NRT-sak 19/10 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Referat UHRs Nasjonale råd for teknologisk utdanning (NRT-møte 1/12) Saksliste

Referat UHRs Nasjonale råd for teknologisk utdanning (NRT-møte 1/12) Saksliste Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Y-vei og tresemesterordningen. Evaluering av status og anbefalinger for kvalitetssikring

Y-vei og tresemesterordningen. Evaluering av status og anbefalinger for kvalitetssikring Y-vei og tresemesterordningen Evaluering av status og anbefalinger for kvalitetssikring Rapport fra arbeidsgruppe i NRT, mai 2010 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Arbeidsgruppens medlemmer/sammensetning...

Detaljer

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Referat fra rådsmøte i 22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Leder av, Knut Patrick Hanevik, ønsket velkommen til rådsmøtet. Rektor ved Samisk høgskole, Jelena Porsanger, ønsket velkommen

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING, 19. MARS 2010. Saker: Godkjenning av innkalling og saksliste

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING, 19. MARS 2010. Saker: Godkjenning av innkalling og saksliste NRLUs arbeidsutvalg Leder dekan Knut Patrick Hanevik (HiO) Fagdekan Ann Gøril Hugaas (HBO) Studiekoordinator, PPU Signe Kalsnes (NMH) Leder PLU, Per Ramberg (NTNU) Dekan Bjørg Kristin Selvik (HiB) Studentrepresentant

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Rådsmøtet ble avviklet ved Radisson SAS Royal Garden Hotel. Tidsrammen var mandag 9. februar

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 Det innkalles til: STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold

Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Vestfold v/styret Pb 2243 3103 Tønsberg Deres ref Vår ref Dato 12/6066-IMO 19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold Tildelingsbrevet for 2013 består

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, nestleder (ledet møtet) Egil

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201004359 17.12.10

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201004359 17.12.10 0 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT..",^. DES 20 10 Høgskolen i Sogn og Fjordane Postboks 133 6851 Sogndal Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014

Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Tilstede: Leder: Birte Simonsen (Universitetet i Agder) (dag 1) Medlemmer: Ivar Selmer-Olsen (Dronning Mauds Minne Høgskole) Per Arne Michelsen (Høgskolen i Bergen)

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste Utdanningsutvalget Medlemmer: studiedirektør Monica Bakken, UiO (nestleder) prorektor Inger-Åshild By, NIH prorektor Egil Gabrielsen, UiS prorektor Berit Kjeldstad, NTNU studiedekan Øystein Lund, MF prorektor

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning

Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning Dokument 3:8 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) () (Gro.anita.fonnes.flaten@helse-bergen.no ) Inger Senneseth (Inger.Senneseth@mofa.uib.no) Anne Berit Kolmannskog (Anne.kolmannskog@mofa.uib.no ) Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning

Detaljer

Organ Møtested Møtedato og -tid Profesjonsråd for designutdanning Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24

Organ Møtested Møtedato og -tid Profesjonsråd for designutdanning Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24 REFERAT Organ Møtested Møtedato og -tid Profesjonsråd for designutdanning Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24 15.10.2010 kl. 10.00 15.30 Tilstede: Representanter: HiAk: HiBu: HiG: HiO HiVolda AHO: KHiO:

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 HØGKSOLEN I OSLO OG AKERSHUS Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 Petter Øyan, leder for Profesjonsråd for designutdanning (høsten 2007 våren 2013)

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg - høringssvar fra UHR Vi viser

Detaljer

Y-vei i ingeniørutdanning

Y-vei i ingeniørutdanning 1 Y-vei i ingeniørutdanning - forslag til tilpassing etter ny rammeplan Den alternative ingeniørutdanningen Y-vei ble startet opp som forsøksordning i 2002 og godkjent som et permanent studium i 2007.

Detaljer