Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Det nasjonale fakultetsmøte for realfag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Det nasjonale fakultetsmøte for realfag"

Transkript

1 Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning Det nasjonale fakultetsmøte for realfag Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT og Det nasjonale fakultetsmøte for realfag sine arbeidsutvalg Møtedato: 09. april 2015 Møtetid: Kl Møtested: UHRs lokaler Saksnr.: 15/1-NRT-NFmR-AU Tilstede NRT-AU: FUS-leder Roger Midtstraum (leder) NTNU Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås (nestleder) UiT Prodekan studier Solveig Kristensen UiO Dekan Geirmund Oltedal HiÅ Fagdirektør Terje Olav Moen Tekna Rådgiver Evelyn Blom-Dahl NHO/Norsk olje og gass Student Elise Landsem NSO Tilstede NFmR-AU: Dekan Geir Øien (leder) NTNU Fakultetsdirektør Gro Sokn (nestleder) UiS Fakultetsdirektør Jarle Nygård UiO Dekan Morten Hald UiT Student Merete Falck NSO Tilstede fra UHRs sekretariat: Seniorrådgiver Mette Mo Jakobsen UHR Seniorrådgiver Ole Bernt Thorvaldsen UHR Forfall: NFmR sekretariat Bjørn Åge Tømmerås UiB Innenfor tidsrammen ble det holdt fellesmøte for NRTs og NFmRs arbeidsutvalg, deretter separatmøter for disse. Referatet inneholder saksliste og saker for hvert av disse tre møtene Saksliste fellesmøte NRT-AU og NFmR-AU Sak NRT-NFmR-AU 11/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak NRT-NFmR-AU 12/15 Oppfølging av felles AU-møte 30. januar Sak NRT-NFmR-AU 13/15 Felles råds- og fakultetsmøte april 2015 Sak NRT-NFmR-AU 14/15 Fremtidig organisering av fagstrategiske enheter Sak NRT-NFmR-AU 15/15 MNT-konferansen oppfølging - publisering Sak NRT-NFmR-AU 16/15 Statusrapport angående Karakterundersøkelse MNT-fag, Master- og

2 Sak NRT-NFmR-AU 17/15 Sak NRT-NFmR-AU 18/15 Sak NRT-NFmR-AU 19/15 Sak NRT-NFmR-AU 20/15 Sak NRT-NFmR-AU 21/15 Sak NRT-NFmR-AU 22/15 Sak NRT-NFmR-AU 23/15 Sak NRT-NFmR-AU 24/15 Sak NRT-NFmR-AU 25/15 Sak NRT-NFmR-AU 26/15 Sak NRT-NFmR-AU 27/15 Bacheloroppgaver Høring rapport om sensurordningene innen høyere utdanning Medlem til arbeidsgruppe - karakterskalaen bestått/ikke bestått NOKUTs studiebarometeret og matematikkundersøkelsen MNT-SAK rapport om hva som er gjort siden sist Forslag til endringer i opptaksforskriften økte matematikkrav Professoropprykk høringssak UHR Møteplan for fellesmøter resten av året Plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen. Karakterbeskrivelsene oversatt til nynorsk Orienteringssaker Eventuelt Sak NRT-NFmR-AU 11/15 Godkjenning av innkalling og saksliste NHO/Norsk olje og gass har skiftet sitt medlem i Arbeidsutvalget til NRT. Medlem nå er rådgiver Evelyn Blom-Dahl. NRT-AU og NFmR-AU godkjenner innkalling og saksliste, og ønsker nytt medlem velkommen i arbeidsutvalget. Sak NRT-NFmR-AU 12/15 Oppfølging av felles AU-møte 30. januar 2015 Referat fra felles AU-møte 30. januar 2015 er godkjent på sirkulasjon. Referatet finnes her: De fleste av sakene til oppfølging fremgår som egne saker i sakslisten. Den resterende saken til oppfølging ble diskutert på grunnlag av vedtaket. Følgende vedtak for oppfølging ble gjort på felles AU-møte 30. januar 2015: Sak NRT-NFmR-AU 4/15 Finansiering Arbeidsutvalgene gir følgende innspill til UHRs høringsuttalelse: Angående finansieringskategorier: Fag som krever laboratorieundervisning eller er utstyrsintensive; Navnet på gruppe 3 blir tydeligere om den benevnes Eksperimentelleeller utstyrsintensive fag. Det må være tydelig at kategorien også skal ivareta simuleringslaboratorier og feltarbeid. NFmR og NRT savner at rapporten drøfter hvordan finansieringen skal stimulere til HMS-arbeid i tråd med dagens krav. Forslagene til satser og forholdstallet mellom de fire kategoriene må bli vurdert nøye av departementet før de fastsettes. Kategori 3 bør finansieres høyt nok til at det kan legges til rette for at MNT-fag kan gjennomføres i front av fagfeltenes utvikling, og med HMS ivaretatt i forhold til dagens og fremtidens krav. Nasjonal mobilitet er en forutsetning for mulig arbeidsdeling og konsentrasjon, og finansieringssystemet må legge til rette for dette. 2

3 Innspillene til UHRs høringsuttalelse ble oversendt styret. Styret noterte seg synspunktene men de fleste av våre merknader ble ikke videreført i UHRs uttalelse, som er på et mer overordnet nivå: man gfold_og_samspill Nytt_finansieringssystem_for_universiteter_og_h_yskoler L _.pdf AU-ene diskuterte om det er behov for at forslagene fra Finansieringsutvalget skal kommenteres på annen måte, samt eventuell oppfølging dersom forslag kommer på høring fra departementet. For øvrig har vi fått nok et eksempel på at HMS for studenter er viktig. Det er behov for videre felles oppfølging av finansieringsutvalgets forslag, og finansiering settes opp som sak på kommende fellesmøte i NRT og NFmR. Sak NRT-NFmR-AU 13/15 Felles råds- og fakultetsmøte april 2015 Overordnet ramme og status for forberedelsene til kommende fellesmøte i NRT og NFmR ble lagt fram. Forslag til saksliste (felles møte mellom NRT og NFmR) Sak NRT-NFmR 1/15 Sak NRT-NFmR 2/15 Sak NRT-NFmR 3/15 Sak NRT-NFmR 4/15 Sak NRT-NFmR 5/15 Sak NRT-NFmR 6/15 Sak NRT-NFmR 7/15 Sak NRT-NFmR 8/15 Sak NRT-NFmR 9/15 Sak NRT-NFmR 1015 Godkjenning av innkalling og saksliste Etter prioritering i AU Etter prioritering i AU Karakterundersøkelsen Morten Hald og Geirmund Oltedal- status Fusjoner i UH-sektoren- Erfaring fra UiT-Norges Arktiske Universitet Universitetsdirektør Lasse Lønnum Tema Internasjonalisering - Norge som kunnskapsnasjon i et globalt perspektiv; krav, forventninger, nye perspektiver og muligheter på tvers av sektorer. Teknologifagevalueringen. Berit Sundby Avset, Forskningsrådet Tema Ny struktur - Norge som kunnskapsnasjon - forventninger, nye perspektiver og muligheter for MNT-utdanningene i et samspill mellom institusjoner og med arbeids-/næringsliv. Orienteringssaker; KD, Forskningsrådet Orientering fra studentene Eventuelt Onsdag 29. april Felles møte - se saksliste Lunsj Felles møte Sak NRT-NFmR 21/14 (innenfor denne tiden). Fusjoner i UHsektoren- Erfaring fra UiT-Norges Arktiske Universitet, Universitetsdirektør Lasse Lønnum Sak NRT-NFmR 22/14 Tema Internasjonalisering - Norge som kunnskapsnasjon i et globalt perspektiv; krav, forventninger, nye perspektiver og muligheter på tvers av sektorer. Gro Tjore, ass. direktør, Senter for internasjonalisering av utdanning, SIU (30 min) Haakon Kobbenes, Kunnskapsdepartementet, KD (30 min) 3

4 Kristin Sverdrup (nytt navn fra UD skal komme), prosjektleder Global kunnskap, Utenriksdepartementet, UD (30 min) Debatt (30 min) Separatmøter NRT og NFmR Torsdag 30. april Felles møte se saksliste Sak NRT-NFmR 23/14 Teknologifagevalueringen. Berit Sundby Avset. Forskningsrådet Kaffepause Sak NRT-NFmR 24/14 Tema Ny struktur - Norge som kunnskapsnasjon - forventninger, nye perspektiver og muligheter for MNT-utdanningene i et samspill mellom institusjoner og med arbeids-/næringsliv. Bjørn Haugstad Statssekretær, KD (30 min) Tore Ulstein, President NHO, CEO Ulstein (30 min) Gunnar Bovim, Rektor NTNU (25 min) Dag Rune Olsen, Rektor UiB (10 min) Ole Gunnar Søgnen, Rektor HiB (10 min) (usikker) Debatt (30 min) Enkel lunsj - avreise Arbeidsutvalgene gjennomgikk forslaget, både med hensyn på tidsplan og innhold. Det ble gjort noen justeringer som følge av foredragsholderes ankomsttidspunkt og liknende. Det kan også bli behov for å finne nye navn for et par innlegg som foreløpig har gitt positiv tilbakemelding, men har utfordringer tidsmessig. Finansiering settes opp som egen sak. Mobilitet av bachelorstudenter bør opp, og kan tas opp under internasjonalisering. Det er ikke lagt opp til flere AU-møter før fellesmøtet. Fellesmøtet gjennomføres som planlagt, med noen mindre justeringer i tidsplan og innhold som følge av foredragsholderes reisetid og temaenes vinkling. Finansiering settes opp som egen sak. Mobilitet av bachelorstudenter bør tas opp under internasjonalisering. Sak NRT-NFmR-AU 14/15 Fremtidig organisering av NFmR og NRT Den nye foreløpige strukturen i sektoren begynner å bli klar, men noen avklaringer gjenstår. Av den grunn bør en starte arbeidet med å se på hvordan NFmR og NRT bør se ut fremover. NFmR har en struktur som er den samme som da fakultetsmøtene var under Universitetsrådet og NRT har en noe justert struktur og oppgaver i forhold til hvordan det nasjonale rådet for ingeniørutdanning var under Høgskolerådet. NRTs struktur og oppgaver er i prinsippet uendret siden UHR ved etableringen opprettet NRT. Det har skjedd mye innen høyere utdanning siden da og det vil skje mer. Det foreslås derfor at sekretariatet begynner arbeidet med et notat som kan behandles på høstens fellesmøte eventuelt på neste vårmøte. Bjørn Åge Tømmerås og Mette Mo Jakobsen bes om å starte arbeidet med et notat som kan diskuteres i arbeidsutvalgene i høstsemesteret. 4

5 Sak NRT-NFmR-AU 15/15 MNT-konferansen oppfølging - publisering MNT-konferansen ble gjennomført mars. Konferansen var fulltegnet og 39 artikler ble presentert (noen av disse med forfattere fra flere institusjoner). 8 institusjoner hadde to eller flere artikler, 3 hadde en artikkel, 4 hadde ingen artikkel, men deltakere på konferansen, og bare tre av 21 relevante institusjoner hadde verken artikkel eller deltakere. 4 institusjoner hadde 10 eller flere deltakere. Det var betydelig økning av deltakelsen fra vitenskapelig ansatte i forhold til tidligere konferanser. Evaluering av konferansen viser at denne var svært vellykket (svarprosent nærmere 50%), og fungerte godt i forhold til intensjonen. På en skala fra 1- helt uenig til 6 -helt enig lå gjennomsnitt på de tre følgende spørsmål over 5: En arena som MNT-konferansen er viktig for arbeidet med undervisningskvalitet: 5,37 Vitenskapelig tilnærming til undervisning vil heve undervisningens status: 5,32 Deling av erfaringer med ulike undervisningsmetoder bidrar til større variasjon og mer innovative undervisningsmetoder: 5,28 På spørsmålet Kan du tenke deg å delta på MNT-konferansen 2017 svarte 90,7% Ja og 8,0% Kanskje. Nedenfor gis en oversikt over artikler og deltagelse på konferansen fordelt på institusjoner (basert på liste over påmeldte deltagere). Videre var det 15 studenter med på konferansen, fra NITO 6 deltakere og fra Tekna var det 8 deltagere. NHO deltok med en. KD var representert med 2 personer. NOKUT og Forskningsrådet var representert med hver sin deltager. Resterende deltakere kom fra andre organisasjoner/ arbeidsliv. Institusjon Artikler Deltagere UiA 2 2 UiB 4 19 UiN 0 3 UiO 4 8 UiS 1 2 UiT 3 10 NMBU 1 3 NTNU 7 18 HiB 2 9 HBV 1 3 HiG 0 3 HiN 2 2 HiOA 4 8 HiSF 0 3 HiST 7 15 HiT 0 7 HiØ 0 0 HiÅ 3 8 HSH 0 0 KS 0 0 SKSK HINT

6 Av institusjonene hadde verken HSH, HiØ eller Krigsskolen sendt inn artikler eller hadde deltagere på konferansen. NHO, som snakker mye om samarbeid mellom næringsliv og høyere utdanning, kunne vært bedre represenert. Nye NTNU (NTNU + HiST + HiG + HiÅ) var med på 17 papers og hadde 42 deltagere. Videre oppfølging mot et eget temanummer av UNIPED er i gang. Frist er 4. september for ferdigstilling. Det ble gitt en orientering om krav til artiklene og om arbeidet. Det er noen eksemplarer igjen av artikkelsamlingen fra konferansen. Disse gjøres tilgjengelig for deltakerne på felles råds- og fakultetsmøte i april. Mye interessant arbeid som er viktig i MNT-feltets arbeid med utdanningskvalitet er dokumentert. Som avslutning på konferansen ble det signalisert at neste MNT- konferanse skal holdes ved UiO i AU ga sin tilslutning til et videre samarbeid med Nasjonalt senter for realfagsrekrutering og UiO angående neste konferanse. UHR ved arbeidsutvalgene i NFmR og NRT forutsettes å være eiere av den vitenskapelige delen av konferansen. En vitenskapelig tilnærming til undervisning som vinkling på MNT-konferansen var svært vellykket og bør videreføres. UHR ved arbeidsutvalgene i NFmR og NRT forutsettes å være eiere av den vitenskapelige delen av konferansen. Arbeidsutvalgene ga sin tilslutning til et videre samarbeid med Nasjonalt senter for realfagsrekrutering og UiO angående neste konferanse, og anbefaler at datoene for og første call for papers for MNT-konferansen 2017 kunngjøres i løpet av Sak NRT-NFmR-AU 16/15 Statusrapport om arbeidet med karakterundersøkelse MNT-fag, Master- og Bacheloroppgaver De ansvarlige i arbeidsutvalgene ga en kort tilbakemelding om status for arbeidet. I brev fra UHR angående karakterundersøkelsen i 2015 fremgår det blant annet at analysegruppen innen 25. mai vil ha tilbakemelding om hvordan arbeidet er organisert. På grunnlag av den status som ble gitt i møtet og tidligere diskusjoner i arbeidsutvalgene og på fellesmøtet november, er det mulig å utarbeide en tilbakemelding som tilfredsstiller de tidligere gitte føringene og brevet av 10. mars, innen fristen 25. mai. Arbeidsutvalgene anser at arbeidet er i god gjenge. Lederne i samarbeid med Morten Hald og Geirmund Oltedal utarbeider innen fristen den etterspurte tilbakemeldingen til Analysegruppen, samt legger frem status på felles NRT og NFmR møte. Sak NRT-NFmR-AU 17/15 Høring Rapport om sensurordningene innen høyere utdanning. Våren 2014 nedsatte UHRs Utdanningsutvalg en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å vurdere sensurordningene innen høyere utdanning. Arbeidsgruppen skulle: vurdere sensurordningene innen høyere utdanning, herunder om det er behov for utvidet bruk av ekstern sensur og eventuelt å innføre nye ordninger vurdere tiltak for harmonisering av sensurarbeidet ved institusjonene (sensorsamlinger) vurdere forholdet mellom sensordningene og institusjonene kvalitetssystemer 6

7 utrede hvilke budsjettmessige konsekvenser valg av ulike former for sensurordninger har for institusjonene. rapportere til Utdanningsutvalget innen 1. desember 2014 Gruppen avleverte sin rapport 15. desember Utdanningsutvalget besluttet på møte 25. februar d.å. å sende rapporten på høring. Utdanningsutvalget ber høringsinstansene spesielt om å uttale seg i forhold til hovedpunktene i anbefalingene fra arbeidsgruppen i kapittel 6: forslag om felles regler med minstekrav for tallet på sensorer og minstekrav til ekstern sensur forslag om samordning av sensurarbeidet gjennom nasjonale og lokale sensorsamlinger forslag om prøveordning med nasjonale sensorkorps Utdanningsutvalget ber også høringsinstansene om å uttale seg om det foreslåtte minstekravet til tallet på sensorer (interne og eksterne) vil føre til vesentlig økte kostnader ved den enkelte institusjon, jamfør kapittel 6.5 i rapporten. Frist for tilbakemeldinger er 24. april. Institusjonene har også fått rapporten til høring. Forøvrig har analysegruppen sendt ut karakterstatistikk over mastergradskarakter til institusjonene for å få kvalitetssikret tallene. Arbeidsutvalgene ønsker at NFmR og NRT gir en felles tilbakemelding. Tilbakemeldingen utarbeides av Solveig Kristensen fra NRT og Gro Sokn fra NFmR i fellesskap, i samarbeid med sekretariatet. Arbeidsutvalgene ser det som positivt at det arbeids med å kvalitetssikre tallene. Sak NRT-NFmR-AU 18/15 medlem til arbeidsgruppe - karakterskalaen bestått/ikkje bestått NRT har mottatt brev om å fremme forslag til en person som kan sitte i en arbeidsgruppe som skal arbeide med karakterskalaen bestått/ikkje bestått. Karakteren bestått/ikke bestått antas å være i bruk også i realfagsstudier. Arbeidsutvalgene diskuterte aktuelle institusjoner og personer som kan representere MNT-utdanningene i denne sammenheng. Det var enighet om at HiB som i lengere tid har bruk denne skalaen for teknologi/ingeniørutdanning, og også antas å være kjent med problemstillingen ut fra et MNperspektiv forespørres om å delta i denne arbeidsgruppen. Fortrinnsvis ønskes det at Carsten Helgesen, som også var i NRTs arbeidsgruppe angående karakterbeskrivelser for bachelorgrader i ingeniørutdanning, forespørres om dette. Arbeidsutvalgene foreslår at Carsten Helgesen, HiB forespørres om å delta i arbeidsgruppen. NRT oversender forslaget på vegne av NFmR og NRT. Sak NRT-NFmR-AU 19/15 NOKUTs studiebarometer og matematikkundersøkelsen 7

8 Årets studiebarometer er lagt frem. Det er ikke registrert like kraftige reaksjoner som i Mette Mo Jakobsen har vært i møte med NOKUT om studiebarometeret, og har også diskutert matematikkundersøkelsen med dem. Et mulig samarbeid slik at en eventuell oppfølging av denne kan knyttes til studiebarometeret ble også diskutert. Lenke til studiebarometeret: NOKUT ved Pål Bakken presenterte deres arbeid med studiebarometeret. Presentasjonen ble etterfulgt av en diskusjon om studiebarometeret og også muligheten for noen ekstra spørsmål relevante for videre oppfølging av matematikkundersøkelsen. I utgangspunktet er spørsmålene i studiebarometeret emneuavhengige. Studiebarometeret skal i henhold til foreliggende oppdrag også kun gjennomføres to ganger til. Arbeidsutvalgene takker for presentasjonen og ønsker videre samarbeid for eventuelt å følge opp med spørsmål som kan gi relevant informasjon om matematikk. Sak NRT-NFmR-AU 20/15 Rapport til Kunnskapsdepartementet om NRTs og NFmRs prosjekter Rapportering for midler: Supplerende tildelingsbrev statsbudsjettet 2014 kap. 281 post 01- realfagsmidler til UHR ble sendt KD innen den årlige fristen 15. mars: (Utdrag) UHR ved NRT har fått midler til tre prosjekter knyttet til teknologi- og realfagsfeltet; prosjektnummer SAK-ingeniørutdanning, prosjektnummer SAK-MNT og prosjektnummer gjennomstrømming i ingeniør- og realfagsutdanning. Styringsgruppe for prosjektene er arbeidsutvalgene i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT og det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, NFmR. Ved tidligere rapportering ble det orientert om at aktiviteter i disse prosjektene griper over i hverandre, og at de av styringsgruppen behandles samlet under temaet kvalitet og relevans i MNT-utdanning. Prosjektene har bidratt til et tett fagstrategisk samarbeid mellom NRT og NFmR. Det foregår videre et godt og tett samarbeid med nasjonalt senter for realfagsrekruttering og Senter for Fremragende Utdanning MatRIC om disse. Utdanningskvalitet, spesielt vitenskapelig tilnærming til undervisning og læring er sentralt i prosjektene. Fra tildelingsbrevet: Vi ber om at UHR innen 15. mars 2013 utarbeider et forslag til mål, framdrift og organisering av prosjektet. Prosjektet skal bidra til bedre kunnskapsoversikt over institusjonenes arbeid, ny kunnskap om forhold som har betydning for frafall, samt erfaringer om hvordan tiltak tilpasset ulike målgrupper og systematisk arbeid kan bidra til bedre gjennomstrømming og redusert frafall. På dette grunnlag er det ønskelig at det blir lagt til rette for erfaringsutveksling mellom alle universitetene og høyskolene som tilbyr teknologi og realfag. Prosjektet er treårig for å kunne vurdere effekten av tiltakene. Samlet rapport for prosjektet skal legges fram innen 15. juli Vi ber også om en årlig rapportering av prosjektet innen 15. mars. Vi ber om at NRT samarbeider med RENATEsenteret. Dette innebærer at det skal legges fram en samlet rapport for prosjektet innen 15. juli. 8

9 Kort oppsummering av delaktiviteter: Felles oppfriskningskurs i Matematikk for overgang til høyere utdanning: Det er av holdt flere møter i prosjektgruppen, og en prototyp er under utvikling. Det gjøres oppmerksom på at i tillegg til de kr fra prosjektmidlene som arbeidsutvalgene disponerte til dette har styret for MatRIC vedtatt å støtte dette arbeidet med ytterligere kr. I ISAK er det gjennomført en besøksrunde til UiB, UiO, NBMU og NTNU og det er skrevet et utkast til rapport fra disse besøkene. Det bør gjennomføres en samtale også med NSO/studentene samt eventuelt også en høyskole før rapporten blir ferdigstilt. Det har vært dialog med leder av Nasjonslt fagråd for informatikk angående ansvar og gjennomføring av et fagmøte (fagsamling) med fokus på ISAK og de utfordringer og muligheter som fremkommer i rapporten. Lederen av fagrådet var interessert i et slik oppdarg. MNT-konferansen som har vært sentral i dette arbeidet er gjennomført og godt dokumnetert. Samarbeidet med Lunds Universitet om utvikling av en slik arena for arbeidet med gjennomstrømning basert på økt utdanningskvalitet dokumenteres i form av artikler på to konferanser (SEFI 2015 og EuroSoTL 2015). Arbeidet mot et temanummer av Uniped som en oppfølging av MNT-konferansen er i gang. Det tette fagstrategiske samarbeidet mellom NRT og NFmR som er et resultat av prosjektsamarbeidet anses å ha vært et element i samarbeidet mot en ny struktur i høyere utdanning innen MNT-feltet. Dette danner grunnlaget for en samlet rapport til Kunnskapsdepartementet innen 15 juli AU-ene hadde følgende kommentarer: Informasjon fra arbeidsutvalgets medlemmer som er relevant for rapporten sendes sekretariatet. Det utarbeides et utkast til innhold og struktur slik at arbeidsutvalgts medlemmer kan bidra i forhold til denne. Inger Johanne Lurås samarbeider med sekretariatet om ferdigstillingen. Rapporten sendes på sirkulasjon, og godkjenneing gjøres av NRT- og NFmRs ledere. Sak NRT-NFmR-AU 21/15 Forslag til endringer i opptaksforskriften Det er mulig hvert år innen 15. april å sende inn forslag til endringer i opptaksforskriften. NRT skal sende inn forslag til endring om forkurs og nytt navn på dette. Videre er det sett en ulikhet angående realfagskurs som bare gir opptak til ingeniør, men ikke sivilingeniør. En slik ulikhet foreslås fjernet. Arbeidsutvalgene ber sekretariatet om å sende inn forslag til endring i opptaksforskriften i henhold til fremlagt forslag. Sak NRT-NFmR-AU 22/15 Professoropprykk Det ble orientert om professoropprykk og nye retningslinjer for dette. Bjørn Åge Tømmerås sammen med Morten Hald har vurdert det nye forslaget til retningslinjer i forhold til MNTfeltets gjeldende retningslinjer, i henhold til vedtak på forrige møte. 9

10 Saken følges opp i henhold til NFmRs fremlagte forslag, og legges fram på NFmRs kommende separatmøte. Sak NRT-NFmR-AU 23/15 Møteplan for resten av året Møteplanen for resten av året ble vedtatt. På de aktuelle datoene skal det både holdes fellesmøter og separate møter slik det har vært gjort for de siste møtene. Flest mulige saker behandles felles. Arbeidsutvalgsmøte i uke august i UHRs lokaler. Arbeidsutvalgsmøte i uke oktober i UHRs lokaler. Det foreslås også et AU-møte i tilknytting til høsten felles fakultets- og rådsmøte. Felles råds- og fakultetsmøte holdes november med UiT som vertskap. Arbeidsutvalgsmøte i uke august, i UHRs lokaler. Arbeidsutvalgsmøte i uke oktober, i UHRs lokaler. Arbeidsutvalgsmøte i tilknytting til høsten felles fakultets- og rådsmøte. Felles råds- og fakultetsmøte holdes november med UiT som vertskap. Sak NRT-NFmR-AU 24/15 Plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen KD sendte et brev til institusjonene i mars 2014; https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/rapporter/veiledning_til_uni versiteter_og_hoyskoler_eksportkontroll.pdf?id= for å påminne om reglene for universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen. UD jobber med et brev til universiteter og høyskoler med nærmere retningslinjer om kunnskapsoverføring. I et utkast til retningslinjer har UD skrevet litt om hvilke fagområder de mener kan være omfattet av reglene og de har spurt om KD kan komme med innspill på listen de har laget om det er riktig terminologi og gjenkjennelig i forhold til de betegnelsene sektoren selv bruker. UD sitt brev skal etter planen gå ut før påske, men dersom det er behov for å supplere UDs liste med en mer utdypende liste senere kan KD gå i dialog med UD om det. Vi har derfor mottatt en forespørsel fra KD om innspill til dette: Her er utkast til tekst om fagområder: 1. Studienivå og særlig relevante fagområder Praktiseringen av regelverket når det gjelder kunnskapsoverføring, forutsetter at utdanningsinstitusjonene foretar en særskilt vurdering overfor doktorgradsstipendiater (PhD) innenfor fagområder listet nedenfor. Biovitenskap, inkludert bioteknologi Biokjemi 10

11 Kjemi, herunder kjemisk prosessteknologi Fysikk, inkludert nukleærfysikk Aviation and Aerospace Engineering Mechanical Engineering Materialteknologi Kybernetikk Medisin Matematikk I tillegg må særskilt årvåkenhet også utøves for masterprogram og da særlig de som berører følgende teknologiområder: Biovitenskap, inkludert bioteknologi Biokjemi Kjemi, herunder kjemisk prosessteknologi Fysikk, inkludert nukleærfysikk Aviation and Aerospace Engineering I tillegg til ovennevnte fagområder, må utdanningsinstitusjonene på generelt grunnlag utøve årvåkenhet når utenlandske studenter søker seg til PhD-stillinger eller masterstudier innenfor andre teknologiområder omfattet av Utenriksdepartementets liste II og som dermed kan relateres til MØV- eller deres leveringsmidler. I denne forbindelse er det formålstjenlig å foreta en konkret vurdering av stipendiatens eller studentens konkrete oppgave/fagsammensetning. Teksten ble diskutert med utgangspunkt i de enkelte institusjonenes behandling av problemstillingen. NTNU har et innspill til tekst som ble lagt frem i møtet. Dette sendes sekretariatet, som utarbeider et svar på henvendelsen fra Kunnskapsdepartementet på bakgrunn av dette. Tilbakemelding til Kunnskapsdepartementet gis i henhold til NTNUs innspill til saken. Sak NRT-NFmR-AU 25/15 Karakterbeskrivelsene oversatt til nynorsk Dokumenter angående karakterbeskrivelsene for masteroppgaver i MNT-fag er oversatt til nynorsk. Geirmund Oltedal tar ansvar for at oversettelsen kvalitetssikres før den sendes ut fra UHR. Karakterbeskrivelsene for bacheloroppgaver oversettes også til nynorsk. Nynorsk versjon av karakterbeskrivelsene for masteroppgaver sendes ut fra UHR etter kvalitetssikring. Det utarbeides nynorsk oversettelse også for karakterbeskrivelser for bachelorgrad i ingeniørfag. 11

12 Sak NRT-NFmR-AU 26/15 Orienteringssaker Publiseringsutvalget har sendt KD et brev med forslag til justeringer i poengberegningen for artikler med mer enn en forfatter. MNT og medisin vil komme bedre ut etter forslaget som vil gi større likehet mellom de overordnede faggruppene. Det har kommet forslag om at arbeidsutvalgene i fellesskap bør ta opp behovet for å kunne vektlegge profesjonskompetanse ved tilsetting, lønnsplassering og opprykk. Saken planlegges tatt opp på neste AU-møte. En sak om vektlegging av profesjonskompetanse ved tilsetting, lønnsplassering og opprykk forberedes til neste arbeidsutvalgsmøte. Institusjonene representert i arbeidsutvalgene bidrar til forberedelsen ved å dele erfaringer om praksis ved de enkelte institusjonene. Sak NRT-NFmR-AU 27/15 Eventuelt Ingen saker ble behandlet under eventuelt. 12

13 Saksliste for NRTs arbeidsutvalgs separatmøte NRT-AU-sak 9/15 Godkjenning av innkalling og saksliste NRT-AU-sak 10/15 Referat fra møte i AU-NRT 30. januar NRT-AU-sak 11/15 Forberedelse til vårens rådsmøte NRT-AU-sak 12/15 AUs funksjonstid og valgkomite NRT-AU-sak 13/15 Arbeidsplan for NRT NRT-AU-sak 14/15 Orienteringssaker fagmøte forkurs NRT-AU-sak 15/15 Eventuelt NRT-AU sak 9/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Nasjonalt råd for teknologisk utdanning godkjenner innkalling og saksliste NRT-AU-sak 10/15 Referat fra AU-NRT møte 1/15 (30. januar 2015) Referatet ble godkjent på sirkulasjon og er lagt ut på UHRs nettsider. De sakene fra NRT-møtet som behøver oppfølging av arbeidsutvalget fremgår som egne saker på sakslisten. Oppfølging av saker fra NRT-møtet skjer i henhold til vedtak på den enkelte sak. NRT-AU-sak 11/15 Forberedelse til vårens rådsmøte Etter vedtak på fellesmøte skal så mange saker som mulig legges til fellesmøte mellom NRTog NFmR. Medlemmene ga tilbakemelding om at diskusjon av sakene i et større fora var mest fruktbart. Basert på dette fremgår de sakene som bør opp på rådsmøtet av sakslisten på dette AU-møtet. Rådsmøtet i NRT våren 2015 gjennomføres etter de foreliggende planer herunder forslag til saksliste. NRT-AU-sak 12/15 AUs funksjonstid og valgkomite AU ble opprinnelig valgt på høstmøtet 2011, for fire år som er funksjonstiden. Siden den gang har det vært mange utskiftninger (alle unntatt Terje Olav Moen og Inger Johanne Lurås som har blitt nestleder i løpet av disse fire årene). Leder og nestleder velges for to år, og nåværende leder og nestleder ble valgt høsten

14 Det ble drøftet om nåværende AUs funksjonstid skal forlenges for ett semester eller ett år grunnet de pågående endringer i institusjonsstrukturen. Spørsmålet forelegges rådet, og legges eventuelt inn i oppdraget til valgkomiteen. På grunnlag av diskusjonen anbefales rådet å forlenge arbeidsutvalgets funksjonstid for ett år. NRT-AU-sak 13/15 Arbeidsplan for NRT Arbeidsplanen skal følges opp både i fellesskap og på de enkelte institusjoner. I hvilken grad, og hvordan dette gjøres og hva arbeidsutvalgets medlemmer kan gjøre for å bidra til kontinuerlig arbeid med arbeidsplanen, og ikke minst synliggjøring av dette bør diskuteres. På rådsmøtet ble det pekt spesielt på at det bør være god dialog mellom de to nivåene bachelor og master, og at dette er et tema som bør settes mer på dagsorden som viktig for god utdanningskvalitet. På grunnlag av diskusjonen anser arbeidsutvalgets at oppfølgingen av arbeidsplanen er godt i gjenge. For punktet kommunikasjon endres ansvarlig person på grunn av utskiftning i arbeidsutvalget. NRT-AU sak 15/15 Orienteringssaker Fagmøtet om forkurset ble gjennomført med god deltagelse og det ga gode signaler til HiST for arbeidet videre. AU har ingen kommentarer til orienteringen NRT-AU sak 16/15 Eventuelt Studentrepresentanten ønsket at det skulle foreligge retningslinjer for studentenes arbeid i arbeidsutvalg og råd, slik at det blir lettere å komme inn som studentrepresentant. Nye representanter kjenner ikke nødvendigvis de avtroppende representantene, slik at denne overgangen i dag er dårlig ivaretatt. Noen tiltak ble nevnt. Studentrepresentanten skriver et refleksjonsskriv som kan danne utgangspunkt for utarbeidelse av retningslinjer. På grunnlag av et notat med innspill fra studentrepresentanten utarbeider arbeidsutvalget et notat/retningslinjer for studentenes arbeid i råd og arbeidsutvalg. 14

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Medlemmer: Mads Nygård, leder (ankom noe senere enn møtestart) Mette Mo Jakobsen Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG. Fellesmøte med AU NRT kl 1000-1300 inkl lunsj, og med separat møte kl 1300-1500.

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG. Fellesmøte med AU NRT kl 1000-1300 inkl lunsj, og med separat møte kl 1300-1500. DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: MN-fakultetet, UiB UiB, UiO, UiT, UiS, UMB, Postboks 7803 NTNU, UiA, Høgskolene 5020 Bergen Norsk studentorganisasjon Tlf. 55583178 97557111

Detaljer

Utdanningsutvalget (UU)

Utdanningsutvalget (UU) Utdanningsutvalget (UU) Orientering i forbindelse Nasjonalt studieadministrativt seminar for realfag og teknologi ved Ui0 13.-14.04.2015 Ved leder Arvid Aanstad UiT Norges arktiske universitet Takk til

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget. Referat Møte i arbeidsutvalget i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning NRT-AU 5/12

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget. Referat Møte i arbeidsutvalget i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning NRT-AU 5/12 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget Tilstede Medlemmer: Dekan Mads Nygård (første dag) Dekan Halvor Austenå Prodekan studier Annik Myhre Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Fagdirektør

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning - Arbeidsutvalget

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning - Arbeidsutvalget Nasjonalt råd for teknologisk utdanning - Arbeidsutvalget Medlemmer: Dekan Mads Nygård Dekan Halvor Austenå (forfall dag 2) Fagdirektør Terje Olav Moen Fagsjef Jørn A. Sund-Henriksen (deltok, men første

Detaljer

Årsrapport 2010. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Årsrapport 2010. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Årsrapport 2010 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Innholdsfortegnelse 1 NRTs funksjon... 3 2 NRTs medlemmer... 3 3 NRTs arbeidsutvalg og sekretariat... 3 4 Møtevirksomhet... 4 5 Studietur... 4 6

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: MN-fakultetet, UiB UiB, UiO, UiTø, UiS, UMB, Postboks 7803 NTNU, UiA, Høgskolene 5020 Bergen Norsk Studentunion Tlf. 55583178 97557111 E-mail:bjorn.tommeras@mnfa.uib.no

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU)

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Møtedato: 17. mars 2016 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00 15.00 Tilstede: Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø, Norges arktiske

Detaljer

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologis utdanning (NRT)

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologis utdanning (NRT) Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologis utdanning (NRT) 2010 2011 Arbeidsplanen er blitt til etter en prosess hvor rådet har bestemt hvilke punkter som skal med i planen. Planen er for hele NRT og

Detaljer

Årsrapport 2009. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Årsrapport 2009. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Årsrapport 2009 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Innholdsfortegnelse 1 NRTs funksjon... 3 2 NRTs medlemmer... 3 3 NRTs arbeidsutvalg og sekretariat... 3 4 Møtevirksomhet... 4 5 Studietur... 4 6

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

NRT Et viktig organ i prosessen mot nasjonale retningslinjer og en ny ingeniørutdanning

NRT Et viktig organ i prosessen mot nasjonale retningslinjer og en ny ingeniørutdanning NRT Et viktig organ i prosessen mot nasjonale retningslinjer og en ny ingeniørutdanning Prof. Dr.Techn. Mads Nygård Leder, Nasjonalt råd for teknologi (NRT) Dekan for Sivilingeniørutdanningen, NTNU Visepresident,

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

SAK ingeniørutdanning og MNT-SAK Nyhetsbrev

SAK ingeniørutdanning og MNT-SAK Nyhetsbrev SAK ingeniørutdanning og MNT-SAK Nyhetsbrev Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) er ett av fire nasjonale råd under Universitets- og høgskolerådet. NRT har som oppgave å samordne og styrke norsk

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester

Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester Dr. ing. Mette Mo Jakobsen Seniorrådgiver UHR uhr@uhr.no www.uhr.no Internasjonalisering NOKUTs evaluering www.uhr.no uhr@uhr.no Intensjon

Detaljer

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Det nasjonale fakultetsmøte for realfag

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Det nasjonale fakultetsmøte for realfag Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning Det nasjonale fakultetsmøte for realfag Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT og Det nasjonale fakultetsmøte for realfag sine arbeidsutvalg

Detaljer

NRTs prosjekt Implementering av ny rammeplan og SAK i ingeniørutdanning.

NRTs prosjekt Implementering av ny rammeplan og SAK i ingeniørutdanning. NRTs prosjekt Implementering av ny rammeplan og SAK i ingeniørutdanning Rammeplanarbeidets Visjon Ingeniøren Samfunnsengasjert, kreativ og handlekraftig, med evne til aktivt t å bidra i fremtidens utfordringer!

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

REFERAT. Det nasjonale fakultetsmøte for samfunnsvitenskapelige fag 30.- 31. oktober 2012, NTNU, Trondheim

REFERAT. Det nasjonale fakultetsmøte for samfunnsvitenskapelige fag 30.- 31. oktober 2012, NTNU, Trondheim DET NASJONALE FAKULTETSMØTET FOR SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG REFERAT Det nasjonale fakultetsmøte for samfunnsvitenskapelige fag 30.- 31. oktober 2012, NTNU, Trondheim Deltakere: Medlemmer: Dekan Knut Helland,

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller 7.oktober 2014 10 15 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

Detaljer

Faglig organisering og samarbeid

Faglig organisering og samarbeid Faglig organisering og samarbeid Sissel Ravnsborg Nestleder i NRT (Dekan ved Avd. for teknologi, HiST) Faglig organisering og samarbeiding Disposisjon: - Om UHR og NRT - Bokstavkarakterer - Navn på studieprogram/studieretninger

Detaljer

Rapport Karakterpanel teknologiske fag

Rapport Karakterpanel teknologiske fag Rapport Karakterpanel teknologiske fag Periode: Våren 2005 og høsten 2005 Bakgrunn I rapporten fra karakterpanelet for teknologiske fag for perioden høst 2003, vår 2004, og høst 2004 er det gitt en oversikt

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET OG FELLESMØTE MED FOU- UTVALGET

REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET OG FELLESMØTE MED FOU- UTVALGET REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET OG FELLESMØTE MED FOU- UTVALGET Møtedag/-dato: mandag 16. november 2015 Møtetidspunkt/rom: fra kl 13.30 til 14.30 på rom A 720 og fra kl 14.30 til 15.30 på rom A 825

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 29. august 2011 Tilstede: Dekan Knut Patrick Hanevik (HiO) (leder NRLU) Fagdekan Ann Gøril Hugaas (HBO) Studiekoordinator, PPU Signe

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget Medlemmer: Dekan Mads Nygård Dekan Halvor Austenå Prodekan studier Annik Myhre Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Fagdirektør Terje Olav

Detaljer

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Det nasjonale fakultetsmøte for realfag

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Det nasjonale fakultetsmøte for realfag Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning Det nasjonale fakultetsmøte for realfag Referat fra felles seminar og råds- og fakultetsmøte 29.- 30. april i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT,

Detaljer

Implementering av nye karakterbeskrivelser ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO. Prof. Carl Henrik Gørbitz, Kjemisk institutt, UiO

Implementering av nye karakterbeskrivelser ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO. Prof. Carl Henrik Gørbitz, Kjemisk institutt, UiO Implementering av nye karakterbeskrivelser ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO Prof. Carl Henrik Gørbitz, Kjemisk institutt, UiO 21.03.2014 Hva sier en topptung karakterfordeling om lærestedet?

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:16.05.07 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Tore Guneriussen, Yngvild

Detaljer

Kvalitet i høyere utdanning

Kvalitet i høyere utdanning Kvalitet i høyere utdanning Bjørn Haugstad Fellesmøte NRT og NFmR, 13. november 2015, Tromsø En oppfordring Bruk UNIS bedre! et glimrende studietilbud i MNT-fag på alle nivåer innenfor arktisk biologi,

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Gunnar Bendheim, NTNU Anne Ringen Pedersen, Nord universitet

Detaljer

Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag 25. 26. november, Oslo

Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag 25. 26. november, Oslo DET NASJONALE FAKULTETSMØTET FOR SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG REFERAT Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag 25. 26. november, Oslo Deltakere: Medlemmer: Forfall: Dekan Knut Helland,

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 6/10 i arbeidsutvalget for NRØA Tid: 29.-30. november på Lysebu Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær, Jon Ivar Kjensli,

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl Referat fra møte i økonomiutvalget 14. desember 2015, kl. 08.30-10.00. Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Økonomi- og driftsdirektør Kai Robert Jakobsen, Høgskolen

Detaljer

Felles fagmøte Ingeniørfaglig innføring/samfunnsfag

Felles fagmøte Ingeniørfaglig innføring/samfunnsfag 15.9.2011 Til utdanningsinstitusjoner som gir treårig bachelorutdanning i ingeniørfag Invitasjon Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Felles fagmøte Ingeniørfaglig innføring/samfunnsfag tirsdag 25.10. onsdag

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget Referat fra møte i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for teknologisk utdanning mandag 27.august 2007 fra kl. 10.30

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

4/15 Målstruktur: Dato og innhold

4/15 Målstruktur: Dato og innhold Administrasjonsutvalget Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 7. januar 2015 Tilstede: Medlemmer: Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder) Rektor Frøystein Gjesdal, Norges

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU, UiA,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

Y-vei og tresemesterordningen. Evaluering av status og anbefalinger for kvalitetssikring

Y-vei og tresemesterordningen. Evaluering av status og anbefalinger for kvalitetssikring Y-vei og tresemesterordningen Evaluering av status og anbefalinger for kvalitetssikring Rapport fra arbeidsgruppe i NRT, mai 2010 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Arbeidsgruppens medlemmer/sammensetning...

Detaljer

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn,

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn, REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET Møtedag/-dato: mandag 23. februar 2015 Møtetidspunkt: fra kl 13.30 til 15.30 Møtested/ -rom: Høgskolen i Bergen, Kronstad, møterom A 720 Til stede: prorektor Bjørg

Detaljer

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2 Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00 UHRs lokaler, Stortorvet 2 Medlemmer Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merete Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef

Detaljer

Nasjonalt profesjonsråd i radiografimøte: Referat Møtedato:

Nasjonalt profesjonsråd i radiografimøte: Referat Møtedato: Nasjonalt profesjonsråd i radiografimøte: Referat Møtedato: 2-3. sept. 2015 Møtevarighet 2. sept. kl.12.15-16.30 3. sept. kl. 8.30-12.50 Møtested: Hotell Park Inn Gardemoen Neste møte: 15. mars 2016 Møteleder:

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 13. november 2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.15-15.00 Tilstede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø Norges arktiske

Detaljer

Program NRT-møte 2/08 tirsdag 11. november 2008, Holmenkollen Park Hotel Rica, Oslo

Program NRT-møte 2/08 tirsdag 11. november 2008, Holmenkollen Park Hotel Rica, Oslo Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Program NRT-møte 2/08 tirsdag 11. november 2008, Holmenkollen Park Hotel Rica, Oslo kl. 08.30 Møtestart Godkjenning av innkalling og sakliste Referat fra NRT-møte

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Nasjonalt råd for teknologisk utdanning REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Deltagerliste, se vedlegg 1 Program, se vedlegg 2 SAKLISTE: NRT-sak 19/10 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 24. mai 2007

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 24. mai 2007 Referat fra møte i Publiseringsutvalget 24. mai 2007 Til stede: Meldt forfall: Fra UHR sekretariat: Ole Gjølberg, Gunnstein Akselberg, Kjell Malvik, Are Stenvik, Else Margrethe Bredland, Stig A. Slørdahl,

Detaljer

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Referat fra møte fredag 30.oktober 2009 Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Til stede: Professor Gerd Bjørhovde, UiT (leder) Førsteamanuensis Eva Skærbæk,

Detaljer

Forskningsdokumentasjon nominering til nivå 2 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning.

Forskningsdokumentasjon nominering til nivå 2 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Forskningsdokumentasjon nominering til nivå 2 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Forskningsdokumentasjon nominering av kanaler til nivå 2 Stp-prp. Nr 1. Kunnskapsdepartementet 2006-2007 (budsjettforslag

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet. Kvalitet og relevans

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet. Kvalitet og relevans Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Kvalitet og relevans Rapport fra Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT og Det nasjonale fakultetsmøte for realfag, NFmR sitt felles arbeid

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: MN-fakultetet, UiB UiB, UiO, UiT, UiS, UMB, Postboks 7803 NTNU, UiA, Høgskolene 5020 Bergen Norsk studentorganisasjon Tlf. 55583178 97557111

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt Fagråd for Helsevitenskap

Referat fra møte i Nasjonalt Fagråd for Helsevitenskap Referat fra møte i Nasjonalt Fagråd for Helsevitenskap Dato: 19. november 2009 Møtested: Møterom i ISH, Gydasvei 8, Oslo Tilstede: Nina Vøllestad (UiO) møteleder, Målfrid Råheim (UiB), Ida Torunn Bjørk

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Bokstavkarakterskalaen rapport for 2005-06. Innlegg på UHR-konferanse 29.10.07 v/analysegruppen

Bokstavkarakterskalaen rapport for 2005-06. Innlegg på UHR-konferanse 29.10.07 v/analysegruppen Bokstavkarakterskalaen rapport for 2005-06 Innlegg på UHR-konferanse 29.10.07 v/analysegruppen Per Manne 29.10.2007 Forutsetninger Absolutt skala med utgangspunkt i generelle kvalitative beskrivelser vedtatt

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtestad: Dato: Tidspunkt: Gloppen Hotell, Sandane 05.02.2015 09:00 14:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi- Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTET FOR SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTET FOR SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTET FOR SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag 23. november 2015 Gardermoen REFERAT Deltakere: Medlemmer: Dekan Knut Helland, SV/UiB

Detaljer

Forkurset hva er det formelt?

Forkurset hva er det formelt? Forkurset hva er det formelt? Ikke under UH-loven Ikke under opplæringsloven (Ikke under fagskoleloven eller voksenopplæringsloven) Ingen egen forskrift fastsatt av departementet. Nevnt i opptaksforskriften

Detaljer

Undersøkelse om klagesensur UHRs Utdanningsutvalg 2010/2011

Undersøkelse om klagesensur UHRs Utdanningsutvalg 2010/2011 Undersøkelse om klagesensur UHRs Utdanningsutvalg 2010/2011 UHRs karaktersamling 28. oktober 2011 Inger-Åshild By, NIH Egil Gabrielsen, UiS Marianne Randen, UiO Eirik Uthus, NSO To hovedbehandlingsmåter

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, fungerende leder

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 3 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 06.11.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST2 06.06-15/16 Gjelder Høring om forslag til endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - Diskusjonssak

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og I følge vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 15/2016 08.09.2015 Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til

Detaljer

Årsrapport 2008 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Årsrapport 2008 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Årsrapport 2008 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning MSR/090319 s. 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 NRTs funksjon...3 2 NRTs medlemmer...3 3 NRTs arbeidsutvalg og sekretariat...3 4 Møtevirksomhet...4 5

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter

Felles studieadministrativt tjenestesenter Felles studieadministrativt tjenestesenter Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 13.11.2015 Deres ref.: 15/129 Vår ref.: 2015/13545 Høringsuttalelse - forslag til endringer i forskrift

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 3. april 2006

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 3. april 2006 Referat fra møte i Publiseringsutvalget 3. april 2006 Til stede: Fra UHR sekretariat: Meldt forfall: Stig Arne Slørdal, Gunnstein Akselberg, Alf Erling Risa, Are Stenvik (til 16.00), Ole Gjølberg, Hanna

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVA

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVA TILSTEDE Leder dekan Knut Patrick Hanevik (HiOA) Instituttleder Sonni Olsen (UiT) Leder PLU, Per Ramberg (NTNU) Dekan Birte Simonsen (UiA) Dekan Rasmus Stokke (HiSF) Studentrepresentant Simen Øien (NSO)

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Styremøte 27. mai 2008 i Universitets- og høgskolerådet

Styremøte 27. mai 2008 i Universitets- og høgskolerådet UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg The Norwegian AssociationofHigher Education Institutions UHRs museumsutvalg Medlemmer: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjon og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, direktør ved Tromsø

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05 Sted: Pilestredet 46, Oslo Tid: Fra kl 10.00 til kl 12.30 Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger-Ann Hansen (nestleder) Julie Feilberg Dagny Blom Torstein Rekkedal

Detaljer

Fagmøte Alternative opptaksveier

Fagmøte Alternative opptaksveier 21.10.2011 Til utdanningsinstitusjoner som gir treårig bachelorutdanning i ingeniørfag Invitasjon Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Fagmøte Alternative opptaksveier tirsdag 22.11. onsdag 23.11.2011 Høgskolen

Detaljer

Referat for Styret. Møtedato: 03.02.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10:00-16:00

Referat for Styret. Møtedato: 03.02.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10:00-16:00 Referat for Styret Møtedato: 03.02.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10:00-16:00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Marit Boyesen Universitetet

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Referat UHRs Nasjonale råd for teknologisk utdanning (NRT-møte 1/12) Saksliste

Referat UHRs Nasjonale råd for teknologisk utdanning (NRT-møte 1/12) Saksliste Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger UHRs museumsutvalg Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum,

Detaljer

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg onsdag 5. september

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg onsdag 5. september UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: 24.09.07 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg onsdag 5. september Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Anne Gro Vea Salvanes,

Detaljer

Godkjent referat fra styremøtet 10. juni 2014

Godkjent referat fra styremøtet 10. juni 2014 Styret Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder)høgskolen i Hedmark Rektor Gunnar Bovim NTNU Rektor Marit Boyesen Universitetet i Stavanger Nestleder Andrè Almås Christiansen Norsk studentorganisasjon

Detaljer

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13.

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. UNIVERSITETET I BERGEN Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. Innkalling er sendt til: Jarle

Detaljer

Referat fra 2. møte i UHRs økonomiutvalg

Referat fra 2. møte i UHRs økonomiutvalg UHRs Administrasjonsutvalg - Økonomiutvalget Tilstede: Økonomidirektør Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen (leder) Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder Personal- og økonomisjef Lise

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget

Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Referat fra fellesmøte (12.15-13.30) - Fredag 25. april 2014. Innkjøpsutvalget og økonomiutvalget Tilstede: Frank Arntsen, NTNU Ninni Christiansen, HiØ Lisbeth Gussiås, NTNU Morten von Heimburg, HiNT Kjetil

Detaljer

Rapport om sensurordningene innen høyere utdanning - høring

Rapport om sensurordningene innen høyere utdanning - høring 1 av 5 Vår dato Vår saksbehandler Olve Hølaas, tlf. 7341 2562 Deres dato Deres referanse olve.holaas@hist.no 09.03.2015 14/271-29 Universitets- og høgskolerådet Stortorvet 2 0155 OSLO Rapport om sensurordningene

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg 27. mai 2015 Tid: kl. 1000-1500 Sted: UHRs lokaler

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg 27. mai 2015 Tid: kl. 1000-1500 Sted: UHRs lokaler Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg 27. mai 2015 Tid: kl. 1000-1500 Sted: UHRs lokaler Tilstede: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (leder) rektor Steinar Nebb, HiNT (nestleder) prorektor Jens Uwe Korten

Detaljer

Arbeidsplan Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Arbeidsplan Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsplan 2006-2007 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Forankring Arbeidsplanen Innspill inndeling og tiltak UHRs stragegi 2005-2007 Visjon Som det viktigste samarbeidsorgan for norske universiteter

Detaljer

Universitets- og høyskolesektoren Statsbudsjettet 2015. Universitets- og høyskoleavdelingen

Universitets- og høyskolesektoren Statsbudsjettet 2015. Universitets- og høyskoleavdelingen Universitets- g høysklesektren Universitets- g høyskleavdelingen Universitets- g høysklesektren Frslag til bevilgning ver 07.60: ttalt 32,3 mrd. krner Økning til 75 mill. krner fr å stimulere til samarbeid,

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer