Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Det nasjonale fakultetsmøte for realfag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Det nasjonale fakultetsmøte for realfag"

Transkript

1 Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning Det nasjonale fakultetsmøte for realfag Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT og Det nasjonale fakultetsmøte for realfag sine arbeidsutvalg Møtedato: 09. april 2015 Møtetid: Kl Møtested: UHRs lokaler Saksnr.: 15/1-NRT-NFmR-AU Tilstede NRT-AU: FUS-leder Roger Midtstraum (leder) NTNU Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås (nestleder) UiT Prodekan studier Solveig Kristensen UiO Dekan Geirmund Oltedal HiÅ Fagdirektør Terje Olav Moen Tekna Rådgiver Evelyn Blom-Dahl NHO/Norsk olje og gass Student Elise Landsem NSO Tilstede NFmR-AU: Dekan Geir Øien (leder) NTNU Fakultetsdirektør Gro Sokn (nestleder) UiS Fakultetsdirektør Jarle Nygård UiO Dekan Morten Hald UiT Student Merete Falck NSO Tilstede fra UHRs sekretariat: Seniorrådgiver Mette Mo Jakobsen UHR Seniorrådgiver Ole Bernt Thorvaldsen UHR Forfall: NFmR sekretariat Bjørn Åge Tømmerås UiB Innenfor tidsrammen ble det holdt fellesmøte for NRTs og NFmRs arbeidsutvalg, deretter separatmøter for disse. Referatet inneholder saksliste og saker for hvert av disse tre møtene Saksliste fellesmøte NRT-AU og NFmR-AU Sak NRT-NFmR-AU 11/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak NRT-NFmR-AU 12/15 Oppfølging av felles AU-møte 30. januar Sak NRT-NFmR-AU 13/15 Felles råds- og fakultetsmøte april 2015 Sak NRT-NFmR-AU 14/15 Fremtidig organisering av fagstrategiske enheter Sak NRT-NFmR-AU 15/15 MNT-konferansen oppfølging - publisering Sak NRT-NFmR-AU 16/15 Statusrapport angående Karakterundersøkelse MNT-fag, Master- og

2 Sak NRT-NFmR-AU 17/15 Sak NRT-NFmR-AU 18/15 Sak NRT-NFmR-AU 19/15 Sak NRT-NFmR-AU 20/15 Sak NRT-NFmR-AU 21/15 Sak NRT-NFmR-AU 22/15 Sak NRT-NFmR-AU 23/15 Sak NRT-NFmR-AU 24/15 Sak NRT-NFmR-AU 25/15 Sak NRT-NFmR-AU 26/15 Sak NRT-NFmR-AU 27/15 Bacheloroppgaver Høring rapport om sensurordningene innen høyere utdanning Medlem til arbeidsgruppe - karakterskalaen bestått/ikke bestått NOKUTs studiebarometeret og matematikkundersøkelsen MNT-SAK rapport om hva som er gjort siden sist Forslag til endringer i opptaksforskriften økte matematikkrav Professoropprykk høringssak UHR Møteplan for fellesmøter resten av året Plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen. Karakterbeskrivelsene oversatt til nynorsk Orienteringssaker Eventuelt Sak NRT-NFmR-AU 11/15 Godkjenning av innkalling og saksliste NHO/Norsk olje og gass har skiftet sitt medlem i Arbeidsutvalget til NRT. Medlem nå er rådgiver Evelyn Blom-Dahl. NRT-AU og NFmR-AU godkjenner innkalling og saksliste, og ønsker nytt medlem velkommen i arbeidsutvalget. Sak NRT-NFmR-AU 12/15 Oppfølging av felles AU-møte 30. januar 2015 Referat fra felles AU-møte 30. januar 2015 er godkjent på sirkulasjon. Referatet finnes her: De fleste av sakene til oppfølging fremgår som egne saker i sakslisten. Den resterende saken til oppfølging ble diskutert på grunnlag av vedtaket. Følgende vedtak for oppfølging ble gjort på felles AU-møte 30. januar 2015: Sak NRT-NFmR-AU 4/15 Finansiering Arbeidsutvalgene gir følgende innspill til UHRs høringsuttalelse: Angående finansieringskategorier: Fag som krever laboratorieundervisning eller er utstyrsintensive; Navnet på gruppe 3 blir tydeligere om den benevnes Eksperimentelleeller utstyrsintensive fag. Det må være tydelig at kategorien også skal ivareta simuleringslaboratorier og feltarbeid. NFmR og NRT savner at rapporten drøfter hvordan finansieringen skal stimulere til HMS-arbeid i tråd med dagens krav. Forslagene til satser og forholdstallet mellom de fire kategoriene må bli vurdert nøye av departementet før de fastsettes. Kategori 3 bør finansieres høyt nok til at det kan legges til rette for at MNT-fag kan gjennomføres i front av fagfeltenes utvikling, og med HMS ivaretatt i forhold til dagens og fremtidens krav. Nasjonal mobilitet er en forutsetning for mulig arbeidsdeling og konsentrasjon, og finansieringssystemet må legge til rette for dette. 2

3 Innspillene til UHRs høringsuttalelse ble oversendt styret. Styret noterte seg synspunktene men de fleste av våre merknader ble ikke videreført i UHRs uttalelse, som er på et mer overordnet nivå: man gfold_og_samspill Nytt_finansieringssystem_for_universiteter_og_h_yskoler L _.pdf AU-ene diskuterte om det er behov for at forslagene fra Finansieringsutvalget skal kommenteres på annen måte, samt eventuell oppfølging dersom forslag kommer på høring fra departementet. For øvrig har vi fått nok et eksempel på at HMS for studenter er viktig. Det er behov for videre felles oppfølging av finansieringsutvalgets forslag, og finansiering settes opp som sak på kommende fellesmøte i NRT og NFmR. Sak NRT-NFmR-AU 13/15 Felles råds- og fakultetsmøte april 2015 Overordnet ramme og status for forberedelsene til kommende fellesmøte i NRT og NFmR ble lagt fram. Forslag til saksliste (felles møte mellom NRT og NFmR) Sak NRT-NFmR 1/15 Sak NRT-NFmR 2/15 Sak NRT-NFmR 3/15 Sak NRT-NFmR 4/15 Sak NRT-NFmR 5/15 Sak NRT-NFmR 6/15 Sak NRT-NFmR 7/15 Sak NRT-NFmR 8/15 Sak NRT-NFmR 9/15 Sak NRT-NFmR 1015 Godkjenning av innkalling og saksliste Etter prioritering i AU Etter prioritering i AU Karakterundersøkelsen Morten Hald og Geirmund Oltedal- status Fusjoner i UH-sektoren- Erfaring fra UiT-Norges Arktiske Universitet Universitetsdirektør Lasse Lønnum Tema Internasjonalisering - Norge som kunnskapsnasjon i et globalt perspektiv; krav, forventninger, nye perspektiver og muligheter på tvers av sektorer. Teknologifagevalueringen. Berit Sundby Avset, Forskningsrådet Tema Ny struktur - Norge som kunnskapsnasjon - forventninger, nye perspektiver og muligheter for MNT-utdanningene i et samspill mellom institusjoner og med arbeids-/næringsliv. Orienteringssaker; KD, Forskningsrådet Orientering fra studentene Eventuelt Onsdag 29. april Felles møte - se saksliste Lunsj Felles møte Sak NRT-NFmR 21/14 (innenfor denne tiden). Fusjoner i UHsektoren- Erfaring fra UiT-Norges Arktiske Universitet, Universitetsdirektør Lasse Lønnum Sak NRT-NFmR 22/14 Tema Internasjonalisering - Norge som kunnskapsnasjon i et globalt perspektiv; krav, forventninger, nye perspektiver og muligheter på tvers av sektorer. Gro Tjore, ass. direktør, Senter for internasjonalisering av utdanning, SIU (30 min) Haakon Kobbenes, Kunnskapsdepartementet, KD (30 min) 3

4 Kristin Sverdrup (nytt navn fra UD skal komme), prosjektleder Global kunnskap, Utenriksdepartementet, UD (30 min) Debatt (30 min) Separatmøter NRT og NFmR Torsdag 30. april Felles møte se saksliste Sak NRT-NFmR 23/14 Teknologifagevalueringen. Berit Sundby Avset. Forskningsrådet Kaffepause Sak NRT-NFmR 24/14 Tema Ny struktur - Norge som kunnskapsnasjon - forventninger, nye perspektiver og muligheter for MNT-utdanningene i et samspill mellom institusjoner og med arbeids-/næringsliv. Bjørn Haugstad Statssekretær, KD (30 min) Tore Ulstein, President NHO, CEO Ulstein (30 min) Gunnar Bovim, Rektor NTNU (25 min) Dag Rune Olsen, Rektor UiB (10 min) Ole Gunnar Søgnen, Rektor HiB (10 min) (usikker) Debatt (30 min) Enkel lunsj - avreise Arbeidsutvalgene gjennomgikk forslaget, både med hensyn på tidsplan og innhold. Det ble gjort noen justeringer som følge av foredragsholderes ankomsttidspunkt og liknende. Det kan også bli behov for å finne nye navn for et par innlegg som foreløpig har gitt positiv tilbakemelding, men har utfordringer tidsmessig. Finansiering settes opp som egen sak. Mobilitet av bachelorstudenter bør opp, og kan tas opp under internasjonalisering. Det er ikke lagt opp til flere AU-møter før fellesmøtet. Fellesmøtet gjennomføres som planlagt, med noen mindre justeringer i tidsplan og innhold som følge av foredragsholderes reisetid og temaenes vinkling. Finansiering settes opp som egen sak. Mobilitet av bachelorstudenter bør tas opp under internasjonalisering. Sak NRT-NFmR-AU 14/15 Fremtidig organisering av NFmR og NRT Den nye foreløpige strukturen i sektoren begynner å bli klar, men noen avklaringer gjenstår. Av den grunn bør en starte arbeidet med å se på hvordan NFmR og NRT bør se ut fremover. NFmR har en struktur som er den samme som da fakultetsmøtene var under Universitetsrådet og NRT har en noe justert struktur og oppgaver i forhold til hvordan det nasjonale rådet for ingeniørutdanning var under Høgskolerådet. NRTs struktur og oppgaver er i prinsippet uendret siden UHR ved etableringen opprettet NRT. Det har skjedd mye innen høyere utdanning siden da og det vil skje mer. Det foreslås derfor at sekretariatet begynner arbeidet med et notat som kan behandles på høstens fellesmøte eventuelt på neste vårmøte. Bjørn Åge Tømmerås og Mette Mo Jakobsen bes om å starte arbeidet med et notat som kan diskuteres i arbeidsutvalgene i høstsemesteret. 4

5 Sak NRT-NFmR-AU 15/15 MNT-konferansen oppfølging - publisering MNT-konferansen ble gjennomført mars. Konferansen var fulltegnet og 39 artikler ble presentert (noen av disse med forfattere fra flere institusjoner). 8 institusjoner hadde to eller flere artikler, 3 hadde en artikkel, 4 hadde ingen artikkel, men deltakere på konferansen, og bare tre av 21 relevante institusjoner hadde verken artikkel eller deltakere. 4 institusjoner hadde 10 eller flere deltakere. Det var betydelig økning av deltakelsen fra vitenskapelig ansatte i forhold til tidligere konferanser. Evaluering av konferansen viser at denne var svært vellykket (svarprosent nærmere 50%), og fungerte godt i forhold til intensjonen. På en skala fra 1- helt uenig til 6 -helt enig lå gjennomsnitt på de tre følgende spørsmål over 5: En arena som MNT-konferansen er viktig for arbeidet med undervisningskvalitet: 5,37 Vitenskapelig tilnærming til undervisning vil heve undervisningens status: 5,32 Deling av erfaringer med ulike undervisningsmetoder bidrar til større variasjon og mer innovative undervisningsmetoder: 5,28 På spørsmålet Kan du tenke deg å delta på MNT-konferansen 2017 svarte 90,7% Ja og 8,0% Kanskje. Nedenfor gis en oversikt over artikler og deltagelse på konferansen fordelt på institusjoner (basert på liste over påmeldte deltagere). Videre var det 15 studenter med på konferansen, fra NITO 6 deltakere og fra Tekna var det 8 deltagere. NHO deltok med en. KD var representert med 2 personer. NOKUT og Forskningsrådet var representert med hver sin deltager. Resterende deltakere kom fra andre organisasjoner/ arbeidsliv. Institusjon Artikler Deltagere UiA 2 2 UiB 4 19 UiN 0 3 UiO 4 8 UiS 1 2 UiT 3 10 NMBU 1 3 NTNU 7 18 HiB 2 9 HBV 1 3 HiG 0 3 HiN 2 2 HiOA 4 8 HiSF 0 3 HiST 7 15 HiT 0 7 HiØ 0 0 HiÅ 3 8 HSH 0 0 KS 0 0 SKSK HINT

6 Av institusjonene hadde verken HSH, HiØ eller Krigsskolen sendt inn artikler eller hadde deltagere på konferansen. NHO, som snakker mye om samarbeid mellom næringsliv og høyere utdanning, kunne vært bedre represenert. Nye NTNU (NTNU + HiST + HiG + HiÅ) var med på 17 papers og hadde 42 deltagere. Videre oppfølging mot et eget temanummer av UNIPED er i gang. Frist er 4. september for ferdigstilling. Det ble gitt en orientering om krav til artiklene og om arbeidet. Det er noen eksemplarer igjen av artikkelsamlingen fra konferansen. Disse gjøres tilgjengelig for deltakerne på felles råds- og fakultetsmøte i april. Mye interessant arbeid som er viktig i MNT-feltets arbeid med utdanningskvalitet er dokumentert. Som avslutning på konferansen ble det signalisert at neste MNT- konferanse skal holdes ved UiO i AU ga sin tilslutning til et videre samarbeid med Nasjonalt senter for realfagsrekrutering og UiO angående neste konferanse. UHR ved arbeidsutvalgene i NFmR og NRT forutsettes å være eiere av den vitenskapelige delen av konferansen. En vitenskapelig tilnærming til undervisning som vinkling på MNT-konferansen var svært vellykket og bør videreføres. UHR ved arbeidsutvalgene i NFmR og NRT forutsettes å være eiere av den vitenskapelige delen av konferansen. Arbeidsutvalgene ga sin tilslutning til et videre samarbeid med Nasjonalt senter for realfagsrekrutering og UiO angående neste konferanse, og anbefaler at datoene for og første call for papers for MNT-konferansen 2017 kunngjøres i løpet av Sak NRT-NFmR-AU 16/15 Statusrapport om arbeidet med karakterundersøkelse MNT-fag, Master- og Bacheloroppgaver De ansvarlige i arbeidsutvalgene ga en kort tilbakemelding om status for arbeidet. I brev fra UHR angående karakterundersøkelsen i 2015 fremgår det blant annet at analysegruppen innen 25. mai vil ha tilbakemelding om hvordan arbeidet er organisert. På grunnlag av den status som ble gitt i møtet og tidligere diskusjoner i arbeidsutvalgene og på fellesmøtet november, er det mulig å utarbeide en tilbakemelding som tilfredsstiller de tidligere gitte føringene og brevet av 10. mars, innen fristen 25. mai. Arbeidsutvalgene anser at arbeidet er i god gjenge. Lederne i samarbeid med Morten Hald og Geirmund Oltedal utarbeider innen fristen den etterspurte tilbakemeldingen til Analysegruppen, samt legger frem status på felles NRT og NFmR møte. Sak NRT-NFmR-AU 17/15 Høring Rapport om sensurordningene innen høyere utdanning. Våren 2014 nedsatte UHRs Utdanningsutvalg en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å vurdere sensurordningene innen høyere utdanning. Arbeidsgruppen skulle: vurdere sensurordningene innen høyere utdanning, herunder om det er behov for utvidet bruk av ekstern sensur og eventuelt å innføre nye ordninger vurdere tiltak for harmonisering av sensurarbeidet ved institusjonene (sensorsamlinger) vurdere forholdet mellom sensordningene og institusjonene kvalitetssystemer 6

7 utrede hvilke budsjettmessige konsekvenser valg av ulike former for sensurordninger har for institusjonene. rapportere til Utdanningsutvalget innen 1. desember 2014 Gruppen avleverte sin rapport 15. desember Utdanningsutvalget besluttet på møte 25. februar d.å. å sende rapporten på høring. Utdanningsutvalget ber høringsinstansene spesielt om å uttale seg i forhold til hovedpunktene i anbefalingene fra arbeidsgruppen i kapittel 6: forslag om felles regler med minstekrav for tallet på sensorer og minstekrav til ekstern sensur forslag om samordning av sensurarbeidet gjennom nasjonale og lokale sensorsamlinger forslag om prøveordning med nasjonale sensorkorps Utdanningsutvalget ber også høringsinstansene om å uttale seg om det foreslåtte minstekravet til tallet på sensorer (interne og eksterne) vil føre til vesentlig økte kostnader ved den enkelte institusjon, jamfør kapittel 6.5 i rapporten. Frist for tilbakemeldinger er 24. april. Institusjonene har også fått rapporten til høring. Forøvrig har analysegruppen sendt ut karakterstatistikk over mastergradskarakter til institusjonene for å få kvalitetssikret tallene. Arbeidsutvalgene ønsker at NFmR og NRT gir en felles tilbakemelding. Tilbakemeldingen utarbeides av Solveig Kristensen fra NRT og Gro Sokn fra NFmR i fellesskap, i samarbeid med sekretariatet. Arbeidsutvalgene ser det som positivt at det arbeids med å kvalitetssikre tallene. Sak NRT-NFmR-AU 18/15 medlem til arbeidsgruppe - karakterskalaen bestått/ikkje bestått NRT har mottatt brev om å fremme forslag til en person som kan sitte i en arbeidsgruppe som skal arbeide med karakterskalaen bestått/ikkje bestått. Karakteren bestått/ikke bestått antas å være i bruk også i realfagsstudier. Arbeidsutvalgene diskuterte aktuelle institusjoner og personer som kan representere MNT-utdanningene i denne sammenheng. Det var enighet om at HiB som i lengere tid har bruk denne skalaen for teknologi/ingeniørutdanning, og også antas å være kjent med problemstillingen ut fra et MNperspektiv forespørres om å delta i denne arbeidsgruppen. Fortrinnsvis ønskes det at Carsten Helgesen, som også var i NRTs arbeidsgruppe angående karakterbeskrivelser for bachelorgrader i ingeniørutdanning, forespørres om dette. Arbeidsutvalgene foreslår at Carsten Helgesen, HiB forespørres om å delta i arbeidsgruppen. NRT oversender forslaget på vegne av NFmR og NRT. Sak NRT-NFmR-AU 19/15 NOKUTs studiebarometer og matematikkundersøkelsen 7

8 Årets studiebarometer er lagt frem. Det er ikke registrert like kraftige reaksjoner som i Mette Mo Jakobsen har vært i møte med NOKUT om studiebarometeret, og har også diskutert matematikkundersøkelsen med dem. Et mulig samarbeid slik at en eventuell oppfølging av denne kan knyttes til studiebarometeret ble også diskutert. Lenke til studiebarometeret: NOKUT ved Pål Bakken presenterte deres arbeid med studiebarometeret. Presentasjonen ble etterfulgt av en diskusjon om studiebarometeret og også muligheten for noen ekstra spørsmål relevante for videre oppfølging av matematikkundersøkelsen. I utgangspunktet er spørsmålene i studiebarometeret emneuavhengige. Studiebarometeret skal i henhold til foreliggende oppdrag også kun gjennomføres to ganger til. Arbeidsutvalgene takker for presentasjonen og ønsker videre samarbeid for eventuelt å følge opp med spørsmål som kan gi relevant informasjon om matematikk. Sak NRT-NFmR-AU 20/15 Rapport til Kunnskapsdepartementet om NRTs og NFmRs prosjekter Rapportering for midler: Supplerende tildelingsbrev statsbudsjettet 2014 kap. 281 post 01- realfagsmidler til UHR ble sendt KD innen den årlige fristen 15. mars: (Utdrag) UHR ved NRT har fått midler til tre prosjekter knyttet til teknologi- og realfagsfeltet; prosjektnummer SAK-ingeniørutdanning, prosjektnummer SAK-MNT og prosjektnummer gjennomstrømming i ingeniør- og realfagsutdanning. Styringsgruppe for prosjektene er arbeidsutvalgene i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT og det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, NFmR. Ved tidligere rapportering ble det orientert om at aktiviteter i disse prosjektene griper over i hverandre, og at de av styringsgruppen behandles samlet under temaet kvalitet og relevans i MNT-utdanning. Prosjektene har bidratt til et tett fagstrategisk samarbeid mellom NRT og NFmR. Det foregår videre et godt og tett samarbeid med nasjonalt senter for realfagsrekruttering og Senter for Fremragende Utdanning MatRIC om disse. Utdanningskvalitet, spesielt vitenskapelig tilnærming til undervisning og læring er sentralt i prosjektene. Fra tildelingsbrevet: Vi ber om at UHR innen 15. mars 2013 utarbeider et forslag til mål, framdrift og organisering av prosjektet. Prosjektet skal bidra til bedre kunnskapsoversikt over institusjonenes arbeid, ny kunnskap om forhold som har betydning for frafall, samt erfaringer om hvordan tiltak tilpasset ulike målgrupper og systematisk arbeid kan bidra til bedre gjennomstrømming og redusert frafall. På dette grunnlag er det ønskelig at det blir lagt til rette for erfaringsutveksling mellom alle universitetene og høyskolene som tilbyr teknologi og realfag. Prosjektet er treårig for å kunne vurdere effekten av tiltakene. Samlet rapport for prosjektet skal legges fram innen 15. juli Vi ber også om en årlig rapportering av prosjektet innen 15. mars. Vi ber om at NRT samarbeider med RENATEsenteret. Dette innebærer at det skal legges fram en samlet rapport for prosjektet innen 15. juli. 8

9 Kort oppsummering av delaktiviteter: Felles oppfriskningskurs i Matematikk for overgang til høyere utdanning: Det er av holdt flere møter i prosjektgruppen, og en prototyp er under utvikling. Det gjøres oppmerksom på at i tillegg til de kr fra prosjektmidlene som arbeidsutvalgene disponerte til dette har styret for MatRIC vedtatt å støtte dette arbeidet med ytterligere kr. I ISAK er det gjennomført en besøksrunde til UiB, UiO, NBMU og NTNU og det er skrevet et utkast til rapport fra disse besøkene. Det bør gjennomføres en samtale også med NSO/studentene samt eventuelt også en høyskole før rapporten blir ferdigstilt. Det har vært dialog med leder av Nasjonslt fagråd for informatikk angående ansvar og gjennomføring av et fagmøte (fagsamling) med fokus på ISAK og de utfordringer og muligheter som fremkommer i rapporten. Lederen av fagrådet var interessert i et slik oppdarg. MNT-konferansen som har vært sentral i dette arbeidet er gjennomført og godt dokumnetert. Samarbeidet med Lunds Universitet om utvikling av en slik arena for arbeidet med gjennomstrømning basert på økt utdanningskvalitet dokumenteres i form av artikler på to konferanser (SEFI 2015 og EuroSoTL 2015). Arbeidet mot et temanummer av Uniped som en oppfølging av MNT-konferansen er i gang. Det tette fagstrategiske samarbeidet mellom NRT og NFmR som er et resultat av prosjektsamarbeidet anses å ha vært et element i samarbeidet mot en ny struktur i høyere utdanning innen MNT-feltet. Dette danner grunnlaget for en samlet rapport til Kunnskapsdepartementet innen 15 juli AU-ene hadde følgende kommentarer: Informasjon fra arbeidsutvalgets medlemmer som er relevant for rapporten sendes sekretariatet. Det utarbeides et utkast til innhold og struktur slik at arbeidsutvalgts medlemmer kan bidra i forhold til denne. Inger Johanne Lurås samarbeider med sekretariatet om ferdigstillingen. Rapporten sendes på sirkulasjon, og godkjenneing gjøres av NRT- og NFmRs ledere. Sak NRT-NFmR-AU 21/15 Forslag til endringer i opptaksforskriften Det er mulig hvert år innen 15. april å sende inn forslag til endringer i opptaksforskriften. NRT skal sende inn forslag til endring om forkurs og nytt navn på dette. Videre er det sett en ulikhet angående realfagskurs som bare gir opptak til ingeniør, men ikke sivilingeniør. En slik ulikhet foreslås fjernet. Arbeidsutvalgene ber sekretariatet om å sende inn forslag til endring i opptaksforskriften i henhold til fremlagt forslag. Sak NRT-NFmR-AU 22/15 Professoropprykk Det ble orientert om professoropprykk og nye retningslinjer for dette. Bjørn Åge Tømmerås sammen med Morten Hald har vurdert det nye forslaget til retningslinjer i forhold til MNTfeltets gjeldende retningslinjer, i henhold til vedtak på forrige møte. 9

10 Saken følges opp i henhold til NFmRs fremlagte forslag, og legges fram på NFmRs kommende separatmøte. Sak NRT-NFmR-AU 23/15 Møteplan for resten av året Møteplanen for resten av året ble vedtatt. På de aktuelle datoene skal det både holdes fellesmøter og separate møter slik det har vært gjort for de siste møtene. Flest mulige saker behandles felles. Arbeidsutvalgsmøte i uke august i UHRs lokaler. Arbeidsutvalgsmøte i uke oktober i UHRs lokaler. Det foreslås også et AU-møte i tilknytting til høsten felles fakultets- og rådsmøte. Felles råds- og fakultetsmøte holdes november med UiT som vertskap. Arbeidsutvalgsmøte i uke august, i UHRs lokaler. Arbeidsutvalgsmøte i uke oktober, i UHRs lokaler. Arbeidsutvalgsmøte i tilknytting til høsten felles fakultets- og rådsmøte. Felles råds- og fakultetsmøte holdes november med UiT som vertskap. Sak NRT-NFmR-AU 24/15 Plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen KD sendte et brev til institusjonene i mars 2014; https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/rapporter/veiledning_til_uni versiteter_og_hoyskoler_eksportkontroll.pdf?id= for å påminne om reglene for universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen. UD jobber med et brev til universiteter og høyskoler med nærmere retningslinjer om kunnskapsoverføring. I et utkast til retningslinjer har UD skrevet litt om hvilke fagområder de mener kan være omfattet av reglene og de har spurt om KD kan komme med innspill på listen de har laget om det er riktig terminologi og gjenkjennelig i forhold til de betegnelsene sektoren selv bruker. UD sitt brev skal etter planen gå ut før påske, men dersom det er behov for å supplere UDs liste med en mer utdypende liste senere kan KD gå i dialog med UD om det. Vi har derfor mottatt en forespørsel fra KD om innspill til dette: Her er utkast til tekst om fagområder: 1. Studienivå og særlig relevante fagområder Praktiseringen av regelverket når det gjelder kunnskapsoverføring, forutsetter at utdanningsinstitusjonene foretar en særskilt vurdering overfor doktorgradsstipendiater (PhD) innenfor fagområder listet nedenfor. Biovitenskap, inkludert bioteknologi Biokjemi 10

11 Kjemi, herunder kjemisk prosessteknologi Fysikk, inkludert nukleærfysikk Aviation and Aerospace Engineering Mechanical Engineering Materialteknologi Kybernetikk Medisin Matematikk I tillegg må særskilt årvåkenhet også utøves for masterprogram og da særlig de som berører følgende teknologiområder: Biovitenskap, inkludert bioteknologi Biokjemi Kjemi, herunder kjemisk prosessteknologi Fysikk, inkludert nukleærfysikk Aviation and Aerospace Engineering I tillegg til ovennevnte fagområder, må utdanningsinstitusjonene på generelt grunnlag utøve årvåkenhet når utenlandske studenter søker seg til PhD-stillinger eller masterstudier innenfor andre teknologiområder omfattet av Utenriksdepartementets liste II og som dermed kan relateres til MØV- eller deres leveringsmidler. I denne forbindelse er det formålstjenlig å foreta en konkret vurdering av stipendiatens eller studentens konkrete oppgave/fagsammensetning. Teksten ble diskutert med utgangspunkt i de enkelte institusjonenes behandling av problemstillingen. NTNU har et innspill til tekst som ble lagt frem i møtet. Dette sendes sekretariatet, som utarbeider et svar på henvendelsen fra Kunnskapsdepartementet på bakgrunn av dette. Tilbakemelding til Kunnskapsdepartementet gis i henhold til NTNUs innspill til saken. Sak NRT-NFmR-AU 25/15 Karakterbeskrivelsene oversatt til nynorsk Dokumenter angående karakterbeskrivelsene for masteroppgaver i MNT-fag er oversatt til nynorsk. Geirmund Oltedal tar ansvar for at oversettelsen kvalitetssikres før den sendes ut fra UHR. Karakterbeskrivelsene for bacheloroppgaver oversettes også til nynorsk. Nynorsk versjon av karakterbeskrivelsene for masteroppgaver sendes ut fra UHR etter kvalitetssikring. Det utarbeides nynorsk oversettelse også for karakterbeskrivelser for bachelorgrad i ingeniørfag. 11

12 Sak NRT-NFmR-AU 26/15 Orienteringssaker Publiseringsutvalget har sendt KD et brev med forslag til justeringer i poengberegningen for artikler med mer enn en forfatter. MNT og medisin vil komme bedre ut etter forslaget som vil gi større likehet mellom de overordnede faggruppene. Det har kommet forslag om at arbeidsutvalgene i fellesskap bør ta opp behovet for å kunne vektlegge profesjonskompetanse ved tilsetting, lønnsplassering og opprykk. Saken planlegges tatt opp på neste AU-møte. En sak om vektlegging av profesjonskompetanse ved tilsetting, lønnsplassering og opprykk forberedes til neste arbeidsutvalgsmøte. Institusjonene representert i arbeidsutvalgene bidrar til forberedelsen ved å dele erfaringer om praksis ved de enkelte institusjonene. Sak NRT-NFmR-AU 27/15 Eventuelt Ingen saker ble behandlet under eventuelt. 12

13 Saksliste for NRTs arbeidsutvalgs separatmøte NRT-AU-sak 9/15 Godkjenning av innkalling og saksliste NRT-AU-sak 10/15 Referat fra møte i AU-NRT 30. januar NRT-AU-sak 11/15 Forberedelse til vårens rådsmøte NRT-AU-sak 12/15 AUs funksjonstid og valgkomite NRT-AU-sak 13/15 Arbeidsplan for NRT NRT-AU-sak 14/15 Orienteringssaker fagmøte forkurs NRT-AU-sak 15/15 Eventuelt NRT-AU sak 9/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Nasjonalt råd for teknologisk utdanning godkjenner innkalling og saksliste NRT-AU-sak 10/15 Referat fra AU-NRT møte 1/15 (30. januar 2015) Referatet ble godkjent på sirkulasjon og er lagt ut på UHRs nettsider. De sakene fra NRT-møtet som behøver oppfølging av arbeidsutvalget fremgår som egne saker på sakslisten. Oppfølging av saker fra NRT-møtet skjer i henhold til vedtak på den enkelte sak. NRT-AU-sak 11/15 Forberedelse til vårens rådsmøte Etter vedtak på fellesmøte skal så mange saker som mulig legges til fellesmøte mellom NRTog NFmR. Medlemmene ga tilbakemelding om at diskusjon av sakene i et større fora var mest fruktbart. Basert på dette fremgår de sakene som bør opp på rådsmøtet av sakslisten på dette AU-møtet. Rådsmøtet i NRT våren 2015 gjennomføres etter de foreliggende planer herunder forslag til saksliste. NRT-AU-sak 12/15 AUs funksjonstid og valgkomite AU ble opprinnelig valgt på høstmøtet 2011, for fire år som er funksjonstiden. Siden den gang har det vært mange utskiftninger (alle unntatt Terje Olav Moen og Inger Johanne Lurås som har blitt nestleder i løpet av disse fire årene). Leder og nestleder velges for to år, og nåværende leder og nestleder ble valgt høsten

14 Det ble drøftet om nåværende AUs funksjonstid skal forlenges for ett semester eller ett år grunnet de pågående endringer i institusjonsstrukturen. Spørsmålet forelegges rådet, og legges eventuelt inn i oppdraget til valgkomiteen. På grunnlag av diskusjonen anbefales rådet å forlenge arbeidsutvalgets funksjonstid for ett år. NRT-AU-sak 13/15 Arbeidsplan for NRT Arbeidsplanen skal følges opp både i fellesskap og på de enkelte institusjoner. I hvilken grad, og hvordan dette gjøres og hva arbeidsutvalgets medlemmer kan gjøre for å bidra til kontinuerlig arbeid med arbeidsplanen, og ikke minst synliggjøring av dette bør diskuteres. På rådsmøtet ble det pekt spesielt på at det bør være god dialog mellom de to nivåene bachelor og master, og at dette er et tema som bør settes mer på dagsorden som viktig for god utdanningskvalitet. På grunnlag av diskusjonen anser arbeidsutvalgets at oppfølgingen av arbeidsplanen er godt i gjenge. For punktet kommunikasjon endres ansvarlig person på grunn av utskiftning i arbeidsutvalget. NRT-AU sak 15/15 Orienteringssaker Fagmøtet om forkurset ble gjennomført med god deltagelse og det ga gode signaler til HiST for arbeidet videre. AU har ingen kommentarer til orienteringen NRT-AU sak 16/15 Eventuelt Studentrepresentanten ønsket at det skulle foreligge retningslinjer for studentenes arbeid i arbeidsutvalg og råd, slik at det blir lettere å komme inn som studentrepresentant. Nye representanter kjenner ikke nødvendigvis de avtroppende representantene, slik at denne overgangen i dag er dårlig ivaretatt. Noen tiltak ble nevnt. Studentrepresentanten skriver et refleksjonsskriv som kan danne utgangspunkt for utarbeidelse av retningslinjer. På grunnlag av et notat med innspill fra studentrepresentanten utarbeider arbeidsutvalget et notat/retningslinjer for studentenes arbeid i råd og arbeidsutvalg. 14

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Referat UHRs Nasjonale råd for teknologisk utdanning (NRT-møte 1/12) Saksliste

Referat UHRs Nasjonale råd for teknologisk utdanning (NRT-møte 1/12) Saksliste Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Nasjonalt råd for teknologisk utdanning REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Deltagerliste, se vedlegg 1 Program, se vedlegg 2 SAKLISTE: NRT-sak 19/10 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

Forkurs, realfagskurs og TRESS

Forkurs, realfagskurs og TRESS 1 Forkurs, realfagskurs og TRESS - alternative veier til ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forslag til tilpassing etter ny rammeplan Alternative opptaksveier er avgjørende for tilstrekkelig rekruttering

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Y-vei i ingeniørutdanning

Y-vei i ingeniørutdanning 1 Y-vei i ingeniørutdanning - forslag til tilpassing etter ny rammeplan Den alternative ingeniørutdanningen Y-vei ble startet opp som forsøksordning i 2002 og godkjent som et permanent studium i 2007.

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 HØGKSOLEN I OSLO OG AKERSHUS Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 Petter Øyan, leder for Profesjonsråd for designutdanning (høsten 2007 våren 2013)

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: studiedirektør Monica Bakken, UiO (fra kl. 1000) Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Kjærstin Åstveit

Utdanningsutvalget. Forfall: studiedirektør Monica Bakken, UiO (fra kl. 1000) Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Kjærstin Åstveit Utdanningsutvalget Medlemmer: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) studiedirektør Monica Bakken, UiO (til kl. 1000) studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør Jorun Gunnerud,

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Virksomhetsrapport 2010

Virksomhetsrapport 2010 Virksomhetsrapport 2010 s styre 31. mars 2011 Innhold 1 Forord... 4 2 Myndighetspåvirkning... 5 Kunnskapsdepartementet (KD) og andre departement... 5 Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

ArXiv er preprint server der mange matematikere legger ut artikler. Cornell University USA driver dette. Se http://arxiv.org/

ArXiv er preprint server der mange matematikere legger ut artikler. Cornell University USA driver dette. Se http://arxiv.org/ Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd 7.12.2012 Kl. 10.15 15.30. Høgskolen i Oslo og Akershus, Avdeling for ingeniørutdanning, Pilestredet, Oslo. Tilstede: Arvid Siqveland (leder) Guri A. Nortvedt,

Detaljer

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013)

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Innledning UHRs fagstrategiske organ Nasjonalt profesjonsråd

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 8. januar 2014 ved Norges Handelshøyskole Viserektor Gunnar E. Christensen ønsket

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 6. februar 2013 i UHRs sekretariat

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 6. februar 2013 i UHRs sekretariat Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 6. februar 2013 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Thomas Bogen, Kenneth Fjell, Erik Vea og Mona Majgaard (sekretær) Forfall: Espen Gressetvold,

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Oslo. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Oslo. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Oslo Februar 2014 Institusjon: Universitetet i Oslo Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: dekan Hanne Kathrine Krogstrup,

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Utvalg: Universitetets studieutvalg Møtested: Gimlemoen A7002 Dato: 12.06.2015 kl. 9:00

Utvalg: Universitetets studieutvalg Møtested: Gimlemoen A7002 Dato: 12.06.2015 kl. 9:00 Utvalg: Universitetets studieutvalg Møtested: Gimlemoen A7002 Dato: 12.06.2015 kl. 9:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Kristin Dale Geir Øivind Kløkstad

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning 2010 Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning Dokumentet skal være til hjelp og støtte, et oppslagsverk som gir tips og ideer og viser muligheter ved implementering av ny rammeplan. Der retningslinjene

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Referat fra rådsmøte i 22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Leder av, Knut Patrick Hanevik, ønsket velkommen til rådsmøtet. Rektor ved Samisk høgskole, Jelena Porsanger, ønsket velkommen

Detaljer