INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA"

Transkript

1 Kristiansund kommune Frei kommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte i fellesnemnda 31. mai Orienteringssaker... 9 Endring i mandatet for fellesnemnda Kommuneplan samfunnsdel Omdisponering av tildelte midler til infrastruktur i forbindelse med sammenslutning av Kristiansund og Frei kommuner Partnerskapsavtale om førstelinjetjeneste for etablererveiledning...17 Kommunal oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn som har vært utsatt for overgrep eller opplevd uverdige omsorgsforhold fra til Vedrørende realisering av kunstisbane på Atlanten. Forslag til avtaler om varmelevering, tilskudd til tilrettelegging for parkering på banedekket og forslag til Enøk tiltak i idrettshallen Drift og utvikling av Kristiansund kommunale sundbåtvesen KF Valg av portal for verdiskapingsprogrammet Atlanterhavsveien Bud - Kristiansund Ny betalingssatser til begravelser, kremasjoner og festeavgift på kirkegårdene fra 1. januar Parkeringspolitisk plan for Kristiansund kommune Vedlegg 1: Referat møte i administrativ styringsgruppe 4. juni Varamedlemmer møter ikke uten nærmere innkalling fra prosjektledelsen Eventuelle forfall skal meldes til Tlf Mobil

2 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Margrete Magerøy Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /042 Godkjenning av protokoll fra møte i fellesnemnda 31. mai 2007 UTVALG: FELLESNEMNDA FOR KRISTIANSUND OG FREI MØTENR.: 07/4 MØTEDATO: MØTESTED: FREI RÅDHUS KL FRA SAKNR.: PS 07/34 TIL SAKNR.: PS 07/41 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 22 FØLGENDE MEDLEMMER MØTTE Dagfinn Ripnes, Maritta Ohrstrand, Steinar Berge, Anne Grethe Holmen, Astrid-Iren Brevik, Roger Hagen, Anette Thomsen, Per Kristian Øyen, Gerhard Sæther, Bernhard Lillevik, Steve Runar Kalvøy, Ellinor Røsandhaug, Olaf Torvik, Nora K. Wårle, Margareth Reitan, Terje Fugelsnes FRAVÆR FASTE MEDLEMMER Per Kvalvik, Kirsten S. Gulla, Bjarne S. Elde, Kirsti Dyrnes, Per Eirik Bentz, Joachim Røsandhaug FØLGENDE VARAMEDLEMMER MØTTE Tor Stølen (for Per Kvalvik), Anne Elisabeth Nilssen (for Kirsten S. Gulla), Anne Jacobsen (for Bjarne S. Elde), Viggo Jordahl (for Kirsti Dyrnes), Andreas Sandvik (for Per Eirik Bentz), Ole Henning Ødegård (for Joachim Røsandhaug) FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE Just Ingebrigtsen, Anton Monge, Karl Kjetil Skuseth, Kjell Sæther, Helge Carlsen, Bjørn Elgsaas, Per Sverre Ersvik, Nils Walseth, Margrete Magerøy, Laura Koivisto (praksisstudent) Merknader til innkalling og saksliste Ingen merknader til innkalling og saksliste. 07/034 Godkjenning av protokoll fra fellesnemndas møte 26. april 2007 Innstilling Møteprotokollen fra fellesnemndas møte 26. april 2007 godkjennes. Innkalling fellesnemnda 21. juni 2007 side 2

3 I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige VEDTAK Møteprotokollen fra fellesnemndas møte 26. april 2007 godkjennes. 07/035 Orienteringssaker Just Ingebrigtsen orienterte om økonomiplan for perioden En foreløpig oversikt vil utarbeides til neste møte i fellesnemnda 21. juni 07. Referat fra møte i administrativ styringsgruppe Referat fra møte i administrativ styringsgruppe Referat fra møte i administrativ prosjektgruppe Innstilling Fellesnemnda tar sak 07/035 til orientering. I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige VEDTAK fellesnemnda tar sak 07/035 til orientering. 07/036 Uønsket deltid i Kristiansund kommune - sluttrapport Innstilling 1. Fellesnemnda slutter seg til intensjonene i sluttrapporten i prosjekt Uønsket deltid. 2. En helt eller delvis gjennomføring av punkt 1. i Administrasjonsutvalgets og det partsammensatte utvalgets vedtak om uønsket deltid må, sammen med andre foreslåtte nye tiltak, vurderes i forbindelse med budsjett-/økonomiplanen for Videredelegasjonsreglementet justeres slik at det er rådmannen som tillegges myndighet til å opprette, endre og nedlegge innenfor vedtatt budsjett/økonomiplan. 4. Følgende lokale retningslinjer mot uønsket deltid gjøres gjeldende i samtlige enheter fra 1. januar a. Innenfor vedtatte budsjettrammer skal nye stillinger i størst mulig grad lyses ut som hele stillinger. Ved ledighet i stilling, skal enhetsleder vurdere om det er mulig å endre bemanningsplanen, slik at deltidsansatte får økt sin stilling. Alternativt skal arbeidstiden endres slik at de ansatte gjennom lengre arbeidsdager får mulighet til å utvide sin stilling. b. Stillinger skal ikke deles opp, med mindre særskilte forhold tilsier dette. Avgjørelsesmyndigheten for dette ligger hos rådmannen. c. Fast ansatte som ønsker høyere stillingsprosent, kan få det ved ledighet i tilsvarende stillinger. Krav til kompetanse i stillingen fremgår av enhetens stillingsplan. Stillingen lyses ut internt i henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelser om utvidelse av stilling. d. Enhetsleder skal ha oversikt over ansattes behov og ønsker for endring i stillingsstørrelse. Den ansatte må skriftlig melde fra om sine behov både for stillingsøkning og reduksjon. Tilleggsforslag Anette Thomsen fremmet følgende i tillegg til innstillingen: Fellesnemnda ber administrasjonen se nærmere på ordningen BPA (brukerstyrt personlig assistent), slik at kommunen kan legge seg på en av følgende modeller: 1. Kommunen kan være arbeidsgiver Innkalling fellesnemnda 21. juni 2007 side 3

4 2. Brukeren kan være arbeidsgiver 3. Et andelslag av brukere av BPA kan være arbeidsgiver Fellesnemnda hadde ingen motsigelser til tilleggsforslaget, som oversendes administrasjonen til videre behandling uten votering. I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige VEDTAK 1. Fellesnemnda slutter seg til intensjonene i sluttrapporten i prosjekt Uønsket deltid. 2. En helt eller delvis gjennomføring av punkt 1. i Administrasjonsutvalgets og det partsammensatte utvalgets vedtak om uønsket deltid må, sammen med andre foreslåtte nye tiltak, vurderes i forbindelse med budsjett-/økonomiplanen for Videredelegasjonsreglementet justeres slik at det er rådmannen som tillegges myndighet til å opprette, endre og nedlegge innenfor vedtatt budsjett/økonomiplan. 4. Følgende lokale retningslinjer mot uønsket deltid gjøres gjeldende i samtlige enheter fra 1. januar a. Innenfor vedtatte budsjettrammer skal nye stillinger i størst mulig grad lyses ut som hele stillinger. Ved ledighet i stilling, skal enhetsleder vurdere om det er mulig å endre bemanningsplanen, slik at deltidsansatte får økt sin stilling. Alternativt skal arbeidstiden endres slik at de ansatte gjennom lengre arbeidsdager får mulighet til å utvide sin stilling. b. Stillinger skal ikke deles opp, med mindre særskilte forhold tilsier dette. Avgjørelsesmyndigheten for dette ligger hos rådmannen. c. Fast ansatte som ønsker høyere stillingsprosent, kan få det ved ledighet i tilsvarende stillinger. Krav til kompetanse i stillingen fremgår av enhetens stillingsplan. Stillingen lyses ut internt i henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelser om utvidelse av stilling. d. Enhetsleder skal ha oversikt over ansattes behov og ønsker for endring i stillingsstørrelse. Den ansatte må skriftlig melde fra om sine behov både for stillingsøkning og reduksjon. 07/037 Lokalisering av motorsportsenter Saksprotokoll PS 07/41, Lokalisering av motorsportsenter, fra møte i Kristiansund bystyre ble delt ut i møtet. Innstilling 1 Fellesnemnda slutter seg til pkt 1, 2, 3, 5 og 6 i vedtaket i Frei kommunestyre 22. mai 2007 vedrørende lokalisering av motorsportsenter. 2 Fellesnemnda ber Frei kommune iverksette en snarlig regulering av området i Sødalen til motorsportsenter. 3 Kjøp av nødvendig tomtegrunn i Sødalen til motorsportsenter finansieres gjennom låneopptak og søkes innarbeidet i økonomiplanen for Etablering av motorsportsenter må, etter søknad fra motorsportklubbene, søkes innarbeidet ved hovedrullering av kommunedelplan for idrett, lek og friluftsliv. 5 På grunn av den planlagte bruken av området ved Kvennbergmyran til vei, vannforsyning, avløp samt utvikling av næringstomter går fellesnemnda imot forlengelse av midlertidig brukstillatelse for Motorsportklubben ved Kvernberget flyplass ut over 15. oktober Alternativt forslag fra Maritta Ohrstrand Maritta Ohrstrand orienterte om behandlingen av saken i Frei kommunestyre 22. mai Hun opplyste om at hun ikke var forelagt innstillingen i saken i forkant av utsendelsen av møtedokumentene til fellesnemnda, og fremmet følgende alternative forslag i tråd med vedtaket i Frei kommunestyre 22. mai: Innkalling fellesnemnda 21. juni 2007 side 4

5 1 Frei kommune legger til rette for etablering av motorsportsanlegg begrenset til motorcross og trial i nordenden av Sødalen i Frei. 2 Hele anlegget søkes lagt på vestsida av veien innover dalen i forlengelse av området for slamdeponi. 3 Området avgrenses i samarbeid med grunneierne. 4 Frei kommunestyre ber Kristiansund kommune forlenge midlertidig brukstillatelse for Motorsportklubben ved Kvernberget flyplass til nytt anlegg tas i bruk. 5 Det vil ikke bli innvilget en midlertidig brukstillatelse i Sødalen. 6 Reguleringsplanen for området vil inneholde nødvendige restriksjoner for bruken av anlegget. 7 Frei kommune inngår avtale med Jens Lien og Dag Bjerkestrand om opsjon på kjøp av nødvendig grunn til etablering av motorsportanlegg i Sødalen på de vilkår som fremgår av vedlagte avtale. Nora K. Wårle ba om gruppemøte. Just Ingebrigtsen ga en orientering om behandlingen av saken i Kristiansund bystyre 29. mai 2007, og hvordan administrasjonen vurderer en begrenset bruk av området ved Kvernbergmyran til motorsport. Etter denne orienteringen trakk Maritta Ohrstrand sitt alternative forslag og Nora K. Wårle trakk forespørselen om gruppemøte. Alternativt forslag fra Dagfinn Ripnes Dagfinn Ripnes anbefalte fellesnemnda å slutte opp om Kristiansund bystyre sitt vedtak i saken med følgende tillegg til pkt. 4: Bystyret i Kristiansund får fullmakt til å inngå en avtale om midlertidig bruk av området ved Kvernbergmyran til motorsport. I samsvar med vedtaket i Kristiansund bystyre 29. mai 07 og Dagfinn Ripnes sitt tilleggsforslag til pkt. 4 i vedtaket fattet fellesnemnda følgende enstemmige VEDTAK 1 Kristiansund bystyre slutter seg til pkt 1, 2, 3, 5 og 6 i vedtaket i Frei kommunestyre 22. mai 2007 vedrørende lokalisering av motorsportsenter. 2 Kristiansund bystyre anbefaler at Frei kommune iverksetter en regulering av området i Sødalen til motorsportsenter. 3 Kristiansund bystyre anbefaler at kjøp av tomtegrunn i Sødalen til motorsportsenter finansieres gjennom låneopptak og søkes innarbeidet i økonomiplanen for Bystyret ber administrasjonen vurdere begrenset bruk av området v/kvernbergan til motorsport. Sak om dette legges frem til bystyrets møte i juni. Bystyret i Kristiansund får fullmakt til å inngå en avtale om midlertidig bruk av området ved Kvernbergmyran til motorsport. 07/038 Ordførergodtgjørelse i nye Kristiansund kommune En samlet oversikt over ordførergodtgjørelser i kommuner og fylkeskommuner av KS ble delt ut i møtet. Innstilling 1. Fellesnemnda tar til etterretning at det oppnevnte utvalget har forhandlet fram en lederavtale for påtroppende rådmann og at avtalen er underskrevet av påtroppende rådmann og ordfører/- leder av fellesnemnda. Ordfører rapporterer til formannskapet om de årlige evalueringer av avtalen. 2. Det er et viktig prinsipp at rådmannens lønn og ordførers godtgjørelse fastsettes uavhengig av hverandre. Innkalling fellesnemnda 21. juni 2007 side 5

6 3. Ordførergodtgjørelsen i nye Kristiansund fastsettes til 11 G (G = Folketrygdens grunnbeløp) som pr utgjør kroner pr år. Godtgjørelsen justeres i takt med, og fra samme dato som det skjer endringer i Folketrygdens grunnbeløp. 4. Når den som går av som ordfører blir pensjonist, er det å oppfatte som å inntre i ny stilling. Altså en ettergodtgjørelse på 1 ½ måned, jfr. pkt i Arbeids- og økonomiske vilkår for folkevalgte i Kristiansund kommune. 5. Arbeids- og økonomiske vilkår for folkevalgte i nye Kristiansund kommune tilpasses endringene i ordførerens godtgjørelse. (Red anm. Regjeringen foreslår at Grunnbeløpet i folketrygden reguleres fra kroner til kroner fra 1. mai Forslaget legges fram for Stortinget. Etter dette forslaget vil 11 G utgjøre ) Dagfinn Ripnes fremmet følgende endringsforslag til pkt. 2 i innstillingen Ordførergodtgjørelsen følger rådmannens grunnlønn. Prøvevotering over endringsforslaget til nytt pkt. 2 i innstillingen Endringsforslaget til Dagfinn Ripnes ble vedtatt med 16 mot 6 stemmer. Som en naturlig følge av prøvevoteringen utgår også pkt. 3. i den endelige voteringen. Endelig votering I samsvar med innstillingen og endringsforslaget til Dagfinn Ripnes fattet fellesnemnda følgende enstemmige VEDTAK 1. Fellesnemnda tar til etterretning at det oppnevnte utvalget har forhandlet fram en lederavtale for påtroppende rådmann og at avtalen er underskrevet av påtroppende rådmann og ordfører/- leder av fellesnemnda. Ordfører rapporterer til formannskapet om de årlige evalueringer av avtalen. 2. Det er et viktig prinsipp ordførers godtgjørelse følger rådmannens grunnlønn. 3. Når den som går av som ordfører blir pensjonist, er det å oppfatte som å inntre i ny stilling. Altså en ettergodtgjørelse på 1 ½ måned, jfr. pkt i Arbeids- og økonomiske vilkår for folkevalgte i Kristiansund kommune. 4. Arbeids- og økonomiske vilkår for folkevalgte i nye Kristiansund kommune tilpasses endringene i ordførerens godtgjørelse. 07/039 Møteplan høsten 2007 Forslag til møteplan August September Oktober November Desember Fellesnemnda (avslutn.) 27. Bystyret gamle (avslutn.) Kristiansund Driftsutvalget (mrk dag) 11. (avslutn.) Utviklingsutvalget Frei kommunestyre (avslutn.) Frei formannskap (mrk dag) 11. (avslutn.) 18. Bystyret nye Kristiansund 16. (konst.) Innkalling fellesnemnda 21. juni 2007 side 6

7 Formannskapet nye Kristiansund Komite 1 (oppstart jan 08) Komite 2 (oppstart jan 08) Komite 3 (oppstart jan 08) Innstilling Fellesnemnda slutter seg til det framlagte forslaget til møteplan for andre halvår Endringsforslag Steve Runar Kalvøy viste til møtekollisjon den 11. desember, og fremmet følgende endringsforslag: Avslutningen blir flyttet til den 13. desember. I samsvar med innstillingen og endringsforslaget til Steve Runar Kalvøy fattet fellesnemnda følgende enstemmige VEDTAK Fellesnemnda slutter seg til det framlagte forslaget til møteplan for andre halvår Avslutningen blir flyttet fra den 11. til den 13. desember /040 Konkurransegrunnlag med kriterier for anbud på valg av pensjonsleverandør for nye Kristiansund kommune Innstilling 1. Fellesnemnda vedtar at det benyttes konkurranseformen anbud med forhandling ved valg av pensjonsleverandør for nye Kristiansund kommune. 2. Fellesnemnda vedtar de foreslåtte konkurransegrunnlag og de valgte anbudskriterier. 3. Arbeidsgruppen delegeres myndighet til å foreta mindre endringer i konkurransegrunnlaget frem mot utsending. I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige VEDTAK 1. Fellesnemnda vedtar at det benyttes konkurranseformen anbud med forhandling ved valg av pensjonsleverandør for nye Kristiansund kommune. 2. Fellesnemnda vedtar de foreslåtte konkurransegrunnlag og de valgte anbudskriterier. 3. Arbeidsgruppen delegeres myndighet til å foreta mindre endringer i konkurransegrunnlaget frem mot utsending. 07/041 Sykehjemsplasser i Kristiansund åpent brev fra Hans H. Herlofsen Innstilling 1. Fellesnemnda tar brev fra Hans Henrik Herlofsen om sykehjemsplasser i Kristiansund til orientering. 2. Brevet oversendes til det nedsatte planutvalget som skal vurdere videre utbygging av pleie- og omsorgstjenestene. 3. Fellesnemnda oppnevner Hans Henrik Herlofsen som medlem av planutvalget. Maritta Ohrstrand opplyste at hun ikke var forelagt innstillingen i saken i forkant av utsendelsen av møtedokumentene, og at hun var uenig i pkt. 3 i innstillingen. Steinar Berge fremmet følgende endringsforslag til pkt. 3 i innstillingen Innkalling fellesnemnda 21. juni 2007 side 7

8 Pkt. 3 i innstillingen strykes. Votering over pkt. 1 og pkt. 2 i innstillingen Enstemmig vedtatt. Votering over Steinar Berge sitt endringsforslag til pkt. 3 i innstillingen: Endringsforslaget ble vedtatt med 16 mot 6 stemmer. I samsvar med innstillingen og endringsforslaget til Steinar Berge fattet fellesnemnda følgende enstemmige VEDTAK 1. Fellesnemnda tar brev fra Hans Henrik Herlofsen om sykehjemsplasser i Kristiansund til orientering. 2. Brevet oversendes til det nedsatte planutvalget som skal vurdere videre utbygging av pleie- og omsorgstjenestene. Møtet hevet kl Laura Koivisto/Margrete Magerøy (praksisstudent)/(utvalgssekretær) Forslag til VEDTAK Møteprotokollen fra fellesnemndas møte 31. mai 2007 godkjennes. Dagfinn Ripnes leder av fellesnemnda Maritta B. Ohrstrand nestleder av fellesnemnda Innkalling fellesnemnda 21. juni 2007 side 8

9 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Petter Ingeberg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /043 Orienteringssaker Siste nytt fra Frei (v/ordfører). Siste nytt fra Kristiansund (v/ordfører). Orientering (2) om prosessen omkring budsjett 2008 Referat fra møte i administrativ styringsgruppe Rapportering om kommunesammensluttningsarbeidet pr 1. juni 2007 Forslag til VEDTAK Fellesnemnda tar sak 07/043 til orientering. Dagfinn Ripnes leder av fellesnemnda Maritta B. Ohrstrand nestleder av fellesnemnda Innkalling fellesnemnda 21. juni 2007 side 9

10 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Margrete Magerøy Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /044 Endring i mandatet for fellesnemnda Kristiansund bystyre og Frei kommunestyre vedtok mandatet for fellesnemnda 30. mars 2006 (erstattet tidligere mandat av 2. november 2004). Fellesnemnda vedtok i møte 15. februar 2007 (sak 07/004), følgende justering av pkt. 5, om saksforberedelse, i mandatet for fellesnemnda a) Administrativ styringsgruppe forbereder saker til fellesnemndas politiske arbeidsutvalg b) Påtroppende rådmann innstiller ovenfor politisk arbeidsutvalg i saker som skal til fellesnemnda c) Politisk arbeidsutvalg innstiller i saker til fellesnemnda d) Påtroppende rådmann, rådmennene og prosjektleder har møte- og talerett i fellesnemnda Bakgrunn for saken Kommunesammenslutningsprosjektet går nå inn i sitt siste halvår. Dette betyr et stadig økende press på saksbehandlere som får bestillinger fra fellesnemnda og prosjektledelsen i tillegg til arbeidet med å drifte dagens to kommuner. Det ventes at trykket vil bli økende etter hvert som det nærmer seg dato for sammenslutningen. I praksis betyr dette at mange saksframlegg blir sendt prosjektledelsen samme dag som saksdokumentene skal sendes ut til fellesnemndas medlemmer. Med det tidspresset man nå har, i innspurten av sammenslutningen, finner prosjektledelsen det vanskelig å legge et ytterligere press på saksbehandlerne om tidligere levering. Samtidig er det også et tidspress på prosjektledelsen om å få sendt ut saksdokumentene til medlemmene i fellesnemnda i rimelig tid før møtet. Her følges vanlig prosedyre med utsendelse en uke før møtet. For å rekke dette må saksdokumentene ofte sendes pr. e-post, mens papirversjonen sendes en dag senere. En konsekvens av dette er at prosjektledelsen i flere tilfelle har vært tvunget til å sende ut innkallingen og saksdokumentene uten at leder og nestleder av fellesnemnda (det politiske arbeidsutvalget) har fått tid til å lese gjennom dokumentene. Flere ganger har dette resultert i at leder og nestleder først har fått gitt uttrykk for at de er helt eller delvis uenige i innstillingen under møtet i fellesnemnda. Dette er uheldig så lenge det er det politiske arbeidsutvalget som skal innstille i saker i fellesnemnda (jf. mandatet for fellesnemnda pkt. 5c). I tråd med justeringen av prosjektorganisasjonen, som ble vedtatt av fellesnemnda 15. februar 2007, har Just Ingebrigtsen som påtroppende rådmann nå tiltrådt prosjektledelsen for sammenslutningsprosjektet. Just Ingebrigtsen er følgelig leder for administrativ styringsgruppe, arbeidsutvalget for administrativ styringsgruppe, administrativ prosjektgruppe og arbeidsutvalget for administrativ prosjektgruppe. Et eksempel på den situasjonen som er beskrevet i denne saken, er innkallingen til fellesnemndas møte 21. juni De siste sakene til fellesnemnda ble ferdige om kvelden onsdag 13. juni. Om morgenen 14. juni da saken skulle skrives ut og forevist leder og nestleder, var kommunens dataanlegg nede slik at både e-post systemet og printerne var ute av funksjon. I tillegg ble det samme dag opplyst at det var sykdom på trykkeriet. Saksdokumentene til fellesnemnda og vedlegget om kommuneplan kunne derfor ikke trykkes. Dette innebar at dokumentene ble trykket andre steder på fredag en dag etter planlagt utsendelse. Innkalling fellesnemnda 21. juni 2007 side 10

11 Med utgangspunkt i tidspresset og for å unngå den uheldige situasjonen som oppstår når prosjektledelsen må sende ut saksdokumentene uten at leder og nestleder av fellesnemnda har fått lese gjennom dokumentene, legges saken fram for fellesnemnda med følgende forslag til VEDTAK Fellesnemnda vedtar følgende justering av pkt. 5 i mandatet for fellesnemnda: a. Administrativ styringsgruppe forbereder saker til fellesnemnda b. Leder for administrativ styringsgruppe/påtroppende rådmann innstiller i saker til fellesnemnda c. Påtroppende rådmann, rådmennene og prosjektleder har møte- og talerett i fellesnemnda Dagfinn Ripnes leder for fellesnemnda Maritta B. Ohrstrand nestleder for fellesnemnda Innkalling fellesnemnda 21. juni 2007 side 11

12 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandlere: Dato: Karl Kjetil Skuseth/ Geir Aakvik Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /045 Saksframlegg Kommuneplan samfunnsdel Vedlagt følger forslag til samfunnsdelen av kommuneplanen for perioden Opplegget med organisering og gjennomføring av planarbeidet har vært ledet av en styringsgruppe med representanter for begge kommunene og med Erik Aasprong som leder. Det løpende arbeidet har vært koordinert av arbeidsgruppe med tilsvarende representasjon og med kommunalsjef Karl Kjetil Skuseth som leder og plansjef Geir Aakvik som sekretær og med konsulentbistand fra Asplan Viak. Forslaget til samfunnsdelen av kommuneplanen bygger på vedtatte visjoner og grunnverdier for nye Kristiansund, og fellesnemndas SWOT-analyse som ble gjennomført 31. mai og 1. juni i Et foreløpig utkast til kommuneplan ble drøftet med fellesnemnda 31. mai 2007 og i et planseminar med administrativ ledelse 1. juni I den versjonen som nå foreligger, har man i stor grad innarbeidet de innspillene som kom 31. mai og 1. juni. Saken legges fram for fellesnemnda med følgende forslag til VEDTAK Fellesnemnda legger i medhold av plan- og bygningslovens 20-5 det framlagte forslaget til samfunnsdelen av kommuneplan for perioden ut til offentlig høring fram til 15. september Dagfinn Ripnes leder for fellesnemnda Maritta B. Ohrstrand nestleder for fellesnemnda Innkalling fellesnemnda 21. juni 2007 side 12

13 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 07/450/3179/ Per Sverre Ersvik Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /046 Omdisponering av tildelte midler til infrastruktur i forbindelse med sammenslutning av Kristiansund og Frei kommuner I forbindelse med kommunesammenslutningen Kristiansund/Frei er prosjektet tildelt et eget tilskudd på 15,9 millioner kroner i støtte til ulike infrastruktur tiltak. Fellesnemnda fattet i møte 21. november under sak 24/05 følgende vedtak om disponering av de tildelte midlene: Fellesnemnda vedtar å disponere tildelte midler til infrastruktur til følgende prosjekt: a. 1,6 millioner kroner til Den nye servicekommunen Kristiansund Frei. b. 5,3 millioner kroner til Veiforbindelsen Bolga Vadsteinsvika, forutsatt 50 % medfinansiering av Møre og Romsdal Fylke. c. 4,6 millioner kroner til Gang- og sykkevei fra kai til kai. d. 2,4 millioner kroner til fylkesveg 268 Kvalvikveien, forutsatt 50 % medfinansiering av Møre og Romsdal Fylke. e. 2,0 millioner kroner settes av til forlenget rullebane på Kristiansund lufthavn. Sum 15,9 millioner kroner. Fellesnemnda sitt vedtak i pkt. b, c og d gjelder tiltak i Frei kommune, og vedtaket i fellesnemnda pkt b og d forutsette at det er 50 % medfinansiering av Møre og Romsdal fylke. Asfalt Fylkesveier i Frei kommune Møre og Romsdal fylke vil nå dekke 100 % av asfaltering av fylkesveier i årene som kommer, og det vil da ikke være aktuelt å bruke de midler som er bevilget av fellesnemnda til asfaltering av fylkesveier i Frei kommune til dette formålet. Kommunestyret i Frei gjorde vedtak den i sak 52/06 om å søke Statens vegvesen om tillatelse til å forskuttere legging av fast dekke på Fylkesvei 267 Vadsteinsvikveien og Fylkesvei 268 "Kvalvika" Vedtak i Frei kommunestyre sak 52/06: Frei kommunestyre vedtar å forskuttere legging av fast dekke på Vadsteinsvikveien og Kvalvikveien. Det søkes Statens vegvesen om tillatelse til å forskuttere legging av fast dekke på vegstrekningene, og at tilbakebetaling skjer i henhold til prioriteringsliste datert , jfr. vedtak i fylkestinget Legging av fast dekke og utbedringer på Vadsteinsvikveien og Kvalvikveien vil forutsette låneopptak som nedbetales ved tilbakeføring av midlene. Det ble i brev datert fra Frei kommune søk om tillatelse til å forskuttere legging av asfalt på fylkesveiene 267 og 268. Det ble i brev fra Statens vegvesen datert gitt melding om vedtak i samferdselsutvalgets møte den 18 desember 06, sak 113/06: Innkalling fellesnemnda 21. juni 2007 side 13

14 Frei kommune får løyve til å forskottere inntil 10 mill. kr. til utbetre og leggje fast dekke på fv. 267 og fv. 286 Ved å legge til grunn at Frei kommune får tilbakebetalt forskuttert beløp for nevnte veistrekninger innen 3 år, samt en gjennomsnittlig rente på 7 %, fremkommer en kostnad for kommunen på kroner Kryssomlegging RV 70 Vadsteinsvikveien Det er viktig å presisere at det i pkt b i overnevnte vedtak også er avsatt midler til nytt veikryss fra RV 70 (Vadsteinsvikveien) med kroner som fortsatt er nødvendig. Her foreligger det nå et nytt kostnadsoppsett som viser en merkostnad på kroner i forhold til det som er anslått i opprinnelig oppsett. I tillegg har Statens vegvesen gitt melding om at de vil være med og dekke kroner av kostnaden til dette anlegget. Samlet kostnadsoppsett på nytt veikryss fra RV 70 Vadsteinsvikveien kan fremstilles slik Aktivitet Kostnad Konsulent, påløpte kostnader Konsulenter Hovedentreprise Grunnerverv Kommunens interne kostnader Telenor flytting av telekabler og kiosk (stipulert) NEAS, flytting av luftspenn (stipulert) Reserve, (10 % av hovedentreprisen) Totalsum hele anlegget Statens veivesen " Nytt veikryss "Vadsteinsvikveien" Pkt. b "Veiforbindelse Bolga - Vadsteinsvika" Korriger netto kostnad Ny finansieringsplan for vedtatte infrastrukturtiltak i Frei Vedtak i fellesnemda den ( sak 25/05) Pkt. b "Veiforbindelse Bolga - Vadsteinsvika" Pkt. c "Gang- og sykkelvei fra kai til kai" Pkt. d Fylkesvei 268 "Kvalvika" Disponering Asfalt Fylkesveier, låneopptak kr ,- (Renteutgifter i 3 år) Rente 7 % Nytt veikryss RV 70 Vadsteinsvikveien Gang- og sykkelvei fra kai til kai Ikke disponert Ved å legge til grunn en korrigert finansieringsplan slik som tabellen over viser, vil det gjenstå kroner av midlene til infrastrukturtiltak som kan disponeres til infrastrukturtiltak. Nødvendige ombygginger av Kristiansund rådhus: Som en følge av kommunesammenslutningen og de vedtak som er fattet hva gjelder lokalisering av administrative funksjoner, er det nødvendig å foreta ombygginger i Kristiansund rådhus. Det er utarbeidet tegninger over omforente løsninger for ombygging av 1. og 2. etasje. Videre foreligger det kostnadsoverslag for montering av trappeheis for bevegelseshemmede som gir tilgang til formannskapsal og bystyresal. Innkalling fellesnemnda 21. juni 2007 side 14

15 På bakgrunn av de kostnadsoverslag som er utarbeidet, har det vært samtaler med revisor om en fordeling mellom drifts- og investeringsutgifter. Basert på egne vurderinger og foreløpige tilbakemeldinger kan dette noe forenklet fremstilles slik; Tiltak Driftsutgift Investeringsutgift Trappeheis (2 stk) Ombygging 1. etasje (IKT/Økonomi) Ombygging 2. etasje (Ledelse/Pol.sekr.) Sum I tillegg kommer kostnader til inventar og utstyr som forutsettes dekket innenfor egne budsjettrammer. Videre er det ikke unaturlig å legge inn en buffer for uforutsette utgifter, som siden det er usikkerhet knyttet til hva som blir den endelige fordeling mellom drifts- og investeringskostnader, foreslås lagt til driftskostnadene. Når det gjelder finansiering av disse tiltakene foreslås det at investeringskostnadene lånefinansieres. I praksis betyr dette at Kristiansund kommune vedtar å ta opp et lån på kroner til finansiering av disse kostnadene, siden ombyggingen skjer i dagens Kristiansund kommune. Når det gjelder driftskostnadene, foreslås det at disse finansieres av de udisponerte infrastrukturmidlene som fremkommer i denne saken. Konkret foreslås resterende 1,25 millioner kroner avsatt til dette formålet. I forbindelse med arbeidet med lokalisering av funksjoner i tidligere Frei rådhus, vil det også mest sannsynlig bli behov for bygningsmessige tilpasninger. Her eies bygningene av Frei rådhus AS, og kostnader til en eventuell ombygging vil bli å belaste selskapets regnskap. Avslutningsvis påpekes som en saksopplysning at vedtatte infrastrukturtiltak som klart er kommunale investeringsprosjekter kunne ha vært lånefinansiert, og slik kunne tildelte infrastrukturmidler vært håndtert som ledige driftsmidler til andre driftsformål. Med utgangspunkt i overnevnte legges saken frem for fellesnemnda med følgende forslag til VEDTAK Fellesnemnda vedtar å omdisponere tildelte midler til infrastruktur til følgende prosjekt: Opprinnelig disponering ( ) Forslag til ny disponering a. Den nye servicekommunen Kristiansund Frei. 1,6 mill. kroner Ingen endring b. Veiforbindelsen Bolga Vadsteinsvika, og fylkesveg 7,7 mill. kroner 2,1 mill. kroner 268 Kvalvikvegen. (renteutg. i forbindelse med forskuttering c. Gang- og sykkevei fra kai til kai. 4,6 mill. kroner 4,2 mill. kroner d. Nytt veikryss RV 70 Vadsteinsvikkrysset 4,75 mill. kroner e. Forlenget rullebane på Kristiansund lufthavn. 2,0 mill. kroner Ingen endring f. Ombygging av Kristiansund rådhus 1,25 mill. kroner 15,9 mill. kroner 15,9 mill. kroner Fellesnemnda legger til grunn vedtatt økonomiplan for Møre og Romsdal Fylke for vedtatt prioriteringsliste i fylkestingets sak T-54/06 om midler til grusveger, og forventer tilbakebetalt forskutterte midler, jamfør pkt b, innen 3 år. Dagfinn Ripnes Leder av fellesnemnda Maritta B. Ohrstrand Nestleder av fellesnemnda Innkalling fellesnemnda 21. juni 2007 side 15

16 Innkalling fellesnemnda 21. juni 2007 side 16

17 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Arne Pedersen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /047 Partnerskapsavtale om førstelinjetjeneste for etablererveiledning Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge har gjort en stor satsning innen etablererveiledning. Satsningen har fått navnet Hoppid.no. Hoppid.no er en kampanje som skal gå over fire år, og fokus er å få opp antallet etableringer i fylket. Møre og Romsdal har ikke kommet godt ut når man ser på nasjonale statistikker over antallet nyetableringer. Satsningen skal således forsøke å endre på dette, gjennom en fokusert satsning innen fem områder: Topp-/vekstetableringer, Idefangst og knoppskyting, Småsamfunnssatsninger, Entreprenørskap i utdanning og Førstelinjetjenesten og etablereropplæring. I tilknytning til siste punkt, Førstelinjetjenesten og etablereropplæring, har det vært avholdt møter mellom Møre og Romsdal fylke, Innovasjon Norge og kommunene Averøy, Frei og Kristiansund. I dette møtet gikk man gjennom et utkast til Partnarskapsavtale om førstelinjetenesta for etablerarrettleiing. Partnarskapsavtalen har som mål å sikre en forankring hos kommunene, fylket og Innovasjon Norge om at man jobber målrettet med førstelinjetjenesten og etablererveiledning, med det mål å øke antallet etableringer. For mer konkret hva som er de enkelte parters forpliktelser og ansvar, vises til vedlagte Partnarskapsavtale. Kristiansund har sammen med Averøy og Frei i dag en avtale med Bølgen Næringshage, hvor Bølgen gjennomførerer de oppgaver som ligger innen førstelinjetjeneste og etablererveiledning. Dette er en avtale som kom på plass i 2006, og som er forlenget frem til Den modellen som fylkets avtale skisserer er i dag ivaretatt i den avtalen kommunene har med Bølgen. Vurdering Det forelagte avtaleutkastet er en formalisering av satsningen på førstelinjetjenesten og etablererveiledning. I praksis vil ikke avtalen medføre noen endring i arbeidsform for kommunen, da det alt er etablert et vel fungerende samarbeide med Bølgen Næringshage. Dette samarbeidet med Bølgen Næringshage har til dels vært retningsgivende for hvordan Møre og Romsdal fylke ser på organisering av førstelinjetjenesten ute hos andre kommuner i fylket. Inngåelsen av avtalen vil således ikke påvirke den måten kommunen arbeider med førstelinjetjeneste og etablererveiledning på. Det vil heller ikke medføre økte kostnader i forhold til det som er i dagens avtale med Bølgen Næringshage. Med hensyn til de krav til forpliktelser som ligger på kommunen i den fremlagte avtalen, er dette noe som ivaretas i den avtalen som kommunen har med Bølgen i dag. Det vil imidlertid kreve at kommunen fortsatt følger opp den jobben Bølgen gjør, slik at man sikrer at den er av den avtalte kvalitet. Avtalen sikrer også en aktiv deltakelse fra Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge, slik at man kan benytte deres ressurser mer aktivt i det videre arbeidet. Basert på ovennevnte legges saken frem for Fellesnemnda med følgende forslag til Innkalling fellesnemnda 21. juni 2007 side 17

18 VEDTAK Kristiansund kommune inngår Partnarskapsavtale om førstelinjetenesta og etablerarrettleiing med Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge i samsvar med vedlagte avtaletekst. Dagfinn Ripnes Leder av fellesnemnda Maritta B. Ohrstrand Nestleder av fellesnemnda Innkalling fellesnemnda 21. juni 2007 side 18

19 Innkalling fellesnemnda 21. juni 2007 side 19

20 Innkalling fellesnemnda 21. juni 2007 side 20

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 27. september 2007 Møtestart: kl 13.00 Sted: Frei Rådhus kommunestyresalen Sakliste ORIENTERINGSSAKER...2

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 29. mars 2007 Tid: kl 13.00 Sted: Kristiansund Sakliste GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Saksfremlegg Saksnr.: 08/4151-3 Arkiv: H32 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Finnmark

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Finnmark Hei Med dette oversendes protokollen fra ekstraordinært møte i Fylkesstyret den 15. april. Vedlagt ligger også selve saksfremlegget på saken om Oppreisningsordning for barnehjemsbarn i Finnmark, Med vennlig

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/16 TID: 26.10.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer