INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA"

Transkript

1 Kristiansund kommune Frei kommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte i fellesnemnda 31. mai Orienteringssaker... 9 Endring i mandatet for fellesnemnda Kommuneplan samfunnsdel Omdisponering av tildelte midler til infrastruktur i forbindelse med sammenslutning av Kristiansund og Frei kommuner Partnerskapsavtale om førstelinjetjeneste for etablererveiledning...17 Kommunal oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn som har vært utsatt for overgrep eller opplevd uverdige omsorgsforhold fra til Vedrørende realisering av kunstisbane på Atlanten. Forslag til avtaler om varmelevering, tilskudd til tilrettelegging for parkering på banedekket og forslag til Enøk tiltak i idrettshallen Drift og utvikling av Kristiansund kommunale sundbåtvesen KF Valg av portal for verdiskapingsprogrammet Atlanterhavsveien Bud - Kristiansund Ny betalingssatser til begravelser, kremasjoner og festeavgift på kirkegårdene fra 1. januar Parkeringspolitisk plan for Kristiansund kommune Vedlegg 1: Referat møte i administrativ styringsgruppe 4. juni Varamedlemmer møter ikke uten nærmere innkalling fra prosjektledelsen Eventuelle forfall skal meldes til Tlf Mobil

2 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Margrete Magerøy Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /042 Godkjenning av protokoll fra møte i fellesnemnda 31. mai 2007 UTVALG: FELLESNEMNDA FOR KRISTIANSUND OG FREI MØTENR.: 07/4 MØTEDATO: MØTESTED: FREI RÅDHUS KL FRA SAKNR.: PS 07/34 TIL SAKNR.: PS 07/41 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 22 FØLGENDE MEDLEMMER MØTTE Dagfinn Ripnes, Maritta Ohrstrand, Steinar Berge, Anne Grethe Holmen, Astrid-Iren Brevik, Roger Hagen, Anette Thomsen, Per Kristian Øyen, Gerhard Sæther, Bernhard Lillevik, Steve Runar Kalvøy, Ellinor Røsandhaug, Olaf Torvik, Nora K. Wårle, Margareth Reitan, Terje Fugelsnes FRAVÆR FASTE MEDLEMMER Per Kvalvik, Kirsten S. Gulla, Bjarne S. Elde, Kirsti Dyrnes, Per Eirik Bentz, Joachim Røsandhaug FØLGENDE VARAMEDLEMMER MØTTE Tor Stølen (for Per Kvalvik), Anne Elisabeth Nilssen (for Kirsten S. Gulla), Anne Jacobsen (for Bjarne S. Elde), Viggo Jordahl (for Kirsti Dyrnes), Andreas Sandvik (for Per Eirik Bentz), Ole Henning Ødegård (for Joachim Røsandhaug) FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE Just Ingebrigtsen, Anton Monge, Karl Kjetil Skuseth, Kjell Sæther, Helge Carlsen, Bjørn Elgsaas, Per Sverre Ersvik, Nils Walseth, Margrete Magerøy, Laura Koivisto (praksisstudent) Merknader til innkalling og saksliste Ingen merknader til innkalling og saksliste. 07/034 Godkjenning av protokoll fra fellesnemndas møte 26. april 2007 Innstilling Møteprotokollen fra fellesnemndas møte 26. april 2007 godkjennes. Innkalling fellesnemnda 21. juni 2007 side 2

3 I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige VEDTAK Møteprotokollen fra fellesnemndas møte 26. april 2007 godkjennes. 07/035 Orienteringssaker Just Ingebrigtsen orienterte om økonomiplan for perioden En foreløpig oversikt vil utarbeides til neste møte i fellesnemnda 21. juni 07. Referat fra møte i administrativ styringsgruppe Referat fra møte i administrativ styringsgruppe Referat fra møte i administrativ prosjektgruppe Innstilling Fellesnemnda tar sak 07/035 til orientering. I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige VEDTAK fellesnemnda tar sak 07/035 til orientering. 07/036 Uønsket deltid i Kristiansund kommune - sluttrapport Innstilling 1. Fellesnemnda slutter seg til intensjonene i sluttrapporten i prosjekt Uønsket deltid. 2. En helt eller delvis gjennomføring av punkt 1. i Administrasjonsutvalgets og det partsammensatte utvalgets vedtak om uønsket deltid må, sammen med andre foreslåtte nye tiltak, vurderes i forbindelse med budsjett-/økonomiplanen for Videredelegasjonsreglementet justeres slik at det er rådmannen som tillegges myndighet til å opprette, endre og nedlegge innenfor vedtatt budsjett/økonomiplan. 4. Følgende lokale retningslinjer mot uønsket deltid gjøres gjeldende i samtlige enheter fra 1. januar a. Innenfor vedtatte budsjettrammer skal nye stillinger i størst mulig grad lyses ut som hele stillinger. Ved ledighet i stilling, skal enhetsleder vurdere om det er mulig å endre bemanningsplanen, slik at deltidsansatte får økt sin stilling. Alternativt skal arbeidstiden endres slik at de ansatte gjennom lengre arbeidsdager får mulighet til å utvide sin stilling. b. Stillinger skal ikke deles opp, med mindre særskilte forhold tilsier dette. Avgjørelsesmyndigheten for dette ligger hos rådmannen. c. Fast ansatte som ønsker høyere stillingsprosent, kan få det ved ledighet i tilsvarende stillinger. Krav til kompetanse i stillingen fremgår av enhetens stillingsplan. Stillingen lyses ut internt i henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelser om utvidelse av stilling. d. Enhetsleder skal ha oversikt over ansattes behov og ønsker for endring i stillingsstørrelse. Den ansatte må skriftlig melde fra om sine behov både for stillingsøkning og reduksjon. Tilleggsforslag Anette Thomsen fremmet følgende i tillegg til innstillingen: Fellesnemnda ber administrasjonen se nærmere på ordningen BPA (brukerstyrt personlig assistent), slik at kommunen kan legge seg på en av følgende modeller: 1. Kommunen kan være arbeidsgiver Innkalling fellesnemnda 21. juni 2007 side 3

4 2. Brukeren kan være arbeidsgiver 3. Et andelslag av brukere av BPA kan være arbeidsgiver Fellesnemnda hadde ingen motsigelser til tilleggsforslaget, som oversendes administrasjonen til videre behandling uten votering. I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige VEDTAK 1. Fellesnemnda slutter seg til intensjonene i sluttrapporten i prosjekt Uønsket deltid. 2. En helt eller delvis gjennomføring av punkt 1. i Administrasjonsutvalgets og det partsammensatte utvalgets vedtak om uønsket deltid må, sammen med andre foreslåtte nye tiltak, vurderes i forbindelse med budsjett-/økonomiplanen for Videredelegasjonsreglementet justeres slik at det er rådmannen som tillegges myndighet til å opprette, endre og nedlegge innenfor vedtatt budsjett/økonomiplan. 4. Følgende lokale retningslinjer mot uønsket deltid gjøres gjeldende i samtlige enheter fra 1. januar a. Innenfor vedtatte budsjettrammer skal nye stillinger i størst mulig grad lyses ut som hele stillinger. Ved ledighet i stilling, skal enhetsleder vurdere om det er mulig å endre bemanningsplanen, slik at deltidsansatte får økt sin stilling. Alternativt skal arbeidstiden endres slik at de ansatte gjennom lengre arbeidsdager får mulighet til å utvide sin stilling. b. Stillinger skal ikke deles opp, med mindre særskilte forhold tilsier dette. Avgjørelsesmyndigheten for dette ligger hos rådmannen. c. Fast ansatte som ønsker høyere stillingsprosent, kan få det ved ledighet i tilsvarende stillinger. Krav til kompetanse i stillingen fremgår av enhetens stillingsplan. Stillingen lyses ut internt i henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelser om utvidelse av stilling. d. Enhetsleder skal ha oversikt over ansattes behov og ønsker for endring i stillingsstørrelse. Den ansatte må skriftlig melde fra om sine behov både for stillingsøkning og reduksjon. 07/037 Lokalisering av motorsportsenter Saksprotokoll PS 07/41, Lokalisering av motorsportsenter, fra møte i Kristiansund bystyre ble delt ut i møtet. Innstilling 1 Fellesnemnda slutter seg til pkt 1, 2, 3, 5 og 6 i vedtaket i Frei kommunestyre 22. mai 2007 vedrørende lokalisering av motorsportsenter. 2 Fellesnemnda ber Frei kommune iverksette en snarlig regulering av området i Sødalen til motorsportsenter. 3 Kjøp av nødvendig tomtegrunn i Sødalen til motorsportsenter finansieres gjennom låneopptak og søkes innarbeidet i økonomiplanen for Etablering av motorsportsenter må, etter søknad fra motorsportklubbene, søkes innarbeidet ved hovedrullering av kommunedelplan for idrett, lek og friluftsliv. 5 På grunn av den planlagte bruken av området ved Kvennbergmyran til vei, vannforsyning, avløp samt utvikling av næringstomter går fellesnemnda imot forlengelse av midlertidig brukstillatelse for Motorsportklubben ved Kvernberget flyplass ut over 15. oktober Alternativt forslag fra Maritta Ohrstrand Maritta Ohrstrand orienterte om behandlingen av saken i Frei kommunestyre 22. mai Hun opplyste om at hun ikke var forelagt innstillingen i saken i forkant av utsendelsen av møtedokumentene til fellesnemnda, og fremmet følgende alternative forslag i tråd med vedtaket i Frei kommunestyre 22. mai: Innkalling fellesnemnda 21. juni 2007 side 4

5 1 Frei kommune legger til rette for etablering av motorsportsanlegg begrenset til motorcross og trial i nordenden av Sødalen i Frei. 2 Hele anlegget søkes lagt på vestsida av veien innover dalen i forlengelse av området for slamdeponi. 3 Området avgrenses i samarbeid med grunneierne. 4 Frei kommunestyre ber Kristiansund kommune forlenge midlertidig brukstillatelse for Motorsportklubben ved Kvernberget flyplass til nytt anlegg tas i bruk. 5 Det vil ikke bli innvilget en midlertidig brukstillatelse i Sødalen. 6 Reguleringsplanen for området vil inneholde nødvendige restriksjoner for bruken av anlegget. 7 Frei kommune inngår avtale med Jens Lien og Dag Bjerkestrand om opsjon på kjøp av nødvendig grunn til etablering av motorsportanlegg i Sødalen på de vilkår som fremgår av vedlagte avtale. Nora K. Wårle ba om gruppemøte. Just Ingebrigtsen ga en orientering om behandlingen av saken i Kristiansund bystyre 29. mai 2007, og hvordan administrasjonen vurderer en begrenset bruk av området ved Kvernbergmyran til motorsport. Etter denne orienteringen trakk Maritta Ohrstrand sitt alternative forslag og Nora K. Wårle trakk forespørselen om gruppemøte. Alternativt forslag fra Dagfinn Ripnes Dagfinn Ripnes anbefalte fellesnemnda å slutte opp om Kristiansund bystyre sitt vedtak i saken med følgende tillegg til pkt. 4: Bystyret i Kristiansund får fullmakt til å inngå en avtale om midlertidig bruk av området ved Kvernbergmyran til motorsport. I samsvar med vedtaket i Kristiansund bystyre 29. mai 07 og Dagfinn Ripnes sitt tilleggsforslag til pkt. 4 i vedtaket fattet fellesnemnda følgende enstemmige VEDTAK 1 Kristiansund bystyre slutter seg til pkt 1, 2, 3, 5 og 6 i vedtaket i Frei kommunestyre 22. mai 2007 vedrørende lokalisering av motorsportsenter. 2 Kristiansund bystyre anbefaler at Frei kommune iverksetter en regulering av området i Sødalen til motorsportsenter. 3 Kristiansund bystyre anbefaler at kjøp av tomtegrunn i Sødalen til motorsportsenter finansieres gjennom låneopptak og søkes innarbeidet i økonomiplanen for Bystyret ber administrasjonen vurdere begrenset bruk av området v/kvernbergan til motorsport. Sak om dette legges frem til bystyrets møte i juni. Bystyret i Kristiansund får fullmakt til å inngå en avtale om midlertidig bruk av området ved Kvernbergmyran til motorsport. 07/038 Ordførergodtgjørelse i nye Kristiansund kommune En samlet oversikt over ordførergodtgjørelser i kommuner og fylkeskommuner av KS ble delt ut i møtet. Innstilling 1. Fellesnemnda tar til etterretning at det oppnevnte utvalget har forhandlet fram en lederavtale for påtroppende rådmann og at avtalen er underskrevet av påtroppende rådmann og ordfører/- leder av fellesnemnda. Ordfører rapporterer til formannskapet om de årlige evalueringer av avtalen. 2. Det er et viktig prinsipp at rådmannens lønn og ordførers godtgjørelse fastsettes uavhengig av hverandre. Innkalling fellesnemnda 21. juni 2007 side 5

6 3. Ordførergodtgjørelsen i nye Kristiansund fastsettes til 11 G (G = Folketrygdens grunnbeløp) som pr utgjør kroner pr år. Godtgjørelsen justeres i takt med, og fra samme dato som det skjer endringer i Folketrygdens grunnbeløp. 4. Når den som går av som ordfører blir pensjonist, er det å oppfatte som å inntre i ny stilling. Altså en ettergodtgjørelse på 1 ½ måned, jfr. pkt i Arbeids- og økonomiske vilkår for folkevalgte i Kristiansund kommune. 5. Arbeids- og økonomiske vilkår for folkevalgte i nye Kristiansund kommune tilpasses endringene i ordførerens godtgjørelse. (Red anm. Regjeringen foreslår at Grunnbeløpet i folketrygden reguleres fra kroner til kroner fra 1. mai Forslaget legges fram for Stortinget. Etter dette forslaget vil 11 G utgjøre ) Dagfinn Ripnes fremmet følgende endringsforslag til pkt. 2 i innstillingen Ordførergodtgjørelsen følger rådmannens grunnlønn. Prøvevotering over endringsforslaget til nytt pkt. 2 i innstillingen Endringsforslaget til Dagfinn Ripnes ble vedtatt med 16 mot 6 stemmer. Som en naturlig følge av prøvevoteringen utgår også pkt. 3. i den endelige voteringen. Endelig votering I samsvar med innstillingen og endringsforslaget til Dagfinn Ripnes fattet fellesnemnda følgende enstemmige VEDTAK 1. Fellesnemnda tar til etterretning at det oppnevnte utvalget har forhandlet fram en lederavtale for påtroppende rådmann og at avtalen er underskrevet av påtroppende rådmann og ordfører/- leder av fellesnemnda. Ordfører rapporterer til formannskapet om de årlige evalueringer av avtalen. 2. Det er et viktig prinsipp ordførers godtgjørelse følger rådmannens grunnlønn. 3. Når den som går av som ordfører blir pensjonist, er det å oppfatte som å inntre i ny stilling. Altså en ettergodtgjørelse på 1 ½ måned, jfr. pkt i Arbeids- og økonomiske vilkår for folkevalgte i Kristiansund kommune. 4. Arbeids- og økonomiske vilkår for folkevalgte i nye Kristiansund kommune tilpasses endringene i ordførerens godtgjørelse. 07/039 Møteplan høsten 2007 Forslag til møteplan August September Oktober November Desember Fellesnemnda (avslutn.) 27. Bystyret gamle (avslutn.) Kristiansund Driftsutvalget (mrk dag) 11. (avslutn.) Utviklingsutvalget Frei kommunestyre (avslutn.) Frei formannskap (mrk dag) 11. (avslutn.) 18. Bystyret nye Kristiansund 16. (konst.) Innkalling fellesnemnda 21. juni 2007 side 6

7 Formannskapet nye Kristiansund Komite 1 (oppstart jan 08) Komite 2 (oppstart jan 08) Komite 3 (oppstart jan 08) Innstilling Fellesnemnda slutter seg til det framlagte forslaget til møteplan for andre halvår Endringsforslag Steve Runar Kalvøy viste til møtekollisjon den 11. desember, og fremmet følgende endringsforslag: Avslutningen blir flyttet til den 13. desember. I samsvar med innstillingen og endringsforslaget til Steve Runar Kalvøy fattet fellesnemnda følgende enstemmige VEDTAK Fellesnemnda slutter seg til det framlagte forslaget til møteplan for andre halvår Avslutningen blir flyttet fra den 11. til den 13. desember /040 Konkurransegrunnlag med kriterier for anbud på valg av pensjonsleverandør for nye Kristiansund kommune Innstilling 1. Fellesnemnda vedtar at det benyttes konkurranseformen anbud med forhandling ved valg av pensjonsleverandør for nye Kristiansund kommune. 2. Fellesnemnda vedtar de foreslåtte konkurransegrunnlag og de valgte anbudskriterier. 3. Arbeidsgruppen delegeres myndighet til å foreta mindre endringer i konkurransegrunnlaget frem mot utsending. I samsvar med innstillingen fattet fellesnemnda følgende enstemmige VEDTAK 1. Fellesnemnda vedtar at det benyttes konkurranseformen anbud med forhandling ved valg av pensjonsleverandør for nye Kristiansund kommune. 2. Fellesnemnda vedtar de foreslåtte konkurransegrunnlag og de valgte anbudskriterier. 3. Arbeidsgruppen delegeres myndighet til å foreta mindre endringer i konkurransegrunnlaget frem mot utsending. 07/041 Sykehjemsplasser i Kristiansund åpent brev fra Hans H. Herlofsen Innstilling 1. Fellesnemnda tar brev fra Hans Henrik Herlofsen om sykehjemsplasser i Kristiansund til orientering. 2. Brevet oversendes til det nedsatte planutvalget som skal vurdere videre utbygging av pleie- og omsorgstjenestene. 3. Fellesnemnda oppnevner Hans Henrik Herlofsen som medlem av planutvalget. Maritta Ohrstrand opplyste at hun ikke var forelagt innstillingen i saken i forkant av utsendelsen av møtedokumentene, og at hun var uenig i pkt. 3 i innstillingen. Steinar Berge fremmet følgende endringsforslag til pkt. 3 i innstillingen Innkalling fellesnemnda 21. juni 2007 side 7

8 Pkt. 3 i innstillingen strykes. Votering over pkt. 1 og pkt. 2 i innstillingen Enstemmig vedtatt. Votering over Steinar Berge sitt endringsforslag til pkt. 3 i innstillingen: Endringsforslaget ble vedtatt med 16 mot 6 stemmer. I samsvar med innstillingen og endringsforslaget til Steinar Berge fattet fellesnemnda følgende enstemmige VEDTAK 1. Fellesnemnda tar brev fra Hans Henrik Herlofsen om sykehjemsplasser i Kristiansund til orientering. 2. Brevet oversendes til det nedsatte planutvalget som skal vurdere videre utbygging av pleie- og omsorgstjenestene. Møtet hevet kl Laura Koivisto/Margrete Magerøy (praksisstudent)/(utvalgssekretær) Forslag til VEDTAK Møteprotokollen fra fellesnemndas møte 31. mai 2007 godkjennes. Dagfinn Ripnes leder av fellesnemnda Maritta B. Ohrstrand nestleder av fellesnemnda Innkalling fellesnemnda 21. juni 2007 side 8

9 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Petter Ingeberg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /043 Orienteringssaker Siste nytt fra Frei (v/ordfører). Siste nytt fra Kristiansund (v/ordfører). Orientering (2) om prosessen omkring budsjett 2008 Referat fra møte i administrativ styringsgruppe Rapportering om kommunesammensluttningsarbeidet pr 1. juni 2007 Forslag til VEDTAK Fellesnemnda tar sak 07/043 til orientering. Dagfinn Ripnes leder av fellesnemnda Maritta B. Ohrstrand nestleder av fellesnemnda Innkalling fellesnemnda 21. juni 2007 side 9

10 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Margrete Magerøy Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /044 Endring i mandatet for fellesnemnda Kristiansund bystyre og Frei kommunestyre vedtok mandatet for fellesnemnda 30. mars 2006 (erstattet tidligere mandat av 2. november 2004). Fellesnemnda vedtok i møte 15. februar 2007 (sak 07/004), følgende justering av pkt. 5, om saksforberedelse, i mandatet for fellesnemnda a) Administrativ styringsgruppe forbereder saker til fellesnemndas politiske arbeidsutvalg b) Påtroppende rådmann innstiller ovenfor politisk arbeidsutvalg i saker som skal til fellesnemnda c) Politisk arbeidsutvalg innstiller i saker til fellesnemnda d) Påtroppende rådmann, rådmennene og prosjektleder har møte- og talerett i fellesnemnda Bakgrunn for saken Kommunesammenslutningsprosjektet går nå inn i sitt siste halvår. Dette betyr et stadig økende press på saksbehandlere som får bestillinger fra fellesnemnda og prosjektledelsen i tillegg til arbeidet med å drifte dagens to kommuner. Det ventes at trykket vil bli økende etter hvert som det nærmer seg dato for sammenslutningen. I praksis betyr dette at mange saksframlegg blir sendt prosjektledelsen samme dag som saksdokumentene skal sendes ut til fellesnemndas medlemmer. Med det tidspresset man nå har, i innspurten av sammenslutningen, finner prosjektledelsen det vanskelig å legge et ytterligere press på saksbehandlerne om tidligere levering. Samtidig er det også et tidspress på prosjektledelsen om å få sendt ut saksdokumentene til medlemmene i fellesnemnda i rimelig tid før møtet. Her følges vanlig prosedyre med utsendelse en uke før møtet. For å rekke dette må saksdokumentene ofte sendes pr. e-post, mens papirversjonen sendes en dag senere. En konsekvens av dette er at prosjektledelsen i flere tilfelle har vært tvunget til å sende ut innkallingen og saksdokumentene uten at leder og nestleder av fellesnemnda (det politiske arbeidsutvalget) har fått tid til å lese gjennom dokumentene. Flere ganger har dette resultert i at leder og nestleder først har fått gitt uttrykk for at de er helt eller delvis uenige i innstillingen under møtet i fellesnemnda. Dette er uheldig så lenge det er det politiske arbeidsutvalget som skal innstille i saker i fellesnemnda (jf. mandatet for fellesnemnda pkt. 5c). I tråd med justeringen av prosjektorganisasjonen, som ble vedtatt av fellesnemnda 15. februar 2007, har Just Ingebrigtsen som påtroppende rådmann nå tiltrådt prosjektledelsen for sammenslutningsprosjektet. Just Ingebrigtsen er følgelig leder for administrativ styringsgruppe, arbeidsutvalget for administrativ styringsgruppe, administrativ prosjektgruppe og arbeidsutvalget for administrativ prosjektgruppe. Et eksempel på den situasjonen som er beskrevet i denne saken, er innkallingen til fellesnemndas møte 21. juni De siste sakene til fellesnemnda ble ferdige om kvelden onsdag 13. juni. Om morgenen 14. juni da saken skulle skrives ut og forevist leder og nestleder, var kommunens dataanlegg nede slik at både e-post systemet og printerne var ute av funksjon. I tillegg ble det samme dag opplyst at det var sykdom på trykkeriet. Saksdokumentene til fellesnemnda og vedlegget om kommuneplan kunne derfor ikke trykkes. Dette innebar at dokumentene ble trykket andre steder på fredag en dag etter planlagt utsendelse. Innkalling fellesnemnda 21. juni 2007 side 10

11 Med utgangspunkt i tidspresset og for å unngå den uheldige situasjonen som oppstår når prosjektledelsen må sende ut saksdokumentene uten at leder og nestleder av fellesnemnda har fått lese gjennom dokumentene, legges saken fram for fellesnemnda med følgende forslag til VEDTAK Fellesnemnda vedtar følgende justering av pkt. 5 i mandatet for fellesnemnda: a. Administrativ styringsgruppe forbereder saker til fellesnemnda b. Leder for administrativ styringsgruppe/påtroppende rådmann innstiller i saker til fellesnemnda c. Påtroppende rådmann, rådmennene og prosjektleder har møte- og talerett i fellesnemnda Dagfinn Ripnes leder for fellesnemnda Maritta B. Ohrstrand nestleder for fellesnemnda Innkalling fellesnemnda 21. juni 2007 side 11

12 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandlere: Dato: Karl Kjetil Skuseth/ Geir Aakvik Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /045 Saksframlegg Kommuneplan samfunnsdel Vedlagt følger forslag til samfunnsdelen av kommuneplanen for perioden Opplegget med organisering og gjennomføring av planarbeidet har vært ledet av en styringsgruppe med representanter for begge kommunene og med Erik Aasprong som leder. Det løpende arbeidet har vært koordinert av arbeidsgruppe med tilsvarende representasjon og med kommunalsjef Karl Kjetil Skuseth som leder og plansjef Geir Aakvik som sekretær og med konsulentbistand fra Asplan Viak. Forslaget til samfunnsdelen av kommuneplanen bygger på vedtatte visjoner og grunnverdier for nye Kristiansund, og fellesnemndas SWOT-analyse som ble gjennomført 31. mai og 1. juni i Et foreløpig utkast til kommuneplan ble drøftet med fellesnemnda 31. mai 2007 og i et planseminar med administrativ ledelse 1. juni I den versjonen som nå foreligger, har man i stor grad innarbeidet de innspillene som kom 31. mai og 1. juni. Saken legges fram for fellesnemnda med følgende forslag til VEDTAK Fellesnemnda legger i medhold av plan- og bygningslovens 20-5 det framlagte forslaget til samfunnsdelen av kommuneplan for perioden ut til offentlig høring fram til 15. september Dagfinn Ripnes leder for fellesnemnda Maritta B. Ohrstrand nestleder for fellesnemnda Innkalling fellesnemnda 21. juni 2007 side 12

13 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 07/450/3179/ Per Sverre Ersvik Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /046 Omdisponering av tildelte midler til infrastruktur i forbindelse med sammenslutning av Kristiansund og Frei kommuner I forbindelse med kommunesammenslutningen Kristiansund/Frei er prosjektet tildelt et eget tilskudd på 15,9 millioner kroner i støtte til ulike infrastruktur tiltak. Fellesnemnda fattet i møte 21. november under sak 24/05 følgende vedtak om disponering av de tildelte midlene: Fellesnemnda vedtar å disponere tildelte midler til infrastruktur til følgende prosjekt: a. 1,6 millioner kroner til Den nye servicekommunen Kristiansund Frei. b. 5,3 millioner kroner til Veiforbindelsen Bolga Vadsteinsvika, forutsatt 50 % medfinansiering av Møre og Romsdal Fylke. c. 4,6 millioner kroner til Gang- og sykkevei fra kai til kai. d. 2,4 millioner kroner til fylkesveg 268 Kvalvikveien, forutsatt 50 % medfinansiering av Møre og Romsdal Fylke. e. 2,0 millioner kroner settes av til forlenget rullebane på Kristiansund lufthavn. Sum 15,9 millioner kroner. Fellesnemnda sitt vedtak i pkt. b, c og d gjelder tiltak i Frei kommune, og vedtaket i fellesnemnda pkt b og d forutsette at det er 50 % medfinansiering av Møre og Romsdal fylke. Asfalt Fylkesveier i Frei kommune Møre og Romsdal fylke vil nå dekke 100 % av asfaltering av fylkesveier i årene som kommer, og det vil da ikke være aktuelt å bruke de midler som er bevilget av fellesnemnda til asfaltering av fylkesveier i Frei kommune til dette formålet. Kommunestyret i Frei gjorde vedtak den i sak 52/06 om å søke Statens vegvesen om tillatelse til å forskuttere legging av fast dekke på Fylkesvei 267 Vadsteinsvikveien og Fylkesvei 268 "Kvalvika" Vedtak i Frei kommunestyre sak 52/06: Frei kommunestyre vedtar å forskuttere legging av fast dekke på Vadsteinsvikveien og Kvalvikveien. Det søkes Statens vegvesen om tillatelse til å forskuttere legging av fast dekke på vegstrekningene, og at tilbakebetaling skjer i henhold til prioriteringsliste datert , jfr. vedtak i fylkestinget Legging av fast dekke og utbedringer på Vadsteinsvikveien og Kvalvikveien vil forutsette låneopptak som nedbetales ved tilbakeføring av midlene. Det ble i brev datert fra Frei kommune søk om tillatelse til å forskuttere legging av asfalt på fylkesveiene 267 og 268. Det ble i brev fra Statens vegvesen datert gitt melding om vedtak i samferdselsutvalgets møte den 18 desember 06, sak 113/06: Innkalling fellesnemnda 21. juni 2007 side 13

14 Frei kommune får løyve til å forskottere inntil 10 mill. kr. til utbetre og leggje fast dekke på fv. 267 og fv. 286 Ved å legge til grunn at Frei kommune får tilbakebetalt forskuttert beløp for nevnte veistrekninger innen 3 år, samt en gjennomsnittlig rente på 7 %, fremkommer en kostnad for kommunen på kroner Kryssomlegging RV 70 Vadsteinsvikveien Det er viktig å presisere at det i pkt b i overnevnte vedtak også er avsatt midler til nytt veikryss fra RV 70 (Vadsteinsvikveien) med kroner som fortsatt er nødvendig. Her foreligger det nå et nytt kostnadsoppsett som viser en merkostnad på kroner i forhold til det som er anslått i opprinnelig oppsett. I tillegg har Statens vegvesen gitt melding om at de vil være med og dekke kroner av kostnaden til dette anlegget. Samlet kostnadsoppsett på nytt veikryss fra RV 70 Vadsteinsvikveien kan fremstilles slik Aktivitet Kostnad Konsulent, påløpte kostnader Konsulenter Hovedentreprise Grunnerverv Kommunens interne kostnader Telenor flytting av telekabler og kiosk (stipulert) NEAS, flytting av luftspenn (stipulert) Reserve, (10 % av hovedentreprisen) Totalsum hele anlegget Statens veivesen " Nytt veikryss "Vadsteinsvikveien" Pkt. b "Veiforbindelse Bolga - Vadsteinsvika" Korriger netto kostnad Ny finansieringsplan for vedtatte infrastrukturtiltak i Frei Vedtak i fellesnemda den ( sak 25/05) Pkt. b "Veiforbindelse Bolga - Vadsteinsvika" Pkt. c "Gang- og sykkelvei fra kai til kai" Pkt. d Fylkesvei 268 "Kvalvika" Disponering Asfalt Fylkesveier, låneopptak kr ,- (Renteutgifter i 3 år) Rente 7 % Nytt veikryss RV 70 Vadsteinsvikveien Gang- og sykkelvei fra kai til kai Ikke disponert Ved å legge til grunn en korrigert finansieringsplan slik som tabellen over viser, vil det gjenstå kroner av midlene til infrastrukturtiltak som kan disponeres til infrastrukturtiltak. Nødvendige ombygginger av Kristiansund rådhus: Som en følge av kommunesammenslutningen og de vedtak som er fattet hva gjelder lokalisering av administrative funksjoner, er det nødvendig å foreta ombygginger i Kristiansund rådhus. Det er utarbeidet tegninger over omforente løsninger for ombygging av 1. og 2. etasje. Videre foreligger det kostnadsoverslag for montering av trappeheis for bevegelseshemmede som gir tilgang til formannskapsal og bystyresal. Innkalling fellesnemnda 21. juni 2007 side 14

15 På bakgrunn av de kostnadsoverslag som er utarbeidet, har det vært samtaler med revisor om en fordeling mellom drifts- og investeringsutgifter. Basert på egne vurderinger og foreløpige tilbakemeldinger kan dette noe forenklet fremstilles slik; Tiltak Driftsutgift Investeringsutgift Trappeheis (2 stk) Ombygging 1. etasje (IKT/Økonomi) Ombygging 2. etasje (Ledelse/Pol.sekr.) Sum I tillegg kommer kostnader til inventar og utstyr som forutsettes dekket innenfor egne budsjettrammer. Videre er det ikke unaturlig å legge inn en buffer for uforutsette utgifter, som siden det er usikkerhet knyttet til hva som blir den endelige fordeling mellom drifts- og investeringskostnader, foreslås lagt til driftskostnadene. Når det gjelder finansiering av disse tiltakene foreslås det at investeringskostnadene lånefinansieres. I praksis betyr dette at Kristiansund kommune vedtar å ta opp et lån på kroner til finansiering av disse kostnadene, siden ombyggingen skjer i dagens Kristiansund kommune. Når det gjelder driftskostnadene, foreslås det at disse finansieres av de udisponerte infrastrukturmidlene som fremkommer i denne saken. Konkret foreslås resterende 1,25 millioner kroner avsatt til dette formålet. I forbindelse med arbeidet med lokalisering av funksjoner i tidligere Frei rådhus, vil det også mest sannsynlig bli behov for bygningsmessige tilpasninger. Her eies bygningene av Frei rådhus AS, og kostnader til en eventuell ombygging vil bli å belaste selskapets regnskap. Avslutningsvis påpekes som en saksopplysning at vedtatte infrastrukturtiltak som klart er kommunale investeringsprosjekter kunne ha vært lånefinansiert, og slik kunne tildelte infrastrukturmidler vært håndtert som ledige driftsmidler til andre driftsformål. Med utgangspunkt i overnevnte legges saken frem for fellesnemnda med følgende forslag til VEDTAK Fellesnemnda vedtar å omdisponere tildelte midler til infrastruktur til følgende prosjekt: Opprinnelig disponering ( ) Forslag til ny disponering a. Den nye servicekommunen Kristiansund Frei. 1,6 mill. kroner Ingen endring b. Veiforbindelsen Bolga Vadsteinsvika, og fylkesveg 7,7 mill. kroner 2,1 mill. kroner 268 Kvalvikvegen. (renteutg. i forbindelse med forskuttering c. Gang- og sykkevei fra kai til kai. 4,6 mill. kroner 4,2 mill. kroner d. Nytt veikryss RV 70 Vadsteinsvikkrysset 4,75 mill. kroner e. Forlenget rullebane på Kristiansund lufthavn. 2,0 mill. kroner Ingen endring f. Ombygging av Kristiansund rådhus 1,25 mill. kroner 15,9 mill. kroner 15,9 mill. kroner Fellesnemnda legger til grunn vedtatt økonomiplan for Møre og Romsdal Fylke for vedtatt prioriteringsliste i fylkestingets sak T-54/06 om midler til grusveger, og forventer tilbakebetalt forskutterte midler, jamfør pkt b, innen 3 år. Dagfinn Ripnes Leder av fellesnemnda Maritta B. Ohrstrand Nestleder av fellesnemnda Innkalling fellesnemnda 21. juni 2007 side 15

16 Innkalling fellesnemnda 21. juni 2007 side 16

17 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Arne Pedersen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei /047 Partnerskapsavtale om førstelinjetjeneste for etablererveiledning Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge har gjort en stor satsning innen etablererveiledning. Satsningen har fått navnet Hoppid.no. Hoppid.no er en kampanje som skal gå over fire år, og fokus er å få opp antallet etableringer i fylket. Møre og Romsdal har ikke kommet godt ut når man ser på nasjonale statistikker over antallet nyetableringer. Satsningen skal således forsøke å endre på dette, gjennom en fokusert satsning innen fem områder: Topp-/vekstetableringer, Idefangst og knoppskyting, Småsamfunnssatsninger, Entreprenørskap i utdanning og Førstelinjetjenesten og etablereropplæring. I tilknytning til siste punkt, Førstelinjetjenesten og etablereropplæring, har det vært avholdt møter mellom Møre og Romsdal fylke, Innovasjon Norge og kommunene Averøy, Frei og Kristiansund. I dette møtet gikk man gjennom et utkast til Partnarskapsavtale om førstelinjetenesta for etablerarrettleiing. Partnarskapsavtalen har som mål å sikre en forankring hos kommunene, fylket og Innovasjon Norge om at man jobber målrettet med førstelinjetjenesten og etablererveiledning, med det mål å øke antallet etableringer. For mer konkret hva som er de enkelte parters forpliktelser og ansvar, vises til vedlagte Partnarskapsavtale. Kristiansund har sammen med Averøy og Frei i dag en avtale med Bølgen Næringshage, hvor Bølgen gjennomførerer de oppgaver som ligger innen førstelinjetjeneste og etablererveiledning. Dette er en avtale som kom på plass i 2006, og som er forlenget frem til Den modellen som fylkets avtale skisserer er i dag ivaretatt i den avtalen kommunene har med Bølgen. Vurdering Det forelagte avtaleutkastet er en formalisering av satsningen på førstelinjetjenesten og etablererveiledning. I praksis vil ikke avtalen medføre noen endring i arbeidsform for kommunen, da det alt er etablert et vel fungerende samarbeide med Bølgen Næringshage. Dette samarbeidet med Bølgen Næringshage har til dels vært retningsgivende for hvordan Møre og Romsdal fylke ser på organisering av førstelinjetjenesten ute hos andre kommuner i fylket. Inngåelsen av avtalen vil således ikke påvirke den måten kommunen arbeider med førstelinjetjeneste og etablererveiledning på. Det vil heller ikke medføre økte kostnader i forhold til det som er i dagens avtale med Bølgen Næringshage. Med hensyn til de krav til forpliktelser som ligger på kommunen i den fremlagte avtalen, er dette noe som ivaretas i den avtalen som kommunen har med Bølgen i dag. Det vil imidlertid kreve at kommunen fortsatt følger opp den jobben Bølgen gjør, slik at man sikrer at den er av den avtalte kvalitet. Avtalen sikrer også en aktiv deltakelse fra Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge, slik at man kan benytte deres ressurser mer aktivt i det videre arbeidet. Basert på ovennevnte legges saken frem for Fellesnemnda med følgende forslag til Innkalling fellesnemnda 21. juni 2007 side 17

18 VEDTAK Kristiansund kommune inngår Partnarskapsavtale om førstelinjetenesta og etablerarrettleiing med Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge i samsvar med vedlagte avtaletekst. Dagfinn Ripnes Leder av fellesnemnda Maritta B. Ohrstrand Nestleder av fellesnemnda Innkalling fellesnemnda 21. juni 2007 side 18

19 Innkalling fellesnemnda 21. juni 2007 side 19

20 Innkalling fellesnemnda 21. juni 2007 side 20

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer

Kristiansund kommune Frei kommune. Saksframlegg. vedtak

Kristiansund kommune Frei kommune. Saksframlegg. vedtak Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/1034/6430/07 H32 Bjørn Elgsaas 11,06.2007 Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget i Kristiansund 05.06.2007

Detaljer

Saksframlegg til Vadsø bystyre 12. november 2009 08:33

Saksframlegg til Vadsø bystyre 12. november 2009 08:33 Saksframlegg til Vadsø bystyre 12. november 2009 08:33 Emne FW: fileviewaction Fra Til Marita Jakola Skansen oyvind.hauken@batsfjord.kommune.no Sendt 5. november 2009 12:29 Vedlegg fileviewaction.doc Her

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/ Kommunal oppreisningsordning - presisering av vedtektenes 4 og 5

Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/ Kommunal oppreisningsordning - presisering av vedtektenes 4 og 5 Arkiv: H32 Arkivsaksnr: 2008/1614-5 Saksbehandler: Karl Kjetil Skuseth Dato: 20.01.2009 Saksprotokoll Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/12 03.02.2009 Kommunal oppreisningsordning - presisering

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FELLESNEMNDA 26. APRIL 2007 (Foreløpig protokoll fram til godkjenning 31. mai 2007)

PROTOKOLL FRA MØTE I FELLESNEMNDA 26. APRIL 2007 (Foreløpig protokoll fram til godkjenning 31. mai 2007) Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: Margrete Magerøy 27.04.2007 Tilstede faste medlemmer Fraværende faste medlemmer Tilstede varamedlemmer Totalt antall frammøtte medlemmer

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN - GJENÅPNING AV ORDNING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN - GJENÅPNING AV ORDNING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HVA-14/16410-1 90222/14 01.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for levekår / 27.10.2015 Stavanger

Detaljer

Kristiansund kommune Frei kommune. Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei 27.09.2007 07/069

Kristiansund kommune Frei kommune. Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei 27.09.2007 07/069 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/1034/10572/07 H32 Margrete Magerøy Bjørn Elgsaas 17.09.2007 Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund

Detaljer

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2011 52984/2011 2010/4943 271 Kommuneadvokaten Saksnummer Utvalg Møtedato 11/151 Formannskapet 23.11.2011 11/165 Bystyret 08.12.2011 Felles oppreisningsordning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE Saksmappe Løpenr. Saksbehandler 2009/1787 32021/2009 Hans Tore Hoff Oppreisningsordning - forslag til vedtekter mv. Saksgang Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71574390 el. 71574060 Møtesekretær innkaller

Detaljer

SEKRETARIAT OG VEDTEKTER FOR FYLKESKOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR BARN I BARNEVERNSINSTITUSJONER I PERIODEN 1.1.1993 TIL 31.12.

SEKRETARIAT OG VEDTEKTER FOR FYLKESKOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR BARN I BARNEVERNSINSTITUSJONER I PERIODEN 1.1.1993 TIL 31.12. Dato: Arkivref: 16.03.2011 2010/4641-8010/2011 / F40 Saksframlegg Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SEKRETARIAT OG VEDTEKTER FOR FYLKESKOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Opprettelse av ordning for billighetserstatning til tidligere barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Opprettelse av ordning for billighetserstatning til tidligere barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Krav om opprettelse av billighetserstatning til barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bjørn Petter Salberg bjorn.petter.salberg@innherred-samkommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn - årsrapport Arkivsaksnr.: 09/8025. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn - årsrapport Arkivsaksnr.: 09/8025. Forslag til vedtak: Saksframlegg Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn - årsrapport Arkivsaksnr.: 09/8025 Forslag til vedtak: Formannskapet tar årsrapporten fra oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/1 PS 11/2 PS 11/3 PS 11/4 Vann- og avløpsnorm (VA-norm) og Standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Kristiansund

Detaljer

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Saksfremlegg Saksnr.: 08/4151-3 Arkiv: H32 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune.

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune. 136919/7 - Oppreisning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune. Nes kommunestyre vedtok den 21.09.2010, som sak 10/54, å opprette en kommunal

Detaljer

OPPREISNINGSORDNING FOR PERSONER SOM HAR OPPLEVD OVERGREP ELLER OPPLEVD UVERDIGE FORHOLD UNDER OFFENTLIG OMSORG

OPPREISNINGSORDNING FOR PERSONER SOM HAR OPPLEVD OVERGREP ELLER OPPLEVD UVERDIGE FORHOLD UNDER OFFENTLIG OMSORG RINGSAKER KOMMUNE OPPREISNINGSORDNING FOR PERSONER SOM HAR OPPLEVD OVERGREP ELLER OPPLEVD UVERDIGE FORHOLD UNDER OFFENTLIG OMSORG Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.:

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/544 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I INSTITUSJON OG FOSTERHJEM

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/544 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I INSTITUSJON OG FOSTERHJEM GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 11/544 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I INSTITUSJON OG FOSTERHJEM Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004 Utviklingsutvalget 08.06.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLER FRA S MØTE 11.05. 2004 REFERANSE 033 PS 04/22 PS 04/23 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA S MØTE 18.05.2004

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, rom 2 og 3. 14.01.2009 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, rom 2 og 3. 14.01.2009 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, rom 2 og 3. 14.01.2009 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Finnmark

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Finnmark Hei Med dette oversendes protokollen fra ekstraordinært møte i Fylkesstyret den 15. april. Vedlagt ligger også selve saksfremlegget på saken om Oppreisningsordning for barnehjemsbarn i Finnmark, Med vennlig

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE Saksframlegg

RÆLINGEN KOMMUNE Saksframlegg RÆLINGEN KOMMUNE Saksframlegg Arkivkode/-sak: 273 / 2009/56-3 Saksbehandler: Kari A. Berg Saksnr. Utvalg Møtedato 09/55 Formannskapet 15.06.2009 Kommunestyret Etablering av vederlagsordning for tidligere

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007 Bystyrets møte 13.03.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 07/29 UTVIKLING AV FESTIVITETEN - DISTRIKTSOPERAENS HUS - FORPROSJEKT PS 07/30 KRISTIANSUND LUFTHAVN KVERNBERGET - RULLEBANEUTVIDELSE REFERANSE

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 273 Arkivsaksnr: 2009/1267-6 Saksbehandler: Christine Elveland Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret FELLES KOMMUNAL OPPRESINGINGSORDNING FOR KOMMUNENE

Detaljer

Saksbehandler: May Britt Mannes Arkiv: 271 F46 Arkivsaksnr.: 14/4438

Saksbehandler: May Britt Mannes Arkiv: 271 F46 Arkivsaksnr.: 14/4438 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May Britt Mannes Arkiv: 271 F46 Arkivsaksnr.: 14/4438 Sign: Dato: Utvalg: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING Rådmannens forslag til vedtak: Karmøy kommune deltar i Stavanger kommunes

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005 Driftsutvalget 03.03.2005 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 05/18 SØKNAD FRA ATLANTEN KUNSTISBANE AS OM INVESTERINGSTILSKUDD OG INTENSJONSAVTALE OM ENERGIKJØP REFERANSE 614 PS 05/19 DRIFTSLØSNING FOR

Detaljer

Kvæfjord kommune. Saksframlegg. Saksnr Utvalg Møtedato 39/12 Formannskapet 02.05.2012 32/12 Kommunestyret 12.06.2012

Kvæfjord kommune. Saksframlegg. Saksnr Utvalg Møtedato 39/12 Formannskapet 02.05.2012 32/12 Kommunestyret 12.06.2012 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 11.04.2012 2012/342 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Birger Bjørnstad 77 02 30 05 Saksnr Utvalg Møtedato 39/12 Formannskapet 02.05.2012 32/12 Kommunestyret 12.06.2012

Detaljer

Vedtekter for tildeling av billighetserstatning for tidligere barnevernsbarn i Drammen kommune.

Vedtekter for tildeling av billighetserstatning for tidligere barnevernsbarn i Drammen kommune. Vedtekter for tildeling av billighetserstatning for tidligere barnevernsbarn i Drammen kommune. 1 Formål Formålet med billighetserstatningsordningen er å markere at Drammen kommune vil påta seg et moralsk

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/3 Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling 2008/2792 PS 09/4 Kapitalutvidelse i Kvernberget Vekst AS

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004 Bystyrets møte 24.02.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/15 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. REFERANSE 611 Q52

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 23.09.2009 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte 12.06.2006

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte 12.06.2006 Kontrollutvalgets møte 12.06.2006 Møtet startet kl. 11.30 og ble avsluttet kl. 13.15 Til stede: Georg N. Lie - leder Astrid S. Torske nestleder John Storvik Solveig Holm Peder Kanestrøm Fra sekretariatet

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/3618-2 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNSBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/3618-2 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNSBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl Saksfremlegg Arkivsak: 09/3618-2 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNSBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl Innstilling: 1. Sørum kommune etablerer en oppreisningsordning for barn

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Ordfører AP Kirsti

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/24 Orientering om styrkingstiltak i pleie- og omsorgstjenestene 2009-8 nye plasser på Brasen fra 01.09.2009 PS 09/25

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/110 Økonomirapport 2. tertial 2009 2009/911 PS 09/111 Betalingssatser 2010 2009/1699 PS 09/112 Kristiansunds krematorium

Detaljer

Arkiv- saksnr. PS 08/54 Justering av husleiesatser 2008/1607 Godtgjørelse folkevalgte - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Arkiv- saksnr. PS 08/54 Justering av husleiesatser 2008/1607 Godtgjørelse folkevalgte - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr Offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/53 Tiltak i idrettshallen for mottak av fjernvarme i forbindelse med etablering av kunstisbanen. Innkomne

Detaljer

Kommunal oppreisningsordning for svikt i barnevernsomsorgen før Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Kommunal oppreisningsordning for svikt i barnevernsomsorgen før Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2010/3911-2 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Kommunal oppreisningsordning for svikt i barnevernsomsorgen før 1993 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.11.2012 12/662 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 14. november 2012 kl. 10.00 14.15 Møtested: Møterom 1.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 13/19 Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune 2012/1609 PS

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL HOVEDUTVALG FOR KULTUR- OG UTDANNING KLUBBA, CAROLINE KINO- OG KONFERANSESENTER

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL HOVEDUTVALG FOR KULTUR- OG UTDANNING KLUBBA, CAROLINE KINO- OG KONFERANSESENTER KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTENR.: 4/2003 MØTEDATO: 08.05.2003 MØTESTED: FRA SAKNR.: PS 03/29 TIL SAKNR.: PS 03/37 KLUBBA, CAROLINE KINO- OG KONFERANSESENTER AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller 71 57 40 60.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/39 R-262 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Atlanten Hotell og Stadion - Egengodkjenning av detaljregulering

Detaljer

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember.

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember. Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 43 53. Møtesekretær

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Thor Jostein Dyrhaug VAR V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Thor Jostein Dyrhaug VAR V Eide kommune Utvalg: Møtested: Eide formannskap Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 14:00 17:00 Formannskapssalen, Eide rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Egil Karstein

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr / SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 06.12.2012 12/757 416 5.4 PROTOKOLL MELØY KONTROLLUTVALG Møtedato: Torsdag 6. desember 2012 kl. 09.00 12.30 Møtested: Møterom Bolga,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.06.2009 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anny Skaug Grøgaard, HELSE Arkiv: 273 F47 Arkivsaksnr.: 08/178-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anny Skaug Grøgaard, HELSE Arkiv: 273 F47 Arkivsaksnr.: 08/178-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anny Skaug Grøgaard, HELSE Arkiv: 273 F47 Arkivsaksnr.: 08/178-3 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING TIL TIDLIGERE BARNEHJEMS- SKOLEHJEMS- OG FOSTERHJEMSBARN Rådmannens forslag til

Detaljer

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201318 Saksmappe: 2008/487-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 22.10.2015 Saksframlegg Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr. 201318 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 8 MØTE NR.: 06/7 TID: 20.12.2006 14:00 STED: RÅDHUSET KRISTIANSUND Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 57 40 84 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 03.09.2008 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 55/08 Til saknr.: 66/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Nye Lindesnes. Arbeidsutvalget. Vedlegg til saker til behandling. Alle vedleggene er samlet til ett pdf-dokument. Vis bokmerker for enklere navigering

Nye Lindesnes. Arbeidsutvalget. Vedlegg til saker til behandling. Alle vedleggene er samlet til ett pdf-dokument. Vis bokmerker for enklere navigering Nye Lindesnes Arbeidsutvalget Vedlegg til saker til behandling Alle vedleggene er samlet til ett pdf-dokument. Vis bokmerker for enklere navigering (Klikk på helt til venstre i skjermbildet) Nye Lindesnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Innledningsvis sa ordfører minneord om Sverre Utne Reitan som døde fredag 27. oktober.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Innledningsvis sa ordfører minneord om Sverre Utne Reitan som døde fredag 27. oktober. KARMØY KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.10.06 Tid : Kl. 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: 44 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Inge Austrheim,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG - HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 20:00

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG - HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 20:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG - HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 03.11.2016 Tid: 16:30 Slutt: 20:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.01.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 31.01.2012 Tidspunkt: 11:30 15:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Nye Lindesnes Fellesnemnda

Nye Lindesnes Fellesnemnda Nye Lindesnes Fellesnemnda INNKALLING/SAKSLISTE Styre/organ: Fellesnemnda Sted: Marnardal rådhus, kommunestyresalen Dato: Fredag 6.10.2017 Tidsrom: 9:00-12:00. Enkel lunsj mot slutten av møtet. Fellesnemnda:

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Andreas J. Skiftesvik Nestleder AP

MØTEPROTOKOLL. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Andreas J. Skiftesvik Nestleder AP MØTEPROTOKOLL Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Stabburet, 3. etg., Rådhuset Dato: 11.11.2013 Tidspunkt: 09:00 FRA SAKSNR: 13/13 TIL SAKSNR: 16/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 4

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. desember 2005 Tid: kl 12.00 Sted: Frei rådhus - kommunestyresalen Sakliste Merknader

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 monica.aarones@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/24 PS 08/25 Braatthallen AS - Søknad om tillatelse til låneopptak kr. 3.000.000,- Ny samarbeidsavtale om

Detaljer

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8671-50 Saksbehandler Lise Solgaard Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg 27.11.2017 Fellesnemnda 27.11.2017 Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-29355/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 18.09.2012 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 12.09.12 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 18.00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 18.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 02.03.2017 Tid: 16:00 Slutt: 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av kommunestyrets

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 012/08 FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT FOR 2009 FOR KONTROLL- OG TILSYNSARBEIDET I INNHERRED SAMKOMMUNE Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 25.01.06 Møtestart: Kl.15.00 Møteslutt: Kl. 18.40 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Kjell Richardsen Berit Hansen Ingen vara

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 08:15 08:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget. Stokke Andebu Sandefjord. Møtested: Formannskapssalen - Sandefjord Dato: Tidspunkt: 08:30-10:00

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget. Stokke Andebu Sandefjord. Møtested: Formannskapssalen - Sandefjord Dato: Tidspunkt: 08:30-10:00 Stokke Andebu Sandefjord Arbeidsutvalget Møteprotokoll Møtested: Formannskapssalen - Sandefjord Dato: 30.05.2016 Tidspunkt: 08:30-10:00 Medlemmer tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch Anne Strømøy Arild

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 86 MØTE NR.: 07/5 TID: 19.06.2007 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 57 40 60).

Detaljer

Møteprotokoll. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Møterom 3. etasje rådhuset Dato: 11.09.2008 Tidspunkt: 09:00 11:00

Møteprotokoll. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Møterom 3. etasje rådhuset Dato: 11.09.2008 Tidspunkt: 09:00 11:00 Utvalg: Ungdomsrådet Møteprotokoll Møtested: Møterom 3. etasje rådhuset Dato: 11.09.2008 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kristina Juul Jørgensen Leder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 13.02.2013 kl. 09:00 14.35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kommunestyresalen, rådhuset Johan G. Foss,

Detaljer

Representerer. Bergljot Stokkan som leder for Oppvekstkomiteen. Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Representerer. Bergljot Stokkan som leder for Oppvekstkomiteen. Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 13:00 15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/1306-1 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Anne-Grethe Larsen, Ole-Kristian

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Saksbehandler: Sigmund Eliassen Arkiv: 270 Arkivsaksnr.: 03/ Dato:

Saksbehandler: Sigmund Eliassen Arkiv: 270 Arkivsaksnr.: 03/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigmund Eliassen Arkiv: 270 Arkivsaksnr.: 03/8048-29 Dato: 10.10.09 KRAV OM ØKONOMISK KOMPENSASJON FRA TIDLIGERE BARNEVERNSKLIENTER INNSTILLING TIL: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roger A. Kjøl Medlem H Line Hatmosø Hoem Varaordfører AP Rita Høgseth Medlem FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roger A. Kjøl Medlem H Line Hatmosø Hoem Varaordfører AP Rita Høgseth Medlem FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Ordfører AP Bjarne

Detaljer

Arkiv- saksnr. PS 08/33 Godkjenning av protokoll fra møte 30.10.2008 2008/496. PS 08/34 Hovedplan for vannforsyning 2010-2020 2008/3837

Arkiv- saksnr. PS 08/33 Godkjenning av protokoll fra møte 30.10.2008 2008/496. PS 08/34 Hovedplan for vannforsyning 2010-2020 2008/3837 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 20.11.2008 Tidspunkt: 08:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 7 TID: 22.06.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Per Einar Honstad Kirsti Dyrnes AP Svein Magne Haga Steve Runar Kalvøy FRP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Per Einar Honstad Kirsti Dyrnes AP Svein Magne Haga Steve Runar Kalvøy FRP Møteprotokoll Utvalg: Komité 3 Tekniske tjenester Møtested: Brannstasjonen Dato: 21.02.2008 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sven Erik Olsen Nestleder

Detaljer

Møtedato: Mandag 15. februar 2010 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, Formannskapssalen 4. etg.

Møtedato: Mandag 15. februar 2010 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, Formannskapssalen 4. etg. NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Mandag 15. februar 2010 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Formannskapssalen 4. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 03.02.2011 Tid: 16:00 Slutt: 19:00 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 22 til stede. Forfall:

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 05/17 Dato: 27.09.17 kl. 09.00 11.30. Sted: Rådhuset, Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Inger Lise Austrud, leiar Alexander Skeibrok, nestleiar Thomas Repstad, medlem Forfall:

Detaljer