Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune."

Transkript

1 136919/7 - Oppreisning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune. Nes kommunestyre vedtok den , som sak 10/54, å opprette en kommunal oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn. Ordningens vedtekter ble vedtatt i kommunestyret som sak 11/47. Oppreisningsordningen skal gjelde for «barnehjemsbarn som har opplevd overgrep eller omsorgssvikt under opphold på barnehjem, skolehjem, spesial- og verneskoler eller i fosterhjem mens de var under plassering av Nes kommune før ». Nes kommune vil ved oppreisningsordningen å påta seg et moralsk ansvar og gi en uforbeholden unnskyldning overfor dem som opplevde overgrep og omsorgssvikt mens de var underlagt Nes kommunes kommunale barnevern frem til Når må søknad om oppreisning fremsettes? Ordningen er begrenset i tid. Den gjelder i 2 år fra og med Siste frist for å fremme søknad om oppreisning etter denne ordningen vil være Søknader som er mottatt etter den fastsatte fristen vil bli avvist. Vilkår for behandling av søknader etter oppreisningsordningen Det oppstilles fire vilkår for oppreisning etter oppreisningsordningen: 1. Søkeren ble av Nes kommune plassert «i barnehjem, skolehjem, spesial- og verneskoler eller i fosterhjem». 2. Plassering som nevnt i punkt 1 fant sted «før ». 3. Søknad om oppreisning fremsettes personlig av «den som selv var plassert». 4. At det ut fra ordningens formål er «rimelig» at oppreisning tilkjennes. Oppreisning tilkjennes dem som var under Nes kommunes barnevern i den aktuelle perioden. Det er ikke krav om at institusjonen eller fosterhjemmet lå i Nes kommune. Den som var underlagt barnevernets omsorg i andre kommuner faller derfor utenfor ordningen. Søknad om oppreisning er begrenset til plassering gjennom Nes kommunes barnevern forut for Plasseringer som fant sted etter dette må dekkes under andre ordninger. Søknad kan kun fremsettes av den som var plassert personlig. Den kan ikke fremsettes av andre enn søker selv, for eksempel familie, venner eller nærstående. Dersom søkeren dør før søknaden er ferdig behandlet i Oppreisningsutvalget, vil saken ikke realitetsbehandles. Oppreisning tilkjennes «når dette anses rimelig». I vurderingen av om oppreisning skal tilkjennes og størrelsen på denne, skal det «særlig legges vekt på omfang av og/eller hvor alvorlig overgrepet eller omsorgssvikten har vært». Den som er i tvil om en dekkes av ordningen, bør kontakte Sekretariatet for veiledning. Er man i tvil, bør det fremsettes en søknad. Det fremgår av vedtektene at selv om en søknad «åpenbart faller utenom ordningen» skal den ikke avvises, men fremlegges Oppreisningsutvalget for behandling. Alle søknader vil bli behandlet konfidensielt og ingen søknad som blir fremsatt før fristutløpet vil bli avvist.

2 Grunnlag for tilkjenning av oppreisning Formålet med ordningen er for Nes kommune å ta et moralsk ansvar og fremsette en uforbeholden unnskyldning til dem som har opplevd overgrep eller omsorgssvikt mens de var under plassering fra barnevernmyndigheten i Nes kommune. Oppreisning etter den vedtatte ordningen tilkjennes av Oppreisningsutvalget ut fra rimelighetshensyn basert på informasjon som fremkommer i søknaden, innhentede opplysninger og innspill fra Sekretariatet. Ved vurdering av om oppreisning skal gis og størrelsen på denne, skal det særlig legges vekt på omfanget av og/eller hvor alvorlig overgrep eller omsorgssvikt har vært. Søkers egne opplysninger skal tillegges stor vekt ved vurderingen av søknad om oppreisning. Det skal tas hensyn til at det av ulike grunner kan være vanskelig å sannsynliggjøre og beskrive det en har vært utsatt for. Størrelse på oppreisningen Oppreisning fastsettes konkret og skjønnsmessig av det uavhengige Oppreisningsutvalget. Oppreisningen fastsettes uavhengig av om søkeren er påført et økonomisk tap. Dersom vilkårene for oppreisning er oppfylt vil oppreisning fastsettes «med en minsteoppreisning på kr ». Har søker vært utsatt for «seksuelle overgrep og grov eller gjentatt vold» skal det tilkjennes oppreisning på kr Vedtektene åpner for at det kan tilkjennes oppreisning på inntil kr Hva innebærer mottakelse av oppreisning? Verken etablering av oppreisningsordningen eller tilkjenning av oppreisning i det konkrete tilfelle vil innebære erkjennelse av rettslig ansvar for Nes kommune. Dersom oppreisning er tilkjent vil i seg selv ikke innebære et bevis for at de forholdene som ligger til grunn for oppreisningen faktisk har funnet sted. Det vil heller ikke bevise omfang av eventuelle overgrep og omsorgssvikt. Oppreisning kan avkortes mot vederlag som søkeren har mottatt etter andre vederlagsordninger. Er søkeren tidligere er tilkjent erstatning fra Nes kommune «for samme forhold» vil slik erstatning gå til fradrag krone for krone for oppreisning etter denne ordningen. Er det mottatt statlig rettferdsvederlag, vil denne kunne gå helt eller delvis komme til fradrag dersom slikt vederlag «utvilsomt» er knyttet til samme forhold. Oppreisningsutvalget Nes kommune har oppnevnt et Oppreisningsutvalg som skal treffe beslutning om oppreisning skal gis og hvor stor denne skal være. Beslutningen fastsettes individuelt og skjønnsmessig i hver enkelt sak. Oppreisningsutvalget ledes av advokat Marianne Hognestad. For øvrig består utvalget av barnevernspedagog Lasse Rolen og psykolg Lasse Galtung. Alle de tre medlemmene av Oppreisningsutvalget har lang erfaring med tilsvarende arbeid. - 2/5 -

3 Oppreisningsutvalget behandler søknaden etter innstilling fra Sekretariatet. Alle avgjørelser er skriftlige. All saksbehandling og alle møter er konfidensielle og skjer i lukkede møter. Sekretariatet Sekretariatet forbereder saker og avgir innstilling til Oppreisningsutvalget. Advokatfirmaet Stray Vyrje & Co er engasjert som sekretariat for Nes kommunes oppreisningsordning. Sekretariatet gir informasjon om ordningen, tar i mot søknader, bistår i søknadsprosessen, forbereder sakene og avgir en innstilling overfor Oppreisningsutvalget i hver enkelt sak. Sekretariatet deltar på Oppreisningsutvalgets møter. Alle henvendelser om ordningen rettes til Sekretariatet. Advokatfirmaet Stray Vyrje & Co DA Drammensveien 123, 0214 Oslo Postboks 520, Skøyen, 0214 Oslo Telefon: e-post: Sekretariatet har fast telefontid fra 14:00 til 16:00 mandag til fredag. Kommunikasjon per epost bør begrenses. Eposter skal ikke inneholde sensitive og personlige opplysninger. Søknadskjema skal aldri sendes på e-post. Sekretariatet vil ha fast kontortid på Nes kommune en dag hver måned, som regel den første mandag hver måned. Det kan avtales 30 minutters møter med Sekretariatet i tidsrommet fra kl 14:00 til 16:00. Se for aktuelle møtedager. Forespørsel om konsultasjon må avtales på eller telefon Sekretariatet ber om at bestilling av tid for et møte med Sekretariatet senest 7 dager i forveien. Sekretariatet vil bekrefte tid og sted innen tre arbeidsdager etter mottatt henvendelse. Hvem som kan søke om oppreisning? Alle som har vært plassert på barnehjem, skolehjem, spesial- og verneskoler eller i fosterhjem av Nes kommune før kan søke om oppreisning etter ordningen. Det kan ikke søkes på vegne av andre. Den som var under barnevernets omsorg og ble plassert må selv søke. En kan be om hjelp til å få utfylt skjemaet, innhente informasjon og få nedskrevet en egenerklæring. Nes kommune vil i særlige tilfeller dekke rimelige utgifter til advokatbistand for å få utarbeidet søknaden. Sekretariatet vil kunne formidle kontakt med aktuelle advokater og andre som kan bistå i forhold til dette. Hvordan søke om oppreisning? Søknad om oppreisning må være skriftlig Søknad må inneholde søkers navn, adresse, fødselsnummer. Den bør beskrive de faktiske forhold som ligger til grunn for søknaden om oppreisning. Søknaden skal underskrives av søkeren selv. Det er utarbeidet et eget søknadskjema som skal brukes. Søknadskjema finner du på ved å følge denne lenke eller ved henvendelse til - 3/5 -

4 ordningens sekretariat eller Nes kommunes servicekontor. Dersom det lastes ned elektronisk kan det utfylles, skrives ut og sendes per post. Skjemaet og alle dokumenter som vedlegges søknaden skal alltid sendes per post. Søknad skal aldri sendes elektronisk. Sekretariatet kan gi veiledning med å fylle ut søknadsskjema. Dersom søker selv har dokumenter som er relevante bør disse vedlegges søknaden. Det gjelder dokumentasjon som viser at Nes kommune hadde ansvar for plassering, dokumenter som kan belyse forhold ved opphold eller hendelser samt andre dokumenter som søker mener kan ha betydning for søknaden. Nes kommune vil hjelpe til med å innhente informasjon om søkeren i kommunens egne arkiver og andre arkiver. Sammen med søknadsskjemaet ligger det en fullmakt som gir Nes kommune og andre rett til å innhente informasjon om søkeren. Søkerens egen saksfremstilling skal tillegges stor vekt ved behandlingen av søknaden. Dette skjer ved at søkeren, med egne ord, beskriver hvordan han/hun opplevde forholdene under plassering i den perioden det søkes oppreisning for. Dersom søkeren har behov for hjelp med å få skrevet ned dette, vil Sekretariatet kunne henvise til advokater eller andre som kan bistå. I særlige tilfeller vil Nes kommune dekke utgifter til advokat. Søknaden skal sendes til Sekretariatet. Den kan også leveres til Nes kommune for videresending. Hva skjer når søknaden er mottatt? Søknaden registreres av Sekretariatet og søker sendes en bekreftelse i rekommandert sending på at søknaden er mottatt. Her vil det framkomme hvem som er saksbehandler/kontaktperson i Sekretariatet. Det blir samtidig gitt en kort orientering om saksbehandlingen og betingelsene for å få oppreisning. Søker vil bli bedt om å returnere en erklæring om betingelsene for å motta oppreisning. Retur av denne erklæringen er nødvendig for at Oppreisningsutvalget skal ta saken til behandling. Sekretariatet vil innhente ytterligere opplysninger dersom dette er nødvendig for å sikre søknaden en forsvarlig behandling. Sekretariatet vil kunne kontakte søker for å få mer opplysninger, om det er nødvendig. Sekretariatet utarbeider et utkast til en innstilling som oversendes søker til gjennomgang. Det gis en frist på 14 dager for søker å komme med ytterligere innlegg og kommentarer. Disse opplysningene vil inngå i beslutningsgrunnlaget for Oppreisningsutvalgets behandling. Sekretariatet oversender fortløpende søknader til Oppreisningsutvalget til behandling. Oppreisningsutvalget avholder jevnlig møter for behandling av innkomne søknader. Det er et mål om at den samlede saksbehandlingstiden, fra søknad mottas Sekretariatet til vedtak foreligger, ikke skal overstige seks måneder. Oppreisningsutvalgets vedtak Oppreisningsutvalget treffer sine vedtak i lukkede møter. Det skrives protokoll for hver enkelt sak. Underretning om vedtaket samt informasjon klageadgang sendes den enkelte søker kort tid etter at vedtak er fattet. - 4/5 -

5 Klageadgang Søker som mener at Oppreisningsutvalgets vedtak ikke er riktig kan klage. Klagefristen er tre uker fra søker fikk underretning om vedtaket i Oppreisningsutvalget. Klagen bør begrunnes. Det er viktig å huske på at oppreisning tilkjennes ut fra rimelighet. Søker har krav på korrekt og rettferdig behandling av søknaden i henhold til lov og vedtektene, men vil ikke ut over dette ha et rettslig krav på oppreisning. Klagen sendes Sekretariatet som legger denne fram for Oppreisningsutvalget som enten kan omgjøre det opprinnelige vedtak eller sende klagen videre til endelig avgjørelse i klageinstansen som er kalt klagenemnda. Klagenemda er formannskapet i Nes kommune. Klagenemda kan prøve alle sider av Oppreisningsutvalgets avgjørelse. Saksbehandlingstiden for behandling av klage skal ikke overstige 3 måneder. - 5/5 -

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Finnmark

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Finnmark Hei Med dette oversendes protokollen fra ekstraordinært møte i Fylkesstyret den 15. april. Vedlagt ligger også selve saksfremlegget på saken om Oppreisningsordning for barnehjemsbarn i Finnmark, Med vennlig

Detaljer

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Saksfremlegg Saksnr.: 08/4151-3 Arkiv: H32 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

St.prp. nr. 72 (1998-1999), Innst. S. nr. 4 (1999-2000), St.prp. nr. 65 (2006-2007)

St.prp. nr. 72 (1998-1999), Innst. S. nr. 4 (1999-2000), St.prp. nr. 65 (2006-2007) Søknad om rettferdsvederlag fra staten etter alminnelig rettferdsvederlagsordning. St.prp. nr. 72 (1998-1999), Innst. S. nr. 4 (1999-2000), St.prp. nr. 65 (2006-2007) Søknaden sendes til: Statens sivilrettsforvaltning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

En felles ordning for kommunene i Nordland

En felles ordning for kommunene i Nordland tt, V Fylkesmannen i Nordland OPPREISNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN OG SPESIALSKOLEELEVER En felles ordning for kommunene i Nordland Mars 2011 2 3 KAPITTELOVERSIKT Kapittel 1 Bakgrunn for forslaget

Detaljer

SØKNAD OM OPPREISNING

SØKNAD OM OPPREISNING Felles oppreisningsordning for kommuner i Troms fylke med Tromsø som vertskommune, for personer som under barnevernets omsorg var plassert i institusjon eller fosterhjem, og der opplevde omsorgssvikt,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 29.04.2009 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 29.04.2009 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 29.04.2009 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Internserien 5/2013 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Målgruppe: Fylkesmennene Saksbehandler: rådgiver June Beathe Høgsve Iversen, Fylkesmannen

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.09.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/1466-1 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/1466-1 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl Saksfremlegg Arkivsak: 10/1466-1 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl Innstilling: 1. Vedtekter for oppreisningsordning for barnevernbarn vedtas.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTE NR.: 06/13 TID: 03.10.2006 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5)

Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5) Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5) 1 Bakgrunn og mandat Forbundstinget vedtok i 2010 å opprette en påtalenemnd. I motiveringen fra forslagsstiller fremheves

Detaljer

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Regler for Advokatforeningens regionale disiplinærutvalgs organisasjon og virksomhet - herunder behandlingsregler for disiplinærsaker og salærsaker.

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

Dokument nr. 4:1 (2008-2009)

Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Særskilt melding fra SIVILOMBUDSMANNEN Ombudsmannens undersøkelse av saksbehandlingstid og saksbehandlingsrutiner i Norsk Pasientskadeerstatning Avgitt til Stortinget 6. oktober

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DELTAKELSE I FELLES OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN OG SPESIALSKOLEELEVER I NORDLAND

FAUSKE KOMMUNE DELTAKELSE I FELLES OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN OG SPESIALSKOLEELEVER I NORDLAND SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/4526 I I Arkiv JournalpostID: sakid.: 10/1572 I Saksbehandler: Randi Gundersen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 045/11 I FORMANNSKAP I Dato: 30.05.2011

Detaljer

1 Innledning 3. 2 Vertskommunesamarbeid 4. 3 Troms fylkeskommunes bidrag 4. 4 Fylkesmannens bidrag 5. 5 Oppreisningsutvalget.. 5.

1 Innledning 3. 2 Vertskommunesamarbeid 4. 3 Troms fylkeskommunes bidrag 4. 4 Fylkesmannens bidrag 5. 5 Oppreisningsutvalget.. 5. 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Vertskommunesamarbeid 4 3 Troms fylkeskommunes bidrag 4 4 Fylkesmannens bidrag 5 5 Oppreisningsutvalget.. 5 6 Sekretariat 6 7 Vilkårene for oppreisning 6 Plassering

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.05.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.05.2014 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.05.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Innst. 150 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:156 S (2010 2011)

Innst. 150 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:156 S (2010 2011) Innst. 150 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Dokument 8:156 S (2010 2011) Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Hans

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-20/CBR 20. september 2013 Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

HÅNDBOK I KLAGESAKER

HÅNDBOK I KLAGESAKER HÅNDBOK I KLAGESAKER synes du at du er blitt uriktig vurdert til eksamen? Strøk du i praksisen? Mener du at høgskolen ikke har fulgt gjeldende regler når de har vurdert saken din, eller ønsker du bare

Detaljer