INNHOLD: Side. Tertialrapport Flesberg kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune"

Transkript

1 INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk adm... 5 Økonomi... 5 Fellestjenesten... 6 Økonomi... 6 Arbeidsprogram 2009:... 7 Målindikatorer:... 8 Oppvekst og kultur... 9 Økonomi... 9 Målindikatorer: Arbeidsprogram 2009: NAV Numedal - Sosial og barnevern Økonomi Arbeidsprogram 2009: Målindikatorer: Helse/pleie og omsorg Økonomi Målindikatorer: Arbeidsprogram 2009: Teknikk, plan og ressurs Økonomi Målindikatorer Arbeidsprogram Investeringsprosjekter Fravær Finans Oppfølgingspunkter i budsjettvedtaket for 2009 status pr. 1. sept: Side 1

2 Sammendrag driftsregnskapet: Etat Årsbudsjett Avvik hiå (kr) 0 - Politisk adm Fellestjenesten Oppvekst og kultur NAV Numedal - Sosial og barnevern Helse og omsorg Teknikk, plan og ressurs I tabellene som følger brukes følgende kolonner: Budsjett hele året Sum vedtatt budsjett for 2009 Budsjett hittil i år Periodisert budsjett. Kan ha noe avvik da det kan variere noe fra år til år hvilken måned utgiftene belastes i regnskapet. Lønn skal være bra periodisert. Lønn må sees i sammenheng med 071 refusjon folketrygden. Regnskap hittil i år Regnskap pr Avvik i kr hittil i år Avvik mellom periodisert budsjett og regnskap pr Side 2

3 Opprinnelig Budsjett Regnskap Avvik Prognose Kommentarer: budsjett Avvik Drift Etatene - netto ramme Drift Andre inntekter: Skatteinntekter Rammetilskudd Inntekter i tråd med anslag Eiendomsskatt Inntekter i tråd med anslag Konsesjonskraft - netto Fast avtale for 2008 Konsesjonsavgifter Innbetales i desember Andre statstilskudd ok Kompensasjonstilskudd Innbetales i desember Motpost avskrivninger Bokføres i desember Kompensasjon mva investeringsregnskapet Premieavvik KLP Andre utgifter: Dekning av tidl.års regnskapsm.merforbruk Bokføres i desember Avsetning til bundne fond Bokføres i desember Avsetning til disposisjonsfond Bokføres i desember Netto renter/avdrag Renteutgifter/inntekter Netto drift Drift etatene netto rammer Vurdert avvik for etatene pr framkommer slik: Side 3

4 Periodisert Vurdert avvik Etat (T) budsjett Regnskap Avvik Politisk adm Sentraladministrasjonen Oppvekst og kultur Sosial og barnevern Helse/pleie og omsorg Teknikk,plan og ressurs Sum netto driftsramme for enhetene viser negativt avvik på 2,8 millioner kroner pr 31. august. De største avvikene er innen etatene Helse og omsorg og Teknikk, plan og utvikling. Det vises i denne forbindelse til den enkelte etats sine kommentarer i tertialrapporten. Basert på den økonomiske statusen pr. 2 tertial samt det vi vet om driftssituasjonen for 3. tertial, vil en prognose for årets slutt tilsi et negativt avvik på ca 4,6 millioner kroner for etatene samlet. Dersom dette blir resultatet vil delvis inndekning skje ved at tidligere underskudd ikke dekkes inn og avsetning til disposisjonsfond ikke gjennomføres. Dette utgjør til sammen 1,6 millioner kroner. Det vil si at vi kommunens underskudd i 2009 kan bli ca 3 millioner kroner. Dette betyr også at vi fortsatt vil være i Robeck. 2. Skatteinntekter Skatteinngangen pr 31. august er 4,17 % høyere enn samme tidspunkt i fjor. Pr 1. tertial 2009 var tilsvarende sammenlikning 9,35 % høyere enn samme tidspunkt i fjor. Det er altså skjedd en reduksjon i skatteinngangen de 4 siste månedene. For landet er skatteingangen 7,3 % høyere en samme tidspunkt i fjor, mens den for 1. tertial var 9,9 % høyere. Dette viser at det også er en reduksjon på landsbasis. Det knytter seg stor spenning til skatteinngangen resten av året, om tendensen i Flesberg kommune fortsetter. Kommunens budsjettanslag er 4,86 % høyere enn skatteinngang for For landet er anslaget 5,5 %. Skatteinngang pr : Differanse Sum skatt 1.september ,17 % % av total skatteinngang 62 % 62 % 67 % 66 % Totalt i året Rev, budsjett Sum skatt 31. des ,86 % Side 4

5 Politisk administrasjon Økonomi Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Refusjoner Overføringer Sum driftsinntekter Sentral statusvurdering: Ansvarsområdet Politisk administrasjon er totalt sett under kontroll pr Det er et merforbruk på kopiering og portoutgifter under kommunestyret, og dette har sammenheng med utsendelse av mye papir i forbindelse med mange og store plansaker. Hvorvidt møtegodtgjøringsposten vil gå i balanse vet vi ikke før i slutten av året når vi har fått summert alle utgifter tilknyttet de politiske møtene. Det ligger et merforbruk på Valg, men dette er p.g.a. periodiseringen. Side 5

6 Fellestjenesten Økonomi Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Sum finansutgifter Salgsinntekter Refusjoner Refusjon folketrygden Overføringer Sum driftsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum finansinntekter Sentral statusvurdering: Status for Fellestjenesten: Fellesutgifter og IKT er under kontroll. Når det gjelder merforbruket på interkommunale prosjekt på i alt kr. 354', så er det noe som skal føres på IKT (telefonutgifter), samt at denne utgiften også skal fordeles på de andre Numedalskommunene. Likevel ligger det an til et merforbruk på dette kapitlet grunnet nye prosjekter under Kongsbergregionene, som ikke var tilstrekkelig budsjettert (ca. kr. 70'). Næringsutvikling ligger an til merforbruk som p.t. ligger på - 317'. I de siste årene har det vært merforbruk på dette kapitlet pga større overføringer til næringsformål enn budsjettert. Finansiering av dette kapitlet gjøres med forbruk fra næringsfondet. Som opplyst i årsmeldingen vil man med de vedtak som er gjort ha forbrukt næringsfondet i Det vil i løpet av året vil det komme opp en sak til politisk behandling om styrking av næringsfondet. Side 6

7 Arbeidsprogram 2009: Større utredninger/ arbeider Sluttføre arkivering i K2000. Starte prosessen med fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte. Revidere/oppdatere kommunens personalreglement og HMSreglement. Planarbeider Sluttføring revisjon av plan for kriseledelsen og beredskapsplanen Utarbeide reglement for de politiske komiteene. Revisjon av kommunens politivedtekter Arkivplanen - sluttføring (herunder fastsetting av rutiner). Interkommunalt samarbeid Bidra med nødvendige ressurser i pågående prosess i interkommunalt IKT-samarbeid innenfor Kongsbergregionen. Vurdere behov for interkommunalt hytte/fritidsmagasin i Numedal. Nye reformer, lovendringer av betydning Annet Videreutvikle kommunens arbeidsgiverplattform med hovedfokus på ledelse. Bidra med nødvendige ressurser til videreutvikling av kommunens informasjon til publikum ved hjelp av IKT og internett, herunder å tilrettelegge informasjon og tjenester for Min-Side (e-servicetorget) samt å utarbeide nødvendige tjenestebeskrivelser. Gjennomføring (sluttføring) av Ephorte-moduler (ansettelse, byggesak og delingsmodul). Gjennomføre kap , kap og kap. 5 lønnsforhandlinger. Forberede og gjennomføre kommunens ansvar for Stortings- og sametingsvalget. Lage nye forskrifter om åpningstider i h.h.t. serveringsloven. Evt. interkommunalt samarbeid. Kommentarer Har jobbet mye med arkivering i K 2000 i det siste og det nærmer seg nå avslutningen på den fysiske arkiveringen. Har nå utført en større revidering av personalreglementet. For øvrig er dette en kontinuerlig prosess. Snart sluttført. Ikke påbegynt Ikke påbegynt Må avvente til etter at den fysiske arkiveringa er avsluttet. Vi har bidratt som forutsatt. Deltatt med bidrag i hyttemagasin. Er gjort avtale med KS om lederopplæring i 2009/2010 Det har ikke vært nødvendig kapasitet til dette arbeidet nå. Avventer utspill fra prosjektansvarlig i annen kommune. Vil bli gjennomført høsten 2009, er i rute. Er i rute. Ikke igangsatt p.g.a. kapasitetsproblemer. Side 7

8 Målindikatorer: Mål Økonomi: % avvik regnskap/budsjett +1,3-2,4-1,6 0-1,6 Medarbeidere: Vernerunder Delvis Ja Ja Ja Ikke enda Kompetansetiltak Ja Ja Mer målrettet Mer målrettet Kontinuerlig vurdering Gjennomførte medarbeidersamtaler Ja Delvis Ja Ja Delvis Gjennomført medarbeiderkartlegging 100% 100% Ikke enda Tjeneste: * Journalføring av post innen 3 dager Ja Ja Ja Ja Ja Ansettelser innen en mnd. etter søknadsfrist Delvis Delvis Ja Ja Delvis Bistå etatene i personalsaker og i HMS ved behov og Ja Ja Ja Ja Ja på kort varsel Fysisk arkivering og avslutning av saker Ikke Ikke Ikke påbegynt Påbegynnes Godt i gang påbegynt påbegynt ** Intern IKT-bistand- og hjelp i administrasjon På dagen På dagen På dagen Telefonisk på dagen, ellers i løpet av 2 Telefonisk på dagen, ellers i løpet av 2 dager dager Elektroniske tjenester (selvbetjening): Ephorte-moduler- herunder ansettelsesmodul Nei Nei Påbegynt Ja Ikke avsluttet Skjermdialog (inkl. tjenestekatalog, CRM osv.) Påbegynt Påbegynt Videreutvikles Videreutvikles Kontinuerlig prosess Utviklingsmål: Behov for revisjon innhold nettsider Ikke Ikke påbegynt Ikke påbegynt Er påbegynt Påbegynt Samfunn: Brukerundersøkelse nettsider og e-servicetorg Påbegynt Videreutv. Videreutv. Videreutv. Kontinuerlig prosess Side 8

9 Oppvekst og kultur Økonomi Enhet Avvik hia Avvik i % Oppvekst og kultur adm Barnehagene i Flesberg Bibliotek Flesberg barne- og ungdomsskole Lampeland skole Lyngdal skole Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Sum finansutgifter Salgsinntekter Refusjoner Refusjon folketrygden Overføringer Sum driftsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum finansinntekter Side 9

10 Sentral statusvurdering: Etaten har et positivt avvik på kr '. Området Oppvekst adm. har ubetalt kommunens andel til PPT-OT i en engangssum for 2009, og derfor viser denne posten et negativt beløp på kr. 200'. På årsbasis ligger utgiftene til PPT kr. 50' høyere enn budsjettert. Vi har så langt i år ikke hatt elever i voksenopplæringen. Det betyr at vi må påregne å tilbakebetale tilskuddet på kr. 230'. Lønnsutgiftene er noe høyere enn budsjettert. Ut fra det vi kan se er lønnstillegget bare delvis kompensert. En del refusjoner tas inn på slutten av året, og skolenes kursutgifter skal delvis dekkes av avsatte fondsmidler. Området Barnehage sitt positive avvik skyldes bl.a. 2. utbetaling av skjønnsmidler i august på kr. 156'. Totalt har vi da fått nesten 1 mill i skjønnsmidler (kr. 600' var budsjettert). Foreløpig tilskuddsberegning til private barnehager for 2009 er beregnet til ca. kr. 1,9 mill (500' var budsjettert) hvorav et forskudd på kr. 200' er utbetalt til Lyngdal nye barnehage. I tillegg kommer evt. etterbetaling etter klagebehandlingen for Vi har oversendt våre beregninger til Kongsberg for kvalitetssikring, da det er snakk om store avvik i forhold til det budsjetterte. Lønnsutgiftene ligger noe høyere enn budsjettert. Lønnsutgiftene innenfor området Skole ligger godt under det budsjetterte. Dette skyldes bl.a. følgende forhold: 1. Skolene har flere ansatte med betraktelig lavere årslønn enn fjor. 2. Vi har satt i verk innsparingstiltak for skoleåret 2009/10 som får virkning også denne høsten. Dette for å klare kravet om innsparing på kr. 1,3 mill. i Noen lønnsutgifter for august blir betalt etterskuddsvis. Driftsutgiftene ligger høyere enn budsjettert grunnet innkjøp av lærebøker og annet utstyr i forbindelse med oppussing av lokaler. Regnskapet til Lyngdal skole ligger fortsatt inne i Agresso. Lønns- og driftsmidler skal overføres til Flesberg og Lampeland skoler. Vi har utgifter til alternativ undervisning på kr. 300' så langt i år. Disse dekkes av budsjetterte lønnsmidler, men blir postert under "andre konsulenttjenester", som da viser negativt avvik. Refusjon sykepenger viser positiv økonomisk nettoeffekt for skolene. Regnskapet for etaten forventes å ha et positivt avvik ved årsslutt. Overskuddet vil i stor grad være avhengig av det endelige beløpet som skal utbetales til de private barnehagene. Side 10

11 Målindikatorer: Mål Økonomi: % avvik regnsk/budsjett 0 + 3,25% Medarbeidere: Kompetanseutvikling: Skole Barnehage Gjennomføre minimum 3 dager kompetanseutvikling for det pedagogiske personalet. Ta i bruk IKT på alle avdelinger. Gjennomføre ett assistentkurs. Redusere andel førskolelærerstillinger med dispensasjon fra utdanningskrav. Færre arbeidstakere i engasjementstillinger. Gjennomført Under arbeid Det gis opplæring/veiledning Arbeides med Personalstabilitet i barnehagen Ikke oppnådd Gjennomført kartlegging HMS Medarbeiderundersøkelse Ikke gjennomført Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % Tilbud om samtaler: 100% Gjennomførte samtaler: 90 % Vernerunder Gjennomføre minst en vernerunde i alle enheter. Gjennomført med unntak av biblioteket og oppvekstkontoret Tjeneste: Barnehage Barnehagedekning Kvalitetssikringssystem Tilsyn Administrativt system Skole Læringsresultat Skaffe alle søkere barnehageplass. Legge system for kvalitetssikring på Fronter Gjennomføre tilsyn i to barnehager etter plan for tilsyn. Ta i bruk Oppad i alle ledd. -Ungdomsskoleelevenes grunnskolepoeng skal ligge over gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner. Gjennomført, men gitt avslag på utvidelse av plass. Få ledige plasser i kommunal drift ut fra dagens bemanning. Ikke gjennomført Ikke gjennomført I bruk, men behov for mer opplæring for å utnytte systemets muligheter Ikke oppnådd Kvalitetsutvikling - Gjennomføre en utviklingssamtale ved hver skole Gjennomført Side 11

12 med fokus på oppfølging av skolens kvalitetssystem. Leseopplæring -Alle skolene skal ta i bruk LUS (leseutviklingsskjema). Gjennomført Administrativt system Kultur Gjennomførte tiltak -Ta i bruk Oppad i alle ledd. -Gjennomføre planlagte tiltak innen Den kulturelle oppvekstsekk. -Øke besøket på Middelalderuka -Deltakelse i UKM Numedal med min. 15 deltakere Bibliotek Øke antall besøk og utlån. Oppnådd Gjennomført - SFO Gjennomført - skole Gjennomført Oppnådd: 6706 besøkende Oppnådd Elektroniske tjenester : Søknadsskjemaer Alle aktuelle skjema aktive. Gjennomført Nettsider Oppdaterte nettsider, nyhetsoppslag. Gjennomført for skole Ikke gjennomført for barnehage Arbeidsprogram 2009: Større utredninger/ arbeider Planarbeider Utredning av framtidig skolestruktur. Gjennomføre plan for videre arbeid med ny barneskole/flerbrukshall på Stevningsmogen. Kultur - Dåset: - Starte arbeidet med nytt septikopplegg. - Sluttføre planlagte infotiltak: Brosjyre og informasjonstavle. Skole - Utarbeide ny 3-årig kompetanseutviklingsplan for det pedagogiske personalet i skolen. - Evaluere og justere skolens kvalitetssystem. Kommentar Ny, midlertidig skolestruktur er innført fra Gjennomført Brosjyre utgitt. Informasjonstavle under arbeid Gjennomført Gjennomført Bibliotek - Revidere kommunedelplan for Flesberg bibliotek Arbeidet Forarbeid til revidert bibliotekplan er i gang. ble utsatt på grunn av samarbeidsprosjektet med Rollag Bibliotekplanen skal tas inn i ny Kulturplan og Side 12

13 Tverretatlig samarbeid Interkommunalt samarbeid Nye reformer, lovendringer av betydning Barnehage - Vurdere behov for barnehageplasser i ulike deler av kommunen. - Arbeid med bedre utnyttelse av barnehageplassene. Kultur - Starte prosess med utarbeidelse av kulturplan Start: høsten Gjennomføre tiltak knyttet til rusforebyggende arbeid og foreldreveiledning. - Samarbeid Flesberg og Rollag kommuner om felles IKTveilederressurs, utarbeiding av stillingsinstruks. - Samarbeid om delprosjektene i regionalt program for skoleutvikling (Kongsbergregionen). Skole Videre arbeid med implementering av grunnskolereformen med særlig vekt på systematisk leseopplæring og vurdering av lesekompetanse. Barnehage Endre vedtekter som følge av ny lov og innfri kravet i ny lov om at barn som fyller et år innen utgangen av august det året det søkes om barnehage, etter søknad har rett til å få plass i barnehage fra august vil begynne å gjelde. behandles politisk i Delvis gjennomført Gjennomført Gjennomført Gjennomført 1 foreldremøte Gjennomført 1 møte i MOT-gruppa Avtalen underskrevet. Stillingsinstruks under arbeid Gjennomført Gjennomført Gjennomført Side 13

14 NAV Numedal - Sosial og barnevern Økonomi Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Sum finansutgifter Refusjoner Refusjon folketrygden Sum driftsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum finansinntekter Sentral statusvurdering: 2. tertialrapport 2009 viser samme utvikling som rapportert pr. 1. tertial i forhold til budsjettmessig utvikling. Området administrasjon viser et positivt avvik på ca. kr ,-. Her er ikke refusjon/betaling kommunal andel lederlønn fullt ut belastet, samt at planlagt innkjøp av driftsutstyr er utsatt. Det positive avviket vurderes som ajour i forhold til resultat Området sosial har et negativt avvik på ca. kr ,-. Hovedvekten av det negative avviket omhandler økonomisk sosialhjelp. Området økonomisk sosialhjelp har også i 2. tertial et betydelig avvik på ca. kr ,-, mot et overforbruk i 1.tertial på kr ,-. Her er flere årsaker. Avviket kan reduseres noe, da det er en del refusjoner fra statlige NAV-tjenester som kommer inn. Likevel ser en at overforbruket er prosentvis høyt. Tjenesteområdet viser at det er kommet noen nye brukere, samt at det er flere brukere som har fått redusert inntekt i forhold til arbeidsmarkedet. En kan våge å kalle det en positiv utvikling når det er en reduksjon i avviket i h.h.t. periodisert budsjett fra 1. tertial til 2. tertial. Side 14

15 De siste tallene for arbeidsledige er at Flesberg nærmer seg det en kan kalle en lav/normalisering med 1,4 % ledighet, mens Rollag ligger noe høyere med 3,2 %. Et økt fokus framover i forhold til iverksetting av kvalifiseringsprogrammet for en del deltakere vil kunne bidra overfor økte sosialhjelpsutbetalinger. Området følges nøye framover, og signalene i 1.tertialrapport holder stikk i forhold til at budsjettet innenfro området ikke vil holde i Kvalifiseringsprogrammet (KVP) har et overskudd i forhold til periodisert budsjett. Kommunene har mottatt de overføringer som skal gå til KVP i Dette på grunn av at man ikke har iverksatt med det antallet deltakere man var tildelt, jfr. tildelte måltall. Her er flere tiltak planlagt iverksatt høsten 2009, som gir god grunn til måloppnåelse på måltall KVP. Et positivt avvik på ca. kr ,- vil bli betydelig redusert mot slutten av året. Området barnevern viser et negativt avvik på ca. kr ,-. Dette er en halvering av negativt avvik fra 1. tertial. Enkeltområder som tiltak i hjemmet (støttekontakt, avlastning, barnehage, m.m.) har et overforbruk på ca. kr ,-. Likeså sakkyndige, advokatutgifter i forhold til fylkesnemndsak ca. kr ,-. Pliktmessige sosiale utgifter øker også når antall tiltak iverksettes. Km-godtgjøring har også et negativt avvik. Nye tiltak utenfor hjemmet vil få konsekvenser mot slutten av Refusjon for felles fosterhjemstilling med Nore og Uvdal er refundert for første halvår. Grunnen til at avviket ikke jfr. periodisert budsjett er større enn det faktisk er, er at planlagte tiltak utenfor hjemmet iverksettes i 3. tertial, og ikke 2. tertial. Selv med mindre negativt avvik pr. 2. tertial, vil ikke barnevernbudsjettet holde ut Dette kun avhengig av tidspunkt for iverksetting av nye lovpålagte tiltak. Området flyktninger er iverksatt, og vil gjøre seg gjeldene i 3. tertial. Tiltak som er fremmet, og vedtatt, i forhold til budsjettjusteringer i 2009 på kr ,- vil ikke kunne gjennomføres. Det har vært jobbet med alle områder i de foreslåtte tiltakene. Det er gjennomført reduksjon på alle områder unntatt barnevern. Her er det gjort vurdering av alle tiltak som løper innen barnevern, og flere tiltak er vedtatt opphørt. Her har det likevel blitt en økning i tiltak innenfor barnevern som kostnadsmessig er dyrere enn opphørte tiltak, hovedvekten er tiltak utenfor hjemmet, samt sakkyndig og advokatutgifter i forbindelse med fylkesnemndsak. Oppsummert kan det være lett å bare se på de budsjettpostene som har positivt avvik pr. i dag, og vurdere budsjettsituasjonen som ajour. Men: Disse områdene blir belastet med kommende utgifter resten av NAV Numedal har utfordringer i forhold til: Arbeidsmarkedet, iverksetting av Kvalifiseringsprogrammet, økonomisk sosialhjelp og tiltak innen barnevern. Prognosen på helårsvirkning av budsjettet for 2009 er vurdert dit hen at det vil bli et samlet negativt avvik på ca. kr ,- pr I dette bildet må en også ta med den betalingsmodellen som gjelder for dette interkommunale samarbeidet (Flesberg/Rollag - 60/40). Side 15

16 Arbeidsprogram 2009: Større utredninger/ arbeider Planarbeider Mottak flyktninger Nye reformer, lovendringer av betydning Drift av NAV Numedal som ny organisasjon vil prege mye av Flesberg, Rollag og NAV Buskerud har etablert en omfattende organisasjon med bred tjenestemeny. Det vil ta noe tid før en slik organisasjon har gått seg til. Det ligger store utfordringer i å nå definerte mål både for organisasjonen via styringslinjene, ansatte, m.m. Brukere skal stå i sentrum i denne prosessen. Det iverksettes en del nye tiltak, og disse skal være både jfr sentrale føringer, lokale forutsetninger og brukere sitt behov. En aktiv deltakelse i barnevernsnettverket for Kongsberg regionen prioriteres. Aktiv bruk av bevilgede skjønnsmidler, samt nye søknader. Drifte internkontroll for barneverntjenesten. Nye stønadsformer NAV Numedal: kvalifiseringsprogrammet arbeidsevnevurdering arbeidsavklaringsstønad kompetanseplan markedsplan, m.m. Handlingsplan vold i nære relasjoner Flesberg kommune har fått konkret forespørsel (Rollag vil få forespørsel) om mottak av flyktninger En må påberegne budsjettmessige endringer justering hvis kommunestyrene vedtar mottak. Arbeidsavklaringsstønad ( ) Kommentarer NAV Numedal er i en tidlig driftsfase. Det er utfordringer i forhold til å samkjøre tjenesteområdene. Utfordring i forhold til kompetanseløp, endring i arbeidsmarkedet, m.m. Organiseringen i Numedal har gitt oss utfordringer, og dette følges opp i partnerskapsmøter. Fokus på; god service, utbetalinger ril rett tid. Partnerskapsmøtene er arena for drøfting og informasjon. Mye av planarbeid har måttet nedprioriteres da tjenesteyting står i fokus. Barnevernnettverket status framdriftsplan september Flesberg kommune vedtatt mottak. Utfordring i forhold til boligsituasjon, som det er jobbet aktivt med. Flyktningkonsulent ansatt mai -09. Departementet har utsatt ordningen til Strategiplan à jour, kompetanseløp høst -09. Side 16

17 Målindikatorer: Mål Økonomi: 0 % avvik regnskap/budsjett F: -1,6 %/ 0 % 0 % -0,85 R:-8,7 % NAV etablering i h.h.t. budsjett 0 % gjennomført Medarbeidere: Vernerunder gjennomført Kompetansetiltak Div. kurs Div. kurs Div. kurs, omfattende NAV opplæring. Kompetansløp så langt gjennomført, omfattende også framover. Sykefravær NAV Numedal Nå definerte interne mål Løpende vurderinger NAV Numedal Medarbeiderundersøkelser gjennomført Gjennomførte medarbeidersamtaler ja Nei ja Delvis gjennomført Tjeneste: Sosialtjenesten NAV Numedal 2 uker 2 uker 2 uker behandlingstid gjennomført behandlingstid behandlingstid NAV Numedal Oppnå definerte eksterne og Delvis gjennomført lokale mål NAV Numedal Kvalifiseringsprogrammet Jfr. tildelt måltall gjennomført Barneverntjenesten Lovpålagte Lovpålagte Lovpålagte frister Gjennomført, få unntak (flere ulike frister ut fra status i saker) frister frister Bostøtte Termin frister Termin frister Mnd. frister gjennomført Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknadsskjema. Bostøtte Bostøtte Bostøtte gjennomført Utviklingsmål (NAV reform konkrete mål i fht selvbetjening) behov for revisjon nettsider/tjenester Ikke gjennomført NAV Numedal nye selvbetjeningsløsninger implementert i 2008 Samfunn : Brukerundersøkelse Ikke gjennomført Ikke gjennomført Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Bør gjennomføres i gjennomført Ikke gjennomført Side 17

18 Helse/pleie og omsorg Økonomi!" ## Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Sum finansutgifter Salgsinntekter Refusjoner Refusjon folketrygden Overføringer Sum driftsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum finansinntekter Side 18

19 Sentral statusvurdering: Helse og omsorg vil få et stort merforbruk i I 2. tertial er merforbruket på kr ,-. Man ligger på etterskudd i forhold til en del inntekter, og noen av disse kommer på slutten av året. Det er likevel grunn til å forvente et merforbruket kan bli på mer enn kr ,- pr En stor årsak til merforbruket er at det ikke er tatt høyde for at vakttilleggene har økt vesentlig mer enn lønnstilleggene for øvrig. I tillegg kjøper etaten tjenester for brukere i andre kommuner. Prisøkningen har vært stor grunnet kostbare lønnsoppgjør de siste årene. Dette er det heller ikke tatt tilstrekkelig høyde for. Det må presiseres at tjenestenivået ikke har økt verken på sykehjem eller i hjemmetjenester utover det som følger av økte brukerbehov. Etaten har så langt ikke klart å redusere kostnader tilsvarende økt kostnadsnivå. Kravene til tjenester er store, og skal man iverksette tiltak som monner i forhold til budsjettbalanse så må man redusere i tjenester og tjenestenivå. For å få en uavhengig vurdering av etatens drift og tjenesteyting, har man fått assistanse fra RO-senteret (Ressurssenter for pleie og omsorgstjenester). Rapport vil foreligge primo oktober. Ut fra denne rapporten vil etaten legge frem forslag til reduksjoner og endringer. Målindikatorer: Utviklingen av indikatorer for å målrette virksomheten er i startfasen, og en må derfor i samarbeid med nabokommunene vinne erfaring i dette. I helse- og omsorgsetaten er det vanskelig å finne målbare størrelser som gir svar på om etaten oppfyller vedtatte mål. Oversikten nedenfor gir noen indikatorer, og en vil arbeide videre for å finne gode indikatorer Mål Økonomi % avvik regnskap/budsjett % Medarbeidere Medarbeiderundersøkelse 1 gang pr. år Planlagt X X Utføres etter sommeren Sykefravær 8 % 8% 8% % Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100% 100% 0 Sykepleierressurser utnyttet over døgnet 0 I arbeid gjennomføres gjennomført Ufaglærte medarbeidere tilbys opplæring til fagarbeider. Ny sykepleierstudent med stipend årlig nye helsefagarbeiderlærlinger årlig Tjeneste Kjøkken 90 brukere Hjemmehjelp: Antall brukere og tid i gjennomsnitt. 109 brukere 88 Mange brukere får litt tjenester svært mange yngre brukere! Standard og praksis må revurderes. Side 19

Tertialrapport 1-2009 Flesberg kommune

Tertialrapport 1-2009 Flesberg kommune INNHOLD: Side Oppsummering... 2 Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Politisk adm... 6 Økonomi... 6 Fellestjenesten... 7 Økonomi... 7 Arbeidsprogram 2009:... 8 Målindikatorer:... 9 Oppvekst og kultur... 10

Detaljer

POLITISK STYRING OG SENTRALADMINISTRASJONEN

POLITISK STYRING OG SENTRALADMINISTRASJONEN Fellestjenesten har sekretariatsansvar for den politiske virksomheten, og er stabs- og støttefunksjon for kommunens administrative ledelse. Andre hovedansvarsområder er; personal, informasjon/ikt, arkiv-

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:... 2

FLESBERG KOMMUNE. INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:... 2 FLESBERG KOMMUNE INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk administrasjon... 5 Fellestjenesten... 6 Oppvekst og kultur... 9 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 14 Helse/pleie og omsorg...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Tertialrapport 1-2008 Flesberg kommune. Oppsummering... 2. Sammendrag driftsregnskapet:... 3. Totalt for alle etatene... 5 Økonomi...

Tertialrapport 1-2008 Flesberg kommune. Oppsummering... 2. Sammendrag driftsregnskapet:... 3. Totalt for alle etatene... 5 Økonomi... INNHOLD: Side Oppsummering... 2 Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Totalt for alle etatene... 5 Økonomi... 5 Politisk adm... 6 Økonomi... 6 Sentraladministrasjonen... 7 Økonomi... 7 Arbeidsprogram 2008:...

Detaljer

Tertialrapport 2-2008 Flesberg kommune

Tertialrapport 2-2008 Flesberg kommune INNHOLD: Tertialrapport 2-2008 Flesberg kommune Oppsummering...2 Sammendrag driftsregnskapet:...3 Politisk adm...6 Økonomi...6 Sentraladministrasjonen...7 Økonomi...7 Arbeidsprogram 2008:...8 Målindikatorer:...9

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:...2

INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:...2 INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:...2 Politisk administrasjon...5 Fellestjenesten...6 Oppvekst og kultur...9 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 15 Helse/pleie og omsorg... 20 Teknikk, plan og

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Økonomirapport nr

Økonomirapport nr Økonomirapport nr 3-2010 per 31. august 2010 Kommunestyret fattet i forbindelse med budsjettbehandlingen i møte den 17. desember 2009, sak 63/09 følgende vedtak: 8. Det legges fram økonomirapporter for

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Økonomiplan 2009 2012. Budsjettrammer for 2009 FLESBERG KOMMUNE

Økonomiplan 2009 2012. Budsjettrammer for 2009 FLESBERG KOMMUNE Økonomiplan 2009 2012 Budsjettrammer for 2009 FLESBERG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 55/2008 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 55/2008 Økonomiplan 2009-2012, Budsjettrammer 2009

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Arkivsak: 201300399 Arkivkode: 121 Saksbehandlere: Brastad, Dalby, Kovp og Omane-Brobbey Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 25.11.2014 ØKONOMISK

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 123 739 124 591-852 281 452 44,0 % 196 45,5 %

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Rådmannens forslag til

Rådmannens forslag til Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014 2017 Budsjett 2014 21. oktober 2013 Innhold i dokumentet Kommuneplan og prioriterte mål for perioden Folkehelse og bolyst Næringsutvikling og arbeidsplasser

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Forpliktende plan for Steigen kommune

Forpliktende plan for Steigen kommune Forpliktende plan for Steigen kommune 2018-2021 Steigen Kommune 5. desember 2018 1 Innhold Forpliktende plan... 3 Oppsummert... 3 Formål og innhold i planen... 3 Analyse... 4 Oppfølgingsplan... 5 Vedtatte

Detaljer

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 Saksframlegg REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/289 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskap for

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tertialrapporten pr. 30.04.12

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring Område: 10 Rådmann Forventes som budsjett Utgifter 32 864 153 32 900 564 40 418 000 100 81 Inntekter 3 402 640 2 065 833 3 137 000 165 108 Sum område: 10 Rådmann 29 461 513 30 834 731 37 281 000 96 79

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2011 Flesberg kommune. Sammendrag driftsregnskapet...

FLESBERG KOMMUNE. RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2011 Flesberg kommune. Sammendrag driftsregnskapet... FLESBERG KOMMUNE RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet...2 Politisk administrasjon...8 Fellestjenesten...9 Oppvekst og kultur...13 NAV Numedal - Sosial og barnevern...18

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2/2013 Rådmannens innstilling: Formannskapet tar rapport 2. tertial

Detaljer

SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER 2. RESSURSBRUK. Sosial- og barneverntjenesten Flesberg og Rollag

SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER 2. RESSURSBRUK. Sosial- og barneverntjenesten Flesberg og Rollag SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 2/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantina, Akersbakken 27 Møtetid: Tirsdag 25. mars 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 90744608 SAKSKART Saker til behandling

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Tertialrapport nr. 1/2016.

Tertialrapport nr. 1/2016. Tertialrapport nr. 1/2016. Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 58/16 den 01.06.2016 Tertialrapport nr. 1/2016 for Hol kommune. Sammenstilling av indikatorer og status politiske vedtak i forbindelse med

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

RAPPORT FOR 1. TERTIAL

RAPPORT FOR 1. TERTIAL FLESBERG KOMMUNE Tertialrapport 1-2011 Flesberg kommune RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2011 INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:...2 Politisk administrasjon...5 Fellestjenesten...6 Oppvekst og kultur...10

Detaljer

SOSIAL OG BARNEVERN/NAV Numedal

SOSIAL OG BARNEVERN/NAV Numedal NAV Buskerud Mottaksteam Kommunal\ statlig Arbeids- og velferds Nav leder direktoratet Partnerskapet Sosial- og Sh helse dir. direktoratet og Oppfølgingsteam Kommunal\statlig Fylkesmann i Buskerud og Kommuner

Detaljer