INNHOLD: Side. Tertialrapport Flesberg kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune"

Transkript

1 INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk adm... 5 Økonomi... 5 Fellestjenesten... 6 Økonomi... 6 Arbeidsprogram 2009:... 7 Målindikatorer:... 8 Oppvekst og kultur... 9 Økonomi... 9 Målindikatorer: Arbeidsprogram 2009: NAV Numedal - Sosial og barnevern Økonomi Arbeidsprogram 2009: Målindikatorer: Helse/pleie og omsorg Økonomi Målindikatorer: Arbeidsprogram 2009: Teknikk, plan og ressurs Økonomi Målindikatorer Arbeidsprogram Investeringsprosjekter Fravær Finans Oppfølgingspunkter i budsjettvedtaket for 2009 status pr. 1. sept: Side 1

2 Sammendrag driftsregnskapet: Etat Årsbudsjett Avvik hiå (kr) 0 - Politisk adm Fellestjenesten Oppvekst og kultur NAV Numedal - Sosial og barnevern Helse og omsorg Teknikk, plan og ressurs I tabellene som følger brukes følgende kolonner: Budsjett hele året Sum vedtatt budsjett for 2009 Budsjett hittil i år Periodisert budsjett. Kan ha noe avvik da det kan variere noe fra år til år hvilken måned utgiftene belastes i regnskapet. Lønn skal være bra periodisert. Lønn må sees i sammenheng med 071 refusjon folketrygden. Regnskap hittil i år Regnskap pr Avvik i kr hittil i år Avvik mellom periodisert budsjett og regnskap pr Side 2

3 Opprinnelig Budsjett Regnskap Avvik Prognose Kommentarer: budsjett Avvik Drift Etatene - netto ramme Drift Andre inntekter: Skatteinntekter Rammetilskudd Inntekter i tråd med anslag Eiendomsskatt Inntekter i tråd med anslag Konsesjonskraft - netto Fast avtale for 2008 Konsesjonsavgifter Innbetales i desember Andre statstilskudd ok Kompensasjonstilskudd Innbetales i desember Motpost avskrivninger Bokføres i desember Kompensasjon mva investeringsregnskapet Premieavvik KLP Andre utgifter: Dekning av tidl.års regnskapsm.merforbruk Bokføres i desember Avsetning til bundne fond Bokføres i desember Avsetning til disposisjonsfond Bokføres i desember Netto renter/avdrag Renteutgifter/inntekter Netto drift Drift etatene netto rammer Vurdert avvik for etatene pr framkommer slik: Side 3

4 Periodisert Vurdert avvik Etat (T) budsjett Regnskap Avvik Politisk adm Sentraladministrasjonen Oppvekst og kultur Sosial og barnevern Helse/pleie og omsorg Teknikk,plan og ressurs Sum netto driftsramme for enhetene viser negativt avvik på 2,8 millioner kroner pr 31. august. De største avvikene er innen etatene Helse og omsorg og Teknikk, plan og utvikling. Det vises i denne forbindelse til den enkelte etats sine kommentarer i tertialrapporten. Basert på den økonomiske statusen pr. 2 tertial samt det vi vet om driftssituasjonen for 3. tertial, vil en prognose for årets slutt tilsi et negativt avvik på ca 4,6 millioner kroner for etatene samlet. Dersom dette blir resultatet vil delvis inndekning skje ved at tidligere underskudd ikke dekkes inn og avsetning til disposisjonsfond ikke gjennomføres. Dette utgjør til sammen 1,6 millioner kroner. Det vil si at vi kommunens underskudd i 2009 kan bli ca 3 millioner kroner. Dette betyr også at vi fortsatt vil være i Robeck. 2. Skatteinntekter Skatteinngangen pr 31. august er 4,17 % høyere enn samme tidspunkt i fjor. Pr 1. tertial 2009 var tilsvarende sammenlikning 9,35 % høyere enn samme tidspunkt i fjor. Det er altså skjedd en reduksjon i skatteinngangen de 4 siste månedene. For landet er skatteingangen 7,3 % høyere en samme tidspunkt i fjor, mens den for 1. tertial var 9,9 % høyere. Dette viser at det også er en reduksjon på landsbasis. Det knytter seg stor spenning til skatteinngangen resten av året, om tendensen i Flesberg kommune fortsetter. Kommunens budsjettanslag er 4,86 % høyere enn skatteinngang for For landet er anslaget 5,5 %. Skatteinngang pr : Differanse Sum skatt 1.september ,17 % % av total skatteinngang 62 % 62 % 67 % 66 % Totalt i året Rev, budsjett Sum skatt 31. des ,86 % Side 4

5 Politisk administrasjon Økonomi Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Refusjoner Overføringer Sum driftsinntekter Sentral statusvurdering: Ansvarsområdet Politisk administrasjon er totalt sett under kontroll pr Det er et merforbruk på kopiering og portoutgifter under kommunestyret, og dette har sammenheng med utsendelse av mye papir i forbindelse med mange og store plansaker. Hvorvidt møtegodtgjøringsposten vil gå i balanse vet vi ikke før i slutten av året når vi har fått summert alle utgifter tilknyttet de politiske møtene. Det ligger et merforbruk på Valg, men dette er p.g.a. periodiseringen. Side 5

6 Fellestjenesten Økonomi Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Sum finansutgifter Salgsinntekter Refusjoner Refusjon folketrygden Overføringer Sum driftsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum finansinntekter Sentral statusvurdering: Status for Fellestjenesten: Fellesutgifter og IKT er under kontroll. Når det gjelder merforbruket på interkommunale prosjekt på i alt kr. 354', så er det noe som skal føres på IKT (telefonutgifter), samt at denne utgiften også skal fordeles på de andre Numedalskommunene. Likevel ligger det an til et merforbruk på dette kapitlet grunnet nye prosjekter under Kongsbergregionene, som ikke var tilstrekkelig budsjettert (ca. kr. 70'). Næringsutvikling ligger an til merforbruk som p.t. ligger på - 317'. I de siste årene har det vært merforbruk på dette kapitlet pga større overføringer til næringsformål enn budsjettert. Finansiering av dette kapitlet gjøres med forbruk fra næringsfondet. Som opplyst i årsmeldingen vil man med de vedtak som er gjort ha forbrukt næringsfondet i Det vil i løpet av året vil det komme opp en sak til politisk behandling om styrking av næringsfondet. Side 6

7 Arbeidsprogram 2009: Større utredninger/ arbeider Sluttføre arkivering i K2000. Starte prosessen med fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte. Revidere/oppdatere kommunens personalreglement og HMSreglement. Planarbeider Sluttføring revisjon av plan for kriseledelsen og beredskapsplanen Utarbeide reglement for de politiske komiteene. Revisjon av kommunens politivedtekter Arkivplanen - sluttføring (herunder fastsetting av rutiner). Interkommunalt samarbeid Bidra med nødvendige ressurser i pågående prosess i interkommunalt IKT-samarbeid innenfor Kongsbergregionen. Vurdere behov for interkommunalt hytte/fritidsmagasin i Numedal. Nye reformer, lovendringer av betydning Annet Videreutvikle kommunens arbeidsgiverplattform med hovedfokus på ledelse. Bidra med nødvendige ressurser til videreutvikling av kommunens informasjon til publikum ved hjelp av IKT og internett, herunder å tilrettelegge informasjon og tjenester for Min-Side (e-servicetorget) samt å utarbeide nødvendige tjenestebeskrivelser. Gjennomføring (sluttføring) av Ephorte-moduler (ansettelse, byggesak og delingsmodul). Gjennomføre kap , kap og kap. 5 lønnsforhandlinger. Forberede og gjennomføre kommunens ansvar for Stortings- og sametingsvalget. Lage nye forskrifter om åpningstider i h.h.t. serveringsloven. Evt. interkommunalt samarbeid. Kommentarer Har jobbet mye med arkivering i K 2000 i det siste og det nærmer seg nå avslutningen på den fysiske arkiveringen. Har nå utført en større revidering av personalreglementet. For øvrig er dette en kontinuerlig prosess. Snart sluttført. Ikke påbegynt Ikke påbegynt Må avvente til etter at den fysiske arkiveringa er avsluttet. Vi har bidratt som forutsatt. Deltatt med bidrag i hyttemagasin. Er gjort avtale med KS om lederopplæring i 2009/2010 Det har ikke vært nødvendig kapasitet til dette arbeidet nå. Avventer utspill fra prosjektansvarlig i annen kommune. Vil bli gjennomført høsten 2009, er i rute. Er i rute. Ikke igangsatt p.g.a. kapasitetsproblemer. Side 7

8 Målindikatorer: Mål Økonomi: % avvik regnskap/budsjett +1,3-2,4-1,6 0-1,6 Medarbeidere: Vernerunder Delvis Ja Ja Ja Ikke enda Kompetansetiltak Ja Ja Mer målrettet Mer målrettet Kontinuerlig vurdering Gjennomførte medarbeidersamtaler Ja Delvis Ja Ja Delvis Gjennomført medarbeiderkartlegging 100% 100% Ikke enda Tjeneste: * Journalføring av post innen 3 dager Ja Ja Ja Ja Ja Ansettelser innen en mnd. etter søknadsfrist Delvis Delvis Ja Ja Delvis Bistå etatene i personalsaker og i HMS ved behov og Ja Ja Ja Ja Ja på kort varsel Fysisk arkivering og avslutning av saker Ikke Ikke Ikke påbegynt Påbegynnes Godt i gang påbegynt påbegynt ** Intern IKT-bistand- og hjelp i administrasjon På dagen På dagen På dagen Telefonisk på dagen, ellers i løpet av 2 Telefonisk på dagen, ellers i løpet av 2 dager dager Elektroniske tjenester (selvbetjening): Ephorte-moduler- herunder ansettelsesmodul Nei Nei Påbegynt Ja Ikke avsluttet Skjermdialog (inkl. tjenestekatalog, CRM osv.) Påbegynt Påbegynt Videreutvikles Videreutvikles Kontinuerlig prosess Utviklingsmål: Behov for revisjon innhold nettsider Ikke Ikke påbegynt Ikke påbegynt Er påbegynt Påbegynt Samfunn: Brukerundersøkelse nettsider og e-servicetorg Påbegynt Videreutv. Videreutv. Videreutv. Kontinuerlig prosess Side 8

9 Oppvekst og kultur Økonomi Enhet Avvik hia Avvik i % Oppvekst og kultur adm Barnehagene i Flesberg Bibliotek Flesberg barne- og ungdomsskole Lampeland skole Lyngdal skole Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Sum finansutgifter Salgsinntekter Refusjoner Refusjon folketrygden Overføringer Sum driftsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum finansinntekter Side 9

10 Sentral statusvurdering: Etaten har et positivt avvik på kr '. Området Oppvekst adm. har ubetalt kommunens andel til PPT-OT i en engangssum for 2009, og derfor viser denne posten et negativt beløp på kr. 200'. På årsbasis ligger utgiftene til PPT kr. 50' høyere enn budsjettert. Vi har så langt i år ikke hatt elever i voksenopplæringen. Det betyr at vi må påregne å tilbakebetale tilskuddet på kr. 230'. Lønnsutgiftene er noe høyere enn budsjettert. Ut fra det vi kan se er lønnstillegget bare delvis kompensert. En del refusjoner tas inn på slutten av året, og skolenes kursutgifter skal delvis dekkes av avsatte fondsmidler. Området Barnehage sitt positive avvik skyldes bl.a. 2. utbetaling av skjønnsmidler i august på kr. 156'. Totalt har vi da fått nesten 1 mill i skjønnsmidler (kr. 600' var budsjettert). Foreløpig tilskuddsberegning til private barnehager for 2009 er beregnet til ca. kr. 1,9 mill (500' var budsjettert) hvorav et forskudd på kr. 200' er utbetalt til Lyngdal nye barnehage. I tillegg kommer evt. etterbetaling etter klagebehandlingen for Vi har oversendt våre beregninger til Kongsberg for kvalitetssikring, da det er snakk om store avvik i forhold til det budsjetterte. Lønnsutgiftene ligger noe høyere enn budsjettert. Lønnsutgiftene innenfor området Skole ligger godt under det budsjetterte. Dette skyldes bl.a. følgende forhold: 1. Skolene har flere ansatte med betraktelig lavere årslønn enn fjor. 2. Vi har satt i verk innsparingstiltak for skoleåret 2009/10 som får virkning også denne høsten. Dette for å klare kravet om innsparing på kr. 1,3 mill. i Noen lønnsutgifter for august blir betalt etterskuddsvis. Driftsutgiftene ligger høyere enn budsjettert grunnet innkjøp av lærebøker og annet utstyr i forbindelse med oppussing av lokaler. Regnskapet til Lyngdal skole ligger fortsatt inne i Agresso. Lønns- og driftsmidler skal overføres til Flesberg og Lampeland skoler. Vi har utgifter til alternativ undervisning på kr. 300' så langt i år. Disse dekkes av budsjetterte lønnsmidler, men blir postert under "andre konsulenttjenester", som da viser negativt avvik. Refusjon sykepenger viser positiv økonomisk nettoeffekt for skolene. Regnskapet for etaten forventes å ha et positivt avvik ved årsslutt. Overskuddet vil i stor grad være avhengig av det endelige beløpet som skal utbetales til de private barnehagene. Side 10

11 Målindikatorer: Mål Økonomi: % avvik regnsk/budsjett 0 + 3,25% Medarbeidere: Kompetanseutvikling: Skole Barnehage Gjennomføre minimum 3 dager kompetanseutvikling for det pedagogiske personalet. Ta i bruk IKT på alle avdelinger. Gjennomføre ett assistentkurs. Redusere andel førskolelærerstillinger med dispensasjon fra utdanningskrav. Færre arbeidstakere i engasjementstillinger. Gjennomført Under arbeid Det gis opplæring/veiledning Arbeides med Personalstabilitet i barnehagen Ikke oppnådd Gjennomført kartlegging HMS Medarbeiderundersøkelse Ikke gjennomført Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % Tilbud om samtaler: 100% Gjennomførte samtaler: 90 % Vernerunder Gjennomføre minst en vernerunde i alle enheter. Gjennomført med unntak av biblioteket og oppvekstkontoret Tjeneste: Barnehage Barnehagedekning Kvalitetssikringssystem Tilsyn Administrativt system Skole Læringsresultat Skaffe alle søkere barnehageplass. Legge system for kvalitetssikring på Fronter Gjennomføre tilsyn i to barnehager etter plan for tilsyn. Ta i bruk Oppad i alle ledd. -Ungdomsskoleelevenes grunnskolepoeng skal ligge over gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner. Gjennomført, men gitt avslag på utvidelse av plass. Få ledige plasser i kommunal drift ut fra dagens bemanning. Ikke gjennomført Ikke gjennomført I bruk, men behov for mer opplæring for å utnytte systemets muligheter Ikke oppnådd Kvalitetsutvikling - Gjennomføre en utviklingssamtale ved hver skole Gjennomført Side 11

12 med fokus på oppfølging av skolens kvalitetssystem. Leseopplæring -Alle skolene skal ta i bruk LUS (leseutviklingsskjema). Gjennomført Administrativt system Kultur Gjennomførte tiltak -Ta i bruk Oppad i alle ledd. -Gjennomføre planlagte tiltak innen Den kulturelle oppvekstsekk. -Øke besøket på Middelalderuka -Deltakelse i UKM Numedal med min. 15 deltakere Bibliotek Øke antall besøk og utlån. Oppnådd Gjennomført - SFO Gjennomført - skole Gjennomført Oppnådd: 6706 besøkende Oppnådd Elektroniske tjenester : Søknadsskjemaer Alle aktuelle skjema aktive. Gjennomført Nettsider Oppdaterte nettsider, nyhetsoppslag. Gjennomført for skole Ikke gjennomført for barnehage Arbeidsprogram 2009: Større utredninger/ arbeider Planarbeider Utredning av framtidig skolestruktur. Gjennomføre plan for videre arbeid med ny barneskole/flerbrukshall på Stevningsmogen. Kultur - Dåset: - Starte arbeidet med nytt septikopplegg. - Sluttføre planlagte infotiltak: Brosjyre og informasjonstavle. Skole - Utarbeide ny 3-årig kompetanseutviklingsplan for det pedagogiske personalet i skolen. - Evaluere og justere skolens kvalitetssystem. Kommentar Ny, midlertidig skolestruktur er innført fra Gjennomført Brosjyre utgitt. Informasjonstavle under arbeid Gjennomført Gjennomført Bibliotek - Revidere kommunedelplan for Flesberg bibliotek Arbeidet Forarbeid til revidert bibliotekplan er i gang. ble utsatt på grunn av samarbeidsprosjektet med Rollag Bibliotekplanen skal tas inn i ny Kulturplan og Side 12

13 Tverretatlig samarbeid Interkommunalt samarbeid Nye reformer, lovendringer av betydning Barnehage - Vurdere behov for barnehageplasser i ulike deler av kommunen. - Arbeid med bedre utnyttelse av barnehageplassene. Kultur - Starte prosess med utarbeidelse av kulturplan Start: høsten Gjennomføre tiltak knyttet til rusforebyggende arbeid og foreldreveiledning. - Samarbeid Flesberg og Rollag kommuner om felles IKTveilederressurs, utarbeiding av stillingsinstruks. - Samarbeid om delprosjektene i regionalt program for skoleutvikling (Kongsbergregionen). Skole Videre arbeid med implementering av grunnskolereformen med særlig vekt på systematisk leseopplæring og vurdering av lesekompetanse. Barnehage Endre vedtekter som følge av ny lov og innfri kravet i ny lov om at barn som fyller et år innen utgangen av august det året det søkes om barnehage, etter søknad har rett til å få plass i barnehage fra august vil begynne å gjelde. behandles politisk i Delvis gjennomført Gjennomført Gjennomført Gjennomført 1 foreldremøte Gjennomført 1 møte i MOT-gruppa Avtalen underskrevet. Stillingsinstruks under arbeid Gjennomført Gjennomført Gjennomført Side 13

14 NAV Numedal - Sosial og barnevern Økonomi Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Sum finansutgifter Refusjoner Refusjon folketrygden Sum driftsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum finansinntekter Sentral statusvurdering: 2. tertialrapport 2009 viser samme utvikling som rapportert pr. 1. tertial i forhold til budsjettmessig utvikling. Området administrasjon viser et positivt avvik på ca. kr ,-. Her er ikke refusjon/betaling kommunal andel lederlønn fullt ut belastet, samt at planlagt innkjøp av driftsutstyr er utsatt. Det positive avviket vurderes som ajour i forhold til resultat Området sosial har et negativt avvik på ca. kr ,-. Hovedvekten av det negative avviket omhandler økonomisk sosialhjelp. Området økonomisk sosialhjelp har også i 2. tertial et betydelig avvik på ca. kr ,-, mot et overforbruk i 1.tertial på kr ,-. Her er flere årsaker. Avviket kan reduseres noe, da det er en del refusjoner fra statlige NAV-tjenester som kommer inn. Likevel ser en at overforbruket er prosentvis høyt. Tjenesteområdet viser at det er kommet noen nye brukere, samt at det er flere brukere som har fått redusert inntekt i forhold til arbeidsmarkedet. En kan våge å kalle det en positiv utvikling når det er en reduksjon i avviket i h.h.t. periodisert budsjett fra 1. tertial til 2. tertial. Side 14

15 De siste tallene for arbeidsledige er at Flesberg nærmer seg det en kan kalle en lav/normalisering med 1,4 % ledighet, mens Rollag ligger noe høyere med 3,2 %. Et økt fokus framover i forhold til iverksetting av kvalifiseringsprogrammet for en del deltakere vil kunne bidra overfor økte sosialhjelpsutbetalinger. Området følges nøye framover, og signalene i 1.tertialrapport holder stikk i forhold til at budsjettet innenfro området ikke vil holde i Kvalifiseringsprogrammet (KVP) har et overskudd i forhold til periodisert budsjett. Kommunene har mottatt de overføringer som skal gå til KVP i Dette på grunn av at man ikke har iverksatt med det antallet deltakere man var tildelt, jfr. tildelte måltall. Her er flere tiltak planlagt iverksatt høsten 2009, som gir god grunn til måloppnåelse på måltall KVP. Et positivt avvik på ca. kr ,- vil bli betydelig redusert mot slutten av året. Området barnevern viser et negativt avvik på ca. kr ,-. Dette er en halvering av negativt avvik fra 1. tertial. Enkeltområder som tiltak i hjemmet (støttekontakt, avlastning, barnehage, m.m.) har et overforbruk på ca. kr ,-. Likeså sakkyndige, advokatutgifter i forhold til fylkesnemndsak ca. kr ,-. Pliktmessige sosiale utgifter øker også når antall tiltak iverksettes. Km-godtgjøring har også et negativt avvik. Nye tiltak utenfor hjemmet vil få konsekvenser mot slutten av Refusjon for felles fosterhjemstilling med Nore og Uvdal er refundert for første halvår. Grunnen til at avviket ikke jfr. periodisert budsjett er større enn det faktisk er, er at planlagte tiltak utenfor hjemmet iverksettes i 3. tertial, og ikke 2. tertial. Selv med mindre negativt avvik pr. 2. tertial, vil ikke barnevernbudsjettet holde ut Dette kun avhengig av tidspunkt for iverksetting av nye lovpålagte tiltak. Området flyktninger er iverksatt, og vil gjøre seg gjeldene i 3. tertial. Tiltak som er fremmet, og vedtatt, i forhold til budsjettjusteringer i 2009 på kr ,- vil ikke kunne gjennomføres. Det har vært jobbet med alle områder i de foreslåtte tiltakene. Det er gjennomført reduksjon på alle områder unntatt barnevern. Her er det gjort vurdering av alle tiltak som løper innen barnevern, og flere tiltak er vedtatt opphørt. Her har det likevel blitt en økning i tiltak innenfor barnevern som kostnadsmessig er dyrere enn opphørte tiltak, hovedvekten er tiltak utenfor hjemmet, samt sakkyndig og advokatutgifter i forbindelse med fylkesnemndsak. Oppsummert kan det være lett å bare se på de budsjettpostene som har positivt avvik pr. i dag, og vurdere budsjettsituasjonen som ajour. Men: Disse områdene blir belastet med kommende utgifter resten av NAV Numedal har utfordringer i forhold til: Arbeidsmarkedet, iverksetting av Kvalifiseringsprogrammet, økonomisk sosialhjelp og tiltak innen barnevern. Prognosen på helårsvirkning av budsjettet for 2009 er vurdert dit hen at det vil bli et samlet negativt avvik på ca. kr ,- pr I dette bildet må en også ta med den betalingsmodellen som gjelder for dette interkommunale samarbeidet (Flesberg/Rollag - 60/40). Side 15

16 Arbeidsprogram 2009: Større utredninger/ arbeider Planarbeider Mottak flyktninger Nye reformer, lovendringer av betydning Drift av NAV Numedal som ny organisasjon vil prege mye av Flesberg, Rollag og NAV Buskerud har etablert en omfattende organisasjon med bred tjenestemeny. Det vil ta noe tid før en slik organisasjon har gått seg til. Det ligger store utfordringer i å nå definerte mål både for organisasjonen via styringslinjene, ansatte, m.m. Brukere skal stå i sentrum i denne prosessen. Det iverksettes en del nye tiltak, og disse skal være både jfr sentrale føringer, lokale forutsetninger og brukere sitt behov. En aktiv deltakelse i barnevernsnettverket for Kongsberg regionen prioriteres. Aktiv bruk av bevilgede skjønnsmidler, samt nye søknader. Drifte internkontroll for barneverntjenesten. Nye stønadsformer NAV Numedal: kvalifiseringsprogrammet arbeidsevnevurdering arbeidsavklaringsstønad kompetanseplan markedsplan, m.m. Handlingsplan vold i nære relasjoner Flesberg kommune har fått konkret forespørsel (Rollag vil få forespørsel) om mottak av flyktninger En må påberegne budsjettmessige endringer justering hvis kommunestyrene vedtar mottak. Arbeidsavklaringsstønad ( ) Kommentarer NAV Numedal er i en tidlig driftsfase. Det er utfordringer i forhold til å samkjøre tjenesteområdene. Utfordring i forhold til kompetanseløp, endring i arbeidsmarkedet, m.m. Organiseringen i Numedal har gitt oss utfordringer, og dette følges opp i partnerskapsmøter. Fokus på; god service, utbetalinger ril rett tid. Partnerskapsmøtene er arena for drøfting og informasjon. Mye av planarbeid har måttet nedprioriteres da tjenesteyting står i fokus. Barnevernnettverket status framdriftsplan september Flesberg kommune vedtatt mottak. Utfordring i forhold til boligsituasjon, som det er jobbet aktivt med. Flyktningkonsulent ansatt mai -09. Departementet har utsatt ordningen til Strategiplan à jour, kompetanseløp høst -09. Side 16

17 Målindikatorer: Mål Økonomi: 0 % avvik regnskap/budsjett F: -1,6 %/ 0 % 0 % -0,85 R:-8,7 % NAV etablering i h.h.t. budsjett 0 % gjennomført Medarbeidere: Vernerunder gjennomført Kompetansetiltak Div. kurs Div. kurs Div. kurs, omfattende NAV opplæring. Kompetansløp så langt gjennomført, omfattende også framover. Sykefravær NAV Numedal Nå definerte interne mål Løpende vurderinger NAV Numedal Medarbeiderundersøkelser gjennomført Gjennomførte medarbeidersamtaler ja Nei ja Delvis gjennomført Tjeneste: Sosialtjenesten NAV Numedal 2 uker 2 uker 2 uker behandlingstid gjennomført behandlingstid behandlingstid NAV Numedal Oppnå definerte eksterne og Delvis gjennomført lokale mål NAV Numedal Kvalifiseringsprogrammet Jfr. tildelt måltall gjennomført Barneverntjenesten Lovpålagte Lovpålagte Lovpålagte frister Gjennomført, få unntak (flere ulike frister ut fra status i saker) frister frister Bostøtte Termin frister Termin frister Mnd. frister gjennomført Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknadsskjema. Bostøtte Bostøtte Bostøtte gjennomført Utviklingsmål (NAV reform konkrete mål i fht selvbetjening) behov for revisjon nettsider/tjenester Ikke gjennomført NAV Numedal nye selvbetjeningsløsninger implementert i 2008 Samfunn : Brukerundersøkelse Ikke gjennomført Ikke gjennomført Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Bør gjennomføres i gjennomført Ikke gjennomført Side 17

18 Helse/pleie og omsorg Økonomi!" ## Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Sum finansutgifter Salgsinntekter Refusjoner Refusjon folketrygden Overføringer Sum driftsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum finansinntekter Side 18

19 Sentral statusvurdering: Helse og omsorg vil få et stort merforbruk i I 2. tertial er merforbruket på kr ,-. Man ligger på etterskudd i forhold til en del inntekter, og noen av disse kommer på slutten av året. Det er likevel grunn til å forvente et merforbruket kan bli på mer enn kr ,- pr En stor årsak til merforbruket er at det ikke er tatt høyde for at vakttilleggene har økt vesentlig mer enn lønnstilleggene for øvrig. I tillegg kjøper etaten tjenester for brukere i andre kommuner. Prisøkningen har vært stor grunnet kostbare lønnsoppgjør de siste årene. Dette er det heller ikke tatt tilstrekkelig høyde for. Det må presiseres at tjenestenivået ikke har økt verken på sykehjem eller i hjemmetjenester utover det som følger av økte brukerbehov. Etaten har så langt ikke klart å redusere kostnader tilsvarende økt kostnadsnivå. Kravene til tjenester er store, og skal man iverksette tiltak som monner i forhold til budsjettbalanse så må man redusere i tjenester og tjenestenivå. For å få en uavhengig vurdering av etatens drift og tjenesteyting, har man fått assistanse fra RO-senteret (Ressurssenter for pleie og omsorgstjenester). Rapport vil foreligge primo oktober. Ut fra denne rapporten vil etaten legge frem forslag til reduksjoner og endringer. Målindikatorer: Utviklingen av indikatorer for å målrette virksomheten er i startfasen, og en må derfor i samarbeid med nabokommunene vinne erfaring i dette. I helse- og omsorgsetaten er det vanskelig å finne målbare størrelser som gir svar på om etaten oppfyller vedtatte mål. Oversikten nedenfor gir noen indikatorer, og en vil arbeide videre for å finne gode indikatorer Mål Økonomi % avvik regnskap/budsjett % Medarbeidere Medarbeiderundersøkelse 1 gang pr. år Planlagt X X Utføres etter sommeren Sykefravær 8 % 8% 8% % Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100% 100% 0 Sykepleierressurser utnyttet over døgnet 0 I arbeid gjennomføres gjennomført Ufaglærte medarbeidere tilbys opplæring til fagarbeider. Ny sykepleierstudent med stipend årlig nye helsefagarbeiderlærlinger årlig Tjeneste Kjøkken 90 brukere Hjemmehjelp: Antall brukere og tid i gjennomsnitt. 109 brukere 88 Mange brukere får litt tjenester svært mange yngre brukere! Standard og praksis må revurderes. Side 19

Tertialrapport 1-2009 Flesberg kommune

Tertialrapport 1-2009 Flesberg kommune INNHOLD: Side Oppsummering... 2 Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Politisk adm... 6 Økonomi... 6 Fellestjenesten... 7 Økonomi... 7 Arbeidsprogram 2009:... 8 Målindikatorer:... 9 Oppvekst og kultur... 10

Detaljer

POLITISK STYRING OG SENTRALADMINISTRASJONEN

POLITISK STYRING OG SENTRALADMINISTRASJONEN Fellestjenesten har sekretariatsansvar for den politiske virksomheten, og er stabs- og støttefunksjon for kommunens administrative ledelse. Andre hovedansvarsområder er; personal, informasjon/ikt, arkiv-

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:... 2

FLESBERG KOMMUNE. INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:... 2 FLESBERG KOMMUNE INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk administrasjon... 5 Fellestjenesten... 6 Oppvekst og kultur... 9 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 14 Helse/pleie og omsorg...

Detaljer

Tertialrapport 1-2008 Flesberg kommune. Oppsummering... 2. Sammendrag driftsregnskapet:... 3. Totalt for alle etatene... 5 Økonomi...

Tertialrapport 1-2008 Flesberg kommune. Oppsummering... 2. Sammendrag driftsregnskapet:... 3. Totalt for alle etatene... 5 Økonomi... INNHOLD: Side Oppsummering... 2 Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Totalt for alle etatene... 5 Økonomi... 5 Politisk adm... 6 Økonomi... 6 Sentraladministrasjonen... 7 Økonomi... 7 Arbeidsprogram 2008:...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Tertialrapport 2-2008 Flesberg kommune

Tertialrapport 2-2008 Flesberg kommune INNHOLD: Tertialrapport 2-2008 Flesberg kommune Oppsummering...2 Sammendrag driftsregnskapet:...3 Politisk adm...6 Økonomi...6 Sentraladministrasjonen...7 Økonomi...7 Arbeidsprogram 2008:...8 Målindikatorer:...9

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:...2

INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:...2 INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:...2 Politisk administrasjon...5 Fellestjenesten...6 Oppvekst og kultur...9 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 15 Helse/pleie og omsorg... 20 Teknikk, plan og

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Økonomirapport nr

Økonomirapport nr Økonomirapport nr 3-2010 per 31. august 2010 Kommunestyret fattet i forbindelse med budsjettbehandlingen i møte den 17. desember 2009, sak 63/09 følgende vedtak: 8. Det legges fram økonomirapporter for

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiplan 2009 2012. Budsjettrammer for 2009 FLESBERG KOMMUNE

Økonomiplan 2009 2012. Budsjettrammer for 2009 FLESBERG KOMMUNE Økonomiplan 2009 2012 Budsjettrammer for 2009 FLESBERG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 55/2008 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 55/2008 Økonomiplan 2009-2012, Budsjettrammer 2009

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 Saksframlegg REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/289 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskap for

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tertialrapporten pr. 30.04.12

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER 2. RESSURSBRUK. Sosial- og barneverntjenesten Flesberg og Rollag

SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER 2. RESSURSBRUK. Sosial- og barneverntjenesten Flesberg og Rollag SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2011 Økonomiplan

Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2011 Økonomiplan Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret reduseres fra 12,8 til

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2011 Flesberg kommune. Sammendrag driftsregnskapet...

FLESBERG KOMMUNE. RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2011 Flesberg kommune. Sammendrag driftsregnskapet... FLESBERG KOMMUNE RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet...2 Politisk administrasjon...8 Fellestjenesten...9 Oppvekst og kultur...13 NAV Numedal - Sosial og barnevern...18

Detaljer

RAPPORT FOR 1. TERTIAL

RAPPORT FOR 1. TERTIAL FLESBERG KOMMUNE Tertialrapport 1-2011 Flesberg kommune RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2011 INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:...2 Politisk administrasjon...5 Fellestjenesten...6 Oppvekst og kultur...10

Detaljer

SOSIAL OG BARNEVERN/NAV Numedal

SOSIAL OG BARNEVERN/NAV Numedal NAV Buskerud Mottaksteam Kommunal\ statlig Arbeids- og velferds Nav leder direktoratet Partnerskapet Sosial- og Sh helse dir. direktoratet og Oppfølgingsteam Kommunal\statlig Fylkesmann i Buskerud og Kommuner

Detaljer

Tertialrapport nr. 1/2016.

Tertialrapport nr. 1/2016. Tertialrapport nr. 1/2016. Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 58/16 den 01.06.2016 Tertialrapport nr. 1/2016 for Hol kommune. Sammenstilling av indikatorer og status politiske vedtak i forbindelse med

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1979 210 Gro Øverby ØKONOMIRAPPORT SEPTEMBER 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Økonomirapport for tas til orientering. 2. Prosjekt akuttbolig tilføres

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Forpliktende plan for Steigen kommune

Forpliktende plan for Steigen kommune Forpliktende plan for Steigen kommune 2017-2020 Steigen Kommune 22. november 2016 1 Innhold Forpliktende plan... 3 Oppsummert... 3 Formål og innhold i planen... 4 Analyse... 4 Inndekning av merforbruk...

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

TEKNIKK, PLAN OG RESSURS

TEKNIKK, PLAN OG RESSURS Etatssjef Driftsavdeling Landbruk/skog Plan og miljø Oppmåling/byggesak Teknikk, plan og ressurs er organisert med etatssjef som leder, og med en driftsavdeling som paraply for utearbeidere og renholdere.

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2014 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR

DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 29.02.2012 Rådmannen i Drammen 4. april 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av februar er oppsummert nedenfor: Skatteinngangen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer