INNHOLD: Side. Tertialrapport Flesberg kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune"

Transkript

1 INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk adm... 5 Økonomi... 5 Fellestjenesten... 6 Økonomi... 6 Arbeidsprogram 2009:... 7 Målindikatorer:... 8 Oppvekst og kultur... 9 Økonomi... 9 Målindikatorer: Arbeidsprogram 2009: NAV Numedal - Sosial og barnevern Økonomi Arbeidsprogram 2009: Målindikatorer: Helse/pleie og omsorg Økonomi Målindikatorer: Arbeidsprogram 2009: Teknikk, plan og ressurs Økonomi Målindikatorer Arbeidsprogram Investeringsprosjekter Fravær Finans Oppfølgingspunkter i budsjettvedtaket for 2009 status pr. 1. sept: Side 1

2 Sammendrag driftsregnskapet: Etat Årsbudsjett Avvik hiå (kr) 0 - Politisk adm Fellestjenesten Oppvekst og kultur NAV Numedal - Sosial og barnevern Helse og omsorg Teknikk, plan og ressurs I tabellene som følger brukes følgende kolonner: Budsjett hele året Sum vedtatt budsjett for 2009 Budsjett hittil i år Periodisert budsjett. Kan ha noe avvik da det kan variere noe fra år til år hvilken måned utgiftene belastes i regnskapet. Lønn skal være bra periodisert. Lønn må sees i sammenheng med 071 refusjon folketrygden. Regnskap hittil i år Regnskap pr Avvik i kr hittil i år Avvik mellom periodisert budsjett og regnskap pr Side 2

3 Opprinnelig Budsjett Regnskap Avvik Prognose Kommentarer: budsjett Avvik Drift Etatene - netto ramme Drift Andre inntekter: Skatteinntekter Rammetilskudd Inntekter i tråd med anslag Eiendomsskatt Inntekter i tråd med anslag Konsesjonskraft - netto Fast avtale for 2008 Konsesjonsavgifter Innbetales i desember Andre statstilskudd ok Kompensasjonstilskudd Innbetales i desember Motpost avskrivninger Bokføres i desember Kompensasjon mva investeringsregnskapet Premieavvik KLP Andre utgifter: Dekning av tidl.års regnskapsm.merforbruk Bokføres i desember Avsetning til bundne fond Bokføres i desember Avsetning til disposisjonsfond Bokføres i desember Netto renter/avdrag Renteutgifter/inntekter Netto drift Drift etatene netto rammer Vurdert avvik for etatene pr framkommer slik: Side 3

4 Periodisert Vurdert avvik Etat (T) budsjett Regnskap Avvik Politisk adm Sentraladministrasjonen Oppvekst og kultur Sosial og barnevern Helse/pleie og omsorg Teknikk,plan og ressurs Sum netto driftsramme for enhetene viser negativt avvik på 2,8 millioner kroner pr 31. august. De største avvikene er innen etatene Helse og omsorg og Teknikk, plan og utvikling. Det vises i denne forbindelse til den enkelte etats sine kommentarer i tertialrapporten. Basert på den økonomiske statusen pr. 2 tertial samt det vi vet om driftssituasjonen for 3. tertial, vil en prognose for årets slutt tilsi et negativt avvik på ca 4,6 millioner kroner for etatene samlet. Dersom dette blir resultatet vil delvis inndekning skje ved at tidligere underskudd ikke dekkes inn og avsetning til disposisjonsfond ikke gjennomføres. Dette utgjør til sammen 1,6 millioner kroner. Det vil si at vi kommunens underskudd i 2009 kan bli ca 3 millioner kroner. Dette betyr også at vi fortsatt vil være i Robeck. 2. Skatteinntekter Skatteinngangen pr 31. august er 4,17 % høyere enn samme tidspunkt i fjor. Pr 1. tertial 2009 var tilsvarende sammenlikning 9,35 % høyere enn samme tidspunkt i fjor. Det er altså skjedd en reduksjon i skatteinngangen de 4 siste månedene. For landet er skatteingangen 7,3 % høyere en samme tidspunkt i fjor, mens den for 1. tertial var 9,9 % høyere. Dette viser at det også er en reduksjon på landsbasis. Det knytter seg stor spenning til skatteinngangen resten av året, om tendensen i Flesberg kommune fortsetter. Kommunens budsjettanslag er 4,86 % høyere enn skatteinngang for For landet er anslaget 5,5 %. Skatteinngang pr : Differanse Sum skatt 1.september ,17 % % av total skatteinngang 62 % 62 % 67 % 66 % Totalt i året Rev, budsjett Sum skatt 31. des ,86 % Side 4

5 Politisk administrasjon Økonomi Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Refusjoner Overføringer Sum driftsinntekter Sentral statusvurdering: Ansvarsområdet Politisk administrasjon er totalt sett under kontroll pr Det er et merforbruk på kopiering og portoutgifter under kommunestyret, og dette har sammenheng med utsendelse av mye papir i forbindelse med mange og store plansaker. Hvorvidt møtegodtgjøringsposten vil gå i balanse vet vi ikke før i slutten av året når vi har fått summert alle utgifter tilknyttet de politiske møtene. Det ligger et merforbruk på Valg, men dette er p.g.a. periodiseringen. Side 5

6 Fellestjenesten Økonomi Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Sum finansutgifter Salgsinntekter Refusjoner Refusjon folketrygden Overføringer Sum driftsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum finansinntekter Sentral statusvurdering: Status for Fellestjenesten: Fellesutgifter og IKT er under kontroll. Når det gjelder merforbruket på interkommunale prosjekt på i alt kr. 354', så er det noe som skal føres på IKT (telefonutgifter), samt at denne utgiften også skal fordeles på de andre Numedalskommunene. Likevel ligger det an til et merforbruk på dette kapitlet grunnet nye prosjekter under Kongsbergregionene, som ikke var tilstrekkelig budsjettert (ca. kr. 70'). Næringsutvikling ligger an til merforbruk som p.t. ligger på - 317'. I de siste årene har det vært merforbruk på dette kapitlet pga større overføringer til næringsformål enn budsjettert. Finansiering av dette kapitlet gjøres med forbruk fra næringsfondet. Som opplyst i årsmeldingen vil man med de vedtak som er gjort ha forbrukt næringsfondet i Det vil i løpet av året vil det komme opp en sak til politisk behandling om styrking av næringsfondet. Side 6

7 Arbeidsprogram 2009: Større utredninger/ arbeider Sluttføre arkivering i K2000. Starte prosessen med fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte. Revidere/oppdatere kommunens personalreglement og HMSreglement. Planarbeider Sluttføring revisjon av plan for kriseledelsen og beredskapsplanen Utarbeide reglement for de politiske komiteene. Revisjon av kommunens politivedtekter Arkivplanen - sluttføring (herunder fastsetting av rutiner). Interkommunalt samarbeid Bidra med nødvendige ressurser i pågående prosess i interkommunalt IKT-samarbeid innenfor Kongsbergregionen. Vurdere behov for interkommunalt hytte/fritidsmagasin i Numedal. Nye reformer, lovendringer av betydning Annet Videreutvikle kommunens arbeidsgiverplattform med hovedfokus på ledelse. Bidra med nødvendige ressurser til videreutvikling av kommunens informasjon til publikum ved hjelp av IKT og internett, herunder å tilrettelegge informasjon og tjenester for Min-Side (e-servicetorget) samt å utarbeide nødvendige tjenestebeskrivelser. Gjennomføring (sluttføring) av Ephorte-moduler (ansettelse, byggesak og delingsmodul). Gjennomføre kap , kap og kap. 5 lønnsforhandlinger. Forberede og gjennomføre kommunens ansvar for Stortings- og sametingsvalget. Lage nye forskrifter om åpningstider i h.h.t. serveringsloven. Evt. interkommunalt samarbeid. Kommentarer Har jobbet mye med arkivering i K 2000 i det siste og det nærmer seg nå avslutningen på den fysiske arkiveringen. Har nå utført en større revidering av personalreglementet. For øvrig er dette en kontinuerlig prosess. Snart sluttført. Ikke påbegynt Ikke påbegynt Må avvente til etter at den fysiske arkiveringa er avsluttet. Vi har bidratt som forutsatt. Deltatt med bidrag i hyttemagasin. Er gjort avtale med KS om lederopplæring i 2009/2010 Det har ikke vært nødvendig kapasitet til dette arbeidet nå. Avventer utspill fra prosjektansvarlig i annen kommune. Vil bli gjennomført høsten 2009, er i rute. Er i rute. Ikke igangsatt p.g.a. kapasitetsproblemer. Side 7

8 Målindikatorer: Mål Økonomi: % avvik regnskap/budsjett +1,3-2,4-1,6 0-1,6 Medarbeidere: Vernerunder Delvis Ja Ja Ja Ikke enda Kompetansetiltak Ja Ja Mer målrettet Mer målrettet Kontinuerlig vurdering Gjennomførte medarbeidersamtaler Ja Delvis Ja Ja Delvis Gjennomført medarbeiderkartlegging 100% 100% Ikke enda Tjeneste: * Journalføring av post innen 3 dager Ja Ja Ja Ja Ja Ansettelser innen en mnd. etter søknadsfrist Delvis Delvis Ja Ja Delvis Bistå etatene i personalsaker og i HMS ved behov og Ja Ja Ja Ja Ja på kort varsel Fysisk arkivering og avslutning av saker Ikke Ikke Ikke påbegynt Påbegynnes Godt i gang påbegynt påbegynt ** Intern IKT-bistand- og hjelp i administrasjon På dagen På dagen På dagen Telefonisk på dagen, ellers i løpet av 2 Telefonisk på dagen, ellers i løpet av 2 dager dager Elektroniske tjenester (selvbetjening): Ephorte-moduler- herunder ansettelsesmodul Nei Nei Påbegynt Ja Ikke avsluttet Skjermdialog (inkl. tjenestekatalog, CRM osv.) Påbegynt Påbegynt Videreutvikles Videreutvikles Kontinuerlig prosess Utviklingsmål: Behov for revisjon innhold nettsider Ikke Ikke påbegynt Ikke påbegynt Er påbegynt Påbegynt Samfunn: Brukerundersøkelse nettsider og e-servicetorg Påbegynt Videreutv. Videreutv. Videreutv. Kontinuerlig prosess Side 8

9 Oppvekst og kultur Økonomi Enhet Avvik hia Avvik i % Oppvekst og kultur adm Barnehagene i Flesberg Bibliotek Flesberg barne- og ungdomsskole Lampeland skole Lyngdal skole Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Sum finansutgifter Salgsinntekter Refusjoner Refusjon folketrygden Overføringer Sum driftsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum finansinntekter Side 9

10 Sentral statusvurdering: Etaten har et positivt avvik på kr '. Området Oppvekst adm. har ubetalt kommunens andel til PPT-OT i en engangssum for 2009, og derfor viser denne posten et negativt beløp på kr. 200'. På årsbasis ligger utgiftene til PPT kr. 50' høyere enn budsjettert. Vi har så langt i år ikke hatt elever i voksenopplæringen. Det betyr at vi må påregne å tilbakebetale tilskuddet på kr. 230'. Lønnsutgiftene er noe høyere enn budsjettert. Ut fra det vi kan se er lønnstillegget bare delvis kompensert. En del refusjoner tas inn på slutten av året, og skolenes kursutgifter skal delvis dekkes av avsatte fondsmidler. Området Barnehage sitt positive avvik skyldes bl.a. 2. utbetaling av skjønnsmidler i august på kr. 156'. Totalt har vi da fått nesten 1 mill i skjønnsmidler (kr. 600' var budsjettert). Foreløpig tilskuddsberegning til private barnehager for 2009 er beregnet til ca. kr. 1,9 mill (500' var budsjettert) hvorav et forskudd på kr. 200' er utbetalt til Lyngdal nye barnehage. I tillegg kommer evt. etterbetaling etter klagebehandlingen for Vi har oversendt våre beregninger til Kongsberg for kvalitetssikring, da det er snakk om store avvik i forhold til det budsjetterte. Lønnsutgiftene ligger noe høyere enn budsjettert. Lønnsutgiftene innenfor området Skole ligger godt under det budsjetterte. Dette skyldes bl.a. følgende forhold: 1. Skolene har flere ansatte med betraktelig lavere årslønn enn fjor. 2. Vi har satt i verk innsparingstiltak for skoleåret 2009/10 som får virkning også denne høsten. Dette for å klare kravet om innsparing på kr. 1,3 mill. i Noen lønnsutgifter for august blir betalt etterskuddsvis. Driftsutgiftene ligger høyere enn budsjettert grunnet innkjøp av lærebøker og annet utstyr i forbindelse med oppussing av lokaler. Regnskapet til Lyngdal skole ligger fortsatt inne i Agresso. Lønns- og driftsmidler skal overføres til Flesberg og Lampeland skoler. Vi har utgifter til alternativ undervisning på kr. 300' så langt i år. Disse dekkes av budsjetterte lønnsmidler, men blir postert under "andre konsulenttjenester", som da viser negativt avvik. Refusjon sykepenger viser positiv økonomisk nettoeffekt for skolene. Regnskapet for etaten forventes å ha et positivt avvik ved årsslutt. Overskuddet vil i stor grad være avhengig av det endelige beløpet som skal utbetales til de private barnehagene. Side 10

11 Målindikatorer: Mål Økonomi: % avvik regnsk/budsjett 0 + 3,25% Medarbeidere: Kompetanseutvikling: Skole Barnehage Gjennomføre minimum 3 dager kompetanseutvikling for det pedagogiske personalet. Ta i bruk IKT på alle avdelinger. Gjennomføre ett assistentkurs. Redusere andel førskolelærerstillinger med dispensasjon fra utdanningskrav. Færre arbeidstakere i engasjementstillinger. Gjennomført Under arbeid Det gis opplæring/veiledning Arbeides med Personalstabilitet i barnehagen Ikke oppnådd Gjennomført kartlegging HMS Medarbeiderundersøkelse Ikke gjennomført Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % Tilbud om samtaler: 100% Gjennomførte samtaler: 90 % Vernerunder Gjennomføre minst en vernerunde i alle enheter. Gjennomført med unntak av biblioteket og oppvekstkontoret Tjeneste: Barnehage Barnehagedekning Kvalitetssikringssystem Tilsyn Administrativt system Skole Læringsresultat Skaffe alle søkere barnehageplass. Legge system for kvalitetssikring på Fronter Gjennomføre tilsyn i to barnehager etter plan for tilsyn. Ta i bruk Oppad i alle ledd. -Ungdomsskoleelevenes grunnskolepoeng skal ligge over gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner. Gjennomført, men gitt avslag på utvidelse av plass. Få ledige plasser i kommunal drift ut fra dagens bemanning. Ikke gjennomført Ikke gjennomført I bruk, men behov for mer opplæring for å utnytte systemets muligheter Ikke oppnådd Kvalitetsutvikling - Gjennomføre en utviklingssamtale ved hver skole Gjennomført Side 11

12 med fokus på oppfølging av skolens kvalitetssystem. Leseopplæring -Alle skolene skal ta i bruk LUS (leseutviklingsskjema). Gjennomført Administrativt system Kultur Gjennomførte tiltak -Ta i bruk Oppad i alle ledd. -Gjennomføre planlagte tiltak innen Den kulturelle oppvekstsekk. -Øke besøket på Middelalderuka -Deltakelse i UKM Numedal med min. 15 deltakere Bibliotek Øke antall besøk og utlån. Oppnådd Gjennomført - SFO Gjennomført - skole Gjennomført Oppnådd: 6706 besøkende Oppnådd Elektroniske tjenester : Søknadsskjemaer Alle aktuelle skjema aktive. Gjennomført Nettsider Oppdaterte nettsider, nyhetsoppslag. Gjennomført for skole Ikke gjennomført for barnehage Arbeidsprogram 2009: Større utredninger/ arbeider Planarbeider Utredning av framtidig skolestruktur. Gjennomføre plan for videre arbeid med ny barneskole/flerbrukshall på Stevningsmogen. Kultur - Dåset: - Starte arbeidet med nytt septikopplegg. - Sluttføre planlagte infotiltak: Brosjyre og informasjonstavle. Skole - Utarbeide ny 3-årig kompetanseutviklingsplan for det pedagogiske personalet i skolen. - Evaluere og justere skolens kvalitetssystem. Kommentar Ny, midlertidig skolestruktur er innført fra Gjennomført Brosjyre utgitt. Informasjonstavle under arbeid Gjennomført Gjennomført Bibliotek - Revidere kommunedelplan for Flesberg bibliotek Arbeidet Forarbeid til revidert bibliotekplan er i gang. ble utsatt på grunn av samarbeidsprosjektet med Rollag Bibliotekplanen skal tas inn i ny Kulturplan og Side 12

13 Tverretatlig samarbeid Interkommunalt samarbeid Nye reformer, lovendringer av betydning Barnehage - Vurdere behov for barnehageplasser i ulike deler av kommunen. - Arbeid med bedre utnyttelse av barnehageplassene. Kultur - Starte prosess med utarbeidelse av kulturplan Start: høsten Gjennomføre tiltak knyttet til rusforebyggende arbeid og foreldreveiledning. - Samarbeid Flesberg og Rollag kommuner om felles IKTveilederressurs, utarbeiding av stillingsinstruks. - Samarbeid om delprosjektene i regionalt program for skoleutvikling (Kongsbergregionen). Skole Videre arbeid med implementering av grunnskolereformen med særlig vekt på systematisk leseopplæring og vurdering av lesekompetanse. Barnehage Endre vedtekter som følge av ny lov og innfri kravet i ny lov om at barn som fyller et år innen utgangen av august det året det søkes om barnehage, etter søknad har rett til å få plass i barnehage fra august vil begynne å gjelde. behandles politisk i Delvis gjennomført Gjennomført Gjennomført Gjennomført 1 foreldremøte Gjennomført 1 møte i MOT-gruppa Avtalen underskrevet. Stillingsinstruks under arbeid Gjennomført Gjennomført Gjennomført Side 13

14 NAV Numedal - Sosial og barnevern Økonomi Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Sum finansutgifter Refusjoner Refusjon folketrygden Sum driftsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum finansinntekter Sentral statusvurdering: 2. tertialrapport 2009 viser samme utvikling som rapportert pr. 1. tertial i forhold til budsjettmessig utvikling. Området administrasjon viser et positivt avvik på ca. kr ,-. Her er ikke refusjon/betaling kommunal andel lederlønn fullt ut belastet, samt at planlagt innkjøp av driftsutstyr er utsatt. Det positive avviket vurderes som ajour i forhold til resultat Området sosial har et negativt avvik på ca. kr ,-. Hovedvekten av det negative avviket omhandler økonomisk sosialhjelp. Området økonomisk sosialhjelp har også i 2. tertial et betydelig avvik på ca. kr ,-, mot et overforbruk i 1.tertial på kr ,-. Her er flere årsaker. Avviket kan reduseres noe, da det er en del refusjoner fra statlige NAV-tjenester som kommer inn. Likevel ser en at overforbruket er prosentvis høyt. Tjenesteområdet viser at det er kommet noen nye brukere, samt at det er flere brukere som har fått redusert inntekt i forhold til arbeidsmarkedet. En kan våge å kalle det en positiv utvikling når det er en reduksjon i avviket i h.h.t. periodisert budsjett fra 1. tertial til 2. tertial. Side 14

15 De siste tallene for arbeidsledige er at Flesberg nærmer seg det en kan kalle en lav/normalisering med 1,4 % ledighet, mens Rollag ligger noe høyere med 3,2 %. Et økt fokus framover i forhold til iverksetting av kvalifiseringsprogrammet for en del deltakere vil kunne bidra overfor økte sosialhjelpsutbetalinger. Området følges nøye framover, og signalene i 1.tertialrapport holder stikk i forhold til at budsjettet innenfro området ikke vil holde i Kvalifiseringsprogrammet (KVP) har et overskudd i forhold til periodisert budsjett. Kommunene har mottatt de overføringer som skal gå til KVP i Dette på grunn av at man ikke har iverksatt med det antallet deltakere man var tildelt, jfr. tildelte måltall. Her er flere tiltak planlagt iverksatt høsten 2009, som gir god grunn til måloppnåelse på måltall KVP. Et positivt avvik på ca. kr ,- vil bli betydelig redusert mot slutten av året. Området barnevern viser et negativt avvik på ca. kr ,-. Dette er en halvering av negativt avvik fra 1. tertial. Enkeltområder som tiltak i hjemmet (støttekontakt, avlastning, barnehage, m.m.) har et overforbruk på ca. kr ,-. Likeså sakkyndige, advokatutgifter i forhold til fylkesnemndsak ca. kr ,-. Pliktmessige sosiale utgifter øker også når antall tiltak iverksettes. Km-godtgjøring har også et negativt avvik. Nye tiltak utenfor hjemmet vil få konsekvenser mot slutten av Refusjon for felles fosterhjemstilling med Nore og Uvdal er refundert for første halvår. Grunnen til at avviket ikke jfr. periodisert budsjett er større enn det faktisk er, er at planlagte tiltak utenfor hjemmet iverksettes i 3. tertial, og ikke 2. tertial. Selv med mindre negativt avvik pr. 2. tertial, vil ikke barnevernbudsjettet holde ut Dette kun avhengig av tidspunkt for iverksetting av nye lovpålagte tiltak. Området flyktninger er iverksatt, og vil gjøre seg gjeldene i 3. tertial. Tiltak som er fremmet, og vedtatt, i forhold til budsjettjusteringer i 2009 på kr ,- vil ikke kunne gjennomføres. Det har vært jobbet med alle områder i de foreslåtte tiltakene. Det er gjennomført reduksjon på alle områder unntatt barnevern. Her er det gjort vurdering av alle tiltak som løper innen barnevern, og flere tiltak er vedtatt opphørt. Her har det likevel blitt en økning i tiltak innenfor barnevern som kostnadsmessig er dyrere enn opphørte tiltak, hovedvekten er tiltak utenfor hjemmet, samt sakkyndig og advokatutgifter i forbindelse med fylkesnemndsak. Oppsummert kan det være lett å bare se på de budsjettpostene som har positivt avvik pr. i dag, og vurdere budsjettsituasjonen som ajour. Men: Disse områdene blir belastet med kommende utgifter resten av NAV Numedal har utfordringer i forhold til: Arbeidsmarkedet, iverksetting av Kvalifiseringsprogrammet, økonomisk sosialhjelp og tiltak innen barnevern. Prognosen på helårsvirkning av budsjettet for 2009 er vurdert dit hen at det vil bli et samlet negativt avvik på ca. kr ,- pr I dette bildet må en også ta med den betalingsmodellen som gjelder for dette interkommunale samarbeidet (Flesberg/Rollag - 60/40). Side 15

16 Arbeidsprogram 2009: Større utredninger/ arbeider Planarbeider Mottak flyktninger Nye reformer, lovendringer av betydning Drift av NAV Numedal som ny organisasjon vil prege mye av Flesberg, Rollag og NAV Buskerud har etablert en omfattende organisasjon med bred tjenestemeny. Det vil ta noe tid før en slik organisasjon har gått seg til. Det ligger store utfordringer i å nå definerte mål både for organisasjonen via styringslinjene, ansatte, m.m. Brukere skal stå i sentrum i denne prosessen. Det iverksettes en del nye tiltak, og disse skal være både jfr sentrale føringer, lokale forutsetninger og brukere sitt behov. En aktiv deltakelse i barnevernsnettverket for Kongsberg regionen prioriteres. Aktiv bruk av bevilgede skjønnsmidler, samt nye søknader. Drifte internkontroll for barneverntjenesten. Nye stønadsformer NAV Numedal: kvalifiseringsprogrammet arbeidsevnevurdering arbeidsavklaringsstønad kompetanseplan markedsplan, m.m. Handlingsplan vold i nære relasjoner Flesberg kommune har fått konkret forespørsel (Rollag vil få forespørsel) om mottak av flyktninger En må påberegne budsjettmessige endringer justering hvis kommunestyrene vedtar mottak. Arbeidsavklaringsstønad ( ) Kommentarer NAV Numedal er i en tidlig driftsfase. Det er utfordringer i forhold til å samkjøre tjenesteområdene. Utfordring i forhold til kompetanseløp, endring i arbeidsmarkedet, m.m. Organiseringen i Numedal har gitt oss utfordringer, og dette følges opp i partnerskapsmøter. Fokus på; god service, utbetalinger ril rett tid. Partnerskapsmøtene er arena for drøfting og informasjon. Mye av planarbeid har måttet nedprioriteres da tjenesteyting står i fokus. Barnevernnettverket status framdriftsplan september Flesberg kommune vedtatt mottak. Utfordring i forhold til boligsituasjon, som det er jobbet aktivt med. Flyktningkonsulent ansatt mai -09. Departementet har utsatt ordningen til Strategiplan à jour, kompetanseløp høst -09. Side 16

17 Målindikatorer: Mål Økonomi: 0 % avvik regnskap/budsjett F: -1,6 %/ 0 % 0 % -0,85 R:-8,7 % NAV etablering i h.h.t. budsjett 0 % gjennomført Medarbeidere: Vernerunder gjennomført Kompetansetiltak Div. kurs Div. kurs Div. kurs, omfattende NAV opplæring. Kompetansløp så langt gjennomført, omfattende også framover. Sykefravær NAV Numedal Nå definerte interne mål Løpende vurderinger NAV Numedal Medarbeiderundersøkelser gjennomført Gjennomførte medarbeidersamtaler ja Nei ja Delvis gjennomført Tjeneste: Sosialtjenesten NAV Numedal 2 uker 2 uker 2 uker behandlingstid gjennomført behandlingstid behandlingstid NAV Numedal Oppnå definerte eksterne og Delvis gjennomført lokale mål NAV Numedal Kvalifiseringsprogrammet Jfr. tildelt måltall gjennomført Barneverntjenesten Lovpålagte Lovpålagte Lovpålagte frister Gjennomført, få unntak (flere ulike frister ut fra status i saker) frister frister Bostøtte Termin frister Termin frister Mnd. frister gjennomført Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknadsskjema. Bostøtte Bostøtte Bostøtte gjennomført Utviklingsmål (NAV reform konkrete mål i fht selvbetjening) behov for revisjon nettsider/tjenester Ikke gjennomført NAV Numedal nye selvbetjeningsløsninger implementert i 2008 Samfunn : Brukerundersøkelse Ikke gjennomført Ikke gjennomført Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Bør gjennomføres i gjennomført Ikke gjennomført Side 17

18 Helse/pleie og omsorg Økonomi!" ## Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Sum finansutgifter Salgsinntekter Refusjoner Refusjon folketrygden Overføringer Sum driftsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum finansinntekter Side 18

19 Sentral statusvurdering: Helse og omsorg vil få et stort merforbruk i I 2. tertial er merforbruket på kr ,-. Man ligger på etterskudd i forhold til en del inntekter, og noen av disse kommer på slutten av året. Det er likevel grunn til å forvente et merforbruket kan bli på mer enn kr ,- pr En stor årsak til merforbruket er at det ikke er tatt høyde for at vakttilleggene har økt vesentlig mer enn lønnstilleggene for øvrig. I tillegg kjøper etaten tjenester for brukere i andre kommuner. Prisøkningen har vært stor grunnet kostbare lønnsoppgjør de siste årene. Dette er det heller ikke tatt tilstrekkelig høyde for. Det må presiseres at tjenestenivået ikke har økt verken på sykehjem eller i hjemmetjenester utover det som følger av økte brukerbehov. Etaten har så langt ikke klart å redusere kostnader tilsvarende økt kostnadsnivå. Kravene til tjenester er store, og skal man iverksette tiltak som monner i forhold til budsjettbalanse så må man redusere i tjenester og tjenestenivå. For å få en uavhengig vurdering av etatens drift og tjenesteyting, har man fått assistanse fra RO-senteret (Ressurssenter for pleie og omsorgstjenester). Rapport vil foreligge primo oktober. Ut fra denne rapporten vil etaten legge frem forslag til reduksjoner og endringer. Målindikatorer: Utviklingen av indikatorer for å målrette virksomheten er i startfasen, og en må derfor i samarbeid med nabokommunene vinne erfaring i dette. I helse- og omsorgsetaten er det vanskelig å finne målbare størrelser som gir svar på om etaten oppfyller vedtatte mål. Oversikten nedenfor gir noen indikatorer, og en vil arbeide videre for å finne gode indikatorer Mål Økonomi % avvik regnskap/budsjett % Medarbeidere Medarbeiderundersøkelse 1 gang pr. år Planlagt X X Utføres etter sommeren Sykefravær 8 % 8% 8% % Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100% 100% 0 Sykepleierressurser utnyttet over døgnet 0 I arbeid gjennomføres gjennomført Ufaglærte medarbeidere tilbys opplæring til fagarbeider. Ny sykepleierstudent med stipend årlig nye helsefagarbeiderlærlinger årlig Tjeneste Kjøkken 90 brukere Hjemmehjelp: Antall brukere og tid i gjennomsnitt. 109 brukere 88 Mange brukere får litt tjenester svært mange yngre brukere! Standard og praksis må revurderes. Side 19

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 66/2011 16. desember 2011 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 66/2011 Økonomiplan 2012-2015, Budsjettrammer

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 2. tertial 2011 1 Innholdsfortegnelse: Overordna styringskort side 3 Bruk av overtid side 4 Nærvær side 4 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 5 Planområde

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011 Herøy kommune - 2 - Innhold Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten... 9

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel Budsjett 2015 Økonomiplan 2016-2018 Kommentardel Røros 20.11.2014 Rådmann Budsjett 2015 Kommentardel Side 1 Innhold Generelt... 3 Budsjettprosessen... 4 Budsjettforutsetninger... 5 Befolkningsutvikling...

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utarbeidet: mai 2009 Behandling: formannskapet 2.6.2009, kommunestyret 22.6.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Arbeidet med økonomiplanen...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Årsmelding 2006. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Årsmelding 2006. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Årsmelding 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 1. Forord... 5 2. Hovedtrekk i kommunens økonomiske situasjon... 7 2.1. Driftsregnskap... 7

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014 Birkenes kommune Årsberetning 2014 01.04.2015 1 Innhold RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 NØKKELTALL TOTALT... 6 ANALYSE AV DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN... 9 ØKONOMISK OVERSIKT... 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer