INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:...2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:...2"

Transkript

1 INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:...2 Politisk administrasjon...5 Fellestjenesten...6 Oppvekst og kultur...9 NAV Numedal - Sosial og barnevern Helse/pleie og omsorg Teknikk, plan og ressurs Investeringsprosjekter Fravær Finans

2 Sammendrag driftsregnskapet: Driftsregnskapet 30. april 2010: Etat Etat (T) Budsjett vedtatt Budsjett justeringer Periodisert budsjett Regnskap Avvik 0 Politisk adm Fellestjenesten Oppvekst og kultur NAV-Numedal sosial og barnevern Helse og omsorg Teknikk, plan og ressurs Flesberg kirkelig fellesråd Ymse Tabellen over viser periodisert budsjett og regnskap pr. 30. april for etatene. Samlet er det merforbruk på kroner. Oversikten viser at det er store avvik i enkelte etater, spesielt Fellestjenesten og Teknikk, plan og ressurs med merforbruk og Oppvekst og kultur med mindreforbruk. Avvik kan framkomme ved at inn- eller utbetalinger skjer på tidspunkt som ikke er fanget opp i periodiseringen av budsjettet, eller ved reelt mereller mindreforbruk. Det skal også presiseres at vedtatt budsjett nå er kommunestyrets vedtak fra april mnd. Dette vedtaket innholdt flere større omstillingskrav som ikke er konsekvensutredet av administrasjonen, og som det selvsagt ikke har vært mulighet for administrasjonen å gjennomføre i denne perioden. I periodisert budsjett utgjør disse omstillingskravene til sammen 1 million kroner. Etatene har kommentert sine avvik i rapporten. Art Art (T) Ansvar Ansvar (T) Budsjett vedtatt 8. april Periodisert budsjett 30. april Periodisert budsjett 30. april pr etat Omstillingstiltak Oppvekst og kultur 200 Adm. oppv,/kultur Omstillingstiltak Helse og omsorg 400 Adm. pleie/omsorg Omstillingstiltak Helse og omsorg 441 Eldre/funksjonshemmede Omstillingstiltak Helse og omsorg 442 Nærstugo Omstillingstiltak Helse og omsorg 463 Hjemmehjelp Omstillingstiltak Treknikk, plan og ressurs 600 Adm. TPR Omstillingstiltak 701 Ymse ,

3 Opprinnelig Budsjett Regnskap Avvik Forslag Kommentarer: budsjett budsjettreg Drift Etatene - netto ramme Drift Andre inntekter: Skatteinntekter Rammetilskudd Eiendomsskatt Merinntekt Konsesjonskraft - netto Fast avtale for 2010 Konsesjonsavgifter Innbetales i desember Andre statstilskudd ok Kompensasjonstilskudd Innbetales i desember Motpost avskrivninger Bokføres i desember Kompensasjon mva investeringsregnskapet Bokføres i desember Premieavvik KLP Bokføres i desember Andre utgifter: Dekning av tidl.års regnskapsm.merforbruk Inndekning rest gml merforbruk drift Dekning av tidl.års regnskapsm.merforbruk Inndekning rest gml merforbruk investering Avsetning til bundne fond Bokføres i desember Avsetning til disposisjonsfond Bokføres i desember Netto renter/avdrag Rentenivået er lavere enn forutsatt i budsjettet Avdrag Renteutgifter/inntekter Netto drift Drift etatene netto rammer Det foreslås ingen budsjettkorrigeringer i etatenes driftsrammer i denne tertialrapporten. Rådmannen ønsker å vurdere situasjonen fram til 2. tertial før eventuelt korrigeringer blir foreslått. Likevel må det påpekes at å få heltårseffekt av tiltak som ble vedtatt som nytt budsjett for 2010, i april samme år, virker urealistisk. Omstillingstiltak i tråd med det nye budsjettet utgjør 1 million kroner i avvik for etatene. Det vil altså si at etatene samlet sett har positivt avvik på kroner dersom en ser bort fra de nye forutsetningene som ble vedtatt i møte 8. april

4 2. Skatteinntekter Skatteinngangen pr. 30. april er 0,3 millioner kroner lavere enn på samme tidspunkt i fjor og 1 million kroner lavere enn kommunens anslag pr. 30. april Kommunens budsjettanslag er 4,97 % høyere enn skatteinngang for 2009 mens det i revidert nasjonalbudsjett opereres med en økning for Flesberg kommune fra 2009 til 2010 på 6,3 %. For landet er anslaget 6,4 %. Rådmannen foreslår ikke å korrigere kommunens skatteanslag nå, men avventer utviklingen. En eventuell skattesvikt for Flesberg kommune vil delvis kompenseres gjennom inntektsutjevning i rammetilskuddet. Skatteinngang pr : Differanse Kommentarer: 2009/2010 Sum skatt 1.mai ,78 % % av total skatteinngang 32 % 34 % 33 % 31 % Totalt i året Budsjett Sum skatt 31. des ,97 % Skatteinngangen er redusert med 1,7 % i forhold til skatteinngang på samme tidspunkt i fjor. Kommunens anslag jfr budsjett er 4,97 % høyere en skatteinngang Forslag til budsjettendringer Vi kan konstantere merinntekter / mindreforbruk på følgende områder: Eiendomsskatt på verker og bruk er utskrevet med kroner mer enn anslått i budsjettet for Etter avsluttet selvkostberegning på konsesjonskraften for 2009 har EB kraftproduksjon tilbakebetalt ca kroner som var for mye innkrevd av dem i I tillegg foreslås oppjustering av konsesjonskraftinntektene for 2010 med ytterligere kroner Rentenivået som ble lagt til grunn for budsjett 2010 var noe høyere enn hva det faktisk har blitt. Dette får konsekvens for kommunens renteutgifter og inntekter. Rådmannen foreslår redusert avsetning til renter på kroner Reduserte utgifter og økte inntekter brukes til å dekke inn resterende akkumulert underskudd i driften fra tidligere år på kroner og merforbruk i investeringsregnskapet fra 2008 på kroner. 4

5 Politisk administrasjon Økonomi!" " " #$ $% & Sentral statusvurdering: Ingen spesielle kommentarer, kapitlet ser greit ut så langt. Det er først seinere på året kostnader knyttet til møtegodtgjøringer blir ført og dette vil bl.a være avhengig av antall politiske møter. 5

6 Fellestjenesten Økonomi ' & & ($)! * &!" " & " #$ & +! & $% & & '! & & & Under Fellestjenesten (- 106 ): Lønn og sosiale utgifter er ca. kr over budsjett. Dette har i hovedsak sin sammenheng i at krav om nedbemanning i FT med ½ stilling fra 1. januar, først ble effektuert den 15. mars. Konklusjon: Dette er et avvik som vil vare året ut. Under Fellesutgifter (- 109 ): Merforbruk på ca. kr. 65 i kontormateriell/kopiering og telefonutgifter. Ellers så er det først og fremst kontingenter som viser negativt avvik (på kr.- 70 ) og som dels skyldes periodisering, men også ikke budsjetterte utgifter til kjøp av nett-tjenester og økte KS-avgifter. Konklusjon: Sannsynligvis vil vi i 2010, gå i mot et merforbruk på dette underkapitlet dersom vi ikke reduserer kontormateriell/kopiering, bruk av telefon med mer. Interkommunale prosjekter (- 99 ): Fønk har et merforbruk på ca. kr. 30 og som sannsynlig vil vare året ut. Det er et merforbruk på ca. kr. 53 ang. leasing av telefontjenester, dette er en utgift som vil bli fordelt mellom Numedalskommunene ved årets slutt og dermed vil bli redusert kraftig. 6

7 IKT (- 142 ): Faste lisenser viser et merforbruk på kr. 98, noe som til dels skyldes periodisering, men også at lisens til ny server på kr. 34 ikke budsjettert (helt nødvendig investering), samt at andre lisenser har økt mer enn budsjettert. Vi får en ekstrakostnad på ca. kr. 40 for kjøp av nye Pc`er i forbindelse med tyveri på Flesberg skole. Underskudd med kr. 252 ang. felles konsulentkostnader med Rollag, vil bli fordelt slik at ved årets skal denne posen gå i 0. Konklusjon: Merforbruk på enkeltposter de siste har forekommet ved at det har påkommer kostnader i løpet av året som ikke er forutsatt, men som er nødvendige å ta for å sikre videre datadrift. Slik det ser ut nå, må vi påregne et visst merforbruk for året. For de øvrige underkapitlene er det bare små avvik. Sluttkommentar: Sentraladministrasjonen går mot et merforbruk for Hvor stort det vil bli er usikkert. Dersom dette bildet skal endres må det enten foretas ytterligere nedbemanning, bruke mindre av fellesutgifter til kontormateriell, porto, telefonutgifter o.s.v., eller det må sies opp interkommunale prosjektavtaler (for eksempel Kongsbergregionen), eller det må brukes mindre til IKT, d.v.s. si opp lisenser/programvare med mer. Arbeidsprogram 2010: Større utredninger/arbeider Sluttføre arkivering i K2000. Starte prosessen med fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte. Revidere/oppdatere kommunens personalreglement og HMS-reglement. Planarbeider Sluttføring revisjon av plan for kriseledelsen og beredskapsplanen Utarbeide reglement for de politiske komiteene. Interkommunalt samarbeid Revisjon av kommunens politivedtekter Arkivplanen - sluttføring (herunder fastsetting av rutiner). Bidra med nødvendige ressurser i pågående prosess i interkommunalt IKT-samarbeid innenfor Kongsbergregionen. Vurdere behov for interkommunalt hytte/fritidsmagasin i Numedal. Vurdere muligheter for interkommunalt samarbeid innenfor Sentraladministrasjonen. Status Ang. K 2000 er nesten gjennomført. Fysisk Ephortearkivering er ikke startet. Er en kontinuerlig prosess og noe er gjennomført i 1. tertial. Ikke avsluttet, men mye er gjort Ikke gjennomført, men revidering av folkevalgtes arbeidsvilkår er vedtatt. Ikke gjennomført Ikke startet sluttføringsarbeidet enda, fordi andre oppgaver er prioritert foran. Er godt i rute Er i rute med 1. nummer Har hatt to møter med Rollag og Nore og Uvdal, ingen konkrete resultater av dette. 7

8 Annet Videreutvikle kommunens arbeidsgiverplattform med hovedfokus på ledelse. Det vil (i regi av KS) bli gjennomført en relativt omfattende mellomlederopplæring i løpet av året. Bidra med nødvendige ressurser til videreutvikling av kommunens informasjon til publikum ved hjelp av IKT og internett, herunder å tilrettelegge informasjon og tjenester for Min-Side. Gjennomføring av Ephorte-moduler (ansettelse, byggesak og delingsmodul). Gjennomføre kap , kap , kap. 4 og kap. 5 lønnsforhandlinger.. Lage nye forskrifter om åpningstider i h.h.t. serveringsloven. Evt. interkommunalt samarbeid. Har gjennomført ¾ av ledelsesprogram i regi av KS hvor kommunens leder- og mellomledergruppe samt ordfører og varaordfører har deltatt. Er godt i rute Vi har tatt opp igjen arbeidet med ansettelsesmodulen Vil bli gjennomført til høsten Ikke påbegynt Målindikatorer: Mål 2010 Status Økonomi: % avvik regnskap/budsjett -4,8-3,1% -4,9 0 Se egne kommentarer Medarbeidere: Vernerunder Ja Ja Delvis Ja Ikke enda Kompetansetiltak Ja Ja Ja Mer målrettet Det jobbes kontinuerlig med denne saken Gjennomførte medarbeidersamtaler Delvis Ja Ja Ja Ikke enda Gjennomført medarbeiderkartlegging 100% Nei Ja Ikke enda Tjeneste: * Journalføring av post innen 3 dager Ja Ja Ja Ja Bare delvis da vi har måttet kutte ½ stilling i FT Ansettelser innen en mnd. etter søknadsfrist Delvis Ja Ja Ja Ja Bistå etatene i personalsaker og i HMS ved Ja Ja Ja Ja Ja behov og på kort varsel Fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Påbegynnes Ikke påbegynt ** Intern IKT-bistand og hjelp i administrasjon På dagen På dagen Telefonisk på Telefonisk på Ja, telefonisk på dagen, ellers i løpet av 2 dager dagen, ellers i løpet av 2 dg dagen, ellers i løpet av 2 dg Elektroniske tjenester (selvbetjening): Ephorte-moduler- herunder ansettelsesmodul Nei Nei Påbegynnes Gjennomført Har startet opp igjen denne prosessen Skjermdialog (inkl. tjenestekatalog, CRM osv.) Påbegynt Videreutvikle Videreutvikles Videreutvikles En god del arbeid er utført Utviklingsmål: Behov for revisjon innhold Ikke Påbegynt Ikke Påbegynt Påbegynnes Videreutvikles Har startet dette arbeidet (er i rute) nettsider Samfunn: Brukerundersøkelse nettsider og e-serv.torg Videreutvikle Videreutvikle Videreutvikling Videreutvikling Ikke gjennomført 8

9 Oppvekst og kultur Økonomi Tabell i hele tusen kroner: Enhet Avvik hia Oppvekst og kultur adm 557 Barnehagene i Flesberg 179 Bibliotek -49 Flesberg barne- og ungdomsskole 33 Lampeland skole 204 Tabell i hele kroner ' & & ($)! * & &!" " " #$ & +! & & & $% & & # $! & 9

10 Sentral statusvurdering: Oppvekst- og kulturetaten viser et positivt avvik på kr Kr av det positive avviket ligger på oppvekst og kultur administrasjon. Dette skyldes et tilskudd til voksenopplæring og minimale utgifter til undervisning av voksne så langt i året. Positivt avvik innen barnehage skyldes bl.a. høyere skjønnstilskudd (skjønnsmidler) enn budsjettert, samt økt statstilskudd p.g.a. økt antall barn i avdeling Lampeland. Biblioteket vil som vanlig ha noe overforbruk første halvår grunnet satsing på innkjøp av litteratur for barn tilpasset flere ulike lesenivå. Skolene har positiv nettoeffekt sykelønnsrefusjon. Negativt tall Flesberg skole ( ) under "Refusjon fra andre kommuner" kommer av at krav om refusjoner sendes etterskuddsvis. Forslagene er presentert for, drøftet og godkjent av mellomledere, tillitsvalgte og komiteen for Livsløp og kultur. Involverte parter i etaten kan ikke se at det er rom for ytterligere innsparinger innen barnehage og skolens rammetimer. Område Reduksjon stilling % Nedleggelse av bibliotekfilialen på Flesberg Dette medfører omplassering av ansatt i 17,23 % stilling. Vedkommende vil få tilbud om assistenttimer. Innbyggerne i Flesberg gis mulighet til å låne bøker 1gang i uken i skolens åpningstid, slik som ordningen er denne våren. 17, , ,00 Reduksjon kulturmidler Forslaget fra oppvekstetaten var en reduksjon på kr Komiteen foreslo å øke beløpet med ytterligere kr , ,00 10

11 Reduksjon utgifter til ungdomsklubb Saken er drøftet i Livsløp og kultur, kommunens MOT-gruppe og i møte med representanter fra FAU, MOTarbeidere, elevråd, politikere og administrasjon. Leder i ungdomsklubben er ikke interessert i å fortsette i sin nåværende stilling. Følgende forslag foreligger: Ungdomsklubben i sin nåværende form opphører. Unge vil få ansvar for å planlegge/gjennomføre klubbkvelder ca. 1 gang pr. mnd. (Kanskje aktuelt med 2 samlinger pr. måned dersom det blir samarbeid med Rollag ungdomsklubb). - Omdisponere 15 % stilling til MOT-informatør og arbeid med ungdommens kulturmønstring (UKM). Dette er omfattende arbeid på årsbasis. Oppgavene til MOT-informatør vil øke kommende skoleår. Programmet vil minimum dreie seg om 15 undervisningsøkter i klasse + kursdeltakelse, skolering/veiledning og oppfølging av klubbsamlingene. Pr. i dag har vi ikke øremerkede midler til MOT-/ UKM-arbeid. - Sette av ytterligere kr som kan brukes til evt. musikkverksted og 2-3 klubb-/storsamlinger i semesteret. Styret i ungdomsklubben/ungdom med MOT vil få et ansvar for å planlegge/gjennomføre samlingene i ungdomsklubben til høsten. 32, , ,00 Dette medfører: - leder i ungomsklubben får økt stilling i SFO/skole i tillegg til 15% stilling som MOT-informatør/UKMarbeider (til sammen 100%). - øvrig personlale får tilbud om assistenttimer i skolen eller blir gjenstand for nedbemanning. Reduksjon vikarutgifter - skole , ,00 49, , ,00 11

12 Målindikatorer: Mål 2010 Status Økonomi: % avvik regnsk/budsj ,7 % Medarbeidere: Kompetanseutvikling Barnehage Utarbeide kompetanseplan for 2010 i samarbeid med private Kompetanseplan er under utarbeidelse. barnehager og gjennomføre planlagte tiltak. Redusere andel førskolelærerstillinger med dispensasjon fra utdanningskrav. Nylige tilsettinger viser en reduksjon i dispensasjoner fra høsten av. Færre arbeidstakere i engasjementstillinger. Fremdeles en del i vikariater p.g.a. flere som har fått innvilget permisjon. Skole Gjennomføre minimum 3 dager kompetanseutvikling for det Ikke gjennomført. pedagogiske personalet. Videreutdanning for minimum 1 lærer, 30 studiepoeng. Gjennomført for våren Gjennomføre lederopplæring for rektorene, minimum 6 dager. Gjennomført 4 dagers lederopplæring. Gjennomført kartlegging HMS Gjennomføre medarbeiderundersøkelse. Ikke gjennomført. Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % Fått tilbud om samtaler: 96 % Gjennomførte samtaler: 36 % Vernerunder Gjennomføre minst en vernerunde i alle enheter. Ikke gjennomført. Tjeneste: Barnehage Barnehagedekning Skaffe alle søkere barnehageplass ved hovedopptaket. Alle søkere som har søkt innen frist for hovedopptak har fått tildelt barnehageplass. Kvalitetssikringssystem Gjennomgang og oppdatering av barnehagens kvalitetssystem. Ikke påbegynt. Tilsyn Ferdigstille plan for tilsyn. Deltakelse i arbeidsgruppe i Kongsbergregionen i arbeidet med/planlegging av tilsyn. Gjennomføre tilsyn i to barnehager. Administrativt system Ta i bruk Oppad i alle ledd. Under arbeid. 12

13 Skole Kvalitetsutvikling Leseopplæring Læringsresultat Kultur Gjennomførte tiltak Gjennomføre en utviklingssamtale ved hver skole med fokus på oppfølging av skolens kvalitetssystem. Alle skolene skal videreføre arbeidet med LUS (leseutviklingsskjema). Ungdomsskoleelevenes grunnskolepoeng skal ligge på eller over gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner. Gjennomføre planlagte tiltak innen Den kulturelle oppvekstsekken. Øke besøket på Middelalderuka. Deltakelse i UKM Numedal med minimum 10 deltakere. Ikke gjennomført. Gjennomført. Arbeides med kontinuerlig med på barnetrinnet. Resultatene vil være tilgjengelige høsten Gjennomført i h.h.t. plan. Rapporteres i 2. tertialrapport. Nådd. Tverretatlig arbeid Gjennomføre minimum 2 møter i kommunens MOT-gruppe. Gjennomført. Bibliotek Gjennomførte tiltak Øke antall besøk og utlån. Minimum 1 arrangement for voksne Minimum 1 arrangement for barn Rapporteres i årsmelding. Gjennomført. Gjennomført. Elektroniske tjenester : Søknadsskjemaer Alle aktuelle skjema aktive. Elektronisk søknadsskjema barnehageplass og SFO i bruk. Nettsider Oppdaterte nettsider, nyhetsoppslag. Utviklingsarbeid i gang for skole og barnehage. Barnehageleder deltar i prosjekt DIGIT (Digital fornying av intra- og internett). Oppdaterte nettsider for kulturområdet. Biblioteket vil starte arbeidet med ny nettside over sommeren. 13

14 Arbeidsprogram 2010: Større utredninger/ arbeider Planarbeider Tverretatlig samarbeid Interkommunalt samarbeid Framtidig skolestruktur. Forberede plan for videre arbeid med ny barneskole/flerbrukshall på Stevningsmogen. Midler avsatt til prosjektering i Kultur - Dåset: - Drenering/grøfting på tunet, avslutte arbeidet med septikopplegg dersom finansiering kan komme på plass i Sluttføre arbeidet med infotiltak/informasjonstavle. - Markere 10-årsjubileum for Middelalderuka. Skole - Evaluere og justere skolens kvalitetssystem. - Barnehage - Rullering av barnehageplan. Bibliotek - Revidere kommunedelplan for Flesberg bibliotek. Bibliotekplanen inkluderes heretter i Kulturplanen for Flesberg kommune som videreføres i Kultur Videreføre arbeidet med kulturplan og implementere den nye kulturloven i denne prosessen. Gjennomføre tiltak knyttet til rusforebyggende arbeid og foreldreveiledning. Samarbeid om delprosjektene i regionalt program for skoleutvikling. Samarbeid med nabokommunene i Numedal om mer felles organisering innen oppvekstområdet. 14 Status Videre planarbeid ikke påbegynt. Under planlegging/vurdering. Arbeid med infotavle i rute. Program for 10-årsjubileum klart. Gjennomført Arbeidet med barnehageplan i sluttfasen. Det arbeides med søknad om utvidelse av eksisterende privat barnehage, ny avdeling i Svene. Arbeidet er påbegynt. Under planlegging. Foreldremøter om temaet Nettvett gjennomført. Arbeidsgruppe i gang med forberedelser til høstens temamøte. Gjennomført. Under planlegging.

15 NAV Numedal - Sosial og barnevern Økonomi ' & & ($)! * &!" " & # $, - $% & & -% - & & Sentral statusvurdering: Området Administrasjon har et negativt avvik på ca. kr ,-. Det blir også framover et fokus på prioritering av nødvendig drift. vurderes som ajour i forhold til periodisert budsjett Området sosial har samlet et positivt avvik på ca. kr ,-. Hovedposter som lønn og økonomisk sosialhjelp er à jour. Det bemerkes særlig at økonomisk sosialhjelp har et positivt avvik på ca. kr ,- i h.h.t. periodisert budsjett. Dette forklares med aktivt markedsarbeid og bruk av tiltaksporteføljen fra NAV. Arbeidsmarkedet er vanskelig å vurdere framover. Positiv utvikling i arbeidsmarkedet vil også kunne gi positiv avvik på økonomisk sosialhjelp. 15

16 Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er eget område. Periodisert budsjett viser et negativt avvik på ca. kr ,-. Øremerket tilskudd for 2010 er ikke kommet enda. Kommunene har avsatt ubrukt øremerket tilskudd for 2009, og disse midler vil sikre budsjettområdet for Måltall som kommunene har blitt tildelt, er vi i ferd med å oppfylle. Området vurderes som à jour i h.h.t. periodisert budsjett. Området barnevern er samlet vurdert à jour. Her er det likevel enkeltposter med store avvik. Hovedposter som lønn, fosterhjem m.m. er à jour. Tiltak/utgifter i forbindelse med fylkesnemnd, advokat, sakkyndig har et overforbruk. Dette er engangsutgifter som ikke vil løpe videre i Økt refusjon fra statlig barnevern, andre kommuner bidrar til at området barnevern er à jour i hht periodisert budsjett. Det er ikke inntektsført refusjon for felles fosterhjemstilling med Nore og Uvdal. Selv om området er à jour, er det grunn til å fortsette fokuset på budsjettområdet framover. Området flyktning har et lite positivt avvik på ca. kr ,-. Første driftsår forutsetter en del investeringer, likeså når bosetting foregår. Det har vært bolig utfordringer i forhold til framdriften på bosetting jfr. vedtak. Tilgang til flere boliger gjør nå at bosettingen går som planlagt. Statstilskudd vil følgelig komme framover for å dekke kommende utgifter. Området vurderes som à jour i fht periodisert budsjett. Oppsummert vurderer etatsleder at etaten er à jour i h.h.t. periodisert budsjett, med samlet positivt avvik på ca. kr ,-. Flere av områdene har likevel uforutsigbarhet med seg på behov/tiltak som kan dukke opp. Dette medfører en fortsatt nøye kontroll med budsjettsituasjonene framover. Vurdert etter 1.tertial 2010 vil budsjettet for 2010 være à jour pr Arbeidsprogram 2010: Større utredninger/arbeider Målekort innføring Drift av NAV Numedal som ny organisasjon vil også prege mye av Flesberg, Rollag og NAV Buskerud har etablert en omfattende organisasjon med bred tjenestemeny. Det vil ta noe tid før en slik organisasjon har gått seg til. Det ligger store utfordringer i å nå definerte mål for organisasjonen. Brukere skal stå i sentrum i denne prosessen er siste prosjektår i samarbeidet, og det vil måtte jobbes med mer varig organisasjonsmodell Målekort er et sentralt verktøy i målstyringen, og viser hvordan en enhet presterer innenfor definerte styringsparametere. Målekortet skal gi informasjon om Status Vedtatt endring til enhetlig ledelse NAV Numedal, iverksettelse 1. sept Prosessplan utarbeidet og iverksatt i h.h.t.ppartnerskapsmøtets konklusjon. Stort fokus framover. Etablert Målekort med statlige og kommunale indikatorer. Forventes brukt som vedlegg til kommunal økonomirapportering framover. 16

17 Sluttføring av handlingsplan vold i nære relasjoner Vaktordning barnevern Planarbeider Mottak flyktninger Nye reformer, lovendringer av betydning hva som skal måles, om målet er nådd og hvordan utviklingen er for de ulike styringsparametrene Under arbeid, men ikke ferdigstilt innen utgangen av Under utarbeidelse 2009 Barnevernnettverket i Kongsbergregionen hadde eget Under arbeid programområdet/prosjekt for felles vaktordning. Nettverket har konkludert med behov for slik vaktordning da kommunen(e) ikke har etablert noe vaktordning. Her vil det jobbes videre med dette i En aktiv deltakelse i barnevernsnettverket for Kongsberg regionen prioriteres. Revidere internkontroll for barneverntjenesten. Nye stønadsformer NAV Numedal: Kvalifiseringsprogrammet, arbeidsevnevurdering, arbeidsavklaringspenger, kompetanseplan, markedsplan, m.m. Flesberg kommune er i gang med 3-årig prosjekt på mottak av flyktninger En må påberegne budsjettmessige endringer i h.h.t. tidspunkt for ankomst til kommunen. Arbeidsavklaringsstønad Gjennomført Etablert mulighetsstudie for barneverntjenenstene i Kongsbergregionen. Telemarksforskning har fått oppdraget. Gjennomført bosetting i h.h.t. plan. Tilgang på boliger har vært en stor utfordring. 17

18 Målindikatorer: Mål 2010 Status Økonomi: % avvik regnskap/budsjett - 9,5 % 0 % 0 % 1,26 % (positivt avvik) Medarbeidere: Vernerunder ikke gjennomført i 2010 Kompetansetiltak Div. kurs Div. kurs Div. kurs, omfattende Gjennomført løpende framover NAV-opplæring. Sykefravær 5,19 % NAV Numedal Nå definerte interne Kontinuerlig mål Arbeidsmiljø arbeidstilsynet Følge NAV Buskerud Iverksatt i h.h.t. prosessplan NAV Numedal sin plan jfr. Arbeidstilsynets rapport NAV Numedal Medarbeider undersøkelser Medarbeider undersøkelser HKI indersøkelse høst 2010 (jobber videre med arbeidstilsynet sin rapport i hht prosessplan) gjennomført Gjennomførte Nei Nei ja ja/delvis medarbeidersamtaler Tjeneste: Sosialtjenesten NAV Numedal 2 uker 2 uker behandlingstid 2 uker behandlingstid gjennomført behandlingstid NAV Numedal Oppnå definerte Oppnå definerte Gjennomført/kontinuerlig eksterne og lokale mål eksterne og lokale mål NAV Numedal Jfr. tildelt måltall Jfr. tildelt måltall Gjennomført/kontinuerlig. Ligger under måltall med 1 Kvalifiseringsprogrammet Barneverntjenesten (flere ulike frister ut fra status i saker) Lovpålagte frister i Rollag Lovpålagte frister Lovpålagte frister Gjennomført/kontinuerlig Bostøtte Termin frister Mnd.frister Mnd. frister Gjennomført/kontinuerlig 18

19 Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknadsskjema. Bostøtte Bostøtte Bostøtte Gjennomført/kontinuelrig Utviklingsmål (NAV reform konkrete mål i fht selvbetjening) NAV Numedal nye selvbetjeningsløsninger implementert i 2008 Samfunn : Brukerundersøkelse Ikke gjennomført behov for revisjon nettsider/tjenester Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Ikke gjennomført behov for revisjon nettsider/tjenester Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Bør gjennomføres i Under arbeid Gjennomført/kontinuerlig. Flesberg og Rollag ligger innenfor målområdet ikke gjennomført 19

20 Helse/pleie og omsorg Økonomi! ' & ($)! * &!" " & " #$ & & +! & & & $% & & # $! & '! & Lønn og drift for øvrig er i balanse. Innenfor administrasjon er etaten i budsjettvedtak av april pålagt å redusere med ett årsverk innenfor ledelse og administrasjon. 20

21 Det er ikke realistisk å innfri dette innsparingskravet fullt ut i 2010 uten at det på forhånd er gjennomført en konsekvensvurdering av hvordan ledelsesmessige og administrative oppgaver skal løses med ett årsverk mindre. Oppgavene er der fortsatt og er jevnt stigende i volum og omfang. Da det ikke er vakanser innenfor dette området i dag vil det være en omfattende og tidkrevende prosess å realisere dette kravet, og det vil få konsekvenser både økonomisk og faglig for andre deler av både etaten og kommunen. Psykologen er i svangerskapspermisjon i Det vil gi en innsparing på ca. kr ,- på årsbasis. Dette gjelder kun i Å redusere på tjenestene i helse og psykiatri sees som vanskelig i dagens situasjon. Brukerbehovene er mange og kompliserte. Ved en eventuell sammenslåing av tjenester med nabokommunen(e) vil man trolig kunne rasjonalisere noe. Mer langsiktige tiltak er nødvendig for en mer varig innsparing. Hjemmetjenesten Lønn og drift for øvrig er i balanse. Det er vedtatt et totalt innsparingskrav på kr ,- hvor reduksjon av dagsenter med en dag pr. uke er en del av kravet. Reduksjon av dagsenter tjenester med 1 dag pr. uke (tilsvarende 28% stilling) = ,- Økte krav på hjemmetjenestene på å gi tjenester til brukerne hjemme vil innebære 3 dagsverk pr. uke inklusive kjøring = ,- Med andre ord ser det ut til at alternativkostnadene er høyere enn å drifte dagsenteret som idag. Brukerne er syke mennesker som har krav på faglig forsvarlige tjenester som er innvilget i henhold til lov. Disse tjenestene kan som utgangspunkt ikke ytes av frivillige. Man kan heller ikke redusere antall ansatte og erstatte dette med at frivillige løser oppgavene i stedet. Det er ordinært arbeid som utføres, og at det vil være i strid med AML 14-9, (som betyr at de frivillige kan ha krav på fast tilsetting). Dersom man skal gjennomføre denne innsparingen med å redusere tilbudet til 1 dag pr. uke, synes det mest realistisk å stenge helt 1 dag pr. uke. Tjenester til psykisk utviklingshemmede kan ikke reduseres. Der gir man tjenester til brukere med fysisk funksjonshemming kombinert med psykisk utviklingshemming og atferdsavvik flere av brukerne trenger en-til-en-oppfølging hele den tiden brukerne er våkne, og noen trenger oppfølging hele døgnet. Hjemmesykepleie og hjemmehjelp sliter tungt med økende antall brukere og mange brukere med stort behov. Flere har behov for opptil 6 besøk pr. døgn. Det er en stor utfordring med all tid som brukes til kjøring i mellom brukernes bosteder. En mulighet for å redusere er at det vedtas en lavere standard på noen av disse tjenestene. I tillegg kan man oppnå en gevinst ved at man samorganiserer hjemmehjelpstjenestene, 21

FLESBERG KOMMUNE. INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:... 2

FLESBERG KOMMUNE. INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:... 2 FLESBERG KOMMUNE INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk administrasjon... 5 Fellestjenesten... 6 Oppvekst og kultur... 9 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 14 Helse/pleie og omsorg...

Detaljer

POLITISK STYRING OG SENTRALADMINISTRASJONEN

POLITISK STYRING OG SENTRALADMINISTRASJONEN Fellestjenesten har sekretariatsansvar for den politiske virksomheten, og er stabs- og støttefunksjon for kommunens administrative ledelse. Andre hovedansvarsområder er; personal, informasjon/ikt, arkiv-

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk adm... 5 Økonomi... 5 Fellestjenesten... 6 Økonomi... 6 Arbeidsprogram 2009:... 7 Målindikatorer:... 8 Oppvekst og kultur... 9 Økonomi... 9 Målindikatorer:...

Detaljer

Tertialrapport 1-2009 Flesberg kommune

Tertialrapport 1-2009 Flesberg kommune INNHOLD: Side Oppsummering... 2 Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Politisk adm... 6 Økonomi... 6 Fellestjenesten... 7 Økonomi... 7 Arbeidsprogram 2009:... 8 Målindikatorer:... 9 Oppvekst og kultur... 10

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

Tertialrapport 1-2008 Flesberg kommune. Oppsummering... 2. Sammendrag driftsregnskapet:... 3. Totalt for alle etatene... 5 Økonomi...

Tertialrapport 1-2008 Flesberg kommune. Oppsummering... 2. Sammendrag driftsregnskapet:... 3. Totalt for alle etatene... 5 Økonomi... INNHOLD: Side Oppsummering... 2 Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Totalt for alle etatene... 5 Økonomi... 5 Politisk adm... 6 Økonomi... 6 Sentraladministrasjonen... 7 Økonomi... 7 Arbeidsprogram 2008:...

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

RAPPORT FOR 1. TERTIAL

RAPPORT FOR 1. TERTIAL FLESBERG KOMMUNE Tertialrapport 1-2011 Flesberg kommune RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2011 INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:...2 Politisk administrasjon...5 Fellestjenesten...6 Oppvekst og kultur...10

Detaljer

SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER 2. RESSURSBRUK. Sosial- og barneverntjenesten Flesberg og Rollag

SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER 2. RESSURSBRUK. Sosial- og barneverntjenesten Flesberg og Rollag SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 Saksframlegg REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/289 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskap for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2011 Flesberg kommune. Sammendrag driftsregnskapet...

FLESBERG KOMMUNE. RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2011 Flesberg kommune. Sammendrag driftsregnskapet... FLESBERG KOMMUNE RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet...2 Politisk administrasjon...8 Fellestjenesten...9 Oppvekst og kultur...13 NAV Numedal - Sosial og barnevern...18

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Tertialrapport 2-2008 Flesberg kommune

Tertialrapport 2-2008 Flesberg kommune INNHOLD: Tertialrapport 2-2008 Flesberg kommune Oppsummering...2 Sammendrag driftsregnskapet:...3 Politisk adm...6 Økonomi...6 Sentraladministrasjonen...7 Økonomi...7 Arbeidsprogram 2008:...8 Målindikatorer:...9

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

SOSIAL OG BARNEVERN/NAV Numedal

SOSIAL OG BARNEVERN/NAV Numedal NAV Buskerud Mottaksteam Kommunal\ statlig Arbeids- og velferds Nav leder direktoratet Partnerskapet Sosial- og Sh helse dir. direktoratet og Oppfølgingsteam Kommunal\statlig Fylkesmann i Buskerud og Kommuner

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Noter til årsbudsjettet driftsbudsjettet

Noter til årsbudsjettet driftsbudsjettet Noter til årsbudsjettet driftsbudsjettet Note nr 1 Inntekter; Grunnlag for skatteanslag og rammetilskudd med inntektsutjamning Skatteanslag og rammetilskudd tar utgangspunkt i KS`s prognosemodell, basert

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunehuset Møtedato: TORSDAG 01.12.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 31/11 Meldinger 1.12.11 PS 32/11 Ubrukte bevilgninger 2011 - overføring til

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE

Økonomiplan 2010 2013. Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE Økonomiplan 2010 2013 Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 44/2009 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 44/2009 Økonomiplan 2010-2013, Budsjettrammer 2010

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 30.04.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

TERTIALRAPPORT. PR. 1. mai 2010 ROLLAG KOMMUNE

TERTIALRAPPORT. PR. 1. mai 2010 ROLLAG KOMMUNE TERTIALRAPPORT PR. 1. mai 2010 ROLLAG KOMMUNE INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Fellestjenesten... 6 Helse... 8 Pleie og omsorg... 9 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 12 Skole... 17 Veggli

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

TERTIALRAPPORT PR 30.04.2016

TERTIALRAPPORT PR 30.04.2016 TERTIALRAPPORT PR 30.04.2016 1.Tertial 2016 Økonomisjef: Kristoffer Fjeldvær 03.05.2016 Tertialrapport pr 30.04.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 Vurdering av tertialrapporten... 3 2

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT NÆRING OG DRIFT Rådmannens innstilling: Rapport om budsjettstatus tas til etterretning. Vedlegg:

Detaljer

Økonomiplan 2009 2012. Budsjettrammer for 2009 FLESBERG KOMMUNE

Økonomiplan 2009 2012. Budsjettrammer for 2009 FLESBERG KOMMUNE Økonomiplan 2009 2012 Budsjettrammer for 2009 FLESBERG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 55/2008 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 55/2008 Økonomiplan 2009-2012, Budsjettrammer 2009

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Regnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015

Regnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskap 2014 Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskapsresultatet Regnskap for 2014 saldert ved strykning av planlagt avsetning til fond for premieavvik pensjon. Strykning utgjør kr 6.911.400. Investeringsregnskapet

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkivsaksnr.: 14/291 Klageadgang: Nei Arkiv: SARK 12-15/210 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkivsaksnr.: 14/291 Klageadgang: Nei Arkiv: SARK 12-15/210 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karl-Anton Swensen Arkivsaksnr.: 14/291 Klageadgang: Nei Arkiv: SARK 12-15/210 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2013... Sett inn saksutredningen under denne linja Bakgrunn: Årsberetning

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tertialrapporten pr. 30.04.12

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-153. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 040/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-153. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 040/10 Saksframlegg BUDSJETTREGULERING JUNI 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/197 Harry Figenschau Arkiv: K1-153 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 040/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Det gjøres

Detaljer

Omsorg og rehabilitering

Omsorg og rehabilitering Omsorg og rehabilitering Første år med Omsorg og rehabilitering som egen enhet Mye kulturbygging Samling av avd. Soltun på ett plan og økt bemanningen med 1 årsverk Opprettet tildelingskontor Tatt i bruk

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 1 Bakgrunn Investeringene er en del av budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. Gjennom av året

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN 09.06.2009

HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN 09.06.2009 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN innkalles til møte 09.06.2009 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Hanne Bakken Tangen Formålet med veilederen «Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014 Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2014/4603-6 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 2. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer