INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:...2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:...2"

Transkript

1 INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:...2 Politisk administrasjon...5 Fellestjenesten...6 Oppvekst og kultur...9 NAV Numedal - Sosial og barnevern Helse/pleie og omsorg Teknikk, plan og ressurs Investeringsprosjekter Fravær Finans

2 Sammendrag driftsregnskapet: Driftsregnskapet 30. april 2010: Etat Etat (T) Budsjett vedtatt Budsjett justeringer Periodisert budsjett Regnskap Avvik 0 Politisk adm Fellestjenesten Oppvekst og kultur NAV-Numedal sosial og barnevern Helse og omsorg Teknikk, plan og ressurs Flesberg kirkelig fellesråd Ymse Tabellen over viser periodisert budsjett og regnskap pr. 30. april for etatene. Samlet er det merforbruk på kroner. Oversikten viser at det er store avvik i enkelte etater, spesielt Fellestjenesten og Teknikk, plan og ressurs med merforbruk og Oppvekst og kultur med mindreforbruk. Avvik kan framkomme ved at inn- eller utbetalinger skjer på tidspunkt som ikke er fanget opp i periodiseringen av budsjettet, eller ved reelt mereller mindreforbruk. Det skal også presiseres at vedtatt budsjett nå er kommunestyrets vedtak fra april mnd. Dette vedtaket innholdt flere større omstillingskrav som ikke er konsekvensutredet av administrasjonen, og som det selvsagt ikke har vært mulighet for administrasjonen å gjennomføre i denne perioden. I periodisert budsjett utgjør disse omstillingskravene til sammen 1 million kroner. Etatene har kommentert sine avvik i rapporten. Art Art (T) Ansvar Ansvar (T) Budsjett vedtatt 8. april Periodisert budsjett 30. april Periodisert budsjett 30. april pr etat Omstillingstiltak Oppvekst og kultur 200 Adm. oppv,/kultur Omstillingstiltak Helse og omsorg 400 Adm. pleie/omsorg Omstillingstiltak Helse og omsorg 441 Eldre/funksjonshemmede Omstillingstiltak Helse og omsorg 442 Nærstugo Omstillingstiltak Helse og omsorg 463 Hjemmehjelp Omstillingstiltak Treknikk, plan og ressurs 600 Adm. TPR Omstillingstiltak 701 Ymse ,

3 Opprinnelig Budsjett Regnskap Avvik Forslag Kommentarer: budsjett budsjettreg Drift Etatene - netto ramme Drift Andre inntekter: Skatteinntekter Rammetilskudd Eiendomsskatt Merinntekt Konsesjonskraft - netto Fast avtale for 2010 Konsesjonsavgifter Innbetales i desember Andre statstilskudd ok Kompensasjonstilskudd Innbetales i desember Motpost avskrivninger Bokføres i desember Kompensasjon mva investeringsregnskapet Bokføres i desember Premieavvik KLP Bokføres i desember Andre utgifter: Dekning av tidl.års regnskapsm.merforbruk Inndekning rest gml merforbruk drift Dekning av tidl.års regnskapsm.merforbruk Inndekning rest gml merforbruk investering Avsetning til bundne fond Bokføres i desember Avsetning til disposisjonsfond Bokføres i desember Netto renter/avdrag Rentenivået er lavere enn forutsatt i budsjettet Avdrag Renteutgifter/inntekter Netto drift Drift etatene netto rammer Det foreslås ingen budsjettkorrigeringer i etatenes driftsrammer i denne tertialrapporten. Rådmannen ønsker å vurdere situasjonen fram til 2. tertial før eventuelt korrigeringer blir foreslått. Likevel må det påpekes at å få heltårseffekt av tiltak som ble vedtatt som nytt budsjett for 2010, i april samme år, virker urealistisk. Omstillingstiltak i tråd med det nye budsjettet utgjør 1 million kroner i avvik for etatene. Det vil altså si at etatene samlet sett har positivt avvik på kroner dersom en ser bort fra de nye forutsetningene som ble vedtatt i møte 8. april

4 2. Skatteinntekter Skatteinngangen pr. 30. april er 0,3 millioner kroner lavere enn på samme tidspunkt i fjor og 1 million kroner lavere enn kommunens anslag pr. 30. april Kommunens budsjettanslag er 4,97 % høyere enn skatteinngang for 2009 mens det i revidert nasjonalbudsjett opereres med en økning for Flesberg kommune fra 2009 til 2010 på 6,3 %. For landet er anslaget 6,4 %. Rådmannen foreslår ikke å korrigere kommunens skatteanslag nå, men avventer utviklingen. En eventuell skattesvikt for Flesberg kommune vil delvis kompenseres gjennom inntektsutjevning i rammetilskuddet. Skatteinngang pr : Differanse Kommentarer: 2009/2010 Sum skatt 1.mai ,78 % % av total skatteinngang 32 % 34 % 33 % 31 % Totalt i året Budsjett Sum skatt 31. des ,97 % Skatteinngangen er redusert med 1,7 % i forhold til skatteinngang på samme tidspunkt i fjor. Kommunens anslag jfr budsjett er 4,97 % høyere en skatteinngang Forslag til budsjettendringer Vi kan konstantere merinntekter / mindreforbruk på følgende områder: Eiendomsskatt på verker og bruk er utskrevet med kroner mer enn anslått i budsjettet for Etter avsluttet selvkostberegning på konsesjonskraften for 2009 har EB kraftproduksjon tilbakebetalt ca kroner som var for mye innkrevd av dem i I tillegg foreslås oppjustering av konsesjonskraftinntektene for 2010 med ytterligere kroner Rentenivået som ble lagt til grunn for budsjett 2010 var noe høyere enn hva det faktisk har blitt. Dette får konsekvens for kommunens renteutgifter og inntekter. Rådmannen foreslår redusert avsetning til renter på kroner Reduserte utgifter og økte inntekter brukes til å dekke inn resterende akkumulert underskudd i driften fra tidligere år på kroner og merforbruk i investeringsregnskapet fra 2008 på kroner. 4

5 Politisk administrasjon Økonomi!" " " #$ $% & Sentral statusvurdering: Ingen spesielle kommentarer, kapitlet ser greit ut så langt. Det er først seinere på året kostnader knyttet til møtegodtgjøringer blir ført og dette vil bl.a være avhengig av antall politiske møter. 5

6 Fellestjenesten Økonomi ' & & ($)! * &!" " & " #$ & +! & $% & & '! & & & Under Fellestjenesten (- 106 ): Lønn og sosiale utgifter er ca. kr over budsjett. Dette har i hovedsak sin sammenheng i at krav om nedbemanning i FT med ½ stilling fra 1. januar, først ble effektuert den 15. mars. Konklusjon: Dette er et avvik som vil vare året ut. Under Fellesutgifter (- 109 ): Merforbruk på ca. kr. 65 i kontormateriell/kopiering og telefonutgifter. Ellers så er det først og fremst kontingenter som viser negativt avvik (på kr.- 70 ) og som dels skyldes periodisering, men også ikke budsjetterte utgifter til kjøp av nett-tjenester og økte KS-avgifter. Konklusjon: Sannsynligvis vil vi i 2010, gå i mot et merforbruk på dette underkapitlet dersom vi ikke reduserer kontormateriell/kopiering, bruk av telefon med mer. Interkommunale prosjekter (- 99 ): Fønk har et merforbruk på ca. kr. 30 og som sannsynlig vil vare året ut. Det er et merforbruk på ca. kr. 53 ang. leasing av telefontjenester, dette er en utgift som vil bli fordelt mellom Numedalskommunene ved årets slutt og dermed vil bli redusert kraftig. 6

7 IKT (- 142 ): Faste lisenser viser et merforbruk på kr. 98, noe som til dels skyldes periodisering, men også at lisens til ny server på kr. 34 ikke budsjettert (helt nødvendig investering), samt at andre lisenser har økt mer enn budsjettert. Vi får en ekstrakostnad på ca. kr. 40 for kjøp av nye Pc`er i forbindelse med tyveri på Flesberg skole. Underskudd med kr. 252 ang. felles konsulentkostnader med Rollag, vil bli fordelt slik at ved årets skal denne posen gå i 0. Konklusjon: Merforbruk på enkeltposter de siste har forekommet ved at det har påkommer kostnader i løpet av året som ikke er forutsatt, men som er nødvendige å ta for å sikre videre datadrift. Slik det ser ut nå, må vi påregne et visst merforbruk for året. For de øvrige underkapitlene er det bare små avvik. Sluttkommentar: Sentraladministrasjonen går mot et merforbruk for Hvor stort det vil bli er usikkert. Dersom dette bildet skal endres må det enten foretas ytterligere nedbemanning, bruke mindre av fellesutgifter til kontormateriell, porto, telefonutgifter o.s.v., eller det må sies opp interkommunale prosjektavtaler (for eksempel Kongsbergregionen), eller det må brukes mindre til IKT, d.v.s. si opp lisenser/programvare med mer. Arbeidsprogram 2010: Større utredninger/arbeider Sluttføre arkivering i K2000. Starte prosessen med fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte. Revidere/oppdatere kommunens personalreglement og HMS-reglement. Planarbeider Sluttføring revisjon av plan for kriseledelsen og beredskapsplanen Utarbeide reglement for de politiske komiteene. Interkommunalt samarbeid Revisjon av kommunens politivedtekter Arkivplanen - sluttføring (herunder fastsetting av rutiner). Bidra med nødvendige ressurser i pågående prosess i interkommunalt IKT-samarbeid innenfor Kongsbergregionen. Vurdere behov for interkommunalt hytte/fritidsmagasin i Numedal. Vurdere muligheter for interkommunalt samarbeid innenfor Sentraladministrasjonen. Status Ang. K 2000 er nesten gjennomført. Fysisk Ephortearkivering er ikke startet. Er en kontinuerlig prosess og noe er gjennomført i 1. tertial. Ikke avsluttet, men mye er gjort Ikke gjennomført, men revidering av folkevalgtes arbeidsvilkår er vedtatt. Ikke gjennomført Ikke startet sluttføringsarbeidet enda, fordi andre oppgaver er prioritert foran. Er godt i rute Er i rute med 1. nummer Har hatt to møter med Rollag og Nore og Uvdal, ingen konkrete resultater av dette. 7

8 Annet Videreutvikle kommunens arbeidsgiverplattform med hovedfokus på ledelse. Det vil (i regi av KS) bli gjennomført en relativt omfattende mellomlederopplæring i løpet av året. Bidra med nødvendige ressurser til videreutvikling av kommunens informasjon til publikum ved hjelp av IKT og internett, herunder å tilrettelegge informasjon og tjenester for Min-Side. Gjennomføring av Ephorte-moduler (ansettelse, byggesak og delingsmodul). Gjennomføre kap , kap , kap. 4 og kap. 5 lønnsforhandlinger.. Lage nye forskrifter om åpningstider i h.h.t. serveringsloven. Evt. interkommunalt samarbeid. Har gjennomført ¾ av ledelsesprogram i regi av KS hvor kommunens leder- og mellomledergruppe samt ordfører og varaordfører har deltatt. Er godt i rute Vi har tatt opp igjen arbeidet med ansettelsesmodulen Vil bli gjennomført til høsten Ikke påbegynt Målindikatorer: Mål 2010 Status Økonomi: % avvik regnskap/budsjett -4,8-3,1% -4,9 0 Se egne kommentarer Medarbeidere: Vernerunder Ja Ja Delvis Ja Ikke enda Kompetansetiltak Ja Ja Ja Mer målrettet Det jobbes kontinuerlig med denne saken Gjennomførte medarbeidersamtaler Delvis Ja Ja Ja Ikke enda Gjennomført medarbeiderkartlegging 100% Nei Ja Ikke enda Tjeneste: * Journalføring av post innen 3 dager Ja Ja Ja Ja Bare delvis da vi har måttet kutte ½ stilling i FT Ansettelser innen en mnd. etter søknadsfrist Delvis Ja Ja Ja Ja Bistå etatene i personalsaker og i HMS ved Ja Ja Ja Ja Ja behov og på kort varsel Fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Påbegynnes Ikke påbegynt ** Intern IKT-bistand og hjelp i administrasjon På dagen På dagen Telefonisk på Telefonisk på Ja, telefonisk på dagen, ellers i løpet av 2 dager dagen, ellers i løpet av 2 dg dagen, ellers i løpet av 2 dg Elektroniske tjenester (selvbetjening): Ephorte-moduler- herunder ansettelsesmodul Nei Nei Påbegynnes Gjennomført Har startet opp igjen denne prosessen Skjermdialog (inkl. tjenestekatalog, CRM osv.) Påbegynt Videreutvikle Videreutvikles Videreutvikles En god del arbeid er utført Utviklingsmål: Behov for revisjon innhold Ikke Påbegynt Ikke Påbegynt Påbegynnes Videreutvikles Har startet dette arbeidet (er i rute) nettsider Samfunn: Brukerundersøkelse nettsider og e-serv.torg Videreutvikle Videreutvikle Videreutvikling Videreutvikling Ikke gjennomført 8

9 Oppvekst og kultur Økonomi Tabell i hele tusen kroner: Enhet Avvik hia Oppvekst og kultur adm 557 Barnehagene i Flesberg 179 Bibliotek -49 Flesberg barne- og ungdomsskole 33 Lampeland skole 204 Tabell i hele kroner ' & & ($)! * & &!" " " #$ & +! & & & $% & & # $! & 9

10 Sentral statusvurdering: Oppvekst- og kulturetaten viser et positivt avvik på kr Kr av det positive avviket ligger på oppvekst og kultur administrasjon. Dette skyldes et tilskudd til voksenopplæring og minimale utgifter til undervisning av voksne så langt i året. Positivt avvik innen barnehage skyldes bl.a. høyere skjønnstilskudd (skjønnsmidler) enn budsjettert, samt økt statstilskudd p.g.a. økt antall barn i avdeling Lampeland. Biblioteket vil som vanlig ha noe overforbruk første halvår grunnet satsing på innkjøp av litteratur for barn tilpasset flere ulike lesenivå. Skolene har positiv nettoeffekt sykelønnsrefusjon. Negativt tall Flesberg skole ( ) under "Refusjon fra andre kommuner" kommer av at krav om refusjoner sendes etterskuddsvis. Forslagene er presentert for, drøftet og godkjent av mellomledere, tillitsvalgte og komiteen for Livsløp og kultur. Involverte parter i etaten kan ikke se at det er rom for ytterligere innsparinger innen barnehage og skolens rammetimer. Område Reduksjon stilling % Nedleggelse av bibliotekfilialen på Flesberg Dette medfører omplassering av ansatt i 17,23 % stilling. Vedkommende vil få tilbud om assistenttimer. Innbyggerne i Flesberg gis mulighet til å låne bøker 1gang i uken i skolens åpningstid, slik som ordningen er denne våren. 17, , ,00 Reduksjon kulturmidler Forslaget fra oppvekstetaten var en reduksjon på kr Komiteen foreslo å øke beløpet med ytterligere kr , ,00 10

11 Reduksjon utgifter til ungdomsklubb Saken er drøftet i Livsløp og kultur, kommunens MOT-gruppe og i møte med representanter fra FAU, MOTarbeidere, elevråd, politikere og administrasjon. Leder i ungdomsklubben er ikke interessert i å fortsette i sin nåværende stilling. Følgende forslag foreligger: Ungdomsklubben i sin nåværende form opphører. Unge vil få ansvar for å planlegge/gjennomføre klubbkvelder ca. 1 gang pr. mnd. (Kanskje aktuelt med 2 samlinger pr. måned dersom det blir samarbeid med Rollag ungdomsklubb). - Omdisponere 15 % stilling til MOT-informatør og arbeid med ungdommens kulturmønstring (UKM). Dette er omfattende arbeid på årsbasis. Oppgavene til MOT-informatør vil øke kommende skoleår. Programmet vil minimum dreie seg om 15 undervisningsøkter i klasse + kursdeltakelse, skolering/veiledning og oppfølging av klubbsamlingene. Pr. i dag har vi ikke øremerkede midler til MOT-/ UKM-arbeid. - Sette av ytterligere kr som kan brukes til evt. musikkverksted og 2-3 klubb-/storsamlinger i semesteret. Styret i ungdomsklubben/ungdom med MOT vil få et ansvar for å planlegge/gjennomføre samlingene i ungdomsklubben til høsten. 32, , ,00 Dette medfører: - leder i ungomsklubben får økt stilling i SFO/skole i tillegg til 15% stilling som MOT-informatør/UKMarbeider (til sammen 100%). - øvrig personlale får tilbud om assistenttimer i skolen eller blir gjenstand for nedbemanning. Reduksjon vikarutgifter - skole , ,00 49, , ,00 11

12 Målindikatorer: Mål 2010 Status Økonomi: % avvik regnsk/budsj ,7 % Medarbeidere: Kompetanseutvikling Barnehage Utarbeide kompetanseplan for 2010 i samarbeid med private Kompetanseplan er under utarbeidelse. barnehager og gjennomføre planlagte tiltak. Redusere andel førskolelærerstillinger med dispensasjon fra utdanningskrav. Nylige tilsettinger viser en reduksjon i dispensasjoner fra høsten av. Færre arbeidstakere i engasjementstillinger. Fremdeles en del i vikariater p.g.a. flere som har fått innvilget permisjon. Skole Gjennomføre minimum 3 dager kompetanseutvikling for det Ikke gjennomført. pedagogiske personalet. Videreutdanning for minimum 1 lærer, 30 studiepoeng. Gjennomført for våren Gjennomføre lederopplæring for rektorene, minimum 6 dager. Gjennomført 4 dagers lederopplæring. Gjennomført kartlegging HMS Gjennomføre medarbeiderundersøkelse. Ikke gjennomført. Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % Fått tilbud om samtaler: 96 % Gjennomførte samtaler: 36 % Vernerunder Gjennomføre minst en vernerunde i alle enheter. Ikke gjennomført. Tjeneste: Barnehage Barnehagedekning Skaffe alle søkere barnehageplass ved hovedopptaket. Alle søkere som har søkt innen frist for hovedopptak har fått tildelt barnehageplass. Kvalitetssikringssystem Gjennomgang og oppdatering av barnehagens kvalitetssystem. Ikke påbegynt. Tilsyn Ferdigstille plan for tilsyn. Deltakelse i arbeidsgruppe i Kongsbergregionen i arbeidet med/planlegging av tilsyn. Gjennomføre tilsyn i to barnehager. Administrativt system Ta i bruk Oppad i alle ledd. Under arbeid. 12

13 Skole Kvalitetsutvikling Leseopplæring Læringsresultat Kultur Gjennomførte tiltak Gjennomføre en utviklingssamtale ved hver skole med fokus på oppfølging av skolens kvalitetssystem. Alle skolene skal videreføre arbeidet med LUS (leseutviklingsskjema). Ungdomsskoleelevenes grunnskolepoeng skal ligge på eller over gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner. Gjennomføre planlagte tiltak innen Den kulturelle oppvekstsekken. Øke besøket på Middelalderuka. Deltakelse i UKM Numedal med minimum 10 deltakere. Ikke gjennomført. Gjennomført. Arbeides med kontinuerlig med på barnetrinnet. Resultatene vil være tilgjengelige høsten Gjennomført i h.h.t. plan. Rapporteres i 2. tertialrapport. Nådd. Tverretatlig arbeid Gjennomføre minimum 2 møter i kommunens MOT-gruppe. Gjennomført. Bibliotek Gjennomførte tiltak Øke antall besøk og utlån. Minimum 1 arrangement for voksne Minimum 1 arrangement for barn Rapporteres i årsmelding. Gjennomført. Gjennomført. Elektroniske tjenester : Søknadsskjemaer Alle aktuelle skjema aktive. Elektronisk søknadsskjema barnehageplass og SFO i bruk. Nettsider Oppdaterte nettsider, nyhetsoppslag. Utviklingsarbeid i gang for skole og barnehage. Barnehageleder deltar i prosjekt DIGIT (Digital fornying av intra- og internett). Oppdaterte nettsider for kulturområdet. Biblioteket vil starte arbeidet med ny nettside over sommeren. 13

14 Arbeidsprogram 2010: Større utredninger/ arbeider Planarbeider Tverretatlig samarbeid Interkommunalt samarbeid Framtidig skolestruktur. Forberede plan for videre arbeid med ny barneskole/flerbrukshall på Stevningsmogen. Midler avsatt til prosjektering i Kultur - Dåset: - Drenering/grøfting på tunet, avslutte arbeidet med septikopplegg dersom finansiering kan komme på plass i Sluttføre arbeidet med infotiltak/informasjonstavle. - Markere 10-årsjubileum for Middelalderuka. Skole - Evaluere og justere skolens kvalitetssystem. - Barnehage - Rullering av barnehageplan. Bibliotek - Revidere kommunedelplan for Flesberg bibliotek. Bibliotekplanen inkluderes heretter i Kulturplanen for Flesberg kommune som videreføres i Kultur Videreføre arbeidet med kulturplan og implementere den nye kulturloven i denne prosessen. Gjennomføre tiltak knyttet til rusforebyggende arbeid og foreldreveiledning. Samarbeid om delprosjektene i regionalt program for skoleutvikling. Samarbeid med nabokommunene i Numedal om mer felles organisering innen oppvekstområdet. 14 Status Videre planarbeid ikke påbegynt. Under planlegging/vurdering. Arbeid med infotavle i rute. Program for 10-årsjubileum klart. Gjennomført Arbeidet med barnehageplan i sluttfasen. Det arbeides med søknad om utvidelse av eksisterende privat barnehage, ny avdeling i Svene. Arbeidet er påbegynt. Under planlegging. Foreldremøter om temaet Nettvett gjennomført. Arbeidsgruppe i gang med forberedelser til høstens temamøte. Gjennomført. Under planlegging.

15 NAV Numedal - Sosial og barnevern Økonomi ' & & ($)! * &!" " & # $, - $% & & -% - & & Sentral statusvurdering: Området Administrasjon har et negativt avvik på ca. kr ,-. Det blir også framover et fokus på prioritering av nødvendig drift. vurderes som ajour i forhold til periodisert budsjett Området sosial har samlet et positivt avvik på ca. kr ,-. Hovedposter som lønn og økonomisk sosialhjelp er à jour. Det bemerkes særlig at økonomisk sosialhjelp har et positivt avvik på ca. kr ,- i h.h.t. periodisert budsjett. Dette forklares med aktivt markedsarbeid og bruk av tiltaksporteføljen fra NAV. Arbeidsmarkedet er vanskelig å vurdere framover. Positiv utvikling i arbeidsmarkedet vil også kunne gi positiv avvik på økonomisk sosialhjelp. 15

16 Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er eget område. Periodisert budsjett viser et negativt avvik på ca. kr ,-. Øremerket tilskudd for 2010 er ikke kommet enda. Kommunene har avsatt ubrukt øremerket tilskudd for 2009, og disse midler vil sikre budsjettområdet for Måltall som kommunene har blitt tildelt, er vi i ferd med å oppfylle. Området vurderes som à jour i h.h.t. periodisert budsjett. Området barnevern er samlet vurdert à jour. Her er det likevel enkeltposter med store avvik. Hovedposter som lønn, fosterhjem m.m. er à jour. Tiltak/utgifter i forbindelse med fylkesnemnd, advokat, sakkyndig har et overforbruk. Dette er engangsutgifter som ikke vil løpe videre i Økt refusjon fra statlig barnevern, andre kommuner bidrar til at området barnevern er à jour i hht periodisert budsjett. Det er ikke inntektsført refusjon for felles fosterhjemstilling med Nore og Uvdal. Selv om området er à jour, er det grunn til å fortsette fokuset på budsjettområdet framover. Området flyktning har et lite positivt avvik på ca. kr ,-. Første driftsår forutsetter en del investeringer, likeså når bosetting foregår. Det har vært bolig utfordringer i forhold til framdriften på bosetting jfr. vedtak. Tilgang til flere boliger gjør nå at bosettingen går som planlagt. Statstilskudd vil følgelig komme framover for å dekke kommende utgifter. Området vurderes som à jour i fht periodisert budsjett. Oppsummert vurderer etatsleder at etaten er à jour i h.h.t. periodisert budsjett, med samlet positivt avvik på ca. kr ,-. Flere av områdene har likevel uforutsigbarhet med seg på behov/tiltak som kan dukke opp. Dette medfører en fortsatt nøye kontroll med budsjettsituasjonene framover. Vurdert etter 1.tertial 2010 vil budsjettet for 2010 være à jour pr Arbeidsprogram 2010: Større utredninger/arbeider Målekort innføring Drift av NAV Numedal som ny organisasjon vil også prege mye av Flesberg, Rollag og NAV Buskerud har etablert en omfattende organisasjon med bred tjenestemeny. Det vil ta noe tid før en slik organisasjon har gått seg til. Det ligger store utfordringer i å nå definerte mål for organisasjonen. Brukere skal stå i sentrum i denne prosessen er siste prosjektår i samarbeidet, og det vil måtte jobbes med mer varig organisasjonsmodell Målekort er et sentralt verktøy i målstyringen, og viser hvordan en enhet presterer innenfor definerte styringsparametere. Målekortet skal gi informasjon om Status Vedtatt endring til enhetlig ledelse NAV Numedal, iverksettelse 1. sept Prosessplan utarbeidet og iverksatt i h.h.t.ppartnerskapsmøtets konklusjon. Stort fokus framover. Etablert Målekort med statlige og kommunale indikatorer. Forventes brukt som vedlegg til kommunal økonomirapportering framover. 16

17 Sluttføring av handlingsplan vold i nære relasjoner Vaktordning barnevern Planarbeider Mottak flyktninger Nye reformer, lovendringer av betydning hva som skal måles, om målet er nådd og hvordan utviklingen er for de ulike styringsparametrene Under arbeid, men ikke ferdigstilt innen utgangen av Under utarbeidelse 2009 Barnevernnettverket i Kongsbergregionen hadde eget Under arbeid programområdet/prosjekt for felles vaktordning. Nettverket har konkludert med behov for slik vaktordning da kommunen(e) ikke har etablert noe vaktordning. Her vil det jobbes videre med dette i En aktiv deltakelse i barnevernsnettverket for Kongsberg regionen prioriteres. Revidere internkontroll for barneverntjenesten. Nye stønadsformer NAV Numedal: Kvalifiseringsprogrammet, arbeidsevnevurdering, arbeidsavklaringspenger, kompetanseplan, markedsplan, m.m. Flesberg kommune er i gang med 3-årig prosjekt på mottak av flyktninger En må påberegne budsjettmessige endringer i h.h.t. tidspunkt for ankomst til kommunen. Arbeidsavklaringsstønad Gjennomført Etablert mulighetsstudie for barneverntjenenstene i Kongsbergregionen. Telemarksforskning har fått oppdraget. Gjennomført bosetting i h.h.t. plan. Tilgang på boliger har vært en stor utfordring. 17

18 Målindikatorer: Mål 2010 Status Økonomi: % avvik regnskap/budsjett - 9,5 % 0 % 0 % 1,26 % (positivt avvik) Medarbeidere: Vernerunder ikke gjennomført i 2010 Kompetansetiltak Div. kurs Div. kurs Div. kurs, omfattende Gjennomført løpende framover NAV-opplæring. Sykefravær 5,19 % NAV Numedal Nå definerte interne Kontinuerlig mål Arbeidsmiljø arbeidstilsynet Følge NAV Buskerud Iverksatt i h.h.t. prosessplan NAV Numedal sin plan jfr. Arbeidstilsynets rapport NAV Numedal Medarbeider undersøkelser Medarbeider undersøkelser HKI indersøkelse høst 2010 (jobber videre med arbeidstilsynet sin rapport i hht prosessplan) gjennomført Gjennomførte Nei Nei ja ja/delvis medarbeidersamtaler Tjeneste: Sosialtjenesten NAV Numedal 2 uker 2 uker behandlingstid 2 uker behandlingstid gjennomført behandlingstid NAV Numedal Oppnå definerte Oppnå definerte Gjennomført/kontinuerlig eksterne og lokale mål eksterne og lokale mål NAV Numedal Jfr. tildelt måltall Jfr. tildelt måltall Gjennomført/kontinuerlig. Ligger under måltall med 1 Kvalifiseringsprogrammet Barneverntjenesten (flere ulike frister ut fra status i saker) Lovpålagte frister i Rollag Lovpålagte frister Lovpålagte frister Gjennomført/kontinuerlig Bostøtte Termin frister Mnd.frister Mnd. frister Gjennomført/kontinuerlig 18

19 Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknadsskjema. Bostøtte Bostøtte Bostøtte Gjennomført/kontinuelrig Utviklingsmål (NAV reform konkrete mål i fht selvbetjening) NAV Numedal nye selvbetjeningsløsninger implementert i 2008 Samfunn : Brukerundersøkelse Ikke gjennomført behov for revisjon nettsider/tjenester Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Ikke gjennomført behov for revisjon nettsider/tjenester Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Bør gjennomføres i Under arbeid Gjennomført/kontinuerlig. Flesberg og Rollag ligger innenfor målområdet ikke gjennomført 19

20 Helse/pleie og omsorg Økonomi! ' & ($)! * &!" " & " #$ & & +! & & & $% & & # $! & '! & Lønn og drift for øvrig er i balanse. Innenfor administrasjon er etaten i budsjettvedtak av april pålagt å redusere med ett årsverk innenfor ledelse og administrasjon. 20

21 Det er ikke realistisk å innfri dette innsparingskravet fullt ut i 2010 uten at det på forhånd er gjennomført en konsekvensvurdering av hvordan ledelsesmessige og administrative oppgaver skal løses med ett årsverk mindre. Oppgavene er der fortsatt og er jevnt stigende i volum og omfang. Da det ikke er vakanser innenfor dette området i dag vil det være en omfattende og tidkrevende prosess å realisere dette kravet, og det vil få konsekvenser både økonomisk og faglig for andre deler av både etaten og kommunen. Psykologen er i svangerskapspermisjon i Det vil gi en innsparing på ca. kr ,- på årsbasis. Dette gjelder kun i Å redusere på tjenestene i helse og psykiatri sees som vanskelig i dagens situasjon. Brukerbehovene er mange og kompliserte. Ved en eventuell sammenslåing av tjenester med nabokommunen(e) vil man trolig kunne rasjonalisere noe. Mer langsiktige tiltak er nødvendig for en mer varig innsparing. Hjemmetjenesten Lønn og drift for øvrig er i balanse. Det er vedtatt et totalt innsparingskrav på kr ,- hvor reduksjon av dagsenter med en dag pr. uke er en del av kravet. Reduksjon av dagsenter tjenester med 1 dag pr. uke (tilsvarende 28% stilling) = ,- Økte krav på hjemmetjenestene på å gi tjenester til brukerne hjemme vil innebære 3 dagsverk pr. uke inklusive kjøring = ,- Med andre ord ser det ut til at alternativkostnadene er høyere enn å drifte dagsenteret som idag. Brukerne er syke mennesker som har krav på faglig forsvarlige tjenester som er innvilget i henhold til lov. Disse tjenestene kan som utgangspunkt ikke ytes av frivillige. Man kan heller ikke redusere antall ansatte og erstatte dette med at frivillige løser oppgavene i stedet. Det er ordinært arbeid som utføres, og at det vil være i strid med AML 14-9, (som betyr at de frivillige kan ha krav på fast tilsetting). Dersom man skal gjennomføre denne innsparingen med å redusere tilbudet til 1 dag pr. uke, synes det mest realistisk å stenge helt 1 dag pr. uke. Tjenester til psykisk utviklingshemmede kan ikke reduseres. Der gir man tjenester til brukere med fysisk funksjonshemming kombinert med psykisk utviklingshemming og atferdsavvik flere av brukerne trenger en-til-en-oppfølging hele den tiden brukerne er våkne, og noen trenger oppfølging hele døgnet. Hjemmesykepleie og hjemmehjelp sliter tungt med økende antall brukere og mange brukere med stort behov. Flere har behov for opptil 6 besøk pr. døgn. Det er en stor utfordring med all tid som brukes til kjøring i mellom brukernes bosteder. En mulighet for å redusere er at det vedtas en lavere standard på noen av disse tjenestene. I tillegg kan man oppnå en gevinst ved at man samorganiserer hjemmehjelpstjenestene, 21

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk adm... 5 Økonomi... 5 Fellestjenesten... 6 Økonomi... 6 Arbeidsprogram 2009:... 7 Målindikatorer:... 8 Oppvekst og kultur... 9 Økonomi... 9 Målindikatorer:...

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE

Økonomiplan 2010 2013. Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE Økonomiplan 2010 2013 Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 44/2009 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 44/2009 Økonomiplan 2010-2013, Budsjettrammer 2010

Detaljer

Tertialrapport 1-2008 Flesberg kommune. Oppsummering... 2. Sammendrag driftsregnskapet:... 3. Totalt for alle etatene... 5 Økonomi...

Tertialrapport 1-2008 Flesberg kommune. Oppsummering... 2. Sammendrag driftsregnskapet:... 3. Totalt for alle etatene... 5 Økonomi... INNHOLD: Side Oppsummering... 2 Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Totalt for alle etatene... 5 Økonomi... 5 Politisk adm... 6 Økonomi... 6 Sentraladministrasjonen... 7 Økonomi... 7 Arbeidsprogram 2008:...

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Rådmannens årsrapport 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Rådmannens årsrapport 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Rådmannens årsrapport 2014 Mars 2015 INNHOLD Rådmannens innledning... 3 Sentrale utviklingstrekk... 4 Oversikt planarbeider... 6 Internkontroll og kvalitet... 7 Økonomisk analyse

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011

FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011 FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011 Ø K O N O M I P L A N 2012 2014 Innhold 1. Innledning...3 2. Det kommunale styringssystemet...8 3. Kommunens rammebetingelser...9 a) Frie inntekter...9

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014. K- sak 55/13. Blefjell

FLESBERG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014. K- sak 55/13. Blefjell FLESBERG KOMMUNE Blefjell Kommunestyrets vedtak Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014 K- sak 55/13 INNHOLD SIDE K-sak 55/13 av 12.desember 2013 Vedtak... 2 Hovedoversikt driftsrammer

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 66/2011 16. desember 2011 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 66/2011 Økonomiplan 2012-2015, Budsjettrammer

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no ROLLAG KOMMUNE Rådmannens årsrapport 2009 www.rollag.kommune.no INNHOLD SIDE Rådmannens innledning 3 Økonomisk analyse og nøkkeltall 6 Det kommunale styringssystem 14 Fellestjenesten 15 Skolene 23 Barnehagene

Detaljer

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært! Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap...

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 53/13 PS 54/13 PS 55/13 PS 56/13 PS 57/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 53/13 PS 54/13 PS 55/13 PS 56/13 PS 57/13 4b Nore og Uvdal kommune N um E DAL mddelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 53-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Brøstrud gård og pensjonat, Uvdal Dato: 07.10.2013 Tidspunkt: 13:30 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Tertialrapport 1-2015

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Tertialrapport 1-2015 NORE OG UVDAL KOMMUNE Tertialrapport 1 - Tertialrapport 1 - Nore og Uvdal kommune INNHOLD: Side Hovedoversikter/sammendrag... 3 Pleie, rehabilitering og omsorg... 5 Helse, sosial og barnevern... 9 NAV

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 2. tertial 2011 1 Innholdsfortegnelse: Overordna styringskort side 3 Bruk av overtid side 4 Nærvær side 4 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 5 Planområde

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015 PR. 1. TERTIAL

STATUSRAPPORT 2015 PR. 1. TERTIAL STATUSRAORT 2015 R. 1. TERTIAL Rådmannen 13.mai 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE STATUSVURDERING... 2 Vedtatt budsjett vs årsprognose... 2 Sammendrag... Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no ROLLAG KOMMUNE Rådmannens årsrapport 2011 www.rollag.kommune.no INNHOLD SIDE Rådmannens innledning 3 Økonomisk analyse og nøkkeltall 6 Det kommunale styringssystem 14 Fellestjenesten 15 Veggli skolen 24

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 Ås kommune www.as.kommune.no Perioden 30.4.2014 31.8.2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 2. Økonomi... 5 2.1 Driftsstatus... 5

Detaljer

2. tertialrapport 2013

2. tertialrapport 2013 Ås kommune www.as.kommune.no Perioden 30.4.2013 31.8.2013 Det er kommet inn mange forslag til utvikling av Ås sentrum i i arkitektkonkurransen Europan. Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter Innholdsfortegnelse

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 030/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Rapport for 2. Tertial

Rapport for 2. Tertial 2012 Rapport for 2. Tertial Innhold 1 INNLEDNING:... 3 2 Resultatoppnåelse... 4 2.2.2 Lønnsutvikling... 4 3 Økonomisk analyse... 6 3.1 Driftsregnskapet... 6 3.1.1 Utvikling i skatt og rammetilskudd...

Detaljer

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012 Gjerdrum kommune Årsmelding og årsberetning 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: Rådmannens sammendrag:... 3 Årsmelding overordnet ledelse, stab og støtte... 8 Årsmelding overordnet skolene... 8 Årsmelding overordnet

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Rådmannens forslag Dato: 27.11.2012 1 Innhold Innledning... 4 1.1 BUDSJETT 2013 OVERORDNET BESKRIVELSE... 4 1.2 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013 2016...

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2008

2. TERTIALRAPPORT 2008 Tertialrapport pr 31august 2 Søndre Land kommune 2. TERTIALRAPPORT Perioden 1/5 31/8 Tertialrapport pr 31august 2 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS KOMMENTAR... 4 GENERELLE ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 7

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2012

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2012 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2012 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 MARS 2013 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESULTATVURDERINGER... 3 PERSONAL... 10 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 13 RESULTATENHET BARNEHAGE... 22 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING...

Detaljer