INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:...2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:...2"

Transkript

1 INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:...2 Politisk administrasjon...5 Fellestjenesten...6 Oppvekst og kultur...9 NAV Numedal - Sosial og barnevern Helse/pleie og omsorg Teknikk, plan og ressurs Investeringsprosjekter Fravær Finans

2 Sammendrag driftsregnskapet: Driftsregnskapet 30. april 2010: Etat Etat (T) Budsjett vedtatt Budsjett justeringer Periodisert budsjett Regnskap Avvik 0 Politisk adm Fellestjenesten Oppvekst og kultur NAV-Numedal sosial og barnevern Helse og omsorg Teknikk, plan og ressurs Flesberg kirkelig fellesråd Ymse Tabellen over viser periodisert budsjett og regnskap pr. 30. april for etatene. Samlet er det merforbruk på kroner. Oversikten viser at det er store avvik i enkelte etater, spesielt Fellestjenesten og Teknikk, plan og ressurs med merforbruk og Oppvekst og kultur med mindreforbruk. Avvik kan framkomme ved at inn- eller utbetalinger skjer på tidspunkt som ikke er fanget opp i periodiseringen av budsjettet, eller ved reelt mereller mindreforbruk. Det skal også presiseres at vedtatt budsjett nå er kommunestyrets vedtak fra april mnd. Dette vedtaket innholdt flere større omstillingskrav som ikke er konsekvensutredet av administrasjonen, og som det selvsagt ikke har vært mulighet for administrasjonen å gjennomføre i denne perioden. I periodisert budsjett utgjør disse omstillingskravene til sammen 1 million kroner. Etatene har kommentert sine avvik i rapporten. Art Art (T) Ansvar Ansvar (T) Budsjett vedtatt 8. april Periodisert budsjett 30. april Periodisert budsjett 30. april pr etat Omstillingstiltak Oppvekst og kultur 200 Adm. oppv,/kultur Omstillingstiltak Helse og omsorg 400 Adm. pleie/omsorg Omstillingstiltak Helse og omsorg 441 Eldre/funksjonshemmede Omstillingstiltak Helse og omsorg 442 Nærstugo Omstillingstiltak Helse og omsorg 463 Hjemmehjelp Omstillingstiltak Treknikk, plan og ressurs 600 Adm. TPR Omstillingstiltak 701 Ymse ,

3 Opprinnelig Budsjett Regnskap Avvik Forslag Kommentarer: budsjett budsjettreg Drift Etatene - netto ramme Drift Andre inntekter: Skatteinntekter Rammetilskudd Eiendomsskatt Merinntekt Konsesjonskraft - netto Fast avtale for 2010 Konsesjonsavgifter Innbetales i desember Andre statstilskudd ok Kompensasjonstilskudd Innbetales i desember Motpost avskrivninger Bokføres i desember Kompensasjon mva investeringsregnskapet Bokføres i desember Premieavvik KLP Bokføres i desember Andre utgifter: Dekning av tidl.års regnskapsm.merforbruk Inndekning rest gml merforbruk drift Dekning av tidl.års regnskapsm.merforbruk Inndekning rest gml merforbruk investering Avsetning til bundne fond Bokføres i desember Avsetning til disposisjonsfond Bokføres i desember Netto renter/avdrag Rentenivået er lavere enn forutsatt i budsjettet Avdrag Renteutgifter/inntekter Netto drift Drift etatene netto rammer Det foreslås ingen budsjettkorrigeringer i etatenes driftsrammer i denne tertialrapporten. Rådmannen ønsker å vurdere situasjonen fram til 2. tertial før eventuelt korrigeringer blir foreslått. Likevel må det påpekes at å få heltårseffekt av tiltak som ble vedtatt som nytt budsjett for 2010, i april samme år, virker urealistisk. Omstillingstiltak i tråd med det nye budsjettet utgjør 1 million kroner i avvik for etatene. Det vil altså si at etatene samlet sett har positivt avvik på kroner dersom en ser bort fra de nye forutsetningene som ble vedtatt i møte 8. april

4 2. Skatteinntekter Skatteinngangen pr. 30. april er 0,3 millioner kroner lavere enn på samme tidspunkt i fjor og 1 million kroner lavere enn kommunens anslag pr. 30. april Kommunens budsjettanslag er 4,97 % høyere enn skatteinngang for 2009 mens det i revidert nasjonalbudsjett opereres med en økning for Flesberg kommune fra 2009 til 2010 på 6,3 %. For landet er anslaget 6,4 %. Rådmannen foreslår ikke å korrigere kommunens skatteanslag nå, men avventer utviklingen. En eventuell skattesvikt for Flesberg kommune vil delvis kompenseres gjennom inntektsutjevning i rammetilskuddet. Skatteinngang pr : Differanse Kommentarer: 2009/2010 Sum skatt 1.mai ,78 % % av total skatteinngang 32 % 34 % 33 % 31 % Totalt i året Budsjett Sum skatt 31. des ,97 % Skatteinngangen er redusert med 1,7 % i forhold til skatteinngang på samme tidspunkt i fjor. Kommunens anslag jfr budsjett er 4,97 % høyere en skatteinngang Forslag til budsjettendringer Vi kan konstantere merinntekter / mindreforbruk på følgende områder: Eiendomsskatt på verker og bruk er utskrevet med kroner mer enn anslått i budsjettet for Etter avsluttet selvkostberegning på konsesjonskraften for 2009 har EB kraftproduksjon tilbakebetalt ca kroner som var for mye innkrevd av dem i I tillegg foreslås oppjustering av konsesjonskraftinntektene for 2010 med ytterligere kroner Rentenivået som ble lagt til grunn for budsjett 2010 var noe høyere enn hva det faktisk har blitt. Dette får konsekvens for kommunens renteutgifter og inntekter. Rådmannen foreslår redusert avsetning til renter på kroner Reduserte utgifter og økte inntekter brukes til å dekke inn resterende akkumulert underskudd i driften fra tidligere år på kroner og merforbruk i investeringsregnskapet fra 2008 på kroner. 4

5 Politisk administrasjon Økonomi!" " " #$ $% & Sentral statusvurdering: Ingen spesielle kommentarer, kapitlet ser greit ut så langt. Det er først seinere på året kostnader knyttet til møtegodtgjøringer blir ført og dette vil bl.a være avhengig av antall politiske møter. 5

6 Fellestjenesten Økonomi ' & & ($)! * &!" " & " #$ & +! & $% & & '! & & & Under Fellestjenesten (- 106 ): Lønn og sosiale utgifter er ca. kr over budsjett. Dette har i hovedsak sin sammenheng i at krav om nedbemanning i FT med ½ stilling fra 1. januar, først ble effektuert den 15. mars. Konklusjon: Dette er et avvik som vil vare året ut. Under Fellesutgifter (- 109 ): Merforbruk på ca. kr. 65 i kontormateriell/kopiering og telefonutgifter. Ellers så er det først og fremst kontingenter som viser negativt avvik (på kr.- 70 ) og som dels skyldes periodisering, men også ikke budsjetterte utgifter til kjøp av nett-tjenester og økte KS-avgifter. Konklusjon: Sannsynligvis vil vi i 2010, gå i mot et merforbruk på dette underkapitlet dersom vi ikke reduserer kontormateriell/kopiering, bruk av telefon med mer. Interkommunale prosjekter (- 99 ): Fønk har et merforbruk på ca. kr. 30 og som sannsynlig vil vare året ut. Det er et merforbruk på ca. kr. 53 ang. leasing av telefontjenester, dette er en utgift som vil bli fordelt mellom Numedalskommunene ved årets slutt og dermed vil bli redusert kraftig. 6

7 IKT (- 142 ): Faste lisenser viser et merforbruk på kr. 98, noe som til dels skyldes periodisering, men også at lisens til ny server på kr. 34 ikke budsjettert (helt nødvendig investering), samt at andre lisenser har økt mer enn budsjettert. Vi får en ekstrakostnad på ca. kr. 40 for kjøp av nye Pc`er i forbindelse med tyveri på Flesberg skole. Underskudd med kr. 252 ang. felles konsulentkostnader med Rollag, vil bli fordelt slik at ved årets skal denne posen gå i 0. Konklusjon: Merforbruk på enkeltposter de siste har forekommet ved at det har påkommer kostnader i løpet av året som ikke er forutsatt, men som er nødvendige å ta for å sikre videre datadrift. Slik det ser ut nå, må vi påregne et visst merforbruk for året. For de øvrige underkapitlene er det bare små avvik. Sluttkommentar: Sentraladministrasjonen går mot et merforbruk for Hvor stort det vil bli er usikkert. Dersom dette bildet skal endres må det enten foretas ytterligere nedbemanning, bruke mindre av fellesutgifter til kontormateriell, porto, telefonutgifter o.s.v., eller det må sies opp interkommunale prosjektavtaler (for eksempel Kongsbergregionen), eller det må brukes mindre til IKT, d.v.s. si opp lisenser/programvare med mer. Arbeidsprogram 2010: Større utredninger/arbeider Sluttføre arkivering i K2000. Starte prosessen med fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte. Revidere/oppdatere kommunens personalreglement og HMS-reglement. Planarbeider Sluttføring revisjon av plan for kriseledelsen og beredskapsplanen Utarbeide reglement for de politiske komiteene. Interkommunalt samarbeid Revisjon av kommunens politivedtekter Arkivplanen - sluttføring (herunder fastsetting av rutiner). Bidra med nødvendige ressurser i pågående prosess i interkommunalt IKT-samarbeid innenfor Kongsbergregionen. Vurdere behov for interkommunalt hytte/fritidsmagasin i Numedal. Vurdere muligheter for interkommunalt samarbeid innenfor Sentraladministrasjonen. Status Ang. K 2000 er nesten gjennomført. Fysisk Ephortearkivering er ikke startet. Er en kontinuerlig prosess og noe er gjennomført i 1. tertial. Ikke avsluttet, men mye er gjort Ikke gjennomført, men revidering av folkevalgtes arbeidsvilkår er vedtatt. Ikke gjennomført Ikke startet sluttføringsarbeidet enda, fordi andre oppgaver er prioritert foran. Er godt i rute Er i rute med 1. nummer Har hatt to møter med Rollag og Nore og Uvdal, ingen konkrete resultater av dette. 7

8 Annet Videreutvikle kommunens arbeidsgiverplattform med hovedfokus på ledelse. Det vil (i regi av KS) bli gjennomført en relativt omfattende mellomlederopplæring i løpet av året. Bidra med nødvendige ressurser til videreutvikling av kommunens informasjon til publikum ved hjelp av IKT og internett, herunder å tilrettelegge informasjon og tjenester for Min-Side. Gjennomføring av Ephorte-moduler (ansettelse, byggesak og delingsmodul). Gjennomføre kap , kap , kap. 4 og kap. 5 lønnsforhandlinger.. Lage nye forskrifter om åpningstider i h.h.t. serveringsloven. Evt. interkommunalt samarbeid. Har gjennomført ¾ av ledelsesprogram i regi av KS hvor kommunens leder- og mellomledergruppe samt ordfører og varaordfører har deltatt. Er godt i rute Vi har tatt opp igjen arbeidet med ansettelsesmodulen Vil bli gjennomført til høsten Ikke påbegynt Målindikatorer: Mål 2010 Status Økonomi: % avvik regnskap/budsjett -4,8-3,1% -4,9 0 Se egne kommentarer Medarbeidere: Vernerunder Ja Ja Delvis Ja Ikke enda Kompetansetiltak Ja Ja Ja Mer målrettet Det jobbes kontinuerlig med denne saken Gjennomførte medarbeidersamtaler Delvis Ja Ja Ja Ikke enda Gjennomført medarbeiderkartlegging 100% Nei Ja Ikke enda Tjeneste: * Journalføring av post innen 3 dager Ja Ja Ja Ja Bare delvis da vi har måttet kutte ½ stilling i FT Ansettelser innen en mnd. etter søknadsfrist Delvis Ja Ja Ja Ja Bistå etatene i personalsaker og i HMS ved Ja Ja Ja Ja Ja behov og på kort varsel Fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Påbegynnes Ikke påbegynt ** Intern IKT-bistand og hjelp i administrasjon På dagen På dagen Telefonisk på Telefonisk på Ja, telefonisk på dagen, ellers i løpet av 2 dager dagen, ellers i løpet av 2 dg dagen, ellers i løpet av 2 dg Elektroniske tjenester (selvbetjening): Ephorte-moduler- herunder ansettelsesmodul Nei Nei Påbegynnes Gjennomført Har startet opp igjen denne prosessen Skjermdialog (inkl. tjenestekatalog, CRM osv.) Påbegynt Videreutvikle Videreutvikles Videreutvikles En god del arbeid er utført Utviklingsmål: Behov for revisjon innhold Ikke Påbegynt Ikke Påbegynt Påbegynnes Videreutvikles Har startet dette arbeidet (er i rute) nettsider Samfunn: Brukerundersøkelse nettsider og e-serv.torg Videreutvikle Videreutvikle Videreutvikling Videreutvikling Ikke gjennomført 8

9 Oppvekst og kultur Økonomi Tabell i hele tusen kroner: Enhet Avvik hia Oppvekst og kultur adm 557 Barnehagene i Flesberg 179 Bibliotek -49 Flesberg barne- og ungdomsskole 33 Lampeland skole 204 Tabell i hele kroner ' & & ($)! * & &!" " " #$ & +! & & & $% & & # $! & 9

10 Sentral statusvurdering: Oppvekst- og kulturetaten viser et positivt avvik på kr Kr av det positive avviket ligger på oppvekst og kultur administrasjon. Dette skyldes et tilskudd til voksenopplæring og minimale utgifter til undervisning av voksne så langt i året. Positivt avvik innen barnehage skyldes bl.a. høyere skjønnstilskudd (skjønnsmidler) enn budsjettert, samt økt statstilskudd p.g.a. økt antall barn i avdeling Lampeland. Biblioteket vil som vanlig ha noe overforbruk første halvår grunnet satsing på innkjøp av litteratur for barn tilpasset flere ulike lesenivå. Skolene har positiv nettoeffekt sykelønnsrefusjon. Negativt tall Flesberg skole ( ) under "Refusjon fra andre kommuner" kommer av at krav om refusjoner sendes etterskuddsvis. Forslagene er presentert for, drøftet og godkjent av mellomledere, tillitsvalgte og komiteen for Livsløp og kultur. Involverte parter i etaten kan ikke se at det er rom for ytterligere innsparinger innen barnehage og skolens rammetimer. Område Reduksjon stilling % Nedleggelse av bibliotekfilialen på Flesberg Dette medfører omplassering av ansatt i 17,23 % stilling. Vedkommende vil få tilbud om assistenttimer. Innbyggerne i Flesberg gis mulighet til å låne bøker 1gang i uken i skolens åpningstid, slik som ordningen er denne våren. 17, , ,00 Reduksjon kulturmidler Forslaget fra oppvekstetaten var en reduksjon på kr Komiteen foreslo å øke beløpet med ytterligere kr , ,00 10

11 Reduksjon utgifter til ungdomsklubb Saken er drøftet i Livsløp og kultur, kommunens MOT-gruppe og i møte med representanter fra FAU, MOTarbeidere, elevråd, politikere og administrasjon. Leder i ungdomsklubben er ikke interessert i å fortsette i sin nåværende stilling. Følgende forslag foreligger: Ungdomsklubben i sin nåværende form opphører. Unge vil få ansvar for å planlegge/gjennomføre klubbkvelder ca. 1 gang pr. mnd. (Kanskje aktuelt med 2 samlinger pr. måned dersom det blir samarbeid med Rollag ungdomsklubb). - Omdisponere 15 % stilling til MOT-informatør og arbeid med ungdommens kulturmønstring (UKM). Dette er omfattende arbeid på årsbasis. Oppgavene til MOT-informatør vil øke kommende skoleår. Programmet vil minimum dreie seg om 15 undervisningsøkter i klasse + kursdeltakelse, skolering/veiledning og oppfølging av klubbsamlingene. Pr. i dag har vi ikke øremerkede midler til MOT-/ UKM-arbeid. - Sette av ytterligere kr som kan brukes til evt. musikkverksted og 2-3 klubb-/storsamlinger i semesteret. Styret i ungdomsklubben/ungdom med MOT vil få et ansvar for å planlegge/gjennomføre samlingene i ungdomsklubben til høsten. 32, , ,00 Dette medfører: - leder i ungomsklubben får økt stilling i SFO/skole i tillegg til 15% stilling som MOT-informatør/UKMarbeider (til sammen 100%). - øvrig personlale får tilbud om assistenttimer i skolen eller blir gjenstand for nedbemanning. Reduksjon vikarutgifter - skole , ,00 49, , ,00 11

12 Målindikatorer: Mål 2010 Status Økonomi: % avvik regnsk/budsj ,7 % Medarbeidere: Kompetanseutvikling Barnehage Utarbeide kompetanseplan for 2010 i samarbeid med private Kompetanseplan er under utarbeidelse. barnehager og gjennomføre planlagte tiltak. Redusere andel førskolelærerstillinger med dispensasjon fra utdanningskrav. Nylige tilsettinger viser en reduksjon i dispensasjoner fra høsten av. Færre arbeidstakere i engasjementstillinger. Fremdeles en del i vikariater p.g.a. flere som har fått innvilget permisjon. Skole Gjennomføre minimum 3 dager kompetanseutvikling for det Ikke gjennomført. pedagogiske personalet. Videreutdanning for minimum 1 lærer, 30 studiepoeng. Gjennomført for våren Gjennomføre lederopplæring for rektorene, minimum 6 dager. Gjennomført 4 dagers lederopplæring. Gjennomført kartlegging HMS Gjennomføre medarbeiderundersøkelse. Ikke gjennomført. Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % Fått tilbud om samtaler: 96 % Gjennomførte samtaler: 36 % Vernerunder Gjennomføre minst en vernerunde i alle enheter. Ikke gjennomført. Tjeneste: Barnehage Barnehagedekning Skaffe alle søkere barnehageplass ved hovedopptaket. Alle søkere som har søkt innen frist for hovedopptak har fått tildelt barnehageplass. Kvalitetssikringssystem Gjennomgang og oppdatering av barnehagens kvalitetssystem. Ikke påbegynt. Tilsyn Ferdigstille plan for tilsyn. Deltakelse i arbeidsgruppe i Kongsbergregionen i arbeidet med/planlegging av tilsyn. Gjennomføre tilsyn i to barnehager. Administrativt system Ta i bruk Oppad i alle ledd. Under arbeid. 12

13 Skole Kvalitetsutvikling Leseopplæring Læringsresultat Kultur Gjennomførte tiltak Gjennomføre en utviklingssamtale ved hver skole med fokus på oppfølging av skolens kvalitetssystem. Alle skolene skal videreføre arbeidet med LUS (leseutviklingsskjema). Ungdomsskoleelevenes grunnskolepoeng skal ligge på eller over gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner. Gjennomføre planlagte tiltak innen Den kulturelle oppvekstsekken. Øke besøket på Middelalderuka. Deltakelse i UKM Numedal med minimum 10 deltakere. Ikke gjennomført. Gjennomført. Arbeides med kontinuerlig med på barnetrinnet. Resultatene vil være tilgjengelige høsten Gjennomført i h.h.t. plan. Rapporteres i 2. tertialrapport. Nådd. Tverretatlig arbeid Gjennomføre minimum 2 møter i kommunens MOT-gruppe. Gjennomført. Bibliotek Gjennomførte tiltak Øke antall besøk og utlån. Minimum 1 arrangement for voksne Minimum 1 arrangement for barn Rapporteres i årsmelding. Gjennomført. Gjennomført. Elektroniske tjenester : Søknadsskjemaer Alle aktuelle skjema aktive. Elektronisk søknadsskjema barnehageplass og SFO i bruk. Nettsider Oppdaterte nettsider, nyhetsoppslag. Utviklingsarbeid i gang for skole og barnehage. Barnehageleder deltar i prosjekt DIGIT (Digital fornying av intra- og internett). Oppdaterte nettsider for kulturområdet. Biblioteket vil starte arbeidet med ny nettside over sommeren. 13

14 Arbeidsprogram 2010: Større utredninger/ arbeider Planarbeider Tverretatlig samarbeid Interkommunalt samarbeid Framtidig skolestruktur. Forberede plan for videre arbeid med ny barneskole/flerbrukshall på Stevningsmogen. Midler avsatt til prosjektering i Kultur - Dåset: - Drenering/grøfting på tunet, avslutte arbeidet med septikopplegg dersom finansiering kan komme på plass i Sluttføre arbeidet med infotiltak/informasjonstavle. - Markere 10-årsjubileum for Middelalderuka. Skole - Evaluere og justere skolens kvalitetssystem. - Barnehage - Rullering av barnehageplan. Bibliotek - Revidere kommunedelplan for Flesberg bibliotek. Bibliotekplanen inkluderes heretter i Kulturplanen for Flesberg kommune som videreføres i Kultur Videreføre arbeidet med kulturplan og implementere den nye kulturloven i denne prosessen. Gjennomføre tiltak knyttet til rusforebyggende arbeid og foreldreveiledning. Samarbeid om delprosjektene i regionalt program for skoleutvikling. Samarbeid med nabokommunene i Numedal om mer felles organisering innen oppvekstområdet. 14 Status Videre planarbeid ikke påbegynt. Under planlegging/vurdering. Arbeid med infotavle i rute. Program for 10-årsjubileum klart. Gjennomført Arbeidet med barnehageplan i sluttfasen. Det arbeides med søknad om utvidelse av eksisterende privat barnehage, ny avdeling i Svene. Arbeidet er påbegynt. Under planlegging. Foreldremøter om temaet Nettvett gjennomført. Arbeidsgruppe i gang med forberedelser til høstens temamøte. Gjennomført. Under planlegging.

15 NAV Numedal - Sosial og barnevern Økonomi ' & & ($)! * &!" " & # $, - $% & & -% - & & Sentral statusvurdering: Området Administrasjon har et negativt avvik på ca. kr ,-. Det blir også framover et fokus på prioritering av nødvendig drift. vurderes som ajour i forhold til periodisert budsjett Området sosial har samlet et positivt avvik på ca. kr ,-. Hovedposter som lønn og økonomisk sosialhjelp er à jour. Det bemerkes særlig at økonomisk sosialhjelp har et positivt avvik på ca. kr ,- i h.h.t. periodisert budsjett. Dette forklares med aktivt markedsarbeid og bruk av tiltaksporteføljen fra NAV. Arbeidsmarkedet er vanskelig å vurdere framover. Positiv utvikling i arbeidsmarkedet vil også kunne gi positiv avvik på økonomisk sosialhjelp. 15

16 Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er eget område. Periodisert budsjett viser et negativt avvik på ca. kr ,-. Øremerket tilskudd for 2010 er ikke kommet enda. Kommunene har avsatt ubrukt øremerket tilskudd for 2009, og disse midler vil sikre budsjettområdet for Måltall som kommunene har blitt tildelt, er vi i ferd med å oppfylle. Området vurderes som à jour i h.h.t. periodisert budsjett. Området barnevern er samlet vurdert à jour. Her er det likevel enkeltposter med store avvik. Hovedposter som lønn, fosterhjem m.m. er à jour. Tiltak/utgifter i forbindelse med fylkesnemnd, advokat, sakkyndig har et overforbruk. Dette er engangsutgifter som ikke vil løpe videre i Økt refusjon fra statlig barnevern, andre kommuner bidrar til at området barnevern er à jour i hht periodisert budsjett. Det er ikke inntektsført refusjon for felles fosterhjemstilling med Nore og Uvdal. Selv om området er à jour, er det grunn til å fortsette fokuset på budsjettområdet framover. Området flyktning har et lite positivt avvik på ca. kr ,-. Første driftsår forutsetter en del investeringer, likeså når bosetting foregår. Det har vært bolig utfordringer i forhold til framdriften på bosetting jfr. vedtak. Tilgang til flere boliger gjør nå at bosettingen går som planlagt. Statstilskudd vil følgelig komme framover for å dekke kommende utgifter. Området vurderes som à jour i fht periodisert budsjett. Oppsummert vurderer etatsleder at etaten er à jour i h.h.t. periodisert budsjett, med samlet positivt avvik på ca. kr ,-. Flere av områdene har likevel uforutsigbarhet med seg på behov/tiltak som kan dukke opp. Dette medfører en fortsatt nøye kontroll med budsjettsituasjonene framover. Vurdert etter 1.tertial 2010 vil budsjettet for 2010 være à jour pr Arbeidsprogram 2010: Større utredninger/arbeider Målekort innføring Drift av NAV Numedal som ny organisasjon vil også prege mye av Flesberg, Rollag og NAV Buskerud har etablert en omfattende organisasjon med bred tjenestemeny. Det vil ta noe tid før en slik organisasjon har gått seg til. Det ligger store utfordringer i å nå definerte mål for organisasjonen. Brukere skal stå i sentrum i denne prosessen er siste prosjektår i samarbeidet, og det vil måtte jobbes med mer varig organisasjonsmodell Målekort er et sentralt verktøy i målstyringen, og viser hvordan en enhet presterer innenfor definerte styringsparametere. Målekortet skal gi informasjon om Status Vedtatt endring til enhetlig ledelse NAV Numedal, iverksettelse 1. sept Prosessplan utarbeidet og iverksatt i h.h.t.ppartnerskapsmøtets konklusjon. Stort fokus framover. Etablert Målekort med statlige og kommunale indikatorer. Forventes brukt som vedlegg til kommunal økonomirapportering framover. 16

17 Sluttføring av handlingsplan vold i nære relasjoner Vaktordning barnevern Planarbeider Mottak flyktninger Nye reformer, lovendringer av betydning hva som skal måles, om målet er nådd og hvordan utviklingen er for de ulike styringsparametrene Under arbeid, men ikke ferdigstilt innen utgangen av Under utarbeidelse 2009 Barnevernnettverket i Kongsbergregionen hadde eget Under arbeid programområdet/prosjekt for felles vaktordning. Nettverket har konkludert med behov for slik vaktordning da kommunen(e) ikke har etablert noe vaktordning. Her vil det jobbes videre med dette i En aktiv deltakelse i barnevernsnettverket for Kongsberg regionen prioriteres. Revidere internkontroll for barneverntjenesten. Nye stønadsformer NAV Numedal: Kvalifiseringsprogrammet, arbeidsevnevurdering, arbeidsavklaringspenger, kompetanseplan, markedsplan, m.m. Flesberg kommune er i gang med 3-årig prosjekt på mottak av flyktninger En må påberegne budsjettmessige endringer i h.h.t. tidspunkt for ankomst til kommunen. Arbeidsavklaringsstønad Gjennomført Etablert mulighetsstudie for barneverntjenenstene i Kongsbergregionen. Telemarksforskning har fått oppdraget. Gjennomført bosetting i h.h.t. plan. Tilgang på boliger har vært en stor utfordring. 17

18 Målindikatorer: Mål 2010 Status Økonomi: % avvik regnskap/budsjett - 9,5 % 0 % 0 % 1,26 % (positivt avvik) Medarbeidere: Vernerunder ikke gjennomført i 2010 Kompetansetiltak Div. kurs Div. kurs Div. kurs, omfattende Gjennomført løpende framover NAV-opplæring. Sykefravær 5,19 % NAV Numedal Nå definerte interne Kontinuerlig mål Arbeidsmiljø arbeidstilsynet Følge NAV Buskerud Iverksatt i h.h.t. prosessplan NAV Numedal sin plan jfr. Arbeidstilsynets rapport NAV Numedal Medarbeider undersøkelser Medarbeider undersøkelser HKI indersøkelse høst 2010 (jobber videre med arbeidstilsynet sin rapport i hht prosessplan) gjennomført Gjennomførte Nei Nei ja ja/delvis medarbeidersamtaler Tjeneste: Sosialtjenesten NAV Numedal 2 uker 2 uker behandlingstid 2 uker behandlingstid gjennomført behandlingstid NAV Numedal Oppnå definerte Oppnå definerte Gjennomført/kontinuerlig eksterne og lokale mål eksterne og lokale mål NAV Numedal Jfr. tildelt måltall Jfr. tildelt måltall Gjennomført/kontinuerlig. Ligger under måltall med 1 Kvalifiseringsprogrammet Barneverntjenesten (flere ulike frister ut fra status i saker) Lovpålagte frister i Rollag Lovpålagte frister Lovpålagte frister Gjennomført/kontinuerlig Bostøtte Termin frister Mnd.frister Mnd. frister Gjennomført/kontinuerlig 18

19 Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknadsskjema. Bostøtte Bostøtte Bostøtte Gjennomført/kontinuelrig Utviklingsmål (NAV reform konkrete mål i fht selvbetjening) NAV Numedal nye selvbetjeningsløsninger implementert i 2008 Samfunn : Brukerundersøkelse Ikke gjennomført behov for revisjon nettsider/tjenester Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Ikke gjennomført behov for revisjon nettsider/tjenester Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Bør gjennomføres i Under arbeid Gjennomført/kontinuerlig. Flesberg og Rollag ligger innenfor målområdet ikke gjennomført 19

20 Helse/pleie og omsorg Økonomi! ' & ($)! * &!" " & " #$ & & +! & & & $% & & # $! & '! & Lønn og drift for øvrig er i balanse. Innenfor administrasjon er etaten i budsjettvedtak av april pålagt å redusere med ett årsverk innenfor ledelse og administrasjon. 20

21 Det er ikke realistisk å innfri dette innsparingskravet fullt ut i 2010 uten at det på forhånd er gjennomført en konsekvensvurdering av hvordan ledelsesmessige og administrative oppgaver skal løses med ett årsverk mindre. Oppgavene er der fortsatt og er jevnt stigende i volum og omfang. Da det ikke er vakanser innenfor dette området i dag vil det være en omfattende og tidkrevende prosess å realisere dette kravet, og det vil få konsekvenser både økonomisk og faglig for andre deler av både etaten og kommunen. Psykologen er i svangerskapspermisjon i Det vil gi en innsparing på ca. kr ,- på årsbasis. Dette gjelder kun i Å redusere på tjenestene i helse og psykiatri sees som vanskelig i dagens situasjon. Brukerbehovene er mange og kompliserte. Ved en eventuell sammenslåing av tjenester med nabokommunen(e) vil man trolig kunne rasjonalisere noe. Mer langsiktige tiltak er nødvendig for en mer varig innsparing. Hjemmetjenesten Lønn og drift for øvrig er i balanse. Det er vedtatt et totalt innsparingskrav på kr ,- hvor reduksjon av dagsenter med en dag pr. uke er en del av kravet. Reduksjon av dagsenter tjenester med 1 dag pr. uke (tilsvarende 28% stilling) = ,- Økte krav på hjemmetjenestene på å gi tjenester til brukerne hjemme vil innebære 3 dagsverk pr. uke inklusive kjøring = ,- Med andre ord ser det ut til at alternativkostnadene er høyere enn å drifte dagsenteret som idag. Brukerne er syke mennesker som har krav på faglig forsvarlige tjenester som er innvilget i henhold til lov. Disse tjenestene kan som utgangspunkt ikke ytes av frivillige. Man kan heller ikke redusere antall ansatte og erstatte dette med at frivillige løser oppgavene i stedet. Det er ordinært arbeid som utføres, og at det vil være i strid med AML 14-9, (som betyr at de frivillige kan ha krav på fast tilsetting). Dersom man skal gjennomføre denne innsparingen med å redusere tilbudet til 1 dag pr. uke, synes det mest realistisk å stenge helt 1 dag pr. uke. Tjenester til psykisk utviklingshemmede kan ikke reduseres. Der gir man tjenester til brukere med fysisk funksjonshemming kombinert med psykisk utviklingshemming og atferdsavvik flere av brukerne trenger en-til-en-oppfølging hele den tiden brukerne er våkne, og noen trenger oppfølging hele døgnet. Hjemmesykepleie og hjemmehjelp sliter tungt med økende antall brukere og mange brukere med stort behov. Flere har behov for opptil 6 besøk pr. døgn. Det er en stor utfordring med all tid som brukes til kjøring i mellom brukernes bosteder. En mulighet for å redusere er at det vedtas en lavere standard på noen av disse tjenestene. I tillegg kan man oppnå en gevinst ved at man samorganiserer hjemmehjelpstjenestene, 21

FLESBERG KOMMUNE. INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:... 2

FLESBERG KOMMUNE. INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:... 2 FLESBERG KOMMUNE INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk administrasjon... 5 Fellestjenesten... 6 Oppvekst og kultur... 9 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 14 Helse/pleie og omsorg...

Detaljer

POLITISK STYRING OG SENTRALADMINISTRASJONEN

POLITISK STYRING OG SENTRALADMINISTRASJONEN Fellestjenesten har sekretariatsansvar for den politiske virksomheten, og er stabs- og støttefunksjon for kommunens administrative ledelse. Andre hovedansvarsområder er; personal, informasjon/ikt, arkiv-

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk adm... 5 Økonomi... 5 Fellestjenesten... 6 Økonomi... 6 Arbeidsprogram 2009:... 7 Målindikatorer:... 8 Oppvekst og kultur... 9 Økonomi... 9 Målindikatorer:...

Detaljer

Tertialrapport 1-2009 Flesberg kommune

Tertialrapport 1-2009 Flesberg kommune INNHOLD: Side Oppsummering... 2 Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Politisk adm... 6 Økonomi... 6 Fellestjenesten... 7 Økonomi... 7 Arbeidsprogram 2009:... 8 Målindikatorer:... 9 Oppvekst og kultur... 10

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2011 Økonomiplan

Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2011 Økonomiplan Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret reduseres fra 12,8 til

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Tertialrapport 1-2008 Flesberg kommune. Oppsummering... 2. Sammendrag driftsregnskapet:... 3. Totalt for alle etatene... 5 Økonomi...

Tertialrapport 1-2008 Flesberg kommune. Oppsummering... 2. Sammendrag driftsregnskapet:... 3. Totalt for alle etatene... 5 Økonomi... INNHOLD: Side Oppsummering... 2 Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Totalt for alle etatene... 5 Økonomi... 5 Politisk adm... 6 Økonomi... 6 Sentraladministrasjonen... 7 Økonomi... 7 Arbeidsprogram 2008:...

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER 2. RESSURSBRUK. Sosial- og barneverntjenesten Flesberg og Rollag

SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER 2. RESSURSBRUK. Sosial- og barneverntjenesten Flesberg og Rollag SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

RAPPORT FOR 1. TERTIAL

RAPPORT FOR 1. TERTIAL FLESBERG KOMMUNE Tertialrapport 1-2011 Flesberg kommune RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2011 INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:...2 Politisk administrasjon...5 Fellestjenesten...6 Oppvekst og kultur...10

Detaljer

<Økonomikonsulenter>

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-3 12.4.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 214 062 209 530 4 532 291 771 73,4 %

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Tertialrapport 2-2008 Flesberg kommune

Tertialrapport 2-2008 Flesberg kommune INNHOLD: Tertialrapport 2-2008 Flesberg kommune Oppsummering...2 Sammendrag driftsregnskapet:...3 Politisk adm...6 Økonomi...6 Sentraladministrasjonen...7 Økonomi...7 Arbeidsprogram 2008:...8 Målindikatorer:...9

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1979 210 Gro Øverby ØKONOMIRAPPORT SEPTEMBER 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Økonomirapport for tas til orientering. 2. Prosjekt akuttbolig tilføres

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2011 Flesberg kommune. Sammendrag driftsregnskapet...

FLESBERG KOMMUNE. RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2011 Flesberg kommune. Sammendrag driftsregnskapet... FLESBERG KOMMUNE RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet...2 Politisk administrasjon...8 Fellestjenesten...9 Oppvekst og kultur...13 NAV Numedal - Sosial og barnevern...18

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Økonomirapport nr

Økonomirapport nr Økonomirapport nr 3-2010 per 31. august 2010 Kommunestyret fattet i forbindelse med budsjettbehandlingen i møte den 17. desember 2009, sak 63/09 følgende vedtak: 8. Det legges fram økonomirapporter for

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring Område: 10 Rådmann Forventes som budsjett Utgifter 32 864 153 32 900 564 40 418 000 100 81 Inntekter 3 402 640 2 065 833 3 137 000 165 108 Sum område: 10 Rådmann 29 461 513 30 834 731 37 281 000 96 79

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 Saksframlegg REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/289 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskap for

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2015 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% forbr% 10 Grunnskole 96 913 97 479-566 271 563 35,7 % -442 35,8 % 20 Barnehage 65 840

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Tertialrapport nr. 1/2016.

Tertialrapport nr. 1/2016. Tertialrapport nr. 1/2016. Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 58/16 den 01.06.2016 Tertialrapport nr. 1/2016 for Hol kommune. Sammenstilling av indikatorer og status politiske vedtak i forbindelse med

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

SOSIAL OG BARNEVERN/NAV Numedal

SOSIAL OG BARNEVERN/NAV Numedal NAV Buskerud Mottaksteam Kommunal\ statlig Arbeids- og velferds Nav leder direktoratet Partnerskapet Sosial- og Sh helse dir. direktoratet og Oppfølgingsteam Kommunal\statlig Fylkesmann i Buskerud og Kommuner

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

<Alle kommunalavdelinger> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-2 13.3.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 23.3.217 Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunehuset Møtedato: TORSDAG 01.12.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 31/11 Meldinger 1.12.11 PS 32/11 Ubrukte bevilgninger 2011 - overføring til

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer