Tertialrapport Flesberg kommune. Oppsummering Sammendrag driftsregnskapet: Totalt for alle etatene... 5 Økonomi...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tertialrapport 1-2008 Flesberg kommune. Oppsummering... 2. Sammendrag driftsregnskapet:... 3. Totalt for alle etatene... 5 Økonomi..."

Transkript

1 INNHOLD: Side Oppsummering... 2 Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Totalt for alle etatene... 5 Økonomi... 5 Politisk adm... 6 Økonomi... 6 Sentraladministrasjonen... 7 Økonomi... 7 Arbeidsprogram 2008:... 8 Målindikatorer:... 9 Oppvekst og kultur Økonomi Målindikatorer: Arbeidsprogram 2008: Sosial og barnevern Økonomi Arbeidsprogram 2008: Målindikatorer: Helse/pleie og omsorg Økonomi Målindikatorer: Arbeidsprogram 2008: Teknikk, plan og ressurs Økonomi Målindikatorer: Arbeidsprogram 2008: Investeringsprosjekter status Fravær Side 1

2 Oppsummering Driftsregnskap Pr 1 tertial har vi positivt avvik i driftsregnskapet. Ser vi på vurdert avvik må vi i løpet av året klare å dekke inn kroner for at budsjettet skal være i balanse. Dette i tillegg til utfordring ved at hele brøytebudsjettet for 2008 er brukt, og vel så det, og at vi har til dels store utfordringer i utviklingen av økt behov innen barnevern. Til dette hører også en erstatningssak som vil gi utslag i 2. tertial med drøyt kroner. Kommunens skatteanslag var i tråd med framlagt forslag til statsbudsjett. I februar 2008 fikk vi nye prognoser som tar utgangspunkt i faktisk skatteinngang for Siden resultatet for 2007 var lavere enn hva anslaget i forslag til statsbudsjett la til grunn, blir skatteinntektene lavere enn kommunes forutsetninger i vedtatt budsjettet for Det er tatt høyde for avviket i vurdert avvik pr i denne rapporten. Investeringsregnskap Salg av kommunal eiendom til kroner var ikke budsjettert, og gir dermed kommunen ekstra inntekter. Inntektene foreslås brukt til inndekning av merforbruk i investeringsregnskapet 2007 på kroner, og til å dekke varslet egenkapitalinnskudd til KLP som vil være om lag i samme størrelsesorden som i 2007, kr kroner. For øvrig Fravær Totalt sykefravær de 4 første månedene i år er redusert fra 7,81 til 5,94 % sammenliknet med de samme månedene i Reduksjonen gjelder både korttids- og langtidsfravær. Ved utgangen av 2007 var sykefraværet 7,32 %. Dette er en svært gledelig utvikling, men det må legges til at april måned ikke er kommet med fra oppvekst- og kulturetaten. Sykefraværet varierer likevel mye fra etat til etat, det største sykefraværet er i etaten for helse og omsorg med 9,63 %. Revidert nasjonalbudsjett Skatteinntektene anslås i revidert nasjonalbudsjett å bli 1,1 milliard kroner høyere enn tidligere anslått samtidig som anslått kostnadsvekst er oppjustert fra 4,2 til 4,8%. Økningen skyldes bl.a. høyere lønnsvekst enn hva som ble lagt til grunn i fjor høst. Beregninger for hva som blir konsekvensene for den enkelte kommune er ikke klare på nåværende tidspunkt, men vil bli lagt fram for politiske organer så fort den er tilgjengelig. Forslag til budsjettreguleringer Det legges ikke fram forslag til budsjettendringer i driftsregnskapet 2008, da vi ønsker å se dette i sammenheng med konsekvensene av revidert nasjonalbudsjett. I investeringsregnskapet foreslås disponering av mottatte midler ved salg av kommunal eiendom. Side 2

3 Sammendrag driftsregnskapet: Opprinnelig Budsjett Budsjett Regnskap budsjett 2008 regulering Avvik Prognose Kommentarer: Avvik Drift Etatene - netto ramme Andre inntekter: Skatteinntekter Rammetilskudd Eiendomsskatt Konsesjonskraft - netto Fast avtale for 2008 Konsesjonsavgifter Innbetales i desember Andre statstilskudd ok Kompensasjonstilskudd Innbetales i desember Motpost avskrivninger Bokføres i desember Kompensasjon mva investeringsregnskapet Bruk av bundne fond Bokføres i desember Andre utgifter: 0 0 Dekning av tidligere års regnskapsmessig underskudd Bokføres i desember Overføring til investeringsregnskapet Bokføres i desember Avsetning til bundne fond Bokføres i desember Netto renter/avdrag ok Netto drift Positivt avvik Side 3

4 1. Drift etatene netto rammer Netto ramme drift etatene er positiv pr. 1. tertial. Vurdert avvik for etatene bør være positivt på kroner for at vi skal nå den totale budsjettbalansen i Dette har sammenheng med at en del andre forutsetninger har endret seg etter at kommunens årsbudsjett for 2008 ble vedtatt. Dette gjelder spesielt skatteanslag og rammetilskudd. 2. Skatteinntekter Skatteinngangen pr 30. april er 5,91 % høyere enn samme tidspunkt i fjor. Kommunens opprinnelig budsjettanslag er 6 % høyere enn hva som ble faktisk skatteinngang for Da budsjettet for 2008 ble vedtatt var ikke endelig skatteingang for 2007 kjent. På landsbasis er det i statsbudsjettet lagt inn en økning fra 2007 på 2,9 %. Legger vi samme økning til grunn vil Flesberg ha en skatteinngang på ca 49,6 millioner kroner i stedet for 50,1 millioner kroner som vårt budsjett tilsier. Prognosen på skatteinngangen er derfor satt til minus 1,5 millioner kroner. Skatteinngang pr : Differanse 2007/2008 Sum skatt 1.mai ,91 % % av total skatteinngang 30 % 37 % 32 % 32 % Totalt i året Budsjett Sum skatt 31. des ,08 % 3. Rammetilskudd Jfr. prognosemodellen vi bruker ved beregning av rammetilskudd vil dette øke med kroner når vi har endret forutsetningen med reduksjon i skatteinntektene. 4. Eiendomsskatt Utskrevet eiendomsskatt 2008 tilsier at den blir kroner høyere enn budsjettert. 5. Kompensasjonstilskudd Med erfaring fra endelig regnskap 2007 kan rammen for kompensasjonstilskudd fra staten økes med kroner. 6. Kompensasjons mva av investeringer Investeringsnivået i 2008 vil gi momskompensasjon på 1,1 millioner kroner mens det var budsjettert med 0,5 millioner kroner. Side 4

5 I tabellene som følger brukes følgende kolonner: Budsjett hele året Sum vedtatt budsjett for 2007 Budsjett hittil i år Periodisert budsjett. Kan ha noe avvik da det kan variere noe fra år til år hvilken mnd utgiftene belastes i regnskapet. Lønn skal være bra periodisert. Lønn må sees i sammenheng med 071 refusjon folketrygden. Regnskap hittil i år Regnskap pr. 31. august 2007 Avvik i kr hittil i år Avvik mellom periodisert budsjett og regnskap pr. 31. august. Totalt for alle etatene Økonomi Etat Årsbudsjett Avvik hiå (kr) 0 - Politisk adm Sentraladministrasjonen Oppvekst og kultur Sosial og barnevern Helse/pleie og omsorg Teknikk, plan og ressurs Ymse Rådmannens kommentar: Det vises i det alt vesentlige til etatenes kommentarer til avvikene og oppfølging av disse. Rådmannen er tilfreds med at spesielt de to største etatene har et positivt avvik. Side 5

6 Politisk styring og kontrollorganer Økonomi Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteproduksjon Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Refusjoner Sum driftsinntekter Sentral statusvurdering: Det største merforbruket i forhold til budsjettet, gjelder kursutgifter som først og fremst er knyttet opp til politikeropplæringa i januar måned. Ellers er det merforbruk på telefonutgifter. For øvrig er det intet spesielt å bemerke. Side 6

7 Sentraladministrasjonen Økonomi Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Sum finansutgifter Salgsinntekter Refusjoner Refusjon folketrygden Overføringer Sum driftsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum finansinntekter Sentral statusvurdering: Interkommunale prosjekter viser et underskudd på kr. 86'. Dette skyldes i hovedsak periodisering. Det samme gjelder området næringsutvikling som viser et underskudd på kr. 150'. IKT-kapitlet viser et underskudd på kr. 143'. Noe skyldes feil periodisering, men sannsynligvis også et merforbruk i forhold til budsjettet. På de andre budsjettområder ser det greit ut. Side 7

8 Arbeidsprogram 2008: Større utredninger/arbeider Sluttføre arkivering i K2000. Starte prosessen med fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte. Revidere/oppdatere kommunens personalreglement og HMSreglement. Planarbeider Sluttføring revisjon av plan for kriseledelsen og beredskapsplanen Utarbeide reglement for de politiske komiteene Revisjon av kommunens politivedtekter Arkivplanen - videreføring (herunder fastsetting av rutiner). Interkommunalt samarbeid Bidra med nødvendige ressurser i pågående prosess i interkommunalt IKTsamarbeid innenfor Kongsbergregionen. Nye reformer, lovendringer av betydning Annet Utarbeide kommunikasjonsstrategier for Flesberg kommune i samarbeid med den øvrige ledelse i kommunen. Videreutvikle kommunens arbeidsgiverplattform med hovedfokus på ledelse. Bidra til at klima- og trivselsundersøkelse gjennomføres for alle ansatte. Bidra med nødvendige ressurser til videreutvikling av kommunens informasjon til publikum ved hjelp av IKT og internett, herunder å tilrettelegge informasjon og tjenester for Min-Side (e-servicetorget) samt å utarbeide nødvendige tjenestebeskrivelser. Innføring av Ephorte-moduler (ansettelse, byggesak og delingsmodul). Ikke startet på enda. Nyansatt er under opplæring. Er igangsatt (en kontinuerlig prosess). Er godt i gang, men ikke sluttført. Ikke gjennomført Ikke gjennomført Er i gang, men ikke sluttført. Vi bidrar her som forutsatt. Er i gang, men ikke sluttført. Er i gang, dette er en kontinuerlig prosess. Er gjennomført. Er i gang, men ikke sluttført. Avhengig av samarbeid med Nore og Uvdal og Rollag. Har hatt ett møte, men foreløpig ikke bestemt prosess videre. Side 8

9 Målindikatorer: Mål Økonomi: % avvik regnskap/budsjett -1,3 +1,3-4,8 0 Medarbeidere: Vernerunder Ja Ikke pr. 1/11 Ja Er gjennomført Kompetansetiltak Ja Ja Delvis Mer målrettet Delvis gjennomført gjennomført Gjennomførte medarbeidersamtaler Ja Ja Ja Ja Delvis gjennomført Gjennomført medarbeiderkartlegging Ikke 100% Gjennomført gjennomført Tjeneste: Journalføring av post innen 2 dager Nei Ja Ja Ja Ja Ansettelser innen en mnd. etter utlysning Delvis Delvis Delvis Ja Delvis Bistå etatene i personalsaker og i HMS ved Ja Ja Ja Ja Ja behov og på kort varsel Fysisk arkivering og avslutning av saker Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Påbegynnes Ikke påbegynt Intern IKT-bistand- og hjelp i administrasjon På dagen På dagen På dagen På dagen På dagen Elektroniske tjenester (selvbetjening): Ephorte-moduler- herunder ansettelsesmodul Nei Nei Nei Ja Påbegynt Skjermdialog (inkl. tjenestekatalog, CRM osv.) Nei Påbegynt Påbegynt Videreutvikles Er i gang Utviklingsmål: Behov for revisjon nettsider Ikke Påbegynt Påbegynnes Ikke påbegynt Samfunn: Brukerundersøkelse nettsider og e-serv.torg Ingen Ikke Påbegynt Ikke påbegynt Videreutvikling Ikke kommet videre Side 9

10 Oppvekst og kultur Økonomi Enhet Avvik hia Avvik i % Oppvekst og kultur administrasjon Barnehagene i Flesberg Bibliotek Flesberg barne- og ungdomsskole Lampeland skole Lyngdal skole Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Sum finansutgifter Salgsinntekter Refusjoner Refusjon folketrygden Overføringer Sum driftsinntekter Side 10

11 Sentral statusvurdering: For oppvekst- og kulturetaten ser regnskapet tilfredsstillende ut for 1. tertial. Vi har et positivt avvik på kr Noe av dette skyldes høyere refusjonsinntekter enn forventet. Lønnsutgiftene er litt lavere enn beregnet på grunn av at skolene har vansker med å skaffe vikarer. Det negative avviket på biblioteket blir redusert ved at innkjøpet reduseres fram mot ferien, i takt med besøket utover forsommeren. Flesberg skole har hatt større utgifter til inventar og utstyr enn vanlig som følge av flommen. Det forventes noe høyere lønnsutgifter i 2. tertial som følge av at det er iverksatt tiltak for nye tunge brukere både i barnehage og skole. Målindikatorer: Mål 2008 Begrunnelse/kommentarer Økonomi: % avvik regnsk/budsjett Medarbeidere: Gjennomførte kompetansetiltak Gjennomført kartlegging/ dokumentasjon innen HMS Gjennomførte medarbeidersamtaler Vernerunder 0 Målet er å komme i 0 ved års slutt, men det er knyttet usikkerhet og uforutsigbarhet til evt. nye tunge brukere. Personalet i skolen Gjennomføre minimum 3 personalsamlinger på tvers av skolene med fokus på grunnleggende ferdigheter, atferdsvansker og elevers spesielle behov. Personalet i barnehagen Gjennomføre tiltak i strategiplan for kompetanseutvikling av personalet i barnehagene i Flesberg kommune. Den nye grunnskolereformen forutsetter at kommunene legger stor vekt på kompetanseutvikling i personalet. Flesberg kommune har frist til å sende ferdig strategiplan til fylkesmannen. Kompetansekartlegging av alle ansatte gjøres i forkant. Prosjekt sammen med Sigdal kommune igangsatt av fylkesmannen. Positivt avvik. Gjennomført kurs for det pedagogiske personalet om den vanskelige samtalen og håndtering av atferdsvansker. Kompetanseplan for 2008 utarbeidet. Søknadsfrist m.h.t. kompetansemidler fra fylkesmannen er 1. juni 2008 Arbeidet påbegynt Utarbeide egen plan for rekruttering av flere førskolelærere. Undersøking av psykososialt miljø Skoleeier har ansvar for skolebasert vurdering. Medarbeiderundersøkelse gjennomført i blant personalet i barnehage og skole. Sikre at det blir arbeidet med dokumentasjon og barnehage og skole. Gjennomgang av Utarbeide en enkel handlingsplan der kvalitetsutvikling av arbeidsmiljøet i både resultater og tiltak er påbegynt. HMS/ risikoanalyse blir satt på barnehage og skole. dagsorden. 100 % Alle medarbeidere har krav på utviklingssamtale. Ikke påbegynt i barnehagen. Er påbegynt eller gjennomført på skolene. Ikke påbegynt med mellomlederne. Gjennomføre minst en vernerunde i alle enheter. Arbeidsmiljøloven legger sterke føringer for et kontinuerlig HMS-arbeid. Det er gjennomført og skrevet rapport fra vernerunder i alle barnehageavdelingene. Er også gjennomført på skolene. Side 11

12 Tjeneste: Barnehage Barnehagedekning Kvalitetssikringssystem Tilsynssystem Skole Læringsresultat Kvalitetsutvikling Kultur Fortsatt ha100 % dekning. Skaffe alle søkere barnehageplass. Utarbeide en plan for kvalitetssikring (system). Utarbeide tilsynssystem/plan for tilsyn. At elevresultater i nasjonale prøver høsten 2008 minst skal ligge på landsgjennomsnittet Skolebasert vurdering og årlig utviklingssamtale med skoleledelse/personale knyttet til utviklingsplaner med resultatmål. Gjennomføre lokal handlingsplan for Den kulturelle skolesekken (DKS). Ha som mål å tilby plass i egen skolekrets, men det er akseptabelt å tilby plass i nærliggende krets. Kvalitetssikringssystemet er påbegynt, men ikke ferdigstilt. Krav om at kommunen fører tilsyn med virksomheter etter barnehageloven. Grunnskolereformen krever at skolene arbeider målrettet med å øke elevenes grunnleggende ferdigheter og øke elevenes læringsutbytte. Det er krav til skoleeier om å kvalitetssikre at vedtatte planer blir satt ut i livet på en god måte. For å gi barn og unge gode kunst og kulturopplevelser. 100% dekning oppfylt ved hovedopptaket. Alle som ønsket det er tilbudt plass i egen skolekrets. Utkast til kvalitetssikringssystem barnehage er lagt frem for komiteen for livsløp og kultur. Plan for tilsynssystem er utarbeidet. Plan for tilsyn er ikke påbegynt. Resultat av nasjonale prøver blir tilgjengelige i november. Kvalitetssikringssystem for skole er utarbeidet og er i implementeringsfasen, presentert for Livsløp og kultur Utviklingssamtaler planlegges gjennomført i mai/juni. I rute med planlegging av sommersesong på Dåset og Middelalderuka Gjennomførte tiltak Gjennomføre og forbedre Middelalderuka. Øke besøket på Dåsettunet. Gi flere kulturtilbud til de eldre i Den Blå Timen (prosjekt). Bruke Kulturloven aktivt. Ønske om å utvikle Uka, og Dåset m.h.t. innhold og økt bruk og besøk. Vurdere om den vil medføre endring i kommunens kulturpolitikk. Bibliotek Øke antall besøk og utlån. Bruk av bibliotekets tjenester kan stimulere til mer lesing og dermed medvirke til bedre leseferdighet og leseglede. Kontinuerlig arbeid med DKS og Den kulturelle oppvekstssekken. Ny plan for skoleåret 08/09 utarbeides før 1.juli. Kontinuerlig oppfølging av Den Blå Timen, god respons. Livsløp og kultur, lag og foreninger er informert om Kulturloven. Utlånet pr ligger helt jevnt med utlånet på samme tid i fjor. Besøket blir beregnet ut fra stikkprøver hvert halvår, og resultatet for første halvår er ikke klart. Elektroniske tjenester: Søknadsskjemaer Alle aktuelle skjema aktive. Effektiv og brukervennlig tjeneste. Må videreutvikles og flere skjema må bli fullelektroniske. Nettsider Oppdaterte nettsider, nyhetsoppslag. Markedsføring av etatens og kommunens Ikke påbegynt. tjenester. Bruk av digitale mapper Øke omfanget i forhold til Tiltak som følge av Plan for digital kompetanse. Arbeides med kontinuerlig. Side 12

13 Arbeidsprogram 2008: Større utredninger/ arbeider Utredning av framtidig skolestruktur. Sluttføre arbeid med forprosjektet som gjelder utredning av alternativ 6 fra forstudien; Felles barneskole på Stevningsmogen og ungdomsskole i Lampeland skoles lokaler. Barnehage: Sørge for å være forberedt i forhold til framtidige utbygginger, slik at man ikke kommer på etterskudd dersom det kommer flere barn. En bør oppdatere oversikt over antall fødte og antall med barnehageplass, og samtidig ta hensyn til at nye boligområder nå er under utbygging. Kommentar Arkitektkonkurranse gjennomført. Utstilling på Flesbergtunet av de tre arkitektfirmaene sine modellforslag. Juryarbeid gjennomført og rapport ferdigstilt. Møte i plankomiteen gjennomført der vinnerutkastet fikk 100 % tilslutning. Melding til Livsløp og kultur Planarbeider Tverretatlig samarbeid Interkommunalt samarbeid Etatssjefen har som mål å være en aktiv bidragsyter i utviklingen av et interkommunalt samarbeid innenfor oppvekstområdet. Dette vil i særlig grad gjelde det nye og omfattende programmet for skoleutvikling i Kongsbergregionen, og Numedals samarbeid om og ansvar for delprosjektet Digital kompetanse. Kultur - Dåset: - HMS-arbeid - Starte arbeid med nytt septikopplegg. - Starte gjennomføring av nye info.tiltak som brosjyre og skiltplan. Skole - Utarbeide ny 3-årig kompetanseutviklingsplan for det pedagogiske personalet i skolen Bibliotek - Revidere kommunedelplan for Flesberg bibliotek Arbeidet ble utsatt på grunn av samarbeidsprosjektet med Rollag kommune om felles leder. Kultur - Utarbeide HMS-plan/perm for Dåsettunet. - Gjennomføre tiltak knyttet til rusforebyggende arbeid og foreldreveiledning. Bibliotek Flesberg og Rollag har et prøvesamarbeid fram til mars 2008 om felles bibliotekleder. Flesberg kommune har meldt inn deltakere i 3 av 4 prosjektgrupper i regionalt skoleutviklingsprogram. Arbeidsgrupper på tvers av kommunene har utarbeidet forslag til innhold i 10.klasse-elevene sine elevmapper neste skoleår. Arbeidet er påbegynt. Ettårig kompetanseplan er utarbeidet og sendt Fylkesmannen. 3-årig plan skrives neste år. Siden samarbeidet med Rollag kommune om felles bibliotekleder er forlenget foreslår vi derfor å utsette revideringen av bibliotekplanen til Jobber m.h.t. til HMS, kulturkonsulenten har deltatt på forebyggende brannopplæringskurs. Forebyggende team opprettet. Arbeidsgruppe nedsatt. To temakvelder er planlagt. Samarbeidet om felles bibliotekleder er forlenget med 1 år. Prosjektet fortsetter i perioden Side 13

14 Nye reformer, lovendringer av betydning Kultur middelalderuka Interkommunalt samarbeid med Rollag og Nore og Uvdal. Skole Videre arbeid med implementering av grunnskolereformen. Tiltak: Arbeid skolevis og på tvers av skolene der en har som mål å øke personalets kompetanse på følgende områder - Tilpasset opplæring/læringsstrategier - Grunnleggende ferdigheter - Skolen som lærende organisasjon - Skolebasert vurdering og kvalitetssikring av undervisnings- og læringsarbeid Økt elevmedvirkning gjennom - jevnlige elevsamtaler - bruk av digitale mapper - å bruke mappene i elevsamtaler og foreldresamtaler - å la elevene få innvirkning på egen arbeidsplan - å bruke elevrådet aktivt Barnehage Kunnskapsdep. kom i 2007 med en strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren Målgruppen er ansatte i kommunale og ikke-kommunale barnehager. Målet er bl.a. å styrke de ansattes kompetanse innenfor strategiens prioriterte satsingsområder og det mandatet loven og rammeplanen gir. De sentrale føringene er: - pedagogisk ledelse - språkmiljø og språkstimulering - barns medvirkning - samarbeid og sammenheng barnehage og skole I tillegg gis det rom for lokal handlefrihet hvor en tar utgangspunktet i lokale ressurser og behov når en planlegger kompetanseutvikling. Kunnskapsdepartementet kom også nylig med strategi for rekruttering av førskolelærere til barnehagen Flesberg og Sigdal kommune er av fylkesmannen plukket ut som deltakere i et fellesprosjekt knyttet til dette temaet med en kostnadsramme på ca ,- (til sammen for de 2 kommunene). Uviklingsprosjektet som fokuserer på barns læringsmiljø fortsetter i 08. I rute med planleggingen av årets middelalderuke Lokale læreplaner blir prøvd ut og evaluert. Det arbeides kontinuerlig med å bedre kvaliteten på tilpasset opplæring gjennom undervisningsopplegg og tett oppfølging av hver enkelt elev. Bruk av Fronter er sentralt i dette arbeidet. Det er utarbeidet plan for leseopplæring på Flesberg skole som etter høring og evt. justeringer skal gjøres kommunal. Det arbeides med å bedre rutiner for oppfølging av kartleggingstiltak som følge av nytt kvalitetssystem. Det blir lagt til rette for økt elevmedvirkning på skolene når det gjelder de fem strekpunktene, men det skjer i ulik grad. Kompetanseheving er bl.a. gitt gjennom: - Felles personalmøte for alle ansatte i Numedal. Tema: Hvordan dokumentere barns hverdagsliv - Atferdskonferanse- om utvikling av godt læringsmiljø i barnehager og skoler (barnehageleder/avdelingsstyrere) - Arbeid med barn i utelivsavdeling - Matematikk i barnehagen Utarbeidelse og gjennomføring av spørreundersøkelse av førskolelærere gjennomført i samarbeid med Sigdal kommune. Side 14

15 Sosial og barnevern Økonomi Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Overføringer Sum driftsutgifter Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Sum finansutgifter Refusjoner Refusjon folketrygden Sum driftsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum finansinntekter Sentral statusvurdering: 1. tertialrapport for sosial og barnevern viser en negativ budsjett situasjon jfr. periodisert budsjett. Avviket på 4,45 % er i hovedsak merutgifter innen barnevernsområdet. Deler 1. tertial 2008 i følgende hovedområder; Administrasjon, sosialtjenesten og barneverntjenesten. Administrasjon: Lønn og sosialutgifter er a jour. Utgifter til opplæring/informasjonsformidling har negativt avvik grunnet kurs, NAV-opplæring m.m. Leasing kontormaskin har et lite negativt avvik. I periodisert budsjett viser området et stort positivt avvik. Bakgrunnen er at utgifter til NAV-etablering er lagt inn her, men det er det ikke belastet noe på budsjettområdet. Området administrasjon vurderes som a jour samlet sett. Sosialtjenesten: Fast lønn og sosialtjenester har et negativt avvik på ca. kr ,-. Her må en se nærmere på årsaken, refusjon folketrygden dekker inn ca. Side 15

16 1/3 av negativt avvik. Økonomisk sosialhjelp har et negativt avvik, samlet for begge kommuner, på ca. kr ,-. Ofte er dette utgifter som varierer. Tjenesten er bekymret for at en allerede pr. 1. tertial har negativt avvik. Området følges nøye framover. Når et slikt området samlet sett har et negativt avvik på ca. kr ,- vurderes det ikke a jour jfr. periodisert budsjett. Barneverntjenesten: Fast lønn og sosiale utgifter har et positivt avvik. Lønn fosterhjem og lønn hjelpetiltak har negativt avvik på ca. kr ,-. Lønn og sosiale utgifter samlet sett har et negativt avvik på ca. kr ,-. Bakgrunn er nye plasseringer utenfor hjemmet samt økning i hjelpetiltak. Flere tiltak kommet etter at budsjett for 2008 ble vedtatt. Når utgifter til avlønning øker, vil også utgiftsdekning øke. Her er det et negativt avvik på ca. kr ,-. Bidrag til barnevern(institusjon/eksterne tiltak i hjemmet) har et negativt avvik på kr ,-. Også her er nye plasseringer årsaken, samt at det er omfattende tiltak satt i ulike hjem. Det positive er at en vurderer tiltakene som effektfulle i f.h.t. de mål som er satt for de det gjelder. Det er positivt avvik på andre områder i f.h.t. konsulenttjenester, advokatbistand. Vi er kjent med at det blir Fylkesnemndsaker innen neste tertial rapportering, så er budsjettsituasjonen bekymringsfull. Pr. 1. tertial er det et samlet negativt avvik innen området på ca. kr ,-. Her bør det vurderes tiltak, budsjettjusteringer m.m., da situasjonen innen området har negativt avvik pr. 1. tertial. Tjenesteområdet sliter med å følge opp de lovpålagte oppgaver som lovverket setter. Konklusjonen etter 1. tertial er at avviket i kroner kan virke lite. Det er likevel viktig å være realistisk i f.h.t. at de etablerte utgiftene i liten grad lar seg styre unna i Tjenesteområdet har ofte store variabler, og det er det ikke tatt høyde for. Det er stor aktivitet innen sosial og barnevern i forbindelse med NAV-etablering og saker innen barnevern. Det er likevel viktig å ha fokus på alle kjerneoppgaver og forbyggende arbeid. Arbeidsprogram 2008: Større utredninger/arbeider Gjennomføring og iverksetting av kommende NAV-kontor vil styre mye av Planarbeider En aktiv deltakelse i barnevernsnettverket for Kongsberg regionen prioriteres. Herunder; - gjennomføring av kompetanseplan, veiledningsplan, forprosjekt barnevernsvakt, fosterhjemrutiner, lederforum m.m. der samarbeid kan være løsninger. Aktiv bruk av bevilgede skjønnsmidler, samt nye søknader. Interkommunalt samarbeid 2007 er siste prosjektår med interkommunalt sosial og barnevern for Rollag og Flesberg. Sluttevaluering fra Telemarksforskning vil foreligge. Interkommunal modell vil i følge intensjonsvedtak legges inn i kommende NAV-modell. Ny Nye reformer, lovendringer av betydning formalisert samarbeidsform må avklares, jfr. vertskommunemodell. Iverksetting av Intern-kontroll for barneverntjenesten Kommentar Stor aktivitet i f.h.t. iverksetting av NAVreform. Lokaler under omgjøring, prosesser og planer følger oppsatt tidsfrister i stor grad. Alle 3 kontorer i Numedal forventes å åpne jfr. tidsplan i september Noe mindre aktivitet i barnevernsnettverket. Faste møtepunkter, og avklaring på videreføring av programområder og iverksetting av nye programområder høst Viktig at engasjementet videreføres. Vertskapsmodell under utarbeidelse. Møte med telemarksforskning mai 2008 for sluttevaluering. Under utarbeidelse, må prioriteres gjennomført. Side 16

17 Målindikatorer: Mål Økonomi: % avvik regnskap/budsjett -5,1 % 0 3,15 0-4,45(samlet for Flesberg-Rollag) Medarbeidere: Vernerunder Kompetansetiltak Div. kurs Div. kurs Div. kurs, kompetanseplan i Div. kurs, kompetanseplan i nettverket, videreutd. Div.kurs, nettverk, NAV m.m. nettverket, barnevern Gjennomførte ja ja delvis ja 0 medarbeidersamtaler Tjeneste: Sosialtjenesten 2 uker 2 uker 2 uker behandlingstid 2 uker behandlingstid 2 uker behandlingstid Barneverntjenesten (flere ulike frister ut fra status i saker) behandlingstid Lovpålagte frister behandlingstid Lovpålagte frister Lovpålagte frister Lovpålagte frister Lovpålagte frister Bostøtte Termin frister Termin frister Termin frister Månedlige frister Termin frister Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknadsskjema. Bostøtte Bostøtte Bostøtte Bostøtte Bostøtte Utviklingsmål (NAV-reformen har konkrete mål i f.h.t. selvbetjening) Samfunn : Brukerundersøkelse Ikke gjennomført behov for revisjon nettsider behov for revisjon av nettsider Ikke gjennomført Bør gjennomføres i Bør gjennomføres før NAVetablering behov for revisjon nettsider Plan om gjennomføring mai 2008 ikke gjennomført Side 17

18 Helse/pleie og omsorg Økonomi Enhet Avvik hia Avvik i % Helse, pleie og omsorg adm Hjemmetjenesten Kjøkkentjenesten Sykehjemmet Art Art (T) Budsjett hele året Budsjett hiå Regnskap hiå Avvik i kr hiå 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Sum finansutgifter Salgsinntekter Refusjoner Refusjon folketrygden Overføringer Sum driftsinntekter Side 18

19 Sentral statusvurdering: Helse og omsorg ligger totalt sett godt an. Det positive avviket skyldes budsjetterte stillinger som ikke er besatt enda. Etaten har utestående fordringer på grunn av forsinket fakturering, som igjen er begrunnet i sykdom. Det er god inntektsinngang på kjøkkenet, men man har et merforbruk på lønn på sykehjemmet. Dette blir fulgt opp. Hjemmetjenestene strever med høyt sykefravær. Også dette blir fulgt opp. Målindikatorer: Mål Økonomi % avvik regnskap/budsjett ,- 0 I første terial ingen alvorlige avvik i forhold til budsjett Medarbeidere Medarbeiderundersøkelse 1 gang pr. år Planlagt x Utført: Gjennomførte medarbeidersamtaler 70 % 100 % Sykehjemmet 0 % Hjemmetjenestene 25 % Helse 50 % Sykepleierressurser utnyttet over døgnet Prosess påbegynt i x I Prosess slutten av 2007 Ufaglærte medarbeidere tilbys opplæring til fagarbeider. Kontinuerlig. 3 hjelpepleiere 2 En er i prosess, arbeider kontinuerlig for å motivere til videre opplæring fullførte utd. I 2007 En ny sykepleierstudent med stipend årlig i nye helsefagarbeiderlærlinger årlig Helsefagarb lærlinger starter i nye helsefag lærlinger Forvaltning Antall vedtak totalt i hjemmetjenestene + 30 i institusjon pr Antall klagesaker Tjeneste Kjøkken 60 Hjemmehjelp Antall brukere og tid i gjennomsnitt. brukere 73 brukere Arbeider med å promotere tilbudet brukere pr Side 19

20 Hjemmesykepleie Antall dosetter/tid kartlegges Kartlegging: aktiv tjeneste hos bruker Kjøring , 72 dosetter 2 sykepleier dagsverk pr uke Kartlegging forsøkt gjennomført i 2007 Mislykket. Multidose Gjentas Kartlegge tid Kjøring/tid hos bruker 63 dosetter pt. Avtale om multidose utsatt p.g.a. apoteket og legene Kartlegging forsøkt i tas opp igjen i 2008 Vil arbeide med dette i høst semesteret. Dokumentasjon Antall injeksjoner 120 Institusjon: Antall trykksår Antall infeksjoner Antall korttidsplasser x Tatt opp m legektr. 6 9 mellom 6 og 1 Fortsetter Arbeider med å bevisstgjøre personal i forhold til dokumentasjonssystem, iplos, osv. Langvarig prosess Gir vitaminer og influensa vaksiner til pasienter innskrevet i hjemmesykepleien. Pt. ett trykksår. Hatt problem med at pasienter har kommet fra sykehus med trykksår. Mageinfeksjoner x 4 Sårinfeksjoner x 5 i Arbeider med kvalitetsrutiner i forhold til infeksjonskontroll. 20 brukere fått vedtak og tilbud om korttidsplass pr Elektroniske tjenester (selvbetjening) Søknadsskjema på tjenester på nettsidene Etaten presentert på nettsidene X x Opplysninger og skjema er ikke oppdatert. Skal gjøres. X x Bør være en total gjennomgang. Trenger å leie ressurser for å få gjort dette profesjonelt. Økonomisk spørsmål (gjennomgang) Iplos implementering i 2007 gjennomført vedlikeholdes Er innført og sendt inn 2 ganger. Fortsatt må opplysninger oppdateres. Kontinuerlig prosess GAT-soft implementeres i 2007 Prosess påbegynt Hele etaten Sykehjemmet har innført Gat-soft. Omsorgsboligen og ungbo innføres i løpet av annet halvår Noen moduler ikke klare. Vil ikke kunne innføres i Samfunn Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse hvert annet år Rullerende brukerundersøkelse i psykiatrien. - 0 X x Gjennomføre undersøkelse Ikke iverksatt i første halvår, og ikke planer for 2. halvår. Gjennomføres sporadisk. Bør systematiseres Side 20

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk adm... 5 Økonomi... 5 Fellestjenesten... 6 Økonomi... 6 Arbeidsprogram 2009:... 7 Målindikatorer:... 8 Oppvekst og kultur... 9 Økonomi... 9 Målindikatorer:...

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE

Økonomiplan 2010 2013. Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE Økonomiplan 2010 2013 Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 44/2009 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 44/2009 Økonomiplan 2010-2013, Budsjettrammer 2010

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014. K- sak 55/13. Blefjell

FLESBERG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak. Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014. K- sak 55/13. Blefjell FLESBERG KOMMUNE Blefjell Kommunestyrets vedtak Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014 K- sak 55/13 INNHOLD SIDE K-sak 55/13 av 12.desember 2013 Vedtak... 2 Hovedoversikt driftsrammer

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 66/2011 16. desember 2011 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 66/2011 Økonomiplan 2012-2015, Budsjettrammer

Detaljer

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært! Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap...

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 2. tertial 2011 1 Innholdsfortegnelse: Overordna styringskort side 3 Bruk av overtid side 4 Nærvær side 4 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 5 Planområde

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

1. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 30/4 2008

1. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 30/4 2008 Ås kommune 1. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 30/4 2008 Det pågår et interkommunalt samarbeid om oppfølging av forskrift om rammer for vannforvaltningen. Målsettingen er bl a å skape god kjemisk og økologisk

Detaljer

2. tertialrapport 2013

2. tertialrapport 2013 Ås kommune www.as.kommune.no Perioden 30.4.2013 31.8.2013 Det er kommet inn mange forslag til utvikling av Ås sentrum i i arkitektkonkurransen Europan. Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter Innholdsfortegnelse

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

Rapport for 2. Tertial

Rapport for 2. Tertial 2012 Rapport for 2. Tertial Innhold 1 INNLEDNING:... 3 2 Resultatoppnåelse... 4 2.2.2 Lønnsutvikling... 4 3 Økonomisk analyse... 6 3.1 Driftsregnskapet... 6 3.1.1 Utvikling i skatt og rammetilskudd...

Detaljer

Ås kommune 2. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 31/8 2007

Ås kommune 2. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 31/8 2007 Ås kommune 2. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 31/8 2007 Etablering av Tunveien barnehage går som planlagt INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 ØKONOMI...4 2.1 DRIFTSSTATUS...4 2.2 INVESTERINGSPROGRAMMET STATUS...9

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011 Herøy kommune - 2 - Innhold Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten... 9

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

15 Tertialrapport nr. 1 1

15 Tertialrapport nr. 1 1 15 Tertialrapport nr. 1 1 Innhold 1 Innledning...3 2 Rådmannens kommentarer...3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 8 3 Samfunn...9 3.1 Styringsindikatorer...

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 ANTALL ÅRSVERK I 2012 OG 2013... 3 SYKEFRAVÆRSUTVIKLING... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) OG IA... 4

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 KARLSØY KOMMUNE BUDSJETT 2013 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Sektorutvalg Formannskap 145/12 153/12 Off. ettersyn Kommunestyre 08.11.12 til 20.11.12 08.11.12 21.11.12 29.11.12 til 13.12.12

Detaljer

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter Ås kommune Årsmelding 2007 Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007 Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 FELLES FORUTSETNINGER OG UTFORDRINGER...5 2.1 Økonomisk analyse...5

Detaljer

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 GRUE KOMMUNE BUDSJETT 2010 Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 2 BUDSJETT 2010 Innholdsfortegnelse: RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 1.

Detaljer

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for 2014. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per 31.08.2014.

Detaljer

Årsmelding. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Årsmelding. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Årsmelding 2012 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Innhold INNHOLD... 1 FORORD... 4 0. UTVIKLING, DRIFT OG INVESTERINGSREGNSKAP... 5 0.1 BEGREPER... 5 0.1 GRUNNLAG OG

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015 PR. 1. TERTIAL

STATUSRAPPORT 2015 PR. 1. TERTIAL STATUSRAORT 2015 R. 1. TERTIAL Rådmannen 13.mai 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE STATUSVURDERING... 2 Vedtatt budsjett vs årsprognose... 2 Sammendrag... Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer