Tertialrapport Flesberg kommune. Oppsummering Sammendrag driftsregnskapet: Totalt for alle etatene... 5 Økonomi...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tertialrapport 1-2008 Flesberg kommune. Oppsummering... 2. Sammendrag driftsregnskapet:... 3. Totalt for alle etatene... 5 Økonomi..."

Transkript

1 INNHOLD: Side Oppsummering... 2 Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Totalt for alle etatene... 5 Økonomi... 5 Politisk adm... 6 Økonomi... 6 Sentraladministrasjonen... 7 Økonomi... 7 Arbeidsprogram 2008:... 8 Målindikatorer:... 9 Oppvekst og kultur Økonomi Målindikatorer: Arbeidsprogram 2008: Sosial og barnevern Økonomi Arbeidsprogram 2008: Målindikatorer: Helse/pleie og omsorg Økonomi Målindikatorer: Arbeidsprogram 2008: Teknikk, plan og ressurs Økonomi Målindikatorer: Arbeidsprogram 2008: Investeringsprosjekter status Fravær Side 1

2 Oppsummering Driftsregnskap Pr 1 tertial har vi positivt avvik i driftsregnskapet. Ser vi på vurdert avvik må vi i løpet av året klare å dekke inn kroner for at budsjettet skal være i balanse. Dette i tillegg til utfordring ved at hele brøytebudsjettet for 2008 er brukt, og vel så det, og at vi har til dels store utfordringer i utviklingen av økt behov innen barnevern. Til dette hører også en erstatningssak som vil gi utslag i 2. tertial med drøyt kroner. Kommunens skatteanslag var i tråd med framlagt forslag til statsbudsjett. I februar 2008 fikk vi nye prognoser som tar utgangspunkt i faktisk skatteinngang for Siden resultatet for 2007 var lavere enn hva anslaget i forslag til statsbudsjett la til grunn, blir skatteinntektene lavere enn kommunes forutsetninger i vedtatt budsjettet for Det er tatt høyde for avviket i vurdert avvik pr i denne rapporten. Investeringsregnskap Salg av kommunal eiendom til kroner var ikke budsjettert, og gir dermed kommunen ekstra inntekter. Inntektene foreslås brukt til inndekning av merforbruk i investeringsregnskapet 2007 på kroner, og til å dekke varslet egenkapitalinnskudd til KLP som vil være om lag i samme størrelsesorden som i 2007, kr kroner. For øvrig Fravær Totalt sykefravær de 4 første månedene i år er redusert fra 7,81 til 5,94 % sammenliknet med de samme månedene i Reduksjonen gjelder både korttids- og langtidsfravær. Ved utgangen av 2007 var sykefraværet 7,32 %. Dette er en svært gledelig utvikling, men det må legges til at april måned ikke er kommet med fra oppvekst- og kulturetaten. Sykefraværet varierer likevel mye fra etat til etat, det største sykefraværet er i etaten for helse og omsorg med 9,63 %. Revidert nasjonalbudsjett Skatteinntektene anslås i revidert nasjonalbudsjett å bli 1,1 milliard kroner høyere enn tidligere anslått samtidig som anslått kostnadsvekst er oppjustert fra 4,2 til 4,8%. Økningen skyldes bl.a. høyere lønnsvekst enn hva som ble lagt til grunn i fjor høst. Beregninger for hva som blir konsekvensene for den enkelte kommune er ikke klare på nåværende tidspunkt, men vil bli lagt fram for politiske organer så fort den er tilgjengelig. Forslag til budsjettreguleringer Det legges ikke fram forslag til budsjettendringer i driftsregnskapet 2008, da vi ønsker å se dette i sammenheng med konsekvensene av revidert nasjonalbudsjett. I investeringsregnskapet foreslås disponering av mottatte midler ved salg av kommunal eiendom. Side 2

3 Sammendrag driftsregnskapet: Opprinnelig Budsjett Budsjett Regnskap budsjett 2008 regulering Avvik Prognose Kommentarer: Avvik Drift Etatene - netto ramme Andre inntekter: Skatteinntekter Rammetilskudd Eiendomsskatt Konsesjonskraft - netto Fast avtale for 2008 Konsesjonsavgifter Innbetales i desember Andre statstilskudd ok Kompensasjonstilskudd Innbetales i desember Motpost avskrivninger Bokføres i desember Kompensasjon mva investeringsregnskapet Bruk av bundne fond Bokføres i desember Andre utgifter: 0 0 Dekning av tidligere års regnskapsmessig underskudd Bokføres i desember Overføring til investeringsregnskapet Bokføres i desember Avsetning til bundne fond Bokføres i desember Netto renter/avdrag ok Netto drift Positivt avvik Side 3

4 1. Drift etatene netto rammer Netto ramme drift etatene er positiv pr. 1. tertial. Vurdert avvik for etatene bør være positivt på kroner for at vi skal nå den totale budsjettbalansen i Dette har sammenheng med at en del andre forutsetninger har endret seg etter at kommunens årsbudsjett for 2008 ble vedtatt. Dette gjelder spesielt skatteanslag og rammetilskudd. 2. Skatteinntekter Skatteinngangen pr 30. april er 5,91 % høyere enn samme tidspunkt i fjor. Kommunens opprinnelig budsjettanslag er 6 % høyere enn hva som ble faktisk skatteinngang for Da budsjettet for 2008 ble vedtatt var ikke endelig skatteingang for 2007 kjent. På landsbasis er det i statsbudsjettet lagt inn en økning fra 2007 på 2,9 %. Legger vi samme økning til grunn vil Flesberg ha en skatteinngang på ca 49,6 millioner kroner i stedet for 50,1 millioner kroner som vårt budsjett tilsier. Prognosen på skatteinngangen er derfor satt til minus 1,5 millioner kroner. Skatteinngang pr : Differanse 2007/2008 Sum skatt 1.mai ,91 % % av total skatteinngang 30 % 37 % 32 % 32 % Totalt i året Budsjett Sum skatt 31. des ,08 % 3. Rammetilskudd Jfr. prognosemodellen vi bruker ved beregning av rammetilskudd vil dette øke med kroner når vi har endret forutsetningen med reduksjon i skatteinntektene. 4. Eiendomsskatt Utskrevet eiendomsskatt 2008 tilsier at den blir kroner høyere enn budsjettert. 5. Kompensasjonstilskudd Med erfaring fra endelig regnskap 2007 kan rammen for kompensasjonstilskudd fra staten økes med kroner. 6. Kompensasjons mva av investeringer Investeringsnivået i 2008 vil gi momskompensasjon på 1,1 millioner kroner mens det var budsjettert med 0,5 millioner kroner. Side 4

5 I tabellene som følger brukes følgende kolonner: Budsjett hele året Sum vedtatt budsjett for 2007 Budsjett hittil i år Periodisert budsjett. Kan ha noe avvik da det kan variere noe fra år til år hvilken mnd utgiftene belastes i regnskapet. Lønn skal være bra periodisert. Lønn må sees i sammenheng med 071 refusjon folketrygden. Regnskap hittil i år Regnskap pr. 31. august 2007 Avvik i kr hittil i år Avvik mellom periodisert budsjett og regnskap pr. 31. august. Totalt for alle etatene Økonomi Etat Årsbudsjett Avvik hiå (kr) 0 - Politisk adm Sentraladministrasjonen Oppvekst og kultur Sosial og barnevern Helse/pleie og omsorg Teknikk, plan og ressurs Ymse Rådmannens kommentar: Det vises i det alt vesentlige til etatenes kommentarer til avvikene og oppfølging av disse. Rådmannen er tilfreds med at spesielt de to største etatene har et positivt avvik. Side 5

6 Politisk styring og kontrollorganer Økonomi Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteproduksjon Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Refusjoner Sum driftsinntekter Sentral statusvurdering: Det største merforbruket i forhold til budsjettet, gjelder kursutgifter som først og fremst er knyttet opp til politikeropplæringa i januar måned. Ellers er det merforbruk på telefonutgifter. For øvrig er det intet spesielt å bemerke. Side 6

7 Sentraladministrasjonen Økonomi Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Sum finansutgifter Salgsinntekter Refusjoner Refusjon folketrygden Overføringer Sum driftsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum finansinntekter Sentral statusvurdering: Interkommunale prosjekter viser et underskudd på kr. 86'. Dette skyldes i hovedsak periodisering. Det samme gjelder området næringsutvikling som viser et underskudd på kr. 150'. IKT-kapitlet viser et underskudd på kr. 143'. Noe skyldes feil periodisering, men sannsynligvis også et merforbruk i forhold til budsjettet. På de andre budsjettområder ser det greit ut. Side 7

8 Arbeidsprogram 2008: Større utredninger/arbeider Sluttføre arkivering i K2000. Starte prosessen med fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte. Revidere/oppdatere kommunens personalreglement og HMSreglement. Planarbeider Sluttføring revisjon av plan for kriseledelsen og beredskapsplanen Utarbeide reglement for de politiske komiteene Revisjon av kommunens politivedtekter Arkivplanen - videreføring (herunder fastsetting av rutiner). Interkommunalt samarbeid Bidra med nødvendige ressurser i pågående prosess i interkommunalt IKTsamarbeid innenfor Kongsbergregionen. Nye reformer, lovendringer av betydning Annet Utarbeide kommunikasjonsstrategier for Flesberg kommune i samarbeid med den øvrige ledelse i kommunen. Videreutvikle kommunens arbeidsgiverplattform med hovedfokus på ledelse. Bidra til at klima- og trivselsundersøkelse gjennomføres for alle ansatte. Bidra med nødvendige ressurser til videreutvikling av kommunens informasjon til publikum ved hjelp av IKT og internett, herunder å tilrettelegge informasjon og tjenester for Min-Side (e-servicetorget) samt å utarbeide nødvendige tjenestebeskrivelser. Innføring av Ephorte-moduler (ansettelse, byggesak og delingsmodul). Ikke startet på enda. Nyansatt er under opplæring. Er igangsatt (en kontinuerlig prosess). Er godt i gang, men ikke sluttført. Ikke gjennomført Ikke gjennomført Er i gang, men ikke sluttført. Vi bidrar her som forutsatt. Er i gang, men ikke sluttført. Er i gang, dette er en kontinuerlig prosess. Er gjennomført. Er i gang, men ikke sluttført. Avhengig av samarbeid med Nore og Uvdal og Rollag. Har hatt ett møte, men foreløpig ikke bestemt prosess videre. Side 8

9 Målindikatorer: Mål Økonomi: % avvik regnskap/budsjett -1,3 +1,3-4,8 0 Medarbeidere: Vernerunder Ja Ikke pr. 1/11 Ja Er gjennomført Kompetansetiltak Ja Ja Delvis Mer målrettet Delvis gjennomført gjennomført Gjennomførte medarbeidersamtaler Ja Ja Ja Ja Delvis gjennomført Gjennomført medarbeiderkartlegging Ikke 100% Gjennomført gjennomført Tjeneste: Journalføring av post innen 2 dager Nei Ja Ja Ja Ja Ansettelser innen en mnd. etter utlysning Delvis Delvis Delvis Ja Delvis Bistå etatene i personalsaker og i HMS ved Ja Ja Ja Ja Ja behov og på kort varsel Fysisk arkivering og avslutning av saker Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Påbegynnes Ikke påbegynt Intern IKT-bistand- og hjelp i administrasjon På dagen På dagen På dagen På dagen På dagen Elektroniske tjenester (selvbetjening): Ephorte-moduler- herunder ansettelsesmodul Nei Nei Nei Ja Påbegynt Skjermdialog (inkl. tjenestekatalog, CRM osv.) Nei Påbegynt Påbegynt Videreutvikles Er i gang Utviklingsmål: Behov for revisjon nettsider Ikke Påbegynt Påbegynnes Ikke påbegynt Samfunn: Brukerundersøkelse nettsider og e-serv.torg Ingen Ikke Påbegynt Ikke påbegynt Videreutvikling Ikke kommet videre Side 9

10 Oppvekst og kultur Økonomi Enhet Avvik hia Avvik i % Oppvekst og kultur administrasjon Barnehagene i Flesberg Bibliotek Flesberg barne- og ungdomsskole Lampeland skole Lyngdal skole Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Sum finansutgifter Salgsinntekter Refusjoner Refusjon folketrygden Overføringer Sum driftsinntekter Side 10

11 Sentral statusvurdering: For oppvekst- og kulturetaten ser regnskapet tilfredsstillende ut for 1. tertial. Vi har et positivt avvik på kr Noe av dette skyldes høyere refusjonsinntekter enn forventet. Lønnsutgiftene er litt lavere enn beregnet på grunn av at skolene har vansker med å skaffe vikarer. Det negative avviket på biblioteket blir redusert ved at innkjøpet reduseres fram mot ferien, i takt med besøket utover forsommeren. Flesberg skole har hatt større utgifter til inventar og utstyr enn vanlig som følge av flommen. Det forventes noe høyere lønnsutgifter i 2. tertial som følge av at det er iverksatt tiltak for nye tunge brukere både i barnehage og skole. Målindikatorer: Mål 2008 Begrunnelse/kommentarer Økonomi: % avvik regnsk/budsjett Medarbeidere: Gjennomførte kompetansetiltak Gjennomført kartlegging/ dokumentasjon innen HMS Gjennomførte medarbeidersamtaler Vernerunder 0 Målet er å komme i 0 ved års slutt, men det er knyttet usikkerhet og uforutsigbarhet til evt. nye tunge brukere. Personalet i skolen Gjennomføre minimum 3 personalsamlinger på tvers av skolene med fokus på grunnleggende ferdigheter, atferdsvansker og elevers spesielle behov. Personalet i barnehagen Gjennomføre tiltak i strategiplan for kompetanseutvikling av personalet i barnehagene i Flesberg kommune. Den nye grunnskolereformen forutsetter at kommunene legger stor vekt på kompetanseutvikling i personalet. Flesberg kommune har frist til å sende ferdig strategiplan til fylkesmannen. Kompetansekartlegging av alle ansatte gjøres i forkant. Prosjekt sammen med Sigdal kommune igangsatt av fylkesmannen. Positivt avvik. Gjennomført kurs for det pedagogiske personalet om den vanskelige samtalen og håndtering av atferdsvansker. Kompetanseplan for 2008 utarbeidet. Søknadsfrist m.h.t. kompetansemidler fra fylkesmannen er 1. juni 2008 Arbeidet påbegynt Utarbeide egen plan for rekruttering av flere førskolelærere. Undersøking av psykososialt miljø Skoleeier har ansvar for skolebasert vurdering. Medarbeiderundersøkelse gjennomført i blant personalet i barnehage og skole. Sikre at det blir arbeidet med dokumentasjon og barnehage og skole. Gjennomgang av Utarbeide en enkel handlingsplan der kvalitetsutvikling av arbeidsmiljøet i både resultater og tiltak er påbegynt. HMS/ risikoanalyse blir satt på barnehage og skole. dagsorden. 100 % Alle medarbeidere har krav på utviklingssamtale. Ikke påbegynt i barnehagen. Er påbegynt eller gjennomført på skolene. Ikke påbegynt med mellomlederne. Gjennomføre minst en vernerunde i alle enheter. Arbeidsmiljøloven legger sterke føringer for et kontinuerlig HMS-arbeid. Det er gjennomført og skrevet rapport fra vernerunder i alle barnehageavdelingene. Er også gjennomført på skolene. Side 11

12 Tjeneste: Barnehage Barnehagedekning Kvalitetssikringssystem Tilsynssystem Skole Læringsresultat Kvalitetsutvikling Kultur Fortsatt ha100 % dekning. Skaffe alle søkere barnehageplass. Utarbeide en plan for kvalitetssikring (system). Utarbeide tilsynssystem/plan for tilsyn. At elevresultater i nasjonale prøver høsten 2008 minst skal ligge på landsgjennomsnittet Skolebasert vurdering og årlig utviklingssamtale med skoleledelse/personale knyttet til utviklingsplaner med resultatmål. Gjennomføre lokal handlingsplan for Den kulturelle skolesekken (DKS). Ha som mål å tilby plass i egen skolekrets, men det er akseptabelt å tilby plass i nærliggende krets. Kvalitetssikringssystemet er påbegynt, men ikke ferdigstilt. Krav om at kommunen fører tilsyn med virksomheter etter barnehageloven. Grunnskolereformen krever at skolene arbeider målrettet med å øke elevenes grunnleggende ferdigheter og øke elevenes læringsutbytte. Det er krav til skoleeier om å kvalitetssikre at vedtatte planer blir satt ut i livet på en god måte. For å gi barn og unge gode kunst og kulturopplevelser. 100% dekning oppfylt ved hovedopptaket. Alle som ønsket det er tilbudt plass i egen skolekrets. Utkast til kvalitetssikringssystem barnehage er lagt frem for komiteen for livsløp og kultur. Plan for tilsynssystem er utarbeidet. Plan for tilsyn er ikke påbegynt. Resultat av nasjonale prøver blir tilgjengelige i november. Kvalitetssikringssystem for skole er utarbeidet og er i implementeringsfasen, presentert for Livsløp og kultur Utviklingssamtaler planlegges gjennomført i mai/juni. I rute med planlegging av sommersesong på Dåset og Middelalderuka Gjennomførte tiltak Gjennomføre og forbedre Middelalderuka. Øke besøket på Dåsettunet. Gi flere kulturtilbud til de eldre i Den Blå Timen (prosjekt). Bruke Kulturloven aktivt. Ønske om å utvikle Uka, og Dåset m.h.t. innhold og økt bruk og besøk. Vurdere om den vil medføre endring i kommunens kulturpolitikk. Bibliotek Øke antall besøk og utlån. Bruk av bibliotekets tjenester kan stimulere til mer lesing og dermed medvirke til bedre leseferdighet og leseglede. Kontinuerlig arbeid med DKS og Den kulturelle oppvekstssekken. Ny plan for skoleåret 08/09 utarbeides før 1.juli. Kontinuerlig oppfølging av Den Blå Timen, god respons. Livsløp og kultur, lag og foreninger er informert om Kulturloven. Utlånet pr ligger helt jevnt med utlånet på samme tid i fjor. Besøket blir beregnet ut fra stikkprøver hvert halvår, og resultatet for første halvår er ikke klart. Elektroniske tjenester: Søknadsskjemaer Alle aktuelle skjema aktive. Effektiv og brukervennlig tjeneste. Må videreutvikles og flere skjema må bli fullelektroniske. Nettsider Oppdaterte nettsider, nyhetsoppslag. Markedsføring av etatens og kommunens Ikke påbegynt. tjenester. Bruk av digitale mapper Øke omfanget i forhold til Tiltak som følge av Plan for digital kompetanse. Arbeides med kontinuerlig. Side 12

13 Arbeidsprogram 2008: Større utredninger/ arbeider Utredning av framtidig skolestruktur. Sluttføre arbeid med forprosjektet som gjelder utredning av alternativ 6 fra forstudien; Felles barneskole på Stevningsmogen og ungdomsskole i Lampeland skoles lokaler. Barnehage: Sørge for å være forberedt i forhold til framtidige utbygginger, slik at man ikke kommer på etterskudd dersom det kommer flere barn. En bør oppdatere oversikt over antall fødte og antall med barnehageplass, og samtidig ta hensyn til at nye boligområder nå er under utbygging. Kommentar Arkitektkonkurranse gjennomført. Utstilling på Flesbergtunet av de tre arkitektfirmaene sine modellforslag. Juryarbeid gjennomført og rapport ferdigstilt. Møte i plankomiteen gjennomført der vinnerutkastet fikk 100 % tilslutning. Melding til Livsløp og kultur Planarbeider Tverretatlig samarbeid Interkommunalt samarbeid Etatssjefen har som mål å være en aktiv bidragsyter i utviklingen av et interkommunalt samarbeid innenfor oppvekstområdet. Dette vil i særlig grad gjelde det nye og omfattende programmet for skoleutvikling i Kongsbergregionen, og Numedals samarbeid om og ansvar for delprosjektet Digital kompetanse. Kultur - Dåset: - HMS-arbeid - Starte arbeid med nytt septikopplegg. - Starte gjennomføring av nye info.tiltak som brosjyre og skiltplan. Skole - Utarbeide ny 3-årig kompetanseutviklingsplan for det pedagogiske personalet i skolen Bibliotek - Revidere kommunedelplan for Flesberg bibliotek Arbeidet ble utsatt på grunn av samarbeidsprosjektet med Rollag kommune om felles leder. Kultur - Utarbeide HMS-plan/perm for Dåsettunet. - Gjennomføre tiltak knyttet til rusforebyggende arbeid og foreldreveiledning. Bibliotek Flesberg og Rollag har et prøvesamarbeid fram til mars 2008 om felles bibliotekleder. Flesberg kommune har meldt inn deltakere i 3 av 4 prosjektgrupper i regionalt skoleutviklingsprogram. Arbeidsgrupper på tvers av kommunene har utarbeidet forslag til innhold i 10.klasse-elevene sine elevmapper neste skoleår. Arbeidet er påbegynt. Ettårig kompetanseplan er utarbeidet og sendt Fylkesmannen. 3-årig plan skrives neste år. Siden samarbeidet med Rollag kommune om felles bibliotekleder er forlenget foreslår vi derfor å utsette revideringen av bibliotekplanen til Jobber m.h.t. til HMS, kulturkonsulenten har deltatt på forebyggende brannopplæringskurs. Forebyggende team opprettet. Arbeidsgruppe nedsatt. To temakvelder er planlagt. Samarbeidet om felles bibliotekleder er forlenget med 1 år. Prosjektet fortsetter i perioden Side 13

14 Nye reformer, lovendringer av betydning Kultur middelalderuka Interkommunalt samarbeid med Rollag og Nore og Uvdal. Skole Videre arbeid med implementering av grunnskolereformen. Tiltak: Arbeid skolevis og på tvers av skolene der en har som mål å øke personalets kompetanse på følgende områder - Tilpasset opplæring/læringsstrategier - Grunnleggende ferdigheter - Skolen som lærende organisasjon - Skolebasert vurdering og kvalitetssikring av undervisnings- og læringsarbeid Økt elevmedvirkning gjennom - jevnlige elevsamtaler - bruk av digitale mapper - å bruke mappene i elevsamtaler og foreldresamtaler - å la elevene få innvirkning på egen arbeidsplan - å bruke elevrådet aktivt Barnehage Kunnskapsdep. kom i 2007 med en strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren Målgruppen er ansatte i kommunale og ikke-kommunale barnehager. Målet er bl.a. å styrke de ansattes kompetanse innenfor strategiens prioriterte satsingsområder og det mandatet loven og rammeplanen gir. De sentrale føringene er: - pedagogisk ledelse - språkmiljø og språkstimulering - barns medvirkning - samarbeid og sammenheng barnehage og skole I tillegg gis det rom for lokal handlefrihet hvor en tar utgangspunktet i lokale ressurser og behov når en planlegger kompetanseutvikling. Kunnskapsdepartementet kom også nylig med strategi for rekruttering av førskolelærere til barnehagen Flesberg og Sigdal kommune er av fylkesmannen plukket ut som deltakere i et fellesprosjekt knyttet til dette temaet med en kostnadsramme på ca ,- (til sammen for de 2 kommunene). Uviklingsprosjektet som fokuserer på barns læringsmiljø fortsetter i 08. I rute med planleggingen av årets middelalderuke Lokale læreplaner blir prøvd ut og evaluert. Det arbeides kontinuerlig med å bedre kvaliteten på tilpasset opplæring gjennom undervisningsopplegg og tett oppfølging av hver enkelt elev. Bruk av Fronter er sentralt i dette arbeidet. Det er utarbeidet plan for leseopplæring på Flesberg skole som etter høring og evt. justeringer skal gjøres kommunal. Det arbeides med å bedre rutiner for oppfølging av kartleggingstiltak som følge av nytt kvalitetssystem. Det blir lagt til rette for økt elevmedvirkning på skolene når det gjelder de fem strekpunktene, men det skjer i ulik grad. Kompetanseheving er bl.a. gitt gjennom: - Felles personalmøte for alle ansatte i Numedal. Tema: Hvordan dokumentere barns hverdagsliv - Atferdskonferanse- om utvikling av godt læringsmiljø i barnehager og skoler (barnehageleder/avdelingsstyrere) - Arbeid med barn i utelivsavdeling - Matematikk i barnehagen Utarbeidelse og gjennomføring av spørreundersøkelse av førskolelærere gjennomført i samarbeid med Sigdal kommune. Side 14

15 Sosial og barnevern Økonomi Art Art (T) Budsjett hele året (1) Budsjett hiå (1) Regnskap hiå (1) Avvik i kr hiå (1) 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Overføringer Sum driftsutgifter Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Sum finansutgifter Refusjoner Refusjon folketrygden Sum driftsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum finansinntekter Sentral statusvurdering: 1. tertialrapport for sosial og barnevern viser en negativ budsjett situasjon jfr. periodisert budsjett. Avviket på 4,45 % er i hovedsak merutgifter innen barnevernsområdet. Deler 1. tertial 2008 i følgende hovedområder; Administrasjon, sosialtjenesten og barneverntjenesten. Administrasjon: Lønn og sosialutgifter er a jour. Utgifter til opplæring/informasjonsformidling har negativt avvik grunnet kurs, NAV-opplæring m.m. Leasing kontormaskin har et lite negativt avvik. I periodisert budsjett viser området et stort positivt avvik. Bakgrunnen er at utgifter til NAV-etablering er lagt inn her, men det er det ikke belastet noe på budsjettområdet. Området administrasjon vurderes som a jour samlet sett. Sosialtjenesten: Fast lønn og sosialtjenester har et negativt avvik på ca. kr ,-. Her må en se nærmere på årsaken, refusjon folketrygden dekker inn ca. Side 15

16 1/3 av negativt avvik. Økonomisk sosialhjelp har et negativt avvik, samlet for begge kommuner, på ca. kr ,-. Ofte er dette utgifter som varierer. Tjenesten er bekymret for at en allerede pr. 1. tertial har negativt avvik. Området følges nøye framover. Når et slikt området samlet sett har et negativt avvik på ca. kr ,- vurderes det ikke a jour jfr. periodisert budsjett. Barneverntjenesten: Fast lønn og sosiale utgifter har et positivt avvik. Lønn fosterhjem og lønn hjelpetiltak har negativt avvik på ca. kr ,-. Lønn og sosiale utgifter samlet sett har et negativt avvik på ca. kr ,-. Bakgrunn er nye plasseringer utenfor hjemmet samt økning i hjelpetiltak. Flere tiltak kommet etter at budsjett for 2008 ble vedtatt. Når utgifter til avlønning øker, vil også utgiftsdekning øke. Her er det et negativt avvik på ca. kr ,-. Bidrag til barnevern(institusjon/eksterne tiltak i hjemmet) har et negativt avvik på kr ,-. Også her er nye plasseringer årsaken, samt at det er omfattende tiltak satt i ulike hjem. Det positive er at en vurderer tiltakene som effektfulle i f.h.t. de mål som er satt for de det gjelder. Det er positivt avvik på andre områder i f.h.t. konsulenttjenester, advokatbistand. Vi er kjent med at det blir Fylkesnemndsaker innen neste tertial rapportering, så er budsjettsituasjonen bekymringsfull. Pr. 1. tertial er det et samlet negativt avvik innen området på ca. kr ,-. Her bør det vurderes tiltak, budsjettjusteringer m.m., da situasjonen innen området har negativt avvik pr. 1. tertial. Tjenesteområdet sliter med å følge opp de lovpålagte oppgaver som lovverket setter. Konklusjonen etter 1. tertial er at avviket i kroner kan virke lite. Det er likevel viktig å være realistisk i f.h.t. at de etablerte utgiftene i liten grad lar seg styre unna i Tjenesteområdet har ofte store variabler, og det er det ikke tatt høyde for. Det er stor aktivitet innen sosial og barnevern i forbindelse med NAV-etablering og saker innen barnevern. Det er likevel viktig å ha fokus på alle kjerneoppgaver og forbyggende arbeid. Arbeidsprogram 2008: Større utredninger/arbeider Gjennomføring og iverksetting av kommende NAV-kontor vil styre mye av Planarbeider En aktiv deltakelse i barnevernsnettverket for Kongsberg regionen prioriteres. Herunder; - gjennomføring av kompetanseplan, veiledningsplan, forprosjekt barnevernsvakt, fosterhjemrutiner, lederforum m.m. der samarbeid kan være løsninger. Aktiv bruk av bevilgede skjønnsmidler, samt nye søknader. Interkommunalt samarbeid 2007 er siste prosjektår med interkommunalt sosial og barnevern for Rollag og Flesberg. Sluttevaluering fra Telemarksforskning vil foreligge. Interkommunal modell vil i følge intensjonsvedtak legges inn i kommende NAV-modell. Ny Nye reformer, lovendringer av betydning formalisert samarbeidsform må avklares, jfr. vertskommunemodell. Iverksetting av Intern-kontroll for barneverntjenesten Kommentar Stor aktivitet i f.h.t. iverksetting av NAVreform. Lokaler under omgjøring, prosesser og planer følger oppsatt tidsfrister i stor grad. Alle 3 kontorer i Numedal forventes å åpne jfr. tidsplan i september Noe mindre aktivitet i barnevernsnettverket. Faste møtepunkter, og avklaring på videreføring av programområder og iverksetting av nye programområder høst Viktig at engasjementet videreføres. Vertskapsmodell under utarbeidelse. Møte med telemarksforskning mai 2008 for sluttevaluering. Under utarbeidelse, må prioriteres gjennomført. Side 16

17 Målindikatorer: Mål Økonomi: % avvik regnskap/budsjett -5,1 % 0 3,15 0-4,45(samlet for Flesberg-Rollag) Medarbeidere: Vernerunder Kompetansetiltak Div. kurs Div. kurs Div. kurs, kompetanseplan i Div. kurs, kompetanseplan i nettverket, videreutd. Div.kurs, nettverk, NAV m.m. nettverket, barnevern Gjennomførte ja ja delvis ja 0 medarbeidersamtaler Tjeneste: Sosialtjenesten 2 uker 2 uker 2 uker behandlingstid 2 uker behandlingstid 2 uker behandlingstid Barneverntjenesten (flere ulike frister ut fra status i saker) behandlingstid Lovpålagte frister behandlingstid Lovpålagte frister Lovpålagte frister Lovpålagte frister Lovpålagte frister Bostøtte Termin frister Termin frister Termin frister Månedlige frister Termin frister Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknadsskjema. Bostøtte Bostøtte Bostøtte Bostøtte Bostøtte Utviklingsmål (NAV-reformen har konkrete mål i f.h.t. selvbetjening) Samfunn : Brukerundersøkelse Ikke gjennomført behov for revisjon nettsider behov for revisjon av nettsider Ikke gjennomført Bør gjennomføres i Bør gjennomføres før NAVetablering behov for revisjon nettsider Plan om gjennomføring mai 2008 ikke gjennomført Side 17

18 Helse/pleie og omsorg Økonomi Enhet Avvik hia Avvik i % Helse, pleie og omsorg adm Hjemmetjenesten Kjøkkentjenesten Sykehjemmet Art Art (T) Budsjett hele året Budsjett hiå Regnskap hiå Avvik i kr hiå 00 Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. tjensteprod Varer og tjenester som erst. komm. tjenesteprod Overføringer Sum driftsutgifter Finansutgifter og finansieringstransaksjoner Sum finansutgifter Salgsinntekter Refusjoner Refusjon folketrygden Overføringer Sum driftsinntekter Side 18

19 Sentral statusvurdering: Helse og omsorg ligger totalt sett godt an. Det positive avviket skyldes budsjetterte stillinger som ikke er besatt enda. Etaten har utestående fordringer på grunn av forsinket fakturering, som igjen er begrunnet i sykdom. Det er god inntektsinngang på kjøkkenet, men man har et merforbruk på lønn på sykehjemmet. Dette blir fulgt opp. Hjemmetjenestene strever med høyt sykefravær. Også dette blir fulgt opp. Målindikatorer: Mål Økonomi % avvik regnskap/budsjett ,- 0 I første terial ingen alvorlige avvik i forhold til budsjett Medarbeidere Medarbeiderundersøkelse 1 gang pr. år Planlagt x Utført: Gjennomførte medarbeidersamtaler 70 % 100 % Sykehjemmet 0 % Hjemmetjenestene 25 % Helse 50 % Sykepleierressurser utnyttet over døgnet Prosess påbegynt i x I Prosess slutten av 2007 Ufaglærte medarbeidere tilbys opplæring til fagarbeider. Kontinuerlig. 3 hjelpepleiere 2 En er i prosess, arbeider kontinuerlig for å motivere til videre opplæring fullførte utd. I 2007 En ny sykepleierstudent med stipend årlig i nye helsefagarbeiderlærlinger årlig Helsefagarb lærlinger starter i nye helsefag lærlinger Forvaltning Antall vedtak totalt i hjemmetjenestene + 30 i institusjon pr Antall klagesaker Tjeneste Kjøkken 60 Hjemmehjelp Antall brukere og tid i gjennomsnitt. brukere 73 brukere Arbeider med å promotere tilbudet brukere pr Side 19

20 Hjemmesykepleie Antall dosetter/tid kartlegges Kartlegging: aktiv tjeneste hos bruker Kjøring , 72 dosetter 2 sykepleier dagsverk pr uke Kartlegging forsøkt gjennomført i 2007 Mislykket. Multidose Gjentas Kartlegge tid Kjøring/tid hos bruker 63 dosetter pt. Avtale om multidose utsatt p.g.a. apoteket og legene Kartlegging forsøkt i tas opp igjen i 2008 Vil arbeide med dette i høst semesteret. Dokumentasjon Antall injeksjoner 120 Institusjon: Antall trykksår Antall infeksjoner Antall korttidsplasser x Tatt opp m legektr. 6 9 mellom 6 og 1 Fortsetter Arbeider med å bevisstgjøre personal i forhold til dokumentasjonssystem, iplos, osv. Langvarig prosess Gir vitaminer og influensa vaksiner til pasienter innskrevet i hjemmesykepleien. Pt. ett trykksår. Hatt problem med at pasienter har kommet fra sykehus med trykksår. Mageinfeksjoner x 4 Sårinfeksjoner x 5 i Arbeider med kvalitetsrutiner i forhold til infeksjonskontroll. 20 brukere fått vedtak og tilbud om korttidsplass pr Elektroniske tjenester (selvbetjening) Søknadsskjema på tjenester på nettsidene Etaten presentert på nettsidene X x Opplysninger og skjema er ikke oppdatert. Skal gjøres. X x Bør være en total gjennomgang. Trenger å leie ressurser for å få gjort dette profesjonelt. Økonomisk spørsmål (gjennomgang) Iplos implementering i 2007 gjennomført vedlikeholdes Er innført og sendt inn 2 ganger. Fortsatt må opplysninger oppdateres. Kontinuerlig prosess GAT-soft implementeres i 2007 Prosess påbegynt Hele etaten Sykehjemmet har innført Gat-soft. Omsorgsboligen og ungbo innføres i løpet av annet halvår Noen moduler ikke klare. Vil ikke kunne innføres i Samfunn Brukerundersøkelse Brukerundersøkelse hvert annet år Rullerende brukerundersøkelse i psykiatrien. - 0 X x Gjennomføre undersøkelse Ikke iverksatt i første halvår, og ikke planer for 2. halvår. Gjennomføres sporadisk. Bør systematiseres Side 20

Tertialrapport 2-2008 Flesberg kommune

Tertialrapport 2-2008 Flesberg kommune INNHOLD: Tertialrapport 2-2008 Flesberg kommune Oppsummering...2 Sammendrag driftsregnskapet:...3 Politisk adm...6 Økonomi...6 Sentraladministrasjonen...7 Økonomi...7 Arbeidsprogram 2008:...8 Målindikatorer:...9

Detaljer

POLITISK STYRING OG SENTRALADMINISTRASJONEN

POLITISK STYRING OG SENTRALADMINISTRASJONEN Fellestjenesten har sekretariatsansvar for den politiske virksomheten, og er stabs- og støttefunksjon for kommunens administrative ledelse. Andre hovedansvarsområder er; personal, informasjon/ikt, arkiv-

Detaljer

Tertialrapport 1-2009 Flesberg kommune

Tertialrapport 1-2009 Flesberg kommune INNHOLD: Side Oppsummering... 2 Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Politisk adm... 6 Økonomi... 6 Fellestjenesten... 7 Økonomi... 7 Arbeidsprogram 2009:... 8 Målindikatorer:... 9 Oppvekst og kultur... 10

Detaljer

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk adm... 5 Økonomi... 5 Fellestjenesten... 6 Økonomi... 6 Arbeidsprogram 2009:... 7 Målindikatorer:... 8 Oppvekst og kultur... 9 Økonomi... 9 Målindikatorer:...

Detaljer

OPPVEKST- OG KULTURETATEN

OPPVEKST- OG KULTURETATEN Oppvekst og kultursjef Grunnskoler r Bibliotek Driftsenheter: 3 grunnskoler, 1 barnehage (3 avd.), ungdomsklubb, hovedbibliotek med 1 filial. Leder: Oppvekst- og kultursjef. Mellomledere: 3 rektorer, 1

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:... 2

FLESBERG KOMMUNE. INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:... 2 FLESBERG KOMMUNE INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk administrasjon... 5 Fellestjenesten... 6 Oppvekst og kultur... 9 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 14 Helse/pleie og omsorg...

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER 2. RESSURSBRUK. Sosial- og barneverntjenesten Flesberg og Rollag

SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER 2. RESSURSBRUK. Sosial- og barneverntjenesten Flesberg og Rollag SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

SOSIAL OG BARNEVERN/NAV Numedal

SOSIAL OG BARNEVERN/NAV Numedal NAV Buskerud Mottaksteam Kommunal\ statlig Arbeids- og velferds Nav leder direktoratet Partnerskapet Sosial- og Sh helse dir. direktoratet og Oppfølgingsteam Kommunal\statlig Fylkesmann i Buskerud og Kommuner

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:...2

INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:...2 INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:...2 Politisk administrasjon...5 Fellestjenesten...6 Oppvekst og kultur...9 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 15 Helse/pleie og omsorg... 20 Teknikk, plan og

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 Saksframlegg REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/289 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskap for

Detaljer

RAPPORT FOR 1. TERTIAL

RAPPORT FOR 1. TERTIAL FLESBERG KOMMUNE Tertialrapport 1-2011 Flesberg kommune RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2011 INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:...2 Politisk administrasjon...5 Fellestjenesten...6 Oppvekst og kultur...10

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2011 Flesberg kommune. Sammendrag driftsregnskapet...

FLESBERG KOMMUNE. RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2011 Flesberg kommune. Sammendrag driftsregnskapet... FLESBERG KOMMUNE RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet...2 Politisk administrasjon...8 Fellestjenesten...9 Oppvekst og kultur...13 NAV Numedal - Sosial og barnevern...18

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

OPPVEKST OG KULTUR. Personalressursene har fordelt seg slik (gjennomsnitt fordelt på 2 barnehage-/skoleår):

OPPVEKST OG KULTUR. Personalressursene har fordelt seg slik (gjennomsnitt fordelt på 2 barnehage-/skoleår): OPPVEKST OG KULTUR 1. Organisering/oppgaver Oppvekst og kultursjef Grunnskoler Barnehager Kultur Bibliotek Driftsenheter: 3 grunnskoler, 1 barnehage (3 avd.), ungdomsklubb, hovedbibliotek med 1 filial.

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Økonomiplan 2009 2012. Budsjettrammer for 2009 FLESBERG KOMMUNE

Økonomiplan 2009 2012. Budsjettrammer for 2009 FLESBERG KOMMUNE Økonomiplan 2009 2012 Budsjettrammer for 2009 FLESBERG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 55/2008 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 55/2008 Økonomiplan 2009-2012, Budsjettrammer 2009

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 1 Agenda TEMAER: Foreløpig årsprognose 2014 Kommunebildet 2014 Oppdrag til komiteene Oppsummering fra komitemøtene Investeringer

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2013 Hammerfest Eiendom KF 30.09.2013 Side2 Side3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3...4 Driftsregnskapet...4 Investeringsregnskapet...5 Investeringsprosjekt2013...6 Bestillingsoppdragfra

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 13/31 13/242 SKOLEEIERMELDING-TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLENE I HOBØL 2012

MØTEPROTOKOLL 13/31 13/242 SKOLEEIERMELDING-TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLENE I HOBØL 2012 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: 03.06.2013 Tid: 1830 Forfall: ~ ~ T 6eiuf>6cV\ Behandlede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/28 13/380 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/29 13/3 79 REFERA

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 03.12.2015 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.2.215 Tidspunkt: 11: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen LEDER SP Trond C. Hiller

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

HELSE OG OMSORG. I 2008 ble det ikke foretatt nye investeringer i utstyr. Kunnskap og kompetanse var investeringene i 2008.

HELSE OG OMSORG. I 2008 ble det ikke foretatt nye investeringer i utstyr. Kunnskap og kompetanse var investeringene i 2008. Helse og omsorg er inndelt i 3 avdelinger med hver sin driftsleder: Sykehjemmet, hjemmetjenestene og kjøkkenet. Helse er et samlebegrep for helsesøster, jordmor, psykiatriske sykepleiere, fysio- og ergoterapeuter

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009 Økonomiplan 2010 2013 Orientering i formannskapet 15. september 2009 2005 2009: Stor inntektsøkning men også store bindinger Realinntektsvekst (mrd 2009-kr): Inntekter i alt 32 - Øremerkede midler 17 =

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer