FLESBERG KOMMUNE. INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FLESBERG KOMMUNE. INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:... 2"

Transkript

1 FLESBERG KOMMUNE INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk administrasjon... 5 Fellestjenesten... 6 Oppvekst og kultur... 9 NAV Numedal - Sosial og barnevern Helse/pleie og omsorg Teknikk, plan og ressurs Investeringsprosjekter Finans Fravær... 1

2 Sammendrag driftsregnskapet: Driftsregnskapet 31. august 2010: Etat (T) Budsjett vedtatt 2010 Periodisert budsjett Regnskap Avvik Vurdert avvik Politisk adm Fellestjenesten Oppvekst og kultur NAV-Numedal sosial og barnevern Helse og omsorg inkl innsparing på 1,5 mill Teknikk, plan og ressurs inkl innsparing på 1,2 mill Flesberg kirkelig fellesråd Ymse Til delvis dekning av innsparinger i Tabellen over viser periodisert budsjett og regnskap pr. 31. august for etatene. Samlet er det merforbruk på kroner. Oversikten viser at det er store avvik i enkelte etater. Avvik kan framkomme ved at inn- eller utbetalinger skjer på tidspunkt som ikke er fanget opp i periodiseringen av budsjettet, eller ved reelt mer- eller mindreforbruk. Etatene Oppvekst og kultur og NAV-Numedal har positive avvik. For NAV-Numedal utgjør avviket mottatt integreringstilskudd i forbindelse med mottak av flyktninger. For Oppvekst og kultur er det større utbetalinger som ikke er skjedd på tidspunktet som det var periodisert i budsjettet. Tabellen viser også en kolonne med vurdert avvik pr Etatene har kommentert sine avvik i rapporten. 2

3 Revidert Budsjett Regnskap Avvik Prognose Kommentarer: budsjett Drift Etatene - netto ramme Drift Andre inntekter: Skatteinntekter Rammetilskudd Eiendomsskatt Merinntekt Konsesjonskraft - netto Fast avtale for 2010 Konsesjonsavgifter Innbetales i desember Andre statstilskudd ok Kompensasjonstilskudd Innbetales i desember Motpost avskrivninger Bokføres i desember Kompensasjon mva investeringsregnskapet Bokføres i desember Premieavvik KLP Bokføres i desember Andre utgifter: Dekning av tidl.års regnskapsm.merforbruk Rest inndekning av underskudd (ROBEK) Dekning av tidl.års regnskapsm.merforbruk Inndekning rest gml merforbruk investering Avsetning til bundne fond Bokføres i desember Avsetning til disposisjonsfond Redusert avsetning til disposisjonsfond med kr til kr Netto renter Rentenivået er lavere enn forutsatt i budsjettet Avdrag Renteutgifter/inntekter Netto drift Drift etatene netto rammer Vurdert avvik innen driften pr Skatteinntekter Kommunens budsjettanslag er 4,97 % høyere enn skatteinngang for 2009 mens det for landet er anslått økning på 6,4 %. 3

4 Skatteinngangen pr. 31. august er 1,4 millioner kroner høyere enn på samme tidspunkt i fjor noe som utgjør økning på 3,95 %, og tilnærmet budsjettert anslag. For landet er skatteinngangen pr. 2. tertial økt med 3,7 % i forhold til samme tidspunkt i fjor. Dette er betraktelig lavere enn Finansdepartementets prognoser med økning på 6,4 % Differanse 2009/2010 Sum skatt 1.september ,95 % % av total skatteinngang 62 % 67 % 65 % 64 % Totalt i året Budsjett Sum skatt 31. des ,97 % 3. Kraftinntekter. Vi får større inntekter fra kraftsalget vårt enn antatt ved framleggelse av budsjett for Dette har sammenheng med at kraftprisen (selvkost) ikke ble så høy som først antatt, og at vi har fått tilbakebetalt beløp fra 2009 på ca kroner. 4

5 Politisk administrasjon Økonomi Revidert Regnskap Sumtert (T) budsjett (1) (1) Avvik (1) Annen lønn Pensjon, arbeidsg.avg Netto lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester i komm Kjøp av varer og tjenester som erst Overføringer Sum utgifter Andre refusjoner Sum inntekter Sentral statusvurdering: Et mindreforbruk på ca. kr for hele kapitlet. Under kommunestyret er det et merforbruk på portoutgifter (- kr. 24'), kurs/reise (-26'). Dette er merforbruk som vil vare ut året. Som tidligere nevnt er den største usikkerhetsfaktoren på dette området, møtegodtgjøring for folkevalgte som regnskapsføres i slutten av året, og som bl.a.vil være avhengig av antall møter. For øvrig er det et lite merforbruk på kontroll/revisjon (- kr. 38) noe som kan skyldes flere møter enn forutsatt. 5

6 Fellestjenesten Økonomi Revidert Regnskap Sumtert (T) budsjett (1) (1) Avvik (1) Fast lønn Pensjon, arbeidsg.avg Ref. sykelønn etc Netto lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester i komm Kjøp av varer og tjenester som erst Overføringer Sum utgifter Salgsinntekter Andre refusjoner Finansieringsinntekter Sum inntekter I hovedsak kommenteres de ansvarsområdene som har negativt avvik: Ansvar 100 (Adm.sentral): Merforbruk på ca Hovedårsaken er at krav om nedbemanning med 1/2 stilling fra 1. januar, først ble gjennomført den 15. mars. Forøvrig har økte lønnsutgifter etter lønnsoppgjør ikke blitt fullt ut kompensert. Konklusjon: Dette er et avvik som vil vare året ut. Ansvar 101 (Fellesutgifter): Merforbruk på ca Skyldes i hovedsak økte utgifter til kontormateriell/kopiering (-20'), telefonutgifter (-24') og portoutgifter (-22'). Ellers så er det ført og fremst kontingenter som viser negativt avvik (- 45' ) og som dels skyldes periodisering, men også ikke budsjetterte utgifter til kjøp av nett-verktøy og økte KS-kontingenter. Konklusjon: Sannsynligvis vil vi i 2010, gå i mot et lite merforbruk på dette underkapitlet dersom vi ikke reduserer kontormateriell/kopiering, bruk av telefon med mer. Ansvar 102 (Interkommunale prosjekter) Merforbruk på ca. kr Noe av merforbruket skyldes prosjekter i regi av Kongsbergregionen som er igangsatt i løpet av året, men også utgifter til leasing av kommunens fasttelefoner. Dette er en utgift som vil bli fordelt mellom Numedalskommunene ved årets slutt, og dermed vil bli redusert kraftig. 6

7 Ansvar 104 (IT): Viser et mindreforbruk på ca I forhold til forrige rapportering skyldes utviklingen fra stort merforbruk til mindreforbruk, at et stort PC-kjøp er ført på investeringer som opprinnelig forutsatt. Konklusjon: Noe av overskuddet skyldes periodisering, men hvis det ikke kommer på ekstraordinære utgifter på slutten av året, vil dette kapitlet gå i balanse. Ansvar 121 (Næringsutvikling): Viser et merforbruk på ca. kr Dette er et kapittel som er forutsatt skal gå i balanse med bruk av fondsmidler, men som har vist merforbruk de siste år. D.v.s. at aktiviteter på dette kapitlet har blitt finansiert ved ordinære driftsmidler. Sluttkommentar: Sentraladministrasjonen kan gå mot et merforbruk for Hvor stort det kan bli er noe usikkert, men antagelig mindre enn de siste år. Ingen tiltak foreslås på dette tidspunkt av året, men vurderes i budsjettprosessen for Arbeidsprogram 2010: Større utredninger/arbeider Planarbeider Interkommunalt samarbeid Annet Sluttføre arkivering i K2000. Starte prosessen med fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte. Revidere/oppdatere kommunens personalreglement og HMSreglement. Sluttføring revisjon av plan for kriseledelsen og beredskapsplanen Utarbeide reglement for de politiske komiteene. Revisjon av kommunens politivedtekter Arkivplanen - sluttføring (herunder fastsetting av rutiner). Bidra med nødvendige ressurser i pågående prosess i interkommunalt IKT-samarbeid innenfor Kongsbergregionen. Vurdere behov for interkommunalt hytte/fritidsmagasin i Numedal. Vurdere muligheter for interkommunalt samarbeid innenfor Sentraladministrasjonen. Videreutvikle kommunens arbeidsgiverplattform med hovedfokus på ledelse. Det vil med hjelp av KS Konsulent bli gjennomført en relativt omfattende mellomlederopplæring i løpet av året. Bidra med nødvendige ressurser til videreutvikling av kommunens informasjon til publikum ved hjelp av IKT og internett, herunder å tilrettelegge informasjon og tjenester for Min-Side. Gjennomføring av Ephorte-moduler (ansettelse, byggesak og delingsmodul). Gjennomføre kap , kap , kap. 4 og kap. 5 7 Status Ang. K 2000 er nesten gjennomført. Fysisk Ephortearkivering er ikke startet. Er en kontinuerlig prosess. Ikke avsluttet, men mye er gjort Ikke gjennomført, men revidering av folkevalgtes arbeidsvilkår er vedtatt. Ikke gjennomført Ikke startet sluttføringsarbeidet enda, fordi andre oppgaver er prioritert foran. Er godt i rute, vi bidrar med det som er forutsatt. 1. utgave er gjennomført, positiv respons. Har hatt noen møter med Rollag og Nore og Uvdal, ingen konkrete resultater av dette så langt. Har gjennomført hele ledelsesprogrammet med hjelp av KS Konsulent hvor kommunens leder- og mellomledergruppe, samt ordfører og varaordfører har deltatt. Viktig å sørge for oppfølging. Prosjektet om nye kommunale hjemmesider er gjennomført, og sidene er lansert. Vi har tatt opp igjen arbeidet med ansettelsesmodulen Vil bli gjennomført i løpet av høsten

8 lønnsforhandlinger. Lage nye forskrifter om åpningstider i h.h.t. serveringsloven. Evt.som interkommunalt samarbeid. Ikke påbegynt Målindikatorer: Mål 2010 Status Økonomi: % avvik regnskap/budsjett -4,8-3,1 % -4,9 0 Se egne kommentarer Medarbeidere: Vernerunder Ja Ja Delvis Ja Ikke enda Kompetansetiltak Ja Ja Ja Mer målrettet Det jobbes kontinuerlig med dette Gjennomførte medarbeidersamtaler Delvis Ja Ja Ja Delvis Gjennomført medarbeiderkartlegging 100% Nei Ja Ikke enda Tjeneste: * Journalføring av post innen 3 dager Ja Ja Ja Ja Bare delvis da vi har måttet kutte ½ stiling i FT Ansettelser innen en mnd. etter Delvis Ja Ja Ja Ja søknadsfrist Bistå etatene i personalsaker og i HMS Ja Ja Ja Ja Ja ved behov og på kort varsel Fysisk arkivering og avslutning av saker i Ikke Ikke Ikke påbegynt Påbegynnes Ikke påbegynt Ephorte påbegynt påbegynt ** Intern IKT-bistand- og hjelp i På dagen På dagen Telefonisk på dagen, Telefonisk på dagen, Ja, telefonisk på dagen, ellers i løpet av 2 dager administrasjon ellers i løpet av 2 dgr ellers i løpet av 2 dg Elektroniske tjenester (selvbetjening): Ephorte-moduler- herunder Nei Nei Påbegynnes Gjennomført Har startet opp igjen denne prosessen ansettelsesmodul Skjermdialog (inkl. tjenestekatalog, CRM Påbegynt Videreutvikle Videreutvikles Videreutvikles En god del arbeid er utført osv.) Utviklingsmål: Behov for revisjon innhold Ikke Ikke Påbegynnes Videreutvikles Gjennomført ny kommunal nettside nettsider Påbegynt Påbegynt Samfunn: Brukerundersøkelse nettsider og e- Serv.torg Ikke gjennomført Ikke gjennomført Ikke gjennomført 8

9 Oppvekst og kultur Økonomi Enhet Avvik hia Oppvekst og kultur adm Barnehagene i Flesberg Bibliotek Flesberg barne- og ungdomsskole Lampeland skole Revidert Regnskap Sumtert (T) budsjett (1) (1) Avvik (1) Fast lønn Annen lønn Pensjon, arbeidsg.avg Ref. sykelønn etc Netto lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester i komm Kjøp av varer og tjenester som erst Overføringer Finansieringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Andre refusjoner Overføringsinntekter Sum inntekter

10 Sentral statusvurdering: Regnskapet for 2. tertial i oppvekst- og kulturetaten viser et positiv avvik på kr For oppvekst og kultur administrasjon skyldes det positive avviket (kr ) i hovedsak at utgifter til skoleskyss blir fakturert etterskuddsvis, og at støtte til velferdstiltak (bl.a. elevreise til Polen) ikke var utbetalt innenfor 2. tertial. Krav om innsparingsgstiltak (kr ), er tatt inn i regnskapet under ansvar 200, mens de konkrete tiltakene blir effektuert, og synliggjort under andre ansvar; områdene kultur og skole, jfr. 1. tertialrapport. Vi har så langt høyere utgifter til gjesteelever enn forventet. Barnehagene har et positivt resultat (kr ) som følge av høyere statstilskudd og økt skjønnstilskudd ved at flere plasser er i bruk. Utgifter til sykevikarer er lavere enn refusjon sykelønn. Dersom en ny avdeling av Flesberg private barnehage blir godkjent forventes økte utgifter i form økt kommunalt tilskudd til denne barnehagen. Biblioteket har noe høyere lønnsutgifter enn budsjettert, ellers tilpasses innkjøpene de resterende driftsmidlene ut året. Skolene har fortsatt positivt nettoresultat p.g.a. sykelønnsrefusjoner (kr ). Negativt avvik i regnskapet til Flesberg skole (kr ) skyldes at vi er på etterskudd med utsendelse av refusjonskrav. SFO har lavere inntekter (kr ) enn budsjettert p.g.a. færre plasser i bruk enn forventet. Skolen får denne høsten økte utgifter (ca. kr ) til norsk 2-undervisning. Dette beløpet refunderes fra NAV (tilskudd flyktninger). 10

11 Målindikatorer: Tertialrapport Flesberg kommune Mål 2010 Status Økonomi: % avvik regnsk/budsj ,47 % Medarbeidere: Kompetanseutvikling Barnehage Utarbeide kompetanseplan for 2010 i samarbeid med private Gjennomført. barnehager og gjennomføre planlagte tiltak. Redusere andel førskolelærerstillinger med dispensasjon fra Gjennomført. utdanningskrav. Færre arbeidstakere i engasjementstillinger. Gjennomført. Skole Gjennomføre minimum 3 dager kompetanseutvikling for det Delvis gjennomført. pedagogiske personalet. Videreutdanning for minimum 1 lærer, 30 studiepoeng. Gjennomført Gjennomføre lederopplæring for rektorene, minimum 6 dager. Gjennomført Gjennomført kartlegging HMS Gjennomføre medarbeiderundersøkelse. Ikke gjennomført. Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % Fått tilbud om samtaler: 96 % Gjennomførte samtaler: 80 % Vernerunder Gjennomføre minst en vernerunde i alle enheter. Gjennomført på Flesberg skole Tjeneste: Barnehage Barnehagedekning Skaffe alle søkere barnehageplass ved hovedopptaket. Gjennomført. (Avdeling Svene-Lampeland: alle plasser i bruk). Kvalitetssikringssystem Gjennomgang og oppdatering av barnehagens kvalitetssystem. Påbegynt. Tilsyn Ferdigstille plan for tilsyn. Ikke sluttført. Gjennomføre tilsyn i to barnehager. Ikke gjennomført. Administrativt system Ta i bruk Oppad i alle ledd. Under arbeid. Skole Kvalitetsutvikling Gjennomføre en utviklingssamtale ved hver skole med fokus på oppfølging av skolens kvalitetssystem. Gjennomført. Leseopplæring Læringsresultat Alle skolene skal videreføre arbeidet med LUS (leseutviklingsskjema). Ungdomsskoleelevenes grunnskolepoeng skal ligge på eller over gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner. 11 Gjennomført på barnetrinnet. Resultatene vil være tilgjengelige høsten 2010.

12 Kultur Gjennomførte tiltak Gjennomføre planlagte tiltak innen Den kulturelle oppvekstsekken. Øke besøket i Middelalderuka. Deltakelse i UKM Numedal med minimum 10 deltakere. Gjennomført i h.h.t. plan. Rapport til Fylkesmannen og ny lokal plan for 2010/11 utarbeidet. Oppnådd. Besøksrekord med 7382 besøkende. Oppnådd. Tverretatlig arbeid Gjennomføre minimum 2 møter i kommunens MOT-gruppe. Gjennomført. Bibliotek Gjennomførte tiltak Øke antall besøk og utlån. Minimum 1 arrangement for voksne Minimum 1 arrangement for barn Rapporteres i årsmelding. Gjennomført. Gjennomført. Elektroniske tjenester : Søknadsskjemaer Alle aktuelle skjema aktive. Elektronisk søknadsskjema barnehageplass og SFO i bruk. Nettsider Oppdaterte nettsider, nyhetsoppslag. Utviklingsarbeid i gang for skole og barnehage. Oppdaterte nettsider for kulturområdet. Biblioteket starter arbeidet med ny nettside i høst. Ny kommunal nettside for etaten er på plass. 12

13 Arbeidsprogram 2010: Større utredninger/ arbeider Planarbeider Framtidig skolestruktur. Forberede plan for videre arbeid med ny barneskole/flerbrukshall på Stevningsmogen. Midler avsatt til prosjektering i Kultur - Dåset: - Drenering/grøfting på tunet, avslutte arbeidet med septikopplegg dersom finansiering kan komme på plass i Sluttføre arbeidet med infotiltak/informasjonstavle. - Markere 10-årsjubileum for Middelalderuka. Skole - Evaluere og justere skolens kvalitetssystem. - Barnehage - Rullering av barnehageplan. Status Videre planarbeid ikke påbegynt i påvente av midler til prosjektering/prosess. Dreneringsarbeid starter i høst. Gjennomført. Gjennomført. (Besøksrekord). Gjennomført. Gjennomført. Tverretatlig samarbeid Interkommunalt samarbeid Bibliotek - Revidere kommunedelplan for Flesberg bibliotek. Bibliotekplanen inkluderes heretter i Kulturplanen for Flesberg kommune som videreføres i Kultur Videreføre arbeidet med kulturplan og implementere den nye kulturloven i denne prosessen. Gjennomføre tiltak knyttet til rusforebyggende arbeid og foreldreveiledning. Samarbeid om delprosjektene i regionalt program for skoleutvikling. Samarbeid med nabokommunene i Numedal om mer felles organisering innen oppvekstområdet. Arbeidet er påbegynt. Under planlegging. Gjennomført foreldremøter om Nettvett. gjennomført. Arbeidsgruppe i gang med forberedelser til høstens temamøte. Gjennomført. Gjennomført 3 møter (Innføring av Feide). 13

14 NAV Numedal - Sosial og barnevern Økonomi Revidert budsjett Sumtert (T) (1) Regnskap (1) Avvik (1) Fast lønn Annen lønn Pensjon, arbeidsg.avg Ref. sykelønn etc Netto lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester i komm Kjøp av varer og tjenester som erst Overføringer Utlån Sum utgifter Andre refusjoner Avdrag på utlån Sum inntekter NAV Numedal sitt budsjett viser samlet et positivt avvik på 16.3 %. Dette bildet er en del misvisende, og forklares under. Område Administrasjon har et negativt avvik på ca. kr (mot kr i 1. tertial). Det blir også framover et fokus på prioritering av nødvendig drift. Nødvendige innkjøp og økte telefonutgifter er årsaken. Vurderes som ajour i forhold til periodisert budsjett for 2. tertial Område sosial har samlet et positivt avvik på ca. kr (mot kr i 1. tertial). Hovedposter som lønn og økonomisk sosialhjelp er à jour. Det bemerkes særlig at økonomisk sosialhjelp har et positivt avvik på ca. kr i h.h.t. periodisert budsjett. Dette forklares bl.a. med 14

15 aktivt markedsarbeid og bruk av tiltaksporteføljen fra NAV. Arbeidsmarkedet er under positiv endring, selv om langtidsledigheten øker, særlig for unge. Flesberg har en ledighet på 1,5 %, og Rollag en ledighet på 1,9 % pr. 1. sept Positiv utvikling i arbeidsmarkedet vil også kunne gi positivt avvik på økonomisk sosialhjelp. Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er eget område, innenfor sosialtjenesten. Periodisert budsjett viser et negativt avvik på ca. kr Øremerket statlig tilskudd for 2010 er ikke kommet enda. Kommunene har avsatt ubrukt øremerket tilskudd for 2009, og disse midler vil sikre budsjettområdet for 2010 (i tillegg til øremerkede midler for 2010). Måltall som kommunene har blitt tildelt, er vi i ferd med å oppfylle, og Flesberg kommune ligger pr. 2. tertial 2010 med 1 over måltallet mens Rollag kommune ligger med 1 under måltallet på samme tidspunkt. Området vurderes som à jour i h.h.t. periodisert budsjett pr. 2. tertial Området barnevern har et negativt avvik på ca. kr Hovedposter som lønn og fosterhjem vurderes som à jour. Her er det enkeltposter med store avvik. Tiltak/utgifter i forbindelse med fylkesnemndsak, advokat, sakkyndig, konsulenter har et overforbruk på ca. kr Dette er lovpålagte utgifter som ikke vil gi slikt utslag i Tiltak i hjemmet (støttekontakt, avlastning, m.m.) har et overforbruk på ca. kr Kjøreutifter øker også i forhold til økt aktivitetsnivå, og her er det et overforbruk på kr Det er ikke inntektsført refusjon for felles fosterhjemstilling med Nore og Uvdal, dette utgjør ca. kr pr. 2. tertial I tillegg vil økt refusjon fra statlig barnevern, og andre kommuner bidra til at området barnevern er mer à jour. Området barnevern vurderes til et reelt negativt avvik på kr pr. 2. tertial Dette bør imidlertid ses i sammenheng med sosialområdets positive avvik. Etatsleders konklusjon er at samlet sett er alle 3 hovedområder (administrasjon, sosial, barnevern) à jour i forhold til periodisert budsjett. Området flyktninger har en valgt å skille ut i denne tertialrapporteringen siden den gjelder kun for Flesberg kommune. Det er nylig mottatt statstilskudd for bosettinger i Her får Flesberg god uttelling i forhold til barnefamilier. Området har hatt en del utgifter i forhold til bosettinger så langt i 2010, og det vurderes at vi når målene på antall planlagte bosettinger (20) for Pr. utgangen av 2. tertial viser området flyktninger et positivt avvik på ca. kr Viktig å merke seg at andre etater skal ha overføringer av noen disse midlene i Hvis vi når planlagt antall bosettinger i 2010 vil det bli overført 3 statstilskudd til. Utfordringen er boligtilgangen i Flesberg kommune. Budsjettområdet vurderes å gå i balanse, og muligens med et lite overskudd for Oppsummert vurderer etatsleder at etaten er à jour i h.h.t. periodisert budsjett pr 2. tertial Flere av områdene har likevel uforutsigbarhet med seg på behov/tiltak som kan dukke opp. Dette medfører en fortsatt nøye kontroll med budsjettsituasjonen framover. 15

16 Arbeidsprogram 2010: Større utredninger/arbeider Målekort innføring Vaktordning barnevern Planarbeider Mottak flyktninger Nye reformer, lovendringer av betydning Drift av NAV Numedal som ny organisasjon vil også prege mye av Flesberg, Rollag og NAV Buskerud har etablert en omfattende organisasjon med bred tjenestemeny. Det vil ta noe tid før en slik organisasjon har gått seg til. Det ligger store utfordringer i å nå definerte mål for organisasjonen. Brukere skal stå i sentrum i denne prosessen er siste prosjektår i samarbeidet, og det vil måtte jobbes med mer varig organisasjonsmodell Målekort er et sentralt verktøy i målstyringen, og viser hvordan en enhet presterer innenfor definerte styringsparametere. Målekortet skal gi informasjon om hva som skal måles, om målet er nådd og hvordan utviklingen er for de ulike styringsparametrene Under arbeid Barnevernnettverket i Kongsbergregionen hadde eget programområdet/prosjekt for felles vaktordning. Nettverket har konkludert med behov for slik vaktordning da kommunen(e) ikke har etablert noe vaktordning. Her vil det jobbes videre med dette i En aktiv deltakelse i barnevernsnettverket for Kongsberg regionen prioriteres. Revidere internkontroll for barneverntjenesten. Nye stønadsformer NAV Numedal: Kvalifiseringsprogrammet, arbeidsevnevurdering, arbeidsavklaringspenger, kompetanseplan, markedsplan, m.m. Sluttføring av handlingsplan vold i nære relasjoner Flesberg kommune er i gang med 3-årig prosjekt på bosetting av flyktninger En må påberegne budsjettmessige endringer i h.h.t. tidspunkt for ankomst til kommunen. Arbeidsavklaringsstønad Status Vedtatt endring til enhetlig ledelse NAV Numedal, iverksettelse 1. sept Prosessplan utarbeidet og iverksatt i h.h.t. Partnerskapsmøte sin konklusjon. Stort fokus framover. Etablert målekort med statlige og kommunale indikatorer. Forventes brukt som vedlegg til kommunal økonomirapportering framover. Første utsendelse sept Under arbeid, budsjettforslag til Etablert mulighetsstudie for barneverntjenestene i Kongsbergregionen. Sluttført, avventer rapport fra Telemarksforskning. Ikke iverksatt revidering, men underlagt systemrevisjon i mars 2010 uten merknader. Fortsatt fokus på kompetansehevning og implementering på disse områder. Under utarbeidelse Gjennomført bosetting i h.h.t plan. À jour pr. i dag. Tilgang på boliger har vært en stor utfordring. Gjennomført 16

17 Målindikatorer: Tertialrapport Flesberg kommune Mål 2010 Status Økonomi: % avvik regnskap/budsjett - 9,5 % 0 % 0 % 16,3 % positivt avvik Medarbeidere: Vernerunder ikke gjennomført i 2010 Kompetansetiltak Div. kurs Div. kurs Div. kurs, omfattende NAV-opplæring. Sykefravær Arbeidsmiljø arbeidstilsynet NAV Numedal Medarbeider undersøkelser gjennomført Følge NAV Buskerud sin plan jfr. Arbeidstilsynets rapport Medarbeider undersøkelser Gjennomført løpende framover i forhold til prosessplan NAV Numedal Iverksatt I h.h.t. Prosessplan NAV Numedal HKI undersøkelse høst 2010 (jobber videre med arbeidstilsynet sin rapport i h.h.t. prosessplan) Gjennomførte medarbeidersamtaler Nei Nei ja ja Tjeneste: Sosialtjenesten NAV Numedal 2 uker behandlingstid 2 uker behandlingstid gjennomført 2 uker behandlingstid NAV Numedal Oppnå definerte Oppnå definerte Gjennomført/kontinuerlig eksterne og lokale mål eksterne og lokale mål NAV Numedal Kvalifiseringsprogrammet Jfr. tildelt måltall Jfr. tildelt måltall Gjennomført/kontinuerlig. Ligger under måltall med 1 i Rollag/over måltall med 1 i Flesberg Barneverntjenesten Lovpålagte Lovpålagte frister Lovpålagte frister Gjennomført/kontinuerlig (flere ulike frister ut fra status i saker) frister Bostøtte Termin frister Mnd.frister Mnd. frister Gjennomført/kontinuerlig Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknadsskjema. Bostøtte Bostøtte Bostøtte Gjennomført/kontinuelrig Utviklingsmål (NAV reform konkrete mål i fht selvbetjening) NAV Numedal nye selvbetjeningsløsninger implementert Samfunn : Brukerundersøkelse Ikke gjennomført behov for revisjon nettsider/tjenester Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Ikke gjennomført behov for revisjon nettsider/tjenester Økt fokus på selvbetjeningsløsninger Bør gjennomføres i Under arbeid Gjennomført/kontinuerlig. Flesberg og Rollag ligger innenfor målområdet. Elektronisk dokumentbehandling NAV(statlig del) utsatt iverksettelse til nov.2010 Ikke gjennomført. Nytt program utviklet i NAV Buskerud. Bestilt gjennomført før

18 Helse/pleie og omsorg Økonomi Enhet Avvik hia Helse, pleie og omsorg adm Hjemmetjenesten Kjøkkentjenesten Sykehjemmet Revidert Regnskap Sumtert (T) budsjett (1) (1) Avvik (1) Fast lønn Annen lønn Pensjon, arbeidsg.avg Ref. sykelønn etc Netto lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester i komm Kjøp av varer og tjenester som erst Overføringer Finansieringsutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Andre refusjoner Overføringsinntekter Finansieringsinntekter Sum inntekter

19 Ved denne rapportering må det tas hensyn til at det er lagt inn en reduksjon av kostnader på etaten på totalt kr (årsvirkning). Med et godkjent budsjett datert har det naturlig nok ikke vært mulig å gjennomføre de foreslåtte tiltakene. Tiltakene innbefatter å redusere driften av dagsenteret med en dag pr. uke, reduksjon av 1 årsverk administrasjon/ledelse, øke egenbetaling mat ansatte, og kr som uspesifisert tiltak for etaten. Selv om en tar hensyn til en omstillingskostnad for hele kommunen på kr , så vil en ikke kunne få til innsparinger i denne størrelsesorden når 8 måneder av året er gått. Dagavdelingen: Det er gjort vurderinger som viser alternative kostnader dersom brukerne skulle få alternative tilbud til dagavdelingen, og disse viser at det er lite sannsynlig at kommunen vil kunne spare ressurser ved å redusere dette tilbudet. Formannskapet har foreløpig satt iverksettelsen av dette innsparingstiltaket på vent. Dagsenter er et ikke lovpålagt tilbud, men tjenestene som ytes til brukerne kan være lovpålagt. Ingen av brukerne av dagavdelingen i dag kan klare seg uten de tjenestene de får, og alternativet blir at man må reise hjem til den enkelte bruker og gi et tilbud hjemme. For 4 av etatens brukere kan alternativet fort være institusjonsplass. Årsaken er at for disse brukerne, så er opphold i dagavdelingen en avlastning for pårørende. De mestrer dette dersom de får noe avlastning. Uten denne avlastningen orker de ikke påkjenningen og vil kreve langtidsplass i institusjon. Hjemmetjenestene har store utfordringer for tiden. Det er mange svært krevende brukere i kommunen. Med vår spredte bosetting innebærer det at lang tid p.g.a. kjørevei kommer i tillegg til selve tjenesteytingen, og er med på å komplisere driften av tjenestene. Det innebærer igjen at man har måttet arbeide overtid med påfølgende overskridelser på lønn. En har begynt å se på løsninger på disse utfordringene som er tilpasset kommunens økonomiske situasjon: Standarden på tjenestene må vurderes nøye. Videre er det igangsatt en prosess med sikte på å legge om tjenesten. Dette handler om å samordne og samorganisere hjemmesykepleie, hjemmehjelp og omsorgsbolig. På den måten kan man utnytte ressursene bedre. Dette blir fokusområde i På kjøkkenet ligger en etter på salgsinntekt, og det er et spørsmål om inntektsanslaget her er for høyt. De største inntektene kommer på slutten av året i forbindelse med alle arrangementer rundt jul. Kjøkkenet vil trolig tjene inn ca. kr mindre enn budsjettert. Sykehjemmet går i balanse. Administrasjon helse, pleie og omsorg går med merforbruk p.g.a. innsparingskrav på kr knyttet til 1 årsverk innen ledelse/administrasjon. En har påbegynt arbeidet med å se på lederoppgavene i etaten, men det blir svært utfordrende å kunne lede en så stor etat med såpass stor reduksjon av ressurser til ledelse. Stilling som driftsleder ved Flesbergtunet har siden forrige rapportering blitt vakant, og det ville være naturlig at man i en situasjon med krav om nedbemanning inndro denne stillingen. Formannskapet har imidlertid godkjent at man konstituerer i stillingen inntil man har gjennomført en ordentlig prosess rundt dette innsparingskravet. Det er for øvrig lagt opp til en prosess i 2011 med ekstern bistand. I sum så er det grunn til å anta at helse- og omsorgsetaten vil ha merforbruk på omtrent den summen som etaten er pålagt å redusere med dersom en ikke får innslag av mer krevende brukere i siste tertial. 19

20 Målindikatorer: Mål 2010 Status Økonomi % avvik regnskap/budsjett -1,7 % -4,7 % 0 0 Medarbeidere Medarbeiderundersøkelse 1 gang pr. år Planlagt X X x Gjennomført Sykefravær 7,98 % 9,46 % 8 % 6 % 4,63 % Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % Gjennomført Ufaglærte medarbeidere tilbys opplæring til Ingen fått tilbud i 2010 fagarbeider. Ny sykepleierstudent med stipend årlig En student er ferdig i Ikke fått noen ny. 2 nye helsefagarbeiderlærlinger årlig Tjenestene Kjøkken 90 brukere Hjemmehjelp: Antall brukere og tid i gjennomsnitt. 109 brukere brukere hjemmehjelp Hjemmesykepleie Antall brukere: brukere. Elektroniske tjenester (selvbetjening) Søknadsskjema på nettsidene X X X x Etaten presentert på nettsidene X X X Jobbes med 2010 (gjennomgang) Gat-soft implementeres Hele etaten bruker systemet. Institusjon + Omsorgsbolig Hjemmetjenestene Jobbes med 1. halvår Operativt i slutten av Samfunn Bruker medvirkning: Møte i bruker råd. Brukerundersøkelse hvert annet år Rullerende brukerundersøkelse i psykiatrien. 0 X Gjennomføre undersøkelse Gjennomføres X Ikke vært aktivt i

21 Arbeidsprogram 2010: Utredninger/arbeider Status Planarbeider Interkommunalt samarbeid Reformer, lovendringer Fremtidig boligbehov for barn/funksjonshemmede kartlegges. Samarbeid med Rollag kommune. Fremtidig boligbehov for brukere med forskjellige behov kartlegges. Folkehelse Helse og omsorgsplan Kvalitetsutviklingsplan Kompetanseutviklingsplan videreføres. Utdanning av hjelpepleiere. Folkehelse. Legevakt i alle helger. Kultur: Den blå timen. Samarbeid/samhandlingsprosjekt med sykehuset Demensprosjekt videreføres. Palliasjonsprosjekt (smertelindring) videreføres. Rehabiliteringssamarbeid utvikles videre. Samarbeid og samhandling fortsetter St. Meld 47/2009 Samhandlingsreformen Nasjonal Helseplan Opptrappingsplan for psykisk helse. St. meld. 25 Framtidas omsorgsutfordringer. Helse- og omsorgsdepartementet og KS-avtale om kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten «Full deltakelse for alle funksjonshemmede. Utviklingstrekk » Kommunesektorens etikkutvalg KS Meldt inn boligbehov. Gitt melding om krav fra psykisk utv.hemmede med krav om bolig og tjenester Folkehelseplan ferdig og sendes på høring sept er en del av helse og omsorgsplan. Kvalitetsutviklingsplan er ferdigstilt. Ikke behandlet Kompetanseutviklingsplan er justert og må utvikles videre Ingen tilbud til nye hjelpepleiere Ny koordinator i Rollag. Samarbeid startet. Fungerer ok men ikke godt nok fra brukerperspektiv. Ny storlegevakt i fremtiden vurderes. Prosjekt starter 10/2010 Et godt tilbud til alle eldre i kommunen Fortsetter. Samarbeidsavtale underskrevet Disse prosjektene er en del av et større samarbeidsprosjekt i Numedalskommunene. Er i prosess. Pårørendeskole etablert Demensutredingstilbud er etablert. Palliasjons-samarbeid etablert. Midler fra fylkesmann til videre arbeid med palliasjon. Kompetansehenting og kompetansebistand over kommunegrensene 21

22 Teknikk, plan og ressurs Økonomi Enhet Avvik hia Teknisk etat adm Driftsavdelingen Vann, avløp og renovasjon Revidert Regnskap Sumtert (T) budsjett (1) (1) Avvik (1) Fast lønn Annen lønn Pensjon, arbeidsg.avg Ref. sykelønn etc Netto lønnsutgifter Kjøp av varer og tjenester i komm Kjøp av varer og tjenester som erst Overføringer Sum utgifter Salgsinntekter Andre refusjoner Overføringsinntekter Finansieringsinntekter Sum inntekter Etaten har etter andre tertial 2010 ett merforbruk på kr Årsaken til dette er tredelt: - Vedtatt innsparingspakke på kr , som pr. andre tertial er belastet med kr ,-. - Vedlikehold kommunale bygg. - Svikt i inntektene på byggesaksbehandling på kr ,- pr. andre tertial. Kan kanskje bedre seg om byggeaktiviteten tar seg opp. 22

23 Av igangsatte tiltak for å møte innsparingskravet driftes nå etaten med kun 20 % skogbrukssjef og at stilling som kommuneplanlegger holdes vakant. Dette vil bidra til en innsparing på kr pr måned og ca. kr på årsbasis. En negativ virkning av en slik innsparing er at mange saker vil ta lengre tid og at noen oppgaver må nedprioriteres. Prognose ut året vil kunne være et merforbruk på ca. kr basert på innsparingskrav som ikke vil kunne være gjennomført med helårsvirkning, og med fortsatt inntektsbortfall på gebyrer. Resultatet kan bedres noe gjennom vakanse i stillinger, og dersom gebyrinntektene øker i siste tertial. Målindikatorer: Mål 2010 Status Økonomi: Avvik regnskap/budsjett (Se forklaring). Medarbeidere: Vernerunder Kompetansetiltak Div. kurs Div. kurs Div. kurs Div. kurs Bla. kurs naturmangfoldloven og ny bygningslov. Gjennomførte medarbeidersamtaler Alle Uformelle Minst 50 % Minst 50 % Ingen, tas høst/vinter 2010 samtaler med 75 % Tjeneste: Saksbehandlingstid byggesaker 23 dager ca. 26 dager 30 dager 21 dager 26 Behandlingstid reguleringsplaner Kartforretninger a jour a jour à jour Være à jour Ligger litt etter, tas igjen utover høsten Elektroniske tjenester (selvbetjening): Revisjon og gjennomgang nettsider X X Nye nettsider for kommunen har kommet. Mangler opplæring for å legge ut stoff. Samfunn: Brukerundersøkelse Renovasjon 0 Sluttføre rullering av kommuneplan X X Meklingsmøte er gjennomført. Planen går etter k.styrebehandling til Miljøverndepartementet til avgjørelse på punkter der det fortsatt foreligger innsigelser. Vann- og avløp: Godt og nok vann og sikkerhet i Godkjent Godkjente 100 % godkjente prøver. vannforsyningen. Oversikt vannprøver Vannprøver av renset avløpsvann er måleindikator Brann: Utføre brannsyn i alle 13 bygg i kommunen Godkjent krav Godkjente krav 100 % godkjente prøver 100 % 100 % Det forventes at målet vil bli nådd. 23

24 Arbeidsprogram 2010: Planer Økonomi Kartverk Reguleringsplaner Interkommunalt samarbeid Nye reformer, lovendringer av betydning Utbyggingsoppgaver Implementering av EUs rammedirektiv for vann Service/saksmengde/tidsfrister Forvaltning Renovasjon Sikre at Flesberg kommune har ett oppdatert plangrunnlag som til enhver tid er i samsvar med overordnede mål for utvikling og utbygging innen kommunen. Kommuneplanen og kommunedelplan for Vatnebrynvatnet vil trolig bli ferdigstilt i Etaten gikk i 2007, 2008 og 2009 med et stort merforbruk. Også i 2010 vil etaten trolig ha et merforbruk. Selv om mye av dette kan forklares med vedtatte innsparingskrav sent i året, så må mye av etatens arbeid resten av året være preget av aktivt økonomiarbeid. Sikre at kommunen har ett oppdatert offentlig kartgrunnlag for de formål som blir beskrevet i Pbl. Oppdatering av kommunens kartverk og matrikkelen er en løpende prosess. Ferdigstille alle reguleringsplaner som har vært til høring gjennom samarbeid med grunneiere og regionale myndigheter. Utrede muligheten for interkommunalt samarbeid innen de fleste av TPR- etaten sine arbeidsområder Planloven ble endret fra Ny bygningslov er varslet fra Avvikling av GAB og innføring av matrikkelen (nytt eiendomsregister) har ført til, og vil føre til, en god del merarbeid. Kommunen står ovenfor store utbyggingsoppgaver innen vannforsyningen. Gjennom investeringsprogrammet vil kommunen yte innbyggere og næringsliv en tjeneste med tilstrekkelig kapasitet og kvalitet. Samarbeide mellom Grønn dal-kommunene og Fylkesmannen i Buskerud Yte god service og veiledning til tiltakshavere, innenfor de rammer som til enhver tid gjelder i lovregulerte forvaltningssaker. Gjøre bærekraftig utvikling til ett overordna prinsipp ved all planlegging og drift, jfr. overordnede mål og visjon for kommunen. Utfase en del gamle søppelcontainere. Plastsortering hos abonnenter for å redusere kostnad for restavfall. Intensjon om å få til samarbeid med lag/foreninger om 24 Status Vatnebrynvannet vil bli ferdigstilt. Innsigelser til kommuneplanen sendes til Miljøverndepartementet. Følges opp gjennom månedsrapportering og kompetansetiltak. Årets oppgaver innen oppdateringer er gjennomført. Mange planer på kort tid har vært en stor belastning for etaten. Det forventes at de fleste planene finner sin løsning i løpet av 2010 eller i første tertial av Mulig samarbeide innen oppmåling, jord og skog er under utredning. Vi vil også se på VAR området, veier og drift kommunale bygg. Ny bygningslov ble innført fra Det gjennomføres nå kursing av ansatte, som behandler saker etter den nye loven. Bare nytt vannverk i Flesberg vil bli videreført i 2010, i hht Fylkesmannes godkjenning av 2010 budsjettet. Anbud for infrastruktur i Lyngdal har vært ute på anbud, med forventet byggestart høsten Gjennomført Ved at to stillinger står vakante innen etaten, så må det forventes at servicegraden blir redusert og at saksbehandlingstiden går opp. Utarbeidelse av klimaplan for kommunen er startet opp. Igangsatt. En del nye containere er nå innkjøpt.

25 Hytterenovasjon Investeringer vann- og avløp Opprydding i avfall/skrap Trafikksikkerhetsplan Veier Brann- annen redning Jord/ skog/fisk/vilt gjenbruksstasjon Fullføre arbeidet med å utarbeide ny avfallsordning for kommunens hytteinnbyggere. Etaten står foran store oppgaver for å oppgradere vannverkene på Lampeland og i Flesberg. Styring av prosjektene vil kreve mye av ressurspersoner ved etaten. Flere steder i kommunen finnes det ulovlige oppbevaringsplasser for bilvrak og annen skrap. Etaten ønsker å ta tak i problemet for å prøve å rydde opp med de ressurser man har tilgjengelig. Trafikksikkerhetsplanen ble klar i 2008 og vi fikk midler i 2009 og Søknad om midler og oppfølging av prosjekter må prioriteres. Ha ett godt tilbud, som dekker innbyggernes og næringslivets behov, slik at transporttilbudet er godt ved at brøyting, strøing og vedlikehold blir utført til rett tid. Utlysning av nye brøyteanbud. Fortsette med trafikksikringstiltak, jfr. trafikksikkerhetsplan og siktrydding. Sikre at kommunen er forberedt på uønskede hendelser slik at skadevirkninger og konsekvenser blir så små som mulig. Behandle saker etter gjeldende regelverk, samt behandle statlige støtteordninger og kontroll av disse. Må sees i sammenheng med utfasing av gamle containere. Bare Flesberg vannverk og VA ledning Lyngdal sentrum vil bli utført i Har ikke blitt prioritert p.g.a. stor saksmengde ved etaten. Vi har fått kr ,- i 2010, øremerket gatelyspunkter. Vil bli gjennomført høsten Kontrakten for brøyting av Flesberg sentrum er sagt opp av kontraktør. Nytt anbud vil bli lyst ut før brøytesesongen. Kommunens brann- og redningstjeneste fungerer tilfredsstillende. Blir gjennomført. 25

26 Investeringsprosjekter Tertialrapport Flesberg kommune Prosjekt Prosjekt (T) Budsjett 2010 Overført fra 2009 Sum bevilgning Regnskap Rest Kommentarer: 703 IKT-utstyr Innkjøp av PC`er bl.a. grunnskole, se også Grunnskole IT-utstyr Garderobeskap inneskobruk Flesberg skole Interkom samarbeid sosial/barnevern IT-utstyr Annet datautstyr til skolene Innkjøp av smartboards til Lampeland skole. Resterende beløp skal brukes til innkjøp av pc-er for høyere dekningsgrad på trinnene 5-7. Oppgradering av servere og ny AD (Active Directory som fører til enklere brukeradministrasjon og dataflyt). Utrangering av terminalserver Flesberg skole 740 ENØK Gjennomføres ikke p.g.a. manglende finansiering. 794 Sandbasseng med mer skole/barnehage Gjennomføres ikke p.g.a. manglende finansiering. Igangsatte planprosesser fra 2009 er gjennomført i Sentrumsplan Lampeland inngår i dette, og dette prosjektet er bevilget et tilskudd på kr Kartverk fra Buskerud fylkeskommune. 805 Rehabilitering skolebygg Midler brukt til tak Flesberg skole. 813 Varmepumpe Lampeland barneskole Gjennomføres ikke p.g.a. manglende finansiering. 814 Etterisolering fasader ved vindusskift Gjennomføres ikke p.g.a. manglende finansiering. 815 Vannbeh.anlegg Lampeland m/ledningsoverf Gjennomføres ikke p.g.a. manglende finansiering. Midler benyttet til prosjektering ventilasjonsanlegg 816 Ventilasjonsanlegg v/flesberg skole Flesberg skole. 821 Fl. vannverk Gjennomføres ikke p.g.a. manglende finansiering. 822 Ly. vannverk Sees i sammenheng med annen infrastuktur og anbud. Anbud er under utarbeidelse. Ikke gjennomført p.g.a. 823 Rehabilitering VA-ledninger Flesberg/Lampeland manglende finansiering. 836 Ly avløp-ledningsnett Anbudsrunde gjennomført, og tilleggsbevilgning foreslås. Se egen sak. 845 Høydebasseng Lampeland - nytt tak Gjennomføres ikke p.g.a. manglende finansiering. 26

27 853 Brann/innbruddsalarm Delvis gjennomført. Resterende ikke gjennomført p.g.a. manglende finansiering. 860 Komm. veger boligfelt - opprusting Noe gjennomført med overførte bevilgninger fra Hoveddelen ikke gjennomført p.g.a. manglende finansiering. 862 Turvei m/lys Lampeland/Flesberg Veksthus Ikke gjennomført p.g.a. manglende finansiering. 863 Ny parkering/tilkomstareal buss Flesberg skole Ikke gjennomført p.g.a. manglende finansiering. 877 Trafikksikkerhetsplan Ikke gjennomført p.g.a. manglende finansiering. 881 Ny renovasjonsordning Blefjell- forprosjekt Ikke gjennomført p.g.a. manglende finansiering. 882 Prosjektering tilrettelagte boliger Ikke gjennomført p.g.a. manglende finansiering. 885 Tråkkemaskin Stevningsmogen Ikke gjennomført p.g.a. manglende finansiering. Egenkapitalinnskudd KLP Sum investeringer Finansiering = Låneopptak Kommentarer investeringer: I oversikten har en fjernet alle prosjekter der det var budsjettert med beløp i 2010-budsjettet. Dette ut fra at forutsetningen for disse var finansiering basert på låneopptak. Fylkesmannens godkjenning av årsbudsjett og økonomiplan som kom i slutten av august innebar at Flesberg kommune kun fikk godkjent kr. 1 mill. i låneopptak til såkalt rentable formål. Det betyr at det kun er prosjektet 821 Flesberg vannverk som i 2010 kan finansieres med nytt låneopptak i Totalt var det lagt opp til investeringer i 2010 på kr mill. basert på lånefinansiering. Av oversikten vil en se at det er påløpt utgifter på en del prosjekter, mens det alt vesentligste er stilt i bero gjennom året, og nå fjernet. At det er påløpt utgifter har sammenheng med at noen prosjekter løper over år, og at det i 2010 også har påløpt utgifter på igangsatte prosjekter. Mindre tiltak, som eks. datautstyr i skolene og brannalarm/tyverisikring, er tiltak som var påkrevet igangsatt tidlig på året. Det må her medgis at man ikke kunne forutse at budsjettbehandlingen for 2010 skulle ende med at ingen investeringsprosjekter skulle få finansiering. For å dekke påløpte investeringskostnader i 2010 foreslås det en inndekning gjennom omprioritering av ubrukte investeringsmidler fra Dette foretas som en budsjettjustering. Prosjekter som en i 2010 har måttet stryke vil måtte komme opp til ny vurdering ved behandling av budsjett

28 Forslag budsjettjustering investeringsbudsjettet: Prosjekt Prosjekt (T) Budsjett 2010 Overført fra 2009 Sum bevilgning Regnskap Rest Økning/reduksjon Kommentarer: 703 IKT-utstyr Økes med kr Grunnskole IT-utstyr Økes med kr Garderobeskap inneskobruk Flesberg skole Utsettes 730 Interkom samarbeid sosial/barnevern IT-utstyr Utsettes 765 Annet datautstyr til skolene Økes med kr ENØK Reduseres med kr Sandbasseng med mer skole/barnehage Utsettes 803 Kartverk Økes med kr Rehabilitering skolebygg Økes med kr Varmepumpe Lampeland barneskole Utsettes Etterisolering fasader ved vindusskift Utsettes Vannbeh.anlegg Lampeland m/ledningsoverf Reduseres med kr Ventilasjonsanlegg v/flesberg skole Økes med kr Fl. vannverk Som forutsatt. 822 Ly. vannverk Sees i sammenheng med annen infrastuktur og anbud. 823 Rehabilitering VA-ledninger Flesberg/Lampeland Reduseres med kr Ly avløp-ledningsnett Økes med kr

29 845 Høydebasseng Lampeland - nytt tak Utsettes 853 Brann/innbruddsalarm Økes med kr Komm. veger boligfelt - opprusting Som forutsatt Turvei m/lys Lampeland/Flesberg Veksthus Reduseres med kr Ny parkering/tilkomstareal buss Flesberg skole Utsettes 877 Trafikksikkerhetsplan Reduseres med kr Ny renovasjonsordning Blefjell- forprosjekt Reduseres med kr Prosjektering tilrettelagte boliger Utsettes 885 Tråkkemaskin Stevningsmogen Utsettes Egenkapitalinnskudd KLP Sum investeringer Finansiering = Låneopptak Tilskudd sentrumsplan Tilskudd fylkeskommune

INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:...2

INNHOLD: Side. Sammendrag driftsregnskapet:...2 INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:...2 Politisk administrasjon...5 Fellestjenesten...6 Oppvekst og kultur...9 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 15 Helse/pleie og omsorg... 20 Teknikk, plan og

Detaljer

POLITISK STYRING OG SENTRALADMINISTRASJONEN

POLITISK STYRING OG SENTRALADMINISTRASJONEN Fellestjenesten har sekretariatsansvar for den politiske virksomheten, og er stabs- og støttefunksjon for kommunens administrative ledelse. Andre hovedansvarsområder er; personal, informasjon/ikt, arkiv-

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk adm... 5 Økonomi... 5 Fellestjenesten... 6 Økonomi... 6 Arbeidsprogram 2009:... 7 Målindikatorer:... 8 Oppvekst og kultur... 9 Økonomi... 9 Målindikatorer:...

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2011 Økonomiplan

Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2011 Økonomiplan Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret reduseres fra 12,8 til

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Tertialrapport 1-2009 Flesberg kommune

Tertialrapport 1-2009 Flesberg kommune INNHOLD: Side Oppsummering... 2 Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Politisk adm... 6 Økonomi... 6 Fellestjenesten... 7 Økonomi... 7 Arbeidsprogram 2009:... 8 Målindikatorer:... 9 Oppvekst og kultur... 10

Detaljer

Tertialrapport 1-2008 Flesberg kommune. Oppsummering... 2. Sammendrag driftsregnskapet:... 3. Totalt for alle etatene... 5 Økonomi...

Tertialrapport 1-2008 Flesberg kommune. Oppsummering... 2. Sammendrag driftsregnskapet:... 3. Totalt for alle etatene... 5 Økonomi... INNHOLD: Side Oppsummering... 2 Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Totalt for alle etatene... 5 Økonomi... 5 Politisk adm... 6 Økonomi... 6 Sentraladministrasjonen... 7 Økonomi... 7 Arbeidsprogram 2008:...

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring Område: 10 Rådmann Forventes som budsjett Utgifter 32 864 153 32 900 564 40 418 000 100 81 Inntekter 3 402 640 2 065 833 3 137 000 165 108 Sum område: 10 Rådmann 29 461 513 30 834 731 37 281 000 96 79

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

RAPPORT FOR 1. TERTIAL

RAPPORT FOR 1. TERTIAL FLESBERG KOMMUNE Tertialrapport 1-2011 Flesberg kommune RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2011 INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:...2 Politisk administrasjon...5 Fellestjenesten...6 Oppvekst og kultur...10

Detaljer

Økonomirapport nr

Økonomirapport nr Økonomirapport nr 3-2010 per 31. august 2010 Kommunestyret fattet i forbindelse med budsjettbehandlingen i møte den 17. desember 2009, sak 63/09 følgende vedtak: 8. Det legges fram økonomirapporter for

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Tertialrapport 2-2008 Flesberg kommune

Tertialrapport 2-2008 Flesberg kommune INNHOLD: Tertialrapport 2-2008 Flesberg kommune Oppsummering...2 Sammendrag driftsregnskapet:...3 Politisk adm...6 Økonomi...6 Sentraladministrasjonen...7 Økonomi...7 Arbeidsprogram 2008:...8 Målindikatorer:...9

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/765-19 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE

Økonomiplan 2010 2013. Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE Økonomiplan 2010 2013 Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 44/2009 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 44/2009 Økonomiplan 2010-2013, Budsjettrammer 2010

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2011 Flesberg kommune. Sammendrag driftsregnskapet...

FLESBERG KOMMUNE. RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2011 Flesberg kommune. Sammendrag driftsregnskapet... FLESBERG KOMMUNE RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet...2 Politisk administrasjon...8 Fellestjenesten...9 Oppvekst og kultur...13 NAV Numedal - Sosial og barnevern...18

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunehuset Møtedato: TORSDAG 01.12.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 31/11 Meldinger 1.12.11 PS 32/11 Ubrukte bevilgninger 2011 - overføring til

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/3890

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/3890 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/3890 Saksnr. Utvalg Møtedato TERTIALRAPPORT ANDRE TERTIAL 2016- KULTURSEKTOREN Skal være kort, men samtidig dekkende for hva saken

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG kl. 17:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG kl. 17:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG 11.08.2011 kl. 17:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 40/11 Plan for organisasjonsendring i helse og omsorgsetaten

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00188 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 23.03. 40/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

TERTIALRAPPORT. PR. 1. september 2010 ROLLAG KOMMUNE

TERTIALRAPPORT. PR. 1. september 2010 ROLLAG KOMMUNE TERTIALRAPPORT PR. 1. september 2010 ROLLAG KOMMUNE INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Fellestjenesten... 5 Helse... 7 Pleie og omsorg... 8 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 11 Skole...

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2/2013 Rådmannens innstilling: Formannskapet tar rapport 2. tertial

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser Økonomirapportering pr. 31.12 2013 regnskap pr. 31.12 budsjett pr. 31.12 (tall i hele tusen) Avvik Samlet Bydel Ullern 826 759 840 163 13 403 Årsregnskap for 2013 er avsluttet og gjort opp med et regnskapsmessig

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2017/3063-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Økonomirapportering pr. mars 2017 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 214 062 209 530 4 532 291 771 73,4 %

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Rådmannens forslag til

Rådmannens forslag til Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014 2017 Budsjett 2014 21. oktober 2013 Innhold i dokumentet Kommuneplan og prioriterte mål for perioden Folkehelse og bolyst Næringsutvikling og arbeidsplasser

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer