AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent"

Transkript

1 Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Sak 1b: Godkjenning av innkalling AU innstiller på følgende: Innkalling godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. Sak 1c: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Dagsorden og tidsplan godkjennes med de endringer som fremkommer på møtet. Sak 1d: Godkjenning av referat VT-møte 1.september Referat er tilgjengelig på Velferdstingets hjemmesider. AU innstiller på følgende: Referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. Sak 1e: Godkjenning av valgprotokoller AU innstiller på følgende: Valgprotokoller fremmes på møtet. For Arbeidsutvalget Fredrik Øren Refsnes Leder for Velferdstinget i Oslo Marianne Høva Rustberggard Nestleder for Velferdstinget i Oslo

2 Godkjenning av dagsorden og tidsplan AU innstiller på følgende: - Vedlagte forslag til dagsorden og tidsplan godkjennes. Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrere og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan V 1d) Godkjenning av referat fra 1.sept. V 1e) Godkjenning av valgprotokoller V VT 02 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Hovedstyrets orientering O 2c) Delstyrenes orienteringer O 2d) Andre orienteringer O VT 03 Organisasjon 3a) Vedtektsendringer V 3b) Reglementsendringer V VT 04 Politikk 4b) Café Zenith V VT 05 Økonomi 5a) Revidering av Velferdstingets driftsbudsjett 2008 V 5b) Velferdstingets driftbudsjett 2009 V 5c) Budsjettsøknad til SiO for 2009 V VT 06 Valg 6a) Valg til Kontrollkomité V 6b) Suppleringsvalg vara til Hovedstyret V 6c) Valg til SiOs Hovedstyre V VT 07 Eventuelt

3 TIDSPLAN Møtestart med opprop 1a) Valg av ordstyrere og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan 1d) Godkjenning av referat Velferdstingsmøte 5.mai 1e) Godkjenning av valgprotokoller Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Delstyrenes orienteringer 2d) Andre orienteringer b) Café Zenith a) Revidering av Velferdstingets driftsbudsjett b) Velferdstingets driftsbudsjett a) Vedtektsendringer 3b) Reglementsendringer Pause m/bespisning c) Budsjettsøknad til SiO for a) Valg til kontrollkomité 6b) Suppleringsvalg vara til Hovedstyret 6c) Valg til SiOs Hovedstyre Møteslutt (tentativt) For Arbeidsutvalget Fredrik Øren Refsnes Leder for Velferdstinget i Oslo Marianne Høva Rustberggard Nestleder for Velferdstinget i Oslo

4 Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 2a 2d Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Orienteringer Sak 2a: Arbeidsutvalgets orientering AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. Sak 2b: Hovedstyrets orientering AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. Sak 2c: Delstyrenes orientering AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. Sak 2d: Andre orienteringer AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. For Arbeidsutvalget

5 Fredrik Øren Refsnes Leder for Velferdstinget i Oslo Marianne Høva Rustberggard Nestleder for Velferdstinget i Oslo Leders orientering Velkommen til nytt møte i Velferdstinget. Fem uker er gått siden siste møte, og mye av tiden siden sist har selvsagt dreid seg om oktobermøtet. Økonomi Leder er økonomiansvarlig for Velferdstinget, og legger på møtet frem økonomirapport til Velferdstinget i form av revidert budsjett. Som det fremkommer av saksnotatet er det en del vesentlige endringer på kostnadssiden, og september har blitt brukt til skaffe representantene best mulig grunnlag til revidering budsjettet for 2008 og til å sette opp et best mulig driftsbudsjett for Leder har gjennom hele høsten vært i kontakt med mange av de søkebettigede til semesteravgiftsmidler, men det har vært ekstra mange møter og telefoner om dette i september. Arbeidsutvalget har hatt møter med Kulturstyret og flere av studentmediene i forkant av søknadsfristen, samt leder har hatt kontakt med studentdemokratiene. 19.september var søknadsfristen, og hvorfor ikke alle studentdemokratiene ikke søkte er i skrivende stund uklart. Miljø Leder er studentenes representant i den nedsatte arbeidsgruppen om miljø i SiO, og arbeidsgruppen har startet opp sitt arbeid med kartlegginag av situasjonen i de ulike virksomhetene i SiO. Velferdskomiteens arbeid med miljø vil her være et viktig og verdifult innspill, særlig i det arbeidsgruppen går over i en idè- og implementeringsfase. Media Etter en kraftig mediedekning av boligsituasjonen og diverse i august, har det vært stillere på mediefronten for Velferdstinget. Dette skyldes nok dels alt arbeidet med økonomi siste måned. Norsk Studentunion Velferdstinget har nå representasjon i landsstyret til NSU. Her deltok leder som observatør på landsstyremøte september i Oslo. For Velferdstinget var det her viktig å ta opp rapporten til arbeidsgruppen for psykisk helse, arbeidet videre med forskriften til samskipnadsloven, samt evaluering av studentboligsituasjonen i høst.

6 I skrivende stund er leder på konferanse i Warzawa, hvor han representerer UiO. Fredrik Øren Refsnes Leder for Velferdstinget i Oslo Orientering fra nestleder: Siden sist Velferdstingsmøte har mye dreiet seg om økonomi. Dette er leders hovedansvar, men jeg har brukt tid på å skaffe meg kunnskap rundt dette, blant annet om de ulike aktørene som søker Velferdstinget. Psykisk helse: Jeg har jobbet med planleggingen av Verdensdagen for psykisk helse 10.oktober. Studentparlamentet ved UiO har takket ja til å hjelpe oss med å markere dagen på Blindern. Jeg skal se nærmere på hva vi kan gjøre på de øvrige lærestedene. Pamfletten vi har fått fra NSU er primært rettet mot UiOstudenter. Studenter og rus: Jeg har opprettet dialog med Helsedirektoratet i forbindelse med at vi ønsker å søke om penger for 2009, denne gangen med mer fokus på faglig begrunnelse. Jeg er også med på Studentparlamentet ved UiO sin dialog med AKAN (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk). Jeg har lagt frem arbeidsgruppens arbeid og problemstilling for Rektoratet ved UiO, og fått god respons. De anerkjenner problemet og er positive til at vi som studenter og studenttillitsvalgte kommer med forslag. Studenthovedstaden: Siden sist har jeg vært på mitt første møte i Studenthovedstaden. Jeg spilte inn at SBIO og Oslo kommune må komme mer på banen (BI som lærested har allerede takket nei, da de markedsfører seg nasjonalt), og vil jobbe med dette i forbindelse med mitt arbeid Studenthovedstaden. Annet: Jeg har vært referent på UFO-V-møtet og vært på ekstraordinært årsmøte i Argument. Vi hadde stand på BI 4.september i forbindelse med Utvalgsdagen der.

7 Marianne Høva Rustberggard Nestleder for Velferdstinget i Oslo Orientering fra Velferdskomiteen Siden sist møte i Velferdstinget 1. september, har komiteen ikke vært samlet til fysisk møte. Komiteleder har opprettet kontakt med foreningen Unge Funksjonshemmede som har vært aktive i høringsrunden til saken om ny uførestønad (NOU 2007:4). Disse kan være en potensiell lobbypartner for vår sak om studenter som blir uføre. Vi følger også opp Krf i forbindelse med et spørsmål vi har skisset og som Krf vil ta videre og stille statsråden i en spørretime på Stortinget. Komiteen vil legge frem det fullstendige arbeidet med forslag til prosessen videre til Velferdstinget på møtet i november. Guro Svenkerud Fresvik Leder for Velferdskomiteen, Velferdstinget i Oslo.

8 Orientering fra informasjonsansvarlig: Jeg ble medlem av arbeidsutvalget ved forrige Velferdstingsmøte. Siden den tid har jeg hovedsaklig jobbet med å sette meg inn i SiO, Velferdstinget, studentmediene, studentboligene, og lignende. Internettsiden Gjort enkle oppdateringer og jobber med informasjon som vil bli lagt ut i nærmeste fremtid. Studentmediene: Jeg har vært i møter med noen av disse og jobber for å få dem mer kjent på høyskolene og BI. Eksempelvis har Argument fått et stativ på BI og det jobbes med å få ut informasjon om dette. Handelshøyskolen BI: Velferdstinget har hatt stand på BI under deres årlige utvalgsopen. Det jobbes også med å opprette bedre kontakt mellom Velferdstinget og BI, slik at kjennskapen og interessent for Velferdstinget skal bli bedre på BI. Annet: Deltatt i ordinære møter med arbeidsutvalget.

9 Christina Egeland Informasjonsansvarli g for Velferdstinget i Oslo Orientering i fra delstyrerepresentanter SiO Boligstyret Ærede Velferdsting, her kommer en kort orientering i fra styremøte for SiO Studentboligene mandag 22. september På møtet ble det diskutert hvordan fremtidig TV kanal tilbud i Studentboligene kan være. Bakgrunnen til diskusjonen er at TV sendingen er endret fra analogt til digitalt, og etter 2009 vil alt sendes kun i digitalt. Det kreves at TV-systemet i studentboligene oppgraderes. Oppgraderingen vil gi en kostnadsøkning på 25-30%, og prisøkning på nåværende programpakken vil være ytterligere 50%. Styret diskuterte de tilbudene som ble presentert på møte og prinsippene før viderebehandling av saken. Styret var enig i at fremtidig kostnadsøkning måtte reduseres. Følgende var vi enig i: Å redusere dagens 19 kanaler til en grunnpakke, og studenter får mulighet til å velge de vil ha til den kostnad de må selv betale er både økonomisk for studentboligene og rettferdig for alle studentene. TV er et viktig tilbud for studenter som må beholdes. TV-tilbud må være kvalitetspålitelig. Administrasjonen tok med seg synspunktene og endelig vedtak vil komme i et senere tidspunkt. Styret ga også innspill til handlingsplan 2009 under møtet. Planen har mål bl.a. å opprettholde høye belegg, å være mer tilgjengelig ved hjelpe av web-tjeneste o.l., å gi enda bedre service, å ta vare på det ytre miljø, å redusere energiforbruk og å videreutvikle tilrettelegging for internasjonale studenter. Styret ble også orientert om brannsikkerhet og beredskap i Studentboligene. Studentboligene tar brannsikkerhet og beredskap på alvor. Mye investering er lagt ned for å være tilfreds med reglement og forskrifter. Beredskap er integrert på forskjellige leddene i organisasjon. Dessverre var antall falsk brannalarm fortsatt høyt. Studentboligene jobber med å få det tallet ned. Anders Stedding Kristiansen Cao Junjie

10 Til: Velferdstinget Fra: Kulturstyret ved leder Blindern, Orientering fra Kulturstyret Kulturstyret har for 2008 til rådighet kr ,- Etter å ha avholdt syv møter er søknader om totalt kr behandlet, og kr innvilget. Kulturstyret har i årets budsjett kr til rådighet. Bevilgninger hittil i år fordelt på kategorier av foreninger: Kategori Tildelt p.t. Budsjettert Musikk og teater Kr ,- Kr ,- Tverrfaglige foreninger Kr ,- Kr ,- Foreninger knyttet til fagmiljø Kr ,- Kr ,- Politiske foreninger Kr ,- Kr ,- Store foreninger Kr ,- Kr ,- Publikasjoner Kr ,- Kr ,- Religiøse foreninger Kr ,- Kr ,- Incentivstøtte Kr 0,- Kr ,- Totalt Kr ,- Kr ,- Rolig høst hittil I tråd med trenden i våres er søkerne generelt sene til å levere søknader. Det betyr at en større del av midlene deles ut senere på året. Totalt sett søkes det likevel om mindre på høsten enn på våren, ettersom de største foreningene søker om drift for hele året på vårparten. Søknad til Velferdstinget

11 Kulturstyret har levert søknad til Velferdstinget om midler. Se denne søknaden for ytterligere informasjon om Kulturstyret. Erlend S. Bruer Leder, Kulturstyret Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 4b Forslagsstiller: Guro Svenkerud Fresvik (VT-AU) Café Zenith På møtet i Velferdstinget 1. september ble det gjort følgende vedtak: VT henstiller hovedstyret om å rydde opp i driften av Zenith, synliggjøre tilbudet og fortsette driften, eventuelt la lokalet gå til en studentforening via fristasjon. Fra møtet 8. september i SiO Hovedstyre er følgende referatført: Styret vedtok at Kafé Zenith avvikles. Styret ba om at det utarbeides en plan inkl. kostnadsoverslag for alternativ utnyttelse av lokalene i Sognsveien 218, hus 15. Det skal innhentes forslag til alternative sosiale tiltak for studentene på Kringsjå fra Velferdstinget. Det bor rundt 2500 studenter på Kringsjå og Fjellbirkeland studentbyer, uten videre drift ved Zenith står disse i praksis uten et sosialt tilbud i nærmiljøet. Flere studenter har engasjert seg sterkt for at det skal finnes et studentsosialt tilbud på Kringsjå også i fremtiden. Med vedtaket fra Hovedstyret bes Velferdstinget komme med innspill til hvordan dette kan realiseres. Representanter for husvertene og studenter på Kringsjå har kommet med innspill, og det kommer frem at subsidiært etter videreføring av studentkaféenes drift av Zenith, ønsker de et sosialt tiltak etter modell av Amatøren på Sogn. Dette innebærer at SiO Bolig overtar ansvaret for driften, og at studentene blir

12 aktivt involvert i utviklingen av tilbudet, samt i driften som frivillige. Husvertene har uttrykt at de ønsker å bidra i driften av et sosialt tilbud, det samme har representanter for aksjonsgruppen for Zenith. Det anses for vesentlig at ansvaret for den daglige driften ikke ligger til husvertene eller studentene, men at det ansettes personale som har det overordnede ansvar. Dette er også nødvendig i forhold til skjenkebevilling. Studentene ønsker at det sosiale tilbudet skal bestå av en pub med servering av øl og vin og enkel matservering. Dagens Zenith har et relativt stort kjøkken og mye kjøle- og lagerplass som ikke trenger å være en del av det nye tilbudet. Puben behøver heller ikke være åpen hver dag, 3-4 åpne dager i uker vil være tilstrekkelig. SiO Bolig har uttrykt ønske om å flytte resepsjonen på Kringsjå ned i underetasjen hvor Zenith ligger i dag, dette vil potensielt kunne frigjøre arealer til bygging av nye hybelenheter i bygget. Det er ikke kjent hvor stort areal i underetasjen dette vil legge beslag på. Husvertene disponerer i dag et forholdsvis stort kontor vegg i vegg med Zenith. Dersom husvertene får tilgang på ett av Boligavdelingens møterom i bygget, vil de ikke ha behov for så stor kontorplass. Husvertenes kontor bør ligge i tilknytning til puben slik at de kan benytte publokalene til sine aktiviteter, og publokalene bør utformes på en slik måte at man kan benytte deler av lokalet uten å inneha kunnskapsprøve for alkoholservering. Samtidig er det viktig at husvertenes kontor er lett tilgjengelig og godt synlig for studentene. På bakgrunn av dette fremmes forslag til vedtak: 1. Velferdstinget mener antallet studenter ved Kringsjå og Fjellbirkeland studentbyer tilsier at det er ønskelig og at det skal være mulig å drive en studentpub eller lignende sosialt tilbud i området. 2. Velferdstinget ber SiO innen utgangen av november utrede muligheten for å drive studentsosialt tiltak etter modell av Amatøren på Kringsjå, og at dette gjøres i samarbeid med husverter og engasjerte studenter. 3. Velferdstinget er positive til flyttingen av boligresepsjonen, men ønsker at dette ikke skal legge beslag på hele underetasjen i hus 15. SiO bes finne en løsning som gir plass til både boligresepsjon, husvertkontor og pub. 4. Puben bør utformes slik at husvertene kan benytte deler av lokalet til sine aktiviteter og gjennomgang uten at skjenkebevillingen kompromitteres.

13 Guro Svenkerud Fresvik Komitèansvarlig for Velferdstinget i Oslo Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 5a Forslagsstiller: Arbeidsutvalget (AU) Revidering av Velferdstingets driftsbudsjett for 2008 Vedlagt følger revidert budsjett, samt noter til dette. I revidert budsjett foreslår AU en rekke mindre endringer. AU foreslår blant annet å redusere postene under Kontordrift og Markedsføring og materiell. Begrunnelsen for dette er at vi ikke anser behovet for stort nok til å opprettholde budsjettert nivå. En vesentlig reduksjon er også å finne i bunnlinjen under Representasjon og møter. AUs innkjøpspolitikk på Velferdstingsmøter, bruk av kollektivtransport til Velferdsseminaret, samt god innrapportering til Sørmarka om frafall er årsakene til dette. I postene relatert til lønn, dvs. post , 5015, samt post 5400 har økt som følge av Statens lønnsoppgjør som gjorde seg gjeldende fra mai måned d.å. Merk at utgiftene knyttet til Medieundersøkelsen foreslås inntatt i driftsbudsjettet, fremfor å ta det fra egenkapitalen slik vedtaket fra 2007 lød. AU mener det er rom for å ta dette med i driftsbudsjettet for Forslag fra Arbeidsutvalget:

14 Revidert driftsbudsjett vedtas med de endringer som fremkommer på møtet. For Arbeidsutvalget Fredrik Øren Refsnes Leder for Velferdstinget i Oslo Marianne Høva Rustberggard Nestleder for Velferdstinget i Oslo

15 Budsjett for Velferdstinget i Oslo for 2008/2009 Budsjett 08 pr Revidert 08 Budsjett 09 Driftsinntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften , , , , Tilskudd fra UiO- fristasjon , , , , Tilskudd fra VETH-fritsasjon ,05 0, , , Tilskudd fra MF-fristasjon ,90 0, , , Tilskudd fra NIH-fristasjon ,55 0, , , Tilskudd fra KHIO-fristasjon ,80 0, , , Tilskudd fra AHO-fristasjon ,30 0, , , Tilskudd fra BI-fristasjon ,25 0, , , Tilskudd fra NMH-fristasjon ,35 0, , ,28 (3620 VT-kontingent - tidl. kontonavn) Sum driftsinntekter , , , , , , , ,55 Driftskostnader Personalkostnader 5010 Lønninger 0,00 0,00 0,00 0, Overtidslønn 0,00 0,00 0,00 0, Vikar/ ekstrahjelp 3 000,00 880, , , Lønn tillitsvalgte , , , , Ferielønn (5110, 5103, 5104) 306, , ,42 500, Rentekompensasjon AU , , , , Øvrige honorarer , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Arbeidsgiveravgift av feriepenger 43,00 595,00 650,00 500, Opplæring , , , , OTP , , , , Revisjonshonorarer 8 000,00 0, , , Regnskapstjenester , , , , Forsikringer 6 000, , , ,00 Sum , , , ,21

16 Kontordrift 6510 Teknisk utstyr 6 000,00 279, , , Kontorrekvisita 4 000, , , , Kopiering , , , , Aviser, tidsskrifter m.m , , , , Mobiltelefon , , , , Porto 500,00 0,00 500,00 500,00 Sum , , , ,00 Sum driftskostnader , , , ,21 Markedsføring og materiell 7300 Markedsføring , , , , Aksjoner og markeringer , Kunngjøringer 8 000,00 0,00 0,00 0, Kataloger og reklametrykk 6 000,00 0, ,00 0,00 Sum , , , ,00 Sum markedsføring og materiell , , , ,00 Representasjon og møter Reiseutgifter 5 000, , , , Møtekostnader , , , , Seminar og konferanse 8 000, , , , Velferdsseminar , , , , Tilbakeføring av ubrukte NSUfrifondsmidler 7 674,00 0,00 0,00 0,00 Sum , , , ,00 Sum representasjon og møter , , , ,00 Finansposter 8020 Renteinntekter ,00 0, , , Bankkostnader 1 000,00 570, , ,00 Sum 0,00 570,00 0,00 0,00 Sum finansposter 0,00 570,00 0,00 0,00

17 Tilskudd og bevilgninger 7775 AU disposisjonskonto , , , , Krisefond for utenlandske studenter , , , , Støtte til fraksjoner/lærestedsgrupperinger , , , , Støtte til arbeidsgruppe "Studenter og rus" 5 000, , , , Støtte til medieundersøkelse , , ,00 0,00 Sum , , , ,00 Sum tilskudd og bevilgninger , , , ,00 Resultat , , , ,66 Avsatt til egenkapital , , , ,66

18 Vedlegg Noter og forklaringer til forslag til revidert budsjett for Velferdstinget i Oslo for Generelle inntekter Konto: 3600 Tilskudd fra semesteravgiften Dette er overføringer fra SiO. Begge utbetalinger, i tråd med avtalen med SiO, er nå utbetalt til Velferdstinget. Konto: 3610 Tilskudd fra UiO Dette er driftstilskudd fra UiO i samsvar med fristasjonsavtale. Tilskuddet for 2008 er indeksregulert, i tråd med denne avtalen. Konto: VT- kontingent UiOs driftstilskudd er betinget at også de andre institusjonene bidrar med tilskudd til studentdemokratiet etter en tilsvarende andel. I dette tilfellet betyr det at høyskolene og BI skal bidra med 25 % av det totale driftstilskuddet, som tilsvarer deres andel av studentene i SiO, total kr Dersom tilskudd fra lærestedene ikke kommer inn, avkortes tilskuddet fra VT til det lokale studentdemokratiet tilsvarende. Viser her til avtaler inngått med studentdemokratiene. Kontingent-brev er gått ut til alle lærestedene, med betalingsfrist innen utgangen av september måned. 2. Driftskostnader Personalkostnader Konto: 5010 Lønninger Var tidligere lønnspost til sekretærstillingen. På bakgrunn av vedtak i UFO-4 skal det ikke budsjetteres noe her. Konto: 5103 Overtidslønn Dette skulle i utgangspunktet dekke overtidslønn for sekretær. Denne bortfaller også på bakgrunn av vedtak i UFO-4. Det er heller ikke ønskelig å overtidslønne tillitsvalgte. Konto: 5104 Vikar/ Ekstrahjelp Budsjettert for å dekke opp for eventuelt behov for innleid arbeidskraft i løpet av året. Med dagens situasjon anser vi behovet som svært lite og mener posten er realistisk budsjettert. Utgifter på denne posten er knyttet til vekter julebord Konto: 5106 Lønn tillitsvalgte Dette inkluderer lønnsutgiftene til leder, nestleder, informasjonsansvarlig, organisasjonsansvarlig og komitéansvarlig. Det vises til vedtak gjort i UFO-4 for ytterligere informasjon om de ulike vervene. Velferdstingets arbeidsutvalg har lønnen reglementsfestet til lønnstrinn 10 i statens hovedlønnstabell, som ved årets start var kr per år. Dette ble regulert til kr per år fra om med 1.mai Derav de økte lønnskostnadene på revidert budsjett.

19 Det er beregnet lønn for 12 og en halv måned for alle fem tillitsvalgte, da avtroppende AU får dekket to uker overlapp fra 1. til 15. januar ved begynnelsen av valgperioden til nye AU. Stillingene brytes ned som følger: Leder og nestleder 100% stilling - lønnstrinn øvrige AU-medlemmer 35% stilling lønnstrinn 10 Konto 5092 Ferielønn Tillitsvalgte har ikke krav på feriepenger, men det er naturligvis tillatt å likevel utbetale feriepenger. Velferdstinget har ikke funnet økonomisk rom for å gjøre dette, og arbeidsutvalget anser også hensynet til feriepenger ivaretatt ved at lønnen utbetales fordelt på 12 måneder og ikke 11 som er det normale. Det beregnes derfor ikke feriepenger av lønn til VTs tillitsvalgte. Det må imidlertid beregnes feriepenger av kontoen 5104 vikar/ekstrahjelp. Feriepengene som er utbetalt er til fjorårets sekretær. Feilbudsjetteringen her skyldes at opprinnelig skulle ferielønnen utbetales ved avsluttet arbeidsforhold. Konto: 5015 Rentekompensasjon AU Leder og nestleder får kompensasjon for renter påløpt på sitt studielån i løpet av valgperioden. For 2007 var både leder og nestleder berettiget til slik kompensasjon. Reduksjonen i utbetaling av kompensasjon skyldes at nestleders kompensasjon ble regnskapsført til Berettigede til rentekompensasjon må også skatte av dette. Konto: 5013 Øvrige honorarer Følgende kriterier er lagt til grunn budsjettet: Ordstyrere og referenter honoreres med 500 kr pr møte x 5 møter, samt 1000 kr for VTseminaret. Det tas utgangspunkt i 2 ordstyrere og 1 referent per møte. Velferdskomiteen og KK kan kompenseres med 95 kr timen for komitéarbeid, dog ikke for komitémøter. Det er her budsjettert med inntil 100 timer. I tillegg er det lagt inn en post på 3000 kr for å dekke opp kostnadene ved evt. ekstraordinære VT-møter eller komitéarbeid. Utregningene for posten til budsjettet var som følger: Ordstyrere og referent 3 pers x 5 møter x 500 kr Kr 7 500,00 Ordstyrere og referent 3 pers x 1 VT-seminar x 1000 kr Kr 3 000,00 VT-seminar sekretærer 2 pers x 1000 kr Kr 2 000,00 Diverse komitéarbeid Kr 9 500,00 Buffer, 2 ekstraordinære møter, komitéarbeid e.l. Kr 3 000,00 Sum Kr ,00 For revidert budsjett foreslår AU å kutte utgiftene knyttet til komitéarbeidet, da dette ikke har vist seg nødvendig for Konto: 5400 og 5410 Arbeidsgiveravgift og arbeidsgiveravgift av feriepenger Dette er utregnet arbeidsgiveravgift (AGA) av postene 5104, AGA er på 14.1%. Her øker posten i takt med lønnsendringene, samt det er utbetalt arbeidsgiveravgift for honorarer knyttet til post 7779 Tilskudd til medieundersøkelsen.

20 Konto: 5800 Opplæring Intern opplæring og kursing av tillitsvalgte, bl.a. overlappseminarer, internseminar for VT/AU og lignende tiltak. Her er utgiftene så langt knyttet til overlappstur med tidligere AU, samt opplæringstur leder og nestleder. AU foreslår at posten fremdeles blir satt til slik at årets AU kan starte planlegging og bestillinger av overlappsseminar for Konto: 5930 OTP Endelig avgjørelse vedr. hvor vidt man er pliktig til å betale OTP eller ikke for tillitsvalgte, avventes fremdeles fra Kredittilsynet. Men ettersom man ikke er pliktig til å utbetale feriepenger, er det trolig at dette også gjelder OTP. Vi vil likevel oppfordre Velferdstinget til å utbetale OTP for de tillitsvalgte i AU. Vi viser til Velferdstingets arbeidsprogram vedtatt februar 2007 hvor det bl.a. fremgår: Forslaget til den nye pensjonsreformen kan gjøre det økonomisk ugunstig å ta høyere utdanning ved at man ikke får pensjonspoeng under studiene. Den nye pensjonsreformen går over fra besteårsregelen til alleårsregelen, der alle inntektsgivende år skal danne grunnlag for pensjonen. For å ikke tape pensjon i forhold til dagens system bør en arbeidstaker ha 43 inntektsgivende år, i motsetning til dagens opptjeningstid på 40 år. De som velger å ta høyere utdanning kommer senere ut i arbeidslivet, og må derfor jobbe lengre enn folk uten høyere utdanning. Dette er et større problem her enn i mange andre land, siden Norge har små lønnsforskjeller mellom folk med og uten høyere utdanning. Velferdstinget støtter opp om en pensjonspoengsordning som vil gi kompensasjon for tapt arbeidstid ved at det gis pensjonsopptjening tilsvarende 2,5G pr. år for fullført bachelor og mastergrad. Den foreslåtte modellen vil være med å kompensere for færre år til opptjening av pensjon når alleårsregelen innføres. Velferdstinget mener at en satsning på høyere utdanning er avgjørende betydning for verdiskapning og velferd. Vi mener at et slikt vedtak også bør forplikte organisasjonen til å ta et ansvar også innad. De tillitsvalgte vil ved å ta pause fra sine studier bli forsinket i sin utdanning, og dermed mulighet til å opptjene seg pensjonspoeng. Beregning av OTP, skilles mellom innskudd og premie: Årlig innskudd utgjør: 1. stk. 100%-stilling = 2744 kr 1. stk. 35%-stilling = 960 kr Totalt for alle fem i AU = 8368 kr I tillegg kommer innskuddsomkostninger som utgjør 0,9% av det totale innskuddet, dvs 8368 kr * 0,09 = 753 kr Årlig premie for alle fem i AU utgjør: Avtaletillegg: 990 kr Medlemmstillegg 190 kr pr medlem: 190 kr * 5 = 950 kr

21 Totalt OTP for fem stk. i AU utgjør: 8368 kr kr kr kr = kr På grunn av utskiftningene i AU er ikke alt utbetalt på denne posten enda. Konto: 6720 Regnskapstjenester F.o.m. 1. januar 2007 overtok Nitschke & Borgting økonomibyrå ansvar for Velferdstingets lønnsog personaltjenester. Dette skjedde på bakgrunn av at SiO ikke lenger ønsket å påta seg dette. Det nye regnskapsbyrået har imidlertid signalisert at kostnadene vil ligge på tilsvarende nivå, dog med en liten økning. AU beholder her budsjetterte kostnader, men avventer rapport fra økonomibyrået etter omlegging av tilskuddsporteføljen. Konto: 7500 Forsikring Dekker utgifter til yrkesskadeforsikring av tillitsvalgte på arbeidsplassen, samt felles brann- og innboforsikring med Studentparlamentet for Villa Eika. Kontordrift Konto: 6510 Teknisk utstyr I 2007 ble det kjøpt inn ny pc til både sekretær og en av komitélederne. Det har derfor ikke vært behov for slike investeringer i år, men noe utskiftning av teknisk utstyr vil bli gjennomført i løpet av året. Her har også utskiftningene i AU, og dertil reduksjon i antall på kontoret, spilt inn. Konto 6710: Kontorrekvisita Utgifter til diverse kontorutstyr, møbler, annet utstyr på Villa Eika m.m. Konto: 6715: Kopieringsutgifter Velferdstinget deler på utgiftene knyttet til kopimaskinen Ingrid på Villa Eika. Denne posten skal dekke VTs andel av serviceavtale og driftskostnader knyttet til denne, samt evt. øvrige kopikostnader. Her kommer selve utgiften mot slutten av driftsåret. Konto: 6880: Aviser, tidsskrifter m.m. Per i dag deler vi utgiftene knyttet til faste abonnementer på aviser og magasiner, hvor vi deler utgiftene med Studentparlamentet. Studentparlamentet fakturerer her Velferdstinget. Konto: 6810 Telefonkompensasjon AU Følgende kriterier er lagt til grunn: Leder og nestleder får kompensert 400 kr pr. mnd. Komitéansvarlig, informasjonsansvarlig og organisasjonsansvarlig får kompensert 200 kr pr. mnd. Ytelsen er skattepliktig. Reduksjonen på revidert skyldes reduksjon i antall AU-medlemmer for mars og august. 3. Markedsføring og materiell Konto: 7300 Markedsføring Posten skal primært dekke utgifter knyttet til informasjonstiltak rettet mot SiO-studentene. Her har innkjøp av profileringsartikler og brosjyrer vært årets utgifter. Konto: 7305 Kunngjøringer

Side 1 av 14 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I OSLO

Side 1 av 14 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 075 000 1 070 000 3610 3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180 465 1 201 380

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak Godkjenning av dagsorden og tidsplan AU innstiller på følgende: - Vedlagte forslag til dagsorden og tidsplan godkjennes. Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap VelferdstingetiOslo og Akershus Driftsinntekter og driftskostnader Note Tilskudd 1, 2 12 589 883 8 864 956 Sum tilskudd 12 589 883 8 864 956 Bevilgninger 3 9 822 072 6 643 772 Lønnskostnad

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 1. desember kl. 17:00-20:30 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 Velkommen kjære representanter

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Prioriteringer 1.0 Organisasjon 1.1 Informasjon 1.2 Samarbeid og tilgjengelighet 1.3 Utredninger? 1.4 Lobbyarbeid 1.5 Økonomi 2.0 SiO 2.1

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Ved opprop kl var det 33 representanter til stede og møtet kunne ikke settes.

Ved opprop kl var det 33 representanter til stede og møtet kunne ikke settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Ved opprop kl var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. Arkitekthøgskolen 8. Gudmund Rebnod Vara: Mariann Fossheim fra

Ved opprop kl var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. Arkitekthøgskolen 8. Gudmund Rebnod Vara: Mariann Fossheim fra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

Detaljer

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrere og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan V 1d)

Detaljer

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Innholdsfortegnelse 1.0 Prioriteringer 2.0 Organisasjon og informasjon 2.1 Drift og styring 2.2 Informasjon 2.3 Synlighet og lobby 3.0 Studentsamskipnaden

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 04. mai 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 04. mai 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger - Velferdstingets Kulturstyre

Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger - Velferdstingets Kulturstyre Tildelingskriterier for støtte til studentforeninger - Velferdstingets Kulturstyre Disse bestemmelsene er hjemlet i Velferdstingets og Kulturstyrets vedtekter 1 - Hva støttes? 1.1 Kulturstyret bevilger

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Ved opprop kl var det 32 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl var det 32 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen (10 etasje) Administrasjonsbyggningen

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogrammet er arbeidsutvalgets handlingsplan, og bygger opp under Velferdstingets politiske plattformer. Arbeidsprogrammet blir vedtatt

Detaljer

Velferdstingets lille håndbok

Velferdstingets lille håndbok Velferdstingets lille håndbok 2 Om håndboken Velferdstinget er en stor interesseorganisasjon tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo, og vi har mange tillitsvalgte i systemet. Å ha mange tillitsvalgte betyr

Detaljer

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser 1.2 Ansvarsforhold 2 Regnskapsførsel 2.1 Regnskapsførsel

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Konstituerende møte Mandag 2. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier»

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier» Fra: Velferdstinget i Oslo og Akershus v/ Arbeidsutvalget Til: Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo; Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus; Studentstyret ved Norges Idrettshøgskole;

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 22. oktober 2012 Tid: kl. 18:09-19:38 Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 22. oktober kl. 18:15. Ved opprop kl. 18:10 var det 19 stemmeberettigede til stede. Følgende

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 20. oktober kl. 17:00-22:00 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

Kulturstyremøte 4.desember 2013

Kulturstyremøte 4.desember 2013 Kulturstyremøte 4.desember 2013 Til stede: Karl Kristian R. Kirchhoff (Styreleder), Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Kristian Myhre (MF), Tor-Inge Gloppen (NIH). Camilla Holm (UiO), Nikolai

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 16. januar 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 16. januar 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 16. januar 2005 på Gjestfriheten Fjordstue, Gran Bedre vilkårene for små foreninger Kulturstyret skal vurdere tiltak som kan lette hverdagen for de minste studentforeningene.

Detaljer

Alle representanter i Velferdstinget i Oslo er herved innkalt til møte mandag 7. mai 2007 kl. 17.00 På Chateu Neuf (Klubbscenen) Saksliste

Alle representanter i Velferdstinget i Oslo er herved innkalt til møte mandag 7. mai 2007 kl. 17.00 På Chateu Neuf (Klubbscenen) Saksliste Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram.

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram. ENDRINGSFORSLAG VEDTEKTER A01 01 1 4 Dokumenter 1 4 1 Prinsipp og arbeidsprogram (1) Velferdstinget skal ha et prinsipp og et arbeidsprogram. Velferdstingets prinsipprogram er det øverste politiske dokumentet

Detaljer

Ved opprop kl var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Innkalling til Velferdstingsmøte

Innkalling til Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 02.02-17 Gjelder Rammebudsjett for 2018 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2018 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) 16.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) anetteaaeng@gmail.com 8. september 2014 kl. 16.13

Detaljer

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF.

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF. Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet søker med dette om kr 10.000 til drift av Studendemokratiet ved MF. Studentrådet støtter blant annet tidsskriftet Ung Teologi, Fadderuka ved MF, samt har

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret

K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret Innholdsfortegnelse Støtte fra Kulturstyret Side Hva er Kulturstyret? 3 Hva gir Kulturstyret støtte til? 3 Hvem gir Kulturstyret støtte til?

Detaljer

Budsjett 2018 Kontingent 2018 Sak GF 08/17 og 09/17

Budsjett 2018 Kontingent 2018 Sak GF 08/17 og 09/17 Budsjett 2018 Kontingent 2018 Sak GF 08/17 og 09/17 Om dokumentet Budsjett og kontingent vedtas med alminnelig flertall. Budsjettet bør ses i sammenheng med arbeidsprogrammet. Dokumenter - Om forslaget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 14. oktober kl. 17:00-21:30 Det teologiske Menighetsfakultet Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2008 Kontingent 2010 Budsjett 2009 2 Regnskap 2008, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Regnskap 2008 Budsjett 08 Regnskap 2007 Kontingent laga 520840,00

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 31. oktober 2016, klokken 17.00 Georg Sverdrups hus; Undervisningsrom 2 Universitetet i Oslo TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur-

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 7 for Velferdstinget 2015 Mandag 12. oktober kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INFORMASJONSMØTE OG VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 28. APRIL KL Sted: UNIVERSITETET i OSLO

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INFORMASJONSMØTE OG VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 28. APRIL KL Sted: UNIVERSITETET i OSLO 1 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 INFORMASJONSMØTE OG VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 28. APRIL KL 1700-2100 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen (10 etasje)

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

Instruks for arbeidsutvalget

Instruks for arbeidsutvalget Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET 1. Generelt Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget", "Forretningsorden for Velferdstinget", og "Økonomiinstruks for Velferdstinget".

Detaljer

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014 Økonomirutinene for FJ og lokallag ble sist revidert av LS 27. og 28. september

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 10/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010 Tid: kl. 09.15 11.25 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Kim Kantardjiev

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 25.01.2005 Sist oppdatert 8.11.2010 Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1-1 Formål Velferdstinget i Oslo (VT) er det overordnede studentpolitiske organet i velferdssaker

Detaljer

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. juni 2010.

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Side 1 av 8 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO. Dato: 3.desember 2007 Tid: 17: Sted: Rådsalen, Administrasjonsbygningen Blindern

Side 1 av 8 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO. Dato: 3.desember 2007 Tid: 17: Sted: Rådsalen, Administrasjonsbygningen Blindern 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato:

Detaljer

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning 7.1.2 Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 7.1.3 Informasjon Alle nyvalgte medlemmer

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 03.06.2016-04.06.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST6 05.06-15/16 Gjelder Revidering av retningslinjer for fond i NSO 1 2 3 4 5 Vedlegg til saken: 1. Dagens retningslinjer

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 14. og 15. februar 2009

Innkalling til velferdsseminar 14. og 15. februar 2009 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) 11.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854833) l.f.prytz@universitas.no 8. september 2014 kl.

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 19. oktober 2015, klokka 17.00-19:00. Hvor møtet blir avholdt kommer senere. TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur- og designhøgskolen

Detaljer

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter Støtte fra Velferdstinget 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Sum inntekter 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Utgifter Honorarutgifter Honorar: VT AU 230 000 kr 455

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 4. februar 2007 På Gjestfriheten fjordstue, Grymyr.

Referat fra møte i Kulturstyret 4. februar 2007 På Gjestfriheten fjordstue, Grymyr. side 1 av 6 Blindern 7. februar 2007 Referat fra møte i Kulturstyret 4. februar 2007 På Gjestfriheten fjordstue, Grymyr. Tilstede: Tor Ivar Hansen (leder), Erlend Sand Bruer, Sara Lovise Roaldseth, Robin

Detaljer

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Tid: 17:00 21:00 Sted: Rådssalen, administrasjonsbygget Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 001 Møtekonstituering 1a Valg av ordstyrer

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI 1 Navn Linjeforeningens fulle navn er Linjeforeningen Entreprenørskap og Økonomi, og den ble grunnlagt i august 2006. Linjeforeningen forkortes

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 24.03.2017-26.03.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 02.02-17 Gjelder Rammebudsjett for 2018 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2018 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Økonomireglement for Studenttinget NTNU

Økonomireglement for Studenttinget NTNU Økonomireglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på STi-møte 22.05.97 Sist endret på møte 20.11.2014 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser

Detaljer

Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005

Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005 Referat fra møte i Kulturstyret 8. februar 2005 I SiO-Læringsmiljøs lokaler, Idrettsbygningen Blindern. Blindern 17. januar 2005 Tilstede: Torgeir Tofte Jørgensen (leder), Filip Ferris Nicolaisen, Ulrik

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge.

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

AU-42/08 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2009

AU-42/08 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2009 AU-42/08 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2009 Saksbehandler Einar Gimse Syrstad Definisjoner AU Arbeidsutvalget SP HiST Bakgrunn Jf. 2-1-4 skal vedta budsjett for. I økonomi- og handlingsplan, legger føringene

Detaljer

Kulturstyrets statutter

Kulturstyrets statutter Kulturstyrets statutter sist endret av VT 15/05-2006 INNLEDNING 1 Kulturstyrets formål 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstingets (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk og saksforberedende i kulturpolitiske

Detaljer

Sak 8: Budsjett 2012-2013

Sak 8: Budsjett 2012-2013 Sak 8: Budsjett 2012-2013 Vedlegg: Landsstyrets forslag til budsjett for 2012 og 2013, fordelt på kontogruppenivå. Innledning Landsstyret fremmer med dette forslag til budsjett for forbundets drift i 2012

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Organisasjonens navn: Studentrådet for sosialfag, offentlig

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 18. november kl. 17:00-20:30 Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

Ved opprop kl. 17.15 var det 26 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.15 var det 26 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer