AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent"

Transkript

1 Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Sak 1b: Godkjenning av innkalling AU innstiller på følgende: Innkalling godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. Sak 1c: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Dagsorden og tidsplan godkjennes med de endringer som fremkommer på møtet. Sak 1d: Godkjenning av referat VT-møte 1.september Referat er tilgjengelig på Velferdstingets hjemmesider. AU innstiller på følgende: Referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. Sak 1e: Godkjenning av valgprotokoller AU innstiller på følgende: Valgprotokoller fremmes på møtet. For Arbeidsutvalget Fredrik Øren Refsnes Leder for Velferdstinget i Oslo Marianne Høva Rustberggard Nestleder for Velferdstinget i Oslo

2 Godkjenning av dagsorden og tidsplan AU innstiller på følgende: - Vedlagte forslag til dagsorden og tidsplan godkjennes. Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrere og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan V 1d) Godkjenning av referat fra 1.sept. V 1e) Godkjenning av valgprotokoller V VT 02 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Hovedstyrets orientering O 2c) Delstyrenes orienteringer O 2d) Andre orienteringer O VT 03 Organisasjon 3a) Vedtektsendringer V 3b) Reglementsendringer V VT 04 Politikk 4b) Café Zenith V VT 05 Økonomi 5a) Revidering av Velferdstingets driftsbudsjett 2008 V 5b) Velferdstingets driftbudsjett 2009 V 5c) Budsjettsøknad til SiO for 2009 V VT 06 Valg 6a) Valg til Kontrollkomité V 6b) Suppleringsvalg vara til Hovedstyret V 6c) Valg til SiOs Hovedstyre V VT 07 Eventuelt

3 TIDSPLAN Møtestart med opprop 1a) Valg av ordstyrere og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan 1d) Godkjenning av referat Velferdstingsmøte 5.mai 1e) Godkjenning av valgprotokoller Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Delstyrenes orienteringer 2d) Andre orienteringer b) Café Zenith a) Revidering av Velferdstingets driftsbudsjett b) Velferdstingets driftsbudsjett a) Vedtektsendringer 3b) Reglementsendringer Pause m/bespisning c) Budsjettsøknad til SiO for a) Valg til kontrollkomité 6b) Suppleringsvalg vara til Hovedstyret 6c) Valg til SiOs Hovedstyre Møteslutt (tentativt) For Arbeidsutvalget Fredrik Øren Refsnes Leder for Velferdstinget i Oslo Marianne Høva Rustberggard Nestleder for Velferdstinget i Oslo

4 Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 2a 2d Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Orienteringer Sak 2a: Arbeidsutvalgets orientering AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. Sak 2b: Hovedstyrets orientering AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. Sak 2c: Delstyrenes orientering AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. Sak 2d: Andre orienteringer AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. For Arbeidsutvalget

5 Fredrik Øren Refsnes Leder for Velferdstinget i Oslo Marianne Høva Rustberggard Nestleder for Velferdstinget i Oslo Leders orientering Velkommen til nytt møte i Velferdstinget. Fem uker er gått siden siste møte, og mye av tiden siden sist har selvsagt dreid seg om oktobermøtet. Økonomi Leder er økonomiansvarlig for Velferdstinget, og legger på møtet frem økonomirapport til Velferdstinget i form av revidert budsjett. Som det fremkommer av saksnotatet er det en del vesentlige endringer på kostnadssiden, og september har blitt brukt til skaffe representantene best mulig grunnlag til revidering budsjettet for 2008 og til å sette opp et best mulig driftsbudsjett for Leder har gjennom hele høsten vært i kontakt med mange av de søkebettigede til semesteravgiftsmidler, men det har vært ekstra mange møter og telefoner om dette i september. Arbeidsutvalget har hatt møter med Kulturstyret og flere av studentmediene i forkant av søknadsfristen, samt leder har hatt kontakt med studentdemokratiene. 19.september var søknadsfristen, og hvorfor ikke alle studentdemokratiene ikke søkte er i skrivende stund uklart. Miljø Leder er studentenes representant i den nedsatte arbeidsgruppen om miljø i SiO, og arbeidsgruppen har startet opp sitt arbeid med kartlegginag av situasjonen i de ulike virksomhetene i SiO. Velferdskomiteens arbeid med miljø vil her være et viktig og verdifult innspill, særlig i det arbeidsgruppen går over i en idè- og implementeringsfase. Media Etter en kraftig mediedekning av boligsituasjonen og diverse i august, har det vært stillere på mediefronten for Velferdstinget. Dette skyldes nok dels alt arbeidet med økonomi siste måned. Norsk Studentunion Velferdstinget har nå representasjon i landsstyret til NSU. Her deltok leder som observatør på landsstyremøte september i Oslo. For Velferdstinget var det her viktig å ta opp rapporten til arbeidsgruppen for psykisk helse, arbeidet videre med forskriften til samskipnadsloven, samt evaluering av studentboligsituasjonen i høst.

6 I skrivende stund er leder på konferanse i Warzawa, hvor han representerer UiO. Fredrik Øren Refsnes Leder for Velferdstinget i Oslo Orientering fra nestleder: Siden sist Velferdstingsmøte har mye dreiet seg om økonomi. Dette er leders hovedansvar, men jeg har brukt tid på å skaffe meg kunnskap rundt dette, blant annet om de ulike aktørene som søker Velferdstinget. Psykisk helse: Jeg har jobbet med planleggingen av Verdensdagen for psykisk helse 10.oktober. Studentparlamentet ved UiO har takket ja til å hjelpe oss med å markere dagen på Blindern. Jeg skal se nærmere på hva vi kan gjøre på de øvrige lærestedene. Pamfletten vi har fått fra NSU er primært rettet mot UiOstudenter. Studenter og rus: Jeg har opprettet dialog med Helsedirektoratet i forbindelse med at vi ønsker å søke om penger for 2009, denne gangen med mer fokus på faglig begrunnelse. Jeg er også med på Studentparlamentet ved UiO sin dialog med AKAN (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk). Jeg har lagt frem arbeidsgruppens arbeid og problemstilling for Rektoratet ved UiO, og fått god respons. De anerkjenner problemet og er positive til at vi som studenter og studenttillitsvalgte kommer med forslag. Studenthovedstaden: Siden sist har jeg vært på mitt første møte i Studenthovedstaden. Jeg spilte inn at SBIO og Oslo kommune må komme mer på banen (BI som lærested har allerede takket nei, da de markedsfører seg nasjonalt), og vil jobbe med dette i forbindelse med mitt arbeid Studenthovedstaden. Annet: Jeg har vært referent på UFO-V-møtet og vært på ekstraordinært årsmøte i Argument. Vi hadde stand på BI 4.september i forbindelse med Utvalgsdagen der.

7 Marianne Høva Rustberggard Nestleder for Velferdstinget i Oslo Orientering fra Velferdskomiteen Siden sist møte i Velferdstinget 1. september, har komiteen ikke vært samlet til fysisk møte. Komiteleder har opprettet kontakt med foreningen Unge Funksjonshemmede som har vært aktive i høringsrunden til saken om ny uførestønad (NOU 2007:4). Disse kan være en potensiell lobbypartner for vår sak om studenter som blir uføre. Vi følger også opp Krf i forbindelse med et spørsmål vi har skisset og som Krf vil ta videre og stille statsråden i en spørretime på Stortinget. Komiteen vil legge frem det fullstendige arbeidet med forslag til prosessen videre til Velferdstinget på møtet i november. Guro Svenkerud Fresvik Leder for Velferdskomiteen, Velferdstinget i Oslo.

8 Orientering fra informasjonsansvarlig: Jeg ble medlem av arbeidsutvalget ved forrige Velferdstingsmøte. Siden den tid har jeg hovedsaklig jobbet med å sette meg inn i SiO, Velferdstinget, studentmediene, studentboligene, og lignende. Internettsiden Gjort enkle oppdateringer og jobber med informasjon som vil bli lagt ut i nærmeste fremtid. Studentmediene: Jeg har vært i møter med noen av disse og jobber for å få dem mer kjent på høyskolene og BI. Eksempelvis har Argument fått et stativ på BI og det jobbes med å få ut informasjon om dette. Handelshøyskolen BI: Velferdstinget har hatt stand på BI under deres årlige utvalgsopen. Det jobbes også med å opprette bedre kontakt mellom Velferdstinget og BI, slik at kjennskapen og interessent for Velferdstinget skal bli bedre på BI. Annet: Deltatt i ordinære møter med arbeidsutvalget.

9 Christina Egeland Informasjonsansvarli g for Velferdstinget i Oslo Orientering i fra delstyrerepresentanter SiO Boligstyret Ærede Velferdsting, her kommer en kort orientering i fra styremøte for SiO Studentboligene mandag 22. september På møtet ble det diskutert hvordan fremtidig TV kanal tilbud i Studentboligene kan være. Bakgrunnen til diskusjonen er at TV sendingen er endret fra analogt til digitalt, og etter 2009 vil alt sendes kun i digitalt. Det kreves at TV-systemet i studentboligene oppgraderes. Oppgraderingen vil gi en kostnadsøkning på 25-30%, og prisøkning på nåværende programpakken vil være ytterligere 50%. Styret diskuterte de tilbudene som ble presentert på møte og prinsippene før viderebehandling av saken. Styret var enig i at fremtidig kostnadsøkning måtte reduseres. Følgende var vi enig i: Å redusere dagens 19 kanaler til en grunnpakke, og studenter får mulighet til å velge de vil ha til den kostnad de må selv betale er både økonomisk for studentboligene og rettferdig for alle studentene. TV er et viktig tilbud for studenter som må beholdes. TV-tilbud må være kvalitetspålitelig. Administrasjonen tok med seg synspunktene og endelig vedtak vil komme i et senere tidspunkt. Styret ga også innspill til handlingsplan 2009 under møtet. Planen har mål bl.a. å opprettholde høye belegg, å være mer tilgjengelig ved hjelpe av web-tjeneste o.l., å gi enda bedre service, å ta vare på det ytre miljø, å redusere energiforbruk og å videreutvikle tilrettelegging for internasjonale studenter. Styret ble også orientert om brannsikkerhet og beredskap i Studentboligene. Studentboligene tar brannsikkerhet og beredskap på alvor. Mye investering er lagt ned for å være tilfreds med reglement og forskrifter. Beredskap er integrert på forskjellige leddene i organisasjon. Dessverre var antall falsk brannalarm fortsatt høyt. Studentboligene jobber med å få det tallet ned. Anders Stedding Kristiansen Cao Junjie

10 Til: Velferdstinget Fra: Kulturstyret ved leder Blindern, Orientering fra Kulturstyret Kulturstyret har for 2008 til rådighet kr ,- Etter å ha avholdt syv møter er søknader om totalt kr behandlet, og kr innvilget. Kulturstyret har i årets budsjett kr til rådighet. Bevilgninger hittil i år fordelt på kategorier av foreninger: Kategori Tildelt p.t. Budsjettert Musikk og teater Kr ,- Kr ,- Tverrfaglige foreninger Kr ,- Kr ,- Foreninger knyttet til fagmiljø Kr ,- Kr ,- Politiske foreninger Kr ,- Kr ,- Store foreninger Kr ,- Kr ,- Publikasjoner Kr ,- Kr ,- Religiøse foreninger Kr ,- Kr ,- Incentivstøtte Kr 0,- Kr ,- Totalt Kr ,- Kr ,- Rolig høst hittil I tråd med trenden i våres er søkerne generelt sene til å levere søknader. Det betyr at en større del av midlene deles ut senere på året. Totalt sett søkes det likevel om mindre på høsten enn på våren, ettersom de største foreningene søker om drift for hele året på vårparten. Søknad til Velferdstinget

11 Kulturstyret har levert søknad til Velferdstinget om midler. Se denne søknaden for ytterligere informasjon om Kulturstyret. Erlend S. Bruer Leder, Kulturstyret Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 4b Forslagsstiller: Guro Svenkerud Fresvik (VT-AU) Café Zenith På møtet i Velferdstinget 1. september ble det gjort følgende vedtak: VT henstiller hovedstyret om å rydde opp i driften av Zenith, synliggjøre tilbudet og fortsette driften, eventuelt la lokalet gå til en studentforening via fristasjon. Fra møtet 8. september i SiO Hovedstyre er følgende referatført: Styret vedtok at Kafé Zenith avvikles. Styret ba om at det utarbeides en plan inkl. kostnadsoverslag for alternativ utnyttelse av lokalene i Sognsveien 218, hus 15. Det skal innhentes forslag til alternative sosiale tiltak for studentene på Kringsjå fra Velferdstinget. Det bor rundt 2500 studenter på Kringsjå og Fjellbirkeland studentbyer, uten videre drift ved Zenith står disse i praksis uten et sosialt tilbud i nærmiljøet. Flere studenter har engasjert seg sterkt for at det skal finnes et studentsosialt tilbud på Kringsjå også i fremtiden. Med vedtaket fra Hovedstyret bes Velferdstinget komme med innspill til hvordan dette kan realiseres. Representanter for husvertene og studenter på Kringsjå har kommet med innspill, og det kommer frem at subsidiært etter videreføring av studentkaféenes drift av Zenith, ønsker de et sosialt tiltak etter modell av Amatøren på Sogn. Dette innebærer at SiO Bolig overtar ansvaret for driften, og at studentene blir

12 aktivt involvert i utviklingen av tilbudet, samt i driften som frivillige. Husvertene har uttrykt at de ønsker å bidra i driften av et sosialt tilbud, det samme har representanter for aksjonsgruppen for Zenith. Det anses for vesentlig at ansvaret for den daglige driften ikke ligger til husvertene eller studentene, men at det ansettes personale som har det overordnede ansvar. Dette er også nødvendig i forhold til skjenkebevilling. Studentene ønsker at det sosiale tilbudet skal bestå av en pub med servering av øl og vin og enkel matservering. Dagens Zenith har et relativt stort kjøkken og mye kjøle- og lagerplass som ikke trenger å være en del av det nye tilbudet. Puben behøver heller ikke være åpen hver dag, 3-4 åpne dager i uker vil være tilstrekkelig. SiO Bolig har uttrykt ønske om å flytte resepsjonen på Kringsjå ned i underetasjen hvor Zenith ligger i dag, dette vil potensielt kunne frigjøre arealer til bygging av nye hybelenheter i bygget. Det er ikke kjent hvor stort areal i underetasjen dette vil legge beslag på. Husvertene disponerer i dag et forholdsvis stort kontor vegg i vegg med Zenith. Dersom husvertene får tilgang på ett av Boligavdelingens møterom i bygget, vil de ikke ha behov for så stor kontorplass. Husvertenes kontor bør ligge i tilknytning til puben slik at de kan benytte publokalene til sine aktiviteter, og publokalene bør utformes på en slik måte at man kan benytte deler av lokalet uten å inneha kunnskapsprøve for alkoholservering. Samtidig er det viktig at husvertenes kontor er lett tilgjengelig og godt synlig for studentene. På bakgrunn av dette fremmes forslag til vedtak: 1. Velferdstinget mener antallet studenter ved Kringsjå og Fjellbirkeland studentbyer tilsier at det er ønskelig og at det skal være mulig å drive en studentpub eller lignende sosialt tilbud i området. 2. Velferdstinget ber SiO innen utgangen av november utrede muligheten for å drive studentsosialt tiltak etter modell av Amatøren på Kringsjå, og at dette gjøres i samarbeid med husverter og engasjerte studenter. 3. Velferdstinget er positive til flyttingen av boligresepsjonen, men ønsker at dette ikke skal legge beslag på hele underetasjen i hus 15. SiO bes finne en løsning som gir plass til både boligresepsjon, husvertkontor og pub. 4. Puben bør utformes slik at husvertene kan benytte deler av lokalet til sine aktiviteter og gjennomgang uten at skjenkebevillingen kompromitteres.

13 Guro Svenkerud Fresvik Komitèansvarlig for Velferdstinget i Oslo Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 5a Forslagsstiller: Arbeidsutvalget (AU) Revidering av Velferdstingets driftsbudsjett for 2008 Vedlagt følger revidert budsjett, samt noter til dette. I revidert budsjett foreslår AU en rekke mindre endringer. AU foreslår blant annet å redusere postene under Kontordrift og Markedsføring og materiell. Begrunnelsen for dette er at vi ikke anser behovet for stort nok til å opprettholde budsjettert nivå. En vesentlig reduksjon er også å finne i bunnlinjen under Representasjon og møter. AUs innkjøpspolitikk på Velferdstingsmøter, bruk av kollektivtransport til Velferdsseminaret, samt god innrapportering til Sørmarka om frafall er årsakene til dette. I postene relatert til lønn, dvs. post , 5015, samt post 5400 har økt som følge av Statens lønnsoppgjør som gjorde seg gjeldende fra mai måned d.å. Merk at utgiftene knyttet til Medieundersøkelsen foreslås inntatt i driftsbudsjettet, fremfor å ta det fra egenkapitalen slik vedtaket fra 2007 lød. AU mener det er rom for å ta dette med i driftsbudsjettet for Forslag fra Arbeidsutvalget:

14 Revidert driftsbudsjett vedtas med de endringer som fremkommer på møtet. For Arbeidsutvalget Fredrik Øren Refsnes Leder for Velferdstinget i Oslo Marianne Høva Rustberggard Nestleder for Velferdstinget i Oslo

15 Budsjett for Velferdstinget i Oslo for 2008/2009 Budsjett 08 pr Revidert 08 Budsjett 09 Driftsinntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften , , , , Tilskudd fra UiO- fristasjon , , , , Tilskudd fra VETH-fritsasjon ,05 0, , , Tilskudd fra MF-fristasjon ,90 0, , , Tilskudd fra NIH-fristasjon ,55 0, , , Tilskudd fra KHIO-fristasjon ,80 0, , , Tilskudd fra AHO-fristasjon ,30 0, , , Tilskudd fra BI-fristasjon ,25 0, , , Tilskudd fra NMH-fristasjon ,35 0, , ,28 (3620 VT-kontingent - tidl. kontonavn) Sum driftsinntekter , , , , , , , ,55 Driftskostnader Personalkostnader 5010 Lønninger 0,00 0,00 0,00 0, Overtidslønn 0,00 0,00 0,00 0, Vikar/ ekstrahjelp 3 000,00 880, , , Lønn tillitsvalgte , , , , Ferielønn (5110, 5103, 5104) 306, , ,42 500, Rentekompensasjon AU , , , , Øvrige honorarer , , , , Arbeidsgiveravgift , , , , Arbeidsgiveravgift av feriepenger 43,00 595,00 650,00 500, Opplæring , , , , OTP , , , , Revisjonshonorarer 8 000,00 0, , , Regnskapstjenester , , , , Forsikringer 6 000, , , ,00 Sum , , , ,21

16 Kontordrift 6510 Teknisk utstyr 6 000,00 279, , , Kontorrekvisita 4 000, , , , Kopiering , , , , Aviser, tidsskrifter m.m , , , , Mobiltelefon , , , , Porto 500,00 0,00 500,00 500,00 Sum , , , ,00 Sum driftskostnader , , , ,21 Markedsføring og materiell 7300 Markedsføring , , , , Aksjoner og markeringer , Kunngjøringer 8 000,00 0,00 0,00 0, Kataloger og reklametrykk 6 000,00 0, ,00 0,00 Sum , , , ,00 Sum markedsføring og materiell , , , ,00 Representasjon og møter Reiseutgifter 5 000, , , , Møtekostnader , , , , Seminar og konferanse 8 000, , , , Velferdsseminar , , , , Tilbakeføring av ubrukte NSUfrifondsmidler 7 674,00 0,00 0,00 0,00 Sum , , , ,00 Sum representasjon og møter , , , ,00 Finansposter 8020 Renteinntekter ,00 0, , , Bankkostnader 1 000,00 570, , ,00 Sum 0,00 570,00 0,00 0,00 Sum finansposter 0,00 570,00 0,00 0,00

17 Tilskudd og bevilgninger 7775 AU disposisjonskonto , , , , Krisefond for utenlandske studenter , , , , Støtte til fraksjoner/lærestedsgrupperinger , , , , Støtte til arbeidsgruppe "Studenter og rus" 5 000, , , , Støtte til medieundersøkelse , , ,00 0,00 Sum , , , ,00 Sum tilskudd og bevilgninger , , , ,00 Resultat , , , ,66 Avsatt til egenkapital , , , ,66

18 Vedlegg Noter og forklaringer til forslag til revidert budsjett for Velferdstinget i Oslo for Generelle inntekter Konto: 3600 Tilskudd fra semesteravgiften Dette er overføringer fra SiO. Begge utbetalinger, i tråd med avtalen med SiO, er nå utbetalt til Velferdstinget. Konto: 3610 Tilskudd fra UiO Dette er driftstilskudd fra UiO i samsvar med fristasjonsavtale. Tilskuddet for 2008 er indeksregulert, i tråd med denne avtalen. Konto: VT- kontingent UiOs driftstilskudd er betinget at også de andre institusjonene bidrar med tilskudd til studentdemokratiet etter en tilsvarende andel. I dette tilfellet betyr det at høyskolene og BI skal bidra med 25 % av det totale driftstilskuddet, som tilsvarer deres andel av studentene i SiO, total kr Dersom tilskudd fra lærestedene ikke kommer inn, avkortes tilskuddet fra VT til det lokale studentdemokratiet tilsvarende. Viser her til avtaler inngått med studentdemokratiene. Kontingent-brev er gått ut til alle lærestedene, med betalingsfrist innen utgangen av september måned. 2. Driftskostnader Personalkostnader Konto: 5010 Lønninger Var tidligere lønnspost til sekretærstillingen. På bakgrunn av vedtak i UFO-4 skal det ikke budsjetteres noe her. Konto: 5103 Overtidslønn Dette skulle i utgangspunktet dekke overtidslønn for sekretær. Denne bortfaller også på bakgrunn av vedtak i UFO-4. Det er heller ikke ønskelig å overtidslønne tillitsvalgte. Konto: 5104 Vikar/ Ekstrahjelp Budsjettert for å dekke opp for eventuelt behov for innleid arbeidskraft i løpet av året. Med dagens situasjon anser vi behovet som svært lite og mener posten er realistisk budsjettert. Utgifter på denne posten er knyttet til vekter julebord Konto: 5106 Lønn tillitsvalgte Dette inkluderer lønnsutgiftene til leder, nestleder, informasjonsansvarlig, organisasjonsansvarlig og komitéansvarlig. Det vises til vedtak gjort i UFO-4 for ytterligere informasjon om de ulike vervene. Velferdstingets arbeidsutvalg har lønnen reglementsfestet til lønnstrinn 10 i statens hovedlønnstabell, som ved årets start var kr per år. Dette ble regulert til kr per år fra om med 1.mai Derav de økte lønnskostnadene på revidert budsjett.

19 Det er beregnet lønn for 12 og en halv måned for alle fem tillitsvalgte, da avtroppende AU får dekket to uker overlapp fra 1. til 15. januar ved begynnelsen av valgperioden til nye AU. Stillingene brytes ned som følger: Leder og nestleder 100% stilling - lønnstrinn øvrige AU-medlemmer 35% stilling lønnstrinn 10 Konto 5092 Ferielønn Tillitsvalgte har ikke krav på feriepenger, men det er naturligvis tillatt å likevel utbetale feriepenger. Velferdstinget har ikke funnet økonomisk rom for å gjøre dette, og arbeidsutvalget anser også hensynet til feriepenger ivaretatt ved at lønnen utbetales fordelt på 12 måneder og ikke 11 som er det normale. Det beregnes derfor ikke feriepenger av lønn til VTs tillitsvalgte. Det må imidlertid beregnes feriepenger av kontoen 5104 vikar/ekstrahjelp. Feriepengene som er utbetalt er til fjorårets sekretær. Feilbudsjetteringen her skyldes at opprinnelig skulle ferielønnen utbetales ved avsluttet arbeidsforhold. Konto: 5015 Rentekompensasjon AU Leder og nestleder får kompensasjon for renter påløpt på sitt studielån i løpet av valgperioden. For 2007 var både leder og nestleder berettiget til slik kompensasjon. Reduksjonen i utbetaling av kompensasjon skyldes at nestleders kompensasjon ble regnskapsført til Berettigede til rentekompensasjon må også skatte av dette. Konto: 5013 Øvrige honorarer Følgende kriterier er lagt til grunn budsjettet: Ordstyrere og referenter honoreres med 500 kr pr møte x 5 møter, samt 1000 kr for VTseminaret. Det tas utgangspunkt i 2 ordstyrere og 1 referent per møte. Velferdskomiteen og KK kan kompenseres med 95 kr timen for komitéarbeid, dog ikke for komitémøter. Det er her budsjettert med inntil 100 timer. I tillegg er det lagt inn en post på 3000 kr for å dekke opp kostnadene ved evt. ekstraordinære VT-møter eller komitéarbeid. Utregningene for posten til budsjettet var som følger: Ordstyrere og referent 3 pers x 5 møter x 500 kr Kr 7 500,00 Ordstyrere og referent 3 pers x 1 VT-seminar x 1000 kr Kr 3 000,00 VT-seminar sekretærer 2 pers x 1000 kr Kr 2 000,00 Diverse komitéarbeid Kr 9 500,00 Buffer, 2 ekstraordinære møter, komitéarbeid e.l. Kr 3 000,00 Sum Kr ,00 For revidert budsjett foreslår AU å kutte utgiftene knyttet til komitéarbeidet, da dette ikke har vist seg nødvendig for Konto: 5400 og 5410 Arbeidsgiveravgift og arbeidsgiveravgift av feriepenger Dette er utregnet arbeidsgiveravgift (AGA) av postene 5104, AGA er på 14.1%. Her øker posten i takt med lønnsendringene, samt det er utbetalt arbeidsgiveravgift for honorarer knyttet til post 7779 Tilskudd til medieundersøkelsen.

20 Konto: 5800 Opplæring Intern opplæring og kursing av tillitsvalgte, bl.a. overlappseminarer, internseminar for VT/AU og lignende tiltak. Her er utgiftene så langt knyttet til overlappstur med tidligere AU, samt opplæringstur leder og nestleder. AU foreslår at posten fremdeles blir satt til slik at årets AU kan starte planlegging og bestillinger av overlappsseminar for Konto: 5930 OTP Endelig avgjørelse vedr. hvor vidt man er pliktig til å betale OTP eller ikke for tillitsvalgte, avventes fremdeles fra Kredittilsynet. Men ettersom man ikke er pliktig til å utbetale feriepenger, er det trolig at dette også gjelder OTP. Vi vil likevel oppfordre Velferdstinget til å utbetale OTP for de tillitsvalgte i AU. Vi viser til Velferdstingets arbeidsprogram vedtatt februar 2007 hvor det bl.a. fremgår: Forslaget til den nye pensjonsreformen kan gjøre det økonomisk ugunstig å ta høyere utdanning ved at man ikke får pensjonspoeng under studiene. Den nye pensjonsreformen går over fra besteårsregelen til alleårsregelen, der alle inntektsgivende år skal danne grunnlag for pensjonen. For å ikke tape pensjon i forhold til dagens system bør en arbeidstaker ha 43 inntektsgivende år, i motsetning til dagens opptjeningstid på 40 år. De som velger å ta høyere utdanning kommer senere ut i arbeidslivet, og må derfor jobbe lengre enn folk uten høyere utdanning. Dette er et større problem her enn i mange andre land, siden Norge har små lønnsforskjeller mellom folk med og uten høyere utdanning. Velferdstinget støtter opp om en pensjonspoengsordning som vil gi kompensasjon for tapt arbeidstid ved at det gis pensjonsopptjening tilsvarende 2,5G pr. år for fullført bachelor og mastergrad. Den foreslåtte modellen vil være med å kompensere for færre år til opptjening av pensjon når alleårsregelen innføres. Velferdstinget mener at en satsning på høyere utdanning er avgjørende betydning for verdiskapning og velferd. Vi mener at et slikt vedtak også bør forplikte organisasjonen til å ta et ansvar også innad. De tillitsvalgte vil ved å ta pause fra sine studier bli forsinket i sin utdanning, og dermed mulighet til å opptjene seg pensjonspoeng. Beregning av OTP, skilles mellom innskudd og premie: Årlig innskudd utgjør: 1. stk. 100%-stilling = 2744 kr 1. stk. 35%-stilling = 960 kr Totalt for alle fem i AU = 8368 kr I tillegg kommer innskuddsomkostninger som utgjør 0,9% av det totale innskuddet, dvs 8368 kr * 0,09 = 753 kr Årlig premie for alle fem i AU utgjør: Avtaletillegg: 990 kr Medlemmstillegg 190 kr pr medlem: 190 kr * 5 = 950 kr

21 Totalt OTP for fem stk. i AU utgjør: 8368 kr kr kr kr = kr På grunn av utskiftningene i AU er ikke alt utbetalt på denne posten enda. Konto: 6720 Regnskapstjenester F.o.m. 1. januar 2007 overtok Nitschke & Borgting økonomibyrå ansvar for Velferdstingets lønnsog personaltjenester. Dette skjedde på bakgrunn av at SiO ikke lenger ønsket å påta seg dette. Det nye regnskapsbyrået har imidlertid signalisert at kostnadene vil ligge på tilsvarende nivå, dog med en liten økning. AU beholder her budsjetterte kostnader, men avventer rapport fra økonomibyrået etter omlegging av tilskuddsporteføljen. Konto: 7500 Forsikring Dekker utgifter til yrkesskadeforsikring av tillitsvalgte på arbeidsplassen, samt felles brann- og innboforsikring med Studentparlamentet for Villa Eika. Kontordrift Konto: 6510 Teknisk utstyr I 2007 ble det kjøpt inn ny pc til både sekretær og en av komitélederne. Det har derfor ikke vært behov for slike investeringer i år, men noe utskiftning av teknisk utstyr vil bli gjennomført i løpet av året. Her har også utskiftningene i AU, og dertil reduksjon i antall på kontoret, spilt inn. Konto 6710: Kontorrekvisita Utgifter til diverse kontorutstyr, møbler, annet utstyr på Villa Eika m.m. Konto: 6715: Kopieringsutgifter Velferdstinget deler på utgiftene knyttet til kopimaskinen Ingrid på Villa Eika. Denne posten skal dekke VTs andel av serviceavtale og driftskostnader knyttet til denne, samt evt. øvrige kopikostnader. Her kommer selve utgiften mot slutten av driftsåret. Konto: 6880: Aviser, tidsskrifter m.m. Per i dag deler vi utgiftene knyttet til faste abonnementer på aviser og magasiner, hvor vi deler utgiftene med Studentparlamentet. Studentparlamentet fakturerer her Velferdstinget. Konto: 6810 Telefonkompensasjon AU Følgende kriterier er lagt til grunn: Leder og nestleder får kompensert 400 kr pr. mnd. Komitéansvarlig, informasjonsansvarlig og organisasjonsansvarlig får kompensert 200 kr pr. mnd. Ytelsen er skattepliktig. Reduksjonen på revidert skyldes reduksjon i antall AU-medlemmer for mars og august. 3. Markedsføring og materiell Konto: 7300 Markedsføring Posten skal primært dekke utgifter knyttet til informasjonstiltak rettet mot SiO-studentene. Her har innkjøp av profileringsartikler og brosjyrer vært årets utgifter. Konto: 7305 Kunngjøringer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. juni kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) m.k.andenas@studentparlamentet.uio.no

Detaljer

HANDLINGSPLANSEMINAR

HANDLINGSPLANSEMINAR STUDENTPARLAMENTET I OSLO HANDLINGSPLANSEMINAR Møte nr. 1 for Studentparlamentet 13/14 24.-25. august på Sundvolden Hotel NAVN:. Page 1 of 45 TIL: Studentparlamentet ved UiO FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

Vedtekter og styringsdokument

Vedtekter og styringsdokument Vedtekter og styringsdokument Kapitteloversikt 1 Statuttar Side: 3-6 Sist revidert: 2. desember 2014 2 Valgreglement Side: 7-9 Sist revidert : 2. desember 2014 3 Forretningsorden Side: 10-11 Sist revidert:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte)

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte) fra Landsstyremøte 2 (LS2) 2010/11 26. 28. november 2010 Sørmarka kurs- og konferansesenter INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER LS2 00.05-10/11 Godkjenning av innkalling LS2 00.06-10/11 Godkjenning av saksliste

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: D107 MERK STED! Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato: 11.-12.februar Tid: Sted: Thorbjørnrud Konferansehotell Ved opprop lørdag 11/2-06 kl. 14.20 var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. Følgende

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget

Arbeidsprogram for Velferdstinget Arbeidsprogram for Velferdstinget DEL I: Organisasjon 1. Innledning Velferdstinget i Oslo er det overordnede velferdspolitiske organet for lærestedene tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo. Dette inkluderer

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer