INNKALLING OG SAKSPAPIRER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING OG SAKSPAPIRER"

Transkript

1 INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1

2 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, Handelshøgskolen BI, Norges idrettshøgskole, Politihøgskolen, Høyskolen Campus Kristiania, Det teologiske menighetsfakultet, Lovisenberg diakonale høgskole, Norges informasjonsteknologiske høyskole, Norges Musikkhøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Høyskolen Diakonova, Kunsthøgskolen i Oslo, Norges Veterinærhøgskole, Westerdals Høyskole, Bjørknes Høyskole, Atlantis Medisinske Høgskole, Norsk Gestaltinstitutt, Nordisk Institutt for Scene og Studio, NLA Høgskolen i Staffeldtsgate, Steinerhøyskolen, Høyskolen for Ledelse og Teologi, Barratt Due Musikkinstitutt, Norges Dansehøyskole, Den Norske Eurytmihøyskole, Musikkteaterhøyskolen og Folkeuniversitetene. Kopi: Hovedstyrets studentmedlemmer Velferdstingets kontrollkomité Veldferdstingets representanter i SiOs delstyrer Studentmediene og Kulturstyret Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Norsk Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig ISU v/ UiOs lokallag Det Norske Studentersamfund v/hovedstyret Ordstyrer Innkalling til Velferdstingsmøte Dette er endelig innkalling til Velferdstingets møte 13. oktober. Møtet finner sted på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 52 i Oslo, auditorium 3 i P52 Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærestedene. Det er møteplikt i Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte må du selv varsle ansvarlig for din lærestedsgruppering eller fraksjon for å finne vara. I tillegg må du varsle Velferdstingets administrasjon, hvis du ikke kan møte og din vara stiller i stedet for deg. Representanter valgt via valgforsamling må ved forfall ta kontakt med Suzanne Sagli for å finne vara. Ved spørsmål om praktisk informasjon: kontakt Sarah Sørensen på eller 2

3 Forslag til dagsorden V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrer og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan V 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøtet 1. september V 1e) Godkjenning av valgprotokoller V VT 02 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Hovedstyrets orientering O 2c) Andre orienteringer O VT 03 Organisasjon VT04 Politikk 4a) Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO V 4b) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO V VT 05 Økonomi VT 06 Godkjenninger og valg 5b) Velferdstinget driftsbudsjett 2015 V VT 07 Eventuelt 3

4 Forslag til kjøreplan 17:00 Møtestart med opprop Konstituering og orienteringer 1a) Valg av ordstyrer og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøtet 1. september 1e) Godkjenning av eventuelle valgprotokoller 17:30 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Andre orienteringer a) Velferdstinget driftsbudsjett b) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO debatt Pause (med pausebevertning) b) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO debatt Pause med snacks. Frist for innlevering av endringsforslag 20:00 4b) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO votering 20:40 4a) Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO 21:10 7) Eventuelt Møteslutt med møtekritikk (tentativt) 4

5 Saksfremlegg 1a Dato: 13. oktober 2014 Sak: 1a) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valg av ordstyrer og referent AU innstiller på følgende personer: Ordstyrer: Ingen innstilling Referent: Sarah Sørensen Saksfremlegg 1b Dato: 13. oktober 2014 Sak: 1b) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av innkalling AU innstiller på følgende: Innkallingen godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. Saksfremlegg 1c Dato: 13. oktober 2014 Sak: 1c) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av dagsorden og kjøreplan AU innstiller på følgende: Vedlagte forslag til dagsorden og kjøreplan godkjennes. For Arbeidsutvalget Kaia Marie Rosseland Morten Grinna Normann Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 5

6 Saksfremlegg 1d Dato: 13. oktober 2014 Sak: 1d) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av referatet fra Velferdstingsmøtet 1. september 2014 Referatet finner dere på: AU innstiller på følgende: Referatet godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. For Arbeidsutvalget Kaia Marie Rosseland Morten Grinna Normann Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget Saksfremlegg 1e Dato: 13. oktober 2014 Sak: 1e) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av valgprotokoller Ordstyrer legger fram valgprotokoller for godkjenning. For Arbeidsutvalget Kaia Marie Rosseland Morten Grinna Normann Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 6

7 Saksfremlegg 2a Dato: 13. oktober 2014 Sak: 2a), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Arbeidsutvalgets orientering AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Kaia Marie Rosseland Morten Grinna Normann Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget Arbeidsutvalgets orientering Perioden siden forrige møte i VT har stort sett vært preget av to ting; lansering av SHoT-undersøkelsen og saksbehandling frem til dette møtet. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) SHoT ble lagt frem Fremleggingen var et vellykket arrangement i regi av Samskipsnadene, der de overrakk et eksemplar til Bent Høie. Vi var veldig spente på resultatene, og noen var mer overraskende enn andre. Undersøkelsen vil vi bruke aktivt i vårt arbeid videre, både politisk og opp mot SiO. I forkant av fremleggingen var Velferdstinget i Bergen og Velferdstinget i Trondheim på besøk slik at vi kunne skrive en felles pressemelding og planlegge hvordan vi kan bruke resultatene i fremtiden. Dagen etter fremleggingen arrangerte vi debatt med ungdomspartiene på Chateau Neuf. Vi er veldig fornøyd med at flere ungdomspartiledere deltok på debatten og interessen de viste for undersøkelsen. Oppmøtet fra Velferdstingets representanter kunne vært bedre, derfor oppfordrer vi igjen representantene til å delta på våre arrangement. 7

8 Tildelingsmøte Saksbehandlingen frem til tildelingsmøtet har vært en omfattende prosess. Vi har hatt dialog med søkerne og vi har prøvd å hente inn ekstra informasjon der det har vært nødvendig. Dette har tatt mye tid, og har derfor ført til mindre tid til politisk arbeid. Vi har også fått ekstern hjelp til hvordan man gjør en ryddig tildeling. Nytt i år er at Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI) er med i Velferdstingets søkepott. Vi har hatt tett dialog med SiO og OSI om hvordan vi kan gjøre dette på en god måte for alle parter. Tildelingsmøtet har ofte vært et krevende møte. Vi ønsker gjerne at representantene og andre interesserte deltar på det sosiale arrangementet etterpå. Velferdstinget 2015 Vi har beregnet sammensetningen av neste Velferdsting med utgangspunkt i studentantall fra SiO. Velferdstinget 2015 blir som følgende: UiO 16 mandater HiOA 10 mandater BI 4 mandater Campus Kristiania 1 mandater Politihøyskolen 1 mandat Westerdals 1 mandat Valgforsamling 4 mandater. Valgforsamlingen for de mindre institusjonene er onsdag 15/10. Verdensdagen for psykisk helse Verdensdagen for psykisk helse er 10. oktober hvert år og det markeres med flere arrangementer over hele landet i denne perioden. VT-AU vil i år markere dette med stand fredag 10. oktober, hvor vi skal dele ut vafler, vann og kaffe, og informere forbipasserende om psykisk helse. Vi vil samtidig applaudere SP-HiOA for et godt initiativ i den forbindelse. Budsjettgjennomslag Fredag 26. september fikk arbeidsutvalget beskjed om at vi har fått gjennomslag i statsbudsjettet for 2015, der vil Høyre fremme et forslag om å tillate både sykestipend fra Lånekassen og sykepenger fra folketrygden samtidig. Dette har tidligere vært umulig, og gjort at studenter som har rett på begge typer utbetalinger har sittet igjen med mer lån som resultat av sykdommen sin. Det er ikke et veldig kostbart tiltak, men betyr mye for studenter som trenger både arbeidsinntekt og Lånekassen for å leve. Dette markerer også fremdrift i et langsiktig politisk arbeid med sykelønnsordningen over flere perioder i VT. Kunnskap Oslo Det har vært møte i Kunnskap Oslo. Studenthovedstaden kom med innspill på årsmøte om at vi ønsket en tettere dialog rundt statsbudsjettet og da spesielt om studentboliger. Dette fordi det gagner alle parter; kommunen, institusjonene og studentene. Kunnskap Oslo var positive til innspillet, men ville ikke binde seg. Det skal tas opp som en diskusjonssak en gang i løpet av hvert semester. Vi har - igjen - spilt inn tak over hodet -garanti. Forslaget ble nedstemt av bystyret i Kommunen var ikke spesielt positive, men det skal skisseres en mulig løsning på hvordan alle parter kan bidra til saken. Forslaget fra Studenthovedstaden om felles seminar om kunnskapsstrategien ble godt mottatt og vil arrangeres i forbindelse med neste årsmøte. 8

9 Nytt arrangement Vi kommer til å arrangere et frokostseminar med fokus på; hva skjer i en bydel når studenter flytter inn og hvilke konsekvenser har det for nærmiljøet. Vi har invitert Darren Smith og Per Gunnar Røe, som begge er samfunnsgeografer. Dette arrangementet vil være mandag 27. oktober fra til Media siden sist møte: Studenter er en utsatt gruppe (SHoT-undersøkelsen), Universitas, Ikke fornøyd med Høies helsesvar, Universitas, Leserinnlegg (sammen med Magnus Nystrand), Har du en K.O-ide?, Universitas, SHoT-undersøkelsen, Radio Nova, Mer om SHoT og Oslo som studentby, Radio Nova, Leserinnlegg, Din by- din sak, INSIDE, Jubler for budsjettgjennomslag, Universitas, Universitas og Radio Nova skrev og sendte fra vårt arrangement om boligkrisa sett i lys av Pikettys teorier, Ukas student, Universitas, Statsbudsjettet Vi venter i spenning på statsbudsjettet som legges frem onsdag 08. oktober. Det er alltid knyttet stor interesse til regjeringens prioriteringer på høyere utdanning, og spesielt nå som vi er på vei inn i en lokalvalgkamp og en strukturdebatt i høyere utdanning. Ved forrige statsbudsjett ble skolepenger en stor sak, hvor Velferdstinget var langt fremme i kampen mot innføring av dette. I år vil studentboliger, studiestøtte og studenthelse, spesielt psykisk helse, være viktige temaer å følge med på. VT-AU er i skrivende stund i planleggingsfasen med vårt arbeid til media rundt dette, og vi vil orientere mer på møtet og under politisk orientering. 9

10 Saksfremlegg 2b Dato: 13. oktober 2014 Sak: 2b), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Hovedstyrets orientering AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. Hovedstyrets orientering ettersendes. For Arbeidsutvalget Kaia Marie Rosseland Leder for Velferdstinget Saksfremlegg 2c Dato: 13. oktober 2014 Sak: 2c), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Andre orienteringer AU innstiller på følgende: Orienteringene tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Kaia Marie Rosseland Leder for Velferdstinget Morten Grinna Normann Nestleder for Velferdstinget Morten Grinna Normann Nestleder for Velferdstinget 10

11 Saksfremlegg 4a Dato: 13. oktober 2014 Sak: 4a), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO AU innstiller på følgende: Velferdstingets budsjettprioriteringer vedtas. Saksnotat Drøfting: Velferdstingets Arbeidsutvalg (VT-AU) fremmer budsjettprioriteringen på bakgrunn av politisk grunndokument, arbeidsprogrammet for 2014 og egne vurderinger. VT-AU har innstilt på en prioritering. Vi mener prioriteringen veier tungt fordi vi har en konkret prioritering til SiO. VT-AU understreker at rommet for å få gjennomslag for denne prioriteringen henger sammen med omfanget av søknaden om midler til demokratier, kultur og medier. Dersom rammen for budsjettsøknaden økes, vil dette gå på bekostning av vår mulighet til å prioritere bruk av semesteravgift til andre tiltak. Vedlagt er VT-AUs forslag til budsjettprioriteringer fra Velferdstinget til SiOs budsjettprosess for For Arbeidsutvalget Kaia Marie Rosseland Morten Grinna Normann Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 11

12 Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO 1. Prøveprosjekt med ambulerende rådgivningstjeneste Velferdstinget har innstilt på at SiO skal prioritere et konkret prosjekt knyttet til ambulerende rådgivning under SiO Helse. Rådgivningstjenesten er i dag et lavterskeltilbud som alle studenter i SiO kan benytte seg av. Rådgivningstjenesten driver med både gruppekurs og individuell rådgivning, og er en viktig tjeneste for at studenter som sliter litt skal få hjelp med studiemestring og gjennomføring. VT-AU ser at det er en utfordring at rådgivningstjenesten kan oppleves som utilgjengelig for studenter ved læresteder langt unna de sentrale tjenestene. I tillegg er det avgjørende for opplevelsen av SiO som relevant aktør at tjenester og tilbud er godt kjent og nært blant studentene. Et prosjekt med ambulerende rådgivningstjeneste vil være et svar på begge disse utfordringene. VT-AU forstår ambulerende rådgivningstjeneste som en ordning der en eller flere rådgivere i SiO Helse har kontor på en utdanningsinstitusjon en eller flere dager i løpet av en periode. Eksempelvis kan det løses gjennom at to rådgivere flytter opp til Norges Idrettshøgskole en dag i uken. I denne prioriteringen har vi helt bevisst latt det være rom til å tilpasse akkurat hvordan dette gjennomføres, da det er en praktisk komponent i samarbeidet mellom SiO og utdanningsinstitusjonene som må tas på individuell basis for hvert enkelt lærested. Det er flere ting som må falle på plass for at dette skal la seg gjøre. Samarbeid mellom SiO Helse, utdanningsinstitusjonene og de lokale studentdemokratiene er avgjørende. Vi vil med vilje ikke låse prosjektet til å være på en spesifikk måte, da det er et poeng i seg selv at SiO og institusjonene må være med i den konkrete utformingen av tiltaket. 12

13 Saksfremlegg 4b Dato: 13. oktober 2014 Sak: 4b), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Velferdstingets budsjettsøknad til SiO AU innstiller på følgende: 1. Rammen for budsjettsøknaden til SiO settes til 15,726 millioner kroner. 2. Velferdstingets budsjettsøknad for 2015 vedtas. 3. Dersom ikke Velferdstinget blir tildelt søknadssummen, vil kutt foregå etter ostehøvelprinsippet. 4. Arbeidsutvalget får myndighet til å utarbeide søknadsteksten som skal følge søknaden. Saksnotat Søknadene er lagt ut på og kan leses digitalt. Arbeidsutvalget oppfordrer representantene til at eventuelle endringsforslag leveres inn i forkant av VT-møtet. Etter dialog med ordstyrer presenterer arbeidsutvalget forslag til voteringsorden i saksnotatet. Foreslått voteringsorden i fire runder: 1. Maksimalrammer for tildelingene fastsettes. 2. Kuttforslag voteres over, i rekkefølgen største til minste kutt. Dette skaper en "pott". Dersom det vedtas et kuttforslag på en post, faller automatisk alle tilleggsforslag på posten. 3. Tilleggsforslag voteres over, i rekkefølgen største til minste tillegg. Dersom et forslag ikke kan vedtas uten å sprenge "potten" fra pkt 2., har det automatisk falt. 4. Helheten i tildelingsbudsjettet voteres over. 13

14 Vedlegg: 1. Forslag til budsjettsøknad a. Overordnet bakgrunn for innstilling b. Drøfting av tildeling til media, kultur og studentdemokrati c. Forslag til budsjettsøknad i tabell d. Begrunnelse post for post 2. Retningslinjer tildeling Studentdemokratier 3. Mediepolitiske tildelingskriterier 4. Kulturpolitiske tildelingskriterier 5. Avtalen mellom Velferdstinget og søknadsberettigede For Arbeidsutvalget Kaia Marie Rosseland Morten Grinna Normann Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget Forslag til budsjettsøknad Bakgrunn for tildeling Velferdstinget skal tildele midler til studentdemokratisk aktivitet, studentmedier og studentkultur. Pengene som tildeles kommer fra semesteravgiften. Velferdstinget har i år mottatt 14 søknader om tilskuddsstøtte. Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU) er det arbeidende organet som har behandlet og innstilt på søknadene. VT-AU har hatt tett dialog med flere av søkerne for å kvalitetssikre og hente inn informasjon. Velferdstinget skal tildele midler til tre ulike kategorier av søkere. Disse er 1) studentdemokratier, 2) studentmedier, og 3) kulturinstitusjoner. I kategorien studentdemokratier behandles søknader fra de øverste studentdemokratiene ved lærestedene tilknyttet SiO. I kategorien studentmedier behandles søknader fra de heldekkende studentmediene (Universitas og Radio Nova) og fra Kulturstyrets mediepott, som videre bevilger midler til de mellomstore studentmediene 14

15 (Inside, Argument, Ergo og Oslo Student-TV) og Jussbuss. I kategorien kulturinstitusjoner behandles søknaden fra Det Norske Studentersamfund, Velferdstingets Kulturstyre og Oslo studentenes Idrettsklubb. Arbeidsutvalget har valgt å behandle søknaden fra Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO) særskilt, det vil si at den ikke er plassert helt inn i en av de tre nevnte kategoriene. Vi har redegjort for dette i eget kapittel. Velferdstinget må gjøre prioriteringer på tre ulike nivå når midlene fra semesteravgiften skal fordeles. På nivå 1 må budsjettrammen vurderes. Vi må prioritere hvor mye av semesteravgiften som skal viderefordeles i Velferdstinget, og hvor mye som skal gå til andre velferdsordninger og tiltak. En høy budsjettramme vil begrense hvor mye penger som kan brukes på SiOs egne velferdstilbud, og omvendt. På nivå 2 må vi prioritere mellom de ulike kategoriene for tildeling. Altså må det gjøres en vurdering av hvor mye som skal gå til henholdsvis demokratier, medier og kultur. På nivå 3 må det prioriteres innad i hver kategori. Her må ulike søkeres behov for tilskudd veies opp mot hverandre. Et åpenbart prinsipp for tildelingen har vært å vurdere i hvilken grad søker behøver pengene det er søkt om. Dette for å skjøtte ansvaret Velferdstinget har til å fordele semesteravgiften slik at man får mest mulig velferd for pengene. På hvert av disse nivåene har VT-AU lagt flere hensyn og prinsipper til grunn for innstillingen. Det følgende er en redegjørelse for hvilke prinsipper som har vært førende på hvert nivå. Nivå 1: Vurdering av budsjettramme Det viktigste styringsdokumentet for vurdering av budsjettrammen har vært Arbeidsprogrammet for For å kunne gjennomføre saker krever det prioriteringer i bruken av semesteravgiften. Noe må prioriteres bort for at noe annet skal kunne prioriteres. Det er flere saker som er gode formål. VT-AU har innstilt på en budsjettramme med tanke på hvordan semesteravgiften best blir brukt. Vurderingen må ses i sammenheng med VTs budsjettprioriteringer til SiO. Arbeidsprogrammet har flere budsjettsaker, hvor noen av punktene er overordnet og mindre konkrete. Vi har valgt å se på punkt 4.1. Punkt 4.1 i arbeidsprogrammet: VT skal jobbe for at SiO har en helhetlig satsning på forebygging av psykiske lidelser. Punktet er overordnet og det er flere tiltak som kan gjøres på forebyggingsiden. Vi har innstilt på en hovedprioritering som både øker kunnskapen om og tilgjengeligheten til SiOs tjenester, samtidig som den i seg selv vil kunne bidra til bedre psykisk helse. Dette er viktige mål for Velferdstinget. Vi har derfor valgt en konkret hovedprioritering som vi ønsker SiO skal gjennomføre samt at vi har prioritert en god økning i budsjettrammen som skal fordeles på tildelingsmøtet. Nivå 2: Prioriteringer mellom søknadskategoriene VT-AU har valgt å ikke prioritere en konkret sum for hver av kategoriene, men hvilken av kategoriene som har mest behov og nødvendighet for satsing. Innenfor kategoriene er det også noen som har hatt større grad av behov enn andre. Vi har på 15

16 bakgrunn av dette valgt å prioritere noe høyt og for at dette skal la seg gjøre har man sett seg nødt nedprioritere andre kategorier. Det er ingen av søkerne som har fått innstilt kutt som vil føre til stopp i drift. Vi har valgt å prioritere studentkultur og Universitas. Vi ser at nødvendigheten for midler er mest prekær hos Universitas. Dette er fordi de er mer avhengig av hele søknadssummen for å kunne fortsette med samme aktivitet og drift i årene fremover. Førende prinsipp for innstillingen: 1. Grad av behov: Vi har lagt til grunn at grad av behov skal veie tungt. Hvor stor egenkapital, hvor mye aktivitet og hvilken grad de har mulighet til å få støtte fra andre steder. VT-AU har valgt å innstille på en helt nødvendig satsing på studentkultur og Universitas. Universitas har fått innstilt hele sin søkersum ettersom det anses som helt nødvending for å opprettholde samme aktivitet i studentavisen. VT-AU har valgt å også prioritere studentkultur av den bakgrunn at det er svært viktig for alle studenter og det når bredt. DNS har derfor fått innstilt på søkersummen i sin helhet og vi har innstilt på en god satsing til Kulturstyret. OSI som anses under de kulturpolitiske tildelingskriteriene og SBIO som både er en kulturinstitusjon og studentdemokrati er også innstilt med en sum vi mener er forsvarlig for å opprettholde aktiviteten slik den er i dag. Mediene er avhengige av støtte fra VT på en helt annen måte enn studentdemokratiene. De har i mye mindre grad muligheter for annen finansiering. I den grad de har det er disse inntektene ustabile og ikke nok til å drifte organisasjonene og sikre en forutsigbarhet for deres aktive og for det produktet leverer. Dette gjelder forøvrig også kulturinstitusjonene på noen punkter. Spesielt i tilfellet studentkultur er det endringer på gang, og dette er store prosesser som vil ha mye å si for student-oslo i fremtiden. Det er derfor avgjørende at kulturinstitusjonene er i stand til å fortsatt levere et solid produkt, samtidig som driften ved DNS omstruktureres. VT-AU har, både i innstillingen til enkeltsøkere og i helheten, lagt vekt på de store fellesinstitusjonene og -mediene. Nivå 3: Prioritering innenfor hver søknadskategori: Studentdemokratier, studentmedier, kulturinstitusjoner og SBIO Studentdemokratiene For budsjettåret 2015 er det 26 søknadsberettigede studentdemokratier. VT har mottatt søknader fra åtte av disse, pluss SBIO. VT-AU oppfordrer på det sterkeste studentdemokratiene som ikke har søkt om støtte til å søke enten fra VT eller KS i fremtiden. Førende prinsipper for innstillingen: Vi har lagt tildelingskriteriene for studentdemokratiene til grunn for innstillingen (se vedlegg). 16

17 Grad av behov Det øverste prinsippet for innvilget støtte. VT-AU har vektlagt hvor stort behovet er for midler hos hver enkelt søker. I vurderingen av dette har vi sett på a) størrelsen på egenkapitalen, b) muligheten til å få støtte fra andre (for eksempel fra NSO), c) nødvendigheten av satningsområdene i budsjettet og d) samsvar mellom planlagt aktivitet og budsjett. 2. Studentpolitisk aktivitet og drift VT-AU har vektlagt at Velferdstinget skal innvilge støtte til studentpolitisk aktivitet og drift. Utelukkende sosiale og kulturelle tiltak skal støttes av Kulturstyret. Dette er et viktig prinsipp for å hindre en dobbeltsubsidiering med semesteravgiftsmidlene og dermed en fordeling av noen læresteder. VT-AU har likevel vært pragmatiske når det kommer til svært små skoler hvor det er helt naturlig at studentdemokrati og sosial aktivitet glir inn i hverandre. 3. Studentantall og minimumsstøtte Å tilstrebe likhet mellom studenttall og støttesum har vært et viktig prinsipp. I tilfeller hvor grad av behov tilsier et svært høyt, eller svært lavt, behov har vi imidlertid latt grad av behov få forrang forrand studenttall som førende prinsipp. Studentdemokratiene som søker skal få minimumstøtte på kroner. Studentmediene I henhold til de mediepolitiske tildelingskriteriene er det to studentmedier som er søknadsberettigede direkte til VT, Universitas og Radio Nova. De "mellomstore" mediene får tilskudd gjennom Kulturstyrets mediepott som også fastsettes av VT. Førende prinsipper for innstillingen: 1. Mediepolitiske tildelingskriterier (se vedlegg) 2. Medieundersøkelsen 3. Grad av behov (vurdert på samme måte som for studentdemokratiene) Studentmediene er viktig for et levende studentmiljø, fungerende opplysningskanal og vaktbikkje. Studentmediene er viktig for å skape en felles identitet i Oslo og Akershus. Det er viktig å tenke på at Velferdstinget står for hovedinntekten til studentmediene. VT-AU har valgt å priorietere Universitas ettersom situasjonen det er der situasjonen er mest sårbar. Radio Nova er innstilt på en sum som vi mener er forsvarlig etter fjorårets tildeling og forventet økonomisk situasjon. Kulturinstitusjoner 1. Kulturpolitiske tildelingskriterier (se vedlegg) 2. Grad av behov 17

18 I kategorien er tre søkere vurdert, DNS, Kulturstyret og OSI. Summen av tildelingen skal sørge for et forutsigbart og levende foreningsliv og studentkultur i Oslo og Akershus. DNS har blitt spesielt prioritert i årets tildeling, blant annet grunnet den forestående omstruktureringen og nødvendige forandringen med hensyn til Chateau Neuf AS. Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO) SBIO er annerledes organisert en de andre studentdemokratiene i Velferdstinget. SBIO fungerer som både et studentdemokrati og en kulturinstitusjon for BI-studentene. SBIO er organisert mer som en kulturinstitusjon. VT-AU har tatt høyde for at SBIO både har en kulturfunksjon og dermed tildelt penger for å opprettholde kulturtilbudet og at de er et studentdemokrati og får penger til drift av dette. SBIO har en organisering av økonomien som gjør at underforeningene ikke kan søke penger av Kulturstyret. Dette er viktig å legge til grunn for innstilt sum og de er derfor tildelt et betydelig beløp som er likt fra i fjor for å kunne opprettholde kulturtilbudet for studentene. 18

19 Tilskuddsbudsjett til medier, demokrati, kultur og velferd 2015 NOK Innvilget 2013 Innvilget 2014 Budsjett Studentdemokrati: 101 Studentparlamentet ved Universitet I Oslo Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Studentstyret ved Norges Idrettshøgskole Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet Studentutvalget ved Norges Musikkhøgskole Studentutvalget ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Veterinærmedisinsk studentutvalg Studentrådet ved Kunsthøgskolen i Oslo Studentrådet ved Politihøgskolen Studentutvalget ved Barratt Due Musikkinstitutt Studentforeningen Frappé ved Norges Dansehøyskole Studentrådet på Diakonova Studentparlamentet ved Lovisenberg diakonale høgskole Studentsamfundet ved Norges Informasjonsteknologisk Høgskole Studentrådet ved Rudolf Steinerhøyskolen Studentrådet ved Høgskolen i Staffeldtsgate Studentrådet ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Sum studentdemokrati Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentmedier: 201 Universitas Radio Nova Kulturstyret-medier Sum studentmedier Kulturinstitusjoner 301 Det Norske Studentsamfund Oslostudentenes Idrettsklubb Sum kulturinstitusjoner Kulturstyret: Velferdstinget: NSO kontingent Tilskuddssøknad til SiO

20 Begrunnelse for arbeidsutvalgets innstillinger: Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Tidligere tildelt / Søknadssum Økning i prosent av fjoråret beløp 13 % Antall studenter * Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Inntekter Utgifter Resultat Finansposter Inngående egenkapital årets resultat bruk av egenkapital til årets drift Egenkapital Egenkapital - prosent av drift 31 % 23 % 17 % Historisk utvikling av egenkapitalen *gjennomsnitt høst 2013 og vår 2014 Arbeidsutvalgets begrunnelse: SP-UiO er det største studentdemokratiet, og på bakgrunn av dette samt høy aktivitet er det naturlig at de får en forholdsvis stor sum. SP-UiO har bygd ned sin egenkapital de siste årene med råd fra Velferdstinget. Den innstilte summen er satt til et nivå som VT-AU mener er forsvarlig i forhold til fortsatt drift av studentparlamentet. De har levert en god og forklarende søknad. Kuttet som er gjort er i henhold med VT-AUs prioriteringer for tildelingene. En stor del av semesteravgiften går til NSO-medlemskap. UiO er det største medlemslaget i NSO. VT-AU oppfordrer SP-UiO til å søke NSO om støtte til prosjekter. Enstemmig innstilling:

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. juni kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) m.k.andenas@studentparlamentet.uio.no

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

HANDLINGSPLANSEMINAR

HANDLINGSPLANSEMINAR STUDENTPARLAMENTET I OSLO HANDLINGSPLANSEMINAR Møte nr. 1 for Studentparlamentet 13/14 24.-25. august på Sundvolden Hotel NAVN:. Page 1 of 45 TIL: Studentparlamentet ved UiO FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Vedtekter og styringsdokument

Vedtekter og styringsdokument Vedtekter og styringsdokument Kapitteloversikt 1 Statuttar Side: 3-6 Sist revidert: 2. desember 2014 2 Valgreglement Side: 7-9 Sist revidert : 2. desember 2014 3 Forretningsorden Side: 10-11 Sist revidert:

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato: 11.-12.februar Tid: Sted: Thorbjørnrud Konferansehotell Ved opprop lørdag 11/2-06 kl. 14.20 var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. Følgende

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Informasjon om organisasjonen. Kontaktinformasjon. Brønnøysundregisteret. Revisor eller regnskapsbyrå. Søknadsstørrelse.

Informasjon om organisasjonen. Kontaktinformasjon. Brønnøysundregisteret. Revisor eller regnskapsbyrå. Søknadsstørrelse. Informasjon om organisasjonen Organisasjonens navn (obligatorisk) Det Norske Studentersamfund Organisasjonens adresse (obligatorisk) Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Organisasjonens kontonummer (obligatorisk)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001. Livet rundt studiene

Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001. Livet rundt studiene Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001 Livet rundt studiene Studentsamskipnaden i Oslo tilbyr tjenester til alle studentene ved Universitetet i Oslo, Norges idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer