INNKALLING OG SAKSPAPIRER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING OG SAKSPAPIRER"

Transkript

1 INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1

2 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, Handelshøgskolen BI, Politihøgskolen, Norges idrettshøgskole, Markedshøyskolen, Det teologiske menighetsfakultet, Lovisenberg diakonale høgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Norges Musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo, Høyskolen Diakonova, Norges Veterinærhøgskole, Norges Helsehøyskole, Norsk Gestaltinstitutt, Høgskolen i Staffeldtsgate, Norges Dansehøyskole, Barratt Due Musikkinstitutt, Steinerhøyskolen, Høyskolen for Ledelse og Teologi, Den Norske Eurytmihøyskole og Folkeuniversitetene. Kopi: Hovedstyrets studentmedlemmer Velferdstingets kontrollkomité Veldferdstingets representanter i SiOs delstyrer Studentmediene og Kulturstyret Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Norsk Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig ISU v/ UiOs lokallag Det Norske Studentersamfund v/hovedstyret Ordstyrer Innkalling til velferdstingsmøte Dette er endelig innkalling til Velferdstingets møte onsdag 31. oktober. Møtet finner sted på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Pilestredet 52 i Oslo, i auditorium 3. Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærestedene. Det er møteplikt i Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte må du selv varsle ansvarlig for din lærestedsgruppering eller fraksjon for å finne vara. Hvis du ikke vet hvem dette er, ta kontakt Arbeidstutvalget (AU). Arbeidsutvalget kan varsles via e-post til Ved spørsmål om praktisk informasjon kontakt informasjonsansvarlig Stian Lågstad: Vi oppfordrer alle til å ta en grundig kikk på VTs håndbok for tillitsvalgte: 2

3 AU innstiller på følgende: Vedlagte forslag til dagsorden og kjøreplan godkjennes. Dagsorden V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrer og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan V 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøtet 24. september V 1e) Godkjenning av valgprotokoller V VT 02 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Hovedstyrets orientering O 2c) Andre orienteringer O VT 03 Organisasjon 3a) Sammensetning av Velferdstinget V 3b) Sammensetning av Velferdstingets arbeidsutvalg D 3c) Utvidelse av Velferdstingets sekretariat V VT 04 Politikk 4a) Endring av kulturpolitiske tildelingskriterier V 4b) Endring av mediepolitiske tildelingskriterier V 4c) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO V VT 05 Økonomi 5a) Velferdstinget driftsbudsjett 2013 V VT 06 Valg VT 07 Eventuelt 3

4 Forslag til møteplan: Møtestart med opprop Konstituering og orienteringer 1a) Valg av ordstyrer og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøtet 24. september 1e) Godkjenning av eventuelle valgprotokoller 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Andre orienteringer a) Sammensetning av Velferdstinget - votering b) Sammensetning av Velferdstingets arbeidsutvalg - debatt 18:20 4a) Endring av kulturpolitiske tildelingskriterier - debatt og votering 18:25 4b) Endring av mediepolitiske tildelingskriterier - debatt og votering 18:30 Matpause 19:00 3c) Utvidelse av Velferdstingets sekretariat - debatt og votering 19:20 4c) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO - Fastsettelse av ramme - debatt og votering 19:45 5a) Velferdstinget driftsbudsjett debatt og votering 20:05 4c) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO - debatt Pause med frukt og kjeks. Frist for innlevering av endringsforslag 21:25 4c) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO - votering 21:55 Eventuelt Møteslutt og sosialt samvær! 4

5 Saksfremlegg 1a Dato: 31. oktober 2012 Sak: 1a) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valg av ordstyrer og referent AU innstiller på følgende personer: Ordstyrer: Christer Gulbrandsen Referent: Sarah Sørensen For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Signy Grape Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget Saksfremlegg 1b Dato: 31. oktober 2012 Sak: 1b) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av innkalling AU innstiller på følgende: Innkallingen godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Signy Grape Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 5

6 Saksfremlegg 1c Dato: 31. oktober 2012 Sak: 1c) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av dagsorden og kjøreplan AU innstiller på følgende: Vedlagt forslag til dagsorden For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Signy Grape Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget Saksfremlegg 1d Dato: 31. oktober 2012 Sak: 1d) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av referatet fra Velferdstingsmøte 24. september Referatet finner dere AU innstiller på følgende: Referatet godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Signy Grape Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 6

7 Saksfremlegg 1e Dato: 31. oktober 2012 Sak: 1e) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av valgprotokoller AU innstiller på følgende: Valgprotokoller godkjennes. For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Leder for Velferdstinget Signy Grape Nestleder for Velferdstinget 7

8 Saksfremlegg 2a Dato: 31. oktober 2012 Sak: 2a), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Arbeidsutvalgets orientering AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Leder for Velferdstinget Signy Grape Nestleder for Velferdstinget 8

9 Arbeidsutvalgets orientering Alle først, gratulerer så mye med Senter i Sentrum! Onsdag 17. Oktober ble bygget offisielt åpnet med brask, bram, taler og kake. Leder av Velferdstinget holdt en tale til, og på vegne av, studentene i Oslo og Akershus. Alle gjester fikk omvisning i bygget, og Senter i Sentrum har definitivt blitt veldig bra. Velferdstinget presiserte likevel på stedet at vi ikke kan lene oss fornøyd tilbake helt enda, men at studentene vil fortsette å følge med på at studentene står i sentrum også i de kommende prosessene. Det andre store som har skjedd siden sist velferdstingsmøte er at statsbudsjettet for 2013 er offentliggjort. Deltidssykemelding blir videreført ut 2013, noe som er en delvis seier for studentene. På den ene siden skulle vi gjerne sett at ordningen hadde blitt videreført, mens vi på den andre siden skal være glade for at studenter vil kunne dra nytte av mulighet for gradert sykemelding også i Med tanke på bolig er det få nyheter å melde. Bodø har blitt definert som pressområde, noe som betyr at denne gruppen nå rommer en by mer enn tidligere år. Antall studentboliger staten vil gi støtte til forblir uendret i året. Både kostnadsramme og tilskuddsnivå for bygging av studentboliger forblir det samme, men Kunnskapsdepartementet uttrykker eksplisitt at de vil se nærmere på nettopp dette i året som kommer. Finansiering av studentboligbygging er noe av det vi har trykket mest på for lobbymessig i år, og at politikerne endelig ser behovet for å juster dette er en seier. Oppfølging av tilskuddsøknader har naturlig nok tatt mye tid, både i forkant og under behandlingene. Informasjon, møter, påminnelser og behandling har krevd en god del ressurser i arbeidsutvalget. Å ha en organisasjonskonsulent med økonomisk kompetanse og evner til å samle og sammenfatte all relevant informasjon på en upolitisk og ryddig måte har vært svært nyttig for prosessen. Arbeidsutvalget har brukt tid på å presentere en gjennomarbeide søknad, og har prioritert dette fordi det er viktig for studentene. Når det kommer til sekretariatsfuksjonen i Kulturstyret er det klart at det foreløpig ikke er kapasitet i velferdstingets sekretariat til å håndtere den økte arbeidsmengden på en ønsket måte. Arbeidsutvalget innstiller derfor på å utvide sekretariatet med 20 %. Det er ikke gitt at ekstra ressurser i sekretariatet skal gå med til å håndtere oppgaver for Kulturstyret, men målet er at sekretariatet samlet sett skal ha kapasitet til å håndtere viktige oppgaver for både Velferdstinget, Studenthovedstaden og Kulturstyret. I tillegg fortsetter prosessen med å få oppgavene til å gå så glatt som mulig, for at studentenes tilbud fremdeles skal være tilfredsstillende. Hovedstyret har vært godt informert om beslutningen og prosessen, og kulturstyrets leder er involvert. Velferdstinget i Trondheim var i slutten av september på besøk i Oslo. Det ble da planlagt kampanjer for vinteren, og fordelt ansvar og arbeidsoppgaver. Hvordan pengene fra Kristian Ottosen-prisen skal brukes ble diskutert, og målet er at det på lang sikt skal komme mange til gode. Erfaringsutvekslingen og samarbeidet med andre velferdsting sees på som verdifull, både av hensyn til sparringspartnere og kontinuitet, spesielt fordi vi har motsatt valgperiode. Overlapp ble lett planlagt, og VT Trondheim er positive til å ha støttende funksjon for neste års arbeidsutvalg i VTOA. Dette for å sikre god flyt i informasjon og erfaring også på tvers av byene. 9

10 I starten av oktober var VT-AU i Amsterdam for å se på studentboliger. Turen ble finansiert gjennom midler fra NSO og medlemmene i AU selv. Det ble sett på ulike studentbyer, med det fellestrekk at de var containerboliger. Boligene var av ulik størrelse, beliggenhet og standard, men alle er interessante med tanke på den pågåend debatten om vi skal ha noe liknende i Norge. AUs konklusjon etter besøket er at uansett hvilke løsninger det velges for studentene her hjemme er det viktig at en evner å se langsiktig - studentene kan ikke bo i skadelige og falleferdige rønner, men skal ha ordentlige og trygge steder å leve. AU fikk også møte Universitetet i Amsterdam og ASVA, studentorganisasjonen i Amsterdam (http://www.asva.nl/). De orienterte om bosituasjonen i Amsterdam, som er vesentlig verre enn den vi foreløpig ser i Oslo. Det ble ellers diskutert politikk, kampanje og annet studentpolitisk arbeide. Mandag er det valgforsamling for de mindre skolene, der de skal finne representanter til Studenthovedstadens arbeidsgruppe. Det foregående året har gruppen fungert uten representanter fra de mindre skolene, da man i fjor ikke kunne finne noen som hadde anledning til å representere. Vi satser på at det kommende året vil bli knallbra med et Studenthovedstaden som er bredt representert. I tillegg har det som ellers vært løpende aktivitet i arbeisutvalget. VT-AU har hatt en samtale med valgkomiteen, hvor sammensetning av neste års AU ble diskutert. Leder og informasjonsansvarlig har hatt møte med leder av SP HiOA og styreleder i SiO om opprettelese av lokalt brukerutvalg for Akademika på HiOA. SP HiOA vil holde i prosessen på sin studieinstitusjon fremover. Sammen med Velferdstinget har vært involvert i Verdensdagen for Psykisk helse, og har stått på stand for møte å markere dagen og møte studenter. Tirsdag arrangerer VT og Oslo Røde Kors Studentlag i samarbeid kvelden Include me in - will you? på Blindern. Tema er åpen kveld med presentasjon og diskusjon om studenter og ensomhet. 7. november er det planlagt en åpen kveld om leietakeres rettigheter, i samarbeid med Leieboerforeningen. De stiller med en advokat som kan informere og svare på spørsmål knyttet til leie og boforhold, noe som forhåpentligvis vil være nyttig for mange studenter. Vi ser frem til en spennende høst i Velferdstinget. Godt møte! For Velferdstingets arbeidsutvalg Birgit Røkkum Skarstein Leder 10

11 Saksfremlegg 2b Dato: 31. oktober 2012 Sak: 2b), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Hovedstyrets orientering AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Leder for Velferdstinget Signy Grape Nestleder for Velferdstinget 11

12 Hovedstyrets orientering Hovedstyret har hatt ett styremøte siden forrige Velferdstingsmøte. Hovedstyret diskuterte budsjett og handlingsplan for Disse skal vedtas på årets siste møte i desember. Prognosen for inneværende år, tilsier at man ikke vil nå målet om et resultat på 3 % overskudd. Prognosen tilsier 0,8 % overskudd. Dette er i tråd med hva vi har orientert Velferdstinget om gjennom året. Mandag 8.oktober ble det kjent at regjeringen bevilger penger til 1000 studentboliger i Hovedstyret vedtok å søke om tilskudd til 184,9 HE, i tråd med hva man anser som realiserbart for neste år. Administrasjonen fikk fullmakt til å føye til flere byggeprosjekter, dersom det for eksempel skulle komme en avklaring rundt studentboliger i Bjørvika. Kostnadsrammen er, som Velferdstinget vet, en stor utfordring i Oslo. Kunnskapsdepartementet har signalisert at de vil se på tilskudd og ramme til neste år. Videre vedtok Hovedstyret ny prismodell for treningskort i Studentidretten, det vil si en overgang til medlemskap. Det vil fortsatt være mulig for utdanningsinstitusjonene å ha innflytelse på prisen for sine studenter, gjennom høyt eller lavt fristasjonsbidrag. Det har vært mye snakk om modulbaserte studentboliger eller midlertidige studentboliger ved semesterstart. Vi kjenner ikke til tilfeller der hvor man har fått tilskudd til å sette opp midlertidige studentboliger. Styret er imidlertid positive til slike løsninger, og vedtok et prinsipp om å etablere midlertidige modulbaserte studentboliger på barnehagetomten på Kringsjå. Utover dette er styreleder i gang med å forberede styret på endringene i samskipnadslov og forskrift, herunder søke Kunnskapsdepartementet om dispensasjon fra et krav om at et styre ikke skal bestå av flere enn ni medlemmer. Godt møte! Are Arneberg Magnus Nystrand Hanne Marie Pedersen-Eriksen Torkil Vederhus Marianne Høva Rustberggard 12

13 Saksfremlegg 2c Dato: 31. oktober 2012 Sak: 2c), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Andre orienteringer Vedlagt er skriftlig orientering fra - Kulturstyret - Universitas AU innstiller på følgende: Orienteringene tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Leder for Velferdstinget Signy Grape Nestleder for Velferdstinget 13

14 Kulturstyrets orientering ved leder Aksel Braanen Sterri Kulturstyrets fremste formål er å sikre maksimal studentvelferd per krone. Vi har prioritert å støtte foreninger som virkelig trenger pengene våre, store foreninger som søker å nå hele SiO, studentforeninger som er bærende for sitt miljø og studentforeninger som fyller en nisje. Vi opplever at vi har maktet å prioritere disse fire gruppene, men likevel sikret stabil drift for søkere som ikke faller innunder en av disse kategoriene. Kulturstyret søker å være et åpent og transparent styre. Det er essensielt at Kulturstyret er kjent for å være stabile, rettferdig og at tildelingene gjøres på et faglig og godt grunnlag med studentenes beste for øye. For å oppnå dette har vi laget interne retningslinjer som en form for selvbinding, hvor klare regler for møteoppførsel og tildelinger er laget. Dette kom som et resultat av en diskusjon på våres første møte i 2011 og har blitt fulgt opp siden den tid. Hittil i 2012 har vi mottatt søknader som totalt tilsvarer over 5,85 millioner kr fra SiOs studentforeninger og har innvilget 3 millioner kr av disse. Vi har disponibelt kroner for resten av året, og vi ser det ikke som et problem å få innvilget de resterende midlene med tanke på de knallgode søknadene vi har fått hittil i år og forventer å få framover. Som nevnt er det et mål for Kulturstyret å sikre forutsigbarhet. Det er derfor viktig at summen vi innvilger ikke skal være avhengig av når i semesteret den kommer. Som i fjor skal vi ha et ekstraordinært møte i november hvor Juss-buss og de store mediene (ERGO, Inside, Argument og OSTV) får presentere sine søknader. Disse ble i fjor tildelt til sammen rundt 1 million kroner, så det er viktig at disse søknadene behandles spesielt nøye. Dette gikk veldig godt i fjor, og vi satser på den samme suksessen i år. Til slutt: Dere i VT valgte på sist møte inn fem varamedlemmer i Kulturstyret. Disse er knallflinke og vi takker for dette. 14

15 Orientering fra Universitas Den daglige driften av Universitas går veldig fint. Det jobbes hele tiden mot målet om å bli Europas største studentavis og dette er et mål vi tror er oppfyllt innen nyttår. Økonomisk ligger vi bra i rute og vi ligger an til å holde budsjett. Bortsett fra tildeling fra Velferdstinget, er det to viktige prosesser som foregår for øyeblikket: 1. Endring av annonsesalgsystem: Vi har satt ned en arbeidsgruppe utgjort av to fra styret (leder og nestleder) samt daglig leder og sjefsredaktør. Vårt mandat har vært å se igjennom den nåværende avtalen vi har med Space Media for å se hvorvidt denne bør forlenges, revideres eller sies opp. Vi valgte i slutten av september å si opp avtalen. Arbeidet fremover vil bestå i en opprustning av den interne salgsavdelingen samt se på andre mulige løsninger. Oppsigelsestiden på tre måneder vil opphøre 31/ Ansettelse av ny sjefsredaktør: I denne og neste nummer av Universitas utlyser vi stillingen som ny Ansvarlig redaktør. Ansettelse skal være gjort i tide til at den nyansatte får vært med på årets siste utgivelse i slutten av november. I tillegg til å annonsere i eget medium utlyser vi gjennom andre studentmedier samt på NAV. Dette har vært de viktigste sakene fra et styreperspektiv. Dersom annen eller ytterligere informasjon skulle trenges eller ønskes kan jeg nås på eller Med vennlig hilsen, Espen Wilberg Styreleder for Universitas 15

16 Saksfremlegg 3a Dato: 31. oktober 2012 Sak: 3a), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Vedtektsendring; Sammensetning av Velferdstinget AU innstiller på følgende: Antall representanter i Velferdstinget i Oslo og Akershus senkes til 35. Institusjonene fordeler representantene seg imellom etter Saint-Lagüe metoden. Velferdstingets sammensetning skal oppdateres årlig, og så snart det foreligger oppdaterte tall fra studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Saksnotat Les om Saint-Lagüe metoden her: Hvordan fordelingen blir etter Saint-Lagüe-metoden, kan du se her: Arbeidsutvalget velger å innstille på å senke antall representanter i Velferdstinget til 35 av følgende årsaker: Økonomi En representant i velferdstinget koster ca 3 tusen per år, og vi legger opp til et stramt budsjett for velferdstinget 2013 der vi kutter alle steder vi kan. Selv om det vi sparer ved å fjerne to representanter fra velferdstinget ikke er veldig mye, så hjelper det likevel bunnlinja i budsjettet. Kulturen og stemningen i velferdstingsmøter Velferdstinget med dagens 37 representanter er et av norges største studentdemokratier. Arbeidsutvalget har fått tilbakemeldinger på at det kan være vanskelig og skummelt å slippe til under møtene, mest fordi det er så mange tilstedet. Arbeidsutvalget ser det derfor som hensiktsmessig å senke antall representanter. Det praktiske Med et stort velferdsting og mange bakbenkere under møter er det vanskelig å finne lokaler som passer til møtene. Arbeidsutvalget har gått inn for å ha møter jo forskjellige læresteder, men praktiske problemer som dårlig akustikk og tekniske løsninger gjør at møtene ikke blir så bra som de kunne blitt. Arbeidsutvalget tror det blir enklere å gjennomføre møter med færre i velferdstinget. 16

17 Forslagene fra forrige velferdstingsmøte 5 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus Hvor: 2-2, linje 52 i tillegg til sak 3d. Levert av: Velferdstingets arbeidsutvalg Hva: Tillegg Forslag til sak: Sak 3d) Vedtektsendring; Sammensetning av Velferdstinget Forslaget: Velferdstinget i Oslo og Akershus består av 35 (eller det VT bestemmer seg for) representanter. VEDTAK Behandles på neste møte 6 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus Hvor: 2-2, linje 52 i tillegg til sak 3d. Levert av: Eirik Borander (SD) Hva: Tillegg Forslag til sak: Sak 3d) Vedtektsendring; Sammensetning av Velferdstinget Forslaget: Velferdstinget i Oslo og Akershus består av 37 representanter. VEDTAK Behandles på neste møte 7 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus Hvor: 2-2, linje 52 i tillegg til sak 3d. Levert av: Svein Tømmerdal (BL) Hva: Tillegg Forslag til sak: Sak 3d) Vedtektsendring; Sammensetning av Velferdstinget Forslaget: 40 representanter i Velferdstinget med vekttall på VEDTAK Behandles på neste møte Forslag 5 Antall representanter senkes til 35 og fordeles etter Saint-Lagüe metoden. Lærestedene med færre enn 1500 semesterregistrerte går sammen som i dag som én fraksjon, noe som betyr at Politihøgskolen og Norges Idrettshøgskole ikke blir blant de mindre høgskolene. Fordelingen blir som følger: Studenttall Antall representanter UiO 26, HiOA 16, BI 6,646 4 Politihøgskolen 1,658 1 Norges Idrettshøgskole 1,521 1 De mindre høgskolene 7,399 4 = 60,637 = 35 17

18 Forslag 6 Antall representanter forblir 37 og fordeles etter Saint-Lagüe metoden. Lærestedene med færre enn 1500 semesterregistrerte går sammen som i dag som én fraksjon, noe som betyr at Politihøgskolen og Norges Idrettshøgskole ikke blir blant de mindre høgskolene. Fordelingen blir som følger: Studenttall Antall representanter UiO 26, HiOA 16, BI 6,646 4 Politihøgskolen 1,658 1 Norges Idrettshøgskole 1,521 1 De mindre høgskolene 7,399 5 = 60,637 = 37 Forslag 7 Antall representanter heves til 40 og fordeles etter Saint-Lagüe metoden. Lærestedene med færre enn 1500 semesterregistrerte går sammen som i dag som én fraksjon, noe som betyr at Politihøgskolen og Norges Idrettshøgskole ikke blir blant de mindre høgskolene. Fordelingen blir som følger: Studenttall Antall representanter UiO 26, HiOA 16, BI 6,646 4 Politihøgskolen 1,658 1 Norges Idrettshøgskole 1,521 1 De mindre høgskolene 7,399 5 = 60,637 = 40 For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Leder for Velferdstinget Stian Lågstad Informasjonsansvarlig for Velferdstinget 18

19 Vedtektsendringer Gjeldende vedtekter: Endring 2-2 Fra: 2-2 Lærestedets antall representanter Hvert lærested tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus med minst 1500 semesterregistrerte studenter velger én representant til Velferdstinget per 1500 semesterregistrerte studenter. Hvert lærested tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus med færre enn 1500 semesterregistrerte studenter deltar i en felles valgforsamling til Velferdstinget. Lærestedet velger en representant til valgforsamlingen per påbegynte 500 semesterregistrerte studenter. Fra valgforsamlingen til Velferdstinget velges en representant per 1500 semesterregistrerte studenter beregnet på bakgrunn av den samlede studentmassen ved lærestedene som inngår i valgforsamlingen. Valg i valgforsamlingen skjer etter nøyere instruks i Reglement for valgforsamling til Velferdstinget i Oslo og Akershus. Til: 2-2 Lærestedets antall representanter Hvert lærested tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus med minst 1500 semesterregistrerte studenter får plasser i Velferdstinget basert på Saint-Lagüe metoden. Hvert lærested tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus med færre enn 1500 semesterregistrerte studenter deltar i en felles valgforsamling til Velferdstinget. Lærestedet velger en representant til valgforsamlingen per påbegynte 500 semesterregistrerte studenter. Lærestedene som deltar på valgforsamling velger representanter til Velferdstinget på bakgrunn av den samlede studentmassen ved lærestedene som inngår i valgforsamlingen og etter Saint-Lagüe metoden. Velferdstingets sammensetning skal oppdateres årlig, og så snart det forligger oppdaterte tall fra studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. 19

20 Valg i valgforsamlingen skjer etter nøyere instruks i Reglement for valgforsamling til Velferdstinget i Oslo og Akershus. Velferdstinget består av 35 studenter. 20

21 Saksfremlegg 3b Dato: 31. oktober 2012 Sak: 3b), Diskusjonssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Vedtekts- og reglementsendring; Sammensetning av Velferdstingets arbeidsutvalg AU innstiller på følgende: Arbeidsutvalget skal bestå av 3 personer på heltid (100 %) og 2 på deltid (35 %). Leder (100 %) Nestleder (100 %) Informasjonsansvarlig (100 %) Politisk rådgiver (35 %) Politisk rådgiver (35 %) Totalt utgjør dette frikjøp av tid på 370 % Dissens Signy Grape: Arbeidsutvalget skal bestå av 3 personer på heltid (100%) og 3 på deltid (35%). Leder (100 %) Nestleder (100 %) Informasjonsansvarlig (100 %) Politisk rådgiver (35 %) Politisk rådgiver (35 %) Profileringsansvarlig (35%) Totalt utgjør dette frikjøp av tid på 405 % - Endringen finansieres ved å redusere AUs innstilte sum for Kulturstyrets tilsvarende kostnaden for et AUmedlem, kr

22 Saksnotat Dersom man vil diskutere andre sammensetninger av Velferdstingets arbeidsutvalg krever det andre vedtektsendringer enn det arbeidsutvalget har foreslått, og vedtektsendringer må være sendt inn 10 dager før møte. Likevel kan Velferdstinget velge å gå mot egne vedtekter med ⅔ flertall og velge en annen sammensetning. Sammensetningen AU har sett på ulike løsninger for AUs sammensetning, som å opprettholde dagens størrelse eller redusere til fire medlemmer på heltid. Denne er ikke en løsning dersom man ønsker å ivareta en sunn økonomi i Velferdstinget. Ved å fortsette å ha to deltidsverv i arbeidsutvalgetmuliggjør dette at fortsatt mange studenter kan engasjere seg. Flere av institusjonene i SiO tilbyr studieprogram der det ikke er mulig å ta permisjon i kalenderåret. Forslaget om å ha fire personer sittende på heltid er problematisk på flere måter. Først og fremst får man et redusert mangfold i AU, noe som kan påvirke debattklimaet og dermed den politiske produktiviteten. Det innebærer også en tilnærmet like stor kostnad som i dag. Det største problemet med å kun ha heltidsverv er det vil utelukke en del søkere fra tilknyttede utdanningsinstitusjoner som ikke har mulighet til å sitte på heltid i valgåret til VT. AU ønsker å presisere at en reduksjon av neste års AU ikke er en god løsning, men rent økonomisk sett er det uunngåelig. Dersom Velferdstinget ønsker å opprettholde størrelsen på AU slik det er i dag, kan man møte på et problem om man ikke skulle få innvilget hele søknadssummen. Å fortsette å spise av egenkapitalen slik som man har gjort tidligere er ikke lenger forsvarlig når man nå ligger på et nivå som er nødvendig for VTs likviditet. AU gjentar at det ikke gjort en utredning basert på hva man mener er en hensiktsmessig størrelse på VTs arbeidsutvalg, men basert på hva man mener er mulig innenfor budsjettrammen. Neste års VT kan jobbe for at vervet tilbakeføres, men under tryggere økonomiske premisser. Begrunnelse for dissensen: Dissenstakeren mener det er svært uheldig å skulle redusere Arbeidsutvalgets kapasitet. Med flertallsinnstillingen vil det være fullt mulig å drifte Velferdstinget og holde Velferdstingsmøter. Derimot må den politiske ambisjonen på vegne av Velferdstinget, og slik igjen studentvelferden i Oslo, Akershus og nasjonalt, reduseres. VT har markert seg som mer enn bare et studentting for studentvelferd i SiO, men også som en interesseorganisasjon for all studentvelferd. VT, som den nest største studentorganisasjonen i Norge, kan ikke være bekjent av å ha mindre ambisjoner eller være lavere bemannet enn tilsvarende eller mindre institusjoner som for eksempel studentparlamentene ved UiO og HiOA. VT har også ambisjoner om fast representasjon i NSO, som er den klart mest innflytelsesrike studentorganisasjonen i Norge, og det er vanskelig å se hvordan man skal ha tid til dette. 22

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. juni kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Vedtekter og styringsdokument

Vedtekter og styringsdokument Vedtekter og styringsdokument Kapitteloversikt 1 Statuttar Side: 3-6 Sist revidert: 2. desember 2014 2 Valgreglement Side: 7-9 Sist revidert : 2. desember 2014 3 Forretningsorden Side: 10-11 Sist revidert:

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato: 11.-12.februar Tid: Sted: Thorbjørnrud Konferansehotell Ved opprop lørdag 11/2-06 kl. 14.20 var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. Følgende

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

HANDLINGSPLANSEMINAR

HANDLINGSPLANSEMINAR STUDENTPARLAMENTET I OSLO HANDLINGSPLANSEMINAR Møte nr. 1 for Studentparlamentet 13/14 24.-25. august på Sundvolden Hotel NAVN:. Page 1 of 45 TIL: Studentparlamentet ved UiO FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) m.k.andenas@studentparlamentet.uio.no

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

Større sosiale forskjeller

Større sosiale forskjeller Studentsvindlere lopper Lånekassen for 72 mill. Nyhet, side 7 Forveksla India med Indonesia UiO sendte 1,2 mill. til feil land Nyhet, side 12 Sykepleiereksamen: 44% strøk Nyhet, side 13 Chateau Neuf 200

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer