Økonomireglement for Studenttinget NTNU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomireglement for Studenttinget NTNU"

Transkript

1 Økonomireglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på STi-møte Sist endret på møte Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser 1.2 Ansvarsforhold 2 Regnskapsførsel 2.1 Regnskapsførsel Regnskapsår Valg av revisor Fullmakter Ansettelser Tilsetting og lønning av ekstrahjelp Lønning av tillitsvalgte og ansatte Utbetalinger Reisekostnader Utgifter til mat Bestilling av biletter over konto 2.2 Driftsmidler 2.3 Budsjett Budsjett Studenttinget NTNU 2.4 Regnskap Regnskap Studenttinget NTNU 2.5 Økonomirutiner Regskapsrapporter Økonomireglement Studenttinget NTNU Kontoplan side 1

2 0 Innledning Studenttinget NTNU 0.1 Mål Holde Studenttinget NTNUs tillitsvalgte og ansatte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 0.2 Informasjon Alle nyvalgte AU-medlemmer og nytilsatte konsulenter skal bli informert om disse reglene og underskrive et eksemplar av dem, som blir oppbevart i personalarkivet. Når nytt AU tiltrer tas økonomirutinene opp som sak i løpet av januar. 0.3 Endringer Økonomireglementet vedtas med 2/3 flertall. 0.4 Gyldighet Økonomirutiner er underlagt «Reglement for Studenttinget NTNU». Økonomirutinene ble vedtatt på STi-møte den Om organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser STi: Studenttinget NTNU AU: Studenttinget NTNUs arbeidsutvalg KK Studenttinget NTNUs kontrollkomite Kons: Studenttinget NTNUs konsulent 1.2 Ansvarsforhold STi: Vedtak med økonomiske konsekvenser for organisasjonen skal vise til hvordan kostnadene skal dekkes inn innenfor gjeldene budsjett. Dersom vedtak gjort av Studenttinget NTNU strider mot Studenttinget NTNUs budsjett, går budsjettet foran. KK: Skal kontrollere organisasjonens bruk av midler. KK skal se til at økonomiske disposisjoner er i samsvar med lovlige vedtak i organisasjonen. KK skal ha tilsendt regnskapsrapporter som blir lagt frem for AU. Revisor: Den som skal se til at regnskapet er ført i samsvar med eksterne lover og forskrifter, og at plikter overfor det offentlige blir fulgt. Revisor ser også til at regnskapet blir ført i samsvar med god regnskapsskikk. Revisor gir innstilling om regnskapet. AU: Leder: AU gir innspill til budsettsøknad og blir orientert via månedsrapporter i forhold til den økonomiske situasjonen. AU disponerer STis midler etter retningslinjer (budsjett). AU-vedtak som har økonomiske konsekvenser skal ha med henvisning til hvordan dette kan dekkes inn innenfor gjeldene budsjett. AU har ansvaret for å se til at vedtak som er gjort i organet blir fulgt opp. Økonomiansvarlig i AU. Leder har det overordnede ansvar for å holde de økonomiske disposisjoner innenfor vedtak fattet av Studenttinget NTNU. Leder har også ansvaret for sikre at alle bilag i regnskapet blir anvist og godkjenne alle fakturaene for utbetaling. Konsulent: Konsulent kan ikke på egen hånd binde organisasjonen på noen måte uten etter særskilt fullmakt fra AU. Konsulent er ansvarlig for å klargjøre alle typer bilag for regnskapsføring. Etter bilagene er ansvist sørger konsulent for at regningene blir betalt. Konsulent er ansvarlig for å lage utbetalingsanvisninger. Konsulent skal foreta budsjettkontroll i henhold til god regnskapsskikk og gjeldende lovgivning og legge frem regnskapsrapporter for AU. Konsulent skal revidere halvårsbudsjett innen utgangen av juli. Konsulent kan gjøre innkjøp til daglig drift. 2 Regnskapsførsel side 2

3 2.1 Regnskapsførsel Regnskapsår Regnskapet følger kalenderåret Valg av revisor AU velger revisor Fullmakter: Leder: Har fullmakt til å godkjenne fakturaer/regninger for utbetaling sammen med konsulent. Kons.: Konsulent har etter fullmakt rett til å bestille varer eller tjenester på Studenttinget NTNUs vegne som angår den ordinære driften. Dersom denne tilvisningsretten skal endres eller midlertidig overføres til noen annen i AU, skal dette gjøres i egne vedtak. Konsulent som har fullmakt til å foreta disposisjoner på vegne av Studenttinget NTNU, kan ikke overføre denne retten uten vedtak i AU. Studenttinget NTNUs bankkonti disponeres av konsulentene til Studenttinget NTNU Tilsetting og lønning av personalhjelp: Tilsetting av ekstra og midlertidig personalhjelp skal gjøres etter vedtak i AU. Vernepliktskontakt ansettes etter vedtak i AU. Datadrifter ansettes i samråd med Velferdstinget og studentrådene. Det skal i hvert enkelt tilfelle der tilsetting finner sted, settes opp arbeidskontrakt jfr. Arbeidsmiljøloven. Arbeidsoppgavene skal også defineres gjennom en stillingsinstruks. Kontrakten skal signeres av den tilsatte og arbeidsgiver Lønning av tillitsvalgte og ansatte: Lønn og honorar utbetales etter NTNUs lønnsutbetalingsperioder, dvs den 12 i måneden for fastlønn og den 20 i måndeden for honorar. Ansatte: Konsulent: Studenttinget NTNU har ansatt to konsulent i til sammen 160% stilling. Konsulent lønnes i henhold til egen arbeidsavtale gjennom NTNU. Tillitsvalgte: Leder/fag- og forskningspolitisk nestleder/ organisatorisk nestleder: Vervet er en heltidsstilling og lønnen fastsettes av NTNU. Det utbetales feriepenger. Lønn utbetales for 11 måneder. AU medlemmer: Vervet godtgjøres tilsvarende 25 % av lønnstrinn til ledelsen. Honorar utbetales for de månedene vedkommende sitter aktivt i vervet og maks 10 måneder Utbetalinger: Innkjøp og andre disposisjoner som medfører økonomiske forpliktelser for Studenttinget NTNU må være hjemlet i vedtak gjort av Studenttinget NTNU eller AU. Dette er enten en fullmakt til konsulent, et spesifikt vedtak om å foreta en slik disposisjon eller som en del av et større hele. Konsulent har anledning til å opprette konto hos leverandør i samråd med leder Reisekostnader: Alle reiser og reisemåte må på forhånd godkjennes av leder i hvert enkelt tilfelle. Ved reiser dekker Studenttinget NTNU normalt kostnader tilsvarende billigste reisemåte. Eventuelt andre reisemåter må godkjennes av leder. Dette gjelder for: AU, konsulent og de studenter som sendes på Studenttinget NTNUs regning. Studenttinget NTNU følger Statens regulativ når det gjelder kjøregodtgjørelse. side 3

4 Reiseutgifter refunderes etterskuddsvis, og når nødvendig dokumentasjon og gyldig bilag forelegges konsulent Utgifter til mat: Ved reiser av minimum 1 døgns varighet for AU/konsulent eller andre som reiser på Studenttinget NTNU sin regning, dekkes utgiftene til mat med 80% av Statens satser uten at det trenger å foreligge kvittering. Ved utenlandsreiser, dekkes utgiftene til mat med 100% av Statens innenlandske satser, uten at det trenger å foreligge kvittering. Utgifter til mat dekkes ved reiser i forbindelse med Studenttinget NTNUs virksomhet, men bare der dette allerede ikke er dekket i selve arrangementet På arrangementer i Studenttinget NTNU eller Arbeidsutvalgets regi hvor det er felles bespisning på restaurant e.l., dekker Studenttinget NTNU utgifter med inntil kr pr. person. Det er AU som i hvert enkelt tilfelle bestemmer hvorvidt utgiftene skal dekkes av Studenttinget NTNU. Utgifter til alkoholholdige drikkevarer dekkes ikke av Studenttinget NTNU. Ved pålagt sammenhengende arbeidstid utover 10 timer dekker Studenttinget NTNU utgifter til mat for AU/konsulent med inntil kr. 150,- pr. gang pr. person. Utgifter dekkes mot kvittering, og gis ikke som diett. Med pålagt arbeidstid menes faste møter som AU har besluttet å delta på samt perioder med særlig stort arbeidspress hvor leder har besluttet at arbeidstid utover 10 timer er nødvendig Reiser Som en hovedregel skal reiser i forbindelse med Studenttinget NTNU bookes gjennom konsulent, og reiser i forbindelse med NSO skal bookes gjennom Travellink. Ved reiser som skal dekkes av Studenttinget NTNU, skal kvitteringer returneres til Studenttinget NTNU innen tre uker etter reisens slutt sammen med utfylt reiseregning. Dersom dette ikke returneres innen fristen må vedkommende dekke utgiftene sine selv. Som hovedregel gis det det ikke reiseforskudd. Leder kan i hvert enkelt tilfelle vurdere om det kan gis. 2.2 Driftsmidler NTNU: Studenttinget NTNU søker om driftsstøtte til Styret ved NTNU på lik linje som fakultetene. Studenttinget NTNU får tilskudd etter behandling i Styret, under budsjettbehandlingen. «Bevilgningen skal nyttes til den daglige driften av Studenttinget NTNU, som lønnsutgifter, kontorutgifter, møteutgifter o.l.». 2.3 Budsjett Budsjett Studenttinget NTNU Budsjettet utarbeides av Leder og AU i samarbied med konsulent. Budsjettet legges frem som orienteringssak for Studenttinget NTNU når driftsmidlene er mottatt, og ses i sammenheng med arbeid kommende år. Inntektsposter: Overføringer fra NTNU Andre overføringer Utgiftsposter: Personalkostnader Andre driftskostnader Søknad om driftsmidler som sendes utarbeides på bakgrunn av foregående års regnskap med justering i forhold til planlagt aktivitet. Det kan også sendes søknad om ekstraordinære midler. 2.4 Regnskap Regnskap STi Regnskapet føres av Studenttinget NTNU sin konsulent etter anvisninger fra Studenttinget NTNU. Regnskapsfører legger frem økonomirapporter for AU etter forespørsel. side 4

5 2.5 Økonomirutiner Regnskapsrapporter For at AU skal klare å følge med i hva som skjer på økonomisiden i organisasjonen, settes det opp regnskapsrapporter hver måned. Konsulent tar disse opp med leder Økonomirutiner Studenttinget NTNU Utbetalingsanvisninger og anvisninger av regninger: Konsulent: Bilagene påføres kontonummer og tekst. Ordner/lager utbetalingsanvisninger. Det vises til økonomiske avtaler eller enkeltvedtak. Utbetalingsanvisninger signeres av både leder og konsulent. Leder: Har ansvaret for å godkjenne alle fakturaer/utbetalingsanvisninger i regnskapet før utbetaling. Nestledere Signerer refusjonsbilag som gjelder utlegg foretatt av leder Kontoplan Det er utarbeidet en felles kontoplan for Studenttinget NTNU og studentrådene ved NTNU. side 5

6 KONTOPLAN Kontogruppe Konto Bank Kasse 10 Overføringer/Inntekter 101 Overføringer fra NTNU Overføringer fra NTNU Studenttinget Overføringer fra NTNU HF og SVT Overføringer fra NTNU IME og NT Overføringer fra NTNU IVT, IØT og AB Overføringer fra NTNU DMF Overføringer fra NTNU DION 102 Overføringer Prosjektmidler 103 Overføringer/Tilbakeføring NSU 104 Overføringer DION 105 Bokskapgebyr DMF 106 Andre inntekter 20 Kontordrift 201 Kontorrekvisita Kontorrekvisita Studenttinget Kontorrekvisita HF og SVT Kontorrekvisita IME og NT Kontorrekvisita IVT, IØT og AB Kontorrekvisita DMF 202 Telefon Telefon Studenttinget Telefon HF og SVT Telefon IME og NT Telefon IVT, IØT og AB Telefon DMF 203 Mobiltelefon Mobiltelefon Studenttinget Mobiltelefon HF og SVT Mobiltelefon IME og NT side 6

7 203-5 Mobiltelefon IVT, IØT og AB Mobiltelefon DMF 204 Porto Porto Studenttinget Porto HF og SVT Porto IME og NT Porto IVT, IØT og AB Porto DMF 205 Kopiering Kopiering Studenttinget Kopiering HF og SVT Kopiering IME og NT Kopiering IVT, IØT og AB Kopiering DMF 206 Aviser Aviser Studenttinget Aviser HF og SVT Aviser IME og NT Aviser IVT, IØT og AB Aviser DMF 207 Faglitteratur/Bøker Faglitteratur/Bøker Studenttinget Faglitteratur/Bøker HF og SVT Faglitteratur/Bøker IME og NT Faglitteratur/Bøker IVT, IØT og AB Faglitteratur/Bøker DMF 208 Kontorutstyr og Inventar (Innkjøp/vedlikehold) Kontorutstyr og Inventar (Innkjøp/vedlikehold) Studenttinget Kontorutstyr og Inventar (Innkjøp/vedlikehold) HF og SVT Kontorutstyr og Inventar (Innkjøp/vedlikehold) IME og NT side 7

8 Studenttinget NTNU Kontorutstyr og Inventar (Innkjøp/vedlikehold) IVT, IØT og AB Kontorutstyr og Inventar (Innkjøp/vedlikehold) DMF 209 Leie og vedlikehold av kontormaskiner Leie og vedlikehold av kontormaskiner Studenttinget Leie og vedlikehold av kontormaskiner HF og SVT Leie og vedlikehold av kontormaskiner IME og NT Leie og vedlikehold av kontormaskiner IVT, IØT og AB Leie og vedlikehold av kontormaskiner DMF 210 Datadrifter Datadrifter Studenttinget Datadrifter HF Datadrifter SVT Datadrifter IME Datadrifter NT Datadrifter IVT Datadrifter IØT Datadrifter AB Datadrifter DMF 30 Seminar / Møter / Kurs / Representasjon 301 Interne kurs og seminarer Interne kurs og seminarer Studenttinget Interne kurs og seminarer HF Interne kurs og seminarer SVT Interne kurs og seminarer IME Interne kurs og seminarer NT Interne kurs og seminarer IVT Interne kurs og seminarer IØT Interne kurs og seminarer AB Interne kurs og seminarer DMF 302 Eksterne kurs, seminarer og konferanser Eksterne kurs, seminarer og konferanser Studenttinget Eksterne kurs, seminarer og konferanser HF Eksterne kurs, seminarer og konferanser SVT Eksterne kurs, seminarer og konferanser IME Eksterne kurs, seminarer og konferanser NT Eksterne kurs, seminarer og konferanser IVT Eksterne kurs, seminarer og konferanser IØT Eksterne kurs, seminarer og konferanser AB Eksterne kurs, seminarer og konferanser DMF side 8

9 303 Møteutgifter med mer Møteutgifter med mer Studenttinget Møteutgifter med mer HF Møteutgifter med mer SVT Møteutgifter med mer IME Møteutgifter med mer NT Møteutgifter med mer IVT Møteutgifter med mer IØT Møteutgifter med mer AB Møteutgifter med mer DMF 304 Diverse sosiale aktiviteter Diverse sosiale aktiviteter Studenttinget Diverse sosiale aktiviteter HF Diverse sosiale aktiviteter SVT Diverse sosiale aktiviteter IME Diverse sosiale aktiviteter NT Diverse sosiale aktiviteter IVT Diverse sosiale aktiviteter IØT Diverse sosiale aktiviteter AB Diverse sosiale aktiviteter DMF 305 Representasjon internt Representasjon internt Studenttinget Representasjon internt HF Representasjon internt SVT Representasjon internt IME Representasjon internt NT Representasjon internt IVT Representasjon interntiøt Representasjon internt AB Representasjon internt DMF 306 Representasjon eksternt Representasjon eksternt Studenttinget Representasjon eksternt HF Representasjon eksternt SVT Representasjon eksternt IME Representasjon eksternt NT Representasjon eksternt IVT Representasjon eksternt IØT Representasjon eksternt AB Representasjon eksternt DMF 40 Reiseutgifter og billetter 401 Reiseutgifter og billetter Reiseutgifter og billetter Studenttinget Reiseutgifter og billetter HF Reiseutgifter og billetter SVT Reiseutgifter og billetter IME Reiseutgifter og billetter NT Reiseutgifter og billetter IVT Reiseutgifter og billetter IØT Reiseutgifter og billetter AB Reiseutgifter og billetter DMF side 9

10 402 Reiseutgifter og billetter Nasjonalt (NSU) Reiseutgifter og billetter Nasjonalt (NSU) Studenttinget Reiseutgifter og billetter Nasjonalt (NSU) HF Reiseutgifter og billetter Nasjonalt (NSU) SVT Reiseutgifter og billetter Nasjonalt (NSU) IME Reiseutgifter og billetter Nasjonalt (NSU) NT Reiseutgifter og billetter Nasjonalt (NSU) IVT Reiseutgifter og billetter Nasjonalt (NSU) IØT Reiseutgifter og billetter Nasjonalt (NSU) AB Reiseutgifter og billetter Nasjonalt (NSU) DMF 50 Diverse personalkostnader 501 Bespisning i forbindelse med overtid Bespisning i forbindelse med overtid Studenttinget Bespisning i forbindelse med overtid HF og SVT Bespisning i forbindelse med overtid IME og NT Bespisning i forbindelse med overtid IVT, IØT og AB Bespisning i forbindelse med overtid DMF 502 Kursing administrativt personale Kursing administrativt personale Studenttinget Kursing administrativt personale HF og SVT Kursing administrativt personale IME og NT Kursing administrativt personale IVT, IØT og AB Kursing administrativt personale DMF 503 Sekretærpotten /Annum Sekretærpotten /Annum Studenttinget Sekretærpotten /Annum HF og SVT Sekretærpotten /Annum IME og NT Sekretærpotten /Annum IVT, IØT og AB Informasjon/Reklamemateriale 601 Reklame og annonser Reklame og annonser Studenttinget Reklame og annonser HF Reklame og annonser SVT Reklame og annonser IME Reklame og annonser NT Reklame og annonser IVT Reklame og annonser IØT Reklame og annonser AB Reklame og annonser DMF side 10

11 602 Trykksaker Trykksaker Studenttinget Trykksaker HF Trykksaker SVT Trykksaker IME Trykksaker NT Trykksaker IVT Trykksaker IØT Trykksaker AB Trykksaker DMF 603 Informasjon og profileringsartikler Informasjon og profileringsartikler Studenttinget Informasjon og profileringsartikler HF Informasjon og profileringsartikler SVT Informasjon og profileringsartikler IME Informasjon og profileringsartikler MT Informasjon og profileringsartikler IVT Informasjon og profileringsartikler IØT Informasjon og profileringsartikler AB Informasjon og profileringsartikler DMF 604 Gaver Gaver Studenttinget Gaver HF Gaver SVT Gaver IME Gaver NT Gaver IVT Gaver IØT Gaver AB Gaver DMF 70 Diverse 701 Revisjonshonorar Revisjonshonorar Studenttinget Revisjonshonorar HF og SVT Revisjonshonorar IME og NT Revisjonshonorar IVT, IØT og AB Revisjonshonorar DMF 702 Forsikring Forsikring Studenttinget Forsikring HF og SVT Forsikring IME og NT Forsikring IVT, IØT og AB Forsikring DMF side 11

12 703 Konsulentbistand Konsulentbistand Studenttinget Konsulentbistand HF Konsulentbistand SVT Konsulentbistand IME Konsulentbistand NT Konsulentbistand IVT Konsulentbistand IØT Konsulentbistand AB Konsulentbistand DMF 704 PC-fond PC-fond Studenttinget PC-fond Studentrådene HF OG SVT PC-fond Studentrådene IME og NT PC-fond Studentrådene IVT, IØT og AB PC-fond DMF 705 Prosjektmidler 706 Diverse Diverse Studenttinget Diverse HF Diverse SVT Diverse IME Diverse NT Diverse IVT Diverse IØT Diverse AB Diverse DMF 707 DION??? Driftsutgifter DION Reiseutgifter DION Sosiale utgifter DION Diverse DION 708 Veldedighet 80 Finansinntekter-/kostnader og gebyrer 801 Gebyrer og avgifter Gebyrer og avgifter Studenttinget Gebyrer og avgifter HF og SVT??? Gebyrer og avgifter IME og NT Gebyrer og avgifter IVT, IØT og AB Gebyrer og avgifter DMF side 12

13 802 Renter av innskuddskonti Renter av innskuddskonti Studenttinget Renter av innskuddskonti HF og SVT Renter av innskuddskonti IME og NT Renter av innskuddskonti IVT, IØT og AB Renter av innskuddskonti DMF 90 Kreditorer og debitorer 901 Kreditorer Kreditorer Studenttinget Kreditorer HF Kreditorer SVT Kreditorer IME Kreditorer NT Kreditorer IVT Kreditorer IØT Kreditorer AB Kreditorer DMF Kreditorer DION 902 Debitorer Debitorer Studenttinget Debitorer HF Debitorer SVT Debitorer IME Debitorer NT Debitorer IVT Debitorer IØT Debitorer AB Debitorer DMF Debitorer DION side 13

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning 7.1.2 Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 7.1.3 Informasjon Alle nyvalgte medlemmer

Detaljer

REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP)

REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 Definisjoner/forkortelser/informasjon

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1. Innledning Økonomireglementet,

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO

ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO ØKONOMIREGLEMENT FOR NSO Vedtatt av NSOs landsstyre på LS5 31.05.2015. Gjeldende fra 1.7.2015 OM ØKONOMIREGLEMENTET I henhold til vedtektenes 15.3 regulerer økonomireglementet økonomistyringen og rutiner

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR ANSA REVIDERT JUNI 2010

ØKONOMIREGLEMENT FOR ANSA REVIDERT JUNI 2010 ØKONOMIREGLEMENT FOR ANSA REVIDERT JUNI 2010 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser

Detaljer

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET 1.0 GENERELT 1.1 Disse retningslinjene gjelder all drift tilknyttet Studentparlamentets virksomhet og hjemlet i reglement for Studentparlamentet ved Universitetet

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Økonomireglement for Berg kommune

Økonomireglement for Berg kommune Økonomireglement for Berg kommune Vedtatt av Berg kommunestyre den 16.12.2008 i sak 85/08. Vedtaks-/endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato og/eller saksnummer Kommunestyret 16.12.08 sak 85/08 Innholdsfortegnelse

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET I WIKIMEDIA NORGE

INSTRUKS FOR STYRET I WIKIMEDIA NORGE Wikimedia Norge Vedtatt i styremøte 1.september 2010. INSTRUKS FOR STYRET I WIKIMEDIA NORGE 1.0 Denne instruksen regulerer arbeidet til styret i Wikimedia Norge. Instruksen inneholder rutiner og prosedyrer

Detaljer

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. Vedtatt på årsmøtet 10. mars 2015. 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

Detaljer

Økonomiske rutiner kolbotn IL

Økonomiske rutiner kolbotn IL Økonomiske rutiner kolbotn IL Versjon 2.1 Bakgrunn 3 Formål 3 1 Regnskap 4 1.1 Bruttoføring 4 1.2 Legitimering av bilag, attestasjon og kontering 4 1.3 Inntektsbringende tiltak/prosjekter 4 1.4 Tidsfrister

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT

Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT Internrevisjonsrapport nr 12/08 03.06.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn, formål...3 1.2 Avgrensing og tilnærming...3 2 FUNN OG VURDERINGER...

Detaljer

UTTALELSE FRA KONTROLLKOMITEEN FOR 2011.

UTTALELSE FRA KONTROLLKOMITEEN FOR 2011. Til årsmøtet i Tromsø klatreklubb UTTALELSE FRA KONTROLLKOMITEEN FOR 2011. Kontrollkomiteen har revidert og kontrollert årsregnskapet for Tromsø Klatreklubb i henhold til Regnskaps- og revisjonsbestemmelser

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009. Lønn og reiser

Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009. Lønn og reiser Håndbok på lønnsområdet, Kortversjon for ansatte 2009 Lønn og reiser Oppdatert 20.08.2009 RUTINER FOR ATTESTASJON OG BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET 4 Budsjettdisponeringsmyndighet 4 Attestasjonskontroll

Detaljer

Rana Kommune, Økonomireglement. Økonomireglement. Side 1 av 42

Rana Kommune, Økonomireglement. Økonomireglement. Side 1 av 42 Økonomireglement Side 1 av 42 1. MÅLSETNINGER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 3 2. SYSTEMBESKRIVELSER... 4 2.1 Kommunens plansystem... 4 2.2 Økonomimodell... 7 2.3 Regnskapsprinsipper... 9 2.4 Økonomiorganisasjonen...

Detaljer

Sportsklubben Træff Plan for Økonomistyring. Revisjon 0. Vedtatt i hovedstyret xx.xx.xx

Sportsklubben Træff Plan for Økonomistyring. Revisjon 0. Vedtatt i hovedstyret xx.xx.xx Sportsklubben Træff Plan for Økonomistyring Revisjon 0 Vedtatt i hovedstyret xx.xx.xx Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Mål og hovedprinsipper... 4 1.2 Hovedstyrets ansvar... 4 1.3 Gruppene... 4 1.4 Denne

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08 Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT K-sak 08/220 den 12.03.08 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Formål 5 2. UTARBEIDELSE, FORDELING, BEHANDLING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i Gran den 14.06.2012 Ksak 67/12 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Ansvar... 5 1.4 Opplæring/informasjon

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Økonomireglement Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx side 2 av 46 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET Bakgrunn Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 med tilhørende forskrifter

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA

NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA Vedtatt av Nordre Land kommunestyre den 11.12.01 Revidert 05.09.07, K-sak 048/07 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2. UTARBEIDELSE,

Detaljer