INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL Sted: UNIVERSITETET i OSLO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO"

Transkript

1 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen (10 etasje) Administrasjonsbyggningen (Lucy Smiths hus) Hovedtema: Akademika og valg til Kulturstyret Velkommen kjære representanter 1

2 Dette møtet er et valgmøte og et Akademika-møte. Vi har 3 valgsaker på agendaen: Valg av det viktige ledervervet og 9 representanter til Kulturstyret, styrene i Radio Nova,Universitas og Akademika AS. For alle valgsakene har VT-AU laget et kandidatskjema. Alle kandidater bør benytte seg av dette skjemaet bare slik kan vi være sikre på at VT-representantene får et minimum av informasjon i forkant. Kandidater har frist til tirsdag kl med å sende inn kandidatskjemaene enten for dere selv eller representanter dere foreslår. VT-AU vil deretter presentere skjemaene for VT-representantene og studentdemokratiene. De vil også bli hengt opp under møtet. Fristen for å stille til Kulturstyret og mediestyrene går ut ved middagens begynnelse (satt til i møteplanen) Det er to saker om Akademika. Den første er en diskusjonssak hvor HS-leder Fredrik Refsnes - som har fulgt f(i/u)sjonsprosessen tettest sier litt om bakgrunn, fakta, prosessen og veien videre ifm Akademika. Han vil i presentasjonen problematisere utviklingen videre. Til dette foreligger det ikke saksfremlegg ettersom presentasjonen vil bli gitt under møtet. Den andre er en sak om brukerutvalg i Akademika. Brukerutvalg ble tatt inn aksjonæravtalen mellom SiT Tapir og Akademika som en metode for å sikre lokal forankring og studentmedvirkning for butikkene. I tillegg til dette skal vi (forhåpentligvis) godkjenne regnskap og revidere budsjettet.vi håper at alle stiller forberedt og vet at vi ikke trenger å minne våre utrolig dyktige og engasjerte VTrepresentanter om at det er møteplikt! Denne gang lover vi bedre bevertning, inkludert isvann. 2

3 58 3

4 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i Akershus, Norges idrettshøgskole, Det teologiske menighetsfakultet, Norges Musikkhøgskole, Norges Veterinærhøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo, Akupunkturhøgskolen i Oslo, Barratt Due Musikkinstitutt, Den Norske Balletthøyskole, Den Norske Eurytmihøyskole, Høgskolen i Staffeldtsgate, Høyskolen Diakonova, Norges, Informasjonsteknologiske høgskole, Politihøgskolen, Rudolf Steinerhøyskolen, Markedshøyskolen, Norsk Gestaltinstitutt, Lovisenberg diakonale høgskole, Høgskolen for ledelse og teologi og Folkeuniversitetet Kopi: Hovedstyrets studentmedlemmer Velferdstingets kontrollkomité Veldferdstingets representanter i SiOs delstyrer Studentmediene og Kulturstyret Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Norsk Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig ISU v/ UiOs lokallag Det Norske Studentersamfund v/hovedsstyret Ordstyrer Innkalling til velferdstingsmøte 12. mai 2011 Dette er endelig innkalling til Velferdstingets møte torsdag 12. mai kl Møtet finner sted i Rådssalen som befinner seg i 10. etasje i Administrasjonsbyggningen, eller Lucy Smiths hus, som det nå heter. Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærestedene. Det er møteplikt i Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte må du selv varsle ansvarlig for din lærestedsgruppering eller fraksjon for å finne vara. Hvis du ikke vet hvem dette er, ta kontakt Arbeidstutvalget (AU). Arbeidsutvalget kan varsles via e-post til Ved spørsmål om praktisk informasjon kontakt informasjonsansvarlig Hanne Marie Eriksen Pedersen: Vi oppfordrer alle til å ta en grundig kikk på VTs håndbok for tillitsvalgte: 4

5 AU innstiller på følgende: Vedlagte forslag til dagsorden og kjøreplan godkjennes. Dagsorden V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrer og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan V 1d) Godkjenning av referater fra Velferdstingsmøte 14. og 12. mai V 1e) Godkjenning av eventuelle valgprotokoller V VT 02 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Hovedstyrets orientering O 2c) Andre orienteringer O VT 03 Politikk 3a) En Akademika-Odyssé D 3b) Brukerutvalgsmodell i Akademika V VT 04 Organisasjon 4a) Møteplan for høsten 2011 V VT 05 Økonomi 5a) Godkjenning av regnskap for Velferdstinget i Oslo V 5b) Revidert budsjett V VT 06 Valg 6a) Valg av leder av Kulturstyret V 6b) Valg av 9 plasser til Kulturstyret V 6c) Valg av representanter til styret i Universitas V 6d) Valg av representanter til styret i Radio Nova V 6e) Valg av representant til styret i Akdemika AS V VT 07 Eventuelt 5

6 Forslag til møteplan: Møtestart med opprop Konstituering og orienteringer 1a) Valg av ordstyrer og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 14. april 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Andre orienteringer a) En Akademika-Odyssé b) Brukerutvalgsmodell i Akademika a) Møteplan for høsten a) Godkjenning av regnskap for Velferdstinget i Oslo b) Revidert budsjett Middag (frist for å stille til Kulturstyret og mediestyrene) Grilling av kandidater Valgsakene Eventuelt Møteslutt 6

7 Saksfremlegg 1A Dato: 12. mai 2011 Sak: 1a) Valg av ordstyrer og referent AU innstiller på følgende personer: Ordstyrer: Ingen innstilling Referent: Sarah Sørensen Saksfremlegg 1B Dato: 12. mai 2011 Sak: 1b) Godkjenning av innkalling AU innstiller på følgende: Innkallingen godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. Saksfremlegg 1C Dato: 12. mai 2011 Sak: 1c) Godkjenning av dagsorden AU innstiller på følgende: Vedlagte forslag til dagsorden 7

8 Saksfremlegg 1D Dato: 12. mai 2011 Sak: 1d Godkjenning av referater fra Velferdstingsmøtene 14. og 28. april Referatene finner dere (referatet fra 14. april lå der ikke sist gang, derfor er det ryddig å godkjenne det på nytt) AU innstiller på følgende: Referatene godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. Saksfremlegg 2A Dato: 12. mai 2011 Sak: 2a) Arbeidsutvalgets orientering AU innstiller på følgende: Orienteringen fremlegges muntlig og tas til etterretning. Saksfremlegg 2B Dato: 12. mai 2011 Sak:2b Hovedstyrets orientering AU innstiller på følgende 8

9 Orienteringen fremlegges muntlig og tas til etterretning. Saksfremlegg 2C Dato: 12. mai 2011 Sak:2c Andre orienteringer - Kulturstyrets orientering ved Margrethe Gustavsen - Akademikas orientering ved Daniel Heggelid Rugaas - Boligstyrets orientering ved Joakim Pedersen Berg AU innstiller på følgende Orienteringene fremlegges muntlig og tas til etterretning. 9

10 Saksfremlegg 3A Dato: 12. mai 2011 Sak: 3a En Akademika-odyssé AU innstiller på følgende forslag til vedtak: Saken diskuteres og Velferdstinget og VT-AU tar diskusjonen alvorlig. Saksnotat Innledning ved Fredrik Øren Refsnes under møtet. For Arbeidsutvalget Magnus Nystrand Svein Tømmerdal d.y Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 10

11 Saksfremlegg 3b Dato: 12. mai 2011 Sak: 3b), vedtakssak Brukerutvalg i Akademika AS AU innstiller på følgende forslag til vedtak: Innstillingen vedtas med de endringene som fremkommer under møtet. Saksnotat Nye Akademika blir en stor og kompleks organisasjon. Styrearbeidet blir i enda større grad overordnet strategisk planlegging. For at nærheten til oss studentene skal ivaretas ble det i aksjonæravtalen bestemt at det skal opprettes lokale brukerutvalg. Mandat, kompetanseområde og valgforsamling for brukerutvalgene er ikke definert. Diskusjonen bør tas i VT og det er helt naturlig at Velferdstinget er med å definere hva brukerutvalgene skal være og at VT velger representantene som skal sitte i brukerutvalgene. SiO og SiT er gjennom aksjonæravtalen allerede enige om at selskapet skal videreutvikles og styrkes gjennom lokal tilstedeværelse ved utdanningsinstitusjonene. Ordningen med lokale brukerutvalg med studentrepresentanter, representanter fra utdanningsinstitusjonene, og representanter fra selskapet ønskes videreført. Brukerutvalgets rolle og ansvar er knyttet til å uttale seg om lokale kampanjer, aktiviteter, tilgjengelighet, åpningstider, vareutvalg og øvrige praktiske lokale forhold knyttet til bokhandelvirksomheten, samt mulighet for å samordne bokhandler med øvrig campustjenester. Det er mulig å tenke seg en brukerutvalgsmodell hvor det opprettes ett brukerutvalg for hele Oslo og Akershus. VT-AU har i stedet valgt å innstille på at det opprettes fire ulike brukerutvalg i SiO. Ett for universitetsstudentene - som har flere butikker (blindern, jus og medisin) ett for BI-butikken, ett for HiOAbutikkene og ett for butikkene ved de mindre høgskolene. I brukerutvalget for de mindre høgskolene er bør det åpenbart velges studentrepresentanter fra vetrinær- og idrettshøgskolen, ettersom disse er de eneste skolene som har egne butikker. Polithøgskolen er inne i forhandlinger med Akademika om butikkopprettelse i disse dager. 11

12 I VT-AUs behandling har følgende vurderinger stått sentrale: - Brukerutvalgene bør være tunge. Det vil si at Akademikas butikkrepresentanter og representanter fra institusjonene bør være ledere - Brukerutvalgene bør være lokale, til forskjell fra opprettelse av et felles utvalg for hele SiO. - Brukerutvalgsrepresentantene skal sikre bedre studentstyring av Akademika ved å være en ressurs for VT-AU, Hovedstyret og studentrepresentanten i Akademikas styre. - Brukerutvalgene bør sikre at Akademika i større grad enn i dag blir en studentbokhandel som bygger på studentene ved at butikkene bruker ideer, initativ og innspill fra studenter Innstilling - Det opprettes fire ulike brukerutvalg for Akademika-butikkene i SiO. Ved UiO, HiOA, BI og de mindre høyskolene - Brukerutvalgene bør bestå av butikkledlese, representanter for Akademikas ledelse og sentrale institusjonsrepresentanter - Velferdstinget velger studentrepresentantene i brukerutvalgene - På bakgrunn av diskusjonen i VT skal VT-AU i samarbeid med ledelsen og styret i Akademika AS og Velferdstinget i Trondheim utvikle utfyllende mandat for brukerutvalgene For Arbeidsutvalget Magnus Nystrand Svein Tømmerdal d.y. Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 12

13 Saksfremlegg 4A Dato: 12. mai Sak: 4a), vedtakssak Fastsettelse av møtedatoer for Velferdstinget høstsemesteret 2011 AU innstiller på følgende forslag til vedtak: Følgende forslag til møtedatoer for neste semester vedtas: Torsdag 25. august Semesteravgiftsnivå Torsdag 22. september Tema for møte fastsettes senere Torsdag 20. oktober Tildelingsmøte Torsdag 1. desember Konstituerende møte for nytt Velferdsting For Arbeidsutvalget Magnus Nystrand Svein Tømmerdal d.y. Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 13

14 Saksfremlegg 5A Dato: 12. mai 2011 Sak: 5a), vedtakssak Godkjenning av Velferdstinget i Oslos regnskap 2010 AU innstiller på følgende forslag til vedtak: Velferdstinget i Oslo og Akershus godkjenner Velferdstinget i Oslos regnskap for Se tabell 1 og 2 i egen økonomiblekke (vedlagt innkallingen) Saksnotat Notater til Regnskap 2010 Det endelige regnskapet for Velferdstinget i Oslo 2010 (tabell 1) har samlede driftsinntekter på kr. og samlet driftskostnader på NOK kr kr av driftsinntektene kommer fra en engangsoverføring fra OAS i forbindelse med sammenslåingen og det reele overskuddet er dermed på ca kr. Driftsinntektene består hovedsakelig av tilskudd fra semesteravgiften som er på kr. og fristasjonstilskudd som i alt utgjør kr. Tilskudd til AKAN prosjektet er på kr, det bemerkes hertil at der er videreførte midler fra 2009 på kr. I alt til forbruk på AKAN i 2010 er kr. Der er videre kommet inn kr fra OAS, disse penger var øremerket til egenkapitalen. I forhold til de budsjetterte inntekter 2010 er de kr. fra OAS ikke budsjettert, fremgår derved eksplisitt. Til driftskostnadene bemerkes at telefonkompensasjon i regnskapet er ført i posten Honorar tillitsvalgte. Det bemerkes til posten AKAN, hvor det er budsjettert kr., her er de kr. videreførte midler fra 2009 og de er tilskuddet i Det etterlader en rest på kr. som er AKANpenger der videreføres til Budsjettert resultat var et underskudd på Det faktiske resultat fra endelig regnskap 2010 ble et overskudd på kr. Her de fratrukket idet de er øremerket til egenkapitalen og inngår ikke i driften. I overskuddet på ca er fortsatt øremerket til AKAN og (resultatet) kr avsettes til egenkapital. Ser vi på VT sitt regnskap inkl. tilskuddsbudsjettet (tabell 2) er der et underskudd på Dette inkluderer en budsjettert underskudd på samt OAS pengene, korrigeres der for dette er et overskudd på (knappe

15 mindre som tas fra egenkapitalen). Korrigeres det videre for AKAN-midlene, har VT et resultat på Det er gjort slik at kr. av tilskuddsbudsjettet finansieres med VT egenkapital. Praktisk talt kjøres tilskuddsbudsjettet med underskudd i 2010 og det finansieres med VT egenkapital. Denne egenkapitalen - altså den som finansierte tilskuddsbudsjettet i er ikke de VT har som egenkapital på en separat konto men ble tatt fra saldoen på VT forbrukskonto. For Arbeidsutvalget Magnus Nystrand Svein Tømmerdal d.y. Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 15

16 Saksfremlegg 5B Dato: 12.mai 2011 Sak: 5b), vedtakssak Revisjon av Velferdstingets driftsbudsjett AU innstiller på følgende forslag til vedtak: Velferdstinget vedtar VT-AUs budsjettforslag med de endringer som fremkommer under møtet. Se tabell 3 i vedlagt økonomiblekke. (vedlagt innkallingen) Saksnotat Notater til revidert budsjett 2011 Revidert budsjett er laget utfra det endelige regnskapet fra 2010 og justeringer som måtte gjøres med større AU og en ansatt. Driftinntektene forventes å utgjøre kr., og er ikke justert markant siden det vedtatt budsjett. Eneste endring er en gave fra SiO i forbindelse med sammenslåingen SiO-OAS på kr. Driftkostnadene forventes å utgjøre ca 2 millioner kr. Dette gir et underskudd på kr. Driftkostnadene er blitt justert en del siden Velferdstinget vedtok sitt budsjett under Velferdsseminaret: Honorar for tillitsvalgte er økt grunnet en feil i utregningen i første budsjettbehandling. Ferielønn til ansatt er satt til 0 - denne skal først beregnes fra neste år av. Arbeidsgiveravgift er oppjustert da den var budsjettert for lavt. OTP, obligatorisk tjenestepensjon er en ny post, da det er pliktig å ha med. Revisjonshonorar og regnskapstjenester er oppjustert basert på endelig regnskap 2010, som var på hhv kr. og ,95 kr. Vi vurderer det allerede budsjetterte nivå på disse tjenestene som for lavt. Posten for kontorrekvisita er økt med kr. for å finansiere kontormøbler i et større AU og en ansatt. Også vanlig kontorrekvisita, som viskelær, ligger i posten Innkjøp til kjøkkenet er en ny post vi har valgt å opprette i budsjettet. Innkjøp til kjøkkenet har før vært under kontorrekvisita, men vi mente dette bør budsjetteres separat. På bakgrunn av nivået for denne 16

17 post i første kvartal synes det ikke å være budsjettert til kontorrekvisita i det hele tatt. Økningen kan begrunnes av økt antall av mennesker i huset. Aviser, tidsskrifter med videre er justert basert på endelig regnskap Vaffelfredag er en ny post, men budsjettet for posten er tatt ut av 7301 Aksjoner og markeringer hvor vaffelfredag-utgifter tidligere har vært under. Velferdsseminaret er oppjustert med ca kr. Dette er resultatet av at seminaret varte en dag lengre enn det som ble arrangert i fjor. Det kan vurderes om denne posten fortsatt skal være på dette nivået, og om seminaret neste år skal ha en eller to overnattinger. AUs disposisjonskonto er økt, ettersom posten i det endelige regnskapet lå på ca kr. Det er intet grunnlag for at denne posten skal være mindre i år, tatt sammenslåingen av SiO-OAS og et større AU i betraktning. Det underskudd vi nå har på kr. forventes å kunne bli finansiert fra de OAS-kronene som kom rett før sammenslåningen. Utover dette har VT fortsatt en separat egenkapital, som nå er på ca kr. Det er videreført kr. AKAN penger til Disse er ikke angitt i revidert budsjett. Tilskuddsbudsjettet er fullfinansiert i år, ikke delvis finansiert av VTs egenkapital, som det var i fjor. For Arbeidsutvalget Magnus Nystrand Svein Tømmerdal d.y. Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 17

18 Saksfremlegg 6A Dato: 12. mai 2011 Sak: 6a, valgsak Valg av leder til Kulturstyret AU innstiller på følgende forslag til vedtak: Kandidater fremmes på møtet og velges av Velferdstinget. Saksnotat Kulturstyrets leder skal innkalle til styremøter i samarbeid med Kulturstyrets sekretariat og fungerer som møteleder. Leder har hovedansvaret for å følge opp Kulturstyrets vedtak og følge opp vedtak og avtaler med søkere. Leder er Kulturstyrets ansikt utad og kontaktperson overfor media, lærestedene, samskipnaden og Velferdstinget. I tillegg har leder ansvar for å oppfølging og arbeid med saker i perioder hvor Kulturstyret normalt ikke samles. Vervet er kompensert som en 20%-stilling med lønnstrinn 10 Det forventes tett kontakt med sekretariatet og Velferdstingets arbeidsutvalg Ansvarlig for å avholde ca 10 møter i året Se en mer utfyllende beskrivelse for leder i medlemsinstruksen (lagt ved som vedlegg i denne saksfremstillingen). Vedlegg 1: Instruks for Kulturstyrets leder Kulturstyrets leder: Leder skal innkalle til møter i Kulturstyret i samarbeid med Kulturstyrets sekretariat. Leder fungerer som møteleder hvis Kulturstyret ikke bestemmer noe annet. 18

19 Leder skal utarbeide innstillinger til alle søknader. Leder skal utarbeide notater og vedtaksforslag til møtene angående aktuelle problemstillinger og saker Kulturstyret ønsker å følge opp. Leder har hovedansvaret for å følge opp Kulturstyrets vedtatte handlingsplan. Leder har det primære ansvar for å følge opp og avtale møter med søkere dersom dette trengs. Leder skal fungere som Kulturstyrets kontaktperson overfor media, lærestedene SiO, Velferdstinget og andre. Leder har ansvaret for den daglige kontakt med sekretariatet og oppfølging av Kulturstyret Leder har hovedansvaret for utarbeidelse av forslag til budsjett og årlig handlingsplan. Leder skal skrive et forslag til årsrapport. Leder skal etter fullmakt ha ansvar for oppfølging og arbeid med saker i perioder hvor Kulturstyret ikke normalt samles. Leder skal ha jevnlig kontakt med Velferdstingets Arbeidsutvalg 19

20 Saksfremlegg 6B Dato: 12. mai 2011 Sak: 6b, valgsak Valg av 9 representatner til Kulturstyret AU innstiller på følgende forslag til vedtak: Kandidater fremmes på møtet og velges av Velferdstinget. Saksnotat Det skal velges 9 medlemmer til Kulturstyret, og fem vararepresentanter i prioritert rekkefølge. Fem velges frem til konstituerende møte for nytt VT (et semester) og fem velges for halvannet år. Slik kommer vi inn i rytmen for at fem og fem skal velges hvert år. Vararepresentantene velges frem til konstituerende møte. I følge 3.4 i Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre, om Kulturstyrets sammensetning, skal det etterstrebes representasjon fra de ulike lærestedene i SiO. Alle semesterregistrerte studenter i SiO kan stille til valg. Representanter må belage seg på å delta på ca 10 møter i året. Møtedeltakelse er honorert og varer ca 2-3 timer hver gang. Kulturstyret bevilger støtte til aktivitet drevet av og rettet mot studenter ved utdanningsinstitusjoner tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo ogm Akershus. Midlene gis til kulturelle og sosiale tiltak i studentmiljøet. Kulturstyret gir hovedsakelig støtte til studentforeninger. Nye organisasjoner og aktiviteter kan gis særlig støtte til oppstart, innkjøp av nødvendig utstyr og lignende. Hvert år har Kulturstyret behandlet mellom 250 og 300 søknader, og fordeler flere millioner kroner. Disse midlene kommer fra semesteravgiften. Studentliv er sekretariat for Kulturstyret. Valgte medlemmer har møteplikt til alle styrets møter. I tillegg plikter man å sette seg inn i saker og søknader som kommer til Kulturstyret. Hvis det 20

21 blir noe utadrettet virksomhet som informasjonsmøter og møter med søkere er Kulturstyrets medlemmer pliktige til å delta på dette. Se en mer utfyllende beskrivelse for Kulturstyret i medlemsinstruksen (lagt ved som vedlegg i denne saksfremstillingen). Vedlegg 1: Instruks for Kulturstyrets medlemmer Velferdstingets fastsetter instruks for Kulturstyrets medlemmer med alminnelig flertall. Instruks for Kulturstyrets medlemmer Medlemmer plikter å sette seg inn i og følge Kulturstyrets tildelingskriterier Kulturstyrets vedtekter Instruks for Kulturstyret Kulturstyrets søknadssystem Medlemmer plikter å stille til alle møter - de har ansvaret for selv å melde eventuelle forfall. Medlemmer plikter å sette seg inn i sakspapirene før Kulturstyrets møter Medlemmer plikter å ta del i saksbehandlingen. Medlemmer plikter å møte og utarbeide innstillinger i de nedsatte gruppene til de saker der det kreves av dem. Medlemmer bør også innstille i alle saker hvor innstillingen kan være av interesse for resten av Kulturstyret, for eksempel hvis medlemmets meninger i stor grad fraviker Kulturstyres tidligere praksis. Medlemmer skal møte på forberedende møter, seminarer, overlapping etc. dersom slike arrangeres. Medlemmer forventes å ta del i regnskapssjekker. Medlemmer plikter å ta del i eventuell utadrettet virksomhet informasjonsmøter, møter med søkere og lignende

22 Saksfremlegg 6C Dato: Sak: 6c), valgsak Valg til styret i Universitas AU innstiller på følgende forslag til vedtak: Kandidater fremmes og velges på møtet. Saksnotat Det skal velges et medlem med vara for en periode på ett år. Det skal velges et medlem med vara for en periode på to år. Universitas har styremøte 3-4 ganger i semesteret, og jobber primært med økonomi og strategi. Det er svært viktig at valgte medlemmer har tid og motivasjon til å gjøre en god jobb i sitt styreverv. De som ønsker å stille oppfordres til å ta kontakt med nåværende styreleder Egil Heinert Telefon: For Arbeidsutvalget Magnus Nystrand Svein Tømmerdal d.y. Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 22

23 Saksfremlegg 6D Dato: Sak: 6d), valgsak Valg til styret i Radio Nova AU innstiller på følgende forslag til vedtak: Kandidater fremmes og velges på møtet. Saksnotat Det skal velges et medlem med vara for en periode på ett år. Det skal velges et medlem med vara for en periode på to år. Radio Nova har styremøte ca hver tredje uke. Styret vedtar og reviderer budsjett, har kontroll på regnskap og tar mye av ansvaret for drift og planlegging. Styrevervet er krevende, og medlemmer som velges må ha tid og motivasjon slik at de kan gjøre en god jobb. De som ønsker å stille oppfordres til å ta kontakt med nåværende styreleder Mari Helen Varøy Mail: - Telefon: For Arbeidsutvalget Magnus Nystrand Svein Tømmerdal d.y. Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 23

24 Saksfremlegg 6E Dato: 2011 Sak: 6e), valgsak Valg av ett medlem med vara til styret i Akademika AU innstiller på følgende forslag til vedtak: Kandidater fremmes på møtet og innstilles av Velferdstinget. Saksnotat Akademika og SiT Tapir har, med virkning fra 1. juli, fusjonert sammen bokhandler- og forlagsvirksomheten i henholdsvis Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus og Studentsamskipnaden i Trondheim. Akademika AS har et aksjestyre da dette er en forretningsvirksomhet, og Akademika AS eies av SiO og SiT. I henhold til aksjonæravtalens punkt om styresammensetning skal det velges studentrepresentanter fra både SiO og SiT inn i det nye styret. Endelig generalforsamling for SiOs eierandel i det nye selskapet er SiO Forretning (personfelleskap SiOs Hovedstyret). Det skal velges ett medlem med vara til styret for nye Akademika AS. Funksjonstiden er ett år, og vervet trer i kraft etter Generalforsamlingens møte. Styret driver med oppfølgning av Akademika-administrasjonen, økonomistyring og strategiarbeid. Et mål er å ivareta studenter og ansatte i et område med stort press. Styrets funksjoner kan knyttes til tre hovedområder: 1. Strategiarbeid med prosess og plan 2. Kontrollfunksjonen som blant annet innebærer løpende kontroll og vurderinger 3. Servicefunksjonen, styret er en ressurs for daglig leder og administrasjonen Styret skal bidra til å skape resultater for virksomheten. Styret i Akademika AS har strategiarbeid som blant annet innebærer at styret på alle møter får statusrapportering på, og gir innspill til, arbeidet i tråd med strategien som er lagt. Dette er både langsiktig og kortsiktig arbeid på en gang, og det er mange prosjekter i luften: Den smarte læreboken, nettbutikk, fysiske 24

25 utsalg, logistikkprosjekt med mer. Det er viktig at styrerepresentanten kan sette seg inn i enkeltprosjektene, formålet bak dem og se alle i et større bilde for Akademika alene og Akademika i bokbransjen generelt. Styremøtene varer som regel i 3 timer, men man må regne med å bruke like lang tid på forberedelse til hvert møte. I tillegg kommer oppfølging og kontakt med SiOs administrasjon og Hovedstyre/Forretningsstyre, Velferdstinget i Oslo og Akershus, og med administrasjonen i Akademika utenom styremøtene. Vervet medfører deltakelse på styremøtene som avholdes ca. 4 ganger i semesteret, samt på formøter med representantene fra VT-AU i forkant av hvert styremøte. Vervet er honorert. For Arbeidsutvalget Magnus Nystrand Svein Tømmerdal d.y. Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 25

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 1. desember kl. 17:00-20:30 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 Velkommen kjære representanter

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Konstituerende møte Mandag 2. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 31. oktober 2016, klokken 17.00 Georg Sverdrups hus; Undervisningsrom 2 Universitetet i Oslo TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur-

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 22. oktober 2012 Tid: kl. 18:09-19:38 Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 22. oktober kl. 18:15. Ved opprop kl. 18:10 var det 19 stemmeberettigede til stede. Følgende

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 19. oktober 2015, klokka 17.00-19:00. Hvor møtet blir avholdt kommer senere. TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur- og designhøgskolen

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 075 000 1 070 000 3610 3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180 465 1 201 380

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Til studentdemokratiene ved: Norges idrettshøgskole Det teologiske menighetsfakultet Norges Musikkhøgskole

Detaljer

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS KULTURSTYRE

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS KULTURSTYRE 1 2 3 MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS KULTURSTYRE Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 KAPITTEL 1 GENERELT 1-1 Myndighet Velferdstingets

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 1 for Velferdstinget 2016 Mandag 30. november kl. 17:00-21:00 Sted: Universitet i Oslo, Georg Sverdrups hus VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 1. november 2013 Tid: kl. 16.30:-18.00: Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 1. november kl. 16:55. Ved opprop kl. 17:10 var det 13 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 22. september kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Kroa, (Nydalsveien 15-17) 12 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 28. april

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 20. oktober kl. 17:00-22:00 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 17. oktober 2014 Tid: kl. 17.00-17.35 Sted: HiOA Møtet satt d. 17. oktober kl. 17.08 Ved opprop kl. 17:09 var det 13 stemmeberettigede til stede. Følgende var til stede

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 18. november kl. 17:00-20:30 Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 14. oktober kl. 17:00-21:30 Det teologiske Menighetsfakultet Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 31. MARS KL 1700-21.00. P(ilestredet) 52 Auditorium 3

VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 31. MARS KL 1700-21.00. P(ilestredet) 52 Auditorium 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 31. MARS KL 1700-21.00 HØYSKOLEN I OSLO P(ilestredet) 52 Auditorium 3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 VELKOMMEN

Detaljer

STUDENTPARLAMENTSMØTE

STUDENTPARLAMENTSMØTE Side 0 av 5 UNIVERSITET I OSLO STUDENTPARLAMENTSMØTE Møte nr. 1 b) for Studentparlamentet 16/17 Mandag 6. juni 2016 Rådssalen, Lucy Smiths hus Klokken 17:00 18:30 NAVN:. Side 1 av 5 TIL: Studentparlamentet

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG 1 2 3 MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KAPITTEL 1 GENERELT 1-1 Konstituering Arbeidsutvalget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. januar 2014 Tid:

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 4 VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 Revidert på møte i Velferdstinget 27.03.2017 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 29. august 2011 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter har tale- og forslagsrett. Møtet starter med mat

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 16. mars kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu. Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu. Til stede: Marianne Høva Rustberggard (leder), Magnus Nystrand, Torkil Vederhus,

Detaljer

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 31. oktober 2016 Tid: kl. 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, Universitetet

Detaljer

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE Dato: 29. november 2010. Tid:

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Tirsdag 13. mai kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. juni 2010.

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 18. november kl. 17:00-20:30 Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget

Detaljer

Velferdstingets lille håndbok

Velferdstingets lille håndbok Velferdstingets lille håndbok 2 Om håndboken Velferdstinget er en stor interesseorganisasjon tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo, og vi har mange tillitsvalgte i systemet. Å ha mange tillitsvalgte betyr

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Innkalling til Velferdstingsmøte

Innkalling til Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 14. mars kl. 17:00-21:00 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære representanter

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE Møterom Schous D-blokka Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE Møterom Schous D-blokka Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 27.10.2016 Møterom Schous D-blokka Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 75-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 76-16 Behandlingssak:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Torsdag 4. april kl. 17:00 21:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 7 for Velferdstinget 2015 Mandag 12. oktober kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

Ved opprop kl var det 32 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl var det 32 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 27. august kl. 17:00-21:00 Domus Theologica Tema: Boligpolitikk Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2014 8.- 9. februar Sted: Thon Hotel Triaden Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. juni 2015 Tid: klokken

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 12. mai 2011 Tid:

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 25.01.2005 Sist oppdatert 8.11.2010 Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1-1 Formål Velferdstinget i Oslo (VT) er det overordnede studentpolitiske organet i velferdssaker

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INFORMASJONSMØTE OG VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 28. APRIL KL Sted: UNIVERSITETET i OSLO

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INFORMASJONSMØTE OG VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 28. APRIL KL Sted: UNIVERSITETET i OSLO 1 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 INFORMASJONSMØTE OG VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 28. APRIL KL 1700-2100 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen (10 etasje)

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2014 Tid:

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier»

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier» Fra: Velferdstinget i Oslo og Akershus v/ Arbeidsutvalget Til: Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo; Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus; Studentstyret ved Norges Idrettshøgskole;

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2011

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

Velferdsseminarets ABC

Velferdsseminarets ABC Velferdsseminarets ABC alt du trenger å vite, og litt til A. Absolutt viktigst: Å møte opp i god tid på Chateau Neuf lørdag 11. februar før bussen reiser presis kl. 08.00. Akademika: Studentenes egen fagbokhandel.

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/15

Endelig innkalling VT 03/15 Endelig innkalling VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: F223, Høgskolen i Bergen, Kronstad Endelig innkalling VT 03/15 Side 1 av 11 Tirsdag 14. april Møter i Velferdstinget er åpne for alle.

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Instruks for arbeidsutvalget

Instruks for arbeidsutvalget Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET 1. Generelt Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget", "Forretningsorden for Velferdstinget", og "Økonomiinstruks for Velferdstinget".

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 31. Mars 2011 Tid:

Detaljer

K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret

K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret Innholdsfortegnelse Støtte fra Kulturstyret Side Hva er Kulturstyret? 3 Hva gir Kulturstyret støtte til? 3 Hvem gir Kulturstyret støtte til?

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Endelig innkalling til VT 05/10

Endelig innkalling til VT 05/10 Endelig innkalling til VT 05/10 Tid: Tirsdag 11.05.2010 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1-1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogrammet er arbeidsutvalgets handlingsplan, og bygger opp under Velferdstingets politiske plattformer. Arbeidsprogrammet blir vedtatt

Detaljer

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram.

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram. ENDRINGSFORSLAG VEDTEKTER A01 01 1 4 Dokumenter 1 4 1 Prinsipp og arbeidsprogram (1) Velferdstinget skal ha et prinsipp og et arbeidsprogram. Velferdstingets prinsipprogram er det øverste politiske dokumentet

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 18. november 2013

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Side 1 av 8 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO. Dato: 3.desember 2007 Tid: 17: Sted: Rådsalen, Administrasjonsbygningen Blindern

Side 1 av 8 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO. Dato: 3.desember 2007 Tid: 17: Sted: Rådsalen, Administrasjonsbygningen Blindern 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato:

Detaljer

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus Vedtatt: 5.2.2011 Sist oppdatert: 5.2.2011 Del I: Arbeidsbeskrivelse for Velferdstingets Arbeidsutvalg 1 Generelt 1 1 Konstituering Arbeidsutvalget konstituerer

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Innholdsfortegnelse 1.0 Prioriteringer 2.0 Organisasjon og informasjon 2.1 Drift og styring 2.2 Informasjon 2.3 Synlighet og lobby 3.0 Studentsamskipnaden

Detaljer

Endelig innkalling VT 08/15

Endelig innkalling VT 08/15 Endelig innkalling VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 15 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 Innkalling til Velferdsseminar 11.-12. februar 2012 7 8 9 10 11 12 Sted: Hurdalsjøen Hotell og Konfransesenter 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære representanter

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 27. april kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Studentrådet er det øverste studentorganet ved avdeling for samfunnsfag på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 1.2

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 5 for Velferdstinget 2016 Mandag 18. april kl. 17:00-21:00 Sted: Arkitektur- og Designhøgskolen Auditorium A1, Grete Prytz Kittelsen VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER!

Detaljer

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus Vedtatt 5. februar 2011 Revidert 03.04.13 Del

Detaljer