V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak"

Transkript

1 Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrere og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan V 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 5.mai V 1e) Godkjenning av valgprotokoller V VT 02 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Hovedstyrets orientering O 2c) Delstyrenes orienteringer O 2d) Andre orienteringer O VT 03 Organisasjon 3a) Vedtektsendringer V 3b) UFO-V D VT 04 Politikk 4a) Studentkultur D 4b) Høringsuttalelse Utkast til forskrift om studentsamskipnader V 4c) Fruktkort i SiO Sosialdemokraten e V 4d) SiOs sykkelpark Arbeidsutvalget V VT 05 Økonomi Ingen saker VT 06 Valg 6a) Valg av styreleder Universitas V 6b) Valg av styreleder Radio Nova V 6c) Suppleringsvalg Velferdskomiteen V 6d) Suppleringsvalg Kontrollkomité V VT 07 Eventuelt 7a) Innkomne saker fra Studentparlamentsvalget Tidsplan:

2 Møtestart med opprop 1a) Valg av ordstyrere og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 5.mai 1e) Godkjenning av valgprotokoller Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Delstyrenes orienteringer 2d) Andre orienteringer b) UFO-V a) Studentkultur (utleveres på møtet) 4c) Fruktkort i SiO Sosialdemokratene v/uio 4d) SiOs sykkelpark Arbeidsutvalget v/fredrik Pause m/mat b) Høringsuttalelse Utkast til forskrift om studentsamskipnader Valgsaker 6a) Valg av styreleder Universitas 6b) Valg av styreleder Radio Nova 6c) Suppleringsvalg Velferdskomiteen 6d) Suppleringsvalg Kontrollkomité a) Vedtektsendringer For Arbeidsutvalget Fredrik Øren Refsnes Leder for Velferdstinget i Oslo Marianne Høva Rustberggard Nestleder for Velferdstinget i Oslo Saksfremlegg

3 Dato: 5.mai 08 Sak: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 2a, 2b, 2c, 2d og 3b Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering og orienteringer AU innstiller på følgende: Sak 1a: Iselin Rud-Goksøyr og Benjamin E. Johnsrud velges til ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent. Sak 1b: Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. Sak 1c: Vedlagt forslag til dagsorden og tidsplan godkjennes. Sak 1d: Referat fra Velferdstingsmøte 31.mars godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. (Referatet er tilgjengelig på Velferdstingets nettsider Sak 1e: Valgprotokoller fremmes på møtet Sak 2a: Arbeidsutvalgets vedlagte orienteringer tas til etterretning. Sak 2b: Hovedstyrets orientering tas til etterretning. Sak 2c: Delstyrenes orienteringer tas til etterretning. Sak 2d: Andre orienteringer tas til etterretning. Sak 3b: UFO-V gruppens orientering, samt innspill til gruppen, tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Fredrik Øren Refsnes Leder for Velferdstinget i Oslo Marianne Høva Rustberggard Nestleder for Velferdstinget i Oslo

4 Arbeidsutvalgets orientering v/leder Gode Velferdsting! Siden forrige møte, 31.mars, har mye skjedd i den studentpolitiske verden. Norsk Studentunion har avholdt sitt landsting, og Studentparlamentet ved UiO har avholdt sitt parlamentsvalg, for å nevne noe av det som har skjedd. Nyvalgte Daniel har funnet seg godt til rette i arbeidet som organisasjonsansvarli g og er i full gang. Fraksjonene og læresteder som ikke er representert i arbeidsutvalget har nok allerede stiftet bekjentskap med ham. Politikk og møtevirksomhet. Vestgrensa-prosjektet har nok en gang hvert en av de tingene som har medført mye møtevirksomhet. Bydelsutvalgsmøter, møter med bydelspolitikerne og nabolagets velforening har stått høyt på planen. Mye arbeid gjenstår i arbeidet med å få seks etasjer, men den delte innstillingen fra bydelsutvalget i Nordre Aker er i alle fall et riktig steg på veien. Velferdstinget vil bli oppdatert så fort utviklingen i saken fortsetter. Sammenslåingssaken med OAS var opp til behandling hos Forsamlinga/Studentparlamentet HiO dagen etter vårt forrige Velferdstingsmøte. Utfallet ble positivt, slik at nå står oslostudentene samlet bak ønsket om en samskipnad i Oslo. Senere har også styret i OAS gått inn for en sammenslåing. Det har vært møtevirksomhet med OASs studenttillitsvalgte. Store deler av arbeidsutvalget var tilstede under NSUs landsting i Stavanger. Der ble Velferdstingets politikk på psykisk helse fremmet inn som et helhetlig endringsforslag, og fikk gjennomslag. Takk til de av dere som var med på å få dette til. Arbeidsutvalget vil også benytte anledningen å gratulere tidligere medlem i Velferdstingets arbeidsutvalg (2007), Ingvild Reymert som nyvalgt leder av NSU. Arbeidet med Studenter og rus fortsetter, og gruppen var særs aktiv under Arbeids- og læringsmiljødagen ved UiO. Formøter til delstyremøtene har også stått på planen, og her har arbeidsutvalget fått løftet inn flere av sakene fra Velferdstinget. Utadrettet virksomhet Arbeidsutvalget har deltatt aktivt i arbeidet med å fronte Studentparlamentsvalget ved UiO, samt noe deltakelse i valgkampen til sine respektive fraksjoner for de det har vært aktuelt for. Synliggjøring av Velferdstinget og velferdssaker har vært prioritert, samt leder fikk mulighet til å dele ut sitt store lager av vaffelrøre. Arbeidsutvalget opplever en økt pågang med henvendelser fra enkeltstudenter, noe som er positivt ettersom Velferdstinget blir brukt av enkeltstudenter til å bedre den enkeltes faktiske studiehverdag. Fredrik Øren Refsnes Leder for Velferdstinget i Oslo

5 Orientering fra nestleder: Jeg har tatt med meg innspillene fra forrige møte i Velferdstinget, og jobbet videre med medieundersøkelsen, psykisk helse og student og rus i tillegg til øvrige arbeidsoppgaver sammenhengend e med den daglige driften av Velferdstinget. Medieundersøkelsen: Medieundersøkelsen skulle ideelt sett vært klar til dette møte, men det har ikke vært mulig. Den planlegges likevel å være ferdig i løpet av mai måned. I gruppen har vi støtt på utfordringer i forhold til arbeidskapasitet, da en har meldt seg ut av gruppen, og to andre, meg selv inkludert, ble satt ut av spill på grunn av skade i en kortere, men kritisk periode i arbeidet. Jeg ber om forståelse for dette, og vil bemerke at dette ikke på noen som helst måte skal gå utover undersøkelsens legitimitet. Psykisk helse: Jeg var delegat på NSUs Landsting april. Der fremmet vi et helhetlig endringsforslag til dokumentet som skulle vedtas om psykisk helse. Jeg brukte en god del tid på dette i forkant, og under Landstinget. Vi fikk gjennomslag, og NSU har nå vedtatt politikk på psykisk helse som i stor grad samsvarer med vårt eget dokument. I dette arbeidet har jeg fortsatt kontakten med Helsetjenesten for å få en oversikt over hva som var relevant på nasjonalt plan. Studenter og rus: Arbeidet i gruppen har fortsatt spesielt med tanke på Arbeids- og læringsmiljødagen 25.april, der vi har fungert som oppdragsgivere for en gruppe på SVLED1900 ( Tre pils og en pizza ). Opplegget gikk bra, og jeg satt selv i debattpanelet. Arbeidet i gruppen fortsetter med fokus på kampanje, og vi har blant annet planlagt et møte med STUDiO. Annet: Jeg sitter i Kontrollkomiteen til Studentbarnehagene, og har vært på Hoveduttaket sammen med Guro. Ellers har jeg vært tilstede på samtlige formøter, og møter med SiO. Marianne Høva Rustberggard Nestleder for Velferdstinget i Oslo Orientering fra Velferdskomiteens leder: Det har ikke vært avholdt noe fysisk møte i Velferdskomiteen siden siste møte i

6 VT 31/3. Etter at komiteen på dette møtet leverte fra seg sitt arbeid på miljø, har vi gått i gang med nytt tema - Studenter og uførhet - som instruert av Velferdstinget i arbeidsprogram for Komiteen tar sikte på å legge frem sak om studenter og uførhet på VT-møtet i september. Komiteen ved komiteens leder samler p.t. inn relevant informasjon om emnet, og komiteen vil etter planen samles før sommeren for å se nærmere på dette. På grunn av hendelser i det norske studentpolitiske landskap den senere tid, vil det også bli noen endringer i komiteens sammensetning. Et suppleringsvalg er satt opp til møtet 5/5, og det er komitéleders ønske at de nye medlemmer av komiteen blir involvert i arbeid med nytt tema fra grunnen av. Guro Svenkerud Fresvik leder for Velferdskomiteen Orientering fra Organisasjonsanvarlig: Mye av den første tiden etter 1. april har blitt brukt til å komme seg inn i denne nye rollen, og kombinert med studentparlamentsvalget på UiO og andre oppgaver har det vært en del å gjøre så langt i april. Jeg har deltatt på AU-møter og formøte til styret i Akademika, samt et seminar på Stortinget om Høyere utdanning. Jeg har bestemt meg for å sende ut e-post med informasjon til fraksjonslederne med en hyppighet på ca. 2 uker. Det første forsøket datert 21. april ser ut til å ha gått bra. Dessuten har jeg jobbet med å innhente avtaler på og informasjon om profileringsutstyr (les: gensere o.l.), som vi i AU jobber med å bestille. Ellers har det gått i flere mindre oppgaver. Daniel Heggelid-Rugaas Organisasjonsansvarli g

7 Sak 3b: UFO V Ulike modeller, ulike konsekvenser UFO V Gruppa har hatt som ønske å se på helheten i studentpolitikken. Frem til nå har vi diskutert ulike modeller, og hvilke konsekvenser disse får. Vi ønsker slik å presentere dem for studentparlamentet for å få tilbakemelding om hvilke ordninger som er ønskelig. Organisering Hvordan de ulike organene er organisert er ukjent for de fleste studenter. I dag har vi et studentparlament som velges gjennom urnevalg ved at studentene stemmer på ulike lister. Verv til arbeidsutvalget velges med preferansevalg. Studentparlamentet velger sine representanter til velferdstinget, til hvor også BI og NSU-H velger sine representanter. I tillegg velges studenter til de ulike studentutvalgene ved allmøter. Oppmøte på allmøtene og organisering av dem varier fra fakultet til fakultet. Fordelen med et slik system er at man både har ansvarlige ved de ulike fakultetene, og et organ som tar for seg saker som omfatter hele universitet. Dagens system med et velferdsting og studentparlament gjør det også lettere å organisere velferdstinget siden det her er UiO bare et av tre medlemslag. I tillegg bør man være klar over at med en eventuell sammenslåing av OAS og SiO kan velferdstinget få flere medlemmer. En annen utfordring er at BI ikke er medlem av NSU, slik studentparlamentet og NSU-H er. Ulempen med denne modellen er at man jobber separat med studie- og forskningspolitikk i et organ og velferd i et annet. Dette er to temaer som henger sammen og det er en svakhet at man ikke har muligheten til å se de i sammenheng. Det er derfor ytret et ønske fra gruppe om å se på hvordan man både kan få et oversiktiglig organisering, der man ser velferdspolitikk og studie- og forskningspolitikk som to sider av samme sak, samtidig som man finner en ordning hvor det tar hensyn til velferdstingets flere medlemmer. Ulike modeller: 1. Vi har det slik vi har det i dag Et alternativ er selvfølgelig at vi er fornøyd med hvordan vi har det i dag. Slik løser man utfordringen med at man er flere i velferdstinget enn i studentparlamentet, men klarer fremdeles ikke å sette ulike studentrelaterte saker i sammenheng. En annen utfordring er at velferdstingets representanter ikke velges direkte av studenten. a. Direkte valg til begge organer. Dette forslaget kom blant annet opp i UFO 4, hvor man samordner perioden til de to organene og slik har to lister for hvert av organene b. Den samme gruppa sitter i begge organene. De samme 30 som velges til studentparlamentet, sitter også i velferdstinget. Skal dette fungere er det ønskelig å samordne periodene, slik at det til en hver tid er de samme som sitter begge steder.

8 2. SP+VT og SULF Student-, fag- og programutvalg, samt eventuelle andre utvalg ved de ulike fakulteter og institutter forblir som i dag. Dette innebærer at fakultetene gies en stor grad av frihet knyttet til organisering utover det som er lovpålagt. Vil imidlertid foreslå at lederne for studentutvalgene ved de største fakultetene frikjøpes 100%, og minimum 20% ved de minste fakultetene. For hele universtitet: Dagens studentparlament opphører. SULF formaliseres, gjerne med nytt navn, heretter kalt Studentrådet. Studentrådet består av lederne av hvert studentutvalg, samt 1 ekstra representant fra hvert av de til en hver tid 2 (3) største (målt i antall studenter) fakulteter, pluss AU bestående av leder og nestleder. AU velges av, men ikke nødvendigvis blant, Studentrådets medlemmer, og arbeider på heltid. Studentrådet overtar alle oppgaver dagens Studentparlament har hatt knyttet til lokale forhold ved Universitet i Oslo. For hele Oslo: Dagens Velferdsting omdøpes til Studentparlamentet i Oslo, heretter Studentparlamentet. Representasjonen blir som i dag, med 1 representant per 1000 student. Studentparlamentet beholder alle Velferdstingets oppgaver, men overtar i tillegg ansvaret for utdanningspolitiske spørsmål som strekker seg utover den enkelte institusjon. 3. SULF Uansett hvilken modell man ønsker, bør det jobbes for at de ulike studentutvalgene får dekt kostnader til ansatte, fasiliteter og driftsmidler av de respektive fakultetene. Det er i dag svært ulik praksis på de ulike fakultetene og det er ønskelig at det alle studentutvalgene skal kunne få ha en ansatt og fasiliteter og driftsmidler nok til å kunne drive sin virksomhet. Universitetsstyrerepresentantene I dag sitter universitetsstyrerepresentantene i arbeidsutvalget i studentparlamentet der de både har tale og forlagsrett. De velges av studentparlamentet. Her kan man også foreslå andre modeller. Ved NTNU sitter ikke universitetsstyrerepresentantene i arbeidsutvalget, men deltar på møtene med talerett og uten stemmerett. I Bergen deltar de heller ikke på møtene, men har god kontakt med arbeidsutvalget. Både ved NTNU og UiB velges de direktevalg. 1. Universitetsstyrerepresentantene velges med direktevalg 2. Universitetsstyrerepresentantene velges av studentparlamentet 3. Sitter i AU, men uten stemmerett 4. Sitter ikke i AU og jobber kun med universitetsstyresaker Valg til de ulike organene

9 I dag velges personer inn på lister. Ved NTNU velges representanter til studenttinget ved personvalg. UFO V ønsker å gjøre oppmerksom på at man kan praktisere ulike løsninger her. 1. Lister og fraksjoner Viderefører ordningen vi har i dag. Studenter som skal stemme kan slik forholde seg til lister og fraksjoner som mener ulike ting, og at man slik setter mer lys på sak enn person. Fraksjonene har her både en rekrutterende og mobiliserende rolle. Både for å få folk til å stille og komme med nye politiske innspill. 2. Personvalg Valg foretas ikke ved å stemme på lister, men å stemme på person. Slik må personer selv drive sin egen valgkamp og er ikke bundet av en liste. 3. Hvordan skal valg gjøres til studentutvalgene Valg til verv I dag praktiseres preferanse valg. Preferansevalg er en modell som sikrer minoriteten meddbestemmelse. Valgordningen legger også opp til forhandlinger, siden man ingen er nok til å sikre seg alene de ulike vervene i AU. Sedvane er slik at fraksjonene etter valget setter seg ned og forhandler om hvordan AU skal se ut. Styrken med en slik modell er at alle blir representert. Svakheten er at forandring i valgoppslutning ikke vil få synlige politiske utslag siden valgvinner stiller forholdsmessig svakt i en slik modell. Systemet er samtidig konserverende hvor beslutninger ofte taes i midten etter lange diskusjoner mellom samtlige fraksjoner. Med flertallsvalg kan en gruppe gå sammen å danne et AU, slik flertallet i stortinget går sammen å danner en regjering (parlamentarismen). Dette er en metode som praktiseres i Bergen, hvor en gruppe fraksjoner kan gå sammen på et valgprogram, som man faktisk har mulighet til å gjennomføre i AU. Denne modellen gjør at valgresultatet i større grad avspeiles i praktisk politikk og får klarere politiske konsekvenser. Dette kan slik være en måte å synliggjøre at det faktisk betyr noe hvilken liste du stemmer på. Ulempen er selvfølgelig at ikke alle får være med til en vær tid. 1. Preferansevalg 2. Flertallsvalg Plattformene I dag har man fem ulike plattformer man med gjevne mellomrom reviderer. I år har det dessverre blitt brukt mye tid på å revidere plattformene uten at man i likestor grad har sett den praktiske nytten av dem. Det er derfor ønskelig å lage et system der man bruker mindre tid på dokumenter som ikke har så politisk nytte. En mulighet er at man tar essensen av plattformene og lager et politisk grunndokument, som kun er oppe til behandling på handlingsplanseminaret. I tillegg kan man vedta resolusjoner på konkrete politiske saker i løpet av året for å kunne ta stilling til uforutsette saker. Handlingsplanen vil fortsette som før, men det legges større vekt til at fraksjonene jobber for de sakene som man fremmet i valgkampen for å få plass i planen.

10 Kontakt med NSU 1. Fagrådene 2. Velferdstingsrepresentanter I dag har ikke Velferdstinget formell kontakt med NSU. Dette er uheldig for medlemslaget NSU-Oslo at de som driver med velferdspolitikk ikke får være med å ta debattene i vår nasjonale studentunion. En løsning kan derfor være å formalisere at minst en av Universitetets i Oslo sine plasser i NSU skal være forbeholdt VT-AU. UFO V gruppa ber Velferdstinget ta debatten om hvilke ordninger man ønsker og hvor man vil legge fokuset. Kjør debatt!

11 Sak 4c Forslag til sak: _Fruktkort i SiO Dette er en: Innkommet sak fra Sosialdemokratene Endring Tillegg Strykning Punkt: Avsnitt: Side: Forslag: Sosialdemokratene ønsker at SiO skal innføre en fruktkort-ordning i sine kantiner og utsalgssteder. Dagens eksisterende ordning på Beatween, hvor du kan hente ut den 6. frukten gratis, er ikke tilstrekkelig for å senke prisen og øke tilgjengeligheten på frukt og grønt hos studentene. Sosialdemokratene ønsker et økt fokus på tilgjengeligheten på frukt, og ønsker derfor å fremme saken i Velferdstinget. Vi ønsker å fatte følgende vedtak: SiO skal innføre en rabattkort-ordning på frukt i alle sine kantiner. Kortet skal basere seg på en månedlig sum for studentene, og gjøre det mulig for studentene som kjøper kortet å hente seg ut frukt hver dag i måneden. Dette vil gjøre det mulig for studentkafeene å kjøpe inn frukt i stort kvanta, samt sikre studentene tilgang på billig og god frukt hver dag. Frukt bør også prioriteres i hylleplasser ingen av varer, slik at frukt er det som møter studentene på sin vei til betaling i kantinene. Emil Stoltenberg Sosialdemokratene

12 Saksfremlegg Dato: 5.mai 08 Sak: 4d Forslagsstiller: Arbeidsutvalget SiOs sykkelpark Gjennom flere års innhenting av sykler fra SiOs studentbyer og andre av SiOs lokaler, har SiO opparbeidet seg en stor park av sykler av diverse kvalitet. Syklene er lagret i en stor haug like ved Kringsjå studentby. Arbeidsutvalget er overbevist om at flere av syklene her fremdeles kan gjøre jobben som transportmiddel for studenter eller andre, og ønsker at SiO gjør syklene tilgjengelig for en sykkelauksjon. Velferdstinget skal hjelpe SiO med avholding av auksjonen, og inntektene fra auksjonen skal gå til et veldedig formål valgt av Velferdstinget. AU innstiller på følgende: SiO skal, i samarbeid med Velferdstinget, auksjonere ut syklene fra sin sykkelpark ved Kringsjå. Inntektene skal gå til et veldedig formål valgt av Velferdstinget. For Arbeidsutvalget Fredrik Øren Refsnes Leder for Velferdstinget i Oslo Marianne Høva Rustberggard Nestleder for Velferdstinget i Oslo

13 Saksfremlegg Dato: Sak: 4b Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Høringsuttalelse til forskrift til Samskipnadsloven Kunnskapsd epartementet har kommet med forslag til forskrift til den nye Samskipnadsloven. Vi ønsker at Velferdstinget skal uttale seg, og har lagt ved utkast til høringsuttalelse som vi ønsker innspill på, slik at vi kan arbeide videre med den frem mot fristen 5.juni. For Arbeidsutvalget Fredrik Øren Refsnes Leder for Velferdstinget i Oslo Marianne Høva Rustberggard Nestleder for Velferdstinget i Oslo

14 Boks 1088 Blindern, 0317 Oslo Tlf: / E-post: Web: Høringsnotat Utkast til forskrift om studentsamskipnader Høringsuttalelse fra Velferdstinget i Oslo til Kunnskapsdepartem entet

15 Velferdstinget i Oslo ønsker herved å komme med følgende uttalelse. Høringsuttalelsen har vært behandlet og vedtatt av Velferdstinget. Velferdstinget i Oslo er en interesseorganisasjon, og det representative organ for de ca studentene som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo (SiO). Dette omfatter studentene ved Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI i Oslo, Norges veterinærhøyskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Det teologiske menighetsfakultetet, Norges musikkhøyskole, Norges idrettshøyskole og Kunsthøgskolen i Oslo. Velferdstinget har som formål å fremme studentenes velferdspolitiske interesser lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Velferdstinget er også valgforsamling for studentrepresentantene i SiOs styringsorganer. Kommentar til forskriftens 9, andre ledd: Velferdstinget ønsker at det i siste ledd skal presiseres hvem regnskapene skal dokumenteres overfor. Studentorganet burde i tillegg til Departementet være en slik instans. Velferdstinget i Oslo mener at studentsamskipnadene skal følge Offentlighetsloven med den begrunnelse av at samskipnadene er brukerstyrte, og at brukere bør sikres innsyn, spesielt med tanke på at samskipnadene forvalter semesteravgiften. Kommentar til forskriftens kapittel 5: Velferdstinget i Oslo stiller seg positive til at utdanningsinstitusjonene pålegges en klar plikt til å stille med fri stasjon. Dette mener vi vil sikre at studenter tilknyttet samskipnader der flere utdanningsinstitusjoner er med, likt tilbud til lik pris. Dette opplever Velferdstinget som et problem i dag, der enkelte utdanningsinstitusjoner ikke bidrar tilstrekkelig slik at resultatet blir ulik pris avhengig av hvilken utdanningsinstitusjon man tilhører. Det bør presiseres at de forskjellige skal bidra proporsjonalt i forhold til studenttall, og at det å stille lokaler til disposisjon også kan innebære å bidra økonomisk der det er mer hensiktsmessig. Til diskusjon fra AU: AU mener vi burde ønske oss en slik presisering da det ikke alltid er hensiktsmessig med lokaler på hvert lærested kontra at utdanningsinstitusjonene kan kjøpe seg inn uten at det går utover kriteriene knyttet til fri stasjon i forskriften. Velferdstinget mener at studentorganene ved samskipnadene skal tas med på råd i tilfeller nevnt i 11, siste ledd, eller som et minimum gis mulighet til å delta i avtaleprosessen, jevnfør ønsket om at samskipnadene skal følge Offentlighetsloven. Kommentar til forskriftens 17: Velferdstinget i Oslo stiller seg i utgangspunktet positive til kriteriene som oppstilles, men mener det må komme klarere frem hva som er konsekvensen av at man ikke betaler semesteravgift. Valgfriheten er for stor, og grensen bør gå ved 10 studiepoeng, og ikke ved de foreslåtte 15. Denne problematikken har blitt ekstra synlig i forhold til at private utdanningsinstitusjoner i for stor grad selv definerer hvem som skal betale semesteravgift. Velferdstinget mener at kriteriene som foreslås er så klare at

16 utdanningsinstitusjoner kun i særlige tilfeller skal kunne avgjøre om en student skal betale semesteravgift eller ikke. Velferdstinget ønsker å bemerke at de er særlig positive til at studenter i fødselspermisjon gis mulighet til å betale semesteravgift. Kommentar til forskriftens 24: Velferdstinget mener at studentorganer skal tildeles mulighet til å utføre samme kontroll som departementet, jevnfør ønsket om at studentsamskipnadene skal følge Offentlighetsloven. Gjennomgående kommentarer: Velferdstinget i Oslo mener at studentsamskipnadene skal følge Offentlighetsloven, og som et minimum skal studentorganer gis mulighet til å bestemme om samskipnaden skal følge loven. Denne muligheten skal hjemles eksplisitt i forskriften. Dette vil være i samsvar med at studentsamskipnadene er brukerstyrte, og at samskipnadene har et eksistensgrunnlag fullstendig avhengig av studenter. Det bør være mer fokus på brukerstyringen gjennomgående i hele forskriften, og studentorgan må nevnes som et tilsynsorgan som et ytterligere minimum. Dette er Velferdstinget i Oslos uttalelse i forhold til Høringsnotat Utkast til forskrift om studentsamskipnader. Fredrik Øren Refsnes Marianne Høva Rustberggard Leder for Velferdstinget i Oslo Nestleder for Velferdstinget i Oslo

17 Høringsbrev: Hoeringsbre v_med_adresseliste.pdf Høringsnotat: Hoeringsnot at_forskrift_studentsamskipnader.pdf

18 Saksfremlegg Dato: 5.mai 08 Sak: 6a, 6b, 6c og 6d Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valgsaker AU innstiller på følgende: Sak 6a - valg av styreleder og styremedlem i Universitas: kandidater fremmes på møtet. Styreleder velges, med vara, for en periode på to år. Styremedlem velges, med vara, for en periode på ett år. Sak 6b - valg av styreleder og styremedlem i Radio Nova: kandidater fremmes på møtet. Styreleder velges, med vara, for en periode på to år. Styremedlem velges, med vara, for en periode på ett år. Sak 6c - suppleringsvalg til velferdskomiteen: kandidater fremmes på møtet. Av ulike årsaker har to av medlemmene i komiteen trukket seg. Sak 6d - suppleringsvalg til Kontrollkomiteen: kandidater fremmes på møtet. For Arbeidsutvalget Fredrik Øren Refsnes Leder for Velferdstinget i Oslo Marianne Høva Rustberggard Nestleder for Velferdstinget i Oslo

19 Saksfremlegg Dato: 5.mai 08 Sak: 3a Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Vedtektsendringer Eksisterende 3-16 Avstemningsmåte Avstemning skjer ved håndsopprekning, men ved navneopprop dersom minst tre representanter skriftlig krever det. Preferansevalg kan ikke benyttes utenom i personvalg og nominasjoner til personvalg. Tilleggsforslag fra Ingrid Aune (SD): Til 3-16: Tillegg etter eksisterende punktum i 3-16 "Avstemningsmåte": "Dersom minst tre representanter krever det, skal antall for, mot og avholdende stemmer protokollføres, uten navn." Kontrollkomiteen innstiller på at forslaget kan vedtas AU innstiller på at forslaget vedtas Eksisterende 10-1 Endring Disse vedtektene vedtas og endres av Velferdstinget med 2/3 flertall. Endringsforslag framsettes skriftlig på et møte og behandles først på neste møte i Velferdstinget. Forslag fra Håkon Riekles (MG): 10-1: Andre setning endres til: "Endringsforslag fremsettes skriftlig senest et møte før behandlingen. Vedtektsendringer behandles kun på årets andre møte og på et annet møte i andre halvår." Kontrollkomiteen innstiller på at forslaget kan vedtas AU innstiller på at forslaget ikke vedtas

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 25.01.2005 Sist oppdatert 8.11.2010 Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1-1 Formål Velferdstinget i Oslo (VT) er det overordnede studentpolitiske organet i velferdssaker

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Tid: 17:00 21:00 Sted: Rådssalen, administrasjonsbygget Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 001 Møtekonstituering 1a Valg av ordstyrer

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1-1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Velferdstingets lille håndbok

Velferdstingets lille håndbok Velferdstingets lille håndbok 2 Om håndboken Velferdstinget er en stor interesseorganisasjon tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo, og vi har mange tillitsvalgte i systemet. Å ha mange tillitsvalgte betyr

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Side 1 av 8 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO. Dato: 3.desember 2007 Tid: 17: Sted: Rådsalen, Administrasjonsbygningen Blindern

Side 1 av 8 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO. Dato: 3.desember 2007 Tid: 17: Sted: Rådsalen, Administrasjonsbygningen Blindern 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato:

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 2016 Tid Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent, Anette

Detaljer

Ved opprop kl var det 32 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl var det 32 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Til studentdemokratiene ved: Norges idrettshøgskole Det teologiske menighetsfakultet Norges Musikkhøgskole

Detaljer

Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016

Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016 Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016 1 Navn Organisasjonens navn er «Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

YATA Norge. Vedtekter

YATA Norge. Vedtekter YATA Norge Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTE 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

STUDENTPARLAMENTSMØTE

STUDENTPARLAMENTSMØTE Side 0 av 5 UNIVERSITET I OSLO STUDENTPARLAMENTSMØTE Møte nr. 1 b) for Studentparlamentet 16/17 Mandag 6. juni 2016 Rådssalen, Lucy Smiths hus Klokken 17:00 18:30 NAVN:. Side 1 av 5 TIL: Studentparlamentet

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Studentrådet er det øverste studentorganet ved avdeling for samfunnsfag på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 1.2

Detaljer

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram.

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram. ENDRINGSFORSLAG VEDTEKTER A01 01 1 4 Dokumenter 1 4 1 Prinsipp og arbeidsprogram (1) Velferdstinget skal ha et prinsipp og et arbeidsprogram. Velferdstingets prinsipprogram er det øverste politiske dokumentet

Detaljer

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av Høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 28. Mars 2007, justert i hht vedtak i HS-sak 026/07 og 028/07 i HS-møte den 17.04.07, med hjemmel i lov

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 1. desember kl. 17:00-20:30 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 Velkommen kjære representanter

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96 Siste endring av reglementet ble gjort den 29.01.15 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 4 VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 Revidert på møte i Velferdstinget 27.03.2017 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak Godkjenning av dagsorden og tidsplan AU innstiller på følgende: - Vedlagte forslag til dagsorden og tidsplan godkjennes. Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Avd IR, Sarpsborg Møtedato: 02.02.06 Arkivref: wwg/02-06 Innstilling fra: - Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 02-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Medlemmer Studenter tilknyttet SiB Alle studenter tilknyttet SiB er medlemmer. Disse får stemmerett ved å vise gyldig semesterkort for inneværende

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

REFERAT FRA STIFTELSESMØTE FOR VELFERDSTIN GET I OSLO 9. DESEMBER 2004

REFERAT FRA STIFTELSESMØTE FOR VELFERDSTIN GET I OSLO 9. DESEMBER 2004 REFERAT FRA STIFTELSESMØTE FOR VELFERDSTIN GET I OSLO 9. DESEMBER 2004 Tid: 17.30 22.40 Sted: Gamle festsal, Domus Academica Opprop kl. 17.40 Nr Fornavn Etternavn Status Tilhørighet Vara 1 Magnus Worren

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 14. oktober kl. 17:00-21:30 Det teologiske Menighetsfakultet Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. juni 2010.

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 Tid: Mandag 31. oktober 2016 Møtestart kl. 17:00,

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Årsmøtet i Osloforbundet har vedtatt nye vedtekter. Disse må godkjennes

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter har tale- og forslagsrett. Møtet starter med mat

Detaljer

Ved opprop kl. 17.23 var det 35 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.23 var det 35 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 31. oktober 2016, klokken 17.00 Georg Sverdrups hus; Undervisningsrom 2 Universitetet i Oslo TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur-

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

Valgreglement for Høgskolen i Narvik

Valgreglement for Høgskolen i Narvik Valgreglement for Høgskolen i Narvik Fastsatt av styret ved Høgskolen i Narvik 28. februar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 9-4 (6) og 9-4 (9). Innhold Kapittel

Detaljer

Velferdsseminarets ABC

Velferdsseminarets ABC Velferdsseminarets ABC alt du trenger å vite, og litt til A. Absolutt viktigst: Å møte opp i god tid på Chateau Neuf lørdag 11. februar før bussen reiser presis kl. 08.00. Akademika: Studentenes egen fagbokhandel.

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/15-16

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/15-16 Tid: Mandag 29. februar 2016

Detaljer

Side 1 av 14 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I OSLO

Side 1 av 14 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg

Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg Møtedato: 03.09.2015 Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg STi-sak 31/15 Nytt studentdemokrati for 2016 Vedlegg Studenttingets vedtekter: http://www.studenttinget.no/wpcontent/uploads/2013/02/reglement1.pdf

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TORSDAG 03. JULI 2008

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TORSDAG 03. JULI 2008 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 022/08 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TORSDAG 03. JULI 2008 Tid: kl. 12.09 12.55 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Tilstede fra AU: Til stede

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Konstituerende møte Mandag 2. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 19. oktober 2015, klokka 17.00-19:00. Hvor møtet blir avholdt kommer senere. TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur- og designhøgskolen

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21.00 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

REFERAT ARBEIDSUTVALGET

REFERAT ARBEIDSUTVALGET REFERAT ARBEIDSUTVALGET Tid: 27.08.14 Sted: Drammen Referent: Emma Vestli Tilstede: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Eli Kristin Sjøen Henrik Søhoel Rikke Andersen Trine Mathisen Emma Vestli Inger Lene

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet 1 Navn Foreningens navn er: Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet (heretter studentparlamentet) 2 Formål Studentparlamentet

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer