V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak"

Transkript

1 Godkjenning av dagsorden og tidsplan AU innstiller på følgende: - Vedlagte forslag til dagsorden og tidsplan godkjennes. Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrere og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan V 1d) Godkjenning av referat fra 6.okt. V 1e) Godkjenning av valgprotokoller V VT 02 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Hovedstyrets orientering O 2c) Delstyrenes orienteringer O 2d) Andre orienteringer O VT 03 Organisasjon 3a) Vedtektsendringer V 3b) Reglementsendringer V VT 04 Politikk 4a) Studentboligenes tildelingskriterier V 4b) Sammenslåing SiOAS D 4c) Studenter og uførhet V VT 05 Økonomi VT 06 Valg 6a) Valg til Kontrollkomité V 6b) Valg av Velferdstinget 2009 V 6c) Valg av Hovedstyreleder V VT 07 Eventuelt

2 TIDSPLAN Møtestart med opprop 1a) Valg av ordstyrere og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan 1d) Godkjenning av referat Velferdstingsmøte 6.oktober 1e) Godkjenning av valgprotokoller Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Delstyrenes orienteringer 2d) Andre orienteringer c) Studenter og uførhet v/komiteen b) Sammenslåing SiOAS b) Valg av Velferdstinget Pause m/bespisning a) Studentboligenes tildelingsreglement a) Valg til kontrollkomité 6c) Valg av Hovedstyreleder 3a) Vedtektsendringer 3b) Reglementsendringer Møteslutt (tentativt) For Arbeidsutvalget Fredrik Øren Refsnes Leder for Velferdstinget i Oslo Marianne Høva Rustberggard Nestleder for Velferdstinget i Oslo

3 Saksfremlegg Dato: 10.nov. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen velges som ordstyrer. Mariann Fossheim velges som referent Sak 1b: Godkjenning av innkalling AU innstiller på følgende: Innkalling godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. Sak 1c: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Dagsorden og tidsplan godkjennes med de endringer som fremkommer på møtet. Sak 1d: Godkjenning av referat VT-møte 6.oktober Referat er tilgjengelig på Velferdstingets hjemmesider. AU innstiller på følgende: Referatet godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. Sak 1e: Godkjenning av valgprotokoller AU innstiller på følgende: Valgprotokoller fremmes på møtet. For Arbeidsutvalget Fredrik Øren Refsnes Leder for Velferdstinget i Oslo Marianne Høva Rustberggard Nestleder for Velferdstinget i Oslo

4 Leders orientering 30.oktober Statsbudsjettet Tirsdag 7.oktober, dagen etter forrige Velferdstingsmøte, ble statsbudsjettet for 2009 lagt frem. For oss som jobber med studentvelferd innebar dette gledelig lesning. Pressemelding ble sendt ut fra leder samme dag. Sakene Velferdstinget bør merke seg er følgende. Satsingen på studentboliger: Regjering innfrir sin egen målsetning med å bevilge midler til 1000 nye studentboliger for millioner er satt av til studentboligbygging for det neste året, og vårt arbeid sammen med SiO for å få flest mulig til Oslo er i gang. Mer om dette under Studentboliger Studenter og barn: Studentforeldre får utvidet sin permisjon fra 40 til 42 uker. En viktig sak som Velferdstinget har frontet mye gjennom 2007 og Refusjonsordninger helse: Finansieringen av psykisk helsetilbud til studenter flyttes fra NAV til RHF-ene. På kort sikt endres intet for SiO, men det er for tidelig å si noe om de langsiktige konsekvensene. Mer om dette under Psykisk helse. Internasjonale studenter Leder deltok på ISUs National Assembly 18.oktober på UMB ÅS hvor han holdt presentasjon av Velferdstinget, SiO og utfordringer i studentvelferden knyttet til internasjonale studenter i samskipnaden og ved læresteder. Deltakelse i debatt var også på programmet. Kontakten med ISU nasjonalt og lokalt er god, og vi håper på å kunne trekke ISU sterkere inn i de saker som berører de internasjonale studentene. Media Mye av Velferdstingets mediedekning siden 6.oktober er resultat av vedtakene Velferdstinget gjorde i budsjettsøknadssaken. Tildelingene, eller manglende tildelinger, er beskrevet både fra mediene og representanter. Videre har det vært oppslag i forbindelse med pressemeldinger som er sendt ut, samt besøk fra ordfører Fabian Stang 8.oktober. Mye av mediekontakten i denne perioden har også vært av oppklarende og informativ karakter. Norsk Studentunion og andre studentdemokratier Leder og nestleder har deltatt i velferdspolitisk komite i NSU 23. Og 24.oktober. Et godt komitémøte med medlemslagsutveksling, plattformarbeid og ulike innledere. Velferdstinget hadde her omvisning av SiOs fasiliteter. Leder og nestleder deltok på Studentparlamentet ved UiOs forrige møte, hvor valg av representanter til Velferdstinget var sak. Det jobbes nå for økt kontakt med det nye studentpolitiske utvalget ved BI.

5 Studentboliger mm. Tildelingene over statsbudsjettet for 2009 er bare første steg på veien til en bedret boligsituasjon for oslostudentene. Tiden etter fremleggelsen har blitt brukt til arbeidet med å få flest mulig boliger til Oslo. Søknadsfristen for studentsamskipnadene for å søke tilskudd er 3.november. Det har vært god kontakt med konsernledelsen i SiO angående prosjektene SiO søker om, og arbeidsutvalget har tro på at SiO skal komme godt ut av tildelingen. Det har fra leder vært kontakt med KD og ulike partirådgivere, samt oslomediene har brukt mye informasjon fra Velferdstinget på veien videre. Leder har vært i møte med Husbanken angående tildelingskriterier for 2009, og fokuset på internasjonale studenter, leiemarked på studiested, institusjonenes utviklingsplaner og prosjekter med byggestart i 2009 er tilbakemeldingene fra alle hold. Leder vil fortsette å prioritere dette frem til nytt arbeidsutvalg går på. Tildelingene vil bli klar i medio februar Studentboliger var også sentralt da arbeidsutvalget hadde Fabian Stang på besøk 8.oktober for å se nærmere på livet rundt studiene til studentene i Oslo. Ordførerbesøket var en fin mulighet for oss til å vise frem velferdstilbudene vi har, samt våre utviklingsplaner og saker. SiO ble invitert med til deler av møtet, og saken fikk pressedekning fra flere hold. Både ordfører, arbeidsutvalg og SiO sitter igjen med positiv utveksling. Dialogen med ordførerens kontor pågår fremdeles, og det jobbes nå med liknende presentasjonsbesøk fra andre politikere. I skrivende stund er leder på vei til en boligkonferanse i Trondheim, hvor studentboliger vil være et av temaene. En annen problemstilling knyttet til studentboliger er arbeidet med ny forskrift til Husleieloven. Velferdstinget leverte sin høringsuttalelse etter velferdsseminaret i februar, en sak hvor andre studentdemokratier har tilsvarende konklusjoner som VT. Her har det vært møter med Kommunal- og regionaldepartementet, ved ansvarlige for forskriften, angående forslagene som er lagt frem. Sammenslåing SiOAS Leder er godt orientert om arbeidet i styringsgruppen for sammenslåing. Styringsgruppen består av de to styrelederne og de to administrerende direktørene i samskipnadene. Leder har og hatt mulighet til å komme med innspill i arbeidet. Arbeidsutvalget er fremlagt første rapport, fra ekstern part, om sammenslåingen. Denne vil legges fra for Velferdstinget, og styreleder vil løfte saken inn i Velferdstinget. Sammenslåingen må snart starte på det studentpolitiske og studentkulturelt plan. På vårt møte i september åpnet vi Velferdstinget for OAS-demokratiene. Dessverre har flere av de valgt å ikke ville velge representanter til VT, senest Studentparlamentet ved HiO. Ettersom saken fra SP HiO er unndratt fra offentligheten, vet vi ikke hvorfor enda. Vi håper selvsagt på et fortsatt godt samarbeid med alle i OAS.

6 Psykisk helse og arbeidsgruppens rapport. Verdensdagen for psykisk helse ble markert 10.oktober i regi av nestleder og Studenthelsetjenesten. Psykisk helse ble aktuelt over statsbudsjettet gjennom overflyttingen av refusjonsmidlene fra NAV til de regionale helseforetakene (RHF), i SiOs tilfelle Helse Sør-Øst. Statsbudsjettet henviser til rapport fra arbeidsgruppen Helse og omsorgsdepartementet satte ned mars Arbeidsgruppen konkluderer med at dagens tilbud, som kjennetegnes av lav terskel og kort ventetid må oppretthodes som et minimum. Dette er god lesning for de store samskipnadene som i dag har et slikt tilbud. Velferdstinget støtter her opp om at alle studenter skal få et tilbud tilsvarende det oslostudentene har, uten at det skal gå på bekostning av eksisterende tilbud. SiO er i gang med sitt arbeid mot Helse Sør- Øst jf. ønsket i statsbudsjettet om en styrking av samarbeidet og tilknytningen. Det har blitt sendt ut en felles pressemelding med Velferdstinget i Trondheim i denne saken, se nettsidene for detaljer. Det har vært møter med representanter fra arbeidsgruppen, samt representanter fra samskipnadsrådet. Siste ordinære Velferdstingsmøte Møtet mandag 10.november er siste ordinære møte i Velferdstinget for Dette betyr at representantene for VT 2009 skal oppnevnes, og at det nærmer seg konstituerende møte for 2009 (1.desember). Leder legger frem et utkast til rapport for Velferdstinget, som vedtatt på velferdsseminaret i februar. Endelig rapport vil komme ved overlapp nytt arbeidsutvalg, og vil bli brukt til både opplæring og informasjon. Til slutt vil jeg takke hver enkelt representant for samarbeidet, diskusjonene, vedtakene og det sosiale som har vært gjennom Arbeidsutvalget er dere takknemlige for innsatsen dere har lagt ned for oslostudentene. Fredrik Øren Refsnes Leder for Velferdstinget i Oslo

7 Saksfremlegg Dato: 10.nov. Sak: 4c Forslagsstiller: Velferdskomiteen ved Guro Svenkerud Fresvik (VT-AU) Studenter og uførhet Velferdstinget vedtok følgende prioriterte punkt i sitt Arbeidsprogram for 2008: Velferdstingets Velferdskomité skal i løpet av 2008 utarbeide en sak om uførhet under studiene eller umiddelbart etter endte studier, for å se på ulike modeller som kan motvirke at studenter blir minstepensjonister pga manglende opptjening. Velferdskomiteen har arbeidet med dette i høst, og vedlagt følger resultatet av dette arbeidet med forslag til vedtak. Det bemerkes at komiteen er innstillende instans for dette. Guro Svenkerud Fresvik Komitèansvarlig for Velferdstinget i Oslo

8 Studenter og uførhet Bakgrunn Velferdskomitéen har på oppdrag fra Velferdstinget i Oslo utarbeidet en sak om uførhet under studiene eller umiddelbart etter endte studier med hensyn på å finne en modell som kan motvirke at studenter blir minstepensjonister på grunn av manglende opptjening. Gjeldende regelverk skiller mellom uførepensjon og tidsbegrenset uførestønad. Uførepensjon kan innvilges der arbeids- og inntektsevne er varig nedsatt med minst 50%. Tidbegrenset uførestønad kan innvilges der fremtidig arbeids- og inntektsevne er usikker, og gis for en periode på fra ett til fire år. Ytelsene fastsettes på grunnlag av pensjonsgivende inntekt året eller de siste tre år før uføretidspunktet. Unge som blir uføre vil fortrinnsvis innvilges tidsbegrenset uførestønad og ikke uførepensjon. Garantiordningen for unge uføre omfatter i dag de som blir helt eller delvis uføre innen de fyller 26 år. Vi vet lite om hvor mange studenter som blir berørt av dette, men vi vet at for de som blir berørt er dette av stor betydning. Det er nødvendig med mer differensiert statistisk materiale for å kunne si hvor mange som vil få nytte av modellen komitéen foreslår og hva kostnaden av en slik modell vil være. Noen tall kan gi en pekepinn: Pr 30. juni 2008 mottar 2957 personer i aldersgruppen år tidsbegrenset uførestønad, mens 6712 personer i samme aldersgruppe mottar uførepensjon hvorav 6219 personer omfattes av garantiordningen for unge uføre. I følge Lånekassen fikk 629 tilbakebetalere i 2007 ettergitt hele eller deler av lånet på grunn av uførhet, men flere av disse kan ha vært i arbeid flere år etter endte studier før uføretidspunkt. Etter justeringer i mai 2008 er minstepensjonen uten tillegg på kr brutto. Definert som "ung ufør" innenfor garantiordningen mottar kr brutto. I pensjonsforliket 2007 ble det vedtatt at minstepensjon som i dag er på ca 1,8 G, skal bli 2 G innen Pensjonspoeng for studenter var også et innspill i forbindelse med pensjonsforliket, men det ble avvist. En sak med tittel Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre ligger for tiden til behandling i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Det er ventet at denne saken vil bli behandlet av Stortinget i løpet av I forbindelse med denne saken utkom i mai 2007 NOU 2007:4, her er studenter ikke nevnt som gruppe, og det er de heller ikke i noen av høringssvarene til denne saken. Det er kjent at flere av høringsinstansene har kommet med innspill om å heve aldersgrensen for garantiordningen fra 26 til 30 år. Komitéens innstilling Komitéen har konsentrert seg om situasjonen for personer som blir helt eller delvis uføre i løpet av eller like etter studietiden og som er 26 år eller eldre på uføretidpunktet. Dette

9 er en gruppe som faller mellom flere stoler fordi man verken faller inn under garantiordningen eller har hatt mulighet til å tjene seg opp poeng gjennom pensjonsgivende inntekt i særlig grad. Gjennomsnittsalderen på en student er 28 år. Komitéens forslag til alternativ modell innebærer at studiepoeng gir pensjonspoeng i en tidsbegrenset periode. På denne måten kan avlagte studiepoeng være grunnlag for beregning av stønad dersom man er 26 år eller eldre og blir ufør før man har rukket å oppnå pensjonsgivende inntekt i ett år. Forslag til vedtak: 1. Velferdstinget mener det bør innføres en modell hvor avlagte studiepoeng benyttes som grunnlag for beregning av uførestønad i tilfeller hvor den uføre ikke har rukket å oppnå pensjonsgivende inntekt i minst ett år etter endte studier og er utenfor garantiordningen for unge uføre. 2. Velferdstinget skal i 2009 samarbeide med andre organisasjoner, blant annet NSU, StL og Unge Funksjonshemmede, for å fremme dette i forbindelse med Departementets og Stortingets behandling av saken om Ny uførestønad og ny alderpensjon for uføre.

10 Saksfremlegg Dato: 10.nov. Sak: 4b Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Sammenslåing SiOAS Følgende prioriterte punkt ble vedtatt i Velferdstingets Arbeidsprogram for 2008: Velferdstinget er for at SiO slår seg sammen med Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad til én felles samskipnad i Oslo Rapport om sammenslåing gjøres tilgjengelig på nettsidene ( Rapporten legges også frem på møtet. Hovedstyreleder Egil Heinert holder en presentasjon om sammenslåingsprosessen, og det blir lagt opp til en påfølgende debatt. Fredrik Øren Refsnes Leder for Velferdstinget i Oslo Marianne Høva Rustberggard Nestleder for Velferdstinget i Oslo

11 Saksfremlegg Dato: 10.nov. Sak: 6b Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valg av Velferdstinget 2009 Viser til Velferdstingets vedtekter kapittel 2 om valg til Velferdstinget. Vedtektene er tilgjengelige på nettsidene ( AU innstiller på følgende: Kandidater fremmes på møtet. Fredrik Øren Refsnes Leder for Velferdstinget i Oslo Marianne Høva Rustberggard Nestleder for Velferdstinget i Oslo

12 Saksfremlegg Dato: 10.nov. Sak: 4a Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Revidering av Boligtildelingsreglement Om arbeidet Daniel og Marianne har hatt ansvar for saken, og har vært i flere møter med administrasjonen i Studentboligene for å forsikre seg om at de foreslåtte endringene ikke fører til utgifter av vesentlig betydning som igjen går utover studentene. Formål Bakgrunnen for at vi nå ber Velferdstinget om å revidere Boligtildelingsreglementet, er at Studentboligene nå i større grad enn før er et knapphetsgode. Studentboligene skal dessuten undergå en strengere kontroll fra departementets side for å sikre at dette er et velferdsgode for studenter. Med så mange i boligkø skal det ikke skje at det bor noen der som ikke er berettiget. Strukturelle endringer Vi foreslår vesentlige strukturelle endringer i tildelingsreglementet. Hensikten med dette er å gjøre reglementet mest mulig oversiktelig og forståelig. Vi har for eksempel foreslått 2 om definisjoner som vi mener gjør det enklere å forholde seg til resten av reglementet, samtidig som det vil bidra til å forhindre eventuelle misforståelser. Videre er prioriteringsrekkefølge nytt, da man i det nåværende reglementet kun snakker om prioriterte grupper, men ikke prioritering gruppene imellom. Innholdsmessige endringer For det første foreslår vi at det utelukkende studenter som er søknadsberettigede. I det gjeldene reglementet er det åpnet for at andre enn studenter skal kunne søke seg inn. Vi erkjenner at studentboliger er knapphetsgode, samt at vi vil sende et tydelig signal utad om at vi sterkt prioriterer studentene. Tomgang er en problemstilling som ikke lenger gjør seg gjeldende, og derfor ønsker vi å fjerne muligheten for at andre skal kunne søke seg inn. For det andre ønsker vi å endre på måten søkere blir prioritert på i 5, nr. 3. Forslaget går ut på at de som bor utenfor Oslo og Akershus skal prioriteres, og blant disse skal de yngste prioriteres. Bakgrunnen for dette er foruten det åpenbart geografiske, at yngre studenter på generell basis står svakere på det

13 private markedet enn eldre studenter. Yngre studenter er i større grad førstegangsleiere. For tredje foreslår vi å redusere maksimal botid. Her foreligger det også en dissens fra Arbeidsutvalget i 8. Tidligere har regelen vært at maks botid i studentbolig er 10 år. AU-medlemmene vil muntlig redegjøre for sine synspunkter på møtet, men er samstemte i en redusering for å åpne for at flere skal få tilgang på studentboliger. Det bemerkes at gjennomsnittlig botid er cirka 9 måneder. Det er videre tatt inn en egen paragraf ( 11) om taushetsplikt. Det har alltid blitt praktisert i Studentboligene, men vi ønsker at dette tydeliggjøres ytterligere for å gi søker en større grad av trygghet. Forholdet til husleieloven har heller aldri blitt uttrykt eksplisitt ( 1, tredje ledd). Vi ønsker å ha det med, fordi vi mener at ved å sette seg inn i lovverket er man bedre vernet, selv om utleier er en studentsamskipnad. 3, 6.ledd om mislighold av leieavtaler er også ny. Mislighold kan typisk være hærverk og manglende betaling. Det presiseres at terskelen for å betrakte noe som mislighold ligger høyere enn for eksempel kun én utestående betaling. Kontrollkomiteen er som vanlig klageorgan i slike saker, og sikrer studentstyringen. Det bemerkes at begreper som leilighet for single, parleilighet og familieleilighet er begreper som er en del av Studentboligenes terminologi for å tilpasse seg studenter som gruppe. Vedlegg: Nyværende Boligtildelingsreglement (for elektronisk utgave: Forslag til nytt Boligtildelingsreglement Forslag til vedtak: Det reviderte boligtildelingsreglementet vedtas med de endringer som fremkommer på møtet. Det bemerkes at Fredrik ikke var tilstede under behandlingen av denne saken i Arbeidsutvalget. Marianne Høva Rustberggard Nestleder for Velferdstinget Daniel Heggelid Rugaas Organisasjonsansvarlig for Velferdstinget

14 Reglement for tildeling av studentboliger i Studentskipnaden i Oslo 1 Innledende bestemmelser Dette reglement gjelder for tildeling av leiekontrakter for boliger eiet og drevet av Studentskipnaden i Oslo (SiO). Eksisterende avtalefestede leieforhold med utdanningsinstitusjoner og lignende faller utenfor dette reglementet. Husleieloven gjelder for leieforhold i Studentboligene. 2 Definisjoner Med student i dette reglement menes en person med studieplass ved et av Studentskipnaden i Oslo (SiO) sine læresteder, som har betalt semesteravgift til SiO. Med SiOs læresteder menes en av følgende utdanningsinstitusjoner: Universitetet i Oslo (UiO), Handelshøyskolen BI (BI), Det teologiske menighetsfakultet (MF), Norges Idrettshøgskole (NIH), Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Kunsthøgskolen (KHiO), Norges, Musikkhøgskolen (NMH), Norges Veterinærhøgskole (NVH) Med boberettiget menes student som har gyldig leiekontrakt. 3 Søknadsberettigede Søknadsberettigede er studenter over 18 år ved et av SiOs læresteder. Søkeren må ha studier som sin hovedbeskjeftigelse i den oppgitte leieperioden. Personer som planlegger å studere i leieperioden er også søknadsberettiget forutsatt at vedkommende dokumenterer studentstatus ved leieperiodens start. Hybler er forbeholdt single studenter. Leiligheter er forbeholdt par uten barn. Familieleiligheter er forbeholdt husstander med barn. Universelt utformede leiligheter er forbeholdt studenter med spesielle behov. Søkere som tidligere har misligholdt leieavtaler hos SiO Studentbolig er ikke søknadsberettigede. 4 Søkers opplysningsplikt Søker plikter å gi riktige og fullstendige opplysninger som har betydning for vurderingen av søknaden. Uriktige eller ikke oppgitte opplysninger av vesentlig betydning medfører at leieavtalen kjennes ugyldig og leieforholdet kan heves. Studentboligene har rett til å kontrollere opplysningene som er gitt i søknaden, og kan fortløpende kontrollere at leietakeren er boberettiget.

15 5 Prioriteringsrekkefølge ved tildeling av hybler/leiligheter for single 1. Eksisterende søknadsberettigede beboere som søker fornyet leieavtale. 2. Internasjonale studenter som det er reservert bolig for av utdanningsinstitusjonene som er tilknyttet SiO. Leieperioden for disse starter enten 1.august eller 1.januar. 3. Søkere med bostedsadresse utenfor Oslo og Akershus som ved søknadsperiodens start begynner sitt studium ved et av lærestedene tilknyttet SiO. Disse prioriteres etter alder, slik at de yngste førstegangsstudentene prioriteres først. Leieperiode for disse starter enten 1.januar eller 1.august. 4. Øvrige søknadsberettigede prioriteres etter søknadstidspunkt. 6 Prioriteringsrekkefølge ved tildeling av parleiligheter 1. Eksisterende søknadsberettigede beboere som søker fornyet leieavtale. 2. Studentpar uten barn. 7 Prioriteringsrekkefølge ved tildeling av familieleiligheter 1. Eksisterende søknadsberettigede beboere som søker fornyet leieavtale. 2. Aleneforsørgere. 3. Familier. 4. Øvrige søknadsberettigede prioriteres etter søknadstidspunkt. 8 Botid Maksimal botid i SiOs boliger er begrenset til det som inntreffer først av 1. normert studietid for søker 2. 6 år Dersom man kan dokumentere forsinkelser i studieløpet grunnet sykdom, fødsel, verneplikt, studenttillitsverv og lignende, behandles dette særskilt, og botiden kan forlenges opptil 8 år. Dissens fra Guro Svenkerud Fresvik og Daniel Heggelid-Rugaas: Maksimal botid i SiOs boliger er begrenset til 4 år. Dersom man kan dokumentere forsinkelser i studieløpet grunnet sykdom, fødsel, verneplikt, studenttillitsverv og lignende, behandles dette særskilt, og botiden kan forlenges opptil 6 år. 9 Kontrollkomiteen (KK) for tildeling av boliger KK består av tre personer oppnevnt av SiOs Hovedstyre etter innstilling fra Velferdstinget i Oslo. KKs hovedoppgave er å påse at det fastsatte reglement for tildeling av boliger blir fulgt. KKs medlemmer skal undertegne taushetserklæring og skal behandle alle personopplysninger konfidensielt. KK skal ha tilgang på all relevant informasjon.

16 Søkere som påberoper seg å skulle bli prioritert foran andre søkere får sin sak avgjort av KK. KK kan, i særskilte tilfeller, gi dispensasjon til fordel for leietakerne fra alle bestemmelser i dette reglementet. 10 Klage og anke Alle avslag på søknad om bolig kan klages inn for Kontrollkomiteen for tildeling av boliger (KK). I siste instans kan det ankes til Studentboligenes styre. Klagen må sendes inn til Studentboligene senest 14 - fjorten - dager etter at avslaget er mottatt. Klagen og anken må begrunnes, og klager plikter å vedlegge dokumentasjon. 11 Taushetsplikt Alle som behandler saker etter dette reglementet har taushetsplikt om private forhold som de får kjennskap til under saksbehandlingen. 12 Gyldighet og endringer Dette reglementet erstatter alle tidligere reglementer for tildeling av SiO sine boliger. Endringer i dette reglementet vedtas av Hovedstyret i SiO etter innstilling fra Velferdstinget i Oslo. 13 Ikrafttredelse Dette reglementet trer i kraft

17 Saksfremlegg Dato: 10.nov. Sak: 6a og 6c Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valgsaker Sak 6a: Valg til Kontrollkomiteen AU innstiller på følgende: Kandidater fremmes på møtet. Sak 6c: Valg av Hovedstyreleder AU innstiller på følgende: Hovedstyrets innstilling vedtas. Hovedstyrets innstilling ligger vedlagt. For Arbeidsutvalget Fredrik Øren Refsnes Leder for Velferdstinget i Oslo Marianne Høva Rustberggard Nestleder for Velferdstinget i Oslo

18 Utdrag av Godkjent R E F E R A T fra møte/seminar i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag/torsdag oktober 2008 på Lysebu, Lysebuvn. 12, Holmenkollen. Til stede: Egil Heinert (leder), Inge Carlén, Øyvind Gjengaar (nestleder), Tove K. Karlsen, Oddbjørn Nybø, Beate Pettersen, Linn Pettersen, Dordi Sylte. Fra administrasjonen: Lisbeth Dyrberg, Inger Hegstad Krüger, Odd Wilhelmsen. 60/08 Innstilling ny hovedstyreleder Styreleder Egil Heinert orienterte. Vedtak: Styret innstilte Øyvind Gjengaar som styreleder for perioden

19 Saksfremlegg Dato: 10.nov. 08 Sak: 3a Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Vedtektsendringer 1. Forslag til vedtektsendring fra Egil Heinert (HS-SD): Eksisterende 7-3 Kontrollkomiteen Kontrollkomitéen kontrollerer at Velferdstinget og dets organer overholder Velferdstingets vedtekter og andre bestemmelser som gjelder for Velferdstinget og dets organer. Komitéen innstiller overfor Velferdstinget på godkjenning av valgprotokollene til Velferdstingets representanter og vararepresentanter. Komitéen uttaler seg om tolkningen av dette reglementet og andre regler og lignende. Kontrollkomitéens enstemmige tolkning av disse vedtektene har bindende og oppsettende virkning dersom ikke Velferdstinget med 2/3 flertall vedtar noe annet. Kontrollkomiteen kan kontrollere og gi innstilling på at budsjettene og regnskapene fra de som søker støtte gjennom Velferdstinget eller dets organer, er i tråd med Velferdstingets krav og god regnskapsskikk. Kontrollkomiteen skal kontrollere budsjettene og regnskapene fra studentmediene som får sin søknad behandlet av Velferdstinget. Komiteen innstiller overfor Velferdstinget på Velferdstingets regnskap og budsjetter. Alle budsjett og regnskap som skal behandles av Kontrollkomiteen skal være komiteen i hende senest ti dager før dokumentene skal behandles politisk. Kontrollkomiteen kan også sette andre frister Kontrollkomitéen består av tre medlemmer. Velferdstinget velger de tre medlemmene under ett. Endringsforslag 7-3 Kontrollkomiteen Kontrollkomitéen kontrollerer at Velferdstinget og dets organer overholder Velferdstingets vedtekter og andre bestemmelser som gjelder for Velferdstinget

20 og dets organer. Komitéen innstiller overfor Velferdstinget på godkjenning av valgprotokollene til Velferdstingets representanter og vararepresentanter. Komitéen uttaler seg om tolkningen av dette reglementet og andre regler og lignende. Kontrollkomitéens enstemmige tolkning av disse vedtektene har bindende og oppsettende virkning dersom ikke Velferdstinget med 2/3 flertall vedtar noe annet. Kontrollkomiteen kan kontrollere og gi innstilling på at budsjettene og regnskapene fra de som søker støtte gjennom Velferdstinget eller dets organer, er i tråd med Velferdstingets krav og god regnskapsskikk. Kontrollkomiteen skal kontrollere budsjettene og regnskapene fra studentmediene som får sin søknad behandlet av Velferdstinget. Komiteen innstiller overfor Velferdstinget på Velferdstingets regnskap og budsjetter. Alle budsjett og regnskap som skal behandles av Kontrollkomiteen skal være komiteen i hende senest ti dager før dokumentene skal behandles politisk. Kontrollkomiteen kan også sette andre frister Kontrollkomitéen består av tre medlemmer. Velferdstinget velger de tre medlemmene under ett. Medlemmene av Kontrollkomiteen skal kunne møte som vanlige representanter i Velferdstinget. AU innstiller på at forslaget ikke vedtas (Fredrik var ikke tilstede) 2. Forslag til vedtektsendring fra Solveig Tesdal (VA): Eksisterende: 6-2 Sammensetning Arbeidsutvalget består av følgende verv: a) Leder b) Nestleder c) Informasjons- og organisasjonsansvarlig d) Komitéansvarlig e) PR og samfunnskontakt Leder og nestleder honoreres for fulltid. De andre vervene honoreres deltid oppad begrenset til 35 % av full arbeidstid.

21 Strykningsforslag 6-2 Sammensetning Arbeidsutvalget består av følgende verv: a) Leder b) Nestleder c) Organisasjons og informasjonsansvarlig d) Komitéansvarlig Leder og nestleder honoreres for fulltid. De andre vervene honoreres deltid oppad begrenset til 35% av full arbeidstid. AU innstiller på at forslaget ikke vedtas (Fredrik var ikke tilstede)

22 Saksfremlegg Dato: 10.nov. Sak: 3b Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Reglementsendringer 1. Reglementsendringsforslag fra Solveig Tesdal, VA: Eksisterende: 3-4 Informasjons- og organisasjonsansvarligs oppgaver Velferdstingets informasjons- og organisasjonsansvarlig skal a) ha ansvar for informasjon rettet mot studentene om Velferdstinget og dets politikk og oppgaver. b) ha ansvar for kontakt med de lokale studentdemokratiene og fraksjonene c) ha ansvar for oppdatering av Velferdstingets nettsider d) ha ansvar for kontakt med andre studentorganisasjoner. Endringsforslag: 3-4 Informasjons- og organisasjonsansvarligs oppgaver Velferdstingets informasjons- og organisasjonsansvarlig skal: a) ha ansvar for informasjon rettet mot studentene om Velferdstinget og dets politikk og oppgaver. b) bistå leder i kontakt med aktuelle myndigheter og presse c) ha ansvar for oppdatering av Velferdstingets nettsider d) ha ansvar for kontakt med de lokale studentdemokratiener og fraksjonene. AU innstiller på at forslaget ikke vedtas (Fredrik var ikke tilstede) 2. Reglementsendringsforslag fra Solveig Tesdal, VA: Eksisterende: 3-5 Komitéansvarligs oppgaver Velferdstingets komitéansvarlig skal

23 a) ha ansvar for koordinering av Velferdstingets komitéer, herunder som komitésekretær b) bistå komitéene med innsamling av informasjon Endringsforslag (Solveig Tesdal, VA): 3-5 Komitéansvarligs oppgaver Velferdstingets komitéansvarlig skal a) ha ansvar for koordinering av Velferdstingets komitéer, herunder som komitésekretær b) bistå komitéene med innsamling av informasjon c) ha ansvar for kontakt med de andre studentorganisasjoner AU innstiller på at forslaget ikke vedtas (Fredrik var ikke tilstede) 3. Reglementsendringsforslag, Solveig Tesdal, VA: Eksisterende: 3-6 PR- og samfunnskontakt Velferdstingets PR og samfunnskontakt skal a) ha ansvar for kontakt med ekstern presse og media b) ha ansvar for å opprettholde informasjonsflyt og drive lobby overfor Oslo kommune og andre aktuelle myndigheter c) bistå informasjons- og organisasjonsansvarlig med informasjon rettet mot studenter og øvrig publikum Strykningsforslag Stryke hele 3-6 AU innstiller på at forslaget ikke vedtas (Fredrik var ikke tilstede)

Ved opprop kl. 17.11 var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.11 var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Side 1 av 14 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I OSLO

Side 1 av 14 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.20 var det 24 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

Ved opprop kl. 17.15 var det 26 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.15 var det 26 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 3. MARS KL 1700-21.10 DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET (MF)

VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 3. MARS KL 1700-21.10 DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET (MF) 1 2 3 4 5 6 7 8 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 3. MARS KL 1700-21.10 DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET (MF) 9 10 11 12 13 14 15 16 HVOR ER DET? http://kart.gulesider.no//map.c?q=gydas+vei+4&imgt=map&id=a_1403468

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 1. desember kl. 17:00-20:30 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 Velkommen kjære representanter

Detaljer

Ved opprop kl var det 32 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl var det 32 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I

Detaljer

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrere og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan V 1d)

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 27. august kl. 17:00-21:00 Domus Theologica Tema: Boligpolitikk Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Ved opprop kl var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 27. april 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 27. april 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 27. april 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Til stede: Fredrik Øren Refsnes (leder), Magnus Hovengen,

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 22. oktober 2012 Tid: kl. 18:09-19:38 Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 22. oktober kl. 18:15. Ved opprop kl. 18:10 var det 19 stemmeberettigede til stede. Følgende

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 30. mars 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 30. mars 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 19. oktober 2015, klokka 17.00-19:00. Hvor møtet blir avholdt kommer senere. TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur- og designhøgskolen

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 31. oktober 2016, klokken 17.00 Georg Sverdrups hus; Undervisningsrom 2 Universitetet i Oslo TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur-

Detaljer

Ved opprop kl var det 33 representanter til stede og møtet kunne ikke settes.

Ved opprop kl var det 33 representanter til stede og møtet kunne ikke settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Konstituerende møte Mandag 2. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Tid: 17:00 21:00 Sted: Rådssalen, administrasjonsbygget Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 001 Møtekonstituering 1a Valg av ordstyrer

Detaljer

Side 1 av 8 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO. Dato: 3.desember 2007 Tid: 17: Sted: Rådsalen, Administrasjonsbygningen Blindern

Side 1 av 8 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO. Dato: 3.desember 2007 Tid: 17: Sted: Rådsalen, Administrasjonsbygningen Blindern 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato:

Detaljer

Velferdstingets lille håndbok

Velferdstingets lille håndbok Velferdstingets lille håndbok 2 Om håndboken Velferdstinget er en stor interesseorganisasjon tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo, og vi har mange tillitsvalgte i systemet. Å ha mange tillitsvalgte betyr

Detaljer

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 23. mars 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 23. mars 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 23. mars 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Til stede: Fredrik Øren Refsnes (leder), Magnus Hovengen, Jenny

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen (10 etasje) Administrasjonsbyggningen

Detaljer

Ved opprop kl. 17.11 var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.11 var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET I

Detaljer

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu. Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu. Til stede: Marianne Høva Rustberggard (leder), Magnus Nystrand, Torkil Vederhus,

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 25.01.2005 Sist oppdatert 8.11.2010 Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1-1 Formål Velferdstinget i Oslo (VT) er det overordnede studentpolitiske organet i velferdssaker

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 28. april

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Prioriteringer 1.0 Organisasjon 1.1 Informasjon 1.2 Samarbeid og tilgjengelighet 1.3 Utredninger? 1.4 Lobbyarbeid 1.5 Økonomi 2.0 SiO 2.1

Detaljer

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT VELFERDSTINGSMØTE Dato: 2. juni 2010.

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Ved opprop kl var det 39 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl var det 39 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA KONSTITUERENDE MØTE I VELFERDSTINGET

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 27. august 2012 Tid:

Detaljer

Ved opprop kl. 17.23 var det 35 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 17.23 var det 35 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier»

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier» Fra: Velferdstinget i Oslo og Akershus v/ Arbeidsutvalget Til: Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo; Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus; Studentstyret ved Norges Idrettshøgskole;

Detaljer

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE Dato: 30. august 2010. Tid: 17.12

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 14. og 15. februar 2009

Innkalling til velferdsseminar 14. og 15. februar 2009 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Innholdsfortegnelse 1.0 Prioriteringer 2.0 Organisasjon og informasjon 2.1 Drift og styring 2.2 Informasjon 2.3 Synlighet og lobby 3.0 Studentsamskipnaden

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyre mandag 3. desember 2012 HIOA, rom 301, Pilestredet 46.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyre mandag 3. desember 2012 HIOA, rom 301, Pilestredet 46. Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyre mandag 3. desember 2012 HIOA, rom 301, Pilestredet 46. Til stede: Marianne Høva Rustberggard (leder), Magnus Nystrand, Torkil Vederhus,

Detaljer

Ved opprop kl. 14.00 var det 25 representanter til stede og møtet kunne settes.

Ved opprop kl. 14.00 var det 25 representanter til stede og møtet kunne settes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 REFERAT FRA VELFERDSSEMINAR FOR VELFERDSTINGET

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Til studentdemokratiene ved: Norges idrettshøgskole Det teologiske menighetsfakultet Norges Musikkhøgskole

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Innkalling til Velferdstingsmøte

Innkalling til Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 3. Mars 2011 Tid:

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato: 8. september 2005 Tid: 17:00-22:00

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogrammet er arbeidsutvalgets handlingsplan, og bygger opp under Velferdstingets politiske plattformer. Arbeidsprogrammet blir vedtatt

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TORSDAG 03. JULI 2008

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TORSDAG 03. JULI 2008 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 022/08 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TORSDAG 03. JULI 2008 Tid: kl. 12.09 12.55 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Tilstede fra AU: Til stede

Detaljer

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram.

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram. ENDRINGSFORSLAG VEDTEKTER A01 01 1 4 Dokumenter 1 4 1 Prinsipp og arbeidsprogram (1) Velferdstinget skal ha et prinsipp og et arbeidsprogram. Velferdstingets prinsipprogram er det øverste politiske dokumentet

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE Dato: 8. november 2010. Tid: 17.10

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 9. og 10. februar 2008

Innkalling til velferdsseminar 9. og 10. februar 2008 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

Innkalling til Velferdstingsmøte

Innkalling til Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 1. november 2013 Tid: kl. 16.30:-18.00: Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 1. november kl. 16:55. Ved opprop kl. 17:10 var det 13 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 4 VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 Revidert på møte i Velferdstinget 27.03.2017 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. januar 2014 Tid:

Detaljer

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 Tid: Mandag 30. mai 2016 Det vil bli

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 17. oktober 2014 Tid: kl. 17.00-17.35 Sted: HiOA Møtet satt d. 17. oktober kl. 17.08 Ved opprop kl. 17:09 var det 13 stemmeberettigede til stede. Følgende var til stede

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål

Detaljer

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE Dato: 29. november 2010. Tid:

Detaljer

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG 1 2 3 MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KAPITTEL 1 GENERELT 1-1 Konstituering Arbeidsutvalget

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 1 for Velferdstinget 2016 Mandag 30. november kl. 17:00-21:00 Sted: Universitet i Oslo, Georg Sverdrups hus VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTI NGET I OSLO Dato: 9. desember 2005 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 14. oktober kl. 17:00-21:30 Det teologiske Menighetsfakultet Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 Tid: Mandag 31. oktober 2016 Møtestart kl. 17:00,

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 15. juni 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 15. juni 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 15. juni 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Til stede: Fredrik Øren Refsnes (leder), Marianne Høva Rustberggard

Detaljer

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus Vedtatt 5. februar 2011 Revidert 03.04.13 Del

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 7 for Velferdstinget 2015 Mandag 12. oktober kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 29. august 2011 Tid:

Detaljer

BOLIGREGLEMENTET. Studentsamskipnaden i Bergen, SiB Bolig

BOLIGREGLEMENTET. Studentsamskipnaden i Bergen, SiB Bolig BOLIGREGLEMENTET, SiB Bolig KAPITTEL 1: INNLEDNING Dette reglement omhandler boliger eiet og drevet av (SiB), og regulerer forhold som ikke er omtalt i leieavtalen. Reglementet er et tillegg til leieavtalen.

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 12.12.2014 Tidsrom: 16:00 18:00 Sted: Stavanger Rådhus foredragssalen Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 44/14 Kontrollkomiteens rapport 2014 10 min Sak 45/14 Valg av

Detaljer

STUDENTPARLAMENTSMØTE

STUDENTPARLAMENTSMØTE Side 0 av 5 UNIVERSITET I OSLO STUDENTPARLAMENTSMØTE Møte nr. 1 b) for Studentparlamentet 16/17 Mandag 6. juni 2016 Rådssalen, Lucy Smiths hus Klokken 17:00 18:30 NAVN:. Side 1 av 5 TIL: Studentparlamentet

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1-1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2011

Detaljer