Saksnr. Utval Møtedato FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr. Utval Møtedato FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE"

Transkript

1 Solund kommune Arkiv: K1-002, K3 - &10 JournalpostID: 16/1146 Sakshandsamar: Erik Askeland Dato: Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE KOMMUNEREFORMA ETTER INNBYGGJARHØYRING ADMINISTRASJONSSJEFEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK: Solund kommune held fram som eigen kommune. Vedlegg i saka: UTTALE FRÅ FELLES ELDRERÅD OG RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA OM KOMMUNEREFORMA KOMMUNEREFORMA SAMANSLÅINGSALTERNATIV KOMMUNEREFORM OG INNBYGGJARHØYRING KOMMUNEREFORM INTENSJONSAVTALE I GSM OPPNEMNING AV NYE REPRESENTANTAR TIL FORHANDLINGSUTVAL KOMMUNEREFORM KOMMUNEREFORM I GSM KOMMUNEREFORM I SUNNFJORD OG HAFS OPPNEMNING AV REPRESENTANTAR TIL FORHANDLINGSUTVAL KOMMUNEREFORM PROSJEKTORGANISERING OG PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORMA UTGREIING OG ORGANISERING KNYTT TIL KOMMUNEREFORMA HANDLINGSPLAN LOKAL UTVIKLINGSSTRATEGI Samfunnsdel eigengodkjent i kommunestyret doc

2 AKTUELLE LOVER, FORSKRIFTER, AVTALER M.M.: «Veien mot en ny kommune». Rettleiar Kommunal- og moderniseringsdepartementet «Sluttrapport frå ekspertutval. Kriterier for god kommunestruktur» Kommuneplan for Solund Samfunnsdelen Lokal utviklingsstrategi for Solund KVA SAKA GJELD: Skal Solund kommune stå aleine eller slå seg saman med andre kommunar? SAKSUTGREIING: Bakgrunn Stortinget har gjeve si tilslutning til regjeringa sitt forslag om at det skal gjennomførast ei kommunereform. Målet med reforma er å sikre: gode og likeverdige tenester til innbyggarane heilskaplege og samordna samfunnsutvikling berekraftige og robuste kommunar styrka lokaldemokrati Kommunane skal innan ha gjort endeleg vedtak i høve framtidig kommunestruktur. Styringsgruppa i samarbeidskommunane i Sunnfjord og HAFS har gjort vedtak om at alle kommunane skal gjere vedtak knytt til eventuelt endra kommunegrenser innan utgangen av april 2016, dette for å ha tid til eventuelt vedtak nr 2 innan endeleg frist.

3 Om arbeidet så langt Solund kommunestyre gjorde vedtak om å greie ut HAFS-alternativet og Gulen/Nordhordland alternativet. Arbeidet med Sunnfjord/HAFS-alternativa kom raskt i gang og det vart etablert ein strukturert prosess vedtok Solund kommunestyre i Ksak 17/15 følgjande: Solund kommune gir si tilslutning til Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Askvoll, Fjaler, Hyllestad og Solund kommunar. Solund kommune deltek i vidare prosjektarbeid for HAFS alternativet som omtalt i saksutgreiinga. Solund kommune ber samstundes om å få slutte seg til intensjonsavtalen om storkommune i Sunnfjord for å kunne delta i det vidare prosjektarbeidet som omtalt i saksutgreiinga. Solund kommune jobbar parallelt vidare med fylgjande alternativ Gulen/Masfjorden/Solund/Modalen Nordhordland Øykommunealternativet Før sommaren 2015 vart det i Sunnfjord/HAFS-kommunane gjort vedtak om gå vidare i høve følgjande framforhandla intensjonsavtalar: 1. Avtale mellom kommunane Gloppen, Jølster, Førde, Gaular, Naustdal, Flora, Fjaler, Askvoll og Hyllestad (9 kommunar) 2. Avtale mellom Flora, Naustdal, Gaular, Jølster og Førde (SiS) 3. Gaular, Naudtal, Førde og Jølster («liten» SiS) 4. Hyllestad, Solund, Fjaler og Askvoll (Hafs). Solund kommune gjorde samstundes vedtak kor dei bad om å få tiltre intensjonsavtalen for 9 kommunar. Dette vart godkjent, slik at det store alternativet vart utvida til å gjelde 10 kommunar. Hausten 2015 har fokus vore på innbyggarinformasjon og -høyring gjennom: 1. Informasjonsarbeid, og kor avisa «Puslespelet» særskilt kan nemnast 2. Folkemøte i kommunane 3. Kvantitativ innbyggarundersøking pr telefon i perioden oktober Felles formannskapsmøte for alle 10 kommunar. Det er vidare bestemt at i månadane januar-mars 2016 skal ein ha fokus på involvering av ungdomsråda spesielt, og ungdom generelt. Det første gjennom eige folkemøte for ungdomsråda 30. januar Det siste gjennom kommunane sitt eige involveringsarbeid opp mot ungdom tilhøyrande eigen kommune.

4 GSM og Nordhordland 19.mars 2015 vedtok Solund formannskap prosjektdirektiv og framdriftsplan for utgreiing av ny kommunestruktur i: HAFS GSM I juni 2015 vedtok Solund kommunestyre at Solund også skulle vere med å utgreie eit større samarbeid med Nordhordland, Gulen og Solund. Det er ikkje enno forhandla fram nokon intensjonsavtale for dette alternativet vedtok Solund kommunestyre intensjonsavtale mellom kommunane Gulen, Masfjorden og Solund (GSM). Status når det gjeld alternativa i Sunnfjord/HAFS per i dag er: Basert på innbyggarundersøkinga har enkeltkommunar, regionsamarbeid og styringsgruppa gjort følgjande oppsummering: Det store alternativet med 10 kommunar er det ikkje grunnlag for å arbeide vidare med Gloppen kommune har gjort vedtak om å trekke seg ut av utgreiingsarbeidet i Sunnfjord Kommunane i Hafs arbeider vidare med o «Nullalternativet» - dvs å halde fram aleine o Eventuell felles kommune beståande av Hyllestad, Askvoll, Fjaler og Solund o Å kunne vere med i vidare vurderingar i høve ein eventuell større kommune i Sunnfjord Kommunane i SiS arbeider vidare med o «Nullalternativet» - dvs å halde fram aleine o Eventuell samanslåing av kommunane i SiS dvs Flora, Førde, Gaular, Naustdal og Jølster o Eventuell felles kommune beståande av Førde, Jølster, Gaular og Naustdal («Liten» SiS) o Å ikkje lukke for alternativet kor eventuelt ein eller fleire av kommunane i Hafs inngår i ein større Sunnfjord-kommune. I perioden januar april 2016 har følgjande aktivitetar hatt fokus: Generell informasjon og involvering fram mot innbyggarundersøking og rådgjevande folkerøysting Spesielt fokus på informasjon til og involvering av ungdom Innbyggarundersøking i kommunane Solund, Fjaler og Førde Rådgjevande folkerøysting i kommunane Jølster, Flora, Nautdal, Gaular, Askvoll og Hyllestad Felles formannskapsmøte

5 Innbyggarundersøkingar 2015 hovudfunn Det er gjennomført tre innbyggjarundersøkingar i løpet av hausten To er gjennomført av Opinion ved telefonintervju. Sentio research har gjennomført ei undersøkingane ved spørjeskjema utsendt i posten. På grunn av ulik utforming av spørsmålsstillingane i dei einskilde undersøkingane er det ikkje råd å samanlikne resultata direkte. Alle tre undersøkingane frå 2015 viser at eit klart fleirtal av dei spurde innbyggjarane ynskjer at Solund held fram som eigen kommune. Nærare om funna i Solund kommune Sunnfjord/HAFS Opinion si innbyggjarundersøking for Sunnfjord/HAFS vart gjennomført i alle kommunane i storkommunealternativet i perioden oktober I Solund kommune vart 70 personar intervjua. Undersøkinga finn ein på nettsida Undersøkinga viser at eit klart fleirtal i Solund, nær to av tre av dei spurde, ynskjer at Solund held fram som eigen kommune. For Solund fordelte svarprosenten seg slik: Halde fram som eigen kommune 64 % Storkommune Sunnfjord 5 % HAFS alternativet 10 % GSM alternativet 7 % Storkommune Nordhordland 12 % Samanstilling av resultat spørjegransking Sunnfjord/HAFS 2015

6 GSM Opinion si innbyggjarundersøking for Nordhordland/Gulen/Solund vart gjennomført i 8 av 9 kommunar i Nordhordlandsalternativet i perioden 28.august - 2.oktober Gulen kommune gjennomførte ei eiga undersøking sommaren 2015, Sentio Research stod for denne. I Solund kommune vart 76 personar intervjua. Undersøkinga finn ein på nettsida Undersøkinga kan ikkje direkte samanliknast med Opinion si undersøking i Sunnfjord/HAFS, då spørsmålsstillingane er ulike. Undersøkinga viser at eit fleirtal på 53% av dei spurde ynskjer at Solund held fram som eigen kommune. 28% svara at dei var for at Solund slår seg saman med andre kommunar. Øykommuneasamarbeidet Solund kommune har saman med 9 andre kommunar vore med å greie ut mogelegheiter og utfordringar ved å halde fram som eigen kommune. Bygdeforskning utarbeidde rapporten Kommunereformen og øykommuner uten landfast forbindelse (mars 2015). Utgreiinga viser at kor gode argument for kommunesamanslåing er, er avhengig av geografiske variablar (avstand, busettingsmønster og sentrum/periferi-dimensjoner). Det vart gjennomført ei større spørjegransking ved spørjeskjema i regi av Sentio reasearch. Alle husstandar i Solund fekk tilsendt spørjeskjema i posten. Tilsaman 1438 øybuarar svara i spørjegranskinga, 161 av desse var frå Solund kommune. I spørjegranskinga kom det fram at 59% av dei som svara frå Solund var for at kommunen skulle forbli organisert som i dag, medan 27% ville at Solund skulle slåast saman med ein eller fleire nabokommunar. Alle tre undersøkingane frå 2015 viser at eit klart fleirtal av dei spurde innbyggjarane ynskjer at Solund held fram som eigen kommune. Kommunestyret i Solund gjorde i ksak 002/16 fylgjande vedtak: Ut frå Solund si geografiske plassering, meiner Solund kommunestyre at det beste alternativet framleis er å vere eigen kommune. Dersom rammeføresetnadene tilseier at dette ikkje vil vere mogleg, vil ein større kommune i eige fylke vere alternativet (HAFS/Liten SIS). Endeleg vedtak vert gjort i kommunestyret i juni. I same møtet gjorde kommunestyret følgjande vedtak om vidare innbyggjarhøyring: Solund kommunestyre har vedteke å gå vidare med to alternativ til kommunestruktur. I samband med det vil det vere viktig å få ut informasjon til innbyggarane i Solund kva val som er aktuelle. Med bakgrunn i dette ber kommunestyret om at det vert gjennomført spørjeundersøking. I tida mars 2016 gjennomførte Opinion AS innbyggjarundersøking i Solund, Førde og Fjaler. I kommunane Gaular, Hyllestad, Flora, Naustdal, Askvoll og Jølster vart det gjennomført rådgjevande folkeavrøysting.

7 Dei spurde i Solund fekk fylgjande alternativ til vurdering: A. Solund kommune slår seg ikkje saman med andre kommunar, men held fram som eigen kommune. B. Solund kommune slår seg saman med kommunane i Hyllestad, Askvoll, Fjaler (HAFS) og Førde, Jølster, Gaular og Naustdal (Liten SiS).

8 Innbyggarundersøking og rådgjevande folkerøysting i mars/april 2016 Tabellane under syner resultata frå innbyggarundersøkingar og rådgjevande folkerøystingar gjort i mars og april Innbyggarundersøking Kommune Resultat Førde personar intervjua 78% meiner Førde bør slå seg saman med andre kommunar 53% for kommunane i «liten» SiS 25% for kommunane i SiS 17% meiner at Førde bør halde fram som eigen kommune Fjaler 399 personar intervjua 84% meiner at Fjaler bør slå seg saman med andre kommunar 57% for kommunane i HAFS 27% for kommunane i HAFS og «liten SiS) 15% meiner at Fjaler bør halde fram som eigen kommune Solund 150 personar intervjua 67% meiner at Solund bør halde fram som eigen kommune 20% meiner at Solund bør gå saman med kommunane i HAFS og «liten» SiS Rådgjevande folkerøysting Kommune Resultat Gaular Frammøte: 53,75% 52% meiner at Gaular bør gå saman med kommunane i «liten» SiS 48% meiner at Gaular bør halde fram som eigen kommune Hyllestad Frammøte: 49,8% 66,1% meiner at Hyllestad bør slå seg saman med andre kommunar 26,8% for kommunane i HAFS 25,3% for kommunane Balestrand og Høyanger 14% for kommunane i HAFS og SiS 33,2% meiner at Hyllestad bør halde fram som eigen kommune Flora Frammøte: 43,7% 70,7% meiner at Flora bør halde fram som eigen kommune 29,3% meiner at Flora bør gå saman med kommunane i Sunnfjordregionen Naustdal Frammøte: 47,3% 63,8% meiner at Naustdal bør slå seg saman med andre kommunar 34,6 for kommunane i «liten» SiS 29,2 for kommunane i SiS 36,2% meiner at Naustdal bør halde fram som eigen kommune Askvoll Frammøte: 50,6% 60% meiner at Askvoll bør gå saman med andre kommunar 36% for kommunane i SiS S4% for kommunane i HAFS 40% meiner at Askvoll bør halde fram som eigen kommune Jølster Frammøte: 73,88% 51,4% meiner at Jølster bør gå saman med kommunane i «liten» SiS 48,6% meiner at Jølster bør halde fram som eigen kommune På bakgrunn av røysteresultata gav Flora kommune melding om at dei ikkje deltek i vidare prosjektarbeid.

9 Nærare om resultata i Solund kommune Spørjegranskinga i Solund gav fylgjande resultat: Solund: Flertall for å fortsette som egen kommune 1. Det gjennomføres en ny innbyggerundersøkelse i Solund for å få innbyggernes synspunkter på den nye kommunereformen. Solund kommune vurderer nå å slå seg sammen med én eller flere andre kommuner. Kommunestyret har gjort følgende vedtak: På bakgrunn av Solund kommunes geografiske plassering, mener Solund kommunestyre at det beste alternativet fortsatt er å være en egen kommune. Dersom rammebetingelsene tilsier at dette ikke vil være mulig, vil en større kommune i eget fylke være alternativet (HAFS/Liten SIS). Jeg ber deg vurdere hvilket alternativ du mener er best. Jeg leser opp alternativene først: Solund kommune slår seg ikke sammen med andre kommuner, men fortsetter som egen kommune 67% Solund kommune slår seg sammen med kommunene Hyllestad, Askvoll, Fjaler (HAFS) og Førde, Jølster, Gaular og Naustdal (Liten SiS) 20% Vet ikke (IKKE LES) 9% Vil ikke svare (IKKE LES) 3% n=150 INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE 14 Solund: Resultater brutt ned på kjønn og alder 1. Det gjennomføres en ny innbyggerundersøkelse i Solund for å få innbyggernes synspunkter på den nye kommunereformen. Solund kommune vurderer nå å slå seg sammen med én eller flere andre kommuner. Kommunestyret har gjort følgende vedtak: På bakgrunn av Solund kommunes geografiske plassering, mener Solund kommunestyre at det beste alternativet fortsatt er å være en egen kommune. Dersom rammebetingelsene tilsier at dette ikke vil være mulig, vil en større kommune i eget fylke være alternativet (HAFS/Liten SIS). Jeg ber deg vurdere hvilket alternativ du mener er best. Jeg leser opp alternativene først: Kjønn Alder 1 Alder 2 TOTAL Mann Kvinne år 36 til år år 30 til til år+ BASE Solund kommune slår seg ikke sammen med andre kommuner, men fortsetter som egen kommune 67% 60% 75% 85% 65% 61% 90% 71% 60% 61% Solund kommune slår seg sammen med kommunene Hyllestad, Askvoll, Fjaler (HAFS) og Førde, Jølster, Gaular og Naustdal (Liten SiS) 20% 24% 16% 15% 20% 23% 10% 25% 19% 23% Vet ikke (IKKE LES) 9% 9% 10% 12% 11% 4% 16% 11% Vil ikke svare (IKKE LES) 3% 6% 4% 5% 6% 5% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% INNSIKT SOM BRINGER DEG VIDERE 15

10 Milepelar fram til Kva Frist Kommunestyrehandsaming om samanslåing er gjennomført Evt. kommunestyrehandsaming 2 er gjennomført Endeleg vedtak/søknad Nytt inntektssystem for kommunane blir vedteke Sommaren 2016 Fylkesmannen si vurdering og tilråding ligg føre Stortingsproposisjon om Våren 2017 Ny kommunestruktur Nytt regionalt nivå (både folkevald og statleg) Nye/endra oppgåver (samla for kommune og region) Naudsyte lovendringar Ny kommunestruktur på plass Anna pågåande arbeid Parallelt med utgreiingsarbeidet knytt til ny kommunestruktur blir det også arbeidd med andre strukturelle endringar, til dømes: Nytt inntektssystem for kommunane Regionreform Endringar i regional stat o Høgskule o Politireforma o Brann og redning o Sivilforsvaret o Fylkesmenn o NAV o Skatteetaten Stå aleine eller slå seg saman med andre kommunar? I tråd med råd frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har styringsgruppa sagt at ein skal bygge denne delen av saka opp i høve: Dei 4 hovudoppgåvene til kommunane (jf «Veien mot ein ny kommune») Dei ti kriteria for god kommunestruktur (jf del- og sluttrapport frå ekspertutvalet) Kor godt klarar kommunen å stå aleine i eit års perspektiv? Kor avhengig er kommunen av nabokommunar for å levere lovpålagde tenester? Kor omfattande kan eit interkommunalt samarbeid vere før ulempene er større enn fordelane? Kva er mål for framtidig utvikling kan måla nåast best åleine eller som del av ein større kommune?

11 Kommunen sine 4 hovudoppgåver Tenesteyting: Handlar om at kvalitativt gode tenester skal ytast effektivt på ein likeverdig måte Myndigheitsutøving: Handlar om rettstryggleiken til innbyggarane Samfunnsutvikling: Denne oppgåva handlar at kommunane skal legge til rette for positiv utvikling både for lokal- og storsamfunnet. Vidare skal planlegginga på ein heilskapleg måte ta vare på areal- og transportinteressert tilpassa klima- og miljøomsyn Demokratisk arena: Handlar mellom anna om at ein kommune skal vere ein aktiv politisk arena, med lokalt og levande folkestyre. Dei 10 kriteria for god kommunestruktur: Ekspertutvalet foreslår at kommunane skal målast i høve ti kriterier: Tilstrekkelig kapasitet Relevant kompetanse Tilstrekkelig distanse Effektiv tenesteproduksjon Økonomisk soliditet Valfridom Funksjonelle samfunnsutviklingsområder Høy politisk deltaking Lokal politisk styring Lokal identitet Forholdet mellom dei fire oppgåve og dei kriteria kan kategoriserast slik: Samfunnsmessige omsyn Kriterium Tenesteyting Tilstrekkeleg kapasitet Kvalitet i tenestene Relevant kompetanse Effektiv bruk av samfunnet sine ressursar Effektiv tenesteproduksjon Økonomisk soliditet Likeverd Valfridom Statleg rammestyring Myndigheitsutøving Tilstrekkeleg kapasitet Rettstryggleik Relevant kompetanse Samfunnsutvikling Heilskapleg ivaretaking av areal- og transportinteresser tilpassa klima- og miljøomsyn Tilrettelegging for positiv utvikling i lokal- og storsamfunnet Demokratisk arena Viktige oppgåver og rammestyring Lokal politisk styring Levande lokalt folkestyre Levande lokalpolitisk arena Tilstrekkeleg distanse Funksjonelle samfunnsutviklingsområder Tilstrekkeleg kapasitet Relevant kompetanse Høg politisk deltaking Lokal politisk styring Lokal identitet Brei oppgåveportefølje Statleg rammestyring

12 Målsetjingar i kommuneplanen sin samfunnsdel og i lokal utviklingsstrategi Solund kommune har i Kommuneplan for Solund kommune Samfunnsdel (2010) sett som mål å stoppe nedgang i folketal og få til ein auke i folketal på årleg 2%. I Lokal utviklingsstrategi (2015) vart fylgjande visjon fastsett: Solund i dei unge sine framtidsplanar. Hovudmåla i strategien er : A. Bidra til å utvikle unike bukvalitetar i Solund B. Bidra til auka næringsutvikling og fleire arbeidsplassar i Solund C. Bidra til å utvikle fritidsaktivitetar basert på Solund sine sjø- og naturkvalitetar

13 VURDERING: Halde fram som eigen kommune Kriterium Fordelar Ulemper Tilstrekkelig kapasitet Har god dekningsgrad og kapasitet på dei fleste operative driftsområda. På fleire fagfelt samarbeider vi med andre kommunar om oppgåveløysing. Vi kjøper og tenester frå andre kommunar og selskap. Dette er med å sikre god kapasitet på fleire fagfelt. Vi er sårbar på fleire felt sidan vi har ein eller svært få med spesialkompetanse innan mange fagfelt. På fleire spesialiserte fagområde har vi ikkje storleik nok til ha eit fagmiljø (fleire tilsette). Avhengig av kommunesamarbeid. Har i dag svært mange kommunesamarbeid innanfor alle driftsområda. Dersom Solund vert ståande åleine må me framleis samarbeide med andre, dette kan verte vanskeleggjort om Relevant kompetanse Tilstrekkelig distanse Effektiv tenesteproduksjon Økonomisk soliditet Har god breidde i fagkompetansen på dei største operative driftsområda. Nærleik til innbyggjarane og å kjenne lokale tilhøve, kan vere ein fordel og sikre rask handsaming med god kvalitet. Effektiv tenesteproduksjon på fleire område. Vi har eit tydeleg kommunesenter der det aller meste av tenesteproduksjonen er samla. Vi har berre ein skule, ein barnehage og ein sjukeheim/helsesenter. Rask omstillingsevne. Oversiktleg. Ei av Solund sine sterke sider er at vi har og har hatt god kontroll på økonomien, men ikkje god økonomi i høve vedtekne mål. I framlegg til nytt innstektssystem for kommunane er utfordringane til «ufrivillige små kommunar» teke omsyn til. Om inntektssystemet vert om lag som framlegget så kan dette gje Solund betre rammevilkår i åra som kjem. andre slår seg saman. Vi er for små til å ha heile stillingar innan td. adferd, språkvanskar, ikt, planlegging, velferdsteknologi, jus, innkjøp, informasjonsarbeid mv. Fagstillingar må gjerne kombinerast med fleire fag i same stilling. Dette gjer at det til tider kan vere vanskeleg å rekruttere folk i einskilde fag. Er avhengig av kommunesamarbeid og kan vanskeleg ta nye oppgåver åleine. Små forhold (venskap og slektskap) og at ein kjem veldig tett på tenestemottakarar kan vere ei ulempe i høve likehandsaming og rettigheitsforvaltning. Avgrensa moglegheiter til å utnytte stordriftsfordeler. Sårbare innan tenestar som ikkje fullt ut er finansiert gjennom inntektssystemet Solund har i dag ikkje god nok økonomi til å handtere uføresette hendingar. Nedgang i folketalet har svekka kommuneøkonomien over tid.

14 Valfridom Funksjonelle samfunnsutviklingsområder Høg politisk deltaking Lokal politisk styring Lokal identitet Kommunen leverer gode tenester og har god kapasitet innan pleie og omsorg. Dette gjev stor grad av valfridom. Solund er eit eige bu- og arbeidsområde. Det er naturleg at arbeid med samfunnsutvikling skjer lokalt. Det er stort engasjement i Solund-samfunnet kring samfunnsutvikling, og ein lokal utviklingsstrategi med tilhøyrande handlingsplan er vedteken etter ein god og brei prosess. Solund er oversiktleg noko som gjer det enklare å sjå heilskapen. Samarbeid med andre kommunar om næringsutvikling er etablert. Solund hadde ved sist val ei valdeltaking om lag på landssnittet (63% vs) ein har 4 politiske parti representert i kommunestyre, totalt 15 representantar. 5 i formannskapet. Anna politisk arbeid skjer i adhocutval. Lokal representasjon i politiske fora er ein føresetnad for god lokalpolitisk styring, dette sikrar ein om Solund held fram som eigen kommune. Dei interkommunale samarbeida har fungert godt og det er godt samarbeid på tvers av kommunegrensene. I prosessen med kommunereforma har dette vore tema i ulike møtefora. Identiteten til dei fleste er knytta til heimplassen og deretter vil det variere avhengig av kor ein virkar, td. om ein har jobb i nabokommune, er med på fritidsaktivitetar på tvers av kommunegrensene osv. I Solund er det mange som identifiserer seg med kystfolket i kommunane både sør og nord for oss. Solundidentiteten er likevel sterk og vil truleg framleis vere det om Solund held fram som eigen kommune. At vi er få innbyggjarar/brukarar gjev mindre valfridom til einskilde brukargrupper. Vi har få fagpersonar med kompetanse på plan og utviklingsarbeid. Ei utfordring å følgje opp alle vedtekne planar og prosjekt. Ikkje alle politiske parti er representert i kommunen. Dei fleste partia har utfordringar med å rekruttere medlemmar til å stå på vallistene. Over 30 interkommunale samarbeid, kan den lokalpolitiske styringa svekka. Dersom framlegg til nye oppgåver til kommunane blir gjennomført, vil talet auke. Dette kan svekke den lokalpolitiske styringa. Ingen ulemper for lokal identitet om Solund vel å halde fram som eigen kommune.

15 HAFS + Liten SiS Kriterium Fordelar Ulemper Tilstrekkelig kapasitet Fleire spesialist oppgåver kan løysast internt i kommunen utan kommunesamarbeid. Relevant kompetanse Tilstrekkelig distanse Effektiv tenesteproduksjon Økonomisk soliditet Valfridom Funksjonelle samfunnsutviklingsområder Større fageiningar. Mindre sårbar innan mange fagfelt Kapasitet til å kunne ta inn nye oppgåver Lettare å rekruttere relevant kompetanse til heile stillingar og større fagmiljø. Kan ta på oss nye oppgåver. Får større avstand og mindre sjanse for rolleblanding. Større einingar med fleire tilsette kan gje jamnare produksjon av tenester innan fleire sektorar. Ein større kommune vil truleg verte mindre sårbar mot folketalsnedgang og nedgang i kommuneøkonomien. Ein større kommune vil truleg ha betre økonomiske mogelegheiter til å handtere uføresette hendingar. Ein større kommune vil kunne ha eit meir variert tenestetilbod. Dette gjev større grad av valfridom. I ein større kommune vil vi kunne få større fagmiljø og høgare kompetanse innan plan- og utviklingsarbeid og betre kapasitet til å følgje opp vedtekne planar og prosjekt. Avstanden frå kommunesenter og fageiningar til Solund vil kunne vere ei utfording. Lite som tyder på at tenestene for ein øykommune som Solund vert meir «robuste» av samanslåing, når dei møter dei geografiske realitetane. Avstand mellom kommunesenter og Solund vil kunne vere ei utfordring. Lite som tyder på at tenestene for ein øykommune som Solund vert meir «robuste» av samanslåing, når dei møter dei geografiske realitetane. Ingen større ulemper Større avstand mindre lokalkunnskap kan medføre ulemper for tenesteproduksjon innan einskilde sektorar. Solundsamfunnet vil ikkje nødvendigvis nyte godt av dei økonomiske fordelane som ein større kommune vil gje. For Solund vil økonomisk soliditet ikkje nødvendigvis komme som ei følgje av kommunesamanslåing, men som følgje av føreseielege overføringar gjennom eit revidert inntektsystem. I framlegg til nytt innstektssystem for kommunane er utfordringane til «ufrivillige små kommunar» teke omsyn til. Om inntektssystemet vert om lag som framlegget så kan dette gje Solund betre rammevilkår i åra som kjem. Om vi slår oss saman vil Solund vere ein av fleire utkantar som kjempar om midlane i ein storkommune. Det er usikkert om Solundsamfunnet vil få ta del i den auka valfridomen grunna store avstandar. Solund er eit eige bu- og arbeidsområde. Det er ikkje sikkert at lokal samfunnsutvikling i Solund vil bli prioritert like høgt i ein større kommune. Avstand frå Solund til resten av ein storkommune vil kunne medføre svakare innsats på å

16 Høg politisk deltaking I ein større kommune vil det truleg vere rom for fleire politiske parti i lokalpolitikken, noko som kan auke den politiske deltakinga. utvikle lokalsamfunna i Solund som attraktive stadar å bu. Den politiske deltakinga i Solund vil truleg gå ned om ein kjem inn i ein større kommune, avstand gjer det vanskeleg å kunne delta i kommunepolitikken. Lokal politisk styring Lokal identitet Dersom framlegg til nye oppgåver til kommunane blir gjennomført, vil ein større kommune lettare kunne ta på seg fleire oppgåver. Noko som kan styrkje den lokalpolitiske styringa. Lokal representasjon i politiske fora vil verte svekka i ein større kommune. Stor avstand frå Solund til kommunesenter og politisk nivå kan verte ei utfordring for den lokal politiske styringa. Det er ein fare for at Solundidentiteten vert svekka i ein større kommune. Samletabell Kriterium Tilstrekkelig kapasitet Relevant kompetanse Tilstrekkelig distanse Effektiv tenesteproduksjon Økonomisk soliditet Valfridom Funksjonelle samfunnsutviklingsområder Høy politisk deltaking Lokal politisk styring Lokal identitet Halde fram som eigen kommune HAFS + Liten SiS Oppsummering Kor godt klarar kommunen å stå aleine i eit års perspektiv? Kor vidt Solund klarer å stå åleine i eit års perspektiv kjem i står grad ut på to hovudfaktorar: 1. Folketalsutviklinga i Solund 2. Inntektssystemet til kommunane Dersom Solund ikkje i løpet av dei næraste åra klarer å bremse nedgangen i folketal vil det vere svært vanskeleg å stå åleine om år. Men om Solund klarer å snu den negative trenden og få fleire unge til å busetje seg vil kommunen kunne bestå også i eit lengre perspektiv. For å klare å snu utviklinga vil det vere avgjerande å fokusere på lokalt utviklingsarbeid i åra som kjem. Nytt inntektssystem for kommunane vart lagt ut på høyring i desember 2015 og vil truleg verte lagt om i løpet av dei neste åra. Høyringsutkastet inneheld framlegg til endringar som tyder på at avstandsulemper i større grad er teke omsyn til i nytt inntektssystem. Solund er eit av fleire øysamfunn som vil vere avhengig av eit inntektsystem som kompenserer for avstandsulemper. Utan kompensasjon for avstandsulemper vil det vere svært vanskeleg å skape ei positiv utvikling i Solundsamfunnet, uansett om Solund held fram som eigen

17 kommune eller går inn i ein større kommune. Sidan Solund er eit eige bu- og arbeidsområde vil Solund lettare kunne jobbe med utviklingsoppgåver om ein held fram som eigen kommune. Kor avhengig er kommunen av nabokommunar for å levere lovpålagde tenester? Solund kommune er heilt avhengig av interkommunale samarbeid for å kunne levere lovpålagde tenester. Ein har samarbeid innan alle sektorområda, noko som vil auke om kommunane får tilført nye oppgåver I ein større kommune (Solund med i HAFS + liten SIS) vil over 2/3-del (20) av samarbeida kunne avviklast. Kor omfattande kan eit interkommunalt samarbeid vere før ulempene er større enn fordelane? Dei fleste samarbeida ein har i dag, er i hovudsak på spesialistfunksjonar. Nokre av desse er viktige og støttar drifta på dei større basisfunksjonane. Eit døme på dette er PPT vs. skule. Nokre samarbeid sikrar god kapasitetsutnytting, effektiv drift og gode fagmiljø. Døme på dette er barnevern, etc. Utfordringa for desse kan vere at dei skal forhalde seg til fleire kommunar som i sine basisfunksjonar har ulike utfordringar, mål og planar. Dette fungerer stort sett bra, men felles mål og planar vil vere ein fordel. For ein liten kommune er interkommunale samarbeid heilt avgjerande. Kva er mål for framtidig utvikling kan måla nåast best åleine eller som del av ein større kommune? Solund kommune har i samfunnsdelen til kommuneplan (2010) sett som mål å stoppe nedgang i folketal og få til ein auke på årleg 2%. I Lokal utviklingsstrategi (2015) vart fylgjande visjon fastsett: Solund i dei unge sine framtidsplanar. Hovudmåla i strategien er: A. Bidra til å utvikle unike bukvalitetar i Solund B. Bidra til auka næringsutvikling og fleire arbeidsplassar i Solund C. Bidra til å utvikle fritidsaktivitetar basert på Solund sine sjø- og naturkvalitetar Sidan Solund er eit eige bu- og arbeidsområde vil det vere naturleg og best å arbeide for desse målsetjingane åleine.

18 Samla vurdering Innbyggjarunderøkinga gjort i mars 2016 viser, på lik line med dei tre føregåande innbyggjarundersøkingane,at eit klart fleirtal av dei spurde ynskjer at Solund skal halde fram som eigen kommune. Solundsamfunnet er eit eige bu- og arbeidsområde og vil best kunne jobbe for lokal samfunnsutvikling om Solund held fram som eigen kommune. I ein større kommune vil Solund, på grunn store avstandar og vanskelege kommunikasjonar, verte ein utkant i utkanten. Øykommunerapporten, som byggjer på eit større grunnlagsmateriale enn dei andre undersøkjingane, underbyggjer dette. Bygdeforskning tilrår i rapporten øykommunane å fortsetje som eigne kommunar dersom Stortinget gjev rammevilkår som gjer dette mogeleg. Administrasjonssjefen vurderer at Solund som eigen kommune er det mest realistiske alternativet, sjølv om det kan by på mange utfordringar å vere ein liten kommune. Det vil uansett vere trong for å samarbeide med andre for å løyse mange spesialistoppgåver. Framlegg til vedtak Solund kommune held fram som eigen kommune. ETTER ENDELEG VEDTAK UTSKRIFT TIL:

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Solund kommune www.solund.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015 fire

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Gaular kommune www.gaular.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015 fire

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Flora kommune www.flora.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015 fire

Detaljer

Ny kommune i indre Sunnfjord. Fylkesarkivet sin kontaktkonferanse

Ny kommune i indre Sunnfjord. Fylkesarkivet sin kontaktkonferanse Ny kommune i indre Sunnfjord Fylkesarkivet sin kontaktkonferanse 07.06.17 Kva oppgåve har eg fått? 4 kommunar blir til ein i Sunnfjord Korleis har eg tenkt å løyse oppgåva? Fortelje om det vi har gjort

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Hyllestad kommune www.hyllestad.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Førde kommune www.forde.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015 fire

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Fjaler kommune www.fjaler.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015 fire

Detaljer

Kommunereforma i Sunnfjord og Hafs. Status oktober 2015

Kommunereforma i Sunnfjord og Hafs. Status oktober 2015 Kommunereforma i Sunnfjord og Hafs Status oktober 2015 Sentrale mål og føringer frå «veien til ein ny kommune» Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Jølster kommune www.jolster.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV. Om prosjektet

PROSJEKTDIREKTIV. Om prosjektet 1 PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Kommunereform i Sunnfjord Startdato samla prosjekt 23.01.15 Sluttdato samla prosjekt 01.07.16 Startdato fase 2 (fase 1 var 23.01.15 forprosjektet) Sluttdato

Detaljer

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Kommunereform Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Regjeringas mål Regjeringa seier dei vil styrkja lokaldemokratiet og gjennomføra ei kommunereform. Målet

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 135/ Kommunestyret i Fræna 41/

Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 135/ Kommunestyret i Fræna 41/ Fræna kommune Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2014/2013-7 Sakshandsamar: Anders Skipenes Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 135/2014 03.11.2014 Kommunestyret i Fræna

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 026/15 Bystyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 026/15 Bystyret PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 026/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Terje Heggheim K1-002 14/2546 Kommunereforma Framlegg til vedtak: Flora kommune godkjenner intensjonsavtalane

Detaljer

15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR Ajourført

15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR Ajourført NOTAT Dok. ref. Dato: 15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR 22.04.2015 Ajourført 08.05.15 PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Kommunereforma i midtre og indre Nordfjord Startdato samla prosjekt 20. april

Detaljer

Kommunereforma. Balestrand 4. mars 2015 Kåre Træen

Kommunereforma. Balestrand 4. mars 2015 Kåre Træen Kommunereforma Balestrand 4. mars 2015 Kåre Træen Tal personar i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Frå Sogn Avis

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Askvoll kommune www.askvoll.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten 2015

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

Kommunereform samanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven. Kommunestyra i Vågsøy, Selje og Vanylven. Kommunestyra i dei deltakande kommunar

Kommunereform samanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven. Kommunestyra i Vågsøy, Selje og Vanylven. Kommunestyra i dei deltakande kommunar Vedteke 22.06.2016 Revidert versjon 08.01.2016/EMS PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Startdato samla prosjekt Startdato Sluttdato Oppdragsgjevar Organisering Prosjekteigar Prosjektansvarleg Styringsgruppe

Detaljer

Kommunereforma status og aktuelle tema i fylket. Økonominettverket 30. mai 2016 Kåre Træen

Kommunereforma status og aktuelle tema i fylket. Økonominettverket 30. mai 2016 Kåre Træen Kommunereforma status og aktuelle tema i fylket Økonominettverket 30. mai 2016 Kåre Træen Folkerøystingar og spørjeundersøkingar Kommunar med intensjonsavtalar dato type høyring Jølster - Førde - Gaular

Detaljer

Kommunestyra i dei deltakande kommunar

Kommunestyra i dei deltakande kommunar PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Startdato samla prosjekt Startdato Sluttdato Oppdragsgjevar Organisering Prosjekteigar Prosjektansvarleg Styringsgruppe Prosjektleiar og sekretær Prosjektgruppe

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Kommunestyret 31.08.2015 051/15 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: 002 Arkivsaknr.: 14/821-75

Detaljer

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR Ajourført

15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR Ajourført NOTAT Dok. ref. Dato: 15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR 22.04.2015 Ajourført 14.08.15 PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Kommunereforma i midtre og indre Nordfjord Startdato samla prosjekt 20. april

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Kommunestyra i Eid, Selje, Vågsøy og Vanylven. Kommunestyra i dei deltakande kommunar

Kommunestyra i Eid, Selje, Vågsøy og Vanylven. Kommunestyra i dei deltakande kommunar Versjon 02.12.2015 PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Startdato samla prosjekt Startdato Sluttdato Oppdragsgjevar Organisering Prosjekteigar Prosjektansvarleg Styringsgruppe Prosjektleiar og sekretær

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 13.06.2016 073/16 Kommunestyret 17.06.2016 058/16 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Kommunereform i Sunnfjord, Gloppen og Hafs

Kommunereform i Sunnfjord, Gloppen og Hafs Kommunereform i Sunnfjord, Gloppen og Hafs Regjeringa - måla med reforma Gode og likeverdige tenester til innbyggjarane Ei heilskapleg og samordna samfunnsutvikling Kommunar som er bærekraftige og økonomisk

Detaljer

Kommunereform. Informasjonsmøter mars 2015

Kommunereform. Informasjonsmøter mars 2015 Kommunereform Informasjonsmøter mars 2015 Innhald i møtet Formål dette møtet: Informasjon og avklaring Formål med møtet i mai: Informasjon, drøfting og dialog I dag vil vi informere om: Generelt om reformarbeidet

Detaljer

Kommunereforma - prosessvedtak med tidsplan for Vestnes kommune. Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Kommunereforma - prosessvedtak med tidsplan for Vestnes kommune. Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 2011/246 Saksbehandlar: Tone Roaldsnes Dato: 04.05.2015 Kommunereforma - prosessvedtak med tidsplan for Vestnes kommune Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Detaljer

Ny kommune i indre Sunnfjord. Fellesmøte for kontrollutvala

Ny kommune i indre Sunnfjord. Fellesmøte for kontrollutvala Ny kommune i indre Sunnfjord Fellesmøte for kontrollutvala 24.08.17 Bestilling: Informasjon om status Fase 1 - perioden 2014 sommaren 2016 Fase 2 - sommaren 2016 sommaren 2017 Status pr i dag Fase 3 mv

Detaljer

VEGEN MOT EIN NY KOMMUNE

VEGEN MOT EIN NY KOMMUNE VEGEN MOT EIN NY KOMMUNE 04.11.14 www.hjartdal.kommune.no 1 KOMMUNE-NOREG I DAG 04.11.14 www.hjartdal.kommune.no 2 428 generalistkommuner Over 50% har færre enn 5000 innbyggjarar Dei 100 største har 75

Detaljer

KS si rolle i kommunereforma sentralt og lokalt

KS si rolle i kommunereforma sentralt og lokalt KS si rolle i kommunereforma sentralt og lokalt Jenny Følling KS-leiar Sogn og Fjordane Leirvik 01.09.2014 KS sitt utgangspunkt Eit samrøystes landsting i KS uttalte i februar 2012 at: kommunegrenser kan

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Statens hus, 29.09.2016 Status nasjonalt og i nabofylka Landet: 138 kommunar har gjort vedtak om samanslåing 72 kommunar blir til 30 kommunar

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS /14 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS /14 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Martinsen, Bjarne Aksnes N - 012 14/458 Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS 02.06.2014 045/14 Kommunestyret PS 16.06.2014 KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND

Detaljer

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka.

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka. Høyanger kommune Ordføraren Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 1/729 15/801 026 RIF 30.01.2015 Kommunereform, retningsval m.m. Vedlagt

Detaljer

Kommunereform og fylkesmansstruktur

Kommunereform og fylkesmansstruktur Kommunereform og fylkesmansstruktur Luster kommunestyre 22.09.2016 Anne Karin Hamre Kommunereforma - oppdraget vårt frå KMD Fylkesmannen skal på selvstendig grunnlag gjøre en vurdering av de samlede kommunestyrevedtakene

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS 08.06.2015 47/2015 Kommunestyret PS 17.06.2015 Kommunestruktur - løypemelding

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE. Kommunereform kva vert verknadane for Osterøy kommune

OSTERØY KOMMUNE. Kommunereform kva vert verknadane for Osterøy kommune OSTERØY KOMMUNE Kommunereform kva vert verknadane for Osterøy kommune Kva? Kvifor? Korleis? KVA-Reform som legg til rette for at fleire kommunar slår seg saman KVIFOR betre rusta til å ivareta dagens og

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

VÅGSØY KOMMUNE - VIDAREFØRING AV DAGENS KOMMUNESTRUKTUR

VÅGSØY KOMMUNE - VIDAREFØRING AV DAGENS KOMMUNESTRUKTUR VÅGSØY KOMMUNE - VIDAREFØRING AV DAGENS KOMMUNESTRUKTUR Versjon 17.03.2016/EMS Kommunereforma er ei velferdsreform. Det handlar om betre tenester der folk bur; gode skular, pleie og omsorg når vi vert

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Midtvegsrapport for kommunereforma Vanylven kommune sitt arbeid med. Tilråding:

VANYLVEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Midtvegsrapport for kommunereforma Vanylven kommune sitt arbeid med. Tilråding: VANYLVEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksnr: Arkiv: 2012/571 002 Avd/Saksansv: RÅD/ANNLIA Utvalsaksnr Utval Formannskapet Kommunestyret Møtedato Midtvegsrapport for kommunereforma 2015 - Vanylven kommune sitt

Detaljer

Kommunereform. Ope møte i Volda 09.03.2015

Kommunereform. Ope møte i Volda 09.03.2015 Kommunereform Ope møte i Volda 09.03.2015 Historie - Formannskapslovene Formannskapslovene 1837 Inndeling etter prestegjeld Volda og Ørsta eitt distrikt 392 formannsskapsditrikt Oppretta folkevalde organ

Detaljer

VEGEN MOT EIN NY KOMMUNE

VEGEN MOT EIN NY KOMMUNE VEGEN MOT EIN NY KOMMUNE Vedteken av kommunestyret 10.12.14, sak 095/14 Bakgrunn I samband med handsaming av kommuneproposisjonen våren 2014 vedtok Stortinget at det skal gjennomførast ei kommunereform.

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 022/2016 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 022/2016 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 022/2016 Kommunestyret PS 28.04.2016 Kommunereform - status utgreiingsalternativa pr.

Detaljer

Foto Jose Hevia. Kommunereforma i Sunnfjord

Foto Jose Hevia. Kommunereforma i Sunnfjord Foto Jose Hevia Kommunereforma i Sunnfjord Rådmann Ole John Østenstad 29.08.2016 Kommunerformen i Sunnfjord draumen om Firda kommune Utgangspunkt - ein større kommune i Sunnfjord? To hovudoppgåver utfordringsdokumentet

Detaljer

Dato Dykkar ref. Vår ref. Saksnr. Saksbehandlar / Tlf / /246 Tone Roaldsnes

Dato Dykkar ref. Vår ref. Saksnr. Saksbehandlar / Tlf / /246 Tone Roaldsnes VESTNES KOMMUNE Administrasjonssjefen Særutskrift Melding om vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Dato Dykkar ref. Vår ref. Saksnr. Saksbehandlar / Tlf 11.06.2015 10188/2015 2011/246

Detaljer

Reformer i regional stat Anne Karin Hamre. Kommunereforma aktuelle tema og status i fylket. Kåre Træen

Reformer i regional stat Anne Karin Hamre. Kommunereforma aktuelle tema og status i fylket. Kåre Træen Reformer i regional stat Anne Karin Hamre Kommunereforma aktuelle tema og status i fylket Kåre Træen Reformer i regional stat - Høgskule - Fylkesmenn - Nav - Skatteetaten - Sivilforsvaret - Spesialisthelsetenesta

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: 11/ Dato: GISKE KOMMUNE SI VURDERING AV FRAMTIDIG KOMMUNESTRUKTUR - VEDTAK I GISKE KOMMUNESTYRE

Dykkar ref.: Vår ref.: 11/ Dato: GISKE KOMMUNE SI VURDERING AV FRAMTIDIG KOMMUNESTRUKTUR - VEDTAK I GISKE KOMMUNESTYRE GISKE KOMMUNE Staben Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 MOLDE Dykkar ref.: Vår ref.: 11/444-130 Dato: 01.07.2016 GISKE KOMMUNE SI VURDERING AV FRAMTIDIG KOMMUNESTRUKTUR - VEDTAK I GISKE KOMMUNESTYRE

Detaljer

Finnøy framleis aleine?

Finnøy framleis aleine? Finnøy kommune Finnøy framleis aleine? Vurdering av konsekvensar Finnøy Mål og prioriteringar Som eigen kommune vil mål og prioriteringar i gjeldande styringsdokument liggje til grunn. Hovudmål i kommuneplanen:

Detaljer

Folkemøte Presentasjon av intensjonsavtalar Rådmann Oddbjørn Ese

Folkemøte Presentasjon av intensjonsavtalar Rådmann Oddbjørn Ese Folkemøte 11.5.2016 Presentasjon av intensjonsavtalar Rådmann Oddbjørn Ese Samferdsle www.vik.kommune.no Milestolpar. 23.5.2016: Rådgjevande folkerøysting. 1.7.2016: Frist for kommunestyrevedtak. 1.10.2016:

Detaljer

Sakspapir. Kommunereforma - vurdering av Masfjorden som eigen kommune i framtida

Sakspapir. Kommunereforma - vurdering av Masfjorden som eigen kommune i framtida Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 049/2016 Formannskapet PS 19.04.2016 021/2016 Kommunestyret PS 28.04.2016 004/2016 Administrasjonsutvalet

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 062/14 Formannskapet PS /14 Bystyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 062/14 Formannskapet PS /14 Bystyret PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 062/14 Formannskapet PS 14.10.2014 085/14 Bystyret PS 16.10.2014 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Terje Heggheim K1-002 14/2546 REFORM Framlegg til vedtak: Flora bystyre

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 005/16 Bystyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 005/16 Bystyret PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 005/16 Bystyret PS 02.02.2016 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rolf Bjarne Sund K1-002 14/2546 Kommunereform og innbyggjarhøyring Framlegg til vedtak: For å høyre innbyggarane

Detaljer

Kommunereforma. Forstudium

Kommunereforma. Forstudium Kommunereforma Forstudium Innhald Kommunereforma kva og kvifor Vårt oppdrag Kva som bør vurderast rammer for arbeidet Gjennomgang/godkjenning av prosjektplan Bakgrunn for reforma Mål for reforma Gode og

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 008/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 008/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 008/15 Formannskapet 29.01.2015 006/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/259 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Felles formannskapsmøte Flora og Vågsøy

Felles formannskapsmøte Flora og Vågsøy 20. mars 2017 Kåre Træen prosjektleiar til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Felles formannskapsmøte Flora og Vågsøy Nasjonal status 115 kommunar blir slått saman til 45 nye kommunar 358 kommunar

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS 19.03.2015 040/2015 Kommunestyret PS 30.04.2015 Kommunestruktur

Detaljer

Kommunereforma - eit val mellom to alternativ

Kommunereforma - eit val mellom to alternativ Kommunereforma - eit val mellom to alternativ Stortinget har vedteke at kommunane innan 30. juni skal vedta om dei vil etablera ein ny større kommune i lag med nabokommunar. Regjeringa sitt mål for ny

Detaljer

KOMMUNEREFORMA - VEGEN VIDARE FOR TIME KOMMUNE

KOMMUNEREFORMA - VEGEN VIDARE FOR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-002 Vår ref: 15/1885-35 Journalpostid: 16/16687 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VEGEN VIDARE FOR TIME KOMMUNE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap 061/16 07.06.2016

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Kommunereforma Oppsummering, vurdering og tilråding til Kommunal og moderniseringsdepartementet Leikanger 29. september 2016 Innhaldsliste 1. Samandrag Tilråding frå Fylkesmannen

Detaljer

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE. Kommunereforma. Fagforbundet Lærdal Fylkesmannen Kåre Træen prosjektleiar

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE. Kommunereforma. Fagforbundet Lærdal Fylkesmannen Kåre Træen prosjektleiar FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Kommunereforma Fagforbundet Lærdal 02.02.2015 Fylkesmannen Kåre Træen prosjektleiar Tal kommunar Tal personar i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 Kilde:

Detaljer

Kommunereforma Førde bystyre

Kommunereforma Førde bystyre Kommunereforma Førde bystyre Kjelde: Fylkesspegelen Sogn og Fjordane Kåre Træen Fylkesmannen 30.10.2014 Tal kommunar Måla med reforma 1. Gode og likeverdige tenester til innbyggjarane i framtida 2. Heilskapleg

Detaljer

Utredning Indre Agder kommunereform. Presentasjon til folkemøte og møte med tilsette våren 2015

Utredning Indre Agder kommunereform. Presentasjon til folkemøte og møte med tilsette våren 2015 Utredning Indre Agder kommunereform Presentasjon til folkemøte og møte med tilsette våren 2015 Innhold Mandat Organisering Avgrensing Framdrift Avstand, arbeidsplasser, utvikling Demokratiaspekt Tenestetilbod

Detaljer

Kommunane skal gjennomføre ein prosess mot ei eventuell større eining og førebu ei samanslåing.

Kommunane skal gjennomføre ein prosess mot ei eventuell større eining og førebu ei samanslåing. 1 MANDAT - KOMMUNEREFORM I SUNNFJORD 1. Mål Kommunane skal gjennomføre ein prosess mot ei eventuell større eining og førebu ei samanslåing. 2. Kven Kommunane Flora, Naustdal, Førde, Gaular og Jølster er

Detaljer

Kommunereforma Kommunestyremøte Hyllestad Christian Rekkedal og Anne Kristin Eitungjerde Fylkesmannen

Kommunereforma Kommunestyremøte Hyllestad Christian Rekkedal og Anne Kristin Eitungjerde Fylkesmannen Kommunereforma Kommunestyremøte Hyllestad 30.10.2014 Christian Rekkedal og Anne Kristin Eitungjerde Fylkesmannen Tal kommunar Måla med reforma 1. Gode og likeverdige tenester til innbyggjarane i framtida

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein kommune 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Nordhordland ein kommune 2020?

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 15.02.2016 016/16 Kommunestyret 22.02.2016 009/16 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

NOTAT. Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/ / ADM/RSJ

NOTAT. Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/ / ADM/RSJ VOLDA KOMMUNE NOTAT Formannskapet Sak: Kommunereformen Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2014/137 698/2015 020 ADM/RSJ 22.01.2015 KOMMUNEREFORM - DRØFTINGSNOTAT Innleiing Fasar i reformutgreiinga:

Detaljer

Litt enklare å rekruttere større miljø kommunesenter noko nærare regionsenter. God kompetanse, noko større fagmiljø, mindre sårbar

Litt enklare å rekruttere større miljø kommunesenter noko nærare regionsenter. God kompetanse, noko større fagmiljø, mindre sårbar Vurdering av dei ulike alternativa Kommunereforma i Gulen kommune Område 1. Gulen - eigen kommune Kva er bra / svakheiter? Felles Smådriftsfordeler God tilgjenge for innbyggarane God lokalkunnskap Rekruttering

Detaljer

Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak:

Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak: Dokumentsenter og politisk sekretariat Møre og Romsdal fylke Fylkeshuset 6404 Molde Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/412 000 DOK / HS 04.02.2016 K-SAK 7/16 KOMMUNEREFORM 2016 - RETNINGSVAL

Detaljer

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 125/14 28.10.2014 Astrid Vadet Formannskapet 134/14 11.11.2014 Arne Sandbu Formannskapet

Detaljer

Kommunereform. Informasjonsmøter mars 2015

Kommunereform. Informasjonsmøter mars 2015 Kommunereform Informasjonsmøter mars 2015 Innhald i møtet Formål dette møtet: Informasjon og avklaring Formål med møte i mai/juni: Informasjon, drøfting, dialog I dag vil vi informere om: Generelt om reformarbeidet

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

Kommunereforma. Utviklingsarbeid i kommunane

Kommunereforma. Utviklingsarbeid i kommunane Kommunereforma Utviklingsarbeid i kommunane Kåre Træen og Christian Rekkedal 1 Bakgrunn og måla med reforma 1. Gode og likeverdige tenester til innbyggjarane i framtida 2. Heilskapleg og samordna samfunnsutvikling

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 011/16 Kommunestyret

Saksnr. utval Utval Møtedato 011/16 Kommunestyret Norddal kommune Arkiv: FE - 026 JournalpostID: 16/2027 Saksbehandlar: Tor Helge Stavdal Dato: 11.03.2016 Saksframlegg Kommunereform - ståstad og vidare prosess Saksnr. utval Utval Møtedato 011/16 Kommunestyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEREFORMEN - OPPNEMNING AV FORHANDLINGSNEMND

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEREFORMEN - OPPNEMNING AV FORHANDLINGSNEMND VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2014/137 Arkivkode: 020 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEREFORMEN - OPPNEMNING AV FORHANDLINGSNEMND

Detaljer

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak:

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: Side 1 av 8 Saksframlegg Saksbehandlar: Birte Tuxen Bø, Næringsavdelinga Sak nr.: 15/663-2 Kommunale næringsfond - tildeling 2015 Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan

Detaljer

Formannskapet. Tilleggsinnkalling

Formannskapet. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Formannskapet Tilleggsinnkalling Møtedato: 26.10.2016 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

Kommunereforma prosess og innhald

Kommunereforma prosess og innhald Kommunereforma prosess og innhald Møte med HAFS-kommunane 01.09.2014 Fylkesmannen Kåre Træen Verktøy og rettleiing i prosessen KMD: Rettleiar om prosess planlegge og gjennomføre Standardiserte faktaoppsett,

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS 19.03.2015 Kommunestruktur - oppnemning av forhandlingsutval

Detaljer

Kommunereform. Informasjonsmøte 26 mars 2015

Kommunereform. Informasjonsmøte 26 mars 2015 Kommunereform Informasjonsmøte 26 mars 2015 Innhald i møtet Formål dette møtet: Informasjon og innspel/spørsmål Formål med møtet i mai: Informasjon, drøfting og dialog I dag vil vi informere om: Generelt

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Vinje kommune Rådmannen Arkiv saknr: 2014/1923 Løpenr.: 10293/2015 Arkivkode: 032 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Jan Myrekrok Kommunereformen - oppfølgjing Vedlegg:

Detaljer

S aksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 16 /

S aksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 16 / S aksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 16 / 123-13 Kommunereforma * Tilråd ing: Intensjonsavtale for samanslåing av kommunane Balestrand, Leikanger, Vik og Sogndal til

Detaljer

Informasjonsnotat / orientering

Informasjonsnotat / orientering SAMNANGER KOMMUNE Rådmannskontoret Informasjonsnotat / orientering Til: Marit Aksnes Aase Frå: Tone Ramsli KOMMUNEREFORM - ARBEID I SONDERINGSFASEN Saknr/Journalnr Arkivkode Dato: 13/783/15/1245/ASK/TR

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 28.10.2015 115/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt: Arkiv: 002 Arkivsaknr.: 14/821-83

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden -

Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Arkiv: 030 Saksmappe: 14/780 Saksbehandlar: Rådmannen Dato: 27.11.2014 Synnøve Vasstrand Synnes KOMMUNEREFORM - LOKAL PROSESS SAKSGANG Utvalssaksnr. Utval

Detaljer

Vedtak om grensejustering mellom kommunane Ørsta, Volda og Hornindal

Vedtak om grensejustering mellom kommunane Ørsta, Volda og Hornindal Statsråden Ifølgje liste Dykkar ref Vår ref 17/1212-172 Dato 2. juli 2018 Vedtak om grensejustering mellom kommunane Ørsta, Volda og Hornindal Eg viser til brev av 23. mars frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Detaljer

Dato Dykkar ref. Vår ref. Saksnr. Saksbehandlar / Tlf / /246 Tone Roaldsnes

Dato Dykkar ref. Vår ref. Saksnr. Saksbehandlar / Tlf / /246 Tone Roaldsnes VESTNES KOMMUNE Administrasjonssjefen Særutskrift Melding om vedtak Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Dato Dykkar ref. Vår ref. Saksnr. Saksbehandlar / Tlf 19.12.2014 17875/2014 2011/246

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 002 Arkivsaksnr.: 14/2345. Kommunereformarbeidet i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 002 Arkivsaksnr.: 14/2345. Kommunereformarbeidet i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 002 Arkivsaksnr.: 14/2345 Kommunereformarbeidet i Luster Rådmannen si tilråding: Saksutgreiing: Prenta vedlegg: -Utgreiing av aktuelle kommunestrukturalternativ

Detaljer

Prosjektplan. Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune

Prosjektplan. Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Prosjektplan Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Vedteken av Styringsgruppa 27.11.2015 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Bakgrunn... 4 2.1 Prosjektmål... 4

Detaljer

Prosjektplan Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune. Utkast for drøfting

Prosjektplan Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune. Utkast for drøfting Prosjektplan Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Utkast for drøfting 22.11.2015 Innhold 1. Innleiing... 3 2. Bakgrunn... 4 2.1 Prosjektmål... 4 2.2 Ramme

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 07.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Kommunereform. Informasjonsmøte 26 mars 2015

Kommunereform. Informasjonsmøte 26 mars 2015 Kommunereform Informasjonsmøte 26 mars 2015 Innhald i møtet Formål dette møtet: Informasjon og innspel/spørsmål Formål med møtet i mai: Informasjon, drøfting og dialog I dag vil vi informere om: Generelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 60/12 12/682 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL BUDSJETTREVISJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 60/12 12/682 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL BUDSJETTREVISJON MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 25.10.2012 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 60/12 12/682 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 009/15 Bystyret PS /15 Bystyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 009/15 Bystyret PS /15 Bystyret PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 009/15 Bystyret PS 27.01.2015 011/15 Bystyret PS 03.02.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Terje Heggheim K1-002 14/2546 Kommunereforma - vegen vidare Framlegg til

Detaljer