TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSYNSRAPPORT - VEDTAK"

Transkript

1 Saksbehandler: Marie Kristine Kroken Vår dato: Vår referanse: /9061 Innfjorden friskole SA ved styreleder TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Styrets ansvar Innfjorden friskole SA Org.nr Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Telefon: Org.nr: NO E-post: Internett:

2 Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Kort om skolen Om gjennomføringen av tilsynet Styrets sammensetning og møte- og uttalerett Rettslige krav Våre observasjoner og vurderinger Budsjett, regnskap og informasjon til revisor Rettslige krav Våre observasjoner og vurderinger Daglig leder Rettslige krav Våre observasjoner og vurderinger Tilstandsrapport Rettslige krav Våre observasjoner og vurderinger Inntak Rettslige krav Våre observasjoner og vurderinger Våre reaksjoner Pålegg om retting Oppfølging av påleggene Dere har rett til å klage...13

3 Side 3 av 12 1 Innledning Vi fører tilsyn med skoler som er godkjent etter friskoleloven, jf. 7-2 første ledd. I tilsyn kontrollerer vi om skolene oppfyller friskoleloven med forskrifter forutsetninger i skolens godkjenning annet regelverk som friskoleloven med forskrifter eller skolens godkjenning viser til Våre tilsyn er offentlig myndighetsutøvelse, noe som innebærer at tilsynet skal gjennomføres i samsvar med reglene i forvaltningsretten og offentlighetsloven. I tilsynet behandler vi personopplysninger. Les mer om vår behandling av personopplysninger på Kort om skolen Innfjorden friskole SA ligger i Rauma kommune i Møre og Romsdal fylke. Skolen er godkjent for grunnskoleopplæring etter friskoleloven 2-1, annet ledd, bokstav a) "livssyn". Skolen er godkjent for inntil 70 elever. Høsten 2021 går det 47 elever på 1. til 7.trinn. Skolen mottar kr i statstilskudd dette semesteret. Vi fører kontroll med skolens årsregnskap hvert år. Det har ikke tidligere blitt utført annen type tilsyn ved skolen. 1.2 Om gjennomføringen av tilsynet Vi åpnet tilsyn med Innfjorden friskole SA i brev av Dere ble pålagt å levere dokumentasjon til oss. Vi har fått dokumentasjon for å gjennomføre tilsynet. Temaet for tilsynet er: Styrets ansvar. Vi har kontrollert følgende undertemaer: Styrets sammensetning og møte- og uttalerett, jf. friskoleloven 5-1 første og annet ledd Budsjett, regnskap og informasjon til revisor, jf. friskoleloven 5-2 annet ledd bokstav c og økonomiforskriften 8-5 Daglig leder, jf. friskoleloven 4-1 andre ledd og 5-2 andre ledd bokstav j Tilstandsrapport, jf. friskoleloven 5-2b første ledd og 5-2 andre ledd bokstav k Inntak, jf. friskoleloven 3-1 og 5-2 andre ledd bokstav d Vi har ikke sett på hvordan dere oppfyller andre krav i regelverket. Formålet med tilsynet er å bidra til at styret er bevisst ansvaret som skolens øverste organ, og kontrollere at styret utfører de oppgavene som ikke kan delegeres. Dersom skolen ikke følger regelverket, kan vi benytte reaksjoner mot skolen. Vi kan pålegge retting, holde tilbake statstilskudd, kreve tilbakebetaling av statstilskudd eller trekke tilbake skolens godkjenning, jf. friskoleloven 7-2 a. Vi kan i særlig alvorlige tilfeller pålegge karantene rettet mot skolen eller den ansvarlige personen, jf. friskoleloven 7-2 b. Styret er skolens øverste organ, jf. friskoleloven 5-2. Styret er derfor ansvarlig for at skolen følger opp eventuelle reaksjoner og retter brudd på regelverket.

4 Side 4 av 12 Vi sendte foreløpig tilsynsrapport til dere I den presenterte vi våre foreløpige vurderinger og konklusjoner. Dere har ikke kommentert innholdet i den foreløpige rapporten. 2 Styrets sammensetning og møte- og uttalerett 2.1 Rettslige krav Styrets sammensetning Skoler godkjent etter friskoleloven skal ha et styre som øverste ansvarlige organ. Styret er ansvarlig for å drive skolen i samsvar med friskoleloven og skolens godkjenning, jf. 5-2 første ledd. Styret skal være oppnevnt i samsvar med det rettsgrunnlaget skolen blir drevet etter, jf. friskoleloven 5-1 første ledd. Det innebærer å følge reglene for organisasjonsformen til skolen. Tilsynet er begrenset til at vi kontrollerer om skolen har oppnevnt styret i samsvar med egne vedtekter, og at informasjonen om styret stemmer med registreringen i Brønnøysundregistrene. Møte- og uttalerett I tillegg til styrets medlemmer har følgende representanter møte- og uttalerett på styremøtene, jf. friskoleloven 5-1 andre ledd: a. en representant for vertskommunen når det gjelder grunnskole og en representant for fylkeskommunen når det gjelder videregående skole b. en representant for elevrådet c. en representant for foreldrerådet d. en representant for undervisningspersonalet e. en representant for andre ansatte ved skolen f. daglig leder Formålet med å gi gruppene i a-e møte- og uttalerett er å sikre dem informasjon om og innflytelse på styrets avgjørelser. Dette gjelder selv om enkelte av styrets medlemmer tilhører de samme interessegruppene. Gruppene har en annen rolle og kan ha andre interesser enn styret. Representantene for interessegruppene skal representere og uttale seg på vegne av sin gruppe. Det er bare styremedlemmene som har et formelt styreansvar. Alle representantene har rett til å være til stede på møtene uansett hvilke saker som skal opp til behandling. Unntaket er hvis styret skal behandle saker der det er taushetsplikt, jf. friskoleloven 5-1 fjerde ledd. Styret skal da sørge for at representanter under 18 år forlater møtet under behandlingen av den aktuelle saken. Alle representantene har rett til å si sin mening og til å få sine uttalelser protokollført. For å sikre en forsvarlig saksbehandling skal styre sende innkalling, sakspapirer og referat til alle styremedlemmene, representantene for de ulike interessegruppene og daglig leder. Styret må sende ut innkallingen og sakspapirene i god tid før møtet. Dette

5 Side 5 av 12 sikrer at alle kan forberede seg til møtet, for eksempel ved å diskutere agendaen med gruppen de representerer. 2.2 Våre observasjoner og vurderinger Styrets sammensetning I skolens vedtekter er det krav om at foretaket skal ha et styre med tre til sju medlemmer, se vedtekter for Innfjorden friskole 6. Styret velges av årsmøtet, se 7. Vi har mottatt et referat fra siste generalforsamling for Innfjorden skole. Møtet ble avholdt Ifølge dette referatet har generalforsamlingen oppnevnt styreleder og tre styremedlemmer. Styret er dermed satt sammen i tråd med vedtektene. De samme personene som er oppnevnt av generalforsamlingen i tråd med vedtektene er også registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene. Vi ser i punkt 5 i vedtektene at det vises til tidligere økonomiforskrift når det gjelder muligheten til å disponere overskudd. Reglene for slik disponering fremkommer nå av økonomiforskriften 6-3. Det bes om at skolen oppdaterer vedtektene sine om dette. Møte- og uttalerett i styremøtene Vi har mottatt møteinnkallinger og referater fra de tre siste styremøtene. Videre har vi mottatt skolens styringsdokument for som blant annet lister opp medlemmene i styret, hvem som har møte- og uttalerett i styremøtene og i hvilken kapasitet de møter. Dokumentet har også en oversikt over alle planlagte styremøter gjennom høsten 2020 og våren Ifølge oversikten er det planlagt fem styremøter; hhv , , , , Representantene som har møte- og uttalerett etter friskoleloven 5-1 annet ledd bokstav a-f er omfattet og omtalt i dette styringsdokumentet. Vi har mottatt e-post av fra styreleder som viser at styringsdokumentet med aktuelle datoer er sendt til medlemmene med møterett, samt at daglig leder bes informere elevrådsrepresentanten. I egen redegjørelse fra skolen opplyses det blant annet at innkallinger skjer via e-post, samt at daglig leder skriver ut innkallelse med vedlegg og gir til representanten for elevrådet. Vi har mottatt innkalling og referater for styremøter avholdt , , Innkalling og referat for oppsatt styremøte for er ikke mottatt. Det fremkommer ikke fra dokumentene om dette møtet ble avlyst. Etter vår egen forvaltningspraksis bør innkallingen med sakspapirer sendes ut minst syv dager før styremøtet. Innkalling med agenda for styremøtet ble sendt ut sent på kvelden (kl ) I praksis anses dermed innkallingen mottatt av representantene , det vil si én dag før styremøtet. Dette gir liten tid for representanten å ta opp aktuelle saker for gruppen vedkommende representerer og er ikke i tråd med regelverket ved at saksdokumentene ikke ble sendt ut i god tid forut for styremøtet.

6 Side 6 av 12 Innkalling for styremøte ble sendt ut ettermiddagen Agendaen for dette møtet inkluderte blant annet handlingsplan etter elev- og foreldreundersøkelser og elev og personalsituasjonen for nytt skoleår. Dette tilsier at deltakerne hadde trengt noe mer tid for å sondere med de gruppene de representerer ut over tre dager. Dette er ikke å tråd med regelverket. Innkalling for styremøtet ble sendt ut Dette anses å være i god tid forut for styremøtet og i tråd med regelverket. I referatene er det angitt hvem som har vært til stede og ikke. Vi har mottatt referat signert av medlemmene av styret etter hvert styremøte. Referatet blir alltid tatt som første punkt på neste styremøte. Dokumenter til neste styremøte sendes som vedlegg til alle med møte- og uttalerett. E-posten med henvisning til vedlegg presiserer ikke nærmere hvilket vedlegg som sendes til alle med møterett, men dersom referatet er ett av disse vedleggene gjøres referatet kjent for alle med møte- og uttalerett. 3 Budsjett, regnskap og informasjon til revisor 3.1 Rettslige krav Styret skal vedta budsjett og regnskap for skolen, jf. friskoleloven 5-2 andre ledd bokstav c. Skolens organisasjonsform, for eksempel aksjeselskap eller stiftelse, stiller krav til skolens økonomi- og regnskapsforvaltning. I tillegg har friskoleloven egne særregler og krav. Revisor må kjenne til disse for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal derfor gjøre skolens revisor kjent med friskoleloven, forskrifter til friskoleloven, skolens godkjenning samt det årlige tilskuddsbrevet, jf. økonomiforskriften Våre observasjoner og vurderinger Vedtak av regnskap og budsjett Vi har mottatt referat fra styremøtet datert Her har styret godkjent og vedtatt budsjettet for I referat fra generalforsamling datert ble årsregnskap gjennomgått og godkjent. Styret har derfor vedtatt både budsjett og regnskap i tråd med friskoleloven 5-2 andre ledd bokstav c. Informasjon til revisor Vi har mottatt dokumentasjon på at skolen har orientert revisor om særattestasjon for skoler godkjent etter friskoleloven, tilskuddsbrevet for 2021, samt oppgjørsbrev for I tillegg har vi mottatt brev av fra skolens revisor der han bekrefter at styret og daglig leder har gjort ham kjent med friskoleloven, forskrifter, skolens godkjenning og det årlige tilskuddsbrevet. Som skolens revisor gjennom flere år med

7 Side 7 av 12 løpende kontakt med ledelsen og egne undersøkelser anser han seg for å være godt kjent med regelverket. 4 Daglig leder 4.1 Rettslige krav Alle friskoler skal ha en daglig leder, jf. friskoleloven 4-1 andre ledd. Styret er det øverste organet ved skolen og har et overordnet ansvar for driften. Daglig leder er en nøkkelperson i den daglige driften av skolen og en viktig del av skolens faglige, pedagogiske og administrative ledelse. Daglig leder representerer i mange sammenhenger skolen utad og tar avgjørelser om driften på vegne av styret. Styret er derfor avhengig av å ha tillit til og et godt samarbeid med daglig leder. Styret skal selv ansette daglig leder, jf. friskoleloven 5-2 andre ledd bokstav j. Styret har tilsvarende ansvar ved innleie av daglig leder. 4.2 Våre observasjoner og vurderinger Vi har mottatt referat fra styremøte datert der styret ansetter daglig leder Mariann Kormeset Reistad. Opplysningene er i tråd med det som er registrert i Enhetsregisteret. Styret har dermed ansatt daglig leder, se friskoleloven 5-2 annet ledd bokstav j. 5 Tilstandsrapport 5.1 Rettslige krav Styret skal ha et forsvarlig system for å følge opp resultatene fra nasjonale kvalitetsvurderinger, jf. friskoleloven 5-2b første ledd. Som en del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeides en årlig rapport om tilstanden i skolen når det gjelder læringsresultat, frafall og læringsmiljø. Tilstandsrapporten må vise resultater knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø. I tillegg må skolen reflektere over betydningen av og årsakene til resultatene. Formålet med å utarbeide en tilstandsrapport er at skolen skal iverksette tiltak der det er behov for det. Styret skal drøfte den årlige tilstandsrapporten, jf. 5-2 andre ledd bokstav k. For å oppfylle dette kravet må styret motta og behandle tilstandsrapporten hvert år. Dersom rapporten skal bidra til å forbedre svake områder, er det nødvendig at styret ikke bare drøfter resultatene og vurderingen av disse, men at styret vurderer om det er behov for tiltak. Dersom vurderingen viser at det er behov for tiltak, er det styrets ansvar å sørge for at tiltakene blir gjennomført.

8 Side 8 av Våre observasjoner og vurderinger Vi har mottatt tilstandsrapport for skoleårene 2019/2020 og 2020/2021. Begge rapportene omtaler læringsresultat og læringsmiljø, som er kravet til en barneskole som Innfjorden. I en egen redegjørelse opplyser skolen at tilstandsrapporten er et viktig dokument som styret, sammen med daglig leder, bruker aktivt i forbedringsarbeidet gjennom året. Rapporten legges frem for styret på et av de siste styremøtene i skoleåret. I tillegg har skolen hvert år en strategisamling hvor personalet, daglig leder og styret møter. Under denne samlingen vurderer styret resultatet fra rapporten og det utarbeides handlingsplaner. 6 Inntak 6.1 Rettslige krav Alle friskoler skal ha et inntaksreglement som er fastsatt av styret Alle friskoler godkjent etter friskoleloven skal ha et inntaksreglement, jf. friskoleloven 3-1. Inntaksreglementet skal være fastsatt av styret, jf. friskoleloven 5-2 andre ledd bokstav d. Inntaksvilkårene skal som hovedregel være de samme som ved offentlige skoler Vilkårene for inntak av elever til friskoler skal i utgangspunktet være like inntaksvilkårene for offentlige skoler. Skolen skal kun være åpen for søkere som oppfyller vilkårene for inntak, og skolen må kontrollere at søkerne fyller de formelle vilkårene for inntak. Kravene om inntak til offentlige skoler er fastsatt i opplæringsloven 2-1 tredje ledd og 3-1 første ledd. Friskolene skal likevel ha hele landet som inntaksområde, jf. friskoleloven 3-1 første ledd. Alle som oppfyller inntaksvilkårene, skal få plass, forutsatt at skolen har ledige plasser innenfor det som er fastsatt som øvre elevtall i skolens godkjenning. Styret kan i tillegg sette egne begrensninger, for eksempel for klassestørrelse eller antall elever på de ulike trinnene. Slike begrensninger må eventuelt være bestemt i forkant av inntaket. Inntaksreglementet skal sikre åpenhet om kriteriene for inntak og gi søkerne forutsigbarhet i inntaksprosessen. Inntaksreglementet og eventuelle begrensninger satt av styret, skal derfor være tilgjengelige slik at det er enkelt for søkerne å gjøre seg kjent med reglene. Skolen skal følge sine egne regler for inntak. Dette innebærer at avgjørelser om inntak skal være i samsvar med inntaksreglementet, jf. friskoleloven 3-1 tredje ledd fjerde punktum. Skolen kan ha en søknadsfrist Skolen kan ha en søknadsfrist. Fristen skal i så fall være lik for alle søkere, og den skal fremgå av inntaksreglementet. Videregående skoler kan fastsette en egen søknadsfrist for søkere med fortrinnsrett eller inntak etter individuell behandling, jf. kapittel 6 i forskrift til opplæringsloven.

9 Side 9 av 12 Skolen må gjøre søknadsfristen kjent for søkerne. Det må fremgå om søknadsfristen er endelig, eller om skolen fortsetter inntaket etter at fristen er utløpt. Reglementet skal inneholde prioriteringskriterier ved oversøkning Reglementet skal vise hvordan søkere blir prioritert ved oversøkning, jf. friskoleloven 3-1 tredje ledd. Med oversøkning mener vi tilfeller der antallet søkere er større enn godkjent elevtall eller egne begrensninger styret har gjort. Rekkefølgen på prioriteringskriteriene må komme tydelig frem. Prioriteringskriteriene skal ikke være skjønnsmessige. Det betyr at de må være objektive, saklige og klare slik at det fremgår hvordan søkerne blir prioritert. Reglementet må vise hvordan søkerne blir prioritert dersom det er flere som stiller likt. Skolen kan kun be om relevant informasjon om søkerne Skolen kan bare be om informasjon som er relevant for å vurdere om søkerne oppfyller inntaksvilkårene eller prioriteringskriteriene. Informasjonen som skolen etterspør i søknadsskjemaet, skal speile prioriteringskriteriene. Avgjørelser om inntak er enkeltvedtak Innvilgelse eller avslag på søknad om skoleplass er enkeltvedtak, jf. friskoleloven 3-1 sjette ledd. Enkeltvedtak skal følge forvaltningslovens saksbehandlingsregler. Vedtaket skal i utgangspunktet være skriftlig, jf. forvaltningsloven 23. Hvis vedtaket inneholder et avslag om inntak, skal vedtaket vise til inntaksreglementet, de reglene som vedtaket bygger på, og beskrive de faktiske forholdene som har hatt betydning for avgjørelsen, jf. forvaltningsloven 24 og 25. Et avslag om inntak skal også inneholde informasjon om retten til å klage, klagefrist, klageinstans og hvor klagen skal sendes, jf. forvaltningsloven 27 tredje ledd. Skolen kan ikke sette egne begrensninger i klageretten, for eksempel ved å kreve at klagen må være begrunnet. Alle vedtak om inntak skal inneholde informasjon om retten til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven Våre observasjoner og vurderinger Styrets fastsettelse og kunngjøring av inntaksreglementet Vi har mottatt inntaksreglement for skolen. Det fremkommer ikke eksplisitt fra selve dokumentet at dette er vedtatt av styret, men i referat fra styremøte vises det til endringer av reglementet og at dette er vedtatt av styret. Det vises videre til 6 i reglementet som viser til styrets adgang til å gjøre endringer. Inntaksreglementet er publisert på skolens nettside og er dermed gjort tilgjengelig for mulige søkere før de søker om inntak. Skolen opplyser videre at etter søknad er sendt mottar søkeren en e-post med bekreftelse på søknaden samt inntaksreglementet som vedlegg. Vilkår for inntak

10 Side 10 av 12 Det følger av 1 i inntaksreglementet at skolen er åpen for alle. Det vises videre til bestemmelsen i Privatskulelova 3-1. Loven endret navn til friskoleloven fra og med , men ellers er dette i tråd med regelverket. Søknadsfrist og prioriteringsrekkefølge Ifølge 3 i inntaksreglementet er søknadsfristen 15.februar, eller første etterfølgende hverdag, og lik for alle. Den er også gjort kjent for søkere på skolens nettsider, med den begrensning at fristen her oppgis å være klokken 12 den 15.februar. Dette kan skolen velge så lenge det opplyses om til søkerne, men det anbefales at det som opplyses om eksternt gjenspeiles i reglementet. Søknadsfristen er fastsatt til 15. februar i 3, mens 2 også viser til elever som kommer til etter hovedinntaket. Skolen oppgir at de kan reservere et avgrenset tall på elevplasser til søkere som kommer etter hovedinntaket og til fremtidige elever basert på store kull i barnehagen i Innfjorden. Vi mener dette ikke er i tråd med loven og at reglementet mangler tydelig informasjon om hva som skjer om du søker etter fristen. Reglementet mangler en tydelig avgrensing av hvem som kan søke etter hovedinntaket En henvisning til et avgrenset tall er upresist og lite forutsigbart. En skole kan ha stopp i inntak eller ha løpende inntak etter søknadsfristen. Det er også mulig å ha inntaksstopp, men samtidig ha et presist unntak for en avgrenset gruppe, for eksempel barn til ansatte som flytter til skolen på et senere tidspunkt. Slik det nå står i reglementet er reservasjonen formulert på en slik måte at det kan åpne for siling, eller en skjønnsmessig vurdering, av hvem man ønsker å ta inn etter fristen. Dette er ikke i tråd med regelverket. Skolen kan ha prioritert venteliste, se 5, men det må da komme klart frem hvilke prioriteringer som ligger til grunn. For eksempel at det er samme prioritering som brukes ved inntak, dvs. hvis det blir fullt og alle på prioritering 1 ikke får plass, så er det disse som også står med prioritet 1 på ventelisten. Slik 5 er formulert fremstår prioriteringen på ventelisten som uklar. I tilfelle oversøking gir 2 i reglementet en prioritet for ulike grupper. Dette har skolen adgang til, men det er flere momenter med denne bestemmelsen vi mener er brudd på loven. Punkt 2 om klassestørrelse etter kapasitet mener vi ikke kan være et prioriteringskriterium, men noe styret må ta stilling til forut for søknadsfristen og inntaket. Styret bør videre, dersom de velger en slik avgrensning, få det inn i 3 som informasjon om inntaksprosessen. Dersom skolen for eksempel ønsker begrensing på 20 elever i en klasse, må dette bestemmes på forhånd slik at det er kjent for søkerne før de søker. Vi mener videre at punkt 8 om «Barn som har vært i barnehage drevet på samme religiøst grunnlag» er upresist. Det er uklart hva som menes med «samme grunnlag». Det fremkommer videre ikke hvordan skolen avgjør tilfeller der søkere stiller likt. Mange skoler har i slike tilfeller en regel om loddtrekning.

11 Side 11 av 12 Søknadsskjema Vi har mottatt søknadsskjema for skoleåret 2021/2022 som ligger på skolens hjemmeside. Skjema ber kun om informasjon som er relevant for å vurdere om søkerne oppfyller vilkårene. Avgjørelser om inntak Vi har mottatt både avslag og innvilgelse av skoleplass. Avslagene er udatert, fra 2017, og begrunnet i manglende kapasitet, jf. 2 punkt 2 i reglementet. Innvilgelsen er datert Vedtak bør være datert. Selv om klagefristen starter ved underrettelse av vedtak, og det i avslagene vises til konkret klagefrist, gir det større notoritet om vedtaket er datert. Alle avslagene er i samsvar med skolens inntaksreglement, men som det kommer frem over fremstår enkelte kriterier som noe uklare. Alle vedtakene inneholder informasjon om klagerett, klagefrist, klageinstans og hvem klagen skal sendes til. Innvilgelsen fra 2021 presiserer at klage kan sendes daglig leder med kontaktinformasjon, dette vurderer vi å være bedre enn de gamle avslagenes henvisning til kun skolen. Avslagene inneholder informasjon om innsyn i sakens dokumenter, men tilsvarende informasjon finnes ikke i vedtaket om innvilget skoleplass. Forvaltningsloven 18 krever at alle vedtak skal inneholde informasjon om retten til å se sakens dokumenter. Dette gjelder også vedtak der søkeren får det som er søkt om. Dette er ikke i tråd med regelverket når det gjelder vedtaket datert Våre reaksjoner 7.1 Pålegg om retting I kapitlene ovenfor har vi konstatert at dere ikke oppfyller regelverket på alle områder. Styret har den øverste ledelsen av skolen, og skal se til at skolen blir drevet i samsvar med regelverket, jf. friskoleloven 5-2. Vi pålegger dere å rette opp følgende, jf. friskoleloven 7-2a første ledd: Styrets sammensetning og møte- og uttalerett 1. Styret skal sørge for at alle representantene i 5-1 andre ledd er gitt møte- og uttalerett til styremøtene, jf. friskoleloven 5-1 andre ledd. Pålegget innebærer følgende: Styret skal sende ut innkallinger og sakspapirer til representantene med møte- og uttalerett i god tid før styremøtet.

12 Side 12 av 12 Inntak 2. Styret skal sørge for at inntaksreglementet viser hvordan søkere blir prioritert ved oversøking, jf. friskoleloven 3-1 tredje ledd første og andre punktum Pålegget innebærer følgende: a. Inntaksreglementet skal vise hvordan skolen prioriterer mellom flere søkere som stiller likt. b. Prioriteringskriteriene skal være klare, saklige og objektive. 3. Styret skal sørge for at avgjørelser om inntak og avslag på inntak er i samsvar med forvaltningsloven kapittel IV og V, jf. friskoleloven 3-1 sjette ledd Pålegget innebærer følgende: Vedtakene skal inneholde informasjon om retten til å se sakens dokumenter. 7.2 Oppfølging av påleggene Dere skal iverksette tiltak for å rette brudd på regelverket umiddelbart. Når påleggene er rettet, skal styret ved Innfjorden friskole SA erklære at rettingen er gjennomført og redegjøre for hvordan dere har rettet. Bruk tavla.udir.no for å sende inn erklæringen. Frist for innsending er Vi vil ikke avslutte tilsynet før skolen gjennom erklæringen og redegjørelsen har vist at påleggene er rettet. Hvis senere tilsyn avdekker at pålegg ikke er rettet, vil vi vurdere strengere reaksjoner. 8 Dere har rett til å klage Tilsynsrapporten er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b. Dere kan klage på enkeltvedtaket. Hvis dere klager, må dere gjøre det innen tre uker. Fristen gjelder fra beskjed om brevet har kommet frem til dere, jf. forvaltningsloven 28 og 29. Dere sender klagen til oss. Vi har muligheten til å omgjøre vedtaket. Hvis vi ikke er enig med dere, sender vi klagen til Kunnskapsdepartementet som avgjør saken. I forvaltningsloven 32 kan dere se hvordan dere skal utforme klagen. Dere kan be om at vi ikke setter i verk vedtaket før klagefristen er ute, eller klagen er endelig avgjort av departementet, jf. forvaltningsloven 42. Dere er part i saken og har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven 18. Med hilsen Idun Klette Låhne avdelingsdirektør Marie Kristine Kroken seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent.

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Kristine Seeberg Vår dato: Vår referanse: 01.04.2019 2019/141 Stiftelsen Tønsberg Montessori grunnskole ved styrets leder TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens inntaksreglement og avgjørelser

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anna Beskow Vår dato: Vår referanse: 28.11.2016 2016/4365 Deres dato: Deres referanse: Lørenskog Friskole ved styrets leder Postboks 185 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Styrets ansvar

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Jørn Danielsberg Vår dato: Vår referanse: 25.04.2017 2016/9159 Deres dato: Deres referanse: Andørja Montessoriskole ved styrets leder 9455 ENGENES TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Styrets ansvar

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Jørn Danielsberg Vår dato: Vår referanse: 04.05.2017 2016/7567 Deres dato: Deres referanse: Montessoriskolen i Stavanger AS ved styrets leder Skipsbyggergata 19a 4077 HUNDVÅG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Jørn Danielsberg Vår dato: Vår referanse: 25.04.2017 2016/9160 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Steinerskolen i Ås ved styrets leder Haugerudveien 25 1434 ÅS TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anna Beskow Vår dato: Vår referanse: 30.05.2016 2016/1334 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Davinci Montessoriskole ved styrets leder Postboks 43 Minde 5821 BERGEN TILSYNSRAPPORT -

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Tone Elisabeth Skavhaug Vår dato: Vår referanse: 30.11.2016 2016/4362 Deres dato: Deres referanse: Bergsbygda Montessoriskole ved styrets leder Bergsbygdavegen 558 3949 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 04.07.2017 2017/3414 Deres dato: Deres referanse: Landåsbygda Montessoriskole Sa ved styrets leder Landåsvegen 709 2861 LANDÅSBYGDA TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Jørn Danielsberg Vår dato: Vår referanse: 30.06.2017 2017/3065 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Tromsø ved styrets leder Inga Sparboes Veg 41 9007 TROMSØ TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 05.09.2016 2016/4366 Deres dato: Deres referanse: Rombak Privatskole forening ved styrets leder Fagerjordveien 194 8517 NARVIK TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.05.2016 2015/6845 Deres dato: Deres referanse: Bleik og Omegn Montessori Skolelag ved styrets leder Skoleveien 19 8481 BLEIK TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 22.05.2017 2017/2720 Deres dato: Deres referanse: Buen Kristne skole ved styrets leder Buen 7 1528 MOSS TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Styrets ansvar

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 15.03.2016 2015/6848 Deres dato: Deres referanse: Grenland Kristne skole ved styrets leder Gulsetvegen 81 3718 SKIEN TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 28.11.2018 2018/22484 Deres dato: Deres referanse: Dalsgrenda Montessoriskole Sa ved styrets leder TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Spesialkompetanse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anna Beskow Vår dato: Vår referanse: 30.05.2016 2016/95 Deres dato: Deres referanse: Nord-Dønna Montessoriforening ved styrets leder Stavseng 8820 DØNNA TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Styrets ansvar

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 30.05.2016 2016/94 Deres dato: Deres referanse: Grunnskolen Oslo Kristne Senter ved styrets leder Trondheimsveien 50g 2007 KJELLER TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Cecilie Geelmuyden Vår dato: Vår referanse: 10.06.2016 2015/6852 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Steinerskolen Gjøvik-Toten ved styrets leder Østre Totenveg 14 2816 GJØVIK TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 15.03.2016 2015/6847 Deres dato: Deres referanse: Foreningen Bergen Kristne grunnskole ved styrets leder Øvre Kråkenes 49 5152 BØNES TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 17.10.2016 2016/97 Deres dato: Deres referanse: Vatneli skole Adventistsamfunnet Grunnskoler ved styrets leder Vatneliveien 79 4309 SANDNES

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 15.03.2016 2015/6846 Deres dato: Deres referanse: Drøbak Montessori skole AS ved styrets leder Osloveien 27 1440 DRØBAK TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Yngvild Fløgstad Vår dato: Vår referanse: 26.10.2016 2016/4368 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Montessoriskolen Lyse ved styrets leder Hoffsjef Løvenskiolds Vei 31c 0382 OSLO TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 13.03.2014 2013/5991 Deres dato: Deres referanse: 13.01.2014 Stiftelsen Oslo Montessoriskole ved styrets leder Postboks 92 Slemdal 0710

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 29.04.2015 2014/5335 Deres dato: Deres referanse: Danielsen ungdomsskole Haugesund AS ved styrets leder Lydia Amundsens Gate 6 5533 Haugesund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Saksbehandler: Jørn Danielsberg Vår dato: Vår referanse: /7468

Saksbehandler: Jørn Danielsberg Vår dato: Vår referanse: /7468 Saksbehandler: Jørn Danielsberg Vår dato: Vår referanse: 24.01.2018 2017/7468 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Steinerskolen i Bærum ved styrets leder Avslutning av tilsyn Vi har ført tilsyn med

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Cecilie Geelmuyden Vår dato: Vår referanse: 13.06.2016 2015/6853 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Vollen Montessoriskole ved styrets leder Vollenveien 34 1390 VOLLEN TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Saksbehandler: Jørn Danielsberg Vår dato: Vår referanse: /3514 Deres dato: Deres referanse: TILSYNSRAPPORT.

Saksbehandler: Jørn Danielsberg Vår dato: Vår referanse: /3514 Deres dato: Deres referanse: TILSYNSRAPPORT. Saksbehandler: Jørn Danielsberg Vår dato: Vår referanse: 30.08.2017 2017/3514 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Bærum Montessoriskole ved styrets leder Ballerud Alle 1 1363 HØVIK TILSYNSRAPPORT Spesialkompetanse

Detaljer

Sjekkpunkt 2 - Søknadsfrister skal være tydelige, og det skal være tydelig hva som er konsekvensen av å søke for sent

Sjekkpunkt 2 - Søknadsfrister skal være tydelige, og det skal være tydelig hva som er konsekvensen av å søke for sent Sjekkliste - inntaksreglement Vi har laget en sjekkliste basert på de vanligste regelbruddene som våre tilsyn avdekker. Hvis dere følger denne sjekklisten, unngår dere vanlige regelbrudd. ARTIKKEL SIST

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/350 Deres dato: Deres referanse: Torderød skole Adventistkirkens grunnskole ved styrets leder Folke Bernadottes Gate 8 1511

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Renate Grytnes Vår dato: Vår referanse: 07.09.2015 2015/3152 Deres dato: Deres referanse: Lisleherad Montessoriskole Sa ved styrets leder Bjarne Hansens Vei 22 3680 NOTODDEN TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON Vår saksbehandler: Kristian Hegertun Vår dato: 07.05.2012 Deres dato: 30.03.2012 Vår referanse: 2011/4065 Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 13.08.2014 2014/3140 Deres dato: Deres referanse: Ørsnes Privatskole ved styrets leder Sjøveien 9 8310 Kabelvåg TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolenes

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.01.2014 2013/5614 Deres dato: Deres referanse: 03.01.2014 Fjellheim Bibelskole AS ved styrets leder Mellomvegen 96 9006 Tromsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 13.03.2014 2013/5993 Deres dato: Deres referanse: 18.12.2013 Stiftelsen Steinerskolen på Øvre Romerike/Eidsvoll ved styrets leder Postboks

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Inderøy kommune som barnehagemyndighet. Tema: Kommunalt tilskudd til private barnehager rettslige krav til vedtak

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Inderøy kommune som barnehagemyndighet. Tema: Kommunalt tilskudd til private barnehager rettslige krav til vedtak TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Inderøy kommune som barnehagemyndighet Tema: Kommunalt tilskudd til private barnehager rettslige krav til vedtak Dato : 11.03.2019 Utgiver : Fylkesmannen i Trøndelag Antall sider

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Nordland Kommune: Bodø (1804) Organisasjonsform Skolen må være registrert

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT VEDTAK Saksbehandler: Anna Beskow Vår dato: Vår referanse: 15.01.2014 2013/5983 Deres dato: Deres referanse: Hop videregående ved styrets leder Askvegen 264 5307 Ask skole AS ENDELIG TILSYNSRAPPORT VEDTAK SKOLENS

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 24.06.2014 2014/1416 Deres dato: Deres referanse: Bybroen videregående skole AS ved styrets leder Postboks 182 Sentrum 7401 Trondheim TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Kap 228 post 70 Statstilskuddet 2008 til private grunn- og videregående skoler i Norge for funksjonshemmede

Kap 228 post 70 Statstilskuddet 2008 til private grunn- og videregående skoler i Norge for funksjonshemmede Vår saksbehandler: Trine Ytre-Arna Direkte tlf: 23 30 13 64 E-post: tya@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 11.03.2008 Deres dato: Vår referanse: 2008/415 Deres referanse: Private skoler i Norge for funksjonshemmede

Detaljer

VEDTAK - ENDELIG TILSYNSRAPPORT

VEDTAK - ENDELIG TILSYNSRAPPORT Saksbehandler: Anna Beskow Vår dato: Vår referanse: 02.09.2013 2013/2746 Deres dato: Deres referanse: Helgen Montessoriskolelag ved styrets leder Skiensvegen 386 3830 Ulefoss VEDTAK - ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Nidelven skole Adventistsamfunnets Grunnskoler ved styrets leder Schirmers gate 11

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Nidelven skole Adventistsamfunnets Grunnskoler ved styrets leder Schirmers gate 11 Saksbehandler: Birgitte Pettersen Vår dato: 21.06.2012 Deres dato: 07.05.2012 Vår referanse: 2012/11 Deres referanse: Nidelven skole Adventistsamfunnets Grunnskoler ved styrets leder Schirmers gate 11

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 20.10.2014 2014/4873 Deres dato: Deres referanse: Wang Toppidrett ved styrets leder Postboks 84 3109 Tønsberg Tønsberg AS TILSYNSRAPPORT -

Detaljer

Vedtak om godkjenning - Ny grunnskole etter friskoleloven - Stiftelsen Trondheim Montessori Ungdomsskole (org.nr )

Vedtak om godkjenning - Ny grunnskole etter friskoleloven - Stiftelsen Trondheim Montessori Ungdomsskole (org.nr ) Vår saksbehandler: Marianne Elisabeth Lystad Vår dato: Vår referanse: 31.01.2017 2016/1209 Deres dato: Deres referanse: 30.01.2016 Stiftelsen Trondheim Montessori Ungdomsskole frodefredrik@gmail.com Vedtak

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3139 Deres dato: Deres referanse: Eidskog Montessoriskole ved styrets leder Skillingmarkvegen 110 2233 Vestmarka Sa TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT VEDTAK Saksbehandler: Anna Beskow Vår dato: Vår referanse: 13.02.2014 2013/5619 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Kongsberg International School ved styrets leder Dyrmyrgata 39 & 41 3611 Kongsberg ENDELIG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 13.08.2014 2014/3141 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Farsund Kristne grunnskole ved styrets leder Postboks 139 4552 Farsund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

INNTAK + FORVALTNING. Friskolesamling. 19. januar 2016

INNTAK + FORVALTNING. Friskolesamling. 19. januar 2016 INNTAK + FORVALTNING Friskolesamling 19. januar 2016 1 Inntak av elever friskoleloven 3-1 1.ledd Skolane skal ha heile landet som inntaksområde. Dei skal stå opne for alle som fyller vilkåra for inntak

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Buskerud Kommune: Drammen (0602) Organisasjonsform Skolen må være registrert

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/349 Deres dato: Deres referanse: Stiftinga Venabygd Grendeskule ved styrets leder 2632 Venabygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Stiftinga

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Sør-Trøndelag Kommune: Bjugn (1627) Organisasjonsform Skolen må være registrert

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT VEDTAK Saksbehandler: Anna Beskow Vår dato: Vår referanse: 13.02.2014 2013/5618 Deres dato: Deres referanse: Wang Toppidrett Fredrikstad AS ved styrets leder Postboks 202 1601 Fredrikstad ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 20.01.2014 2013/5613 Deres dato: Deres referanse: 01.10.2013 Uldals videregående skole AS ved styrets leder Rektor Steens Plass 1 4010 Stavanger

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Finnmark Kommune: Alta (2012) Organisasjonsform Skolen må være registrert

Detaljer

Vedtekter for Stiftelsen Hamar Montessoriskole

Vedtekter for Stiftelsen Hamar Montessoriskole Hamar Montessoriskole Aluvegen 42 2319 HAMAR Tlf: 62 55 26 33 post@hamar-montessoriskole.no Org.nr: 983 424 961 Hamar Montessoriskole Granvegen 6 2322 RIDABU Tlf: 62 55 26 33 post@hamar-montessoriskole.no

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 07.07.2014 2014/3134 Deres dato: Deres referanse: Kvs -Bygland AS ved styrets leder 4745 Bygland TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens forvaltningskompetanse

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Hordaland Kommune: Kvinnherad (1224) Organisasjonsform Skolen må være registrert

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKOLENS FORVALTNINGSKOMPETANSE AVGJØRELSER OM ELEVERS RETTIGHETER OG PLIKTER. Kilebygda Montessoriskole Sa. Org.nr.

TILSYNSRAPPORT SKOLENS FORVALTNINGSKOMPETANSE AVGJØRELSER OM ELEVERS RETTIGHETER OG PLIKTER. Kilebygda Montessoriskole Sa. Org.nr. Saksbehandler: Yngvild Fløgstad Vår dato: Vår referanse: 28.04.2014 2014/1317 Deres dato: Deres referanse: Kilebygda Montessoriskole Sa ved styrets leder Jensejordet Nord 9 3739 Skien TILSYNSRAPPORT SKOLENS

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 17.03.2014 2013/5567 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Montessoriskolen Lyse 20.11.2013 ved styrets leder Hoffsjef Løvenskiolds

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT VEDTAK Saksbehandler: Anna Beskow Vår dato: Vår referanse: 13.02.2014 2013/5990 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Kristen videregående skole Nordland ved styrets leder Postboks 133 8701 Nesna ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Yngvild Fløgstad Vår dato: Vår referanse: 14.08.2014 2014/2906 Deres dato: Deres referanse: Flatanger Montessori Sa ved styrets leder V/rektor Sørflatanger 7770 Flatanger TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Hamar Montessoriskole ved styrets leder Granvegen 6 2322 RIDABU

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Hamar Montessoriskole ved styrets leder Granvegen 6 2322 RIDABU Saksbehandler: Linn Kvinge Hamar Montessoriskole ved styrets leder Granvegen 6 2322 RIDABU Vår dato: 04.10.2012 Deres dato: 30.08.2012 Vår referanse: 2012/1645 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT Hamar Montessoriskole

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Tranøy kommune 12.desember 2016 Side 2 av

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging (spesialundervisning) Sør-Odal kommune Sør-Odal ungdomsskole

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 23.06.2014 2014/1417 Deres dato: Deres referanse: Natur videregående ved styrets leder Strømsveien 323a 1081 Oslo skole TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anna Beskow Vår dato: Vår referanse: 23.09.2014 2014/3277 Deres dato: Deres referanse: Norges Toppidrettsgymnas ved styrets leder Postboks 134 1319 Bekkestua Geilo AS TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Yngvild Fløgstad Vår dato: Vår referanse: 25.06.2014 2014/1326 Deres dato: Deres referanse: Molde Friskole ved styrets leder Ingebriktvegen 11 6410 Molde TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 20.05.2014 2014/1305 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Nyskolen i Oslo ved styrets leder Østerdalsgata 7 A 0658 Oslo TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 12.02.2014 2013/5615 Deres dato: Deres referanse: 10.01.2014 Stiftelsen Lyngdal Kristne grunnskole ved styrets leder Postboks 279 4576 Lyngdal

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter privatskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Nord-Trøndelag Kommune: Overhalla (1744) Organisasjonsform Skolen må være

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300 SVOLVÆR

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300 SVOLVÆR Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 29.08.2012 Deres dato: 28.06.2012 Vår referanse: 2012/1668 Deres referanse: Linda Jentoft Holst Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 07.04.2014 2014/56 Deres dato: Deres referanse: Straumfjordnes skole ved styrets leder Straumfjordnes 9151 Storslett TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 20.05.2014 2014/1303 Deres dato: Deres referanse: Lørenskog Friskole ved styrets leder Postboks 185 1471 Lørenskog TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 05.09.2014 2014/3183 Deres dato: Deres referanse: Aalesund International School ved styrets leder Postboks 6504 Hatlane 6024 Ålesund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Yngvild Fløgstad Vår dato: Vår referanse: 12.08.2014 2014/2904 Deres dato: Deres referanse: Tyrifjord videregående skole ved styrets leder Tyrifjordveien 25 3530 Røyse TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 18.12.2014 2014/5153 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Asker ved styrets leder Nesvangen 10 1394 Nesbru TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Yngvild Fløgstad Vår dato: Vår referanse: 23.06.2014 2014/1324 Deres dato: Deres referanse: Trysil Montessoriskole ved styrets leder Elvdalsvegen 1786 2427 Plassen Sa TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

PRIVATSKOLESAMLING Fylkesmannen i Hordaland Kjetil Stavø Høvig Johan Sverre Rivertz

PRIVATSKOLESAMLING Fylkesmannen i Hordaland Kjetil Stavø Høvig Johan Sverre Rivertz PRIVATSKOLESAMLING 2014 Fylkesmannen i Hordaland Kjetil Stavø Høvig Johan Sverre Rivertz 1 NYTT I PRIVATSKOLELOVEN 2 Godkjenningsbestemmelsen 2 1 Skolane skal drive verksemda si på følgjande grunnlag:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 19.06.2014 2014/347 Deres dato: Deres referanse: St Paul skole ved styrets leder Christies Gate 16 5015 Bergen TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 24.05.2019 2018/23925 Hamar Montessoriskole ved styrets leder TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 24.06.2014 2014/3135 Deres dato: Deres referanse: Østmarka skole Adventistsamfunnets Grunnskoler ved styrets leder John G. Mattesons Vei 13

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 29.04.2014 2014/348 Deres dato: Deres referanse: St Sunniva skole ved styrets leder Akersveien 4 0177 Oslo TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Forvaltningstilsyn

Detaljer

Svar på spørsmål om kapittel 9 A i opplæringsloven

Svar på spørsmål om kapittel 9 A i opplæringsloven Saksbehandler: Avdeling for opplæringsloven Fylkesmannen i Oppland Vår dato: 01.10.2018 Deres dato: 13.03.2018 Vår referanse: 2018/15892 Deres referanse: Svar på spørsmål om kapittel 9 A i opplæringsloven

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Ibestad kommune 5. desember 2016 Side 2 av

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven

Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven Søknad om: Ny grunnskole etter friskoleloven Generelt om skolen Geografisk plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Nord-Trøndelag Kommune: Verdal (1721) Organisasjonsform Skolen må være registrert

Detaljer

Søkn ad om : N y gru n n skol e etter friskol el oven

Søkn ad om : N y gru n n skol e etter friskol el oven Søkn ad om : N y gru n n skol e etter friskol el oven Generelt Geografisk om skolen plassering Oppgi hvor skolen skal etableres. Fylke: Oppland Kommune: Lillehammer (0501) Organisasjonsform Skolen må være

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 20.11.2014 2014/3603 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Ålesund ved styrets leder Parkgata 11 6003 Ålesund TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolenes

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Unjárgga gielda/nesseby kommune ved rådmann 9840 Unjárgga gielda/nesseby ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Yngvild Fløgstad Vår dato: Vår referanse: 12.08.2014 2014/2905 Deres dato: Deres referanse: Seiersborg videregående skole AS ved styrets leder Postboks 33 1662 Rolvsøy TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kvalsund kommune ved rådmann Rådhusveien 18 9620 Kvalsund ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Renate Grytnes Vår dato: Vår referanse: 15.09.2015 2015/3149 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Farsund Kristne grunnskole ved styrets leder Postboks 139 4552 FARSUND TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Rukkedalen friskole ved styrets leder Rukkedalen 3540 NESBYEN

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Rukkedalen friskole ved styrets leder Rukkedalen 3540 NESBYEN Saksbehandler: Birgitte Pettersen Vår dato: 07.08.2012 Deres dato: 08.07.2012 Vår referanse: 2012/1174 Deres referanse: Rukkedalen friskole ved styrets leder Rukkedalen 3540 NESBYEN TILSYNSRAPPORT ELEVENES

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 28.08.2014 2014/3138 Deres dato: Deres referanse: Plus-Skolen Ba ved styrets leder Postboks 26 1629 Gamle Fredrikstad TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler : Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato : Vår referanse : 02.07.2014 2014/346 Deres dato : Deres referanse : Oppdal Kristne grunnskole ved styrets leder Postboks 134 7341 Oppdal TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 13.11.2014 2014/4872 Deres dato: Deres referanse: Sørhåland Privatskole AS ved styrets leder Postboks 164 4297 Skudeneshavn TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Steinerskolen i Ålesund ved styrets leder Parkgata 11 6003 Ålesund

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Steinerskolen i Ålesund ved styrets leder Parkgata 11 6003 Ålesund Vår saksbehandler: Susanne Sollie Vår dato: 14.08.2012 Deres dato: 07.08.2012 Vår referanse: 2012/1170 Deres referanse: Steinerskolen i Ålesund ved styrets leder Parkgata 11 6003 Ålesund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET Saksbehandler: Linn Kvinge Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET Vår dato: 02.10.2012 Deres dato: 24.08.2012 Vår referanse: 2012/2516 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT ELEVENES

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 28.02.2014 2013/5992 Deres dato: Deres referanse: 10.01.2014 Snåsa Montessoriskole ved styrets leder Agle 7760 Snåsa Sa ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. ved styrets leder Hamnvågnes 9055 MEISTERVIK. Hamnvåg Montessoriskole

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. ved styrets leder Hamnvågnes 9055 MEISTERVIK. Hamnvåg Montessoriskole Saksbehandler: Linn Kvinge Hamnvåg Montessoriskole ved styrets leder Hamnvågnes 9055 MEISTERVIK Vår dato: 10.10.2012 Deres dato: 26.04.2012 Vår referanse: 2012/1646 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT Hamnvåg

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Rett til plass i barnehage Lillehammer kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Lillehammer kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med

Detaljer