Tokke kommune Borsæ dam 1-4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tokke kommune Borsæ dam 1-4"

Transkript

1 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Borsæ dam 1-4 GNR. 111 BNR. 1 Figur 1: Vestsiden av planområdet

2 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn: Gardsnummer: 111 Bruksnummer: 1 Tiltakshaver: Vest-Telemark kraftlag Adresse: Høydalsmovegen Høydalsmo Navn på sak: Borsæ dam 1-4 Saksnummer: 09/3947 Registrering utført: Ved: Anna Mcloughlin og Anja Nordvik Sætre Rapport utført: Ved: Anja Nordvik Sætre Undersøkelsestype Maskinell sjakting Overflateregistrering Prøvestikking Metallsøk x x Fornminnetype Askeladden id. Autom. fredete kulturminner i området: Kullgrop Kullgrop Kullgrop Kullgrop Kullgrop Kullgrop Kullgrop Kullgrop Jernvinneanlegg (utenfor planområdet) Nyere tids kulturminner i området: Naturvitenskaplige prøver ( 14 C) Faglige konklusjoner: Planen er ikke i konflikt med kulturminner Automatisk fredete kulturminner Nyeretids kulturminner x Planen er i konflikt Planen er i konflikt Antall dagsverk: Merknader: 8 dagsverk 6 dagsverk i felt og 2 dagsverk etterarbeid - 1 -

3 BAKGRUNN OG SAMMENDRAG... 3 BEGREPENE KULTURMINNE/KULTURMILJØ OG GRUNNLAGET FOR REGISTRERING... 4 Datering... 5 OMRÅDET... 9 Terrenget... 9 Tidligere registrerte kulturminner STRATEGI OG METODE UNDERSØKELSEN Deltagere og tidsrom Automatisk fredete kulturminner KULLFREMSTILLINGSANLEGG KULLFREMSTILLINGSANLEGG KULLFREMSTILLINGSANLEGG KULLFREMSTILLINGSANLEGG KULLFREMSTILLINGSANLEGG KULLFREMSTILLINGSANLEGG KULLFREMSTILLINGSANLEGG KULLFREMSTILLINGSANLEGG JERNVINNEANLEGG Planlagte inngrep og kulturminner KONKLUSJON

4 Bakgrunn og sammendrag Bakgrunnen for den kulturhistoriske registreringen er utbedring av damanlegg 1-4 ved Borsæ i Tokke kommune vest i Telemark fylke. De aktuelle dammene ligger nordvest i den regulerte innsjøen Borsæ. Det er planlagt en oppgradering og forsterkning av dammene i henhold til gjeldene forskrifter, og i den sammenheng er det planer om etablering av veianlegg og masseuttak av stein innenfor planområdet. Det ble funnet 8 kullgroper innenfor planområdet under registreringen. Dette er automatisk fredete kulturminner. I tillegg ble det avdekket et jernvinneanlegg like utenfor planområdet mot nordøst. Figur 2: Oversiktskart over planområdets plassering i Telemark fylke - 3 -

5 Begrepene kulturminne/kulturmiljø og grunnlaget for registrering Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, inkludert lokaliteter som det er knyttet historiske hendelser, tro eller tradisjoner til. Med kulturmiljø menes områder der kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. I forvaltning av kulturminner og i kulturminneloven skilles det mellom automatisk fredete kulturminner og kulturminner fra nyere tid. Kulturmineloven av 1978 inneholder en til dels omfattende og detaljert opplisting av kulturminner som er automatisk fredete i henhold til loven, jf. 4. Dette er kulturminner som er beskyttet på grunn av sin høye alder. I utgangspunktet dreier det seg om alle kulturminner fra forhistorisk tid og middelalder, hvilket vil si at de er eldre enn reformasjonen (fra før 1537). Loven inneholder også bestemmelser knyttet til skipsfunn. Dette er Norsk Sjøfartsmuseums ansvarsområde, og slike kulturminner omtales dermed ikke i denne rapporten. Kulturminneloven omfatter dessuten samiske kulturminner, men slike er til nå ikke registrert i Telemark. De kulturminnene vi registrerer flest av er spor etter forhistorisk bosetning, dyrking og jernutvinning. Bosetningsspor finnes fra alle perioder, og kan omfatte alt fra steinredskaper til ildsteder, og fra tydelige tufter til avtrykkene etter stolper som en gang har båret et hustak. Spor etter forhistorisk dyrking kan være rydningsrøyser, og i enkelte tilfeller merker etter arden som ble brukt. Rester etter jernutvinning finnes oftest i form av kullgroper, det vil si groper laget for å fremstille kull til ovnene. En kan også finne tuften hvor selve ovnen sto, eller slagghaugene. I tillegg til dette registreres det gravminner, fangstanlegg, helleristninger og andre typer kulturminner. En fullstendig oversikt over automatisk fredete kulturminner vil aldri kunne foreligge. En regner med at kun omtrent 10% av kulturminnene er kjent. De øvrige er usynlige eller vanskelige å se på markoverflaten, eller bare ikke registrert. En del av de automatisk fredete kulturminnene som er registrert er innarbeidet og kartfestet på Økonomisk Kartverk. Disse er markert med symbolet R. Også i andre kartverk og kartdata er kulturminner representert. I Riksantikvarens kulturminnedatabase, Askeladden ( er også en rekke kulturminner lagt inn og er søkbare. Denne tjenesten er enda ikke gjort offentlig tilgjengelig, men kommuneadministrasjonene har tilgang. Siden en fullstendig kartfesting og registrering av automatisk fredete kulturminner ikke finnes, er en i offentlig forvaltning og arealplanlegging avhengig av selv å hente ut all tilgjengelig informasjon om kulturminner for å oppfylle de lovpålagte oppgavene som ligger i kulturminneloven. Dette innebærer i de fleste tilfeller at det regionale kulturminnevernet må ut og undersøke områder som berøres av reguleringsplaner, byggeplaner og lignende. Dersom det blir registrert automatisk fredete kulturminner innenfor plangrensene, vil disse vanligvis bli regulert til hensynssoner. Et annet alternativ er å søke om dispensasjon fra kulturminneloven. Dersom en slik frigiving av kulturminner blir innvilget, forutsetter lovens 10 at tiltakshaver dekker utgiftene til de nødvendige arkeologiske utgravinger. Kulturminner fra nyere tid er slike som er fra tiden etter Disse kulturminnene kan ha mer eller mindre stor verneverdi, men er i utgangspunktet ikke automatisk fredet. De kan vedtaksfredes etter 15, 19 og 20 i kulturminneloven, eller reguleres til bevaring. I det såkalte SEFRAK-registeret er kulturminner fra før 1900 registrert (hovedsakelig stående bygninger), samt enkelte yngre kulturminner

6 DATERING Det finnes ulike metoder for å aldersbestemme et kulturminne. I mange tilfeller er det nok å sammenligne med andre kjente kulturminner, ettersom det etter hvert er utarbeidet gode oversikter over kulturminnetyper fra ulike perioder av forhistorien. I andre tilfeller dateres funn ved hjelp av C14-metoden; det vil si naturvitenskapelige analyser av kullprøver som er tatt ut under feltarbeidet. Figur 3 viser vanlige betegnelser på arkeologiske perioder, og varigheten av dem. Se også figur 4for en mer detaljert inndeling. Figur X: Hovedperiodene fra istidens slutt og fram til nyere tid. Steinalder Eldre steinalder Fosna / Tidlig-mesolitikum Ca fvt Tørkop / Mellom-mesolitikum Nøstvet / Seinmesolitikum Kjeøy / Seinmesolitikum / Fase 4 Ca fvt Ca fvt Ca fvt Yngre steinalder Tidligneolitikum Ca fvt Mellomneolitikum Seinneolitikum Ca fvt Ca fvt Bronsealder Eldre bronsealder Ca fvt Yngre bronsealder Jernalder Eldre jernalder Førromersk jernalder / keltertid Ca fvt Ca 500 fvt - 1 Romertid Ca Folkevandringstid Ca Yngre jernalder Merovingertid Ca Vikingtid Ca Middelalder Ca Nyere tid 1536 Figur 4: Tidstabell som viser arkeologisk periodeinndeling (fvt.= før vår tidsregning)

7 Figur 5: Oversiktskart over planområdets plassering i Tokke kommune - 6 -

8 Figur 6: Oversiktskart over planområdets plassering i nærområdet -7-

9 Figur 7: Oversiktskart over planområdet og plasseringa av dam

10 Området Borsæ et regulert vann som ligger i vest i Tokke kommune i Telemark. Vannet er en del av Skafsåvassdraget som strekker seg fra Urvatn via Borsæ, Gausbuvatn, Hylebuhylen, Bjorhylen og Skrevatn til Vråvatn. Det er knyttet til kraftverk opp til vassdraget, Gausbu og Skre kraftverk. Borsæ ble regulert i 1953, og i den forbindelse ble det lagt fire dammer nord i innsjøen og en dam ved elveutløp mot sørøst. Det ble også anlagt anleggsveier og masseuttak ved dam 2 og dam 4 innenfor området Planområdets nordlige grense følger vannkanten av Borsæ. Mot nord er det ingen naturlige elementer som danner grense. Grensen går langs en helling mot sør, og skjærer så mot sør ned til Djupetjønn. Deler av den østlige grensen av planområdet går langs vannet Djupetjønn. Det har tidligere vært en naturlig tilstrømning inn i dette vannet fra vannene og elvene rundt som i dag danner Borsæ. I sør går grensen innenfor en berghøyde der det tidligere er tatt ut og etter planen fortsatt skal tas ut steinmasser. Dagens Borsæ består av flere oppdemte vann og elver. Området foran dam 1 og 2, mot vest, bestod tidligere av et mindre tjern, Kroktjønn. Det var fast land mellom odden med jernutslag og bredden på motsatt side. Det var kun en liten elv mellom. Ved lav vannstand vises dette også i dag. Det var opprinnelig fast land oppe i dagen foran området der dam 3 og 4 ligger før området ble oppdemmet. Innenfor planområdet er det ingen tidligere bebyggelse. I Det er bygget en damvokterbolig i tilknytning til dammen sørøst i innsjøen. Det er en del hytteutbygging langs andre deler av vannet, og det er laget et mindre bryggeanlegg ved dammen i sørøst TERRENGET Området innenfor planområdet består av flere berghøyder med våte myrområder innimellom. Vegestasjonen i området består av blandingsskog, bestående av bjørk, furu og gran. Nord for dam 1 går plangrensen langs en helling mot sør. Terrenget består av små, våte myrflater og berg. Innimellom er det tørrere flater, og det ble avdekket en kullgrop i området (id ). Vannstanden var under registreringen var under høyeste vannstand, og den fremvaskede standbredden ble undersøkt. I samtale med planarkitekten i felt ble det nevnt at det kunne bli aktuelt å forsterke et myrområde som lå like nordvest for planområdet. Registreringsområdet ble derfor utvidet fram til myrområdet. Figur 8: Terrenget bestod av mindre myrflater med tørrere flater innimellom Figur 9: Vegetasjonen bestod av blandingsskog - 9 -

11 Figur 10: Deler av strandbredden var vasket frem pga lav vannstand Figur 11: Det kan bli behov for å forsterke dette myrområdet mot vannmasser Øst for dam 1 strakte det seg et søkk østover mot Djupetjønn, og det er lagt opp til et mindre tilsig ned fra Borsæ. Dette området er vått og det ligger en del større stein opp i dagen. Sørsiden av søkket bestod av berg, mens det var tørre masser langs nordsiden nedover mot Djupetjønn. Langs nordsiden av søkket ble det avdekket en kullgrop (id ). Utenfor planområdet, nærmere Djupetønn ble det avdekket et jernvinneanlegg (id ). Figur 12: Bak dam 1 strakte det seg et vått søkk ned mot Djupetjønn i øst. Berg mot sør Figur 13: Det var et mindre tilsig fra Borsø nedover mot Djupetjønn Figur 14: Mot nord bestod terrenget av tørr flater Figur 15: Vegetasjonen bestod av blandingsskog

12 Området mellom dam 1 og 2 bestod av en berghøyde på 769 m.o.h som ender i våte myrområder mot øst. Bak dam 2 ligger det et myrområde som strekker seg ned til Djupetjønn. Her er det anlagt en v- grøft som brukes til å måle om det er lekkasje i dammen. Det var tidligere etablert et masseuttak vest i berghøyden. Figur 16: Området mellom dam 1 og 2 består av en berghøyde Figur 17: berghøyden ender i myrområder som strekker seg ned til Djupetjønn Figur 18: Bak dam 2 stekker det seg en myr ned til Djupetjønn Figur 19: Fra dam 2 er det anlagt en v-grøft for å måle om det er lekkasje Mellom dam 2 og 3 ligger det en høyde på rundt 775 m.o.h. Vegetasjonen på høyden består av gammel blandingsskog avbjørk, gran og furu. Mot øst skrår høyden ned i Djupetjønn. Hellingen består av tørre masser fra dam 2 og sørover mot Djupetjønneidet. Områdene nordøst for dam 3 flater ut og består av våte myrpartier. Langs helling mot nord, sør for dam 1, ble det avdekket tre kullgroper (id , og ). Berghøyden er værutsatt og på toppen er det et parti med flere nedblåste, store trær. Det var tydelige spor etter elg i hele området. Berghøyden besår av to topper med et søkk mellom. Mot vest skrår det relativt bratt ned mot Borsæ. Det flater ut nærmere bredden og her er det flere våte myrpartier. Da vannstanden er noe senket er deler av dagens strandlinje vasket frem. Nedenfor myrområdene er det tydelige spor etter jernutfelling langs bredden

13 Figur 19: mor sør følger planområdet bredden av vannet Djupetjønn Figur 20: toppen var berghøyden midt i planområdet er veldig værutsatt med mye nedblåste trær Figur 21: Mot vest skrår høyden ned til Borsæ Figur 22: Hellingen består av lyng og bjørkeskog Figur 23: Dagens strandbredden er vasket frem Figur 24: Nedenfor myrområdet er det tydelig spor etter jernutfelling

14 Figur 25: Spor etter jernutfelling langs strandbredden Bak dam 3 og 4 ligger det en større myr som er stedvis veldig våt ned til Djupetjønn. Mellom dammene er den en mindre bergtopp. Det går en tørr rygg i midtre del av området og her ble det påvist en kullgrop (id ). Rett bak dam 4 er det tilført en del masse under tidligere arbeid med demningen. Figur 26: Myrområder bak dam 3 og 4 Figur 27: Oversiktsbilde ned mot dam 4 og myra bak

15 Figur 28: Det var tilført masser og omrotet bak dam 4 Figur 29: Det var tilført masser og omrotet bak dam 4 Sør for dam 4 ligger det et eldre masseuttak. Det er også anlagt en eldre vei i bakkant av masseuttaket, opp til høyden. Terrenget her består av en bergrygg som fortsett østover. Sør for denne stekker det seg et veldig vått område med myr og et mindre tjern. Figur 30: Masseuttaket sør i planområdet, øst for dam 4 Figur 31: Området helt sør i planområdet Figur 32: Oversiktsbilde mot nordvest mot dam 4 Figur 33: Oversiktsbilde mot nordøst mot Djupetjønn

16 TIDLIGERE REGISTRERTE KULTURMINNER Det er ikke tidligere registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Planområdet ligger i tilknytning til Borsæ og i nærområdet er det gjort funn av flere kulturminner, hovedsakelig anlegg som kan knyttes til jern- og kullfremstilling. Et utvalg av tidligere registrerte kulturminner i nærområdet vil bli gjennomgått og kartfestet nedenfor. Informasjonen er hentet fra Riksantikvarens database for kulturminner, Askeladden. Figur 34: Kart over utvalgte kulturminner i nærområdet

17 12594 TRADISJONSLOKALITET Beskrivelse: 10 reiste steiner, opptil 80cm høye og 10x20cm i tverrsnitt. Noen av steinene er svært lave, og noen delvis liggende. Et par av dem står nede i hull i myra. Tre av dem står like ved kjerreveien (gammel hovedåre Setesdal-Dalen) og ved en av disse ligger det stein på hver side som støtte. Terrengbeskrivelse: Myr med tørr-rabber. Orientering: S for husene på Stridsmoen, rett N for fjellskrent, ved gammel ferdselsvei. Prosjekt: gass KULLFREMSTILLINGSANLEGG Beskrivelse: Kullgrop, kvadratisk. Ytre diameter 5m, indre diam 2,3m, dybde 0,6m. Gropa er godt markert og har tydelige voller i nedkant. Terrengbeskrivelse: Østlig hellende terreng, liten og tørr bekk i sør. Grunnen er grunnlendt og steinete bevokst med blandingsskog, lyng og gress KULLFREMSTILLINGSANLEGG Beskrivelse: Sirkulær kullgrop I skråning. Vi påviste kullmi den KULLFREMSTILLINGSANLEGG Beskrivelse: Kullgrop Terrengbeskrivelse: Kupert myrområde med glissen bjørkeskog KULLFREMSTILLINGSANLEGG Beskrivelse: Kullgrop Terrengbeskrivelse: Kupert myrlandskap med glissen bjørkeskog, lyng og mose

18 Strategi og metode Planområdet ligger i utmarka i et fjellområde og i tilknytning til vann og myrområder. Hovedfokuset for registreringen var derfor knyttet til utmarksminner, hovedsakelig fra jern- og middelalder. Under denne kategorien faller kulturminnetyper som jernvinner, kullgroper, stølsanlegg og fangstanlegg. Jernfremstillingsanlegg vil som regel være lokalisert på tørre rygger og flater i tilknyttet til myrer, vann, bekker og elver. Funn av kullgroper er en indikasjon på at det kan være en jernvinne i området. Da jernutvinningsanlegg ofte vil være overvokst og lite synlige i terrenget kan disse avdekkes ut i fra funn av kull, jernslagg og røstet malm i undergrunnen. Dette kan påvises ved hjelp av stikkstang, ved at jorden vendes med en spade eller ved hjelp av metalldetektor Registreringene ble utført ved hjelp av følgende metoder: Visuell overflateregistrering er å gjennomsøke et område for kulturminner som er synlige på overflaten, som for eksempel tufter, gravrøyser og kullgroper. Dette blir gjort ved at en arbeider seg systematisk gjennom det aktuelle området. Det blir benyttet stikkbor og spade for å undersøke undergrunnen i området og for å avdekke kulturminner som er skjult under jordoverflaten. Vanligvis skjer dette ved påvisning av kull eller slagg. Metallsøker brukes for å undersøke områder der man kan forvente å finne spor etter jernfremstilling, for eksempel i forbindelse med kullgroper eller blestertufter. Riktig stilt inn vil metallsøkeren gi utslag på slagget som ble dannet under jernfremstillingsprosessen. Området ble systematisk gjennomgått under registreringen ved at vi startet på høyden nord for dam 1 nord i planområdet. Vi beveget oss gjennom planområdet fra øst til vest og beveget oss samtidig sørover. Det ble spesielt fokusert på tørre flater og rygger. Det ble benyttet spade og stikkstand for å avdekke hva slags type undergrunn det var i området. Det var flere tørre rygger som var godt egnet for jern- og kullfremstiling. Langs strandkanten nordvest på odden som strakte seg ut i vestsida av Borsæ var det flere spor etter jernutfelling. Det ble benyttet metalldetektor til søk langs stranda og langs myra innenfor. DELTAGERE OG TIDSROM Undersøkelsen Undersøkelsen ble foretatt og ble utført av Anna Mcloughlin og Anja Nordvik Sætre (feltleder). Det måtte benyttes båt for å komme fram den siste strekningen ut til feltet, og båtfører var Hilmar Frantzen fra kraftlaget. Det var fint vær under hele undersøkelsesperioden

19 AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER Det ble avdekket 8 kullgroper innenfor planområdet, samt et jernfremstillingsanlegg like utenfor planområdet i nordøst (figur 35). Figur 35: Oversikt over registrerte automatisk fredete kulturminnene innenfor planområdet

20 Kullgroper er automatisk fredete kulturminner, og disse ble målt inn med GPS i felt og er blitt lagt inn i Rikantikvarens database for kulturminner, Askeladden. Det var dårlige GPS-mottak under registreringen, trolig pga av høye trær og berg i området. Det anbefales derfor at det foretas en befaring for å påvise kullgropenes plassering i terrenget dersom veitkorridoren som er planlagt blir gjennomført KULLFREMSTILLINGSANLEGG Kullgrop med målene ytre 7 x 7 m, indre 2 x2 m, dybde 1,3 m og 10 cm kullag i bunnen. Gropa har en oval form utenpå, men er firkantet inni. Den har tydelig voll. Gropa ligger i et søkk med bergrygger mot sør og nord. Vegetasjonen består av blandingssk med gran, furu og bjørk, samt lyng. Det ligger på et tørt område med n myr mot sørøst. Det gikk trolig en elv gikk forbi i søkket før oppdemning av Borsæ KULLFREMSTILLINGSANLEGG Kullgrop med målene ytre 7x5 m, indre 2,5x2,5 m, dybde 0,5 m og 15 cm dypt kullag i bunnen. Gropa ligger i helling mot nord. Det er våtområder nedenfor helling med et oppgravet elvefar fra demning KULLFREMSTILLINGSANLEGG Kullgrop med målene ytre 5x5 m, indre 2x2 m, dybde 0,6 m og 12 cm kullag. Gropa ligger på tørr flate mellom dam 4 ved Borsæ og Djupetjønn mot nordøst. Det er ca 20 m ned til bredden av Djupetjønn som ikke oppdemt. Det er myr rundt. Vegetasjonen består av blandingsskog, gran og bjørk. Det er gjort inngrep i terrenget mot sørvest i forbindelse med tidligere damutbygging KULLFREMSTILLINGSANLEGG Kullgrop med målene ytre 3x3m, indre 1,30x1,30m, dybde 0,8m og 5cm kullag i bunnen. Ligger på en helling vendt sør øst, ca 7m fra dagens vannstand av Borsæ. Ligger like nord for dam 3. Vegetasjonen består av blandingsskog. Det er tatt ut masser nord for gropa i forbindelse med damutbygging KULLFREMSTILLINGSANLEGG Kullgrop med målene ytre 7,5 x 5,5 m, indre 2x2,5 m, dybde 0,5 m og 17 cm kullag i bunnen. Oval grop med tydelig voll. Den ligger i sørvestvendt helling KULLFREMSTILLINGSANLEGG Kullgrop med målene ytre 5x6m, indre 2 x 2 m, dybde 0,4 m dyp og 5 cm kullag i bunnen. Kvadratisk grop med voller i øvre kant.. Gresskledd helling mot sørvest med gammel granskog, 25 m fra dagens vannstand ved Borsæ. Ligger i kupert terreng. Dårlig gpsmottak KULLFREMSTILLINGSANLEGG Kullgrop med målene ytre 6x6 m, indre 2,5 x 2,5 m, dybde 0,8 m dyp og 10 cm kullag i bunn. Rund kullgrop med tydelig voll. Ligger på toppen av nordøstlig helling. Vegetasjonen rundt består av gammel blandingsskog, gran og bjørk. Kullgrop funnet i hellingen nedenfor

21 KULLFREMSTILLINGSANLEGG Kullgrop med målene ytre 5x6 m, indre 2,2 x 2,2 m, dybde 0,5 m og 10 cm kullag i bunn. Ligger på toppen av helling mot nordøst. Det er avdekket to kullgroper nedenfor i hellingen. Blandingsskog med gran og bjørk. Det er flere nedblåste trœr i området. Dårlig gpsmottak Figur 36: Kullgrop, id Figur 37: Kullgrop, id Figur 38: Kullgrop, id Figur 39: Kullgrop, id Figur 40: Jernvinnelokalitet id , slagghaug Figur 41: Jernvinnelokalitet id , tuftvegg

22 JERNVINNEANLEGG Jernvinneanlegg med slaghaug og tuftvegg (se figur 40-42). Slagghaugen måler 8 x 5 meter og har en oval form. Typen er renneslagg og det ble tatt med en slaggprøve. Lokaliteten ligger på en høyde med spredning mot øst. 20 meter fra vannet Djupetjern. Det ble avdekket en tuftvegg, trolig fra en blestertuft, vest for og tett inntil slagghaug Tuftveggen målte 5 meter tuftvegg og var tydelig i terrenget. Figur 42: Renneslagg fra jernvinnelokalitet (id ) PLANLAGTE INNGREP OG KULTURMINNER Alle kullgropene ble funnet på østsiden av planområdet, det vil si orientert mot Djupetjønn. Det var også ved bredden av Djupetjønn at jernvinnelokaliteten ble funnet. Dette kan ha sin forklaring i at Djupetjønn ikke er oppdemmet og har den opprinnelige vannstanden og vannbredde. Det er fra tidligere utbygginger laget to masseuttak av steinmasser innenfor planområdet. Disse ligger nord for dam 2 og sør for dam 4. Planen er at disse skal utvides i forbindelse med forsterking og vedlikehold av de eksisterende dammene. I tillegg er det planlagt å se på muligheten for å etablere et masseuttak av morenejord innenfor planområdet, men plasseringen er ikke bestemt. Det er i følge planen for området planlagt en anleggsvei langs østsiden av høyden mellom dam 2 og 3. Det ligger allerede en eldre anleggsvei i dette området. Denne veien ble sist benyttet for 10 år siden og er i dag gjengrodd. Den nye veien skal følge en høydekote langs høyden og gå over Djupetjønneidet inn til en riggplass øst for dam 4. Både veikorridoren og riggplassen går gjennom områder der det er påvist kullgroper. Det var dårlig gps-mottaksforhold i området under registreringen. I tillegg var veikorridoren og riggplassen ikke var nøyaktig kartfestet digitalt fra tiltakshaver. Det anbefales derfor at det blir utført en befaring i området slik at kullgropene blir nøyaktig påvist, dersom planen skal bli utført

23 Figur 43: Oversiktskart over plasseringen av planlagte inngrep og avdekkete kulturminner innenfor planområdet. Plasseringene av inngrepene er omtrentlig, da de ikke er blitt kartfestet digitalt

24 Konklusjon Under den kulturhistoriske registreringen ved Borsæ ble det påvist 8 automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, i form av kullgroper (id , , , , , , og ). I tillegg ble det avdekket et jernvinneanlegg (id ) like utenfor planområdet i nordøst. Dette er kulturminnetyper som er blitt avdekket også andre steder i Borsæ sitt nærområde. Kullgropene lå spredt ut over planområdet, men konsentrerte seg hovedsakelig til østsiden. Dette kan ha en sammenheng med at vestsiden grenser til Borsæ som er et oppdemmet vann og derfor ikke har opprinnelig vannstand. Kullgroper er automatisk fredete kulturminner og reguleringsplanen for området er derfor i konflikt med kulturminner. Da det var stedvis dårlig gps-mottaksforhold under registreringen anbefales det en befaring i området for å påvise kulturminnene nøyaktig. SKIEN Feltleder

Tinn kommune Flisterminal Atrå

Tinn kommune Flisterminal Atrå TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Flisterminal Atrå GNR. 71, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Mogan Gardsnummer: 71 Bruksnummer:

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tinn kommune Gjuvsjå GNR. 1, BNR. 8

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tinn kommune Gjuvsjå GNR. 1, BNR. 8 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Gjuvsjå GNR. 1, BNR. 8 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Gardsnummer: 1 Bruksnummer: 8 Tiltakshaver:

Detaljer

Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak

Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak GNR. 13, BNR. 5 En av gropene rundt kullmila. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø

Detaljer

Nome kommune Flåbygd, Venheim

Nome kommune Flåbygd, Venheim TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nome kommune Flåbygd, Venheim GNR. 115, BNR. 5 Utsikt mot Kleivstulknatten RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nome Gardsnavn:

Detaljer

Sauherad kommune Reguleringsplan barnehage Nordagutu

Sauherad kommune Reguleringsplan barnehage Nordagutu TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Sauherad kommune Reguleringsplan barnehage Nordagutu GNR. 17, BNR. 1 & 7. Figur 1: Fra lekeplassen og opp mot tiltaksområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Tokke kommune Hallbjønnsekken

Tokke kommune Hallbjønnsekken TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Hallbjønnsekken GNR. 123, BNR. 7 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn: Gardsnummer: 123 Bruksnummer:

Detaljer

Skien kommune Skotfossmyra

Skien kommune Skotfossmyra TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Skotfossmyra GNR. 283, BNR. 37 Bildet er tatt mot nord og viser ei trafikkøy som ligger innenfor planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Tokke kommune Huka hoppanlegg

Tokke kommune Huka hoppanlegg TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Huka hoppanlegg GNR. 47, BNR. 1, 12, 15, 77 Fra toppen av hoppbakken RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn:

Detaljer

Vinje kommune Steinbakken

Vinje kommune Steinbakken TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Steinbakken GNR. 136, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Gardsnummer: 136 Bruksnummer:

Detaljer

Tinn kommune Spjelset, Hovin

Tinn kommune Spjelset, Hovin TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Spjelset, Hovin GNR. 152, BNR. 11 F24 Hovin RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Spjelset Gardsnummer:

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING. Seljord kommune Flatin deponi og tilkomstveg TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Gnr. 55 og 53 bnr. 1 og 5. Ortofoto over planområdet

ARKEOLOGISK REGISTRERING. Seljord kommune Flatin deponi og tilkomstveg TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Gnr. 55 og 53 bnr. 1 og 5. Ortofoto over planområdet TELEMARK FYLKESKOMMUNE ARKEOLOGISK REGISTRERING Seljord kommune Flatin deponi og tilkomstveg Gnr. 55 og 53 bnr. 1 og 5 Ortofoto over planområdet RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING Kommune: Seljord Gårdsnavn:

Detaljer

Bø kommune Torstveit Lia skogen

Bø kommune Torstveit Lia skogen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Torstveit Lia skogen GNR., BNR. Rydningsrøys RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø Gardsnavn: Diverse Gardsnummer:

Detaljer

Nissedal kommune Bjønntjønn familiepark

Nissedal kommune Bjønntjønn familiepark TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Bjønntjønn familiepark GNR. 38, BNR. 5 Kullgrop, ID 127580 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nissedal Gardsnavn:

Detaljer

Fyresdal kommune Kile (Birtedalen)

Fyresdal kommune Kile (Birtedalen) TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Kile (Birtedalen) GNR. 17, BNR. 1, 3, 4 Middelalderloftet på Kile (id 86774) RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune:

Detaljer

Tinn kommune Brendstaultunet

Tinn kommune Brendstaultunet TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Brendstaultunet GNR. 120, BNR. 1 Figur 1:Myr i planområdet. Tatt mot S. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn

Detaljer

Hjartdal kommune Hibberg

Hjartdal kommune Hibberg TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Hjartdal kommune Hibberg GNR. 68, BNR. 1 Figur 1. Utsikt mot elva Skogsåi og ur. Foto tatt mot øst nordøst RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Nissedal kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING. Bukta Fjone TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Bildet viser den nordøstre delen av planområdet.

Nissedal kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING. Bukta Fjone TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Bildet viser den nordøstre delen av planområdet. TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Bukta Fjone GNR 21, BNR 25 OG 60. Bildet viser den nordøstre delen av planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Hjartdal kommune Løkjestul

Hjartdal kommune Løkjestul TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Hjartdal kommune Løkjestul GNR. 94, BNR. 4 Figur 1: Løkjestul hytteområde. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Hjartdal Gardsnavn:

Detaljer

Drangedal kommune Solberg Søndre

Drangedal kommune Solberg Søndre TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Solberg Søndre GNR 13/BNR 3,5 Planområdet ligger på østbredden av øvre Toke. Terrenget stiger bratt opp fra vannet de fleste steder.

Detaljer

Drangedal kommune Dale sør

Drangedal kommune Dale sør TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Dale sør GNR. 64, BNR. 1 Bildet viser deler av innmarka på Dale sør sett mot øst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Kragerø kommune Reguleringsplan for ytre del av Portør

Kragerø kommune Reguleringsplan for ytre del av Portør TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Reguleringsplan for ytre del av Portør GNR. 7, BNR. 29 M.FL Figur 1: Oversiktsbilde av planområdet. Bildet er tatt frå vakthusheia mot

Detaljer

Vinje kommune Grautlethaugen

Vinje kommune Grautlethaugen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Grautlethaugen GNR. 153, BNR. 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Gardsnummer: 153 Bruksnummer:

Detaljer

Bamble kommune Vann og avløp Grunnsundvegen

Bamble kommune Vann og avløp Grunnsundvegen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Vann og avløp Grunnsundvegen GNR. 85, DIVERSE BNR. Figur 1: Ved planområdets sørlige avgrensing. Sett mot NV R A P P O RT F R A K U LT

Detaljer

Sauherad kommune Ryntveit massetak

Sauherad kommune Ryntveit massetak TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Sauherad kommune Ryntveit massetak GNR. 4, BNR. 2 Ryntvit masetak, Nordsjø i bakgrunnen RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Sauherad

Detaljer

Skien kommune Griniveien

Skien kommune Griniveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Griniveien GNR. 57, BNR. 21 Fra planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Søndre Grini Gardsnummer:

Detaljer

Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand

Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand GNR. 70, BNR. 27 Figur 1 Utsikt mot øst RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Kragerø

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Nissedal kommune. Vedlausfjell GNR 40, BNR 2. Figur 1 Steinkors på toppen av Vedlausfjell

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Nissedal kommune. Vedlausfjell GNR 40, BNR 2. Figur 1 Steinkors på toppen av Vedlausfjell TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune GNR 40, BNR 2 Vedlausfjell Figur 1 Steinkors på toppen av Vedlausfjell : RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune:

Detaljer

Seljord kommune Grasbekk

Seljord kommune Grasbekk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord kommune Grasbekk GNR. 112, BNR. 5 Fra planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Seljord Gardsnavn: Grasbekk Gardsnummer:

Detaljer

Notodden kommune Mattislia/Primtjønn

Notodden kommune Mattislia/Primtjønn TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune Mattislia/Primtjønn GNR. 52, BNR. 12 Fra eksisterende skiferbrudd RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden

Detaljer

Kragerø kommune Dalsfoss dam og kraftverk

Kragerø kommune Dalsfoss dam og kraftverk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Dalsfoss dam og kraftverk GNR. 44, 45, 46, BNR. DIVERSE Figur 1: Dalsfoss-demningen. Tatt mot V. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S

Detaljer

Seljord kommune Nydyrking Nordgarden

Seljord kommune Nydyrking Nordgarden TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord kommune Nydyrking Nordgarden GNR. 40, BNR. 1, 3 Figur 1: Bilde frå planområdet mot garden i bakgrunnen. Tatt mot NV R A P P O RT F R A K U LT

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110. Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V.

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110. Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V. TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110 Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E

Detaljer

Nissedal kommune Grytåi kraftverk

Nissedal kommune Grytåi kraftverk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Grytåi kraftverk GNR. 22, BNR. 23 / GNR.22, BNR. 9 / GNR.1, BNR 22/ GNR.7, BNR. 23 Figur 1: Område hvor inntaket til rørgate i Grytåi

Detaljer

Nissedal kommune Langmyr og Hellebrotet

Nissedal kommune Langmyr og Hellebrotet TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Langmyr og Hellebrotet GNR. 11, BNR. 2 Figur 1: Overflateregistrering ved Frovatn. Tatt mot NV. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S

Detaljer

Bø kommune Folkestad Barnehage

Bø kommune Folkestad Barnehage TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Folkestad Barnehage GNR.9, BNR. 276 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø Gardsnavn: Tjønntveit / Moen Gardsnummer:

Detaljer

Vinje kommune Huskarmyri

Vinje kommune Huskarmyri TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Huskarmyri GNR./BNR. 143/1, 144/1-2, 145/1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Gardsnummer: 143

Detaljer

Fyresdal kommune Grunnvik

Fyresdal kommune Grunnvik TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Grunnvik GNR. 36, BNR. 5 Figur 1. Rydningsrøys og sjakt 2 i planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Navn på sak:

Detaljer

Seljord kommune Gjevarvatn/Langlim

Seljord kommune Gjevarvatn/Langlim TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord kommune Gjevarvatn/Langlim GNR. 114, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Seljord Gardsnavn: Gardsnummer: 114 Bruksnummer:

Detaljer

Skien kommune Granvollen - Lyngbakken

Skien kommune Granvollen - Lyngbakken TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Granvollen - Lyngbakken GNR. 221, BNR. 1416 Lyngbakken mot Tollnes idrettanlegg (planområdet). Retning vest. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Fyresdal kommune Momrak

Fyresdal kommune Momrak TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Momrak Figur 1 Utsikt over Fyresvatn fra planområde R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E FA R I N G / R E G I S T R E

Detaljer

Nissedal kommune Langmoen industri/avfalls område

Nissedal kommune Langmoen industri/avfalls område TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Langmoen industri/avfalls område GNR. 45, BNR. 14, 184, 172 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nissedal Gardsnavn:

Detaljer

Vinje kommune Rauland sentrum

Vinje kommune Rauland sentrum TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Rauland sentrum Planområdet omfatter Rauland sentrum, samt ubebygde områder i nord og sør. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Sauherad kommune Breiset

Sauherad kommune Breiset TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Sauherad kommune Breiset GNR. 36, BNR. 1 Bildet viser Breisethytta som ligger innenfor planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Vinje kommune Holldal kraftverk

Vinje kommune Holldal kraftverk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Holldal kraftverk GNR. 92, BNR. 2 Figur 1: Grensestein, E134 i bakgrunnen. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje

Detaljer

Skien kommune Gulset senter

Skien kommune Gulset senter TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Gulset senter GNR. 2, BNR. 286, MFL Sjakting nordøst for Gulset kirke RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien

Detaljer

Bamble kommune Trosby - Kjøya

Bamble kommune Trosby - Kjøya TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Trosby - Kjøya GNR. 88, BNR. 3 OG 48 Figur 1: Maskinfører Halvor Rogn Stokke i planområdet og Sjakt 1 i forgrunnen. Tatt mot SV. RAPPORT

Detaljer

Nome kommune Øra, Ulefoss

Nome kommune Øra, Ulefoss TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nome kommune Øra, Ulefoss GNR. 12, BNR. 1 Figur 1. Vegetasjonsbilde av området. Foto tatt mot øst. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B

Detaljer

Notodden kommune GS Ylikrysset - Flyplassen

Notodden kommune GS Ylikrysset - Flyplassen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune GS Ylikrysset - Flyplassen GNR. 63, BNR. 6, 8, 35 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

Vinje kommune Våmarvatn

Vinje kommune Våmarvatn TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Våmarvatn GNR.59, BNR.1. GNR.59, BNR.17. GNR.60, BNR. 1. Figur 1: Demningen ved Våmarvatn R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S

Detaljer

Skien kommune Del av Skotfoss Bruk

Skien kommune Del av Skotfoss Bruk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Del av Skotfoss Bruk GNR. 283, BNR. 930 Ortofoto over deler av Skotfoss/Åfoss. Planområde markert med rødt RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Fyresdal kommune Kilåi kraftverk

Fyresdal kommune Kilåi kraftverk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Kilåi kraftverk GNR. 25, BNR. 1 Figur 1. Gammel nålebu, vestbredden av Saurvatn. Tatt mot V. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Tokke kommune Hylebu-Fjøddhomen

Tokke kommune Hylebu-Fjøddhomen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Hylebu-Fjøddhomen GNR. 138 BNR. 48 Figur 1: Strykene mellom Gausbuvatn og Hylebuhylen. Sett mot V. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S

Detaljer

Skien kommune VA-trasé nord for Hoppestad stasjon

Skien kommune VA-trasé nord for Hoppestad stasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune VA-trasé nord for Hoppestad stasjon GNR. 12, BNR.2, 9. M.FL. Figur 1: Avtorvet flate nær jernbanelinjen. Tatt mot S. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Seljord kommune Haugan/Langlim

Seljord kommune Haugan/Langlim TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord kommune Haugan/Langlim GNR. 109, BNR. 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Seljord Gardsnavn: Haugan Gardsnummer: 109

Detaljer

Drangedal kommune Neslandsvatn sentrum 2011

Drangedal kommune Neslandsvatn sentrum 2011 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Neslandsvatn sentrum 2011 GNR. 63, BNR. 6 Figur 1: Planområdet med Bikkjehola. Tatt frå Neslandsvatn stasjon mot NØ R A P P O RT F

Detaljer

Bamble kommune Cochefeltet

Bamble kommune Cochefeltet TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Cochefeltet GNR. 23. BNR.45, 107, 218, 204 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bamble Gardsnavn: Gardsnummer: 23

Detaljer

Tokke kommune Dam Byrte

Tokke kommune Dam Byrte TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Dam Byrte GNR. 92, BNR. 2 Figur 1: Dam Byrte RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn: Gardsnummer: 92

Detaljer

Skien kommune Menstad skole

Skien kommune Menstad skole TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Menstad skole GNR. 68, 69, 72. Figur 1: Området etter sjakting. 1 R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E FA R I N G / R E

Detaljer

Skien kommune Skauen kristelige skole

Skien kommune Skauen kristelige skole TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Skauen kristelige skole GNR. 63, BNR. 594, 658-660 Figur 1: Sjakting med gravemaskin på fotballbanen. Tatt mot NNV. R A P P O RT F R A

Detaljer

Skien kommune Kongerød skole

Skien kommune Kongerød skole TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Kongerød skole GNR. 223, BNR. 16 M.FL. Bilde 1: Kongerød skole, Skien. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E FA R I N G /

Detaljer

Porsgrunn kommune Heistadbukta-Frankebukta

Porsgrunn kommune Heistadbukta-Frankebukta TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Heistadbukta-Frankebukta GNR. 69, BNR.8 M.FL Figur 1: Utsikt mot Ørvikbukta, sør for planområdet. Tatt mot SØ. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Fyresdal kommune Sentrum vest

Fyresdal kommune Sentrum vest TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Sentrum vest GNR. 36, BNR. 1 OG 106 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Fyresdal Gardsnavn: Landstad Gardsnummer:

Detaljer

Skien kommune Risingveien 5

Skien kommune Risingveien 5 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Risingveien 5 GNR. 300, BNR. 3313 Deler av planområdet sett mot sør. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn:

Detaljer

Vinje kommune Rauland Boligfelt E

Vinje kommune Rauland Boligfelt E TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Rauland Boligfelt E GNR. 138 OG 147, BNR. 4 OG 4, 2 Bildet viser ei av myrene innenfor planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Porsgrunn kommune Gravaveien - Heistad

Porsgrunn kommune Gravaveien - Heistad TELEMARK FYLKESKOMMUNE ARKEOLOGISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Gravaveien - Heistad GNR. 65, 66, 67, 69, BNR. 3, 8, 9, 13, 85, 116 Figur 1. Oversikt over planområdet. Gravemaskinen fyller igjen sjaktene.

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING. Drangedal kommune Rølandsåsen TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Gnr. 25 bnr. 9, 10, 37, 102

ARKEOLOGISK REGISTRERING. Drangedal kommune Rølandsåsen TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Gnr. 25 bnr. 9, 10, 37, 102 TELEMARK FYLKESKOMMUNE ARKEOLOGISK REGISTRERING Drangedal kommune Rølandsåsen Gnr. 25 bnr. 9, 10, 37, 102 Figur 1. Del av planområdet i nord med Sørlandsbanen til venstre og fylkesvei 38 til høyre. I mellom

Detaljer

Nissedal kommune Sondekollen

Nissedal kommune Sondekollen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Sondekollen GNR. 29, BNR. 9 og 10 Figur 1: Gravrøys id 138872 med Nisser i bakgrunnen. Tatt mot SSØ. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Tokke kommune Høydalsmo

Tokke kommune Høydalsmo TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Høydalsmo GNR. 72, BNR. 1, 4, 7, 11, 12, 32, 37, 38, 40 Figur 1. Del av planområdet i Høydalsmo. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Porsgrunn kommune Skogveien

Porsgrunn kommune Skogveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Skogveien GNR. 200, BNR. 2712 OG 2717 Fra planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Porsgrunn Gardsnavn:

Detaljer

Seljord kommune Nordbygdi

Seljord kommune Nordbygdi TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord kommune Nordbygdi GNR. 38/ 39/ 41, BNR. 1, 2/ 2, 3, 4/ 1, 7 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Seljord Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

Nesbyen golf- og aktivitetspark. 2008/860 Nes

Nesbyen golf- og aktivitetspark. 2008/860 Nes Nesbyen golf- og aktivitetspark 2008/860 Nes Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen juli 2016 Saksnavn Nesbyen golf og aktivitetspark Nes kommune detaljregulering - kulturminneregistrering Saksnummer

Detaljer

Bø kommune Lifjell sambindingsheis D

Bø kommune Lifjell sambindingsheis D TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Lifjell sambindingsheis D GNR.9, 10, BNR.38, 14 Figur 1: Utsikt fra midten av den planlagde heistraseen. Sett mot S. R A P P O RT F R A K

Detaljer

Bø kommune Reshjemvatnet

Bø kommune Reshjemvatnet TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Reshjemvatnet GNR. 13, BNR. 9 Figur 1: Store deler av planområdet bestod av en hogstflate RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Nome kommune Kaste-Stoadalen

Nome kommune Kaste-Stoadalen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nome kommune Kaste-Stoadalen GNR. 5, 42, BNR. 1, 10, 13, 14, 35 OG 39, 5 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nome Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

Vinje kommune Vågsli høyfjellshotell

Vinje kommune Vågsli høyfjellshotell TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Vågsli høyfjellshotell GNR. 99, BNR. 52 M.FL Figur 1: Utsikt mot hotellet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje

Detaljer

Nome kommune Vrangfoss sluser

Nome kommune Vrangfoss sluser TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nome kommune Vrangfoss sluser GNR.3 BNR. 9 Figur 1: Steindamm og øverste slusekammer ved Vrangfoss. Sett mot NV. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Notodden kommune Grønkjær hyttefelt

Notodden kommune Grønkjær hyttefelt TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune Grønkjær hyttefelt GNR. 72, BNR. 1, 2, 4, 8 Figur 1: Utsikt frå planområdets nordlige del mot fjellet Himingen i bakgrunn. Sett mot

Detaljer

Kragerø kommune Spenningsoppgradering

Kragerø kommune Spenningsoppgradering TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Spenningsoppgradering GNR. SE VEDLEGG, BNR. SE VEDLEGG Figur 1: Trasé sett fra grensa til Gjerstad mot NV. R A P P O RT F R A K U LT

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tokke kommune Sauli GNR. 77, BNR. 1. Figur 1. Kullgrop

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tokke kommune Sauli GNR. 77, BNR. 1. Figur 1. Kullgrop TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Sauli GNR. 77, BNR. 1 Figur 1. Kullgrop RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn: Sauli Gardsnummer:

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I VINJE KOMMUNE TROVASSTJØNN / ØYFJELL GNR. 80, BNR. 2 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Trovsstjønn,

Detaljer

Tinn kommune Spjelset F5og F6

Tinn kommune Spjelset F5og F6 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Spjelset F5og F6 GNR., BNR. Figur 1: Fangstgrop, ID 128910 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

Skien kommune Bergan gnr 268 07-4112

Skien kommune Bergan gnr 268 07-4112 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Bergan gnr 268 07-4112 GNR. 268, BNR. 9 OG 44 Bilde 1 P8310116 Utsikt fra grunneier Oppebøens gård, tatt mot Norsjø i nordøst. R A P P

Detaljer

Bamble kommune Eik gård

Bamble kommune Eik gård TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Eik gård GNR.27, BNR. 2 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bamble Gardsnavn: Eik gård Gardsnummer: 27 Bruksnummer:

Detaljer

Bamble kommune Hydrostranda

Bamble kommune Hydrostranda TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Hydrostranda. Bildet er fra den sørøstlige delen av planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bamble Gardsnavn:

Detaljer

Skien kommune Fjellet kraftstasjon

Skien kommune Fjellet kraftstasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Fjellet kraftstasjon GNR. 23, BNR. 1 Økteren sett fra veien nord for Bestulåsen. Bildet er tatt mot sørøst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Hjartdal kommune Ørvella bru

Hjartdal kommune Ørvella bru TELEMARK FYLKESKOMMUNE ARKEOLOGISK REGISTRERING Hjartdal kommune Ørvella bru GNR.81, BNR. 1 OG GNR 79, BNR 9 Figur 1 Bilde av Ørvella bru RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING Kommune: Hjartdal Gårdsnavn:

Detaljer

Nome kommune Gunnerudveien

Nome kommune Gunnerudveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nome kommune Gunnerudveien GNR. 55, BNR. 11 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nome Gardsnavn: Herregårdshavna Gardsnummer: 11

Detaljer

22 Kv Høgefoss og Dynjan 11-3239 GNR.BNR.: 45/51, 45/92, 44/, 45/4, 45/2, 45/11

22 Kv Høgefoss og Dynjan 11-3239 GNR.BNR.: 45/51, 45/92, 44/, 45/4, 45/2, 45/11 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune 22 Kv Høgefoss og Dynjan 11-3239 GNR.BNR.: 45/51, 45/92, 44/, 45/4, 45/2, 45/11 Figur 1 P1000289. Utsikt over vannet ved startpunktet

Detaljer

Bamble kommune Sekkekilen

Bamble kommune Sekkekilen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Sekkekilen GNR/BNR. 84/2, 85/5, 85/24, 85/109, 85/152, 85/181, 85/183, 85/200, 85/201, 85/252, 85/254, 85/255, 85/279 Nedre del av planområdet

Detaljer

Vinje kommune Åmot Psykiatriboliger

Vinje kommune Åmot Psykiatriboliger TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Åmot Psykiatriboliger GNR. 35, BNR. 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje kommune Gardsnavn: Ormetjønn Gardsnummer:

Detaljer

Skien kommune Skotfossveien

Skien kommune Skotfossveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Skotfossveien GNR. 1, BNR. 41, 97, 111 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Gardsnummer: 1 Bruksnummer:

Detaljer

Notodden kommune Gransherad - Ormemyr

Notodden kommune Gransherad - Ormemyr TELEMARK FYLKESKOMMUNE ARKEOLOGISK UTGRAVING Notodden kommune Gransherad - Ormemyr Bildet viser kullgrop 116749-1 under utgravning. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden Gardsnavn:

Detaljer

Skien kommune Rødmyr øst

Skien kommune Rødmyr øst TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Rødmyr øst GNR. 221, BNR. DIV igur 1: Muren til Skien fengsel med blomstereng på innsiden av gjerdet. F RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Skien kommune Venstøpbakken

Skien kommune Venstøpbakken TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Venstøpbakken GNR. 8, 54 OG 401 Bilde 1: Avdekket berg i sjakt 4 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn:

Detaljer

Bamble kommune Hafsund

Bamble kommune Hafsund TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Hafsund GNR. 85, BNR. 3 Figur 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bamble Gardsnavn: Hafsund Gardsnummer: 85 Bruksnummer:

Detaljer

Porsgrunn kommune Lajordet - Bjønnes

Porsgrunn kommune Lajordet - Bjønnes TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Lajordet - Bjønnes GNR. 21 OG 27, FLERE BNR. Figur 1. Området der vann-og avløpsledningen skal gå i sjøen. Foto mot vest. RAPPORT FRA

Detaljer

Bamble kommune Dalene

Bamble kommune Dalene TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Dalene GNR. 59, BNR. 13 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bamble Gardsnavn: Dalene Gardsnummer: 59 Bruksnummer:

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I SELJORD KOMMUNE FOSSHEIM GNR. 121, BNR. 1 Ill 1: Oversiktsbilde, midtre del av området. Mot NNV. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Tinn kommune Skinnarbu

Tinn kommune Skinnarbu TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Skinnarbu GNR. 130, BNR. 15, 39 M.FL. Figur 1. Utsikt fra planområdet mot Møsvatn. Tatt mot NV. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Tokke kommune Myrstøyl

Tokke kommune Myrstøyl TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Myrstøyl GNR. 123, BNR. 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn: Gardsnummer: Bruksnummer: 123 Kartreferanse

Detaljer