MVA for energibedrifter. 27. mars Adv. Erlend Øen, Adv. Eirik Bjørhusdal,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MVA for energibedrifter. 27. mars 2012. Adv. Erlend Øen, 971 80 599. eoen@deloitte.no. Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088. ebjorhusdal@deloitte."

Transkript

1 MVA for energibedrifter 27. mars 2012 Adv. Erlend Øen, Adv. Eirik Bjørhusdal, Deloitte Advokatfirma AS

2 Deloitte Advokatfirma AS, foreleserne Erlend Øen Tlf Eirik Bjørhusdal Tlf Senior advokat Hordaland skattekontor Deloitte Egen advokatpraksis Deloitte siden 05 Senior advokat Hordaland fylkeskommune Hordaland skattekontor NHH Executive Deloitte siden 05 2

3 Program Åpning Tom Wigdahl, Energi Norge Innledning Merverdiavgiftsloven Sentrale begreper Kaffe MVA organisering Vindkraft særlige MVA utfordringer Småkraft utbygging og drift Felleseide kraftverk Beregningsgrunnlag Grunnlag for avgiftsberegning Anleggsbidrag mv Lunsj Konsesjonskraft til kommunene Uttaksreglene Kompensasjon for kommuner/fylkeskommuner Veilysanlegg mv. Frikraft til grunneiere mot fallrettigheter Finansiell krafthandel Kort om sertifikatordninger (MVA) Kort om kvotehandel (MVA) 3 Kaffe Erlend Øen og Eirik Bjørhusdal, Deloitte Advokatfirma Erlend Øen og Eirik Bjørhusdal, Deloitte Advokatfirma Erlend Øen og Eirik Bjørhusdal, Deloitte Advokatfirma

4 Program Inngående merverdiavgift, fradrag og fordeling Utleie av fast eiendom frivillig registrering Justering av inngående merverdiavgift Særlig om dokumentasjon i forhold til justeringsreglene Dokumentasjon/bokføringsregler etc., fellesfakturering/samfakturering Kjøp/salg av fjernleverte tjenester fra/til utlandet Pause Erlend Øen og Eirik Bjørhusdal, Deloitte Advokatfirma Huskeliste ved organisatoriske endringer Andre nyheter/bokettersyn Relevante regelendringer, presiseringer, dommer, BFU mv. Erlend Øen og Eirik Bjørhusdal, Deloitte Advokatfirma Avslutning Tom Wigdahl, Energi Norge 4

5 Merverdiavgiftsloven og sentrale begreper 5

6 MVA Prinsipper Indirekte skatt Fradragssystem mer-verdi Endelig kostnad hos sluttbruker Internasjonal samordning 6

7 Lov og andre rettskilder Lov om merverdiavgift lov 19. juni 2009 nr. 58 Merverdiavgiftsforskriften (2009) Forarbeider, bl.a. Ot.prp. nr 76 ( ) Rettspraksis stadig flere dommer ift. MVA Forvaltningspraksis Juridisk teori 7

8 MVA Systemet Omsetning (uttak/innførsel) Fradragssystem mer-verdi Endelig kostnad hos sluttbruker 8

9 MVA Systemet HOVEDREGEL : alt som omsettes er avgiftspliktig 3-1 Unntak (def. 1-3, 1. ledd, bokstav g) -Ikke utgående MVA / ikke fradrag for inngående MVA Fritak (def. 1-3, 1. ledd, bokstav h) -Ikke utgående MVA, men fradrag for inngående MVA - kap. 6 9

10 TRANSAKSJONSSKATT Begrepet omsetning Omsetning a) Levering av varer og tjenester mot vederlag Vederlag : penger, vare eller tjeneste (bytte) Overførsel / mottak av vederlag er ikke alltid omsetning visse off. tilskudd, skadeerstatning mv. 10

11 OMSETNING Spesielle typetilfeller Fellesføring: Netteier lar andre (tele?) benytte kabelgrøft/stolper mot betaling Avgiftsmyndighetene har ansett dette som avgiftspliktig omsetning Yter en tjeneste mot vederlag Frikraft / gratiskraft : Historisk betinget vederlag for fallretter eller annet Erstatning: Beløpet er ikke vederlag for levering av vare eller tjeneste Konkret om flytting av stolper Ref tidligere praksis, erstatningslignende Energibedriften påfører andre skade Fradragsrett ved kjøp av varer/tjenester for å rette opp i skaden 11

12 UNNTAKENE Kan systematisk inndeles slik: Subjektive unntak eks 3-7, 3-13 (eks. opphavsmannens omsetning av egen kunst) Unntak vedr fast eiendom 3-11 (salg / utleie) Unntak knyttet til konkrete varer og tjenesters art eks. 3-5, 3-6 (undervisning, finansielle tjenester, helse etc.) Alle unntak er tatt inn i 3-2 til

13 FRITAKENE - Alle fritakene kap. 6 Eksport Skips-/oljeindustrien Transport her i landet når direkte til eller fra utlandet Særskilte fritak for bøker, aviser Bruktbiler biler omfattet av omregistreringsvedtak + elbiler Elektrisk kraft til husholdningsbruk i Nord-Norge ( 6-5) Omsetningen er innenfor loven men fritatt for beregning av utgående avgift 0-sats på salg Fradragsrett på vanlig måte 13

14 Avgiftsplikt - transaksjonsbasert AVGIFTSPLIKTIG FRITATT UNNTATT OMSETNING Fradragsrett Avgiftsplikt Fradragsrett Ikke UMVA. Ikke fradrag Ikke UMVA INNFØRSEL Avgift Ikke innf. MVA Ikke innf. MVA Fradrag UTTAK Ikke uttaksavgift Ikke uttaksavgift Uttaksavgift BRUKSENDRING (justeringsregler) Ikke justering Ikke justering Justering / overføring av plikt 14

15 Ny revidert merverdiavgiftslov 2009 ( ) Brukervennlig, enklere å finne fram og lettere å forstå. Øke forutberegnligheten på dette rettsområdet Hovedsakelig en teknisk revisjon av merverdiavgiftslovgivningen EN samleforskrift 15

16 Merverdiavgiftslov Bruk av definisjoner i loven Merverdiavgiftsområdet merverdiavgiftslovens geografiske område 1-2 Lovforslaget inneholder en egen paragraf med definisjoner 1-3 Betegnelsene som defineres brukes gjennomgående i hele lovforslaget Avgiftssubjekt Dagens Registreringspliktige næringsdrivende Unntak og fritak Unntatt omsetning ikke omfattet av loven. Fritatt omsetning er omfattet av loven med fradragsrett Merverdiavgiftsregisteret Mer tidsriktig betegnelse Omsetning Levering av varer eller tjenester mot vederlag 16

17 Merverdiavgiftslov Definisjoner som mangler Næringsbegrepet Konkret vurdering, ingen definisjon i loven Tilknytningskravet som vilkår for fradragsrett Betydelig rettspraksis, ikke lovregulert 17

18 MVA organisering 18

19 Oversikt registrering Ordinær registrering Forhåndsregistrering Frivillig registrering Fellesregistrering Særskilt registrering Tilbakegående avgiftsoppgjør (TAO) 19

20 Ordinær registrering mval. 2-1 Plikt til registrering av næringsdrivende og offentlig virksomhet når: Omsetning og uttak omfattet av loven overstiger TNOK 50 i en periode på tolv måneder Krav Må foreligge «næringsvirksomhet» eller «offentlig virksomhet» Omsetningen må falle inn under avgiftsområdet/merverdiavgiftsloven Dokumentasjon 20

21 Forhåndsregistrering mval. 2-4 Mulighet for registrering før omsetning starter Særskilte vilkår: Investering på minst (inklusiv avgift) Åpenbart at virksomheten blir avgiftspliktig Minst fire måneder før registreringsgrensen passeres Konsekvens Løpende fradrag 21

22 Frivillig registrering (tidl. 117) Adgang til frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret for utleie av bygg og anlegg til Avgiftspliktig virksomhet Kommunal eller fylkeskommunal virksomhet Konsekvens Utleievirksomhet som omfattes av frivillig registrering blir å anse som ordinær avgiftspliktig virksomhet UMVA på husleie og felleskostnader Fradrag for IMVA på relevante kostnader Særlige utfordringer og planleggingsmuligheter ved utleie til kombinerte avgiftspliktige/unntatte leietakere Dokumentasjon 22

23 Tilbakegående avgiftsoppgjør TAO mval. 8-6 Bakgrunn Fradrag for MVA påløpt før registrering i Merverdiavgiftsregisteret Direkte sammenheng Ikke omsatt før registrering Gjelder en treårsfrist 3-årsfrist gjelder ikke kostnader knyttet til fast eiendom som omfattes av justeringsreglene Frivillig registrerte utleiere Fradrag for MVA på byggearbeider mv. påløpt før leiekontrakt 6 måneders frist fra ferdigstillelse (justering etter fristen) 23

24 MVA konsern mval. 2-2 To eller flere samarbeidende selskaper kan registreres som ett avgiftssubjekt dersom minst 85 prosent av kapitalen i hvert selskap eies av ett eller flere av de samarbeidende selskapene Eierkrav Krav om samarbeid Ekstern avgiftspliktig omsetning Konsekvensene Ett avgiftssubjekt Internomsetning er ikke «omsetning» - uttaksmoms Felles rapportering Solidaransvar 24

25 Mulig økt fradrag Ubetydelighetsregelen Selskapene i MVA konsernet vil videre bli vurdert som et subjekt i forhold til den såkalte ubetydelighetsregelen i merverdiavgiftsloven 8-2 (3) og (4) Konsekvenser Full fradragsrett for fellesanskaffelser til selskapene i MVA konsernet når konsernets omsetning ikke overstiger 5 % av MVA konsernets totale omsetning eller Intet fradrag når den avgiftspliktige omsetning normalt er mindre enn 5 % av den totale omsetning 25

26 Tidligere fradrag for MVA Ett MVA subjekt Ikke behov for frivillig registrering av leieforhold vedrørende fast eiendom mellom de deltakende selskapene Under en frivillig registrering oppnår utleier fradrag for IMVA på anskaffelser til bruk i utleievirksomheten og leietaker oppnår fradrag for MVA på husleien For nye utleieobjekt eller nye leieforhold gjelder dette imidlertid først fra det tidspunkt hvor det er inngått bindende leieavtale og hvor leieavtalen er «effektuert» i følge nyere uttalelser fra avgiftsmyndighetene Ved utleie under en fellesregistrering gjelder ikke «effektueringskravet» 26

27 Uttak Hovedregel: 3-21 og 3-22 skal svares uttaksmoms når hhv. vare og tjeneste tas ut av avgiftspliktig virksomhet Begrenset plikt til å svare MVA ved konsernintern bruk av ellers avgiftspliktige tjenester og/eller kapitalvarer innad i MVA konsernet, selv om samme tjeneste/vare omsettes eksternt. Uttaksplikten etter 3-26 kan «smitte» mellom selskap som inngår i MVA konsern 27

28 Likviditetsfordel ved fellesregistrering Dato Management AS Dato Drift AS Januar Yter tjeneste Januar Mottar tjeneste 1. mars Utsteder faktura med merverdiavgift 1. april Må betale vederlag inkl. merverdiavgift 10. juni Må innbetale oppkrevd merverdiavgift til Staten 10. juni Fradragsfører betalt merverdiavgift 30. juni Til gode merverdiavgift utbetales fra Staten Samlet for de aktuelle selskapene vil fakturering med MVA mellom selskapene uansett medføre en likviditetsulempe tilsvarende summen av all UMVA mellom selskapene i normalt ca. 3 uker, jf. at oppkrevd MVA skal innbetales 3 uker før de(n) fradragsberettigede får tilbakebetalt fra staten det samme MVAbeløpet som er betalt annet selskap i konsernet 28

29 Vindkraft særlige MVA utfordringer 29

30 Særskilte utfordringer ved vindkraftselskap Problem Konsesjon er en forutsetning for at et vindkraftselskap skal kunne iverksette sin virksomhet og oppnå omsetning kan ikke ordinært registreres Etablering av kraftverk har en lang investeringsperiode som i stor grad knytter seg til konsesjonsbehandlingen og de utredninger som må gjøres i forkant av konsesjonssøknaden Foreldelse kostnader som ikke knytter seg til fast eiendom kan foreldes for TAO, jf. mval. 8-6 Foreligger store investeringer før virksomhet kommer i gang Løsning Forhåndsregistrere vindkraftselskapet fradrag for inngående MVA løpende 30

31 Variabel forvaltningspraksis Tidligere Langvarig forvaltningspraksis som innrømmer forhåndsregistrering av kraftprodusenter uten at det er gitt konsesjon Nå Oppstilles krav om konsesjon Forvaltningsrettslig tillatt for forvaltningen å endre praksis, men må være konsekvent Avgiftsmyndighetene viser til et og annet vedtak 31

32 Konsekvensene Dersom avgiftsmyndighetene innfører en praksis med krav om konsesjon: Forutberegnelig En rekke kostnader som foreldes da det ikke kan søkes TAO Strid mot lovgivers intensjon med reglene? 32

33 Småkraft utbygging og drift 33

34 Småkraft Særlige MVA-utfordringer Registrering / fradrag for MVA før produksjonsstart Infrastruktur felles anskaffelser mellom flere interessenter Sertifikater avgiftspliktig omsetning Ensidige bidrag omsetning 34

35 Felleseide kraftverk 35

36 «Felleseide kraftverk» KRAFTSELSKAP A KRAFTSELSKAP B Til marked 50% A og B dekker forholdsmessig andel av kostnadene 50% Kraftverk X DA / ANS / Sameie e.l. NETT Kraftverk X produserer kraft som tilføres nettet Kraftverk X har konsesjon og konsesjonsforpliktelser mv (konsesjonskraft) Kraftverk X eies av Kraftselskap A og B Kraftselskap A og B: vederlag til Kraftverk X tilsv. kostnadene Kraftselskap A og B omsetter hver sin andel av kraftmengden i markedet 36

37 Felleseide kraftverk forts PROBLEMSTILLINGER Er Kraftverk X «avgiftspliktig»? Næring Selvstendighet Fradragsrett for MVA «egen virksomhet» Er vederlaget fra Kraftselskap A og B gyldig «avgiftsgrunnlag»? «alminnelig omsetningsverdi» jfr. 4-4 Gjeldende rett? Ikke entydig avklart Eldre praksis aksepterer «felleseide kraftverk» etter skisserte modell Lovendring (2009) kommenterer ikke problemstillingen Forhold til skattemessige regler Klagenemnd «proveny-hensyn» Hvordan 37 kan / bør en innrette seg?

38 Beregningsgrunnlaget for merverdiavgift 38

39 Beregningsgrunnlag Grunnlag * % sats = utgående merverdiavgift Grunnlag + avgift = det kjøper skal betale Beregningsgrunnlaget kalles også avgiftsgrunnlag 39

40 Beregningsgrunnlaget 4-1 Ved omsetning av varer og tjenester er beregningsgrunnlaget for merverdiavgiften vederlaget, herunder tilskudd som utgjør en del av prisen på varen eller tjenesten. Selve merverdiavgiften regnes ikke med i beregningsgrunnlaget. Vederlag det som faktisk betales Gis det rabatt må beregningsgrunnlaget reduseres i tråd med rabatten 40

41 Smitteregelen 4-2 smitteregelen I beregningsgrunnlaget medregnes Alle omkostninger ved oppfyllelsen av avtalen, herunder omkostninger til emballasje, forsendelse, forsikring o.l. som går inn i vederlaget eller som det kreves særskilt betaling for Toll og andre avgifter i henhold til lov Dette gjelder ikke avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift Tilknytningsavgifter, gebyrer og andre beløp som påløper i forbindelse med leveringen av varer eller tjenester. Auksjonssalær, provisjoner o.l. Betjeningsavgift, serveringstillegg o.l. 41

42 Hva er omkostninger? Alle omkostninger som er nødvendige for at avtalen om levering skal kunne oppfylles For eksempel reise, hotell, tolketjenester Alle omkostninger som faktisk har påløpt Omkostninger kan ikke faktureres særskilt for unngå at beløpene skal med i beregningsgrunnlag for mva Ikke purregebyr, inkassogebyr, forsinkelsesrenter mv. Er ikke omkostninger relatert til leveransen 42

43 Hva er utlegg? Utlegg skal ikke med i beregningsgrunnlaget for MVA Utlegg skal likevel faktureres Hva er utlegg? Kostnader for kjøper som midlertidig dekkes av selger Typisk rettsgebyr, tinglysningsgebyr 43

44 Atypiske tilfeller Består vederlaget helt eller delvis av annet enn vanlige betalingsmidler (byttehandel), legges prisen på den leverte ytelse til grunn for beregningen av MVA Begge parter må beregne og innberette MVA Består det mellom leverandøren og mottakeren av varer og tjenester et interessefellesskap som må antas å kunne føre til en annen fastsettelse av vederlaget enn om interessefellesskapet ikke hadde foreligget, kan beregningsgrunnlaget ikke settes lavere enn den alminnelige omsetningsverdi Ved uttak av varer og tjenester er beregningsgrunnlaget den alminnelige omsetningsverdien for tilsvarende varer og tjenester 44

45 Avgiftssatser 5-1 «Det skal beregnes merverdiavgift med alminnelig sats, med mindre omsetningen eller uttaket er fritatt for merverdiavgift eller det ikke skal beregnes merverdiavgift ved innførselen. (2) Loven 5-2 til 5-11 gjelder i den utstrekning det følger av Stortingets vedtak om merverdiavgift at det skal beregnes merverdiavgift med redusert sats» Alminnelig sats pt. 25 % Mellomsats for næringsmidler, pt. 15 % IKKE, legemidler, vann fra vannverk, tobakksvarer, alkoholholdige drikkevarer, mat / drikke som serveringstjeneste Lav sats, pt. 8 % Personbefordring, kino, hotell, leie fritidsbolig mv. 45

46 Anleggsbidrag Omsetningsbegrepet Partenes forpliktelser Forholdet til erstatning Gjensidighet Forhold til tidligere forvaltningspraksis tonet ned Lovpålegg Tariffestet anleggsbidrag Betydningen av lov / forskrift Brev fra SKD til kraftbransjen Betaling i hht. Tarifferingsforskriftens 17-5 er ikke omsetning, og er derfor ikke-pliktig anleggsbidrag 46

47 17-5. Anleggsbidrag Nettselskapene kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. Anleggsbidrag ved forsterkning av en tilknytning kan beregnes når kunden krever økt kapasitet eller kvalitet som utløser behov for forsterkning. Anleggsbidraget skal beregnes ut fra kostnadene som følger av kundens tilknytning til nettet. Når en tilknytning som beskrevet i første og annet ledd utløser forsterkninger i radielle fellesanlegg kan en forholdsmessig andel av disse kostnadene inngå i anleggsbidraget. Ved investeringer i maskete nett kan anleggsbidrag kun fastsettes i ekstraordinære tilfeller. Anleggsbidrag skal fastsettes uavhengig av kundens forventete energiuttak og kan maksimalt settes til anleggskostnad for anlegget minus tilknytningsgebyr. Anleggskostnad settes lik nødvendige kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen, inklusive timeverk for personell, maskiner og utstyr. Nettselskapet kan fordele anleggsbidraget mellom kunder som blir tilknyttet på tidspunktet for ferdigstillelse av anlegget og kunder som blir tilknyttet på et senere tidspunkt, men senest innen ti år etter ferdigstillelse av anlegget. Fordelingen kan skje i form av en etterberegning av anleggsbidraget, når nye kunder bli tilknyttet eller ved at nettselskapet forskutterer investeringskostnadene og fastsetter anleggsbidraget andelsvis overfor de kunder som etter hvert blir tilknyttet nettet. Nettselskapet skal på forhånd informere kunden om innkreving av, og beregningsgrunnlaget for, anleggsbidraget.

48 BFU 15/10 (20. august 2010) Et nettselskap legger om høyspentledning Arbeidet utføres etter avtale med utbyggere av et tomteområde og kommunen Utbyggerne belastet et anleggsbidrag som dekker utgiftene med omleggingen Bakgrunnen: nettselskapet hadde en kraftledning i luftstrekk med 9 stålmaster i en trase på ca. 1,5 kilometer over et område der det var planlagt utbygging med boliger og næringsbygg. Luftstrekket med kraftledninger reduserer imidlertid muligheten for utbygging vesentlig pga. en sikkerhetsavstand på 50 meter fra kraftlinjen. Selskapet og utbyggerne ble enige om at luftstrekket skulle erstattes med kabel som dels skal legges i jord og dels i sjøen. Det var en forutsetning at utbyggerne dekker anleggskostnadene. Skattedirektoratet: Evt. hjemmel for «anleggsbidrag» etter tarifferingsforskriften er ikke avgjørende Anleggsbidraget er i det aktuelle tilfellet vederlag for utførte anleggsarbeider Nettselskapet må beregne MVA av vederlaget

49 Konsesjonskraft til kommunene 49

50 Konsesjonskraft 1) kommunen kjøper kraft Kommuner har rett til å kjøpe en viss mengde kraft fra konsesjonær Konsesjonskraftprisen fastsettes av myndighetene Lavere enn markedspris (?) = fortjenestepotensiale Salg av konsesjonskraft fra kraftprodusent (konsesjonær) til kommune med kjøpsrett Ordinært salg 25 % utgående avgift Avgiftsgrunnlaget er den fastsatte konsesjonskraftpris Fradragsrett/kompensasjonsrett for kommunen Dersom kraften brukes i avgiftspliktig/komp.berettiget virksomhet 50

51 Konsesjonskraft 2) kommunen trenger ikke kraftmengden selv Kommunen vil selge kraften videre til markedspris To avgiftspliktige transaksjoner Konsesjonær til kommune ordinær omsetning 25 % MVA Kommune til bruker ordinær omsetning 25 % MVA (NB!) Administreres ofte av en 3. part (kraftselskap) Utgangspunkt AVTALEN med kommunen Administrasjonstjeneste = avgiftpliktig tjeneste 51

52 Konsesjonskraft 3) kommunen selger rettigheten tilbake til konsesjonær Konsesjonskraftrettigheten selges tilbake til konsesjonær Immateriell rettighet? Opsjon (finansiell/unntatt) eller varerepresentativ? Anses som tjeneste i merverdiavgiftsloven Ikke fritak/unntak for slike tjenester (ikke betraktet som finansiell) Merverdiavgiftsplikt 25 % Jfr. skd brev

53 Uttaksreglene 53

54 Uttak av varer Hovedregelen om uttak av varer, 3-21 Det skal beregnes merverdiavgift når en vare tas ut fra den registrerte eller registreringspliktige virksomheten Uttaksmerverdiavgiften beregnes ut fra alminnelig omsetningsverdi og bare i det omfang avgiftssubjektet har hatt rett til fradrag for IMVA Ingen uttaksberegning ved uttak av varer Som er fritatt for utgående avgift ved omsetning Som er kapitalvare etter 9-1 dersom varen tas ut til formål innenfor den samlede virksomheten 54

55 Uttak tjenester Hovedregel om uttak av tjenester, 3-22 Det skal beregnes merverdiavgift når en tjeneste tas ut fra den registrerte eller registreringspliktige virksomheten til privat bruk eller til andre formål utenfor den samlede virksomheten Gjelder for tjenester med tilknytning til virksomhete selges fra virksomheten produseres/brukes internt i virksomheten Uttak dersom tjenesten krever spesiell kompetanse, evt spesialverktøy/-maskiner den samlede virksomheten Dette representerer en betydelig endring IKKE UTTAKS-MVA AV TJENESTER INNEN VIRKSOMHETEN Vilkåret om fradragsrett gjelder ikke for uttak av tjenester 55

56 Uttak særlig vedr bygg/anlegg 3-22 (2) 3-26 Oppføring av bygg eller anlegg for egen regning Det skal beregnes merverdiavgift når næringsdrivende tar i bruk varer og tjenester i virksomhet med oppføring, oppussing, modernisering mv. av bygg eller anlegg for salg eller utleie, herunder byggeledelse, byggeadministrasjon og annen administrasjon av slike arbeider, og det drives slik virksomhet bare for egen regning. Uttaksavgift kan også fradragsføres ved bruksendring jfr justeringsregler 56

57 Kompensasjon for kommuner, fylkeskommuner 57

58 Kompensasjon for MVA Egen lov 12. des (ikr ) Kommuner, fylkeskommuner, andre som produserer helse, sosial, undervisnings- eller barnehagetjenester som kom./fylke er pålagt Kompensasjon for inngående MVA IKKE dersom ord. fradragsrett Begrensning som i mval. 8-3 IKKE fradrag vedr. bygg/anl for salg/utleie 58

59 Forhold offentlig / privat To regelsett MVA-loven Kompensasjonsloven Offentlig / privat samarbeid Kostnadsdeling Sikre legitimasjon Porthus muligheter Frivillig registrering Overta den privates MVA kostnad Avtale om overføring av justeringsrett Midler til private Bevillning Gave Kjøp Justeringsrett Overføring Privat offentlig - privat Rett og plikt Sponsing 59 Fradrag og kompensasjon

60 Veilysanlegg mv. 60

61 Veilys Hvem er eier, nettselskap eller kommunen? egenregi eller fremmedregi? Dersom nettselskapet eier hele veilysanlegget og mottar vederlag for strøm, drift og vedlikehold etc. vil dette være en samlet avgiftspliktig «veilystjeneste» Omsetning av strøm til veilysene Ordinær avgiftspliktig omsetning 25 % Oppføring av veilysanlegg utført av kraftverk Avgiftspliktige entreprenørtjenester 25 % 61

62 Veilys Dersom kommunen eier veilysanlegget: Omsetning av strøm til veilysene Ordinær avgiftspliktig omsetning 25 % Oppføring av veilysanlegg utført av nettselskap e.l. Avgiftspliktige entreprenørtjenester 25 % Vedlikehold/drift av veilysene utført av kraftverket Omsetning av avgiftspliktige tjenester 25 % 62

63 Veilys Overdragelse av veilysanlegg overdragelse av fast anlegg unntatt 3-11 Utleie kan sannsynligvis frivillig registreres etter

64 Veilys Fellesføring Nettselskap eier «nettanlegg» Kommune eier «veilysanlegg» Kommune betaler for fellesføring Bruk av fast anlegg unntatt etter mval Likevel MVA-pliktig dersom nettselskapet er frivillig registrert for utleie av fast eiendom / anlegg 64

65 Frikraft til grunneierne mot fallrettigheter 65

66 Frikraft til grunneiere Tidligere: uttak Uttaksmerverdiavgift med grunnlag i omsetningsverdien Avgiftsmyndighetene har endret syn Avgiftsmyndighetene anser nå forholdet som omsetning av kraft fra produsenten (byttehandel; kraft mot fallrett ) Utgående avgift skal faktureres til grunneierne som mottar frikraft Gulating lagmannsrett, 16. sept 2005 (anke HR nektet fremmet) 66

67 Erstatningskraft (til kommuner) Samme avgiftsmessige behandling som for konsesjonskraft eller som frikraft? Ikke faktura fra konsesjonær Gratis kraft eller rabattavtale? Kommunens evt. (videre)salg Mva pliktig på vanlig måte Kommunen skal beregne utgående avgift 25 % 67

68 Finansiell krafthandel 68

69 Finansiell krafthandel Trading / Prissikring / Valuta Avgiftsmyndighetene: finansiell omsetning unntatt Konsekvenser for fradragsrett Beregning av omsetningen? Alternativ organisering v/ risiko 69

70 El-sertifikater / grønne sertifikater Norsk/Svensk elsertifikatmarked Det er vedtatt å innføre felles Norsk/Svensk elsertifikatmarked I kraft fra 1. januar 2012 Lov om elsertifikater og tilhørende forskrift Omsetning av el-sertifikater er ordinær avgiftspliktig tjenesteomsetning (25 % MVA) Dette samsvarer med avgiftsbehandlingen i Sverige Finansdepartementet bebuder imidlertid at nærmere avklaring kan komme når regelverket for ordningen er nærmere fastsatt Sertifikatpliktige har normalt fradragsrett, kostnadsøkning vil kunne medføre prisøkning prisøkningen vil medføre at forbruker belastes MVA for sertifikatene indirekte 70

71 Sertifikatordninger Deltakelse i utenlandske ordninger på grunnlag av kraft produsert i godkjente produksjonsanlegg i Norge I land som har innført ordning med el-sertifikater / grønne sertifikater (f. eks. Sverige, UK m.fl.) er det besluttet å betrakte slike som varer og ikke som finansielle instrumenter (knytning mellom den elektriske kraften og sertifikatet) Antatt at norske myndigheter vil betrakte slik omsetning som fritatt omsetning til utlandet, jfr. mval / 6-22 og ikke som unntatt finansiell omsetning jfr. 3-6 Eventuell omsetning av sertifikater i/til andre land antas derfor ikke å redusere fradragsretten for inngående MVA for den enkelte produsent Norske produsenter som omsetter sertifikater i utlandet må ta stilling til evt. registreringsplikt i det aktuelle landet hvor omsetningen skjer / evt. eksport fra N. 71

72 Kvotehandel Snudd MVA-beregning Omsetning og uttak (1) (2) Ved omsetning av klimakvoter til næringsdrivende eller offentlig virksomhet skal mottakeren av tjenestene beregne og betale merverdiavgift. Mottakere som er næringsdrivende eller offentlig virksomhet, men ikke avgiftssubjekt, skal beregne og betale merverdiavgift først når de samlede kjøp for en termin overstiger 2000 kroner, merverdiavgift ikke medregnet. 72

73 Inngående merverdiavgift 73

74 Grunnleggende byggestein i avgiftssystemet Avgiftspliktige beregner utgående MVA av sin omsetning Avgiftspliktige fradragsfører inngående avgift på sine anskaffelser Avgiftsbelastningen rulleres frem til sluttbruker 74

75 Fradrag for MVA Kapittel 8. Fradrag for inngående merverdiavgift 8-1 Hovedregel Et registrert avgiftssubjekt har rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser av varer og tjenester som er til bruk i den registrerte virksomheten 8-2 Fradragsrett for anskaffelser delvis til bruk i registrert virksomhet Et registrert avgiftssubjekt som anskaffer varer og tjenester som er til bruk både i den registrerte virksomheten og til andre formål, har rett til fradrag for inngående merverdiavgift bare for den del av varen eller tjenesten som er til antatt bruk i den registrerte virksomheten 75

76 Fradrag for MVA Til bruk i registrert avgiftspliktig virksomhet Må være registrert i Merverdiavgiftsregisteret Dokumentasjonskrav Merverdiavgiftsloven (1) Aktsomhetsplikt IMVA kan ikke fradragsføres dersom kjøper burde vite at selgers beregning av UMVA er feilaktig Kvalifisert uaktsomhet hos kjøper rettspraksis 76

77 Fradrag for MVA Til bruk i avgiftspliktig virksomhet hva menes Flere dommer her stadig utvidelse av fradragsrett Ny lov endrer ikke rettstilstand tidligere praksis fortsatt relevant To krav: Tilordningskravet Til bruk i den næringsdrivendes egen virksomhet Relevanskravet Til faktisk bruk i virksomheten 77

78 Tilordningskravet Til bruk i egen virksomhet Anskaffelse til bruk i annen næringsdrivende virksomhet gir ikke fradragsrett Selv om også denne er avgiftspliktig Ikke krav til objektiv hensiktsmessighet Fradragsberettiget selv om anskaffelsen er uklok eller uhensiktsmessig Myndighetene skal ikke overprøve forretningsmessige beslutninger 78

79 Tønsberg Bolig AS (2008/47052) Høyesterett (3-2) ga et morselskap rett i at det hadde forholdsmessig fradrag for IMVA som i stor grad direkte gjaldt et heleid datterselskaps forhold Anskaffelsene (tjenestene) ble ansett for å ha en klar interesse for den avgiftspliktige virksomheten til den som har betalt for og krever avgiftsfradrag for tjenestene Hensynet til morselskapets fremtidige virksomhet (renommé) 79

80 Relevanskravet Sira kvina (Rt ) Konsesjonsvilkår NC (Rt ) Kontraktsforpliktelse Hunsbedt Racing (Rt ) Primær bruk HR : Etter min oppfatning kan det ikke oppstilles noen generell regel med et slikt innhold Porthuset (Rt ) Primær bruk definitivt avvist avgjørende om nær og naturlig tilknytning 80

81 Bowlingsaken HR: Er anskaffelsen til direkte, faktisk bruk i begge virksomheter, vil kravet være oppfylt, forutsatt at den er relevant og har naturlig og nær tilknytning. En ren bedriftsøkonomisk tilknytning vil normalt ikke være tilstrekkelig Ingen felles, fysisk bruk av anskaffelser til bowling/biljard i serveringsvirksomheten Sjelden gang pådekning av biljardbord, ikke relevant Ofte tilsøling av biljarddukene, ikke relevant 81

82 Invexsaken Saken gjaldt om et selskap som kjøpte et varelager som var beheftet med pant kunne få fradrag for inngående merverdiavgift når det var klart at utgående merverdiavgift ikke ville bli betalt fordi selger var konkurs og hele kjøpesummen ville tilfalle panthaver Høyesterett la vekt på den symmetrien mellom utgående og inngående avgift som loven bygger på og det sterke interessefellesskapet mellom kjøper, panthaver og konkursdebitor i denne saken Det var derfor ikke urimelig at det ikke ble gitt fradrag for kjøpers inngående merverdiavgift. 82

83 Elkjøpsaken (52) [..] Det må etter min mening være en forutsetning for at 21 tredje ledd første punktum skal komme til anvendelse, at bygget eller anlegget på anskaffelsestidspunktet skulle tjenestegjøre som driftsmiddel i den avgiftspliktiges virksomhet. Tomannsboligen i Nordbyhagaveien 43 er ikke blitt anskaffet for å tjenestegjøre som driftsmiddel i Elkjøps virksomhet, men som ledd i oppføringen av ny forretningsbygning for Elkjøp i Solheimveien 10 " Elkjøp hadde fradragsrett selv om ikke til direkte bruk i egen virksomhet Bruksendringsreglene bare gjelder for bygg/anlegg som skal tjenestegjøre som driftsmiddel i den avgiftspliktiges virksomhet Overførbar til justeringsreglene? 83

84 Fradrag for inngående MVA på transaksjonskostnader Transaksjons Kjøp av selskap Salg av selskap Fusjon Fisjon Emisjon Etc kostnader Revisorer Advokater Meglere Etc 84

Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom. Merverdiavgift. Oslo, 17. oktober 2011

Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom. Merverdiavgift. Oslo, 17. oktober 2011 Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom Merverdiavgift Oslo, 17. oktober 2011 Presentert av: Advokat Trond Ingebrigtsen og advokatfullmektig Richard Hanssen 1 Agenda Introduksjon Siste oppdatering

Detaljer

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.04.2013 Antall ord: 15 505 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema, oppgavens problemstilling...

Detaljer

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6.

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6. Sjekkliste for bokføring og behandling av merverdiavgift Bygge- og anleggsvirksomhet 6. utgave, mai 2014 INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 2 Section or Brochure name Sjekkliste for

Detaljer

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 5.2.5.2 Midlertidig bruk av virksomhetens 1.1 Innledning... 5 driftsmidler...

Detaljer

Update. Feil bruk av mvaregistrerte lokaler. Markedsleie side 16. Gårdeieransvaret side 34. Næringseiendom. side 6. Desember 2013

Update. Feil bruk av mvaregistrerte lokaler. Markedsleie side 16. Gårdeieransvaret side 34. Næringseiendom. side 6. Desember 2013 Update Desember 2013 Næringseiendom Feil bruk av mvaregistrerte lokaler Markedsleie side 16 Gårdeieransvaret side 34 side 6 update Desember 2013 Næringseiendom 2 innhold Måten avskrivninger behandles på

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. desember 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, Kenneth Olsen (advokat Rune H. Eriksen) mot Staten v/skatt sør (Regjeringsadvokaten

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Bjart Roger Vie og Elisabet Ekberg Vest Næringsråd, 16. desember 2014 Skatt Personskatt Selskapsskatt «Spesialområder» KPMG AS VNR-Kurs

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

Sakens bakgrunn Det foreligger lite rettspraksis om fradragsrett for inngående avgift og aksjedisposisjoner.

Sakens bakgrunn Det foreligger lite rettspraksis om fradragsrett for inngående avgift og aksjedisposisjoner. Borgarting lagmannsretts dom i Telenor-saken: Salg av aksjer og fradragsrett for inngående avgift Artikkelen er forfattet av: Cand. jur./doktorgradsstipendiat Jørn Lyngstad Institutt for offentlig rett

Detaljer

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Kapittel 1 Forskriftens virkeområde. Definisjoner Til 1-1 Saklig virkeområde Bestemmelsen angir forskriftens saklige virkeområde. Til

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008 Grant Thornton informerer Nr. 1/2008 AKTUELLE DATOER 8. mars Terminoppgave arbeidsgiveravgift og skattetrekk levering papiroppgave. 10. mars Årsoppgave og betalingsfrist (mva) for næringsdrivende med omsetning

Detaljer

RISK-regulering. informerer. Aktuelle satser. Fradrag for tap. Endringer i arveavgiftsloven. Neste trend: Folkeskikk? Forslagene i statsbudsjettet

RISK-regulering. informerer. Aktuelle satser. Fradrag for tap. Endringer i arveavgiftsloven. Neste trend: Folkeskikk? Forslagene i statsbudsjettet Grant Thornton informerer Nr. 4/2007 RISK-regulering Forberedelser til årsavslutningen MVA ved utleie av fritidseiendom Endringer i arveavgiftsloven Aktuelle satser Neste trend: Folkeskikk? Uttaksmerverdiavgift

Detaljer

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner Skattedirektoratet mars 2008. Innhold FORORD 2 SAMMENDRAG 2 GENERELT OM MERVERDIAVGIFT 4 NÅR ER EN ORGANISASJON AVGIFTSPLIKTIG?

Detaljer

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester meldinger SKD 8/10, 7. september 2010 Rettsavdelingen, avgift Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester Denne meldingen omhandler avgiftsberegningen ved kjøp og salg av fjernleverbare tjenester

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2013-19. årgang. Tema Skatt og avgift

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2013-19. årgang. Tema Skatt og avgift EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2013-19. årgang Tema Skatt og avgift Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

Utvalgte emner Merverdiavgift

Utvalgte emner Merverdiavgift Utvalgte emner Merverdiavgift Advokat/Partner Jan Ove Fredlund 4. juni 2014 Statens beregnede inntekter for 2014 65 MVA og fast eiendom OMSETNING AV FAST EIENDOM 1 Omsetning av fast eiendom er unntatt

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR FORWARDSALG. planlegging

TILRETTELEGGING FOR FORWARDSALG. planlegging Update Update 8 2012 Næringseiendom Opsjonsavtaler ved erverv av tomt for utvikling side 4 BER: Konvertering fra næring til boligformål side 7 Forurensing i grunn og sjø side 28 update 8 2012 Næringseiendom

Detaljer

Kontraktstilpasning ved oppføring og overdragelse av næringseiendom - skatt, mva, mv.

Kontraktstilpasning ved oppføring og overdragelse av næringseiendom - skatt, mva, mv. Kontraktstilpasning ved oppføring og overdragelse av næringseiendom - skatt, mva, mv. 9. oktober 2014 Advokat Arne Martin Huseby Advokat Sverre Olaf Lie Agenda: Aktuelle problemstillinger innen skatt og

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen

Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen 1 Innledning 2 Skatt 2.1 Det skatterettslige virksomhetsbegrep 2.1.1 Generelt om begrepet og de mest sentrale vilkår 2.1.2 Nærmere om de mest sentrale

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet

BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet Seminarer Stocholm 1999 juridisk nasjonalrapport - norsk BOLIGBESKATNING RETTSLIGE ASPEKTER Norsk nasjonalrapport Lovrådgiver Tom Venstad, Finansdepartementet 1LØPENDE BESKATNING 1.1 Forskjellige boligformer

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu Kommentaren 5 Kommunikasjonsutfordring og -mulighet Aktuelt 6 Aktuelt Medlemssider 12 Notiser Ofte stilte spørsmål 13 Ofte stilte spørsmål Arbeidsrett 14 Nedbemanningsprosessen ikke trå feil Sven Skinnemoen

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer