Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine"

Transkript

1 Memo Til: Kvam Herad Att: Rådmann Arild Steine Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, advokat Morten Fotland og advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Oppsummering - organisering av Hardangerbadet Kvam Herad foretar vurderinger av ulike organisasjonsmodeller for oppføring og drift av Hardangerbadet. Vi er forelagt en ønsket modell hvor alle driftsoppgaver primært settes ut til et eksternt aksjeselskap, og er anmodet om å foreta en bedømmelse av denne modellen sett i forhold til sentrale juridiske avklaringer. Følgende forhold er vurdert: i) regelverket om merverdiavgift, ii) offentlige anskaffelser, statsstøtte, iii) spillemidler, iv) selskaps-, skatte- og arbeidsrettsrettslige forhold. I forberedelsesprosessen er det også øvrige juridiske forhold som må avklares underveis. Utformingen av selve avtaleverket mellom Kvam herad og driftsselskapet blir sentralt, men dette kan først ferdigstilles når endelig organisasjonsmodell er valgt. 1 Modell # 1 - drift settes ut til eksternt selskap:2 Kommunen kan sette ut driften av Hardangerbadet til en privat aktør gjennom inngåelse av en tjenestekonsesjonskontrakt. I denne modellen leier kommunen ut sin(e) seksjon(er) i bygget til det private driftsselskapet, mot at sistnevnte leverer tjenester tilbake til kommunen i forbindelse med skolesvømming mv. Bygget eies i sameie mellom kommunen og et selvstendig privateid aksjeselskap (Hardangerbadet Eiendom AS). Det private driftsselskapet (Hardangerbadet Drift AS) yter tjenester både til kommunen og til Hardangerbadet Eiendom AS. Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, Sandviksbodene 2A, Postboks 3984 Sandviken, NO-5835 Bergen T: ( ), Org.no.: MVA, Medlemmer av Advokatforeningen

2 Tjenestekonsesjonskontrakten vil være unntatt fra de detaljerte prosedyrekrav for anbudsrunde i Forskrift om offentlige anskaffelser av nr. 402, men må likevel offentliggjøres. Dette fordrer noe merarbeid med selve utlysningen av kontrakten, samt at tildeling må skje til leverandør basert på objektive vurderinger. Dersom det er flere leverandører som ønsker å bekle driftsselskapets rolle er det ikke på forhånd gitt at nettopp Hardangerbadet Drift AS vil kunne få oppdraget. Utgangspunktet er at spillemidler ikke tildeles dersom driften settes ut til et eksternt selskap. På den annen side er det gjort unntak for store, kostnads- og kompetansekrevende anlegg. Det kan derfor argumenteres for at Hardangerbadet oppfyller vilkårene for tildeling av tippemidler. I tillegg har Kulturdepartementet, i møte med kommunen, gitt uttrykk for at det vil skje endringer i dette regelverket i løpet av sommeren De varslede endringene vil gjøre det enklere å oppnå spillemiddeltildeling selv om driften settes ut i eksternt driftsselskap. Ulempen med denne modellen er at det ikke vil foreligge rett til kompensasjon for merverdiavgift etter momskompensasjonsloven for utgifter knyttet til oppføring og drift av bygget. Bakgrunnen er at forholdet sannsynligvis må anses som utleie av fast eiendom fra kommunen til det eksterne selskapet. Kompensasjonsloven omfatter ikke utleievirksomhet. Evt. fradragsrett for merverdiavgift må derfor følge av merverdiavgiftsloven. Fradragsretten beror på leietakers faktiske bruk av arealet i merverdiavgiftspliktig virksomhet. Det antas at leietakers bruk av arealet i avgiftspliktig virksomhet vil være begrenset, noe som begrenser den beløpsmessige fradragsretten for merverdiavgift tilsvarende. Dersom anlegget anses som et "opplevelsessenter" i merverdiavgiftslovens forstand, vil leietakers virksomhet være avgiftspliktig, noe som vil gi kommunen fradragsrett etter merverdiavgiftsloven. 2 Modell # 2 modell hvor kommunen drifter anlegget selv eller gjennom AS/KF: Et alternativ til organisering av Hardangerbadet er at kommunen selv forestår drift av Hardangerbadet. Dette kan skje ved at kommunen selv drifter, eller at kommunen drifter sin del av virksomheten, i eget selskap heleid av kommunen i såkalt egenregi. Selskapet kan være organisert som aksjeselskap, eller kommunalt foretak (KF). Eiendommen eies av kommunen selv eller gjennom et kommunalt eid AS. Vi har sett på følgende organisasjonsmodeller for kommunens egen drift av Hardangerbadet: (2)

3 Modell 2 A Kvam herad eier bygget, men setter driften ut i heleid aksjeselskap. Modell 2 B Bygget legges i KF og driften settes ut i heleid aksjeselskap. Modell 2 C Kvam herad eier bygg i tillegg til selv å drifte bygget. Modell 2 D Kvam herad eier bygget, men legger driften ut i et KF. Regelverket om offentlige anskaffelser omfatter ikke den del av kommunens virksomhet som drives i egenregi. Kommunen kan derfor opprette et heleid selskap som drifter Hardangerbadet, uten at driftskontrakten dermed må kunngjøres. (3)

4 Dersom kommunen selv drifter anlegget vil kommunen få tildelt tippemidler så lenge vilkårene ellers er oppfylt. Ved å sette ut driften i et eget aksjeselskap i egenregi vil det også kunne være enklere å oppnå tildeling av tippemidler enn om driften settes ut til et eksternt selskap hvor kommunen ikke har ansvar for drift. Ved bruk av aksjeselskap vil overskudd på driften bli skattepliktig. Et aksjeselskap vil som selvstendig juridisk enhet også ha selvstendig regnskaps- og revisjonsplikt, samt plikt til å levere egen selvangivelse hvert inntektsår. Kommunens bruk i egenregi innenfor kommunes kjerneområder som helsetjenester, sosiale tjenester og grunnutdanning, er kompensasjonsberettiget etter momskompensasjonsloven. I den grad kommunen ikke skal benytte anlegget i egenregi, kan anlegget leies ut til en ekstern leietaker. Når det gjelder utleievirksomheten vil evt. fradragsrett følge av merverdiavgiftsloven. Kommunen vil ha fradragsrett i den grad leietaker bruker arealet i avgiftspliktig virksomhet. Det antas at leietakers bruk av arealet i avgiftspliktig virksomhet vil være begrenset, noe som gjør fradragsretten for merverdiavgift tilsvarende lav. Dersom anlegget anses som et "opplevelsessenter" i merverdiavgiftslovens forstand, vil leietakers virksomhet være avgiftspliktig, noe som vil gi kommunen fradragsrett etter merverdiavgiftsloven. 3 Generelt for begge modeller: Ved samarbeid mellom offentlig og privat aktør, herunder både samarbeid med privat eiendomsselskap og samarbeid med privat driftsselskap, vil statsstøttereglene kunne sette begrensninger for kommunens mulige faktiske disposisjoner. Ved organiseringen er det viktig å påse at de ytelser kommunen yter tilsvarer den private aktørens motytelser (markedspris). Som ledd i organiseringen vil det være påkrevd å etablere et solid avtaleverk med de aktuelle parter. Hvem som blir avtalepart vil avhenge av endelig valg av organiseringsmodell. Dette vil omfatte både leie-, drifts-, og eventuelt øvrige avtaler. Særlig for kontrakter som ikke har vært lyst ut på anbud er det viktig å påse blir inngått på markedsmessige vilkår. Dersom eksisterende kommuneansatte skal overføres til et driftsselskap må arbeidsmiljølovens saksbehandlingsregler for virksomhetsoverdragelse følges. Av juridiske forhold som særskilt bør vurderes nærmere vil vi peke på seksjoneringsloven, samarbeidet med Helse Vest, eventuelle entrepriserettslige forhold, finansiering, samt offentligrettslige forhold. 4 Valg av modell Som det fremgår av rapporten fremstår modell #2, hvor kommunen selv drifter anlegget, som mest fordelaktig ut fra et praktisk og økonomisk ståsted. (4)

5 o Ved valg av modell #1 må regelverket om tjenestekonsesjoner følges. Dette er ikke nødvendig ved valg av modell #2 o Ved modell #1 vil kommunen være avskåret fra retten til kompensasjon for merverdiavgift. Ved modell #2 vil momskompensasjon og fradragsrett for merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven gjelde tilsvarende som om virksomheten blir drevet av kommunen som sådan. o Retten til spillemidler er per i dag mer uavklart ved valg av modell #1. o Ved modell #1 vil kontrakter på armlengdes avstand være viktig for å unngå brudd på statsstøtteregelverket. Et viktig punkt for kommunen er økonomisk risiko knyttet til løpende drift. Kommunen ønsker ikke å inneha noen risiko utover den kapital kommunen velger å skyte inn som egenkapitalinnskudd. Å eliminere all økonomisk risiko er vanskelig uavhengig av modellvalg: o Dersom kommunen velger å drifte anlegget selv eller gjennom heleid aksjeselskap, vil kommunen i praksis inneha ansvar og risiko for den daglige drift av anlegget, i tillegg til den økonomiske risiko for driften. o Dersom kommunen velger å sette driften ut til et privateid aksjeselskap ved tjenestekonsesjon, vil kommunen ikke inneha det daglige ansvaret for den praktiske gjennomføringen av de tjenestene som kommunen yter til innbyggerne. Det vil likevel være kommunen som er ansvarlig for at slike tjenester faktisk ytes til innbyggerne i den grad kommunen er forpliktet til å yte slike tjenester gjennom lov e.l. Driftsselskapet skal kun forestå den praktiske utførelsen. Kommunen kan sikre driftsselskapets gjennomføring av tjenestene gjennom gode kontraktsreguleringer. Dersom driftsselskapet imidlertid skulle gå konkurs, eller av andre årsaker ikke bli i stand til å gjennomføre sine forpliktelser i henhold til avtaleverket, vil kommunen i praksis igjen måtte påta seg risiko og ansvar for å drifte den offentlige delen av anlegget. Ovennevnte gjennomgang er et sammendrag av fullstendig rapport som følger vedlagt. Med vennlig hilsen Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS Trine Lise Fromreide Advokat Saksansvarlig advokat: Vidar Kleppe Vedlegg: Rapport av 10. mars 2015 (5)

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

KLUGE. opprørtnc og DRTFT AV FRoGNBADET I ET AKSJESELSKAP. JURTDTsKE og FTNANSTELLE spørsmål rruvrret TtL. FROGN KOMMUNE - PROSJEKT SVøMMEHALL

KLUGE. opprørtnc og DRTFT AV FRoGNBADET I ET AKSJESELSKAP. JURTDTsKE og FTNANSTELLE spørsmål rruvrret TtL. FROGN KOMMUNE - PROSJEKT SVøMMEHALL L KLUGE FROGN KOMMUNE - PROSJEKT SVøMMEHALL JURTDTsKE og FTNANSTELLE spørsmål rruvrret TtL opprørtnc og DRTFT AV FRoGNBADET I ET AKSJESELSKAP UTREDNING FRA KTUGE ADVOKATFIRMA DA OG BDO AS 1 Dennê utrëdnlngen

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS . Styresaknr 9/2007 REF: 2007/000088 ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS Saksbehandler: Finn Borgvatn og Jørn G. Stemland, Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Trykt vedlegg: Rapport 08.06.06 fra

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll Ark.: 614 &41 Lnr.: 3361/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-41 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen NYTT LEGESENTER OG HELSESTASJON I GAUSDAL. Vedlegg: 1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/1259 Klassering: Saksbehandler: Torunn Austheim EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK

Detaljer

Fakta boligmasse og eierskap Innledningsvis påpekes følgende fakta vedr den eiendomsmasse som står til kommunens disposisjon til dette fagfeltet:

Fakta boligmasse og eierskap Innledningsvis påpekes følgende fakta vedr den eiendomsmasse som står til kommunens disposisjon til dette fagfeltet: NOTAT TIL: Verdal kommune v/ Rådmann FRA: Proneo AS Dato: 12 mars 2009 Ang.: Det boligsosiale tilbud i Verdal kommune. Bakgrunn: I notat av 27.01.09 fra Rådmann i Verdal kommune ble Proneo AS gitt i oppdrag

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

SAMARBEID OM IDRETTSARRANGEMENT Veileder for idrettslag i Norges idrettsforbund

SAMARBEID OM IDRETTSARRANGEMENT Veileder for idrettslag i Norges idrettsforbund SAMARBEID OM IDRETTSARRANGEMENT Veileder for idrettslag i Norges idrettsforbund Hva behandles i veilederen? NIFs regelverk for idrettslag som samarbeider med private/kommersielle aktører om avvikling

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 23/11. Avgitt 27. september 2011.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 23/11. Avgitt 27. september 2011. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 23/11. Avgitt 27. september 2011. Spørsmål om utleie av lokaler til konferanser og møter mv. omfattes av avgiftsplikt (Merverdiavgiftsloven 3-11 annet

Detaljer

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 Forord Nytt kapittel [15] i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr regulerer kommunens administrative tilnærming

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Åslyveien 21, NO-3170 Sem Postboks 2427, NO-3104 Tønsberg Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA Tlf: +47 33 35 05 00 Fax: +47 33 35 05 01 www.ey.no Medlemmer

Detaljer

ARTIKKEL AD. ORGANISERING AV LEILIGHETSKOMPLEKS

ARTIKKEL AD. ORGANISERING AV LEILIGHETSKOMPLEKS Dato: 13.01.07 Til eiendoms utbyggere i Norge ARTIKKEL AD. ORGANISERING AV LEILIGHETSKOMPLEKS Vi har sett på mulige måter å organisere et leilighetskompleks på - og vil i det følgende gi en kort redegjørelse

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 006-2013 ETABLERING AV HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF (HDO) SOM FELLESEID RHF-VIRKSOMHET Forslag

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 5.2.5.2 Midlertidig bruk av virksomhetens 1.1 Innledning... 5 driftsmidler...

Detaljer

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT Delprosjekt: Formålsbygg og kommunens utleiebygg Delrapport nr 1 Eiendomsselskap for kommunens utleiebygg Februar 2003 Molde kommune i omstilling Side 2 Innhold

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/208 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/208 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer